Ғылым таппай мақтанба ●жүктеу 0.58 Mb.

бет2/6
Дата12.09.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6

Адрес приемной комиссии 

КазНПУ имени Абая

 г.АЛМАТЫ, Казыбек би 30

телефон 8(727)291-73-71

контактный телефон института 

8(727) 291-64-32, 291-84-09  (Толе би 31), 

Ответственные за профориентационную 

работу института 

Маженов Багдат Молдахметович; 

тел. 87012549045

Жанкушков Бауыржан Оразаевич

тел. 8778- 353-75-83

Абай атындғы Қазақ Ұлттық педаго ги-

калық университеті 1928 жылы ең бірінші 

құрылған  еліміздегі  жоғары  білім  ордасы. 

Физика-математика  факультетінің  ашылуы 

да сол кезден басталады. 

Факультеттің алғашқы деканы «Жоғар-

ғы  математика  курсы»,  «Қазақша  матема-

тикалық терминдер» сияқты қазақ тіліндегі 

тұңғыш  оқулықтардың  авторы,  Томск  тех-

нологиялық институтының түлегі А.А. Ер-

меков болды. Бұдан кейін көрнекті ғылым- 

педагогтар:  С.Х.  Бакаев,  Б.М.  Ровинский, 

А.О.  Жәутіков,  М.М.  Макарович,  М.К. 

Сәтпаев,  Б.С.  Жаңбырбаев,  Г.С.  Сарбасов, 

Б.К.  Нақысбеков,  Г.А.Тілеубергенова,  Б.Т. 

Төлегенов,  Р.Б.  Башаров,  Б.К.  Бақтыбаев, 

Е.У.  Медеуов,  Б.К.  Шалбаев,  К.К.  Исте-

ков,  Г.У.  Уалиев,  М.А.  Бектемісов,  К.К. 

Көксаловтар декан қызметін атқарды. 2007 

жылдан бері факультетті доцент М.Ж. Бек-

патшаев  басқарады.  2013  жылы  факультет 

математика, физика және информатика ин-

ституты  болып  структуралық  құрылымын 

өзгертті.

Институт құрамында 5 кафедра жұмыс 

істейді. Бұл кафедраларды тек Қазақстанға 

ғана  емес,  шет  елдерге  белгілі  математи-

ка,  физика,  механика  және  информатика 

саласындағы  ғалымдар басқарады. Бұл ка-

федраларда ҚР ҰҒА-ның екі академигі, 17  

ғылым докторлары, профессорлары мен 45 

ғылым кандидаттары еңбек етуде.

Халықаралық қатынастар

Институт  ұстаздары  ұзақ  жылдар  әр-

түрлі  халық-аралық  ғылыми  орталық та-

рымен  тығыз  байланыста.  Олар:  Базистік 

зерттеу  орталығы  (Майами,  Флорида, 

АҚШ);  Біріккен  ядролық  зерттеу  институ-

ты (ОИЯИ, Дубна); ЦЕРН (Женева, Швей-

цария);  Жапондық  қолданбалы  физика 

институты  (Токио);  Кореялық  алдыңғы 

сатылы білім институты (KIАS, Южная Ко-

рея); РҒА-ның П.Н. Лебедев атындағы фи-

зика институты (Москва) және т.б. Инсти-

тут  профессор  оқытушыларының  ғылыми 

зерттеу  жұмыстары  республикалық  және 

алыс,  жақын  шет  елдерде  өткен  әртүрлі 

халықаралық  конференцияларда  баянда-

лып, қолдау тауып отыр (Канада, Франция, 

Польша, Жапония, Румыния, Германия, Ре-

сей, Қазақстан).

Студенттік өмір

Университеттің  және  институттың 

қоғам  дық  жұмыстарына  студенттер  түгел-

дей  ат  салысады.  Жылда  өткізілетін  сту-

дент тердің  ғылыми  конференцияларына 

қаты сып,  жүлделі  орындарда  көрінеді. 

Стденттер  республикалық  өнер  сайыста-

рын да, спорт жарыстарында, «Көңілді тап-

қыш тар» клубында өнер көрсетеді. 

Студенттердің  академиялық  мобилді-

лігін арттыру барысында студенттердің бір 

академиялық  ауқымдықта  Қазақстан  Рес-

публикасының және шет елдердің ЖОО-да 

білім алуға мүмкіндіктері бар. 

Материалдық-техникалық базасы

Математика,  физика  және  информати-

ка  институты  бөлек  оқу  корпусында  оқи-

ды,  онда  қазіргі  оқуға  арналып  жаб дық-

талған оқу бөлмелері, ғылыми зертханалар, 

лекция  оқитын  дәріс  аудиториялары  бар. 

Олар  интерактивті  тақталармен,  мульти-

медиялық проекторлармен жабдық талған. 

Институттың кітапханасында 1,5 мил-

лионға  жуық  кітап  қоры  бар,  оған  қоса 

интернетсыныбы жұмыс істейді. Сонымен 

қатар,  студенттердің  жан-жақты  білім  алу 

үшін интернет жүйесіне қосылған 10 ком-

пью терлік сынып студенттерге қажетті қыз-

мет көрсетуге арналған. 

Институттың негізгі міндеті Қазақстан 

Республикасы үшін жоғары дәрежелі ғылы-

ми-педагогикалық кадрлар дайындау.

Сол  үшін  институт  ұстаздары  мен 

ұжым мүшелері жыл сайын кәсіби шебер-

лігін  жетілдіру  мақсатымен,  алыс-жақын 

шет  елдердің  ғылыми  орталықтарында 

білім дерін  жетілдіреді.  Сол  елдердің  көр-

некті  ғалымдары  университетке  шақы-

рылып, ұстаздар мен студенттерге дәрістер 

оқиды. Соның нәтижесінде институт құра-

мын дағы екі мамандық 5В011000 - Физика 

және 5В011100 - Информатика 2012 жылы 

Еуропалық  ASIIN (Германия) агенттігі ар-

қылы  халықаралық  аккредитациядан  өтіп, 

айырықша құрметке ие болды.

Бүгінгі  күні  институттың  10  маман-

дығы  бойынша  1230  студент  оқиды,  оның 

ішінде күндізгі бөлімде 1000 студент, олар-

дың 630 білім грантында оқиды.

Институт    төмендегідей  мамандықтар 

бо йын ша кадрлар дайындайды:

«Білім беру» бағыты бойынша:

5В010900 – математика; 

5В011000 – физика; 

5В011100 – информатика; 

5В012000 – кәсіптік білім беру

«Жаратылыстану  –  ғылыми»  бағыты 

бойын ша:

5В060100 – математика; 

5В060200 – информатика; 

5В060300 – механика

5В060400 – физика; 

«Техникалық ғылым және технология-

лар» бағы-ты бойынша:

5В070300 – ақпараттық жүйелер; 

5В071600 – аспап жасау.

Қажеттілігіне қарай студенттер жатақ-

ханамен  қамтамасыз  етіледі.  Жігіт тердің 

әске ри кафедрасында оқу мүмкіндігі қарас-

тырылған. Таңдап алынған мамандық бой-

ынша  сапалы  дайындықтан  басқа  қоғам-

дық  өмірге  тартылады,  КВН-ға,  көркем 

шығармашылыққа,  спорттық  жетістіктерге 

қол жеткізеді.

Талапкерлер  университет  ректорының 

атына мамандығы көрсетілген өтініш жаза-

ды. Өтінішке мына құжаттар тіркеледі:

-  жеке куәлік(паспорт) көшірмесі;

- жалпы орта білім, орта-кәсіптік неме-

се жоғары кәсіби білім туралы құжат (түп-

нұсқа);

086-У  нысанындағы    медициналық анық тама (флюорография түсірілімі);

- 6 фотосурет.

Құжат қабылдау мерзімі:  2014 жыл 20 

маусымнан басталады.Институттың мекен жайы: 

050012  Алматы қаласы,

Төле би көшесі, 86

Тел: +7(727) 272 75 87, 261 68 69, 272 82 72

Қабылдау комиссиясы:

Абай атындағы ҚазҰПУ

 Алматы қаласы, Қазыбек би көшесі, 30,

 1-ші қабат, 100, 114 кабинет.

Байланыс телефоны: + 7 (727) 2917371

САЙТ: 


www.kaznpu.kz

.

Казахский    национальный  педагогический университет  имени  Абая  является  флагманом 

высшего  образования  Республики  Казахстан  и 

был основан в 1928 году. Физико-математический 

факультет стал одним из первых факультетов уни-

верситета. 

Первым деканом факультета был автор пер-

вых учебников на казахском языке «Курс высшей 

математики»,  «Казахские  математические  тер-

мины»  А.А.  Ермеков.  В  дальнейшем  деканами 

были  видные  ученые-педагоги:  С.  X.  Бакаев,  Б. 

М. Ровинский, О. А. Жаутыков, М. М. Маркович,       

М.К.  Сатбаев,  Б.  С.  Жанбырбаев,  Г.С.  Сарбасов, 

Б.К. Накысбеков, Г.А. Тлеубергенова,      Б.Т. Толе-

генов, Р.Б. Башаров, Е.У. Бактыбаев, Е.У. Медеуов, 

Е.Б. Шалбаев,     К.К. Истеков, Г.У. Уалиев., М.А. 

Бектемесов, К.К.Коксалов.  С 2007 года факультет 

возглавляет доцент М.Ж. Бекпатшаев. С 2013 года 

факультет  преобразован  в  институт  математики, 

физики и информатики. 

На сегодняшний день  в институте функцио-

нируют 5 специализированных кафедр, которыми 

заведуют известные, не только в Казахстане и за 

рубежом,  ученые  в  области  математики,  физики, 

механики и информатики. На этих кафедрах рабо-

тают 2 академик НАН РК, 17 докторов  более 45 

кандидатов наук.

Международное сотрудничество

Профессорско-преподавательский 

состав 

инс титута тесно сотрудничают с различными за-рубежными вузами и международными научными 

центрами в области образования и науки. В числе 

которых Базисный исследовательский центр (Ма-

ями,  Флорида,  США);  Объединенный  Институт 

ядерных  исследований  (ОИЯИ,  Дубна);  ЦЕРН 

(Женева,  Швейцария);  Корейский  институт  об-

разования первой степени (KIAS, Южная Корея); 

Японский  Институт  прикладных  исследований 

(Токио), Институт физики им.П.Н. Лебедева РАН 

(Москва) и др. 

Студенческая жизнь

Студенты института активно участвуют в на-

учной  и  общественной  деятельности  института 

и  университета.  Работает  студенческий  деканат 

и различные кружки, КВН и спортивные секции. 

Ежегодно  для  студентов  организуются  научно-

практические  конференции,  где  студенты  имеют 

возможность  докладывать  свои  результаты  по 

НИРС  и  в  дальнейшем  участвовать  в  республи-

канских научных конкурсах. 

В  условиях  продвижение  академической 

мобильности  студентов  обучающиеся  имеют 

возможность  пройти  обучения  одного  академи-

ческого периода в различных вузах Казахстана и 

зарубежья.

Материально-техническая база

Институт математики, физики и информати-

ки    занимает  отдельный  учебный  корпус,    осна-

щенный  совре-менными  учебными  кабинетами,  

учебно-научными  лабораториями,  лекционными  

аудиториями,  актовым  залом,  компьютерными 

классами. 

Функционируют  12  учебных  лабораторий 

физического  и  технического  профиля.  Лекцион-

ные  аудитории  оборудованы  интерактивными 

досками и мультимедийными проекторами. Име-

ющееся оборудование соответствует целям и зада-

чам подготовки высококвалифицированных спец-

иалистов, развитию научных исследований.

Библиотечный  фонд  составляет  более  1,5 

миллионов экземпляров книг,  работает зал элек-

тронных ресурсов учебно-методических пособий 

для  организации  самостоятельной  работы  сту-

дентов. В институте действуют 10 компьютерных 

классов, подключенных к глобальной сети Интер-

нет. 


Основной задачей института является подго-

товка  высококвалифицированных  научно-педаго-

гических кадров для Республики Казахстан

Для  решения  этой  задачи  руководство  уни-

верситета и инстиута уделяют большое внимание. 

Организуется  повышение  квалификации  ППС  в 

ведущих вузах Казахстана, СНГ и зарубежья. Еже-

годно приглашаются лектора из зарубежных вузов 

для чтения лекций студентам факультета и обмена 

опытом между ППС.

Специальности 

5В011000-Физика 

и 

5В011100-Информатика в 2012 году прошли меж-ду народную  аккредитацию  в  агентстве  ASIIN 

(Германия). 

В настоящее время по 10 специальностям ин-

ститута обучаются 1230 студентов, в том числе на 

дневном отделении - 1000 студентов, из них 630 по 

образовательным грантам.

Перечень специальностей института  по 

направлениям подготовки 

 «Образование»

5В010900-Математика

5В011000-Физика

5В011100-Информатика 

5В012000-Професиональное обучение

 «Естественные науки»

5В060100-Математика

5В060200-Информатика

5В060300-Механика

5В060400-Физика

 «Технические науки и технологии»

5В070300-Информационные системы

5В071600-Приборостроение 

Студенты института по мере необходимости 

обеспечиваются  общежитием.  Юноши  проходят 

военную  подготовку  на  военной  кафедре.  Функ-

ционируют студенческие научные кружки по про-

филям подготовки, проводятся научные конферен-

ции. Студенты участвуют в КВН, художественной 

самодеятельности,  различных  конкурсах  и  поко-

ряют спортивные вершины.

Поступающие в Университет подают заявле-

ние на имя ректора с указанием специальности. 

К заявлению прилагаются:

- копия удостоверения личности/ паспорт/;

- аттестат о среднем образовании /диплом об 

окончании СПО (колледжа) /диплом о высшем об-

разовании (подлинник);

- медицинская справка № 086-У 

(снимок флюорографии);

- 6 фотокарточек 

Сроки  приема  документов:  с  20  июня  2014 

года

Адрес института: 050012 г.Алматы, Ул. Төле – би, 86

Тел: +7(727) 272 75 87, 

261 68 69, 272 82 72

Приемная комиссия:

КазНПУ имени Абая

г. Алматы, ул. Казыбек би, 30

1 этаж, 100, 114 кабинеты. 

Контактный телефон:   + 7 (727) 2917371

САЙТ: www.kaznpu.kz.

№ 4-5 (130-132)

2

мамырмай

2014

  

ФИЛОЛОГИЯ ЖӘНЕ КӨПТІЛДІ 

БІЛІМ БЕРУ ИНСТИТУТЫ

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ 

И ПОЛИЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ӨНЕР, МӘДЕНИЕТ 

ЖӘНЕ СПОРТ ИНСТИТУТЫ 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық 

университетінің  Өнер,  мәдениет  және  спорт 

институты  суретші-педагог,  суретші-график, 

кескіндеме суретшісі, суретші-дизайнер, қолөнер 

суретші,  дене  шынықтыру  және  бастапқы 

әскери  дайындық  мұғалімдерін  дайындайды. 

Қазіргі  таңда  институтта  Қазақстан  ғылымына, 

шығармашылық өнеріне,  дене шынықтыру және 

әскери дайындық мүғалім кадрларын  дайындауға 

қомақты  үлес  қосып  отырған  мамандар  жұмыс 

істейді. Институттың негізін 1 ҚР Ұлттық Ғылым 

академиясының  академигі,  1  Ы.Алтынсарин  ат. 

ҰБА  академигі,  ҚР  Суретшілер  академиясының 

академигі,  10  ғылым  докторы,  20  профессор,  37 

ғылым кандидаты және доцент, 1 Қазақ ССР жа-

стар  сыйлығының  лауреаты,  2  «Дарын»  жастар 

сыйлығының  лауреаты,  43  КСРО  және  ҚР-ның  

суретшілер одағының мүшесі, 2 ҚР ДО мүшесі, 3 

ҚР ҚО мүшесі, 7 ҚР «Мәдениет қайраткері». 1 ҚР 

«Еңбек сіңірген қайраткері», 6 ҚР «Еңбек сіңірген 

жаттықтырушы» және жоғарғы білікті әдіскерлер 

мен тәжірибелі мамандар құрайды.   

Сонымен  қатар  қазіргі  таңда  институтта 

халықаралық дәрежедегі  6 спорт шебері   , 24 спорт 

шебері,    37  спорт  шеберлігіне  үміткер  оқиды. 

Солардың  ішінен  Шәкенов  Мұрат  су  добынан 

екі  дүркін  Азия  чемпионы  атанып  2012  жылғы 

Лондон  олимпиадасына  қатысса,  Белых  Илья 

2011  жылы  Орландо  қаласында  (АҚШ,  Флорида 

штаты) жүзуден жеңіске жетті.  Ниязбеков Дәулет 

еркін  күрестен  2011  жылы  Түркияда  өткен  әлем 

чемпионатында қола медальға қол жеткізіп, 2012 

жылы  Лондон  Олимпиадасында  бесінші  орынды 

иемденді.    2012  жылы  Қазақстан  Республикасы 

біріншілігінде  өз    салмақ  дәрежелері  бойынша 

дзюдодан Файзолланова Зәмзәгүл мен Есдаулето-

ва Қарашаш алтын медальдан алқа тақты. Бокстан  

2012  жылы  Қазақстан  Республикасы  чемпиона-

тында Пархатова Рано 2 орын, Хусайнова Ақерке 

3 орын алды.

Дене мәдениеті және бастапқы әскери дайын-

дық  мамандарын  даярлайтын  оқу-әдіс те мелік 

және  спорт  кешені  Алматы  қаласының  орталық 

демалыс  саябағында  орналасқан.  Олим пиадалық 

спорт түрлері бойынша оқу жаттығу сабақтарын, 

сондай-ақ  жоғарғы  дәрежедегі  бас тапқы  әскери 

дайындық мамандарын даярлау мақ сатында кафе-

дралар  қазіргі  заман  талабына  сай  материалдық-

техникалық, оқу-әдістемелік құрал-жабдықтармен  

қамтамасыз етілген. 

Институтта  мамандарды  даярлау  мақса тын-

да  қазіргі  заман  талабына  сай  оқу-спорт  ке шен-

дері, оқу ғимараты, көрме залы, би залы, мульти-

медиалық  құрал-жабдықтар,  арнайы  әдістемелік 

зертханалар,  кабинеттер,  стадион,  спорт  залдары 

және интернет жүйесімен жабдықталған компью-

терлік кабинеттер қызмет көрсетеді.

Сондай-ақ  шалғайдан  келген  студент-

тер  жатақханамен  қамтамасыз  етіледі.  Білімі 

және  шығармашылығы  жағынан  жақсы  көрсет-

кіштермен бітіруші студенттер өз білімдерін уни-

вер ситеттің магистратура және докторантурасын-

да білімін жетілдіріп магистр, PhD докторы болуға 

мүмкіндік бар.

 

ИНСТИТУТТА 7 КАФЕДРА БАР:Академиялық  сурет  және  арнайы  пәндерді 

оқыту әдістемесі»  кафедрасы 

«5В010700-Бейнелеу  өнері  және  сызу»  ма-

ман дығы  бойынша білім бакалаврын даярлайды. 

Кафедрада  өнер  саласындағы  барлық  маман-

дықтарға өнер тарихы, сурет, пластикалық анато-

мия,  мүсін  және  сызу  пәндерінен  дәріс  беріледі. 

Кафедра  меңгерушісі  ҚР  «Үздік  оқытушысы» 

(2013), ҚР Суретшілер одағының мүшесі, профес-

сор Жаманқараев Серғазы Құсайынұлы.

«Кескіндеме» кафедрасы

Кафедрада  «5В041300-Кескіндеме»  маман-

дығы бойынша өнер бакалаврын және «5В010700-

Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы  бойынша 

бакалаврын  даярлайды.  Сондай-ақ    «Графика», 

«Сәндікқол  өнер»,  «Дизайн»  мамандықтарына 

Кескіндеме,  Композиция,  Түс  теориясы,  Пей-

заж дық  кескіндеме,  Станоктық  кескіндеме, 

«Монументалдық  ж  е  миниатуралық  кескіндеме,  

Фреска, Левкас, Материалдар технологиясы пән-

дерінен және Пленэрлік практика бойынша дәріс 

беріледі.  Кафедра  меңгерушісі  Мемлекеттік  «Да-

рын»  сыйлығының  лауреаты,  ҚР  Суретшілер 

ода ғының  мүшесі,  п.ғ.к.,  профессор  Қожағұлов 

Тоққожа Мұқажанұлы.

«Дизайн» кафедрасы 

«5В042100-Дизайн»  мамандығы  (графика-

лық дизайн, архитектуралық дизайн, киім дизай-

ны) бойынша өнер бакалаврын даярлайды. Кафе-

драда  барлық  көрнекі  графика  жанрлары  бойын-

ша,  жарнама,  компьютер  графикасы,  көркемдік 

жобалау,  композиция,  инженерлік  графика, 

ком пью терлік  бағдарламалар,  конструкциялар, 

киім  үлгілері,  тігін  технологиялары  бойынша 

көптеген  пәндерден толық дәріс беріліп, арнайы 

кәсіпорындарда оқу тәжірибелері жүргізіледі. Ка-

федра меңгерушісі п.ғ.к., доцент Михайлова Ната-

лья Александровна 

«Сәндік қолданбалы өнер және графика» ка-

федрасы


«5В041700  -  Сәндік  қолөнер»  және 

«5В041400  -  Графика»  мамандықтары  бойын-

ша  өнер  бакалаврын  даярлайды.  Кафедрада 

«5В041700  -  Сәндік  қолөнер»  мамандығының 

«Көр кем тоқыма», «Ағаш және басқа материалды 

көркем  өңдеу»,  «Метал  және  басқа  материалды 

көркем  өңдеу»  мамандандырылуы  бар.  Сонымен 

қатар  станоктік  графика,  линогравюра,  литогра-

фика,  композиция,  жобалау,  өнеркәсіптік  оқыту, 

металды  көркемдеп  өңдеу,    ағашты  көркемдеп 

өңдеу,  терімен  жұмыс,  гобелен,  батик,  ши  тоқу 

бойынша  барлық  пәндерден  дәріс  беріледі.  Дом-

быра  шебері  Ж.Тұрдығұловтың  жетекшілігімен 

«Саз  аспаптар  шеберханасы»  жұмыс  істейді.  Ка-

федра меңгерушісі ҚР Суретшілер одағының және 

дизайнерлер одағының мүшесі, доцент Атамқұлов 

Болат Ақмолдаұлы.

«Музыкалық білім және хореография» кафе-

драсы

«5В010600-Музыкалық  білім»  мамандығы бойынша  білім  бакалврын  және  «Хореография» 

мамандығы  бойынша  өнер  бакалаврын  даярлай-

ды.    Кафедрада  барлық  музыка  және  хореоргра-

фия саласындағы пәндерден теориялық білім жіне 

арнайы  пәндерден  практикалық  дәріс  беріледі. 

Сондай-ақ  кафедрада  практикалық  сабақтарда 

тәжірибелі  концертмейстерлер  мен  жоғары 

лауызымдағы кәсіби мамандар мен ҚР Мәдениет 

қайратерлері,  ҚР  еңбек  сіңірген  қайраткерлері  

және  әртүрлі  байқаулардың  лауреаттары  мен 

жеңімпаздары қызмет етеді. Кафедра меңгерушісі 

– п.ғ.к., доцент Ахметова Айымкүл Кәдірбайқызы.

«Дене  мәдениетінің  теориясы  мен  әдіс те-

Институт директоры:

Б.А. ӘЛМҰХАНБЕТОВ,

педагогика ғылыымдарының докторы

профессор

Институт  Искусств,  культуры  и  спорта  Казах-

ского  Национального  педагогического  университета 

имени  Абая  ведет  подготовку  художников-педагогов, 

художников-графиков,  художников-дизайнеров,  ху-

дожников  декоративно-прикладного  искусства,  учи-

телей  музыки  и  хореографии,  физической  культуры 

и  начальной  военной  подготовки.  На  сегодняшний 

день  в  Институте  работают  специалисты,  внесшие 

огромный  вклад  в  развитие  науки,  искусства,  спорта 

и  подготовку  кадров  для  Казахстана.  Основу  Инсти-

тута  составляют  ведущие  преподаватели:  1  академик 

НАН РК, 1 академик НАО РК им. Ы. Алтынсарина, 1 

академик АХ РК, 10 докторов наук, 20 профессоров, 

37 кандидатов наук и доцентов, 1 лауреат молодежной 

премии Каз ССР, 2 лауреата молодежной премий «Да-

рын», 46 членов СХРК и СССР, 2 члена СД РК, 1 чле-

нов  Союза  композиторов  РК,  7  человек  награждены 

«Деятель культуры», 1 звание «Заслуженный деятель» 

РК,  6  «Заслуженный  тренер»  РК  и  высшие  военные 

специалисты.  

Сегодня  в  Институте  учатся  6  мастеров  спорта 

международного  класса,  24  мастеров  спорта  Казах-

стана,  37  кандидатов  в  мастера  спорта.  Среди  них 

Шакенов Мурат, награждены (Чемпионат Азии, 2012) 

участник  Лондонской  Олимпиады,,  Белых  Илья  (Ор-

ландо, штат Флорида, США) стал победеителем олим-

пиады по плаванию. Ниязбков Даулет чемпионат мира 

по вольной борьбе в Турции 2011 год (бронзовая ме-

даль), 2012 год – пятое место на Олимпиаде Лондон 

(Англия).  Золотыми  медалями  награждены  по  дзюдо 

Файзолланова  Замзагуль  и  Есдаулетова  Қарашаш  на 

республиканском Чемпионате 2012 г. На этом же чем-

пионате по боксу 2 место заняла Пархатова Рано, Ху-

сайнова Ақерке 3 место.

Выпускающие кафедра теории и методики физи-

ческой культуры и теории и методики начальной во-

енной  подготовки  находится  на  стадионе  «Спартак», 

где  созданы  все  условия  для  успешной  подготовки 

спортсменов. Кафедра осношены всеми материально-

техническими  и  другими  ресурсами  для  подготовки 

выскоклассных  специалистов  в  области  физической 

культуры и начальной военной подготовки. 

Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ 

им. Абая обладает всеми необходимыми материальны-

ми  ресурсами:  учебно-спортивными  зданиями,  учеб-

ными  аудиториями,  выставочным  и  танцевальным 

залом,  специальными  лабораториями,  мастерскими, 

стадионом и спортивными залами, интернетом и ком-

пьютерным  залом.  Иногородним  студентам  предо-

ставляется  место  в  общежитии.  Творчески  проявив-

шие  себя  студенты-выпускники  рекомендуются  для 

прохождения обучения в магистратуре, докторантуре 

PhD. 


НА ФАКУЛЬТЕТЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ 7 СПЕ-

ЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КАФЕДР:

Кафедра  «Академического  рисунка  и  методики 

преподавания специальных дисциплин» готовит бака-

лавров  по  специальности  «5В010700-  Изобразитель-

ное  искусство  и  черчение».  Кафедра  обсуживает  все 

специальности  Института  художественного  профиля 

по дисциплинам: история искусств, рисунок, пласти-

ческая анатомия, скульптура и черчение. Заведует ка-

федрой профессор Жаманкараев Сергазы Кусаинович, 

профессор, обладатель гранта РК «Лучший преподава-

тель вуза» (2013), член СХРК

Кафедра    “Живописи”  готовит    специалистов  - 

бакалавров  по  специальности  «5В041300-Живопись» 

и  «5В010700-  Изобразительное  искусство  и  черче-

ние». Обслуживает специальности «ИЗО и черчение», 

«Графика»,  «Декоративное  искусство»  и  «Дизайн». 

Кафедра обсуживает все специальности Института ху-

дожественного профиля по дисциплинам: композиция, 

живопись, теория цвета, пейзажная живопись, станко-

вая живопись, миниатюрная живопись, фреска, левкас, 

материалы и техники живописи, пленэр. Кафедрой ру-

ководит к.п.н., профессор, Член СХРК, лауреат премии 

«Дарын» Кожагулов Токкожа Мукажанович. Институцт директоры:

Т.Т. АЯПОВА,

филология ғылымдарының докторы, 

профессор 

месі»  кафедрасы

«5В010800-  Дене  мәдениеті  және  спорт» 

мамандығы  бойынша  білім  бакалаврын  даярлай-

ды. Кафедрада дене тәрбиесі мен спорт саласында 

практикалық тұрғыдан жоғарғы білікті мамандар-

ды дайындап, дене мәдениеті арқылы сауықтыру 

және  қалпына  келтіруді  ғылыми-теориялық 

және  әдістемелік  білім  бойынша  дәріс  беріледі. 

2011/2012  оқу  жылынана  бастап  дене  мәдениеті 

мен  спорт  саласындағы  магистрлерді  дайындау 

жүзеге асырылуда.  Кафедра меңгерушісі педаго-

гика ғылымдарының докторы, профессор Ильясо-

ва Алмагүл Нағиқызы;

«Бастапқы  әскери  дайындық  теориясы  мен 

әдістемесі»  кафедрасы 

«5В010400-Бастапқы  әскери  дайындық» 

мамандығы  бойынша  білім  бакалаврын  даяр-

лайды.  Кафедрада  болашақ  бастапқы  әскери 

дайын дық пәнінің  мұғалімдерін және  ҚР  қарулы 

күштері  қатарына  дайындалатын  мамандарға 

барлық  әскери  дайындық  бойынша  теориялық 

және  практикалық  пәндерден  дәріс  беріледі. 

Кафедра  меңгерушісі  м.ғ.к.,  Тәукейұлы  Сайлау-

бек. 

Аталған  барлық  мамандықтар  бойынша «Шығармашылық  емтихан»  тапсырылады.  Инс-

титутқа  оқуға  түсу  үшін  құжаттар  20-маусымда 

басталады.  Дене  мәдениеті  және  спорт,  Бас-

тапқы  әскери  дайындық  мамандықтары  үшін 

шығармашылық емтихан «Спартак» стадионында 

қабылданады.  Ал  «Дизайн»,  «Живопись»,  «Гра-

фика», «Бейнелеу өнері және сызу», «Сәндік қол-

өнер»  мамандықтары  үшін  университеттің  №2 

оқу  корпусында  (Ш.Уалиханов  64),  «Музыкалық 

білім»,  «Хореография»  мамандықтары  үшін  №4 

(Қазбек  би,  30)  оқу  корпусында  шығармашылық 

емтихан қабылданады.
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал