Ғында май құю бекеттерінің бірінде кеше сағат 05жүктеу 4.16 Mb.

бет14/30
Дата15.09.2017
өлшемі4.16 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

Күр

р

і

і

ш

ш

 ш

ш

а

а

р

р

у

у

а

аш

ш

ы

ы

л

лығының 

күрмеуі қашан шешіледі?

Басы 1-бетте

«М

«Мар

аржа


жа

нн

нның» да «жаны» 

сірі емес қой. Оқта-текте «сыр» 

беріп қояды. Соңғы жыл дарда 

Сыр өңірінде күріштің пирику-

ляриоз ауруы жиі байқалып 

жүр. Ғалым дар

р

 оның себеп-салдарына үң

ң

іліл

іп

іпк

кел


ел

ед

еді.

і.

ДД

ес

ее 

е 

де толық тұжұж

ыр

ырымым ж

ж

асас

а

алаа

қой ған жоқ. Басты себеп ретін-

де сорт жаңарту  мә се лесі  ай-

ты лады.  Ресейдің күріш егетін 

Крас нодар  аймағында жылына 

төрт


рт

-бес сортқа дейін жаңара-

ды

ды е


е

ке

кен.

н.

ББіз

із

деде

 бұл жұ мыс  қол 

жетп

ей

тін арманға айналып ба рады. Бізде бұл іспен «Қазақ 

күріш ша руа шылығы  институ-

ты» ғылыми-зерттеу ин ституты 

айналысады. Өкініштісі, онда 

сорт шығару 

у

ісіс

ім

менен н

н

ебеб

әр

әрі

і

төрт- бес  адамам ғ

ған


ана

а шұ


шұғы

ғы

л л

да

да-

-

на ды екен. Ғалымдардың ба-сым көпшілігі – 50-60 жастан 

асқан кісі 

лер. Аталмыш іске 

жас тардың  қызығушы лығы төмен. 

Ра

Ра

қы

қы

мж

мж

ан

ан

Е

Е

ЛЕ

Л

ШОВ,

ре

респ

спуб

убли

лика

ка

лы

лы

қ

қ 

«Агроинновация 

және экология» ғылыми-

зерттеу институтының 

директоры:

– Сыр өң

ң

ір

ір

ін

н

де

д

гі күріш 

шар уа шыл

л

ы 

ы 

ғы

ғынд

нд

а

а бі

бі

ра

раз 

з мә

мә

-

селе бар.  Ал

А

ғашқысы – ме-

лио ра тив тік  жағдай.  Өңірде 

коллек торлық-дренаждық 

жүйелер әбден ескірген. Ол 

ұзақ уақыт 

тан бері кәдеге 

жа

жа

ра

р

тылып кел ді. Екіншіден, 

же

же

рд

рд

ің

ің қ

құн

ұн

а

а р

рына селсоқ қа-

рау ға  болмай ды. Бұл мақ-

сатта минерал дық-органи-

ка лық  тыңайтқыштар мә се-

лесі ал дыңғы кезекке шы ға-

ды. Осыдан 30 жыл дай бұ-

рын елімізде

де

гі

гі

к

к

үр

р

іш

іш

а

а

лқ

лқ

аб

аб

ы-

ы-

ның тү гелг

ге

е 

де

де

рл

рл

іг

ігін

інің

ің

а

а

та

тал-

л-

мыш тыңайтқыш ар 

қы 

лы 

құнары арт тырылды. Қазіргі 

кезде оның небәрі 30 пайыз-

ға жуы ғы на осындай жұмыс-

тар 

р

жаса ла ды. Ең басты мә-

се

се

 л

 л

е 

е

бі

біз

з ді

ді

ң 

ң

ғалымдар тұзға 

тө

тө

зі

зімд

мді 

і

жа

жа

ңа

ңа сорт тарды өн-

діріске енгізуге көңіл бөлуі 

тиіс.

Бұрынғы жылдарда күріш 

егу мен іргелі құрылымдар ай-

на лы сып  келді.

і.

  Өкі


к

нішке қа-

рай, жекеш

ел

еленен

ді

діру

ру ж


ж

ыл

ылда

д

--

рын да  олар  ұсақталып кетті. 

Бүгінгі таңда облыста 352 ауыл 

шаруашылығы құрылымдары 

күріш егеді. Сонда әрбір ауыл-

да ең ке


кем

м

деде

ге

генд

нд

е е

үш

шөрөр

т 

т шар уа

ш

шыл

ыл

ықық

б

барар д

д

егег

ен

енс

с

өзөз

Олар дың  кейбірінің  жағдайытәуір. Де генмен біршамасы аз 

көлемде егіс екеніне шүкірлік 

етеді. Қолындағы ескі-құсқы

тех ни каны жамап-жасқап, 

кө

кө

к к 

те

темг

мгі


і

ег

еістен қа лыс  қалма-

ға

ған

н

ыы на

на қ


қуа

у

нады. Алайда кү ріш өндірісі кез келгеннің қолынан 

келе бермейді. Оған да жайлы 

жағдай жасал ма са болмайды. 

Оны егудің де өз талап та ры 

баршылық

ық

. КеКе

йбір


р

іне агро


ро

но

нм 

секілді


і ма

ма

маманд

нд

арар

ж

жететіс

с

е е

бе

бер-

р-

мейді. Ай

йналып кел генде, ег

іл

-

ген егіс түрлі ауруларға ұшыра-уы ғажап емес. Оған қоса да-

қыл  да бітік шыға қоймайды. 

Тағы бір айта кетерлігі, мұндай 

ұс

ұсақ

ақ

ққ

ұр

ұрыл

ы

ымдар мемлекет та

та

рара

п

пын

ына


ан берілетін қолдау-

лардан қағажу қа лып жататы-

ны жасырын емес.

Абзал ЕРАЛИЕВ, 

Қазақстан күрішшілер 

одағының төрағасы:

– 

Қа

Қа

за

з

қс

қс

та

та

н 

н

кү

кү

рі

р

шш

шш

іл

іл

ер

ер

і 

і

өз өні

ні

мд

мдер

ер

і

і ме

ме

н 

н

ел

елім

іміз

ізді

ді т

т

ол

ол

ық

ық 

қам тамасыз  ете  алады. Осы-

ған қарамастан бізге сырттан 

атал мыш өнім ағылып келеді. 

Олар дың  кейбірінің бағасы 

біздікінен әлдеқайда төмен. 

Ал

Ал

 а

 айд

йда

а 

ол ар дың  сапасына 

ешкі

і

м жауап бере ал майды 

ғой. Кезінде Қа зақстан Иран, 

Ре сей секілді ел дерге күрішті 

экспортқа шы ғар ды.  Қазір өз 

өнімімізді шетелге аз кө лем де 

ғана шығ

ығ

ар

р

ып

ы

 отыр 

р

мыз. С

С

он-

дықт

т

ан

ан о

о

сы

сы

м

мә 

ә се

се

л

 л

ег

е

е 

е  на

на

 з

з

ар

ар

 

аудармасақ болмай ды.

Елімізде күріш өндірісін 

күнкөріс көзі еткен жұртшылық

бар. Бір ғана Сыр өңі рінің өзін-

де

де

22мы

мы

ңнң

ан астам адам осы

са

са

л л

ад

ада

а

екек

і қолға бір күрек та-

уып жүр. Ен де ше, агроөнер-

кәсіп тің  бір тармағы сана латын 

күріш өндірісіне жеткілікті дең-

гейде көңіл бөлмесек болмай-

ды. Әлемде

д

 атал мыш тірліктен қыруар

р

ққар

ар

жыжы

к

кір

ір

гіг

зі

зіпп

жү

жүр 

р

геген 

н 

мемлекк

ет

ете

те

рр 

ба

барш

рш

ылылық

ық

.  ӨкӨкі

і-

нішке қа рай, біздің еліміздекүріш шаруашылығы өрке-

ниет ке  сай  еңбек  етуге қол 

жет 

кізе алмай жүргені қын-жыл тады. Орайы келсе, әрбір 

с

істі

ті

оо

ңғ

ңға

а 

бастыруға болады емес пе? 

Қызылорда облысы

ҚОЛДАУ


«

«

Б

Би

из

зн

нестің жол карт

т

а

а

с

с

ы

ы

 – 

2

20

0

2

20

0

»

»

:кәсіпкерлер үшін мол мүмкіндік

Бұл бағдарлама 2010 жы-

лы

ы

бб

ас

аста

та

лғлғ

ан

ае

е

ді. Алғашында 10

0

жжоб

об

а,а,

к

кейей

іннен олар дың 

саны  36-ға  жетті. Биыл  осы 

бағдар ла ма  бойынша, жалпы 

сомасы 19,1 млрд тең генің 29

жобасы мақұлданды. Оның іш-

ін де  жаңа  бизнес-бастамалар-

ды  қол дау ға

а

ба

бағығы

тт

тталал

ға

ған

н

бібі

-

-рін ші  бағыт н

н

егег

із

ізінін

де

де 11

9

9 жожо

ба

а 

мақұлданды, жалпы сомасы – 

10,6 млрд теңге. Кәсіпкерлер-

дің валюта 

лық тәуекелдерін 

төмендету  бойынша жал 

пы 

сома сы  8,3  млрд теңгенің екі жоба 

сы іске асырылмақ. Ал 

ал

лты


ты

ж

жоб

оба


а

өн

өндірістік инфра-құры лымды дамытуға  арнал-

ған, оған 192,9 млн теңге қар-

жы қарастырылып отыр. Не-

сие ні  кепілдендіруге 28 млн 

теңге  бөлінді, онда екі жоба 

бар.


Қазіргі та

ңд

ңда а 

об

облылы

ст

ста

а

«К«К

ас

ас-

-

пий» әлеу меттік  кәсіпкерлік кор по рациясы кәсіпкер лікті 

дамы туға жәрдемдесіп жатыр. 

Сон дай-ақ инвестициялық жо-

баларды одан әрі іске асыру 

үш

ш

іін

н

әкәк

ім

імші

ш

ліі

к кедергілерді 

жою  үшін қолдау көрсетіліп 

жатыр. Қ


Қ

аз

азір

р

гіг

к

кез

ез

деде

«Ка


Ка

сп

спий

ий

»ӘКК»

А

АҚ-Қ-

ты

тың 

ң жә


жәрд

рдем


ем

де

десу

су

і і бо

бо

--

йынша облыста бірнеше жоба 

іске асы рылатын болады. Атап 

айтқанда, планшетті компью-

тер лер, теледидарлар мен мо-

ни торлар  шығаратын  зауыт-

ты

ты

ңң

құ

құры

ры

лысы; жел электр ст

ст

анан  сы

сысы


сы

н

ның (ЖЭС) құры лы-сы; «Каспий Маржаны» дема-

лыс  база сын  салу  жоспарла-

нып отыр. 

Маңғыстау облысының әкі-

мі Бауыржан  Мұхаметжанов 

ерекше жобас

а

ы  бар кәсіп кер-лерге 

жа

жан-

н-

жажа

қт

қтыы

қо

қолдлд

ау

аук

көр


өр

-

се ті ле тін

ін

іін

а

айтй

ты. «М


М

аңғыс тау-

да бизнес ашу тиімді, тек кәсіп-

керлер үшін әкімшілік кедергі-

лерді азайту  керек», – дейді 

облыс басшысы. Шы ны керек, 

«Бизнестің

ң

 жол картасы» бағ-да

дарл


рлам

ама


а а

аясындағы жеңілдік-

тер кез келген бизнес құрылым 

үшін жақсы мүм кіндік  болып отыр.

Ахмет КӘРІМ,

Ма

Ма

ңғ

ңғ

ыс

ыс

та

та

у 

у

об

об

лы

лы

сы

сы

«Бизне

не

ст

т

ің

і

 жол карта

а

сы – 2020» 

бағдар

рла

ла

ма

ма

сы

сы

М

М

аң

аңғы

ғыст

ст

ау

ау

о

о

бл

блыс

ы

ындағы 

кәсіпкерлерге де көптеген кәсіптің көзін ашты. 

Ең бастысы, сол арқылы өңірдегі жұмыссыз 

азаматтарды еңбекпен қамтуға мүмкіндік туды.

«Т

«Т

үр

үр

кі

кі

ж

ж

ұр

ұр

ты

т

ның ортақ 

шаңырағы –

Т

Түркістан қаласына 

рухани астана мәртебесі 

берілуі тиіс. Инновациялық 

жағынан адамзаттың руха-

ни және алты

ы

т

т

ех

х

нологиялық

ы

 

укладқа үй

й

ле

лест

ст

ір

іре

е да

да

мы

мы

ту

ту

да

да

 

қаланы көне архитектурасына 

сай қайтадан жаңғыртып салу 

керек. Дағдарыстан кейінгі 

жаңа өркениеттің негізі бо-

ла

л

ты

ты

н

н

ос

ос

ын

ын

да

да

й мазмұндағы 

жа

жа

ңа

ңа

Т

Түр

үр

кі

кіст

ст

а

ан адамның ру-

хани санасына өзгерістер ен-

гізуі қажет. Әрі бұл іс-шара 

еліміздің стратегиялық мақсаты 

– Еуразиялық

қ

 инт

нт

еграциясы ая-

сында жүзе

еге

ге

а

а

сы

сы

ры

рылу

лу

ы

ы

ке

кере

рек»

к»

.Жаңа заманның моральдық 

кодексінің технологиялық да-

муымен үйлесімі тұрғысындағы 

бұл идеяны кеше Алматыда 

«Түр

үр

кі

кі

ст

ст

ан

ан

ды

ды

рухани астанаға 

а

ай

на

на

лд

лд

ыр

ыру 

у ха

халықаралық 

қауіпсіздікке жаңа қадам» 

халықаралық ұлттық 

мегажобаның таныстырылы-

мы барысында қазақтың зиялы

қауымы бірау

у

ызда

д

н қолдад

д

ы.

Кәмшат САТИЕВА

К

К

Ө

Ө

З

З

Қ

ҚА

АР

РА

АС

Хангелді ӘБЖАНОВ, Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры:

– Түркістанның киелі өңір екені айтпай-ақ түсінікті. Сондықтан жобаның негізгі мәніне сүйеніп, оны 

«Түркістандық өрлеу» деп атаған дұрыс секілді. Сол секілді жоба құнын бұл арада нақтылай түсу керек. 

10 жылға белгіленген ауқымды, екі кезеңдік мұндай жобаға кем дегенде 20-30 млрд АҚШ доллары 

қа

а

же

ж

т  болады

д

.  Жа

Ж

лпы,

,

р

р

ухани құндылықтардың құны 

тү

тү

сі

с

п  ба

б

ра

р

 жатқан  мы

м

на заманда көтеріліп 

от

от

ыр

ырға

ған 

н бұ

бұл 

л

ар

арад

ад

ағ

ағ

ы 

ы 

мә

мәсе

се

ле

ле

 өзекті. Сондықтан оны қол

да

да

йм

йм

ыз

ыз,

,

әр

әр

і 

і 

жа

жан-

н-жа

жақт

қт

ы 

ы 

та

та

лқ

лқ

ыл

ыл

ау

ау

ға дайынбыз. 

Бізд

і

ің ғалымдардың оған қосары болатындығына сенімдімі

і

н.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал