Ңг Жоғары оқу орындарының Кауымдастыгы


қ о с ы л ы п т ұ қ ы м қ а п ш ы ғы н а а й н а л а д ы д а , т ұ қ ы м ш ы ғар ғы ш т ү т ік п е нжүктеу 23.02 Mb.
Pdf просмотр
бет100/248
Дата09.11.2022
өлшемі23.02 Mb.
#23561
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   248
Зоология кітап
қ о с ы л ы п т ұ қ ы м қ а п ш ы ғы н а а й н а л а д ы д а , т ұ қ ы м ш ы ғар ғы ш т ү т ік п е н  
ш а ғ ы л ы с м ү ш е с ін е ж а л ғ а с а д ы . О л ө з ін ің ш е т ім е н ж ы н ы с к л о а к а сы н а  
қ а р а й б а ғ ы т т а л ғ а н ( 5 9 ,Б - с у р е т ) .
А н а л ы қ ж ы н ы с б е з і ә р қ а ш а н б і р е у О д а н ш ы ғ а т ы н қ ы с қ а  
ж ұ м ы р т қ а ж о л ы к е ң е й іп к іш к е н е қ а п ш ы қ ш а ғ а - о о т и п к е а й н а л а д ы . 
К е й д е о о т и п т і М е л и с д е н е ш і г і д е п т е а т а й д ы . О о т и п к е а н а л ы қ  
ж ы ң ы с ж ү й е с і н і ң к ө п т е г е н ж о л д а р ы ж а л ғ а с а д ы . Д е н е н і ң е к і 
б ү й і р і н д е ж ұ м ы р т қ а л а р ғ а қ о р е к т ік за т т ы б е р е т і н с а р ы у ы з б е з д е р і  
о р н а л а с қ а н , с а р ы у ы з б е з д е р і н і ң е к і ж о л ы д е н е д е н к ө л д е н е ң ө т іп , 
о о т й п к е ж а л ғ а с а д ы . О о т и п т е н ә у е л і а р т қ а о д а н к е й ін а л ғ а б ұ р ы -  
л ы п , ж ы н ы с к л о а к а с ы н а а ш ы л а т ы н ұ з ы н ш и р а т ы л ғ а н т ү т ік
ж а т ы н  
б а с т а л а д ы . Ж а т ы н ұ р ы қ т а н ғ а н ж ә н е д а м ы п к е л е ж а т қ а н ж ұ м ы р т -  
қ а л а р ғ а т о л ы б о л а д ы . О о т и п т ұ қ ы м қ а б ы л д а ғ ы ш п е н ж ә н е ө з і н і ң  
б і р ш е т і м е н а р қ а ж а ғ ы н а а ш ы л а т ы н қ ы с қ а “ Л а у р е р ” т ү т і г і м е н  
ө з а р а б а й л а н ы с қ а н . О о т и п ұ с а қ қ а б ы р ш а қ т ы б е з д е р м е н қ о р ш а л ға н .
Т р е м а т о д т а р д ы ң к е й б ір ө к і л д е р і н д е ж ы н ы с ж ү й е л е р і а й т ы л ғ а н  
с х е м а д а н б ір қ а т а р б е л г і л е р і б о й ы н ш а е р е к ш е : ж ұ м ы р т қ а б е з д е р і  
к е й д е т а р а м д а л м а ғ а н ; а т а л ы қ б е з д е р і ж ұ п е м е с ; ж ы н ы с к л о а к а с ы  

жүктеу 23.02 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   248
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет