Газет 1917 жылдың 28 шілдесінен бастап шығып келеді. 1968 жылы "Құрмет Белгісі" орденімен марапатталғанжүктеу 0.73 Mb.

бет4/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.73 Mb.
1   2   3   4   5   6

Арман БОЛАТҰЛЫ

*   *   * 

Балаларға  базарлық

10

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  1 қыркүйек 2016 жыл

ЕЛ-жұРТ


А

талмыш  акцияның  басты 

мақсаты  –  елдің  барша 

азаматтарын «Ақ орамал»  

акциясын  өткізуге  қатыстыру  ар­

қылы  олардың  этностық  шығу  те­

гіне,  әлеуметтік,  діни  немесе  бас­ 

қа да ерекшеліктеріне қарамастан, 

бейбітшілік идеясы аясына шоғыр­ 

ландыру.  Акция  аясында  ақ  ора­

малға қатысты тәлім­тәрбиеге не­ 

гізделген,  тыныштық  пен  бейбіт­

шілікке  үндейтін  алуан  түрлі  ша­

ралар  жүзеге  асырылды.  Облыс 

аудандары  да  осынау  ізгі  шараға 

үн қосып, қолдау білдірді.   

Қаратөбе, Зеленов, Бөрлі аудан­

дарында мәні зор тағылымды ша­ 

раны  ұйымдастырушылар,  елге  

сыйлы көп балалы аналар перзент­

ханаларға  барып,  өмірге  сәби 

әкелген жас аналардың басына ақ 

орамал салды. Бұл қазақ халқының 

ғасырлар  бойы  қалыптасқан  дәс­

түріне сай өткізілген шара болды. 

Барша  қазақтың  келіні  атанған 

Зейнеп  Ахметова  апамыздың  ай­ 

туынша, жаңа түскен келін басына  

ақ  орамал  салмаған.  Олар  әдетте 

көйлегінің  түсіне  орайластырып  

түрлі­түсті  орамал  таққан.  Алғаш­

қы перзенті туып, тұңғышын өмір­ 

ге келтіріп, «ана» деген атқа ие бол­

ған  кезде  қыздың  анасы  ақ  ора­

малын  әдейі  арнап  алып  келген. 

Тіліміздегі  «ақ  жаулықты  ана»  де­ 

ген  тіркес  осыдан  пайда  болған. 

Жат жұрттық қыз өмірге сәби әке­

ліп,  өзі  ана  атанғандықтан  да  ба­ 

сына салынған ақ орамалды «ана­

ның ақ жаулығы, ақ орамалы» деп 

қасиеттейді (Айгүл Болатханқызы).

Осынау  әдемі  дәстүрді  ақын 

Тынышбай Рақым да: 

Кетпейтін көңілімнен

                        сен бір өлең,

Ғашықпын көздеріңе

                        мөлдіреген, сәулем.

Қып­қызыл емес пе еді

                        орамалың,

Жастықтың жалынындай

                        желбіреген, ­

Келеді балғын кезің көз алдыма,

Аттаған ақ босағаң базарлы ма,

                        сәулем?!...

Татулық пен тазалыққа үндеген 

«Ақ орамал» акциясы

Елбасы Н. Назарбаевтың Вашингтон 

қаласында өткен Ядролық қауіпсіздік 

жөніндегі ІV саммитте жариялаған 

«Әлем. ХХІ ғасыр» манифесін баянды  

ету мақсатында Қазақстан халқы 

ассамблеясының  

бастамасымен өткізілген  

«Ақ орамал» республикалық  

акциясы мәресіне жетті. 

Бояуы солғын тартып

                         гүл дәуреннің, 

Қып­қызыл  орамалың  бозарды 

ма, сәулем? ­ деген жыр жолдары­

на арқау етіпті. 

Алайда акция аясында шаңырақ 

көтеріп,  жұбайлық  өмірге  қадам 

басқан  жас  отау  иелеріне  неке 

куәліктерімен  қатар,  келіндердің 

басына ақ жаулық салған сәттер де 

(Шыңғырлау ауданы, Орал қаласы) 

кездесті.     

Бейбітшілік  пен  татулыққа  үн­

дейтін  акцияның  «Ақ  орамал» 

аталуы  да  тегін  емес.  Жаугерші­ 

лік заманда өштескен, өзара жан­ 

жалдасқан  екі  жақтың  ұрыс­кері­ 

сін  тоқтату,  түпкілікті  татуластыру 

үшін  ақ  жаулықты  аналар  ортаға 

орамалын  тастайды  екен.  Ақ  ора­

малды  аттап  өту  ананың  басынан 

аттап өтумен тең саналған.

Мұның  жарқын  мысалын  осы­

дан  ширек  ғасыр  бұрын  Орал  қа­ 

ласындағы  қыркүйек  оқиғасы  ке­ 

зінде  куә  болғанбыз.  «Зенит» 

зауытының  мәдениет  үйінің  ал­

дында  казактарға  қарсы  көтеріл­ 

ген  қазақтың  өрімдей  жастары 

мен  олардың  бетін  тойтару  үшін 

жіберілген  әскерилердің  арасын 

бір­ақ  қадам  бөліп  тұрған  кезде  

топтың арасынан суырылып шық­

қан  құшағында  сәбиі  бар  Хадиша 

ана  намысқа  булығып,  ештеңеден 

тайынбай  тұрған  көптің  алдына  

өзінің  ақ  жаулығын  тастап,  буыр­ 

қанған  жастарды  сабасына  түсіріп, 

қантөгістен  аман  алып  қалған 

еді.  Бұл  жәйт  қыркүйек  оқиғасы­ 

на  қатысқандардың  естерінде  бо­

луы тиіс. 

М

іне,  әлемде,  елімізде тыныштықтың  салта­

нат  құруын  қалаған 

ақ жаулықты аналарымыздың Жә­ 

нібек,  Қазталов,  Зеленов,  Теректі,  

Сырым  аудандарындағы,  облыс 

орталығындағы  бейбіт  шеруі,  ше­ 

йіт  болған  боздақтардың  ескерт­

кіштеріне  тағзым  етіп,  ақ  орамал 

ілуі жас ұрпақ үшін әсерлі болғаны 

сөзсіз. 


Ақжайық  ауданында  ауған  со­ 

ғысында  ерлікпен  қаза  тапқан 

боздақтың  анасына  ізет  білдіріп, 

әскери  қызметінде  ерлігімен  ерек­

шеленген  сарбаздардың  аналары­

на сый­сыяпат жасалды. 

Сонымен  қатар  барлық  аудан­

дарда  дерлік  дөңгелек  үстелдер 

ұйымдастырылып, әйелдердің мә­ 

селелері  ортаға 

салынды,  акция­

ның  маңыздылығы 

жайында  оймақты 

ой өрбітіп, пікір ал­

масылды.  

Көп  бала  тауып, 

тәрбиелеп  өсірген 

«Алтын 


алқалы», 

«Күміс  алқалы»  ана­ 

лар  айрықша  құр­

мет  пен  ыстық 

ықыласқа  бөленді. 

Ақ  жаулықты  ана­ 

лар да өмірден түй­ 

ген  тәжірибелері­ 

мен, ақыл­кеңесте­

рімен  ықыластана 

бөлісті. 

Акция барысын­

да  жас  келіндерге  

ақ  жаулықтың  қа­ 

дір­қасиетін  тере­ 

ңірек  түсіндіру,  насихаттау  мақса­ 

тында  ұйымдастырылған  мазмұн­ 

ды шараның бірі Теректі ауданын­ 

да  өтті.  «Орамал  таққан  асылым» 

байқауында  «Сырғалым»,  «Өнерге 

әркімнің­ақ бар таласы», «Әсемдік 

әркімге де жарасады» кезеңдерін­ 

де  өзара  сайысқа  түскен  он  жас  

келін  бойларындағы  бар  білімде­ 

рі  мен  өнерлерін  паш  етіп,  өзде­

ріне  тән  ибалылығымен  сахна тө­

рінде жаулықтарын дәріптеді. 

Қазақ «ақ жаулық», «ақ орамал» 

сөзі  «ана»  ұғымымен  астасып  жа­

тыр.  Көрнекті  ақын,  жерлесіміз 

Қадыр  Мырза  Әлінің  «Асыл  әже» 

өлеңінде  «Сенің  жаның  жүрегіме 

ораулы,  менің  жаным  жаулығыңа 

түюлі»  деп  жырлауының  өзі  ана  

жаны  мен  жаулығының  біртұтас­ 

тығын айшықтап тұрғандай. 

Қазір  мінберден  қыз  тәрбиесі, 

әйел  әдебі  туралы  толғана  сөй­

легенмен,  күнделікті  өмірде  ша­

шын  қиып,  шалбар  киіп  жүретін, 

сөзі мен ісі қабыспай жататын жан­

дар  аз  емес.  Ақ  жаулықты  анала­

рымыз  –  елдің,  ұрпақтың  анасы. 

Олар  ежелден  пәктіктің  белгісі 

ретінде  ақ  орамал  таққан.  Оның 

қасиеті ұлтты тазалыққа, татулыққа 

шақырады. 

Осы орайда ақ орамалдың мән­ 

маңызы  мен  қадір­қасиеті  туралы  

лебізін  білдіру  үшін  басынан  жау­ 

лығы  түспейтін,  қарапайым  міне­ 

зімен, ақыл­парасатымен ел­жұрт­

тың  абыройына  бөленіп  жүрген 

Ақсай  қаласының  тұрғыны,  «Ал­ 

тын  алқалы»  ана,  сегіз  кітап  шы­

ғарған  ақын  Дәмелі  Құсайынқы­

зын әңгімеге тартқан едік. 

­  Жалпы,  ақ  орамалдың  қазақ 

тарихында  мағынасы  терең.  Ақ 

түс – тазалықтың белгісі, адамның 

ойы  мен  жан­дүниесінің  пәктігін 

білдіреді.  Бұл  –  адамзат  өмірінің 

негізі – ананың ақ сүтінің түсі. Бұл 

–  абыройдың,  ізгіліктің,  аманатқа 

адалдықтың белгісі. 

Орамалы  бар  әйел  сұқ  көзден, 

бәле­жаладан  аулақ  болады.  Ора­

малдың тазалық үшін маңызы зор. 

Асүйде  жүргенде  шашы  түспейді, 

пісірген  асы  адал  болады.  Қазан­

ошақтың  басында  ыстық  жерде 

жүргендіктен,  орамал  көзге  ащы 

тердің құйылуынан сақтайды. 

Сондай­ақ  әйелдің  шашы  маг­

нит тәрізді ауадағы кір­лас қуатты 

жинағыш келеді. Бұл оның бас ау­ 

руына ұшырауына әсер етеді. Әсі­

ресе,  жас  босанған  келіндердің 

жалаңбас жүрмегені абзал. 

Өзім тұрмысқа шыққалы басым­

нан  орамалымды  тастаған  емес­

пін. Марқұм жұбайым Чапай екеу­

міз  он  перзентті  дүниеге  әкеліп, 

тәрбиелеп  өсірдік.  Балаларға  қо­

са  енемді,  енемнің  енесін,  өз  ше­

шемді  –  үш  ананы  бағып­қағып, 

алғысын алдым. Ұл­қызымның қы­

зығына бөленіп отырғаным да сол 

кісілердің  батасының  арқасы  деп 

ойлаймын. 

Сонымен  қатар  «Орамал  тон 

болмайды,  жол  болады»  дегенді  

ұстанған  халқымыз  орамалды 

үйіне  қонаққа  келген  әйелге  сый  

ретінде  ұсынса,  салтанатты  кеш,  

той­томалақтарда  «көңілің  ағар­

сын»  деген  ниетпен  иығына  жа­ 

уып жатады, ­ деді Дәмелі апай.  Айгүл АхМЕТОвА

мұраны сақтаушы11

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  1 қыркүйек  2016 жыл

ӘдіЛЕТ


Таяуда облыстық проку-

ратурада Бөкей ордасы,  

Қазталов, Жәнібек аудан- 

дарындағы прокуратура-

лардың ағымдағы жылдың 

бірінші жартыжылдығы 

бойынша жұмыс қорытын-

дылары туралы баспасөз 

конференциясы өтті.  

Оған облыстық прокура-

тураның басқарма проку-

роры Серік Орынғалиев, 

облыс прокурорының  

аға көмекшісі Бауыржан  

Ахметжан, бөлімнің аға 

прокуроры Темірлан 

Абдықұлов және қала 

прокуроры Айдын Рашидов 

қатысты. 

Жәнібек  аудандық  прокурату­ 

расымен  ағымдағы  жылдың  ал­ 

ғашқы  жартыжылдық  қызметі  құ­ 

қық  қорғау  функциясын  күшейту­

ге,  азаматтардың  конституциялық 

құқықтары  мен  бостандықтарын, 

мемлекет  мүддесін  және  қылмыс­ 

пен  күресуде  тиімділігін  қамтама­

сыз етуге бағытталған.

­  Әлеуметтік­экономикалық  са­ 

лада  заңдылықты  қадағалау  ба­

рысында  Жәнібек  аудандық  про­

куратурасымен  1,4  мың  адамның 

конституциялық  құқықтары  қор­

ғалды.  Прокурорлық  ықпал  ету 

актілер  бойынша  164  заңсыз  акті­ 

лердің, соның ішінде 159 әкімшілік 

жазаға  тарту  туралы  қаулылар­

дың  күші  жойылып,  72  адам  түрлі 

жауапкершілікке  тартылды,  19,7 

млн. теңге залал қайтарылды. Аза­ 

маттардың  еңбек  құқықтары  қор­ 

ғалды.  Еңбекақы  өсімдері  толық  

көлемде өтелді. Жәнібек аудандық  

мемлекеттік  кірістер  басқармасы­

ның  қаулысы өзгертіліп, 16,6 млн. 

теңге  айыппұл  санкциясы  15  АЕК 

немесе  29  мыңға  дейін  азайтыл­ 

ды.  Мемлекеттік  бюджетке  2,2  млн. 

теңге өндірілді. 

Аудандағы қылмыс жағдайы тұ­ 

рақтандырылды.  Тіркелген  қыл­

мыстық  құқықбұзушылықтардың 

саны 114­тен 110­ға дейін азайды.

Өзгенің  мүлкін  ұрлау  саны  64­

тен  41­ге  дейін,  соның  ішінде  пә­ 

тер  ұрлығы  7­ден  3­ке,  мал  ұрлы­

ғы  5­тен  3­ке,  алаяқтық  13­тен  2­

ге  дейін  азайған,  ­  деді  облыстық  

прокуратура  бөлімінің  аға  проку­

роры Темірлан Әбдіқұлов.

Қазталов  аудандық  прокурату­

расының қызметі прокуратура ор­ 

гандарының  құқық  қорғау  қызме­

тін  күшейтуге,  қылмыстылық  жә­ 

не  сыбайлас  жемқорлықпен  кү­

рестің тиімділігін арттыруға, жоға­ 

ры  тұрған  прокуратураның  алқа  

отырыстарында  берілген  нұсқау­

ларды орындауға бағытталған.

­  Құқық  қорғау  және  жергілікті 

атқарушы, бақылау органдарының 

үйлестіру  жұмысын  жақсарту  ар­ 

қылы  ауданда  қылмыстық  жағ­ 

дайға  қатысты  шаралар  қолда­ 

нылды.  Есептік  кезеңде  заңды­

лықтың  сақталуының  өзекті  мәсе­ 

лелері  бойынша  бес  рет  ведом­

ствоаралық  жиналыс  өтті.  Аудан­

дағы  мал  ұрлығымен  күресу 

мәселесі  қаралып,  қылмыстық 

жағдайды  жақсарту  мақсатында 

ішкі  істер  бөліміне,  жергілікті  ат­ 

қару органына және басқа да мүд­

делі  органдарға  тиісті  ұсынбалар 

берілді.  Сонымен  қатар  жол­көлік 

оқиғаларынан адамның қаза болуы 

көбейгендіктен,  оның  себептерін 

талқылап,  алдын  алу  шаралары 

өткізілді.  Мемлекеттік  сот  орын­

даушылармен  алимент  өндіру, 

сот  үкімдерімен  айыппұл  ретінде 

салынған  жазалардың  орында­

луы, аудандағы қылмыстық жағдай 

секілді мәселелер талқыланды.

Әлеуметтік­экономикалық сала­ 

ға  баса  назар  аударылуда.  Кәме­ 

летке  толмағандар  туралы  заңна­ 

маны  сақтау  мақсатында  балалар­ 

дың  тамақтануы  кезінде,  санита­

риялық  және  өртке  қарсы    қауіп­

сіздікпен  қамтамасыз  етуге  бағыт­

талған  нақты  жұмыстар  жасалды. 

Осы  бағытта  мектепке  дейін  ме­

кемелерде  бес  қылмыстық  іс  қоз­

ғалды.  Атап  айтқанда,  екі  мемле­

кеттік  коммуналдық  мекемесінің 

есепшісі  өзінің  жалақысының  үс­ 

 тіне  500  мыңнан  астам  қаражат­

ты  заңсыз  аударып,  жымқырғаны 

анықталып,  қылмыстық  жауапкер­

шілікке тартылды.

Заңсыз  киік  атумен  айналысу 

мәселелері  прокуратураның  ар­

найы  бақылауында  болды.  Құқық 

қорғау  органдарымен  өткен  мер­

зімде  төрт  тұлға  жауапкершілікке 

тартылып, соның ішінде біреуі бас 

бостандығынан  айырылды,  ­  деді 

Серік Наурызғалиұлы. 

Бөкей  ордасы  ауданының  про­

куратурасымен  2016  жылдың  өт­ 

кен  мерзімінде  құқық  қорғау  қыз­

меті  мен  заңдылықты  күшейту 

мақсатында  бірқатар  жұмыстар 

атқарылған.

–  Әлеуметтік­экономикалық  са­ 

ладағы  заңдылықты  қадағалау  бо­

йынша  28  тексеріс  жүргізіліп,  281 

заңбұзушылық  анықталды.  Түрлі  

жауапкершілікке  65  тұлға  тарты­ 

лып,  49  азаматтың  конституция­ 

лық  құқықтары  қорғалды.  Проку­

рорлық  актілер  негізінде  7  976 

325 теңге залал қайтарылды, оның 

ішінде  мемлекет  пайдасына  2  069 

340  теңге  өндірілді.  Аудандық  ве­ 

теринариялық  стансасының  49  

қызметкеріне 5 906 985 теңге мөл­

шеріндегі  жалақы  бойынша  бере­

шек қайтарылды.

Аудандық  ауруханада  тегін  ме­

дициналық көмектің заңдылығына 

тексеріс  жүргізу  барысында  жүкті 

әйелдер  мен  жұмыссыз  адамдар 

УДЗ тексеруден ақылы өтіп жүрге­

ні анықталды. Аудандық аурухана­

да  ақылы  дәріхана  заңсыз  қызмет 

көрсетіп отырғаны анықталды. 

2015  жылы  аудан  бойынша  кә­

мелет  жасына  толмағандармен 

төрт  қылмыс  орын  алғанын  есеп­

ке  ала  отырып,  аталған  саладағы 

қадағалау  күшейтіліп  бірқатар 

жұмыстар  атқарылды.  Аудандық 

прокуратураның  мобильдік  то­

бына  түскен  хабарлама  бойынша 

оқушыларға  қол  жұмсаған  екі  ұс­ 

таз қызметінен босатылды.

Аудан  аумағында  мал  көп  бо­

луына  байланысты  аталған  салаға 

басты назар аударылып отыр. Аса  

қауіпті  жұқпалы  аурулардан  қор­ 

ғау  мақсатында  алынып  жатқан 

шараларға  талдау  жүргізу  ба­ 

рысында  аудан  аумағында  «сібір 

жарасының»  көміндісі  заң  талап­ 

тарына  сәйкес  келмейтіні  анық­ 

талды.  Аудандық  прокуратурамен  

көміндіні заң талаптарына сәйкес­

тендіру  туралы  ұсыныс  беріліп,  

жергілікті  бюджеттен  қаражат  бө­ 

лініп,  заңбұзушылық  жойылды.  

Сотқа  дейінгі  тергеп­тексеру  бо­ 

йынша  аудан  аумағында  қылмыс­

тың  саны  жалпы  30.8  %    төменде­ 

ді, ­ деді Бауыржан Закиұлы. Айымгүл ЖОМАРТҚЫЗЫ,

«Орал өңірі»

Жартыжылдық  қорытынды

Батыс  Қазақстан  облысының  кәсіпкер­ 

лер палатасы кәсіпкерлерге:

1. “Бизнестің жол картасы – 2020” бизнесті  

қолдау  мен  дамытудың  бірыңғай  бағдарла­

масының  «Кәсіпкердің  әлеуметін  күшейту» 

төртінші  бағыты  шеңберінде  сервистік  қол­ 

дау  және  кәсіпкерлерді  ақпараттық  қамта­ 

масыз  ету  бойынша  консалтингтік  қызмет­

терді  Орал  қ.  КҚКО  және  аудандық  КҚО 

ұсыну  үшін  келесі  қызмет  түрлері  бойынша 

Қазақстан Республикасының азаматтарынан 

өтінімдерді  іріктеу  басталғаны  жөнінде  ха­

барлайды:

1) Бухгалтерлік және салықтық есеп жүр­

гізумен,  сондай­ақ  статистикалық  есептілік­ 

ті жасау;

2)  Мемлекеттік­жекешелік  әріптестік  са­

ласы бойынша кеңес беру;

3) Заңгерлік қызметтер көрсету;

4)  Кәсіпкерлерді және кәсіпкерлік баста­

масы  бар  халыққа  ақпаратпен  қамтамасыз 

ету.


Менеджер­консультант  негізінде  жұмыс 

Хабарландыру

істеу  үшін  іріктеуге  төмендегі  талаптардың 

барлығына  сәйкес  келетін  ізденушілер  жі­

беріледі:

­ жоғары білімі болуы;

­ мамандандырылған қызмет түрі бойын­

ша кеңес беруде 1 (бір) жылдан төмен емес 

немесе  осы  салада  2  (екі)  жылдан  төмен 

емес тәжірибенің болуы;

­ мемлекеттік және орыс тілін білуі;

­ дербес компьютерді еркін қолдануы.

2. «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» 

бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік қыз­

метті жүргізу және ашу бойынша оқыту және 

бизнес­жоспарды  дайындауға  қолдау  көр­ 

сету  үшін  Қазақстан  Республикасының  аза­

маттарынан  өтінімдерді  іріктеу  басталғаны 

жөнінде хабарлайды:

1)  Бизнес­тренер  негізінде  жұмыс  істеу 

үшін  іріктеуге  төмендегі  талаптардың  бар­

лығына  сәйкес  келетін  ізденушілер  жібе­ 

ріледі:


­ жоғары білімі болуы;

­ «Бизнес­кеңесші» жобасы бойынша «Кә­ 

сіпкерліктің  экспресс­курсы»  тренинг­оқы­ 

туды өткізу бойынша тәжірибелік икемімен 

бекітілген  бизнес­тренерлік  үшін  мастер­

класты  табысты  өтуі  бойынша  ҰКП  немесе 

«Даму»  кәсіпкерлікті  қолдау  қоры»  АҚ  бе­ 

рілген сертификаттың болуы;

­ мемлекеттік және орыс тілін білуі;

­ дербес компьютерді еркін қолдануы.

2)  Бизнес­жоспарды  дайындауға  қолдау 

көрсету  бойынша  менеджер­кеңесші  негі­ 

зінде  жұмыс  істеу  үшін  іріктеуге  төмендегі 

талаптардың  барлығына  сәйкес  келетін  із­

денушілер жіберіледі:

­ жоғары білімі болуы;

­ мамандандырылған қызмет түрі бойын­

ша кеңес беруде 1 (бір) жылдан төмен емес 

немесе  осы  салада  2  (екі)  жылдан  төмен 

емес тәжірибенің болуы;

­ мемлекеттік және орыс тілін білуі;

­ дербес компьютерді еркін қолдануы.

Өтінімдер  2016  жылдың  7  қыркүйегі  сағ. 

18.00­ге дейін қабылданады.

Өтінімге келесі құжаттар қоса тіркеледі:

1) жеке куәліктің көшірмесі;

2)  еңбек  қызметін  растайтын  құжаттың 

көшірмесі;

3) куәландыратын құжаттардың қоса тір­

келуімен  (дипломдар,  аттестаттар,  куәлік­ 

тер,  ұсынылған  қызмет  актілері  т.б.  құжат­ 

тардың көшірмелері) нысан бойынша сауал­

намасы.

Өтінім  нысанын  және  іріктеуге  қатысу шарттарын Орал қ. Т. Масин көш. 67, 6­бөлме. 

мекенжайы  бойынша  Батыс  Қазақстан  об­ 

лысының  кәсіпкерлер  палатасының  кеңсе­ 

сінде қағаз түрінде немесе  uralsk@palata.kz 

электрондық  мекенжай  бойынша  сұраныс 

арқылы электрондық түрде алуға болады.

БҚО КП қарым­қатынас тұлғасы – бізнесті 

сервистік  қолдау  бөлімінің  сарапшысы  Ша­

рафеддинова  Н.Ш.,  тел.:  8  (7112)  24  28  99. 

факс: 8 (7112) 50 05 84.Өткен жексенбіде 

«Ақжайық» стадионын-

да ҚР Тәуелсіздігінің 25 

жылдығына орай шағын 

футбол, арқан тартыс 

және қол күресінен Ба-

тыс Қазақстан облыстық 

прокуратурасының 

қызметкерлері ара-

сында спорттық шара 

өтті. Оған 80-нен астам 

қызметкерлер қатысты.

Аталмыш  спорттық  шарада  

шағын  футболдан  Орал  қаласы  

прокуратурасы  мен  мамандан­

дырылған  табиғат  қорғау  проку­

ратурасының  біріктірілген  коман­

дасы  бірінші  орынды  жеңіп  алса, 

екінші  және  үшінші  орындар  об­

лыс  прокуратурасының  команда­

сы  мен  құқықтық  статистика  және 

арнайы  есепке  алу  жөніндегі  ко­

митеті  басқармасының  (ҚС  және 

АЕКБ)  командасына  бұйырды. 

Қазақтың  қанына  сіңген  ұлттық 

ойынымыздың  бірі  саналатын  ар­ 

қан  тарту  бойынша  Орал  қаласы  

прокуратурасының  командасы  бі­ 

рінші  облыс  прокуратурасының  

командасы  екінші,  ал  үшінші 

орынға  ҚС  және  АЕКБ­ның  ко­ 

мандасы  ие  болды.  Қол  күресі­ 

нен  Орал  қалалық  прокуратура­ 

сының  командасы  ең  үздік  нәти­ 

же  көрсетті.  Екінші  және  үшінші 

орындарды  ҚС,  АЕКБ  мен  облыс­

тық  прокуратураның  командала­

ры өзара бөлісті.

Темірболат 

ӘнУАРҰЛЫ

«Допинг» жедел алдын алу ша­ 

расы барысында Ақжайық аудан­ 

дық ІІБ Тайпақ полиция бөлімше­

сінің  қызметкерлері  тайпақтық 

24  жастағы  бір  тұрғынның  қалта­

сынан  улы  өсімдіктің  марихуана  

түріне  ұқсас  затты  тапты.  Бұл  зат  

сараптамаға жіберілді. Ал «Құқық  

тәртібі»  жедел  алдын  алу  шара­ 

сының тек бір тәулігінде жол по­ 

лициясы  жол  қозғалысы  ереже­ 

сін бұзғандарға сегіз хаттама тол­

тырды.  Айталық,  соның  ішінде 

төрт  жүргізуші  қауіпсіздік  белді­ 

гін  тақпаған,  бір  жүргізуші  көлік­ 

ке арақ ішкен күйінде отырған.

Бекем  БЕКҰЛЫ,

Ақжайық  ауданы

Прокурорлар 

шықты  сайысқа

«Допинг»  және  

«Құқық  тәртібі»

Дұғашы мен асыл12

oral_oniri@inbox.ru

ТЕЛЕжосық

Бейсенбі,  1 қыркүйек  2016 жыл

ДүйСеНБІ,  5  Қыркүйек

СейСеНБІ,  6  Қыркүйек

СәрСеНБІ,  7  Қыркүйек

Нурлибек Капиетович Абужалитовтің

  дүкен  құрылысы  үшін  

жобалық­сметалық  құжаттары  дайындалуына  байланысты  эколо­

гиялық сараптамадан өткізілетіндігін хабарлайды.

Барлық  ұсыныстар  мен  пікірлеріңізді  мына  мекенжайға  жібе­

рулеріңізді сұраймын.

090000,  Орал  қаласы,  Л.  Толстой  көшесі,  59­үй,  БҚО  аумақтық 

қоршаған ортаны қорғау басқармасы. 50­04­81, 51­29­81.

090000, Орал қаласы, Дамбы тұйығы, 5/1, БҚО Табиғи ресурстар 

және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. 24­04­62, 50­92­70.

ҚАЗАҚСТАН 

5.05 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен концерт 

6.00 «ТАҢШОЛПАН». 

9.00 «Питер Пэн». Мультхикая. 1­мау­

сым. 16­б. 

9.25 «ТОБОТ». Мультхикая. 2­маусым. 2­б. 

9.50 «Апта. kz» 

10.55 «ДАУА» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». Деректі 

фильм. 8­б. 

11.55, 13.55, 16.30, 18.30, 22.55 

KAZNEWS 

12.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». Т/э. 

13.10 «Келін». Т/х. 1909, 1910­б. 

14.00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток­шоу. Т/э. 

15.40 «Сурайя». Т/х. 32­б. 

16.55 «Бүгінгі күннің батырлары» 

17.05 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». (с 

субтитрами) 

17.35 «СУРАЙЯ». Т/х. 33­б. 

19.20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

20.10 «Әке». Т/х. 9­б. 

21.00 «КЕЛІН». Т/х. 1911, 1912­б. 

21.55 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

23.15 «SPORT.KZ» 

23.35 «Болашақ әлем». Деректі фильм. 8­б. 

0.00 «Серпіліс» 

0.45 «Менің Қазақстаным!». (с суб.) 

1.15 «Бүгінгі күннің батырлары» 

1.25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ОРАЛ

16.50 «Апта»17.30 «Замансөз»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдатпа

7.00 «Арнада әсем әуен» 

7.55 “Телемаркет”. Жарнама

8.00 “Когда ее совсем не ждешь”. 

Телесериал. 

8.50 “Арнайы репортаж”

9.15 “Замансөз”. Ток­шоу

9.55 “Бозторғай”. Балалар телефестивалі

10.35 “Венди”. Мультхикая. 

11.00 “Балапаннан базарлық”

11.55 “Телемаркет”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (сазды­

танымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музы­

кально­позновательная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. П/э.

14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдатпа

18.10 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

18.20 “Телемаркет”. Жарнама

18.25 Деректі топтама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. П/э.

19.20 “ЗАҢҒА СҮЙЕН”. Тікелей эфир

19.50 Деректі фильм

20.10 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ”

20.25 “ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ”

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.30 “Телемаркет”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдо.)

22.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

23.00 “Отблески”. Телесериал. 

0.00 “Ақжайық” жаңалықтары (сурдо.)

0.30 Новости “Ақжайық” (сурдо.)

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 


06.02 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

06.30 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы

07.00 «Жаңа күн» 

9.10, 21.35 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки» 

10.05, 23.05 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

10.40, 18.40 Т/х. «Қыз жолы»

11.30 «Магия кухни»

12.00 Телесериал. «Королева игры» 

13.00 Телесериал. «Развод»

14.00 «Народный контроль»

14.15 Танымдық ойын­сауық 

бағдарламасы 

14.45 Т/х. «Шалғайдағы оқиға»

15.35 Т/х. «Пәленшеевтер»

16.10 «EXPO ­ болашақ энергиясы»

16.15 «Біздің үй»

17.00 «Біздің назарда»

17.15 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»

18.00, 23.40, 01.05 Қорытынды 

жаңалықтар

18.35 Негізінде

19.25 «Мерейлі отбасы» күнделігі

19.50 Документальный цикл «История 

победы» 

20.00 Итоги дня

20.35 По сути

20.40 «EXPO ­ энергия будущего»

20.45 «Бюро расследований»

22.30 Т/х. «Пәленшеевтер»

00.10 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

00.40 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 

драмасы

01.35 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасыЕУРАЗИЯ 

5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.) 

6.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

6.55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 

9.00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

10.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

10.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

11.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

12.35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

13.30 «ӘН ДАРИЯ» 

14.20 «ПРАВДА» 

14.30 Анна Цуканова, Юрий Назаров в 

мелодраме «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»

15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.40 Ток­шоу «РОДИНА» 

17.50 Премьера сезона. Многосерий­

ная мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.35 «П@УТINA» 

23.00 Татьяна Арнтгольц в многосерий­

ном фильме «РАСКАЯНИЕ» 

1.00 «П@УТINA» 

1.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

1.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

2.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.)

ҚАЗАҚСТАН 

5.05, 11.55, 13.55, 16.30, 18.30, 22.55 

KAZNEWS 

5.50 «Көңіл толқыны» 

6.00 «ТАҢШОЛПАН». 

9.00 «Питер Пэн». Мультхикая. 1­мау­

сым. 17­б. 

9.25 «ТОБОТ». Мультхикая. 2­маусым. 3­б. 

9.50 «Әке». Т/х. 9­б. 

10.45 «Айтуға оңай...» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». Деректі 

фильм. 9­б. 

12.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». Т/э. 

13.10 «Келін». Т/х. 1911, 1912­б. 

14.00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток­шоу. Т/э.

15.40 «Сурайя». Т/х. 33­б. 

16.55 «Бүгінгі күннің батырлары» 

17.05 Тәуелсіздікке 25 жыл. «ТАБЫС 

СЫРЫ». Арнайы жоба 

17.35 «СУРАЙЯ». Т/х. 34­б. 

19.20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

20.05 «Әке». Т/х. 10­б. 

21.00 «КЕЛІН». Т/х. 1913, 1914­б. 

21.55 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

23.15 «Болашақ әлем». Деректі фильм. 9­б. 

23.40 Тәуелсіздікке 25 жыл. «Табыс 

сыры». Арнайы жоба 

0.05 «Қылмыс пен жаза» 

0.25 «Бүгінгі күннің батырлары» 

0.35 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен концерт 

1.25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ОРАЛ


16.50 «Ақжайық» жаңалықтары

17.15 «Әдемі әлем»

17.35 “Арнайы репортаж”

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

7.50 Әнұран

7.55 Аңдатпа

8.00 “Ақжайық” жаңалықтары

8.30 “Телемаркет”. Жарнама

8.35 Новости “Ақжайық” 

9.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

10.00 “Заңға сүйен”

10.30 “Открытая студия”

11.10 “Көңілді көтер”

11.40 “Венди”. Мультхикая. 

11.55 “Телемаркет”. Жарнама

12.15 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (сазды­

танымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музы­

кально­позновательная программа)

13.30 Деректі фильм

14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдатпа

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

18.20 “Телемаркет”. Жарнама

18.25 Деректі топтама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. П/э.

19.20 ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР 

ҚЫЗМЕТІНІҢ БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

20.00 “ТӘУЕЛСІЗДІК ­ ТҰҒЫРЫМ”

20.20 “ҒАЛАМТОР ҒАЖАЙЫБЫ”

20.35 “МЕН ТАҢДАҒАН МАМАНДЫҚ”

20.55 “Телемаркет”. Жарнама

21.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

22.00 “Отблески”. Телесериал.

23.00 Көркем фильм

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 


06.02 «Әсем әуен»

06.15 «Біздің үй»

07.00 «Жаңа күн» 

9.10, 21.35 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки» 

10.05, 00.35 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

10.40, 18.40 Т/х. «Қыз жолы»

11.30 «Магия кухни»

12.00 Телесериал. «Королева игры»

13.00 Телесериал. «Агенты справедли­

вости»


14.00 «Важно знать»

14.15 Танымдық ойын­сауық 

бағдарламасы 

14.45 Т/х. «Шалғайдагы оқиға»

15.35 Т/х. «Пәленшеевтер»

16.10 «EXPO ­ энергия будущего»

16.15 «Біздің үй»

17.00 «Білу маңызды»

17.15 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»

18.00, 23.35, 01.00 Қорытынды 

жаңалықтар

18.35 Негізінде

19.25 «Мерейлі отбасы» күнделігі

19.50 Документальный цикл «История 

победы» 

20.00 Итоги дня

20.35 По сути

20.40 «EXPO ­ болашақ энергиясы»

20.45 Телесериал. «Такая работа»

22.30 Т/х. «Пәленшеевтер»

23.00 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

00.05 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

01.30 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы

ЕУРАЗИЯ 


5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.) 

6.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

6.55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 

9.00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

10.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

10.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

11.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

12.35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

13.30 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз.) 

14.20 «ПРАВДА» 

14.30 Анна Цуканова, Юрий Назаров в 

мелодраме «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»

15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.50 Премьера сезона. Многосерий­

ная мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 

СМОГУ»

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 19.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.35 «П@УТINA» 

23.00 Татьяна Арнтгольц в многосерий­

ном фильме «РАСКАЯНИЕ» 

1.00 «П@УТINA» 

1.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

1.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

2.10 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

ҚАЗАҚСТАН 

5.05, 11.55, 13.55, 16.30, 18.30, 22.55 

KAZNEWS 

5.50 «Көңіл толқыны» 

6.00 «ТАҢШОЛПАН». 

9.00 «Питер Пэн». Мультхикая. 1­мау­

сым. 18­б. 

9.25 «ТОБОТ». Мультхикая. 2­маусым. 4­б. 

9.50 «Әке». Т/х. 10­б. 

10.40 «Айтуға оңай...» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». Деректі 

фильм. 10­б. 

12.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». Т/э. 

13.10 «Келін». Т/х. 1913, 1914­б. 

14.00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток­шоу. Т/э. 

15.40 «Сурайя». Т/х. 34­б. 

16.55 «Бүгінгі күннің батырлары» 

17.05 «КЕЛБЕТ» 

17.35 «СУРАЙЯ». Т/х. 35­б. 

19.20 «МИНИСТРМЕН СҰХБАТ» 

20.05 «Әке». Т/х. 11­б. 

21.00 «КЕЛІН». Т/х. 1915, 1916­б. 

21.55 «Түнгі студияда Нұрлан 

Қоянбаев» 

23.20 «Болашақ әлем». Деректі фильм. 10­б. 

23.50 «Келбет» 

0.20 «Бүгінгі күннің батырлары» 

0.40 Қазақстан эстрада 

жұлдыздарының қатысуымен концерт 

1.30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ОРАЛ

16.50 «Ақжайық» жаңалықтары17.15 «Көңілді көтер»

17.35 “Тарихтан тағылым”

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдатпа

7.00 “Ақжайық” жаңалықтары

7.30 “Телемаркет”. Жарнама

7.35 Новости “Ақжайық” 

8.05 “Телемаркет”. Жарнама

8.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

8.50 “Тарихтан тағылым”

9.20 “Ғаламтор ғажайыбы”

9.35 Орталық коммуникациялар 

қызметінің баспасөз мәслихаты

10.15 “Венди”. Мультхикая. 

10.40 Көркем фильм

11.55 “Телемаркет”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (сазды­

танымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музы­

кально­позновательная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. 

Тікелей эфир.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. П/э.

14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдатпа

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

18.20 “Телемаркет”. Жарнама

18.25 Деректі фильм

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. П/э.

19.20 “Телемаркет”. Жарнама

19.20 “ЕЛ АЛДЫНДА “. Тікелей эфир

19.55 “Телемаркет”. Жарнама

20.05 “ҒИБРАТ”

20.35 “АТАМЕКЕН”

20.55 “Телемаркет”. Жарнама

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ 

(сурдоаудармамен)

21.30 “Телемаркет”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдо­

аудармамен)

22.05 “Телемаркет”. Жарнама

22.10 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

23.00 “Отблески” Телесериал 

0.00 “Ақжайық” жаңалықтары (сурдо.)

0.30 Новости “Ақжайық” (сурдо.)

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 


06.02 «Әсем әуен»

06.15 «Біздің үй»

07.00 «Жаңа күн» 

9.10, 21.35 Премьера!!! Телесериал. 

«Осколки» 

10.05, 00.35 «Әр үйдің сыры басқа» 

деректі драмасы

10.40, 18.40 Т/х. «Қыз жолы»

11.20 «Магия кухни»

11.50 Телесериал. «Женский детектив»

13.00 Телесериал. «Агенты справедливости»

14.00 «Народный контроль»

14.15 Танымдық ойын­сауық 

бағдарламасы 

14.45 Т/х. «Шалғайдағы оқиға»

15.35 Т/х. «Пәленшеевтер»

16.10 «Біздің үй»

17.00 «Біздің назарда»

17.15 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»

18.00, 23.35, 01.00 Қорытынды 

жаңалықтар

18.35 Негізінде

19.25 «Мерейлі отбасы» күнделігі

19.50 Документальный цикл «История 

победы» 

20.00 Итоги дня

20.35 По сути

20.40 «EXPO ­ болашақ энергиясы»

20.45 Телесериал. «Такая работа»

22.30 Т/х. «Пәленшеевтер»

23.00 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

00.05 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

01.30 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы

ЕУРАЗИЯ 


5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.) 

6.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

6.55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 

9.00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

10.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

10.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

11.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

12.35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

13.30 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз.) 

14.20 «ПРАВДА» 

14.30 Анна Цуканова, Юрий Назаров в 

мелодраме «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ»

15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.50 Премьера сезона. Многосерий­

ная мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ 

СМОГУ»

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 19.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.35 «П@УТINA» 

23.00 Татьяна Арнтгольц в многосерий­

ном фильме «РАСКАЯНИЕ» 

1.00 «П@УТINA» 

1.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

1.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

2.10 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 13

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  1 қыркүйек  2016 жыл

ТЕЛЕжосық

БейСеНБІ,  8  Қыркүйек

СеНБІ,  10  Қыркүйек

ЖекСеНБІ,  11  Қыркүйек

ЖұМА,  9  Қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН 

5.05, 11.55, 13.55, 16.30, 18.30, 22.55 KAZNEWS 

5.50 «Көңіл толқыны» 

6.00 «ТАҢШОЛПАН». 

9.00 «Питер Пэн». Мультхикая. 1­маусым. 19­б. 

9.25 «ТОБОТ». Мультхикая. 2­маусым. 5­б. 

9.55 «Әке». Т/х. 11­б. 

10.45 «Айтуға оңай...» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». Деректі фильм. 11­б. 

12.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». Тікелей эфир 

13.10 «Келін». Т/х. 1915, 1916­б. 

14.00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток­шоу. Т/э. 

15.40 «Сурайя». Т/х. 35­б. 

16.55 «ИРАН­АҚТАУ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСЫ». Арнайы жоба 

17.15 «АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами) 

17.35 «СУРАЙЯ». Т/х. 36­б. 

19.20 «ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС».Тікелей эфир 

20.05 «Әке». Т/х. 12­соңғы бөлімі 

21.00 «КЕЛІН». Т/х. 1917, 1918­б. 

21.55 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

23.15 «Болашақ әлем». Деректі фильм. 11­б. 

23.45 «Агробизнес» (с субтитрами) 

0.05 «Иран­Ақтау экономикалық қатынасы. ». 

Арнайы жоба 

0.25 «Бүгінгі күннің батырлары» 

0.35 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

1.25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ОРАЛ


16.50 «Ақжайық» жаңалықтары

17.15 «Мен таңдаған мамандық»

17.40 «Өмірдің өзі»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдатпа

7.00 “Ақжайық” жаңалықтары

7.30 “Телемаркет”. Жарнама

7.35 Новости “Ақжайық” 

8.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

8.55 “Ел алдында”

9.25 “Тәуелсіздік ­ тұғырым”

9.45 “Ғаламтор ғажайыбы”

10.00 “Мен таңдаған мамандық”

10.20 “Венди”. Мультхикая. 

10.40 Көркем фильм

11.55 “Телемаркет”. Жарнама

12.05 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (сазды­

танымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музыкаль­

но­позновательная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдатпа

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

18.20 “Телемаркет”. Жарнама

18.25 Деректі топтама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

19.20 “ВРЕМЯ ВАШЕГО ВОПРОСА”. П/э.

19.50 “АДАМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ”

20.10 “ӨМІРДІҢ ӨЗІ”

20.35 “ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРИУРАЛЬЕ”

20.55 “Телемаркет”. Жарнама

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ (сурдо.)

21.30 “Телемаркет”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдо.)

22.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

23.00 “Отблески” Телесериал 

0.00 “Ақжайық” жаңалықтары (сурдо.)

0.30 Новости “Ақжайық” (сурдоаудармамен)

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 

06.02 «Әсем әуен»06.15 «Біздің үй»

07.00 «Жаңа күн» 

9.10, 21.35 Премьера!!! Телесериал. «Осколки» 

10.05, 00.35 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 

драмасы

10.40, 18.40 Т/х. «Қыз жолы»11.30 «Магия кухни»

12.00 Телесериал. «Женский детектив»

13.00 Телесериал. «Агенты справедливости»

14.00 «Важно знать»

14.15 Танымдық ойын­сауық бағдарламасы 

14.50 Т/х. «Шалғайдағы оқиға»

15.40 Т/х. «Пәленшеевтер»

16.10 «EXPO ­ энергия будущего»

16.15 «Біздің үй»

17.00 «Білу маңызды»

17.15 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»

18.00, 23.35, 01.00 Қорытынды жаңалықтар

18.35 Негізінде

19.25 «Мерейлі отбасы» күнделігі

19.50 Документальный цикл «История победы»

20.00 Итоги дня

20.35 По сути

20.40 «EXPO ­ энергия будущего»

20.45 Телесериал. «Такая работа» 

21.35 Премьера!!! Телесериал. «Осколки» 

22.30 Т/х. «Пәленшеевтер»

22.55 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

00.00 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

01.25 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы

ЕУРАЗИЯ 

5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.) 

6.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

6.55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 

9.00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

10.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

10.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

11.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

12.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

12.35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

13.30 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз.) 

14.20 «ПРАВДА» 

14.30 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ». Заключи­

тельная серия

15.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

16.40 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

17.50 Премьера сезона. Многосерийная 

мелодрама «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ»

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.35 «П@УТINA» 

23.00 Татьяна Арнтгольц в многосерийном 

фильме «РАСКАЯНИЕ» 

1.00 «П@УТINA» 

1.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

1.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

2.10 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 

ҚАЗАҚСТАН 

5.05, 11.55, 13.55, 16.30, 18.30, 22.55 KAZNEWS 

5.50 «Көңіл толқыны» 

6.00 «ТАҢШОЛПАН». 

9.00 «Питер Пэн». Мультхикая. 1­маусым. 20­б. 

9.25 «ТОБОТ». Мультхикая. 2­маусым. 6­б. 

9.50 «Әке». Т/х. 12­соңғы бөлім 

10.45 «Қоғамдық кеңес» 

11.30 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ». Деректі фильм. 12­б. 

12.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». Тікелей эфир 

13.10 «Келін». Т/х. 1917, 1918­б. 

14.00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток­шоу. Т/э. 

15.40 «Сурайя». Т/х. 36­б. 

16.55 «ИМАН АЙНАСЫ» 

17.15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 

17.35 «СУРАЙЯ». Т/х. 37­б. 

19.20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 

20.05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 

21.30 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». Күнделік 

21.40 «КЕЛІН». Т/х. 1919, 1920­ бөлімдері 

22.35 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 

23.40 «Болашақ әлем». Деректі фильм. 12­б. 

0.05 «Жан жылуы» 

0.25 «Иман айнасы» 

0.45 «Бүгінгі күннің батырлары» 

0.55 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

1.30 «Дауа» 

ОРАЛ

16.50 «Ақжайық» жаңалықтары17.15 “Атамекен “

17.35 «Ғибрат»

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

6.50 Әнұран

6.55 Аңдатпа

7.00 “Ақжайық” жаңалықтары

7.30 “Телемаркет”. Жарнама

7.35 Новости “Ақжайық” 

8.05 “Подари мне жизнь”. Телесериал. 

8.55 “Время вашего вопроса”

9.25 “Атамекен”

9.45 “Ғибрат”

10.15 “Венди”. Мультхикая

10.35 Көркем фильм

11.55 “Телемаркет”. Жарнама

12.00 “КҮНШУАҚ”. Тікелей эфир (сазды­

танымдық бағдарлама)

12.40 “Телемаркет”. Жарнама

12.50 “КҮНШУАҚ”. Прямой эфир (музыкаль­

но­позновательная программа)

13.30 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

13.45 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­17.55 Техникалық үзіліс 

17.55 Аңдатпа

18.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ. Т/э.

18.20 “Телемаркет”. Жарнама

18.25 Деректі топтама

19.00 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ”. Прямой эфир

19.20 “ЕЛ АЛДЫНДА “. Тікелей эфир

19.55 “Телемаркет”. Жарнама

20.00 “ДНЕВНИК МИЛЛИОНЕРА”

20.25 “ӘДЕМІ ӘЛЕМ”

20.55 “Телемаркет”. Жарнама

21.00 “АҚЖАЙЫҚ” ЖАҢАЛЫҚТАРЫ (сурдо.)

21.30 “Телемаркет”. Жарнама

21.35 НОВОСТИ “АҚЖАЙЫҚ” (сурдо.)

22.00 ҚАЛА КҮНІНЕН МЕРЕКЕЛІК РЕПОРТАЖ. 1­б.

0.00 “Ақжайық” жаңалықтары (сурдо.)

0.30 Новости “Ақжайық” (сурдоаудармамен)

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 


06.02 «Әсем әуен»

06.15 «Біздің үй»

07.00 «Жаңа күн» 

9.10, 21.35 Премьера!!! Телесериал. «Осколки» 

10.05 «Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы

10.40, 18.40 Т/х. «Қыз жолы»

11.30 «Магия кухни»

12.00 Телесериал. «Женский детектив»

13.00 Телесериал. «Агенты справедливости»

14.00 «Народный контроль»

14.15 Танымдық ойын­сауық бағдарламасы 

14.50 Т/х. «Шалғайдағы оқиға»

15.40 Т/х. «Пәленшеевтер»

16.15 «EXPO ­ болашақ энергиясы»

16.20 «Өмір жолы»

17.00 «Біздің назарда»

17.15 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»

18.00, 00.45 Қорытынды жаңалықтар

19.25 «Мерейлі отбасы» күнделігі

19.50 Документальный цикл «История победы» 

20.00 Итоги дня

20.40 «EXPO ­ болашақ энергиясы»

20.45 Телесериал. «Такая работа» 

21.35 Премьера!!! Телесериал. «Осколки»

22.30 Қайрат Нұртастың «Мен ғашықпын» 

атты концерті

00.10 «Тағдыр тартысы» деректі драмасы

01.15 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы

01.45 «Өмір сабақтары» деректі драмасы

ЕУРАЗИЯ 


5.00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

5.45 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 

6.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6.10 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

6.55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7.00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 

9.00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 

10.00 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

10.30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

11.30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». ҮНДІ Т/Х. 

12.20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

12.35 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

13.30 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз.) 

14.20 «ПРАВДА» 

14.30 Любимое кино. «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

16.25 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 

17.40 «ЕУРАЗИЯ ЛОТО». Прямой эфир 

17.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

19.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 

19.55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 

21.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

21.40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

22.35 «П@УТINA» 

23.00 Мировое кино. Форест Уитакер в ост­

росюжетном фильме «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ»

1.20 «П@УТINA» 

1.40 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 

1.50 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 

2.25 ТОК­ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» (каз.) 

3.10 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» (каз.) 

ҚАЗАҚСТАН 

5.05 KAZNEWS 

5.50 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

7.15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ». Мультхикая. 

3­4 бөлімдері 

8.00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». Отбасылы­танымдық 

бағдарлама 

9.10 «Әзіл әлемі» 

11.00 «АС БОЛСЫН!» 

11.35 «Ұлы дала баласы». Күнделік 

11.45 «Қазағым». Өктем Алтаевтің 

шығармашылық кеші 

14.00 Мультфильм 

14.50 Райхан Айтқожанова, Оңдасын Бесік­

басов, Рүстем Жаныаманов«Ана жүрегі» 

отбасылық мелодрамасында. 1­2 бөлімдері 

17.15 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ» 

18.30 KAZNEWS 

19.05 «Үздік әндер» 

20.00 «ДАРА ЖОЛ» 

21.30 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». Күнделік 

21.40 «Көңіл толқыны» 

22.00 КӘСІПҚОЙ БОКС. ӘЛЕМ ЧЕМПИО­

НЫ АТАҒЫ ҮШІН ЖЕКПЕ­ЖЕК. ГЕННАДИЙ 

ГОЛОВКИН (Қазақстан) ­ КЕЛЛ БРУК 

(Ұлыбритания). Тікелей эфир 

1.30 KAZNEWS 

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

8.50 Әнұран

8.55 Аңдатпа

9.00 “Ақжайық” жаңалықтары

9.30 “Телемаркет”. Жарнама

9.35 Новости “Ақжайық” 

10.05 “Индустриальное Приуралье”

10.25 “Ел алдында”

10.55 “Өмірдің өзі”

11.20 “Адам болам десеңіз”

11.40 Мультфильм

12.00 Қала күнінен мерекелік репортаж. 

1­б.


14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­16.55 Техникалық үзіліс 

16.55 Аңдатпа

17.00 “Балапаннан базарлық”

18.20 “БОЗТОРҒАЙ”. Балалар телефести­

валі. 


19.00 “АПТА”. Ақпараттық­сараптамалық 

шолу.


19.40 “АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ”

20.00 “ПАНОРАМА НЕДЕЛИ”. Информаци­

онно­аналитическое обозрение.

20.40 “ҒАШЫҚ ЖҮРЕК”

21.10 “ЗАМАНСӨЗ”. Ток­шоу.

21.50 “Телемаркет”. Жарнама

22.00 ҚАЛА КҮНІНЕН МЕРЕКЕЛІК РЕПОР­

ТАЖ. 2­б.

23.30 Көркем фильм

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 

06.02 «Тамаша» 07.00 Аспаздық бағдарлама. «Сиқырлы 

ас үй»


07.30 «Ду­думан»

08.40 «Продвопрос»

9.00 Кино. «Малыши»

10.20 Семейное кино. «Буль и Билл»

11.45 Т/х. «Сүйген жарым»

13.35 «Жанды дауыс»

15.35 Премьера!!! Реалити шоу «Экспеди­

ция­25»


16.05 Қайрат Нұртастың «Мен ғашықпын» 

атты концерті

17.45 «Қызық times»

18.45 «Бенефис­шоу»

20.00 Ақпарат арнасы – «7 күн» 

сараптамалық бағдарламасы

21.00 Мегахит. Сирша Ронан, Кейт Блан­

шетт в боевике «Ханна. Совершенное 

оружие»

23.00 Т/х. «Ұзақ жол»00.50 Қазақстан театры

ЕУРАЗИЯ 


5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз.) 

6.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (каз.) 

7.00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

7.35 «П@УТINA» 

8.00 «СМАК» 

8.40 Анна Здор, Александр Константинов, 

Алексей Демидов, Ольга Сухарева в филь­

ме «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 

10.40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Артамо­

новой 

11.00 «111. НЕДЕЛЯ» (каз.) 11.25 «ВЕРОНИКА МАРС» ТЕЛЕХИКАЯСЫ

12.25 «ТОЙ БАЗАР» 

13.25 «П@УТINA+» 

14.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 

15.00 Премьера. Марина Коняшкина, 

Юрий Чурсин, Сергей Юшкевич в мелодра­

ме «КАРИНА КРАСНАЯ» 

19.00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 

20.00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

21.15 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 

22.00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

23.00 Мировое кино. Роберт Де Ниро в 

остросюжетном фильме «ИГРА В ПРЯТКИ»

1.00 «111. НЕДЕЛЯ» (каз.) 

1.20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

2.20 «МАРЬИНА РОЩА» 

ҚАЗАҚСТАН 

5.05 KAZNEWS 

5.40 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

6.30 «Терісқақпай» Әзіл­сықақ театры 

8.00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» Таңғы ақпаратты­

танымдық бағдарлама. Тікелей эфир 

10.15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». Зияткерлік 

сайыс 

11.00 «Сәлем, Қазақстан!» 12.25 «Ұлы дала баласы». Күнделік 

12.40 «Дара жол» 

14.10 КӘСІПҚОЙ БОКС. ӘЛЕМ ЧЕМПИО­

НЫ АТАҒЫ ҮШІН ЖЕКПЕ­ЖЕК. ГЕННАДИЙ 

ГОЛОВКИН (Қазақстан) ­ КЕЛЛ БРУК 

(Ұлыбритания) 

15.10 «Үздік әндер» 

15.25 Абдолла Қарсақбаевқа 90 жыл. 

Қанабек Байсейітов, Шынар Берсүгірова, 

Мәкілқожа Құланбаев «Жүйрік болсаң, 

озып көр» балалар фильмінде 

16.40 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 

19.00 «АПТА KZ» 

20.00 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». Күнделік 

(Павлодар қаласы. Маралды көлі, Мәшһүр 

Жүсіп мешіті) 

20.15 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». (Павлодар 

қаласы) 


21.30 «СЕРПІЛІС» («Ғылымды өндіріспен 

қалай тиімді ұштастырамыз?») 

22.15 «ОЙ­ТОЛҒАУ» 

23.05 Асанәлі Әшімов, Наталия Арынбаса­

рова «Транссібір экспресі» драмасында. 

0.40 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 

ҚАЗАҚСТАН-ОРАЛ 

8.50 Әнұран

8.55 Аңдатпа

9.00 “Апта”. Ақпараттық­сараптамалық 

шолу.


9.40 “Телемаркет”. Жарнама

9.45 “Панорама недели”. Информационно­

аналитическое обозрение.

10.25 “Әдемі әлем”. Әйелдер тележурналы.

11.00 “Дневник миллионера”

11.20 Мультфильм

12.30 Қала күнінен мерекелік репортаж. 

2­б.


14.00 “Телемаркет”. Жарнама. Аңдатпа.

14.05­16.55 Техникалық үзіліс 

16.55 Аңдатпа

17.00 “Балапаннан базарлық”

18.00 “ШАЛҚАР ШАБЫТ”

19.40 “ЖАЙЫҒЫМ ­ ЖЕРҰЙЫҒЫМ”

20.20 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”. Ток­шоу.

20.50 “КӨҢІЛДІ КӨТЕР!”

21.20 “Немного не в себе”. Телесериал

22.30 “Телемаркет”. Жарнама

22.35 Көркем фильм

1.00 Аңдатпа. Әнұран.

ХАБАР 

06.02 «Тамаша» 07.10 «Айбын»

07.35 «Ас арқау»

08.00 «ТВ Бинго»

9.00 «Қызық times»

10.05 «Магия кухни»

10.40 Мультфильм «Риф»

12.00 Кино. Кристина Риччи, Джеймс МакЭ­

вой, Риз Уизерспун в фильме «Пенелопа»

13.35 Т/х. «Сүйген жарым»

15.25 Премьера!!! Реалити шоу «Экспеди­

ция­25»

15.55 Досымжан Таңатаровтың «Отаным десем...» атты ән кеші

17.40 «Ду­думан»

18.40 «Бенефис шоу»

20.00 Информационный канал ­ аналити­

ческая программа «7 күн»

21.00 Мегахит. Наоми Уоттс, Юэн МакГре­

гор в драме «Невозможное»

22.55 Т/х. «Ұзақ жол»

00.35 Қазақстан театры

ЕУРАЗИЯ 


5.00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

5.05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» (каз.) 

6.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» (каз.) 

6.45 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 

7.20 «П@УТINA» 

7.45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 

8.00 «ЗДОРОВЬЕ» 

9.10 «КАЗЛОТО». ПРЯМОЙ ЭФИР (каз/рус)

9.55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 

11.00 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 

11.45 «ВЕРОНИКА МАРС» ТЕЛЕХИКАЯСЫ

12.45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 

14.00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 

15.00 Михаил Шкловский, Вера Баханкова 

в комедии «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА»

19.00 «АНАЛИТИКА» 

20.00 «П@УТINA+» 

21.00 «ТОЙ БАЗАР» 

22.00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 

23.00 «ПЕСНЯ НА ДВОИХ». Лев Лещенко и 

Вячеслав Добрынин

1.00 «П@УТINA+» 

1.45 «МАРЬИНА РОЩА» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 

3.25 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 14

oral_oniri@inbox.ru

Бейсенбі,  1 қыркүйек 2016 жыл1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал