Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серияжүктеу 12.33 Kb.

бет1/18
Дата11.05.2017
өлшемі12.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

ÏÌÓ 
ÕÀÁÀÐØÛÑÛ 
ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ
филологическая серия
2
2010
С. Торайѓыров атындаѓы Павлодар мемлекеттік
университетініњ ѓылыми журналы
Научный журнал Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова
1997 жылы ќ±рылѓан
Основан в 1997 г.

Вестник ПГУ №2, 2010

За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели.
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции.
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна.
© ПГУ им. С. Торайгырова
Научный журнал Павлодарского государственного университета  
им. С. Торайгырова
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации
№ 4533-Ж
выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия
Республики Казахстан
31декабря 2003 года
Арын Е.М., д.э.н., профессор. (главный редактор)
Сарбалаев Ж.Т., к.ф.н., доцент (зам. гл. редактора);
Демесинова Г.Х., к.ф.н., доцент (отв. секретарь);
редакционная коллегия:
Еспенбетов А.С., д.ф.н., профессор;
Жусип К.П., д.ф.н., профессор;
Кенжебалина Г.Н., к.ф.н., доцент;
Нургалиев Р.Н., д.ф.н., профессор;
Хасанулы Б., д.ф.н., профессор;
Сейтахметова Г.Н. (тех.редактор).

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

МазМҰны
Л. Ж. Ағаділова 
Тәжімалаушының аудармалық іс-әрекетімде пайдаланылатын 
коммуникативтік стратегия лары .......................................................................9
А.С. Ақтанова
М.О.Әуезов әңгімелерінің эстетикалық қуаты ................................................14
Л.П. Ақтанова
Мәтінмен жүргізілетін жұмыс түрлеріндегі стилистикалық  
жаттығулардың сипаты .....................................................................................19
Л.П. Ақтанова
Мәтіндермен жұмыс жүргізудің әдістемесі ......................................................25
Ә.О. Арғынбекова
Араб деректеріндегі Мәжнүн образы ..............................................................31
И.А. Балык
Грамматикалы үйретудегі комикстер рөлі .......................................................37
Б. Досжанов
Антропонимжасамдық тұлғалардың дыбыстық  өзгерістер арқылы тілде 
орнығу жолдары ................................................................................................41
Б. Досжанов
Қазақ тіліндегі түбір сипатты антропонимжасамдық формаларға  
тән белгілер .......................................................................................................46
Р.Р. Жаева
Аймақтық баспасөздің тақырыптық конструкцияларындағы прецеденттік 
мәтіндер («Ертіс өңірінің жұлдызы» газетінің үлгісінде)  ...............................50
Ж.Р. Жақанова
Портрет және кейіпкердің ішкі әлемІ ...............................................................55
Г.У. Ибраев
Көркем әдебиеттегі арго қолдануының функционалдық ерекшелектері ......62
С.М. Қуанышева
Пиджин тілінің пайда болуы- мәдени экспансияның салдары іспетті ..........68
М.С. Құлахметова
Іштей сөйлеу когнитивтік процестердің ең маңызды компоненті ретінде.....74
Т.К.Маняпова
Интермәтіннің жүйе қалыптастырушы негіздері .............................................78
З.С. Машрапова
Әлемдік бейнедегі концепт – таным категориясының негізі ..........................84
А.Н. Мұратова
Дыбыстық тілдің көмекші құралдары ..............................................................89
В.Д. Нарожная
Киімді безендіру заттарының семиотикалық статусы ....................................96
Ө. Оралбаев
Дала поэзиясының тарихи қайнарлары ........................................................105
Ө. Оралбаев
Даланың самалы аңқыған жырлар ................................................................109

Вестник ПГУ №2, 2010

Т.Қ. Сайбирова
Қазақ және ағылшын тілдеріндегі кісі есімдерінің ұлттық ерекшеліктері  
мен ұқсастықтары ...........................................................................................113
Г.О. Сыздықова
Валенттілік теориясындағы актант ұғымы туралы .......................................119
Г.О. Сыздықова
Сөз мағынасы мен тіркесімділігінің арақатынасы ........................................125
А.О. Тоқсамбаева
Мәшһүр-Жүсіп шығармашылығындағы ұлттық болмыс-бітім......................130
А. Үсенова
Қазақ өлең құрылымдық жүйесіндегі Қасым Аманжолов пен Сырбай 
Мәуленов дәстүрі ............................................................................................137
И.М. Ушаков
Ағылшын тіліндегі аббревиатуралар мен қысқартулардың  
сөз жасаушы үлгілері  .....................................................................................145
И.М. Ушаков
Орыс тілінде шетел қысқартуларды беру  ....................................................152
Б. Хасен
Тіл біліміндегі экспрессивтіліктің кейбір мәселелері ....................................159
М.Қ. Шәріпова 
«Аттың түсі» ЛСТ мысалында «Қара - ақ» бинарлық оппозициясындағы 
қазақ және орыс халқының әлем танымы. ....................................................167
Қ.М. Қалиева
Қ.Аманжолов дәстүрін жалғастырушы ақындар поэзиясындағы  
бейнелі  сөз үлгілері .......................................................................................173
Біздің авторлар ...............................................................................................174
Авторлар үшін ереже ......................................................................................176

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

соДерЖание
Л.Ж. Агадилова
Коммуникативные стратегии переводчика в процессе трансляционной 
деятельности .......................................................................................................9
А.С. Актанова 
Эстетические мировоззрения в рассказах М.О. Ауезова ..............................14
Л.П. Актанова 
Особенности  стилистических видов упражнения с текстами ......................19
Л.П. Актанова
Методика работы с текстами  ..........................................................................25
А.О. Аргынбекова
Образ Меджнуна в арабских источниках ........................................................31
И.А. Балык
Обучение грамматике с помощью комиксов ..................................................37
Б. Досжанов
Пути установления языка с помощью изменений звуков 
антропонимических личностей ........................................................................41
Б. Досжанов
Характерные признаки корневой системы в казахском языке для 
антропонимических форм ................................................................................46
Р.Р. Жаева
Прецедентные тексты в заголовочных конструкциях  
региональной прессы (на примере газеты «Звезда Прииртышья)  ..............50
Ж.Р. Жаканова
Портрет и внутренний мир героя .....................................................................55
Г.У. Ибраев
Функциональные особенности арготической лексики в художественной 
литературе ........................................................................................................62
С.М. Куанышева
Возникновение пиджин - языка как следствия культурной экспансии ..........68
М.С. Кулахметова
Внутренняя речь как важнейший компонент когнитивных процессов ..........74
Т.К. Маняпова
Системообразующие основания интертекстуальности .................................78
З.С. Машрапова
Основы концептуально-познавательной категории в картине мира ............84
А.Н. Муратова
Вспомогательные средства звукового языка ..................................................89
В.Д. Нарожная
Семиотический статус предметов украшения одежды ..................................96
О. Оралбаев
Исторические источники степной поэзии ......................................................105
О. Оралбаев
Жыры, пропитанные степным веянием ........................................................109

Вестник ПГУ №2, 2010

Т.К. Сайбирова
Национальные особенности и сходства имен 
в казахском и английском языках ..................................................................113
Г.О. Сыздыкова
О понятии актант в теории валентности .......................................................119
Г.О. Сыздыкова
Взаимосвязь значения слов и словосочетания ............................................125
А.О. Токсамбаева
Национальные особенности в произведениях  
Машхур- Жусуп Копеева ................................................................................130
А. Усенова
Традиции строения стиха Касыма Аманжолова  
и Сырбая Мауленова  в современной казахской поэзии .............................137
И.М. Ушаков
Словообразовательные модели аббревиатур и сокращений  
в английском языке .........................................................................................145
И.М. Ушаков
Передача иностранных сокращений на русском языке ...............................152
Б. Хасен
Некоторые проблемы экспрессивности в языкознании ...............................159
М.К. Шарипова
Миропонимание казахского и русского народов в цветообозначении 
бинарной оппозиции «Черное - белое» 
на примере ЛСГ «Масти лошади». ................................................................167
К.М. Калиева
Примеры языковых средств в творчестве поэтов - последователей  
традиций К.Аманжолова  ...............................................................................173
Наши авторы ...................................................................................................174
Правила для авторов .....................................................................................176

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

Content
L. Zh.Agadiiova
Communicative strategy of the interpreter in the process of translation...............9
A. S. Aktanova 
Aesthetic particularities in storyes by M.O. Auezov    .........................................14
L.P. Actanova  
Features of stylistic kinds of exercise with texts  ................................................19
L.P. Actanova
Technique of work with texts...............................................................................25
A.O. Argynbekova
Image of Medzhnun in Arabic sources ...............................................................31
I.A. Balyk
Teaching Grammar through Comics and Cartoons ............................................37
B. Doszhanov
The ways of setting the language by means of change the sounds of the 
anthroponymic personalities ...............................................................................41
B. Doszhanov
The characteristic features of the root system in the Kazakh language for the 
anthroponymic forms ..........................................................................................46
R.R. Zhayeva
Рrecedent texts in the title constructions of regional press on example of  
newspaper (Star of Irthysh region)  ....................................................................50
Zh.R. Zhakanova
The portrait and the inside world of the character ..............................................55
G.U. Ibrayev
The function features of lexical argo in the literary .............................................62
S.M. Kuanysheva
Pigeon-language appearance as the consequence of the cultural expansion ...68
M.S. Kulakhmetova 
The inner speech as the component of the cognitive process ...........................74
T. K. Маnyapova 
The properties and system units of  intertexture ................................................78
Z.S. Mashrapova
The basics of the conceptual-cognitive category in the world picture ................84
A.N. Muratova
Auxilary means of the sound language ..............................................................89
V.D. Narozhnaya
The semiotic status of dress’s adornments ........................................................96
O.Oralbayev
Historic sources of the steppe poetry ...............................................................105
O.Oralbayev
Zhyry saturated with the steppe trend ..............................................................109
T. K. Saibirova 
Traditional resemblance and difference of human names 
in Kazakh and English languages ....................................................................113

Вестник ПГУ №2, 2010

G.O. Syzdycova
About concept an actant in the valency theory .................................................119
G.O. Syzdycova
Interrelation of a word meaning and word-combination....................................125
A. O.Toksambaeva
National particularities in compositions by Mashhur- Zhusup Kopeev .............130
A.Ussenova 
Traditions of a structure of verses of  K. Amanzholov and S. Maulenov  
in modern Kazakh poetry..................................................................................137
I.M. Ushakov
Word-building models of abbreviations in english language ............................145
I.M. Ushakov
Transferring of foreign abbreviations  to russian language ..............................152
B. Khassen
Some problems of the expressiveness in the science of language ..................159
M.K. Sharinova 
The article deals with contemplation of kazakh and   Russian people in colour 
designation of binary opposition «Black- white»  
on the example of LSG «Colours of  horses»...................................................167
К.М. Kaliyeva
The examples of the linguistic means in the creative activity of the poets-
followers of the traditions of K. Amanzholov .....................................................173
Our authors.......................................................................................................174
Rules for authors ..............................................................................................176

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

УДК 81.25
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДЧИКА 
В ПРОЦЕССЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Л.Ж. Агадилова
Семипалатинский государственный университет им. Шакарима,  
г. Семипалатинск 
Профессионализм переводчика зависит, в первую очередь, от его умений 
и навыков, языковых способностей, компетентности в своем деле, владения 
технологией перевода. Под технологией перевода нами понимаются вслед 
за А.Д.Швейцаром, совокупность процедур, обеспечивающих адекватное 
воспроизведение  оригинала,  включая  модификации,  необходимые  для 
успешного преодоления культурного барьера, знание норм языка перевода; 
знание норм данного стиля и жанра текста: определенный минимум «фоновых 
знаний», необходимых для адекватной интерпретации исходного текста и 
в частности того, что называется «знанием предмета», необходимым для 
успешного перевода в рамках специализации переводчика.
Перевод- это деятельность, поэтому, как и всякая другая деятельность 
характеризуется выполнением в процессе языковой, текстовой и речемыслительный 
деятельности рода действий, таких, как осмысление и интерпретация исходного 
текста, его распредмечивание, объяснение и интерпретация его, опредмечивание 
результатов  переводческого  груда  на  языке  перевода,  адаптация  его  к 
культурной форме иного линпюкультурного сообщества, распредмечивание 
и опредмеченного на втором языке продукта переводческой деятельности в 
речемыслительной деятельности получателя текста [1].
Кроме того, перевод характеризуется также выполнением и ряда других 
действий, когда переводческие процессы связанный с:
а) используемыми знаниями;
б) способом представления этих знаний в нашем разуме, или, вернее, в 
памяти;
в) процессами, позволяющими активировать самые подходящие знания 
из всех, имеющихся  в  нашем  распоряжении,  па  базе  полученой  извне 
информации;
г) процессами, которые привели к решению проблемы [2].
К  речевым  действиям  переводчика  относится  и  моделирование 
различного  стратегий,  таких,  как:  коммуникативная,  экспрессивная 
стратегии, стратегия смысла, стратегия формы и т.д. Стратегия понимается 
нами как речевое действие, направленное па построение интерпретивной схемы, 
моделирование цепи речевых действий, направленных на последовательную 

Вестник ПГУ №2, 2010
0
реализацию  интенций  переводчика.  При  этом  переводчик  выбирает  тип 
действий  и  способ  его  осуществления.  М.Макаров  стратегии  обозначает 
термином «интерпретативные схемы». По его мысли, иитерпретативпые 
схемы помогают формировать интенции и мнения (конечно, обусловленные 
контекстом),  направляющие  действия  людей.  Иитерпретативные  схемы, 
позволяя  осмыслить  ситуации,  способствуют  выработке  альтернативных 
способов осуществления этих действий и реализации интенций. Говорящий 
выбирает тип действия, это называется стратегий» [3].
На  наш  взгляд,  стратегии  следует  понимать  как  совокупность 
речевых  действий,  направленных  на  реализацию  целей  автора.  И  в 
этом  случае  под  коммуникативной  стратегией  будем  понимать  план 
оптимальной реализации  коммуникативных  намерений,  учитывающий 
объективные и субъективные факторы и условия, в которых протекает акт 
коммуникации и которые в свою очередь обусловливают не только внешнюю 
и внутреннюю структуру текста, по и использование определенных языковых 
средств.
Суть коммуникативной стратегии переводчика в процессе переводческой 
деятельности заключается к том, чтобы понять намерения, автора в процессе 
перевода  как  межкультурной  коммуникации  между  автором  текста  и 
переводчиком на первом этапе осуществления переводческих действий.
Коммуникативные стратегии реализуются в процессе трех основных 
этапов  межкультурной  коммуникации,  реализующихся  в  процессе 
переводческой деятельности. Согласно трехфазной модели перевода О.Каде, 
в процессе перевода имеет место двуязычная коммуникация. На протяжении 
трех  фраз  ее  актуализации  достигается  взаимопонимание,  по  мысли 
О.Каде, возможно в случае реализации функций перевода, когда текст на 
Я
1
 превращается в текст на Я
2
. Фунция перевода требует: а) декодирования 
текста на Я
1
 с целью перекодирования; б) перекодирования, то есть мены 
когда  в  узком  смысле  (подстановка  знаков  Я
2
.  Эти  задачи  решаются 
переводчиком Т (Translator) который выступает в качестве промежуточного 
звена между О и П в двуязычной коммуникации. По отношению к конечному 
адресату П- косвенным отправителем О [4].
Как  указывает  О.Каде,  предпосылкой  для  функционирования 
переводчика  в  качестве  О  является  его  функционирование  в  качестве 
перекодирующего звена ПЗ. Именно в этом качестве переводчик осуществляет 
переход от знаков одного языка к знакам другого языка, точнее заменяет 
знаки 51, знаками Я
2
. Выполнение этой функции переводчиком Т зависит 
от его действий в качестве получателя П.
Такая двуязычная коммуникация включает в себя три фразы:
1. коммуникация между О и Т. Переводчик Т выступает в качестве 
получателя П сообщения на Я
1
;

серия 
ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ

2. Мена кода Я

па Я
2
, осуществляема Т (выступающим в качестве ИЗ).
3.  Коммуникация  стратегия,  осуществляемая  переводчиком  на 
протяжении  трех  фраз  коммуникации,  имеет  цель  -  довести  до 
читателя интенции автора. 
Автор текста стремится довести до читателей информацию, которую 
можно разбить на несколько подтипов: 1) фактуальная информация (сведения 
о фактах, событиях); 2) концептуальная информация (сведения о мировоззрении 
автора, его миропонимании, точке зрения); подтекстовая информация, т.е. та 
информация, которая извлекается переводчиком из смысла сказанного и не 
высказанного автором в ситуации коммуникативного акта; 4) информацию 
эстетического характера. Для того, чтобы понять интенции автора и довести их до 
читателя переводчик на первом этапе межкультурпой коммуникации моделирует 
коммуникативную стратегию. В этом случае в модель коммуникативной стратегии 
входят следующие речевые действия: а) распредмечивание и перекодирование 
исходного текста; б) понимание и осмысление текста; 3) интерпретация текста;  
4) перекодирование текста на Я
2
; 5) опредмечивание текста на Я
2
; 6) подготовка 
его  к  восприятию  и  осмысления  получателем-носителем  языка  перевода;  
7) воспроизведение текста оригинала на языке перевода.
Суть речевой операции распредмечивания и декодирования знаков Я
1

опредмеченные в авторском тексте и сохраняющие в себе следы дятельности 
автора как превращенная форма жизнедеятельности  автора  в  «живые  знаки», 
функционирующие  в речемыслительный деятельности переводчика.
Процессы распредмечивания и опредмечивания был описан К.Марксом, 
который  говорил,  что  согласно  закону  диалектики  всякая  человеческая 
деятельность включает в себя, прежде всего, процесс превращения свойств 
субъекта  деятельности,  выступающих  в  виде  характеристик  его  способа 
действия,  его  движения  и  жизни,  в  свойства,  объекта  деятельности,  о 
характеристики, которые передаются человеком предмету и получают новую 
форму существования, неотделимую от своего предмета-носителя. Это процесс 
опредмечивания, когда «труд осуществлен» в предмете, а предмет в форме 
деятельности». Продукт труда может быть присвоен, потреблен как какой-либо 
дар природы, совершенно безотносительно и с полным безразличием к тому, 
что предмет потребления является результатом труда человека. Но продукт 
труда может быть присвоен таким способом, когда он выступает именно как 
опредмеченный труд, как предметная форма деятельностных способностей 
человека.  Прошлый  труд,  угасший  в  продукте  и  превратившийся  в 
покоящееся свойство, возрождается к новой жизни и вновь переходит в форму 
деятельности человека. Это процесс распредмечивания [5].
При понимании и осмыслении исходного текста переводчик опирается 
на дополнительную стратегию - смысла, под которой понимается техника 
перевода, ориентированная на максимально адекватную передачу смысла. 

Вестник ПГУ №2, 2010


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал