Физика-математика факультеті Информатика кафедрасы «Растрлық компьютерлік графика»жүктеу 0.69 Mb.

бет1/8
Дата19.04.2017
өлшемі0.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

М. Ӛтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті 

 

  

 

Физика-математика факультеті 

Информатика кафедрасы 

 

«Растрлық компьютерлік графика» 

 

ПӘНІНЕН  

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН 

                                       «Информатика» (шифр 5B011100) 

                              мамандығының IIІ/ІІ курс студенттері үшін 

                              кредиттік оқыту технологиясы бойынша  

 

  

 

 Курс 

3/2 


Семестр 

6/4 


Дәріс 

15сағ. 


Практикалық жұмыс 

30 сағ. 


ОЖСӚЖ 

23 сағ. 


СӚЖ 

67 сағ. 


Емтихан 

6/4 - ші семестрде 

Барлығы 

135 сағ. 

 

 

  

 

  

 

  

Орал  2013ж 

 

 

 . «Растрлық компьютерлік графика» курсынан  кредиттік оқыту технологиясы бойынша 

оқу-әдістемелік кешен 5B011100  мамандығы бойынша жұмыс оқу

 

бағдарламасы негізінде құрастырылды. 

 

  

 

Құрастырған: Медешова А.Б.,  

Информатика кафедрасының отырысында бекітілді.  

 

“____”  ________________2013 ж. № ___хаттама. Кафедра меңгерушісі: ___________  Медешова А.Б. 

                                                 

(қолы)                                      

 

Факультеттің    №  __    хаттама  “___”  ____________    2013  ж.  оқу-әдістемелік  кеңесінің отырысында бекітілді. 

Факультеттің  оқу-әдістемелік кеңесінің тӛрағасы ________ 

                                                                                                                      (қолы) 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Растрлық компьютерлік графика»   негізгі пәнінің бағдарламасы  

                   

2013- 2014 оқу жылының  2- семестрі  3 кредит 

Оқытушы туралы мәлімет: 

Аты- жөні: Медешова А.Б., п.ғ.к., доцент 

Иксебаева Ж.С.. оқытушы Офис: Информатика кафедрасы  

Толық мекен-жайы: корпус №8,

 

313 - каб.  Жұмыс телефоны:  509444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пән туралы мәлімет 

Пән туралы мәлімет:  

Семестр 15 апта оқу үрдісі мен 2 апта сессиядан тұрады.  

Бір  аптаға  2  кредит  сағаты  жоспарланады,  оның  1

 

сағаты  дәріс,  1  сағаты зертханалық жұмыс. Сонымен бірге  2 сағаттан СӚЖ, СОБӚЖ жүргізіледі. 

 

сабақ ұзақтығы 

сабақ 

ұзақтығы 

1 дәріс 


50 мин. 

СОБӚЖ 


50-100 мин. 

1практикалық 

сабақ 

50 мин. 


СӚЖ 

100 мин. 

1практикалық 

сабақ 


50 мин. 

СӚЖ 


50-100 мин 

 

Кредит саны – 3 Ӛту орны: №  8 оқу ғимараты, 304-311, 404-412ауд., сабақ кестесі бойынша

 

 

Оқу жоспарынан кӛшірме: 

 

 

Курс 


Семестр 

Кредит 


саны 

Дәріс 


Зертхана

лық 


жұмыс  

СОБ


ӚЖ 

СӚЖ  Барлығы  Бақылау  

түрі 

3/2 


6/4 

15 30 

23 


67 

135 


емтихан 

 

Курс  сипаттамасы:  «Растрлық  компьютерлік  графика»  пәнін  окыту  кезінде  3-курс 

студенттері, яғни, есептеу техникасы мен информатика саласының болашақ мамандары 

компыютерлік графиканы, оның ішінде растрлық графиканы тереңдете оқып-үйренуге 

мүмкіндік алады.  Курс  мақсаты:  «Растрлық  компьютерлік  графика»  пәнінің  негізгі  мақсаты  растрлық 

графика негіздерін студенттерге тереңдете меңгерту болып табылады. Пәнді  оқытудың  міндеттері:  «Растрлық  компьютерлік  графика»  пәнінің  негізгі 

міндеті  компьютерлік  графиканың  түрлерін,  түс  палитрасын,суретті  түрлендіру 

операцияларын студенттерге түсіндіру. 

Пререквизит:  Бұл  пәнді  жетік  түрде  оқып  үйрену  үшін  мектеп  математикасының, 

информатикасының базалық ұғымдарын білу керек: 

 

Компьютерлік графиканың қолданылу салаларыні  

Қарапайым графикалық түрлендірулерді  

Презентация дайындауда графикалық обьектілерді пайдалануды Постреквизит:        Пәнді  оқып  үйрену  нәтижесінде  студенттер  мынаны  білулері 

керек:  

 растрлық графика негіздерін 

 .күрделі операцияларды орындауды, 

 Фотосуреттерді толығымен ӛзгерту мен біріктірулерді. 

   

  3.  Жұмыс бағдарламасы– (SILLABUS)  

 

 

 Апта  

Тақырып 

Мазмұны  

СОБӚЖ 

мазмұны  

СӚЖ 

мазмұны 

Әдебиет 

1- апта  

Компьютерлік графика негіздері  

1- кредит 

сағаты 

 

Компьютерлік 

графикаға 

кіріспе. 

Компьютерлік 

графика 


түрлері  

 

Компьютерлік графикаға 

кіріспе. 

Компьютерлік 

графика түрлері   

Оқу залындағы 

картотекамен 

жұмыс.  


Ӛзіндік 

пәндік 


картотека 

дайындау 

Видеофил


ьм, 

2-кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Кескін 


ӛлшемдерін, 

түстер режимін 

тандау.  

Суретті  әр  режимде 

ашу  және  әртүрлі 

ӛлшемде алу 

Құралдардың 

пернелік 

комбинацияла-

ры 


Негізгі 

мәзірімен 

жұмыс 

жасау 


пернелік 

комбинаци

яла-ры 

[1] 


[4] 

2- апта 

Компьютерлік графика негіздері 

1- кредит 

сағаты 

 

Түс 


ұғымы. 

Түстік 


палитра. 

Түстік 


моделдер  

 

Түс  ұғымы.  Түстік палитра. 

Түстік 


моделдер  

 

Түс туралы 

ойтолғау жазу. 

Түс туралы 

ойтолғау 

жазу Видеофильм

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Бейненің 

түстік 

режимдерін, түстің 

реңін, 


ашықтығын 

ӛзгерту 


Жаңа фотодан ескілеу 

фото жасау 

HSB 

және 


LAB 

модельдері 

Графикалы

қ  формат 

түрлері 

(GIF  PNG 

JPEG  TIFF 

BMP....) 

[1] 

[4] 


3 - апта 

Компьютерлік графика негіздері 

1- кредит 

сағаты 

 

Графикалық 

файл 

форматтары. Графикалық 

ақпаратты 

сығу  

 

Графикалық файл 

форматтары. 

Графикалық 

ақпаратты сығу  

 

Тірек 


кесте 

дайындау 

Сығу 

программаларына 

сипаттама 

Видеофильм 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Бейнелерді 

ерекшелеу, 

ерекшелеу 

жиектерін 

ӛзгерту. 

Бейнелерді 

ерекшелеп, 

оларды 

трансформациялау түрлері. 

Бейнелерді 

ерекшелеудің 

модификациял

ау әдістері 

Ризографтт

ар 

[1] 


[4] 

4- апта 

Компьютерлік графика негіздері 

1- кредит 

сағаты 

 

Графикалық 

ақпаратпен 

жұмыстың 

аппараттық 

және 


программалық 

құралдары  

 

Графикалық ақпаратпен 

жұмыстың 

аппараттық 

және 


программалық 

құралдары  

 

Пиксель 


ұғымы. 

Анықтамалықт

армен жұмыс. 

Интернетт

ен 

қосымша 


ақпарат 

жинау 


 2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Қабаттар. 

Қабаттарға 

қолданатын 

операциялар. 

Қабаттармен  жұмыс. 

Қабаттарға 

қолданатын 

операциялар. 

Photoshop-тa 

түстердің 

берілу 


мониторын 

талдау.  

- Color 

Management 

Policies 

(түстерді 

басқару) 

параметр тобы 

Түспен 

жұмыс 


жасау 

қыметтерін 

атқататын 

пернелер 

комбинаци

ясы 


[1] 

[4] 


5- апта 

Растрлық компьютерлік программа  

1- кредит 

сағаты 

 

Adobe 


Photoshop 

программасы 

интерфейсі. 

Палитралар  

 

Adobe 


Photoshop 

программасы 

интерфейсі. 

Палитралар  

 

Палитра 


Анықтамалықт

армен жұмыс. 

Видеофиль

м  бойынша 

қысқаша 

теис 


Видеофиль

м, 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Мәтінмен 

жұмыс. 

Фильтр 


қолдану. 

«Гельді 


мәтін» 

кескінін жасау 

Lasso тобының 

құралдары 

Маска 

және 


каналдарме

н жұмыс 


жасауда  

[1] 


[4] 

6- апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты 

 

Adobe 


Photoshop 

программасын

ың 

құрал-


саймандары  

 

Adobe Photoshop 

программасының 

құрал-саймандары  

 

Құралдар  мен мәзір 

мазмұнын 

жатқа білу 

Құралдар 

мен  мәзір 

мазмұнын 

жатқа білу 

Видеофильм, 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Мәтінмен 

жұмыс. 

«Ӛртенген мәтін» 

кескінін жасау 

Пернелер 

комбинациясы

     - Мәтінмен жұмыс; 

- Фильтрмен 

жұмыс; 

Операцияны қайтару 

және 


қайталауда 

қолданыла

тын 

пернелер комбинаци

ясы 


[1] 

[4] 


7- апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты  

Бейнені 


жасақтау  және 

өңдеу  


 

Бейнені 


жасақтау 

және өңдеу  

 

Қосымша 


ақпараттар 

жинағы 


Рейтингтік 

бақылау 


Видеофиль

м, 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Штамп 


құралымен 

жұмыс 


Суреттегі бейнелерді 

кӛбейту 


Adobe 

Photoshop 

редакторының 

құралдары: 

Геометриялық фигураларды 

салу құралы; 

- Құралдар 

панелін 


басқару 

Мәтінмен 

жұмыста 

қолданыла

тын 

пернелер комбинаци

ясы 


[1] 

[4] 


8 -апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты  

Қабаттармен 

жұмыс  

 

Қабаттармен жұмыс   

Графопроекто

рға 

арналған слайдтар  мен 

программалық 

қабатты 

салыстыру 

Ӛңделген 

сурет 


Видеофиль

м, 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Бағыттауышта

рмен жұмыс 

Бағыттауыштар 

кӛмегімен дұрыс 

алтыбұрыш және 

жулдызша салу 

Crop құралы 

және 

трансформациялау 

Ерекшелеу 

құралдары 

[1] 


[4] 

9- апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты 

 

Мәтінмен 

жұмыс  

 

Мәтінмен жұмыс   

Ӛңделген 

сурет 

Жаңа 


жұмыс 

конспектісі  

 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Бейнені бояу 

мүмкіндіктері,  

түстерді 

араластыруды 

баптау 


Табиғат бейнесін 

салу(күн, бұлттар, 

аспан) 

Фильтрмен жұмыс 

кезіндегі 

пернетақтаны 

қолдану 


Ӛзгерту 

құралдары 

[1] 

[4] 


10- апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты  

Әсерлер 


фильтрлері  

 

 

Ӛңделген 

сурет 

Жаңа 

жұмыс 


конспектісі  

 Видеофиль

м 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Ескі фотоны 

жаңарту  

Штамп құралын және 

тустер режімін 

ӛзгерту арқылы ескі 

фотоны жаңарту 

Noise тобының 

фильтрлері 

Мәтіндік 

құралдар 

[1] 


[4] 

11- апта 

Растрлық компьютерлік программа 

1- кредит 

сағаты 

 

Бейнені 


композициялы

қ ӛңдеу  

 

 

Ӛңделген 

сурет 

Шығармаш


ылық 

жұмыс 


 

Видеофильм 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Мәтінді сызық 

бойынша 

немесе шеңбер 

бойымен 

орналастыру 

Мәтінді шеңбер 

бойымен 


орналастырып, 

кәдімгі мӛр бейнесін  

кескіндеу. 

Render 


тобының 

фильтрлері 

Палитраме

н жұмыс 


[1] 

[4] 


12- апта 

Растрлық графиктік редакторлар 

1-  кредит 

сағаты 

 

Adobe 


Image 

Ready 


Adobe Image Ready 

Салыстыру  

Программа 

мәзірі  мен 

командала

ры 


Интернет 

ресурс 


2 кредит 

сағаты 

Бейненің түсін 

ӛзгерту 

Автомобильдің және 

адам шашының 

Texture 


тобының 

Векторлық 

және 

[1] 


(практик

алық) 

түстерін ӛзгерту 

фильтрлері 

растрлық 

графиканы 

араластыру 

[4] 

13- апта 

Растрлық графиктік редакторлар 

1  кредит 

сағаты 

 

Сorel 


PhotoPaint,  

Сorel PhotoPaint, 

Салыстыру 

Ӛңделген 

сурет 

Интернет ресурс 

2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Adobe 


Photoshop 

программасын

ан Adobe 

ImageReady 

программасын

а ӛтіп 


анимациялық 

файл құру 

Батырма жасау  

Video 


тобының 

фильтрлері 

Жарнамал

ық афиша 

жасау 

[1] 


[4] 

14- апта 

Растрлық графиктік редакторлар 

1-  кредит 

сағаты 

 

Photofinish, 

Photostyler, 

Painter,  Picture 

Publisher 

Photofinish, 

Photostyler, 

Painter, 

Picture Publisher 

Салыстыру 

Ӛңделген 

сурет 


Интернет 

ресурс 


2 кредит 

сағаты 

(практик

алық) 

Adobe 


Photoshop 

программасын

ан Adobe 

ImageReady 

программасын

а ӛтіп 


анимациялық 

файл құру 

Кішкене мультфильм 

жасау 


CMS  жүйесі, 

қолданылу 

бағыты 

Фотоальбом жасау 

[1] 


[4] 

15- апта 

Қорытынды  

1-  кредит 

сағаты 

 

«Біз 


не 

үйрендік?»   

Қорытынды сабақ. 

Жоспар және нәтиже. 

Ой түйін жасау. 

Ӛңделген 

күрделі сурет 

Шығармаш


ылық 

жұмыс 


 

 

2 кредит сағаты 

(практик

алық) 

Ӛткен 


тақырыптар 

бойынша 


қортынды  

жұмыс. 


Ӛткен тақырыптар 

бойынша қортынды  

жұмыс жасау. 

Треппинг, 

оның мәні. 

Суретке 


рамка 

жасау 


[1] 

[4] 


 

4.  Негізгі  және қосымша әдебиеттер тізімі,  Интернет желісіндегі  Web-сайт 

адрестері  

Негізгі әдебиеттер. 

Искалиева А.Б. ,Хамзина А.О Компьютерлік графика. Орал: Орал педколледжі, 2011. Фотошоп. Видеофильм. 

Медешова А.Б., Бекмағамбетова Г. Компьютерлік графика негіздері. Электрондық 

оқулық. Орал, БҚМУ АТО, 2007 

Компьютерлік графика  

Қосымша әдебиеттер: 

1. А.В. Могилев «Информатика», Москва – 2004, 848-стр 

 

Интернет-кӛздер: 

  www.informika.ru- информациялық сайт  

  www.referat.ru,  www.kazref_narod.ru –рефераттар жинағы 

 

 

    5.    «Растрлық  компьютерлік  графика»    пәнінен  тапсырмаларды  орындау  және 

тапсыру графигі 

№ 

п/п 

Жұмыс түрі 

Тапсырманың 

мазмұны  мен 

мақсаты 

Ұсынылатын 

әдебиеттер 

Орындау 

мерзімі 

және 

тапсыру 

уақыты 

(аптасы) 

Балл  Бақылау түрі 

Практикалық  жұмыс 

тапсырмаларын 

орындау 

Теорялық 

материалды 

меңгеруін 

тексеру 

Жұмыс 


тақырыбына 

сәйкес 

1-15 

аптада 


Компьютерде 

программа 

кӛрсету, бақылау 

сұрақтарына 

жауап 


СОӚЖ 


тапсырмаларын 

орындау 


Ӛтілген 

тақырып 


бойынша негізгі 

элементтерді 

бекіту 

Жұмыс 


тақырыбына 

сәйкес 


1-15 

аптада 


Есеп 


программаларын 

компьютерде 

кӛрсету, бақылау 

сұрақтарын 

ауызша тапсыру 

Бақылау 


жұмысы 

Коллоквиум. 

Алған 

білімдерін тексеру  

Жұмыс 


тақырыбына 

сәйкес 


7,14 апта 

Жазба жұмысы.Ауызша 

сұрау. 


Шығармашылық 

жұмыс 

шығармашылық еңбекке, 

логикалық 

ойлауға 

тәрбиелеу 

Жұмыс 

тақырыбына сәйкес 

7,14- апта 

4,5 

Компьютерлік оқыту 

программасын 

презентациялау   1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал