Ғылым таппай мақтанба ●жүктеу 0.58 Mb.

бет6/6
Дата12.09.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

Мы ждем Вас на нашем Факультете!

Наш адрес: 

г.Алматы, ул.Жамбула 25,   5-этаж,  

501 кабинет тел.деканата (8-727) 291-03-09 

Приемная комиссия: 

ул. Казыбек би 30 , 1-этаж, 100, 114 каб., 

Конт.тел.: (8-727) 91-73-71

Ответственное лицо за профориентационную работу  

А.С. Кенжебекова контактные телефоны: 

(8-727)  291-03-09,  8 701 6100787 

Электронный адрес факультета:

e-mail: hist.fac_1934@mail.ru.

                

ҒЫЛЫМИ КІТАПХАНА

Ғылыми кітапхананың директоры:

Н.Ж. Имансыдықова

85  жылдан  астам  тарихы  бар  Қазақ 

Ұлттық  Педогикалық  Универ си те ті-

нің  Ғылыми  кітапханасы  –  Қазақстан   

Респу  бликасының  жоғарғы  оқу  орында-

рының аса ірі ғылыми кітапхана ла ры ның 

бірі, 1 санатты кітапхана.

Кітапхананың сирек кездесетін кітап 

қорында  1928  жылы  Қазақ  Педагогика 

Институтына  Верный  гимназиясынан 

берілген әдебиеттер, сонымен қатар 18 ғ. 

басынан бастап шығарылған орыс және 

шет  тілдеріндегі  аса  құнды    ғылыми, 

мәдени және тарихи мәні бар басылым-

дар жинақталған.

Қазақстан Республикасының Ғылым 

және  Білім  министрлігінің  1997жылғы 

31  қаңтардағы  №33  бұйрығы  негізінде 

Абай  атындағы  ҚазҰПУ-нің  ғылыми 

кітапханасы Алматы қаласы және Алма-

ты облысындағы орта және жоғары білім 

беретін оқу орындары кітапханаларының 

әдістемелік орталығы болып табылады.

Сонымен қатар кітапхана Қазақстан 

Республикасының  жоғарғы  оқу  орын-

дары  кітапханалары  Ассоциациясының  

мүшесі.       

Ғылыми  кітапхананың  жалпы  ауда-

ны  1  888  шаршы  метр,  кітап  қорының 

ауданы  849  шаршы  метр,  3  кітап  беру 

пункті (абонемент), 9 оқу залы бар.

Университет  профиліне  сәйкес  көп 

салалы және әмбебап  1 500 000 данадан 

асады:


• 

дәстүрлі басылымдар

• 

электронды басылымдар

• 

мерзімді басылымдар

• 

сирек кездесетін кітап қоры

• 

диссертациялармен автореферат-

тар қоры

Ғылыми  кітапхананың  кітап  қоры 

оқу  процесіне  байланысты  жыл  сайын 

қажетті  әдебиеттермен  толықтырылып 

келеді.  Бұл  жерде  кітапханаың  кітап 

қорын  қазақ тіліндегі әдебиеттермен то-

лық тыруға баса назар аударылуда.

Ғылыми  кітапхана  жыл  сайын  500-

ден  артық  отандық  және  шетелдік  мер-

зімді  басылымдарды алып келеді.

Өткен  2013  жылы  кітапхана  қыз-

метін  пайдаланатын  8  584  оқырманға 

кітап  ханалық  қызметтер  көрсетіліп, 

оларға 1 119 308  әдебиет, мерзімді және 

элек тронды басылымдар берілді.         

Ғылыми  кітапхананың  диссертаци-

ялар  мен  авторефератар  қоры  8000-ға 

жуық дананы құрайды. 

Ғылыми кітапхана қызметкерлері 

оқырмандардың пайдалануына қажетті 

анықтама-библиографиялық аппараты 

(АБА) заман талабына сай жасап, үнемі 

жаңарту үстінде. Қазіргі таңда ғылыми 

кітапхана АБА-ы:

− 

қазақ және орыс, шет ілдерін-дегі электронды, дәстүрлі каталогтардан;

− 

анықтама-библиографиялық қордан  (түрлі  энциклопедиялар,  сөздік-

тер анықтамалардан, ақпараттық дәстүр-

лі  және  электронды  басылымдардан, 

«Параграф» электронды құқықытық жү-

йе сінен)

− 

түрлі  библиографиялық  каро-текалардан тұрады. 

Қазіргі  уақытта  ғылыми  кітапха-

на ның  электронды  каталогын  (библио-

гра фиялық  сипаттаудың  сипаттаудың 

халықаралық  UNIMARK  стандарты-

на  сәйкес  90  000–нан  аса  жазуы  бар) 

оқырмандар пайдаланауда. 

Ғылыми  кітапханада  оқырмандарға 

қызмет  көрсету  3  абонементте  және  әр 

факультеттерде  ашылған  9  оқу  залында 

жүргізіледі:

- №1-абонемент барлық факуль тет  -

тердің күндізгі және   сырттай бөлім-

де рі нің  біріншіі  курс  студен т тері не 

қызмет көрсетеді;

- № 2- абонемент барлық факультет-

тердің  күндізгі  және  сырттай  бөлім-

дерінің  екінші  курстан  бастап  барлық 

студенттерге,басқа  да  оқырмандарға 

қызмет көрсетеді;

- №  3-абонемент  Жаратылыста-

ну-география  институтындағы  кітап-

хананың  филиалында  орналасқан  (№1 

корпус Қазыбек би көш. 30-үй);

Оқу залдары:

- Математика, физика және инфор-

матика  институтындағы оқу залы - №5 

корпус Төле би көшесі, 86- үй, 2-қабат;

- Электрондық  ресурстар залы - №5 

корпус Төле би көшесі 86- үй, 2-қабат;

- Тарих факультетінің оқу залы - №1 

корпус Қазбек би көшесі 30-үй, 3-қабат;

- П е д а г о г и к а - п с и х о л о г и я 

институтындағы  оқу залы – №3 корпус  

Төле би көшесі 31 үй, 2-қабат;

- Құқық  және  экономика  инсти-

тутындағы оқу залы - № 8-корпус Абай 

проспектісі 56б-үй, 1-қабат;

- Өнер,  мәдениет  және  спорт 

институтының  оқу  залы  -  №2  корпус 

Уәлиханов көшесі 64 үй, 2-қабат;

- Филология  және  көптілді  білім 

беру  беру  институтындағы  оқу  залы 

№1- Қазбек би көшесі 28 үй 1-қабат;

- Филология  және  көптілді  білім 

беру  беру  институтындағы  оқу  залы 

№2- Достық д. 113-үй, 5-қабат;

- Ж а р а т ы л ы с т а н у - г ео г р а ф и я 

институтындағы оқу залы - № 1 корпус 

Қазбек би көшесі 30 үй, 3-қабат;

2007  жылдан  бастап  ғылыми 

кітапханада  «Электронды  ресурстар» 

залы  ашылды.  Зал  заман  талабына  сай 

арнайы  жиһазбен,  40  компьютерлік 

тех никамен,  сканерлермен,  принтер-

лермен  жабдықталған.  Кітапханадағы 

бар лық  компьютерлер  локальды  желіге 

біріктіріліп, 

Интернет 

желілеріне 

қосылған. 

Оқырмандар  электронды  ресурстар 

залында  Интеренет  желісін  тегін  пай-

даланады,  сонымен  қатар  кітапхананың 

электрондық  базасын  және  электрон-

ды  тасушыдағы  оқулықтарды,  барлық 

мамандық  бойынша  оқу-әдістемелік 

кешендерді,  оқу  құралдарын,  силлабус-

тарды,  журнал  мақалаларының  то-

лық  мәтінін  және  университет  оқыту -

шыларының  шығарған  оқу  құрал-

дарының  толық  мәтінін,  Қазақстан 

Респу  бликасының  барлық  нормативтік-

құқықтық  актілері  жинақталған  «Пара-

граф»  электронды  құқықтық  жүйесін 

пайдалануда. 

Ғылыми  кітапханада  әдебиеттерді 

насихаттау мақсатында, атаулы күндерге, 

елеулі оқиғаларға байланысты универси-

тетте және одан тыс жерлерде өткізілетін 

барлық  ғылыми-тәжірибелік,  ғылыми-

әдістемелік  конференцияларға  жүйелі 

түрде  кітап  көрмелерін  ұйымдастырып 

келеді.

 

Біздің мекен-жайымыз: Төле би көшесі, 86 

Тел.: 8 (727) 261-22-43, 272-81-97   

мамыр

май

№ 4-5 (130-132)

2014

7


Магистратура және РhD докторан-

тура институты Абай атындағы Қазақ 

ұлттық  педагогикалық  уни вер ситеті 

Ғылыми  кеңесінің  шешімімен  2009-

2010 оқу жылында ашылды. ҚазҰПУ 

ректоры,  академик  С.Ж.  Пірәлиевтің 

бастамасымен  ашылған  Институт 

республикадағы  жоғары  оқу  орнынан 

кейінгі білім беретін тұңғыш оқу орны 

болып табылады.

Экономика  ғылымдарының  док-

торы,  профессор  Г.Б.  Нұрлихина 

басқарып  отырған  институт  магис-

тра тураның  53  мамандығы  бойын-

ша  және  РhD  докторантураның  30 

мамандығы  бойынша  маман  даяр-

лай ды. 

Институт 

қабырғасында 

еліміз дің  біліктілігі  жоғары  ғылы-

ми-педагогикалық  мамандары  және 

тұрақ ты  түрде  келіп-кететін  шетел дік 

ғалымдар  дәріс  оқиды.  Қазір гі  кез-

де  институт  ғылыми  және  ғы лыми-

педагогикалық  мамандарды  дайын -

дау  бойынша  тек  Қазақстан  Респу-

бли касының  аумағындағы  ғана  емес, 

сондай-ақ  ТМД  көлеміндегі  жетекші 

орталықтардың біріне айналды.

Магистратура  және  РhD  доктор-

антура  институтының  материалдық-

техникалық  базасы  жеке  оқу  ғимара-

тында  орналасқандығымен  де  ыңғай-

лы.  Институт  құрамында  8  кафедра, 

4 ғылыми-зерттеу зертханасы (физика 

және нанотехнология, биомониторинг, 

химия, информатика), 2 компьютерлік 

класс,  7  оқу-әдістемелік  кабинет, 

кітап хана кызмет жасайды.

Институт  кұрамындағы  іргелі 

кафе дра лардың бірі – «Қазақстан тари-

хы мен мәдениеті» кафедрасына тарих 

ғылым дарының  докторы,  профессор, 

белгілі  алаштанушы,  халықаралық 

Сок рат сый лығының иегері (Оксфорд, 

Ұлыбритания),  халықаралық  Вена 

каласы  университетінің  құрметті 

про  фессоры,  Қазақстан  тарихшы-

лары  қауымдастығының  президенті 

М.Қ.Қойгелдиев жетекшілік жасайды. 

Химия, биология, экология, география 

және туризм салалары бойынша білік-

ті  магистрлер  мен  докторанттар  дай-

ындайтын  «Жаратылыстану  маман-

дық тары»  кафедрасын  педагогика 

ғылым дарының  докторы,  профессор 

Ж.Б.Шілдебаев;  «Саясаттану  және 

әлеуметтік-философиялық пәндер» ка-

федрасын  Қазақстанға  белгілі  ғалым, 

философия  ғылымдарының  докторы, 

профессор  Р.Б.  Әбсаттаров;  ең  үлкен 

кафедраның бірі Психо ло гиялық-педа-

гогикалық  мамандықтар  кафедрасын 

ҚР  Білім  беру  ісінің  үздігі,  ҚР  Білім 

беру  ісінің  кұрметті  қызметкері,  пе-

МАГИСТРАТУРА ЖӘНЕ PhD 

ДОКТОРАНТУРА ИНСТИТУТЫ

Институт директоры: 

Г.Б. НҰРЛИХИНА, 

экономика ғылымдарының докторы, 

профессор

дагогика  ғылымдарының  докторы, 

про фессор  Б.А.Тұрғынбаева;  білім 

беру  саласын  ақпараттандыру  мен 

инно вациялық  оқу  әдістерін  ендіру 

бағы тында ерекше қызмет етіп, мате-

матика  және  информатика  саласын-

да  ғылыми-педагогикалық  кадрлар 

дайын дауды  іске  асыратын  «Инфор-

матика,  математика  және  білімді 

ақпараттандыру»  кафедрасын  педаго-

гика ғылымда рының докторы, профес-

сор  Е.Ы.  Бидайбеков;магистранттары 

мен докторанттарының саны жағынан 

бірінші  орын  алатын  Филологиялық 

мамандықтар  кафедрасын  педаго-

гика  ғылымдарының  докторы,  про-

фессор  Р.А.Шаханова;  «Құқықтану 

және  экономика»  кафедрасын  белгілі 

қоғам  және  мемлекет  қайраткері,  заң 

ғылымдарының  докторы,  профессор 

Т.Қ.Айтмұхамбетов; «Физика, механи-

ка  және  кәсіптік  оқыту»  кафедрасын 

физика-матема тикағылымдарының 

докторы,  профессор  Ә.Баймаханұлы 

басқарады.

Институт  теориялық  білімді  тә-

жіри  белік  базада  бекіте  түсу  қажет 

деген  ұстанымды  алға  қояды.  Инсти-

туттың «Магистратура және РhD док-

торантура  инсти тутының  еңбектері» 

деп  аталатын  ғылыми  басылымы 

ғылымның  барлық  саласы  бойынша 

өзекті мәселелерді көтеріп келеді.

Магистратура  және  РhD  докто-

ран тура  институты  әлемнің  25 

еліндегі  90  университетпен  белсенді 

іскер лік  қарым-қатынаста.  Мысалы, 

ынтымақтастықтуралы  келісім-шарт-

тардың  арқасында  2009-2013  оқу 

жылдары  университеттің  300-ден 

астам  магистранттары  төмендегідей 

жоға ры  оқу  орындары  мен  ғылыми 

орталық тарында  он  күндік  ғылыми-

зерттеу  тағылымдамаларынан  өтті: 

Мәскеу  мемлекеттік  педагогикалық 

уни верситеті  (РФ),  М.Ромерис  атын-

дағы  университет  (Литва,  Вильнюс 

қаласы),  Вильнюс  педаго гикалық 

уни верситеті  (Литва),  А.С.Пушкин 

атындағы  мемлекеттік  орыс  тілі  ин-

ституты  (РФ,  Мәскеу  қала сы),  РҒА-

ның  микроэлектроника  техноло гия-

ларының және ерекше таза материал-

дарыныңмәселелері  институты  (РФ, 

Черноголовка  қа ласы),  «Геометрия 

және физи кадағы гиперкешенді жүйе-

лер»  ғы лыми-зерттеу  институты  (РФ, 

Мәс кеуқаласы),  М.П.  Драгомонов 

атын дағы Ұлттық педагогикалық уни-

вер ситеті  (Украина,  Киев  қала сы), 

А.С.Пушкин  атындағы  Брест  мем-

лекеттік  университеті  (Беларусь  Ре-

спубликасы),  РАО  жанындағы  Психо-

логия институты (РФ, Мәскеу қаласы), 

Шауляй университеті (Литва).

Жыл  сайын  РhD  докторанттары 

шетелдік  ғылыми-зерттеу  тағылым-

дама ларына 

жіберіледі. 

Сондай-

ақ,  2011-2013  оқу  жылында  45  ма-гистрант  әлемнің  бірнеше  елінде 

ака демия лық  ұтқырлық  бойынша 

ғылыми тағылымдамадан өтіп қайтты. 

Сонымен  қатар,  фило логиялық  ма-

ман дықтар  бойынша  қос  диплом-

ды  бағдарлама  жүзеге  асырылуда. 

Магис трлік  диссертацияларға  Абай 

атындағы ҚазҰПУ-нің профессорлары 

мен доценттері, ал докторлық диссер-

тацияларға  университеттің  және 

серіктес  жоғары  оқу  орындарының 

профессорларынан  тұратын  кеңес 

беру  комиссиялары  ғылыми  жетек-

шілік жасайды.Магистратураға 

және 

РhD 

док торан турасынаүміткерлердің 

құжаттарын  қабылдау  Абай  атын-

дағы  ҚазҰПУ-де  2013  жыл дың  20 

маусымы  мен  20  шілде  аралығында 

жүргізіледі.Мекен-жайы: 050010, Алматы қ., 

Жамбыл көшесі 25, № 5, 7, 8 каб. Тел.: +7(727) 293-86-38, 291-18-35, 

291-40-85.Сайт: 

www.kaznpu.kz; imid.kaznpu.kzИнститут бойынша кәсіптік бағдар 

беру жұмысына жауапты: Шілдебай 

Сәбит Қамытбекұлы – Магистратура 

жәнеРhD докторантура институты 

директорының тәрбие және даму ісі 

жөніндегі орынбасары, байланыс 

телефоны: 293-86-38; электронды 

поштасы:

S.Shildebai@mail.ru

В  соответствии  с  «Государственной  про-

граммой  развития  образования  в  Республике 

Казахстан на 2011-2020 годы», а такжезакона-

ми Республики Казахстан«Об образовании» и 

«О  науке»  структура  высшего  и  послевузов-

ского  профессионального  образования  транс-

формировалась  в  многоуровневую  непрерыв-

ную  систему  подготовки  кадров  через  бака-

лавриат,  магистратуру  и  докторантуру  РhD. 

Данная  трехуровневая  система  основывается 

на  образовательной  компоненте  и  сочетается 

с  научно-исследовательской  деятельностью. 

В настоящее время в Казахском национальном 

педагогическом университете имени Абая по-

лученное  высшее  профессиональное  образо-

вание в бакалавриате может быть продолжено 

по любой из 53образовательных программ ма-

гистратуры научно-педагогического направле-

ния, при условии успешной сдачи вступитель-

ных экзаменов.

Кроме  того,  Казахский  национальный 

педагогический  университет  им.  Абая  имеет 

лицензии  на  реализацию  образовательных 

программ докторантуры РhD по 30 специаль-

ностям, что позволяет в полной мере говорить 

о  возможности  получения  в  стенах  нашего 

университета непрерывного высшего и после-

вузовского образования. В целях эффективной 

координации учебных программ и научной де-

ятельности магистрантов и докторантов впер-

вые  в  университете  функционирует  Институт 

Магистратуры  и  РhD  докторантуры.  Создан-

ный три года назад институт не только вобрал в 

себя лучшие традиции университета, но и объ-

единил эти традиции с лучшими инновацион-

ными процессами в мировом образовательном 

пространстве. На сегодняшний день в институ-

те  читают  лекции  высококвалифицированные 

отечественные  научно-педагогические  кадры, 

приглашаются иностранные ученые. Институт 

является  катализатором  инновационного  об-

разования.  Постоянные  семинары,  тренинги, 

курсы  повышения  квалификации  создали  по 

настоящему атмосферу взаимного уважения и 

доверия между магистрантами и докторантами 

и  преподавателями  института.  Сегодня  ин-

ститут  по  праву  считается  одним  из  ведущих 

центров  по  подготовке  научных  и  научно-пе-

дагогических кадров не только на территории 

Республики Казахстан, но и СНГ.

В  соответствии  с  госуцарственным  за-

казом  университету  ежегодно  выделяются 

государственные гранты для обучения в маги-

стратуре  и  докторантуре.  В  настоящее  время 

в  Институте  получают  образование  более  70 

докторантов РhD) и 850 магистрантов.

Следует  отметить,  что  учебно-методиче-

ское и информационное обеспечение учебного 

процесса  Института  Магистратуры  и  доктор-

антуры РhD Казахского национального педаго-

гического университета им. Абая гарантирует 

возможность качественного освоения обучаю-

щимися образовательных программ магистра-

туры и докторантуры РhD, реализация которых 

обеспечивается свободным доступом к между-

народным информационным сетям, к библио-

течным  фондам  и  базам  данных,  компьютер-

ным  технологиям,  методическим  пособиям  и 

разработкам  по  преподаваемым  дисциплинам 

и видам занятий, в том числе по выполнению 

магистерских и докторских диссертаций.

Усиливается и научный потенциал инсти-

тута.  В  этом  учебном  году  на  базе  института 

были открыты 4 новых научно-исследователь-

ские  лаборатории:  физики  и  нанотехнологий, 

биомониторинга, химии и информатики. Лабо-

ратории  оснащены  самым  современным  обо-

рудованием.  Институт  исходит  из  понимания 

того,  что  теоретические  знания  необходимо 

укреплять  на  прочной  экспериментальной 

базе.  Только  специалист,  обладающий  всей 

гаммой  знаний  и  знающий  применение  этим 

знаниям,  может  быть  востребован  современ-

нымрынком  труда.  Институт  имеет  собствен-

ное научное издание, журнал «Труды институ-

ИНСТИТУТ МАГИСТРАТУРЫ И 

ДОКТОРАНТУРЫ PhD

та магистратуры и докторантуры РhD»который 

уже завоевал авторитет средиизвестных науч-

ных  кругов.  Объем  и  охват  научных  проблем 

рассматриваемых в журнале весьма широк.

Институт магистратуры и РhD докторан-

туры  Казахского  национального  педагогиче-

ского  университета  им.  Абая  при  реализации 

магистерских  и  докторских  программ  стре-

мится к географической, междисциплинарной, 

межсекторальной  мобильности.  Университет 

активно  сотрудничает  с  90  университетами 

25  стран  мира.  Так,  например,  благодаря  за-

ключенным  договорам  о  сотрудничестве  в 

2009-2013 учебных годах более трехсот маги-

странтов  уииверситета  прошли  десятиднев-

ную  научно-исследовательскую  стажировку  в 

таких ВУЗах и научных центрах как: Москов-

ский  государственный  педагогический  уни-

верситет  (РФ),  Университет  им.  М.Ромериса 

(г.  Вильнюс,  Литва),  Вильнюсский  педагоги-

ческий университет (Литва), Государственный 

институт русского языка им. А.С.Пушкина (г. 

Москва,  РФ),  Институт  проблем  технологии 

микроэлектроники и особо чистых материалов 

РАН  (г.  Черноголовка,  Московская  обл.,  РФ), 

Научно-исследовательский  институт  «Гипер-

комплексных систем в геометрии и физике» (г. 

Москва,  РФ),  Национальный  педагогический 

университет  им.  М.П.Драгомонова  (г.  Киев, 

Украина), Брестский государственный универ-

ситет им.А.С.Пушкина (Республика Беларусь), 

Институт психологии при РАО (г.Москва, РФ), 

Шауляйский университет (Литва).

Каждый год предусматриваются зарубеж-

ные исследовательские стажировки докторан-

тами РhD. Научное руководство магистерски-

ми  диссертациями  осуществляется  профессо-

рами и доцентами КазНПУ им. Абая, доктор-

скими  диссертациями  –  консультационной 

комиссией из числа ведущих ученых, профес-

соров КазНПУ им. Абая и ВУЗ-ов-партнеров.

Для  чтения  лекций  приглашаются  про-

фессора  из  Японии,  Великобритании,  Тур-

ции,  Германии,  России,  Латвии,  Литвы  и 

т.д.,  организуются  мастер-классы  ведущими 

казахстанскими  учеными  и  специалистами  – 

практиками.  Учебные  занятия  проводятся  с 

использованием инновационных технологий и 

интерактивных методов обучения.

Основная  цель,  стоящая  перед  Институ-

том магистратуры и РhD докторантуры КазН-

ПУ им. Абая при реализации магистерских и 

докторских  программ  -  создание  эффектив-

ной  послевузовской  системы  подготовки  на-

учных,  научно-педагогических  кадров  новой 

формации, способных решать вопросы совер-

шенствования  общества,  науки,  экономики  и 

разработки  новых  технологий.  Качественную 

подготовку  специалистов  по  программам  ма-

гистратуры  и  докторантуры  РhD  необходимо 

расценивать как важнейший фактор признания 

нашей  страны  на  мировом  образовательном 

пространстве, от которой в прямой зависимо-

сти  будет  находиться  конкурентоспособность 

наших кадров в Республике Казахстан и за ее 

пределами.

Прием документов претендентов в маги-

стратуру и докторантуру РhD осуществляется 

с  20  июня  по  20  июля  2013  г.  в  КазНПУ  им. 

Абая.


Адрес: 050010, г.Алматы, Джамбула, 25, каб. 

№ 5, 7, 8; Тел.: +7(727) 291-18-35, 

291-40-85, 293-86-38. Сайт: 

www.kaznpu.kz; imid.kaznpu.kzОтветственное лицо за профориентацион-

ную работу по ииституту:Шилдебай Сабит 

Камытбекулы - Заместитель директора Инсти-

тута Магистратуры и докторантуры РhD по 

воспитательной работе и развитию. Телефон: 

293-86-38; электронная почта: 

S.Shildebai@mail.ru

6М010100-Мектепке  дейінгі  оқыту 

және  тәрбиелеу/  Дошкольное  обуче-

ние и воспитание

6М010200-Бастауышты  оқытудың  пе-

дагогикасы мен әдістемесі/ Педагоги-

ка и методика начального обучения

6М010300-Педагогика  және  психоло-

гия/ Педагогика и психология

6М010500-Дефектология

6М010700-Бейнелеу өнері және сызу/ 

Изобразительное  искусство  и  черче-

ние


6М010800-Дене  тәрбиесі  және  спорт/ 

Физическая культура и спорт

6М010900-Математика

6М011000-Физика

6М011100-Информатика

6М011200-Химия

6М011300-Биология

6М011400-Тарих/ История

6М011500-Құқық  және  экономика 

негіздері/  Основы  права  и  эконо-

мики

6М011600-География6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

6М011800- Русский язык и литература

6М011900-Шет тілі: екі шет тілі/ Ино-

странный язык: два иностранных язы-

ка

6M012000-Кәсіптік  білім  беру/  Про-фессиональное обучение

6М012100-Қазақ  тілінде  оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті/ 

Казахский язык и литература в школах 

с неказахским языком обучения

6М012200-Орыс  тілінде  оқытпайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті/ 

Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения

6М020100-Философия

6М020200-Халықаралық  қатынастар/ 

Международные отношения

6М020300-Тарих/ История

6М020400-Мәдениеттану/  Культуро-

логия

6М020500-Филология6М020600-Дінтану/ Религиоведение

6M020700-Аударма ісі/ Переводческое 

дело

6М020900  –  Шығыстану/  Востокове-дение

6М021200 – Түркітану/ Тюркология

6М021300-Лингвистика

6М021400  –  Әдебиеттану/  Литерату-

роведение

6М030100-Құқықтану/  Юриспруден-

ция

6М041600-Өнертану/  Искусствоведе-ние

6М050100-Әлеуметтану/ Социология

6М050200-Саясаттану/ Политология

6М050300-Психология

6М050500-Аймақтану/  Регионоведе-

ние


6М050600-Экономика

6М050700- Менеджмент

6М050800-Есеп  және  аудит/  Учет  и 

аудит


6М050900-Қаржы/ Финансы

6М051100-Маркетинг

6М060100-Математика

6М060200-Информатика

6М060300-Механика

6М060400-Физика

6М060600-Химия

6М060700-Биология

6М060800-Экология

6М060900-География

6M070300-Ақпараттық  жүйелер/  Ин-

формационные системы

6М090200-Туризм.

Магистратура бойынша дайындалатын мамандықтар тізімі/

Перечень специальности по магистратуре:

PhD докторантурасы бойынша мамандықтар тізімі/

Перечень специальности по докторантуре PhD:

6D010100  –  Мектепке  дейінгі  оқыту 

және  тәрбиелеу/  Дошкольное  обуче-

ние и воспитание

6D010200 – Бастауыш оқытудың педа-

гогикасы мен әдістемесі/ Педагогика и 

методика начального обучения

6D010300 – Педагогика және психоло-

гия/ Педагогика и психология

6D010500 – Дефектология

6D010700 – Бейнелеу өнері және сызу/ 

Изобразительное  искусство  и  черче-

ние

6D010900 – Математика6D011000 – Физика

6D011100 – Информатика

6D011200 – Химия

6D011300-Биология

6D011400 – Тарих/История

6D011600 – География

6D011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті

6D011800 – Русский язык и литература

6D012100 - Қазақ тілінде оқытпай тын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті/ 

Казахский язык и литература в школах 

с неказахским языком обучения

6D012200 – Орыс тілінде оқыт пайтын 

мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті/ 

Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения

6D020100 – Философия

6D020300 – Тарих/ История

6D020500 – Филология

6D021300 – Лингвистика

6D021400 – Әдебиеттану/ Литературо-

ведение


6D050100 – Әлеуметтану/ Социология

6D050200 – Саясаттану/ Политология

6D050600 – Экономика

6D060100 – Математика

6D060200 – Информатика

6D060400 – Физика

6D060600 – Химия

6D060700 – Биология

6D060900 – География.

мамыр

май

№ 4-5 (130-132)

2014

8

Бас редактор

Болат ШАРАХЫМБАЙ

Көркемдеуші-дизайнер

Сержан ҚАСЫМОВфототілші

Серік ИМАНҚҰЛОВМЕНШІК ИЕСІ:

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде 

30.01.2009 ж. тіркеліп, тіркеу туралы №9874 -Г куәлігі берілген 

Редакцияның

мекен-жайы:050010

Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі,

30-үй, № 323-бөлме.

Байланыс тел.: +7 /727/ 291-18-65

Газет бүкіл республикаға тарайды.

Тапсырыс № 166

Индекс 65285

Таралымы 2000 тираж 

Автордың мақалалары

редакция көзқарасын білдірмейді.

● Редакцияға түскен материал

қайтарылмайды.

Газет “ҰЛАҒАТ” баспасының 

баспаханасында басылды.

Баспа директоры

Әлібек Наурызбаев

Баспаның мекен-жайы:

050010

Алматы қаласы, 

Қазыбек би көшесі, 30 - үй.


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал