Филология факультетіжүктеу 0.62 Mb.

бет1/7
Дата18.05.2017
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

Филология факультеті 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

050117 «қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша кредиттік оқу 

жүйесінде оқитын 

студенттерге арналған «Қазақ тілін жаңа технология бойынша оқыту»  

 

ПƏНІНІҢ ОҚУ-ƏДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ 

 

Курс -  ІV Семестр - 8 

Кредит - 1 

Дəріс  - 15 сағ 

ОЖСӨЖ  - 15 сағ. 

СӨЖ  - 15 сағ. 

Емтихан -  8 сем 

Барлығы -  45 сағ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О р а л  2 0 1 1ж. 

Пəннің  оқу-əдістемелік  кешені  Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  Қазақ 

филологиясы факультетінің  кеңесі баспаға ұсынған (№1 хаттама) 29.09.2006 

ж. типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалды. 

 

Құрастырған:  педагогика  ғылымдарының  кандидаты,  аға  оқытушы 

М.Қ.Əжіғалиев  (Қазақ  филологиясы  кафедрасы  кафедрасы,  409-аудитория, 

№1 ғимарат)  

 

«Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық    факультеттің  оқу-əдістемелік  кеңесінің  отырысында бекітілді. 

07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Типтік оқу бағдарлама 

Абай  атындағы  ҚазҰПУ-дың  Қазақ  филологиясы  факультетінің  кеңесі 

баспаға ұсынған (№ 1 хаттама) 29.09.2006ж.типтік оқу бағдарламасы  

 

2. Қазақ тілін жаңа технология бойынша оқыту  – SYLLABUS 

Əжіғалиев Марат Қайыржанұлы  – педагогика ғылымдарының кандидаты, 

аға оқытушы 

 

Сабақ кестесі:  

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан жəне 2 сынақ аптасынан тұрады. 

Аптасына  1  кредит-сағат  жоспарланады,  оның  əрбір  кредит-сағат  бір 

байланыс сағатынан (дəріс, семинар) жəне оқытушының басқарумен жүретін 

студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) 

 

Сабақтар 

Өткізіл

у 

уақыт

ы 

Сабақт

ар 

Өткізіл

у 

уақыт

ы 

Сабақта

р 

Өткізі

лу 

уақыт

ы 

Сабақт

ар 

Өткізі

лу 

уақыт

ы 

Байланы


с сағаты 

1 (дəріс 

1) 

50 мин.  Семинар сабағы 

жоспарл


анбаған 

50  мин.  ОЖСӨЖ 

1 сағат 

50 


мин. 

СӨЖ 


1 сағат 

50 


мин. 

 

Оқу жоспарынан көшірме:  

 

Курс  Семестр  Кредит 

саны 

Дəрістер  Семинар  ОЖСӨЖ  СӨЖ  Барлығы  Бақылау 

түрі 15 


15 


15 

45 


Емтихан 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіріспе 

«Қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқыту»  пəні  –  тілдің  барлық 

салаларымен  байланыстырыла  отырылып,  тілдік  категорияларды,  əр  түрлі 

əдіс-тəсілдерді  қолдану  барысында  үйретуге  байланысты  мəселелерді 

қарастырады.  Жаңа  технологияларды  меңгере  отырып,  сын  тұрғысынан 

ойлау,  модульдік  технология,  дамыта  оқыту  технологиясы,  компьютерлік 

технология, ұжымдық оқыту технологиясы жəне т.б. технологияларды сабақ 

барысында  қолдана  білу.  Студенттер  педагогика  ғылымының  жетістіктерін 

негізге  ала  отырып,  қазақ  тілін  тиімді  оқытып,  өздерінің  мамандығын 

құрметтеуге тəрбиелейді. 

Курс  мақсаты  -    студенттерге  мектепте  қазақ  тілін  жаңа  технология 

бойынша  оқыту  үдерісінің  ерекшеліктерін  теориялық  жəне  практикалық 

тұрғыдан  меңгерту.  Кəсіби  деңгейі  жоғары,  жан-жақты  дамыған,  білім 

нəрімен  сусындаған,  теориялық  білімі  терең,  практикалық  дағдысы 

қалыптасқан, ұлттық менталитеті жоғары маман даярлау. 

Курс міндеті: 

- студенттерді технология саласындағы соны өзгерістермен таныстырып, оны 

тиімді қолданудың жолдарын үйрету; 

-  студенттерге  қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқытудың 

методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту; 

-  қазақ  тілі  жүйесінің  ішкі  салаларын  мектепте  жаңа  технология  бойынша 

оқыту  ерекшеліктерін  теориялық  жəне  практикалық  тұрғыдан  талдап 

көрсету; 

-  оқу-əдістемелік  құралдарды  оқып-талдау,  баға  беру,  тиімді  əдістемелік 

кешендерді  таңдай  білу,  оларды  практикада  қолдана  білу  дағдыларын 

қалыптастыру; 

-  қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқытуды  ғылыми  тұрғыдан  зерттеп 

тану қабілеттерін дамыту; 

-  болашақ  қазақ  тілі  мұғалімдері  ретінде,  өз  бетімен  ғылыми-əдістемелік 

əдебиеттерді іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; 

-  мектеп мұғалімінің  тəжірибе  жинақтау  барысын  талдауға,  озық  тəжірибені 

таратуға белесене қатысып отыруын қалыптастыру. 

 Курс мазмұны:  

-  қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқытудың  қалыптасу  жəне  даму 

жолдары; 

-  мектепте  қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқытудың  ерекшеліктері 

мен мақсат-міндеттері; 

-  қазақ  тілін  жаңа  технология  бойынша  оқытуды  оқу-танымдық  үдеріс 

ретінде тану мен ұйымдастырудың ерекшеліктері; 

-  қазақ  тілін  орта  мектеп  мен  тереңдетілген  мектептерде  жаңа  технология 

бойынша оқытудың өзара байланыстылығы мен ерекшеліктері; 

-  қазақ  тілі  жүйесінің  мектепке  арналған  ғылыми  курсы  деңгейлерін  оқыту 

технологиялары  (фонетиканы  оқыту  əдістемесі,  лексика  мен  фразеологияны 

оқыту  əдістемесі,  сөзжасамды  оқыту  технологиясы,  морфологияны  оқыту 


технологиясы, 

синтаксисті 

оқыту 

технологиясы, мəтінді 

оқыту 


технологиясы); 

-  қазақ тілін оқыту барсында  оқушылардың ойлауын дамыту технологиясы; 

-  қазақ  тілін  оқыту  барысында  оқушылардың  тілін  дамыту  технологиясы, 

орфография 

мен 

орфоэфияны оқыту 

технологиясы, 

пунктуация 

заңдылықтарын меңгерту технологиясы, стилистиканы оқыту технологиясы; 

-  қазақ тілі бағдарламалары мен оқулықтарын талдау технологиясы; 

-  қазақ тілін оқыту барысында сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру мен 

жүргізу технологиясы; 

-  студенттердің  қазақ  тілінен  өтілетін  педагогикалық  практикасы  жəне  оны 

ұйымдастыру технологиясы.  

Оқыту  əдістемесі:  дəріс,  практикалық  сабақтар,  лабораториялық  сабақтар, 

студенттердің  жеке  жұмысы,  аранаулы  курстар  мен  арнаулы  семинарлар 

барысында  меңгертіледі.  Сонымен  бірге,  студенттердің  өз  бетімен  жұмыс 

орындауы,  бақылау  жұмысы,  реферат,  курстық  жұмыс,  дипломдық  жұмыс 

жазуы арқылы əдістемелік білімін жетілдіруді көздейді. 

Пəнді  меңгеру  нəтижесінде:  студенттер  қазақ  тілін  оқыту  технологиясы 

ғылымының  өзекті  мəселелері  мен  зерттеу  арналарынан  толық  мағлұмат 

алады. Қазақ тілін оқыту технологиясы ғылымының теориялық жəне ғылыми 

əдістемелік 

бағыттарын 

меңгеріп, 

оқытудың 

əдіс-тəсілдері 

туралы 

мəліметтер жинақталады.   

Курс саясаты жəне іс-жосығы (процедурасы) 

 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Курсты  бағалау  бүкіл  семестрді  қамтиды,  сондықтан  студент  барлық  сабақ 

түрлерінде беделді түрде қатысуы керек. Максимальды балды студент қойған 

сұраққа  нақты,  дұрыс  жауап  берсе,  жұмыстарын  мұқия,  толық  жағдайда 

жауап берсе, ғана алады. 

Сабаққа қатысуы: студент сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Жіберген 

сабақты міндетті түрде қайта өтеді. Аудиториядағы  жағдайы:    сабаққа  беделді  қатысуы,  сабаққа  кешікпеуі 

керек. Ұялы телефонды айырып қоюы керек. Үй  тапсырмасы:  берілген  тапсырманы  өз  уақытында  тапсыру  керек.  Сабақ 

кестесін бұзған кезде, себепсіз жағдай болса, қабылданбайды. Жеке тапсырма: семестр бойы жеке жұмыстарды орындауы керек. Студент 

оны орындаған кезде ғана есептелінеді. Студент қате жазған болса, студентке 

қайтарылып,  дұрыстап  қайта  тапсыруы  керек.  Бұл  тапсырмалар бөлек-бөлек 

бағаланады, қорытынды баға əсер етеді. Бақылау  жұмысы:  бақылау  жұмысы  сабақ  уақытында  орындалады,  сабақ 

аяғында тапсыруы керек. Сабақтан кейін қабылданбайды жəне бағаланбайды. 

 

Сабақтың мазмұны жəне кестесі 

1-апта  

№1 дəріс   


Тақырыбы: Қазақ тілін оқыту технологиясы– жеке ғылым саласы 

Дəріс мазмұны: 

Қазақ тілін оқыту технологиясы ғылымының зерттеу нысаны мен пəні. 

Қазақ тілін оқыту технологиясын зерттеудің эмпирикалық  жəне теориялық 

түрлері. 

Қазақ тілін оқыту технологиясының жүйелік болмысын тану жолдары. 

Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984. 

9. Исабаев  Ə. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері . Алматы. Қазақ 

университеті, 1993. 

ОЖСӨЖ  мазмұны:  Қазақ  мектебіндегі  қазақ  тілі  пəнінің  ана  тілі  ретіндегі 

феномендік  ерекшелігіне  байланысты  оқыту  заңдылықтары;  қазақ  тілі 

пəнінің білім берудегі, тəрбиелік, дамытушылық маңызы. 

Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. СӨЖ  мазмұны:  Қазақ  тілін  оқыту  технологиясы  пəнінің  негізгі  дəстүрлі 

əдістеріне реферат əзірлеу. Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965.  

2-апта  

№2 дəріс  

Тақырыбы: Қазақ тілін оқыту технологиясының методологиялық-теориялық 

негіздері жəне өзге ғылымдармен байланысы. Дəріс мазмұны: 

Қазақ тілін оқыту технологиясының мақсаты мен міндеттері, мазмұны. Қазақ  тілін  оқыту  технологиясының  философия,  логика,  психология, 

педагогика, кибернетика т.б. ғылымдармен байланыстылығы. Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984. 

ОЖСӨЖ мазмұны: 

Қазақ тілі пəнінің басқа пəндермен байланысы: əдебиет, математика, шет тілі, 

химия,  физика,  биология,  музыка,  сурет,  информатика  т.б.  Оқушылардың 

жазба  жəне  ауызша  тіл  дамуындағы  қазақ  тілінің  жəне  барлық  пəндердің 

алатын орны; қарастырылған тақырыптар бойынша сұрау 

Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. СӨЖ мазмұны: 

Оқушылардың  сөйлеу  мəдениетіне,  орфографиялық  жəне  пунктуациялық 

сауаттылығына  қойылатын  бірыңғай  талаптарға  байланысты  бақылау 

жұмысын əзірлеу.  Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984. 


9. Исабаев  Ə. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері . Алматы. Қазақ 

университеті, 1993. 

10.Кəтембаева  Б.,  Нұрғалиева  М.,  Морфологияны  оқытудың  методикасы, 

Алматы :Мектеп 1975.  

3-апта 

№3 дəріс  

Тақырыбы: Қазақ тілі оқыту технологиясының жүйесі 

Дəріс мазмұны: 

Технологиялар жүйесіндегі танымдық технологиялардың орталық орны 

(анализ, синтез, индукция, дедуікция, экспеимент,модельдеу, бақылау мен 

салыстыру, жіктеу т.б.).  

Дидактикалық технологиялар жəне оларды классификациялау туралы түрлі 

көзқарастар.  

Лингвистикалық  технологиялар  жəне  олардың  қазақ  тілін  оқытуда 

қолданылуы.  

Қазақ тілін оқыту технологиялары 

Жекелеген тақырыптардың ерекшеліктерінен туындайтын технологиялар. Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пунктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984. 

9. Исабаев  Ə. Қазақ тілін оқытудың дидактикалық негіздері . Алматы. Қазақ 

университеті, 1993. 

10.Кəтембаева  Б.,  Нұрғалиева  М.,  Морфологияны  оқытудың  методикасы, 

Алматы :Мектеп 1975. 

11.Құлмағанбетова    жəне  т.б.    Қазақ  тілін  оқытудың  методикасы.  Алматы: 

1998. 

12.  Құрманова  Н.Ж.,  Мухлис  К.  Текст  теориясы  жəне    тексті  талдау əдістемесі . Алматы: Абай атындағы АлМУ 2000. 

13.  Ломизов  А.Ф.  Выразительное  чтение    при  изучении  синтаксиса  и 

пуктуации. М. ,1986. 

14.  Мұсабекова  Ф.  Тыныс  белгілерін  оқытудың  кейбір  мəселері  .  Алматы 

мектеп ., 1959 

15.Напольнова  Т.В.  Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся  на 

уроках русского языка М.,1983. 


ОЖСӨЖ 

мазмұны: 

Технологиялар 

жүйесіндегі 

танымдық 

технологиялардың  орталық  орны  (анализ,  синтез,  индукция,  дедуікция, 

экспеимент,модельдеу,  бақылау  мен  салыстыру,  жіктеу  т.б.);  дидактикалық 

технологиялар  жəне  оларды  классификациялау  туралы  түрлі  көзқарастар;  

лингвистикалық əдістер жəне олардың қазақ тілін оқытуда қолданылуы.  Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

СӨЖ  мазмұны:  Қазақ  тілін  оқыту  технологиялары  мен  жекелеген 

тақырыптардың  ерекшеліктерінен  туындайтын  технологияларға  реферат 

əзірлеу. 

Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

 

4-апта  

№4 дəріс 

Тақырыбы: Қазақ тілінің фонетикасын оқыту технологиясы 

Дəріс мазмұны: 

1. Мектепте фонетиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері.  

2.Фонетикадан  берілетін  білім  мазмұны  мен  меңгерілетін  ұғымдардың 

жүйесі. 


3. Фонетиканы оқыту ұстанымдары мен əдіс-тəсілдері. Фонетикалық талдау. 

Фонетикалық жаттығу жəне оның негізгі түрлері.  

4.Фонетиканы  оқытумен  байланысты  орфоэпиялық  жəне  орфографиялық 

дағдылардың  қалыптастырылуы.  5.Оқушылардың  орфоэпиялық  жəне 

орфографиялық  сөздікпен  жұмыс  жасау  дағдыларын  қалыптастыру. 

6.Фонетикалық диктанттар. Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 


4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984. ОЖСӨЖ мазмұны: 

Мектепте  фонетиканы  оқытудың  мақсаты  мен  міндеттері;  фонетикадан 

берілетін  білім  мазмұны  мен  меңгерілетін  ұғымдардың  жүйесі;  фонетиканы 

оқыту 


ұстанымдары 

мен 


əдіс-тəсілдері; 

фонетикалық 

талдау 

мен 


фонетикалық  жаттығу  жəне  оның  негізгі  түрлері;  фонетиканы  оқытумен 

байланысты 

орфоэпиялық 

жəне 


орфографиялық 

дағдылардың 

қалыптастырылуы;  оқушылардың  орфоэпиялық  жəне  орфографиялық 

сөздікпен жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру.  Əдебиеттер: 

1.  Арғынов  Х.  Қазақ  тілі  синтаксисі    мен  пуктуациясының      методикасы.  

Алматы: мектеп 1974. 

2. Əбілқаев А. Маманов  ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы, 1965. 

3.Əбілжанов Д.,   Маманов Ы. Қазақ тілін оқыту методикасы. Алматы , 1995. 

4.  Əбдікəрімова  Т.,  Əбдіғалиева  Т.,  Шаймерденов  Қ.  Қазақ  тілін  оқыту 

əдістемесі. Практикалық жəне лабораториялық жұмыстар. Алматы: Ана тілі, 

əдістемесі . 1999. 

5.Байтұрсынов  А. Тіл тағылымы. Алматы, 1992. 

6.  Балақаев  м.  Тіл  мəдениеті  жəне  мектепте,  қазақ  тілін  оқыту.  Алматы. 

Мектеп, 1982. 

7.  Жапбаров  А. Стилистиканы  оқыту əдістемесі. Алматы ,1995. 

8. Зельманова Л.М. Наглядность  в преподовании русского языка. М., 1984.   1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал