Ғаламтор және қазақ тілінің жаңа кеңістігі Сырымбет – сыршыл тарих мекеніжүктеу 0.96 Mb.

бет2/11
Дата25.04.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Серік Сәпиев – Мәжіліс депутаты

Үкімет үйінде Президенттің «Қазақстанның үшінші 

жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты Жолдауын іске асыру ж ніндегі жұмыстарға 

арналған баспас з мәслихаты  тті. Ақпарат және 

комму-никациялар министрі Д.Абаев министрліктің 

осы бағытта атқарған жұмыстарына тоқталды. 

Мемлекет басшысы цифрлық технологияларды 

қолдану арқылы мемлекеттік қызметтерді оң тай-

ландыруды тапсырған болатын. Оның ішінде «Ашық 

Үкімет» арқылы билік пен халық арасында «кері бай-

ланыс» орнатуға және  зекті мәселелердің ұтымды 

шешімдерін табуға болатыны айтылған. Осыған 

орай Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 

з жұмысының бір басымдығы ретінде Қазақстанда 

ұялы байланыс және ғаламтор сапасын жақсартуды 

қолға алды. Министрдің айтуынша, 2017 жылдың 

соңына дейін республика бойынша 200-ден астам 

радиожиілікті станса бой к теретін болады. «Бұл 

жоғары сапада цифрлы телерадио хабарларын таратуға 

мүмкіндік береді. Босаған жиіліктерді ұялы байланыс 

операторларына береміз» деді Д.Абаев. 

Бүгінгі күні барлық облыс орталықтарында 

4G стандартты мобильді интернет іске қосылған. 

Алдағы уақытта еліміз бойынша ұялы байланыс және 

мобильді интернет сапасы бұдан әрі жақсаратын бо-

лады. Министрдің деректері бойынша алдағы үш жыл 

ішінде шамамен 1300 ауылға оптикалық-талшықты 

желі тартуды қарастыратын жобалар іске асырылады. 

С йтіп, ауылдық жерлерде тұратын 2 миллионнан 

астам қазақстандыққа жоғары жылдамдықты ғаламтор 

қолжетімді болмақ. Тұрғындар ғаламтор арқылы кез 

келген ақпаратты алып, бейнебайланыс және тағы 

басқа онлайн-режимдегі мүмкіндіктерді пайдалана-

тын болады.  сіресе ауыл жастары үшін ғаламтордың 

к мегі ұшан-теңіз екені белгілі. Олар үшін әлемдегі 

жаңалықтармен қатар озық білімді игеруге кең жол 

ашылады. Ал ғаламтордағы теріс пиғылды сайттар мен 

жат к ріністерге алаңдаушылыққа қатысты Д.Абаев 

«Балаларды қадағалау – тек мемлекеттің ғана емес, 

ата-аналардың да жауапкершілігі. Олар  з балаларына 

қандай да бір шектеу белгілегені ж н» деп жауап берді. 

Б ұ д а н   б ы л а й   а у ы л д ы қ т а р   д а   « Э л е к т р о н д ы 

Үкімет» қызметін пайдалана алады. Бұл олардың 

цифрлық технологиялардың к мегімен мемлекеттік 

органдардың жұмысын бағалау және ақпаратқа қол 

жеткізу мүмкіндіктерін кеңейте түспек. 

Д.ХАЛЫҚ

БАЙЛАНЫС ӘЛЕУЕТІ 

АРТА ТҮСПЕК

АЛҚА


ОҢ БОЛСЫН!

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

ҮКІМЕТ


экспортқа бағытталған салалардың 

б i р i   р е т i н д е   у р а н   н е р к ә с i б i н 

басымдықпен дамыту Қазақстанның 

индустриялық стратегиясының аса 

маңызды бағыттарының бiрiне ай-

налды. МАГАТЭ деректерiне сәйкес 

б а р л ы қ   б а р л а н ғ а н   ә л е м д i к   к е н 

қорларының 19%-ы Қазақстанның жер 

қойнауында жинақталған. Қазақстан 

Республикасындағы уран қорларының 

бiрегей ерекшелігі сол – олардың 75%-

ы жер қыртысында қышқылданатын 

кен орындарында шоғырланған екен. 

Кен орындарының мұндай түрi әлемде 

те сирек кездеседі және ол ең озық, 

арзан әрi экологиялық тұрғыдан қо-

лайлы жер астында ұңғымен сiлтi-

лендiру тәсiлімен игерiледi. «Nuсlеаr 

Association» және «Nuclear Energy 

I n s t i t u t e »   д е р е к т е р i н е   с ү й е н с е к , 

ядролық энергетиканың даму жағдайы 

қолайсыз болғанның  зiнде 2020 жылға 

қарай реакторлардың қажетсiнуi 60000 

тонна уран м лшерiнен т мендемейдi. 

Игеру тұрғысынан табиғи уранның 

б а р л а н ғ а н   б i р ш а м а   а р з а н   қ о р ы , 

ядролық отын циклының жеке саты-

лары бойынша айтарлықтай ғылыми-

ндiрiстiк әлеуетке ие Қазақстанның 

әлемдiк уран нарығында жетекшi орын 

алуына толық мүмкіндігі бар.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,  

шолушы, саяси ғылым

докторы

атанған әлемдегі 13-ші спортшы. 

2014 жылдың қарашасынан бастап 

«Astana Arlans» командасының бас 

директоры. Қазақстанға 2012 жылғы 

Лондон Олимпиадасында алтын 

жүлде алып берген спортшылардың 

бірі, Бейжің және Лондон Олимпиа-

дасында бокстан құрама команданың 

капитаны болған.

Айта кетейік, Серік Сәпиев Ал-

матыда  ткен қысқы Универсиада 

ойындары кезінде Атлетикалық 

қалашықтың әкімі болды.

Ж ұ м ы с   т о б ы н ы ң   ж е т е к ш і с і 

.Жақсыбеков бұған дейін Конститу-

цияға  згерту енгізу ж ніндегі қазақ-

стан дықтардың ұсыныстарын баяндап 

берген болатын. Жұртшылық аталған 

р е ф о р м а л а р д ы   т а л қ ы л а у д а   ж о ғ а р ы 

белсенділік танытқаны мәлім. Н.Назарбаев 

ел азаматтарының сын пікірлері билік 

жүйесінде кейбір кемшіліктердің бар 

екенін к рсететінін атап айтты. Елбасы 

барлық ұсыныстар ескеріліп, назардан 

тыс қалмайтынына сендірді. Жұмыс тобы 

маңызды мәселе лерді іріктеп алып, мұқият 

айналысатын болады. 

 «Біз үшін бір айқын мәселе – Қазақ-

стан ның негізгі саяси моделі сақталады. 

Президенттік республика болып қала 

береді. Сонымен бірге мемлекеттік басқару 

жүйесі дәуір талабына сай болуы тиіс. 

Реформалардың нәтижесінде биліктің бір 

тармағы  кілеттігін толық иеленіп, дербес 

жұмыс істейді.  кілетті биліктің Үкімет 

пен атқарушы органдарға бақылауы 

күшейеді» деді Елбасы. Бұл мемлекеттің 

кәсібилігін арттырумен қатар, Ата заңдағы 

«Биліктің бірден бір бастауы – халық» 

деген қағиданың іс жүзіндегі к рінісі 

болмақ. Негізгі заңдағы  згертулер рефе-

рендумсыз, парламентік талқылау арқылы 

енгізіледі. 

 Президент Конституцияның 23 ба-

бына  згеріс енгізілетінін айтты. Жалпы 

заңдарға 35  згеріс енгізу ж нінде ұсыныс 

бар. Осының барлығы Президенттік 

кілеттіктерді басқа тармақтарға беруді 

к здейді. «Реформалар президенттік 

кілеттіктерді биліктің басқа тармақтары 

арасында б лу үшін жүргізіледі. Прези-

Ресей мен Қазақстанның уран са-

ласында ынтымақтастық орнатуының 

маңызы зор.  йткені әлемдегі уран 

қоры мол әрі уранды к п  ндіретін 

алғашқы т рттікке Канада, Австралия, 

Қазақстан және Ресей кіреді. 

Сонымен қатар «Franсе Press» 

агенттігі де 26 ақпанда Иранның Атом 

энергиясы қызметінің басшысы Али 

Акбар Салехидің мәлімдемесін жари-

ялады. А.Салехи Иранның алдағы 3 

жылда Қазақстаннан 950 тонна уран 

концентрантын алуды жоспарлап 

отырғанын айтқан. Оның 650 тон-

насы алдағы екі жылда екі парти-

ямен жеткізілсе, қалған 300 тонна 

концентрант үшінші жылы алына-

ды. Уран кені байытылғаннан кейін 

қайта Қазақстанға ж нелтіледі екен. 

А.Салехи Ираннан санкцияны алып 

тастау бойынша әрекеттің бірлескен 

жалпы жоспарын іске асыру бой-

ынша комиссия құрамындағы алты 

м е м е л е к е т т і ң   б е с е у і н і ң   ( А Қ Ш , 

Ф р а н ц и я ,   Г е р м а н и я ,   Қ Х Р   ж ә н е 

Ресей) келісімін алғанын, енді тек 

Ұлыбританияның жауабын күтіп 

отырғанын жеткізген. Егер осы мәселе 

шешімін тапса, уранды  ндіру мен бай-

ыту Қазақстан мен Иран арасындағы 

қарым-қатынастардың да маңызды 

бағыты болмақ.

Жалпы Қазақстанның ураны-

на қызығып отырған шетелдер к п. 

Қазiргi кезеңде бәсекеге қабiлеттi, 

Боксшы Серік Сәпиев «Нұр Отан» 

партиясының атынан Парламент 

Мәжілісінің депутаты болды. 

Серік Жұманғалиұлы Сәпиев 

1983 жылы Қарағанды облысы Абай 

қаласында туған. 11 жасынан бастап 

бокспен шұғылдана бастаған Олим-

пиада чемпионы қазір халықаралық 

спорт шебері, Қазақстанның бокс 

бойынша еңбек сіңірген спорт 

шебері деген атақтары бар. Спорт 

б о й ы н ш а   Ю Н Е С К О   ч е м п и о н ы Бірлескен жобаларды 

талқылады

Алғыс айту күні еліміздегі түрлі ұлт 

кіл дерінің қазақ халқына деген ризашы-

лықтарын білдіруіне мүмкіндік туып отыр. 

Рухани-адамгершілік астары мол бұл ме-

реке халқымызды одан әрі жақындастыра 

түсуде. Алғыс айту күні Қазақстан жерінде 

бас қосқан түрлі ұлт пен ұлыс  кілдері 

ткендеріне к з жүгіртіп, ата-анала-

рына құрмет к рсетеді. Сондай-ақ та-

рихи тағдыр біріктірген қазақ жерінде 

бірлігі бекем, іргетасы ынтымақпен 

қаланған мемлекеттің болашағы үшін 

жауапкершілік жүгін бірге арқалау 

маңызды екенін терең сезіне түспек. 

Елбасы хатында барлық қазақстандық-

т а р д ы   м е р е к е м е н   қ ұ т т ы қ т а й   к е л е , 

«Мен тәуелсіз елімізді бірлесіп құрып 

жатқан Қазақстан халқына ынтымағы 

мен ерік-жігері үшін алғыс айтамын. 

Қайы рымдылық пен  зара к мек к р-

сету дәстүрінің одан әрі нығая түсе-

тініне сенімдімін. Алғыс айту күнімен 

баршаңызды шын жүректен құттық-

таймын! Барлықтарыңызға бақыт, отба-

сыларыңызға игілік, достық пен  сіп-

ркендеу тілеймін» деп Қазақстан халқына 

алғыс айтты. ҚАЗАҚСТАН 

КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ 23 БАБЫНА 

ЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛЕДІ 

Ақордада билік тармақтары арасын-

дағы  кілеттіктерді қайта б лу ж ніндегі 

ж ұ м ы с   т о б ы н ы ң   к е з е к т і   о т ы р ы с ы 

тті. Жиында Президент Н.Назарбаев 

Қазақстан Конституциясының 23 бабына 

згерістер енгізілетінін мәлімдеді. 

БІРЛІК – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ

БІРЛІК – БЕРЕКЕ БАСТАУЫ

денттік басқару жүйесі 25 жыл ішінде 

зінің алдына қойылған міндеттерді 

толығымен орындады» деп түйіндеді 

Н.Назарбаев.

Ал Ақорда  зінің «Твиттердегі» парақ-

шасында ҚР Президенті Н.Назарбаев ҚР 

Конституциясының 26-бабын ескі редак-

цияда қалдыруды ұсынғанын хабарлады. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

АЯСЫ КЕҢИ БЕРМЕК

27 ақпанда Қазақстан Президенті 

Н.Назарбаевтың Ресей Федерациясының 

Президенті В.Путинмен ресми кездесуі 

тті. Кездесу барысында екі ел басшы-

лары  зара ынтымақтастық мәселелерін 

және халықаралық тақырыптарды талқы-

лады. Президент Н.Назарбаев Қазақстан 

мен Ресей қарым-қатынасында сенім 

мен түсіністік деңгейі жоғары екенін 

атап  тті. 

Екі ел арасындағы дипломатиялық 

байланыстың орнағанына 25 жыл бол-

ды. «Тығыз ынтымақтастық арқасында 

біз Еуразиялық экономикалық одақты 

құрдық. Бұл оның барлық қатысушылары 

ү ш і н   м а ң ы з д ы   ә р і   п е р с п е к т и в а л ы 

құрылым деп санаймын» деді Қазақстан 

П р е з и д е н т і .   Р е с е й   е л і м і з д і ң   б а с т ы 

экономикалық серіктестерінің бірі бо-

лып табылады. Бүгінгі күні Қазақстанда 

Ресейдің 7 мыңнан астам кәсіпорнының 

кілдіктері жұмыс істейді. Олар қайта 

ңдеу  неркәсібін құруға да атсалысуда. 

Елбасы 2016 жылғы Санкт-Петербург 

қаласында  ткен кездесу аясында құны 

3 миллиард АҚШ долларын құрайтын 41 

келісімшартқа қол қойылғанын атап айт-

ты. Бірлескен кәсіпорындар құру арқылы 

екі елдің де алға қарай ілгерілеуіне қадам 

жасалуда. 

Президент Н.Назарбаев күн тәртібін-

дегі халықаралық мәселелерге қатысты 

екі ел ұстанымының бірдей екенін айтты. 

Қазақстан мен Ресей БҰҰ Қауіпсіздік 

кеңесі аясында ортақ міндеттерді іске 

асыруға бірлесіп күш жұмсап келеді. «Ре-

сей Сирия қақтығысын реттеу ж нінде 

бірқатар шаралар қабылдады. Астана-

да келісс з  ткізу туралы ұсынысты 

да осы ел білдірген болатын. Жалпы 

осы және басқа да мәселелерді шешу 

үшін жыл бойы бірнеше кездесу  ткізу 

қажет. Қазіргі барлық мәселелер достық 

негізінде шешілуде» деді Мемлекет бас-

шысы. 


В.Путин Сириядағы қақтығыстарды 

реттеу туралы астаналық келісс здердің 

сәтті  ткені үшін Н.Назарбаевқа алғыс 

айтты. «Бұл үдерісте Қазақстан тарапы 

жағымды р л атқарды. Сіздің арқаңызда 

е ш қ а ш а н   б о л м а ғ а н   н ә т и ж е г е   қ о л 

жеткіздік.  сіресе атыстың тоқтатылуына 

бақылау жасау тетігі табылды, бұл – ең 

басты мәселе. Енді бұл Женевада  тетін 

келісс здерге негіз болады» деді Ресей 

Президенті. В.Путин жаһандық мәсе-

лелерді шешуде  зара қолдау қажеттігін 

жеткізді.

Президенттер кездесу соңында Еура-

зия лық одақ аясында жүргізілетін эко-

номика саласындағы  зара іс-қимыл 

мәселелерін талқылады. 

Дина ИМАМБАЕВА


АНА ТІЛІ

3

№9 (1371) 2 – 9 наурыз

2017 жыл


Талдықорғандағы Тіл сарайында Алматы облысының əкімі Амандық 

Баталов облыстық қоғамдық кеңес мүшелерінің алдында есеп беріп,  

«Қо ғамдық кеңестер туралы» Заңға сəйкес 2016 жылғы атқарылған 

 жұ мыс тың нəтижелері жəне 2017 жылдың жоспарлары туралы баяндама 

жасады.

БӘРЕКЕЛДІ!

КЕЗДЕСУ

ЖИЫН


БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

АҚЫН САРА – 

ЕЛ ЕСІНДЕ

ҚАЛАМГЕР МАРАПАТЫ

ЖАЗУШЫМЕН ЖҮЗДЕСТІ

ПӘН ОЛИМПИАДАСЫ 

ӨТЕДІ

Талдырқорған қаласында бүкіл қазақ 

жұртына Ақын Сара ретінде белгілі Сара 

Тастанбекқызына арналған ас берілді. 

Бұл басқосуда белгілі тележурналист 

Нұртілеу Иманғалиұлы жүргізді. 

Басқосудағы к терілген басты мәселе – 

Ақын Сараның келер жылы аталып  тілетін 

140 жылдығына дайындық жайы. Бұл 

ж нінде Алматы облыс әкімінің орынба-

сары Жақсылық Омар, ақын, Мемлекеттік 

сыйлықтың иегері Ұлықбек Есдәулет және 

басқалар ой б лісті. 

Ш ы ғ ы п   с й л е г е н д е р   м е р е й т о й д ы 

мазмұнды  ткізуге бар мүмкіндік бар екенін 

айтты. «Сараның сіңілілері, Біржанның 

інілері» деген тақырыпта ақындар айтысын 

ұйымдастыруға әбден болар еді» деген Н. 

Иманғалиұлының ұсынысы жиналғандар 

тарапынан қолдау тапты. Ақын апамыздың 

м ұ р а л а р ы н   ж и н а қ т а п   к і т а п   ш ы ғ а р у , 

«Мүшайра»  ткізу, ең бастысы еңселі 

ескерткішін орнату секілді басқа да ой-

пікірлер  те орынды еді. 

А қ ы н   С а р а   ә р д а й ы м д а   е л   е с і н д е . 

Бұған дәлел сара с здің иесіне арналған 

ескерткіштердің, к ше, мектеп аттарының 

бар екендігі. Алайда заман  згеріп, буын ау-

ысып жатыр. Міне сондықтан да қазақтың 

біртуар ақын қызының есімін жаңғыртып, 

еске алып отыру парыз. Жақында Л.Гумилев 

атындағы Еуразия 

ұлттық университеті 

филология факуль-

тетінің студенттері 

белгілі прозашы, 

Халықаралық 

«Алаш» әдеби сый-

лы ғының  иегері 

Қуаныш Жиенбай-

мен кездесу кешін  ткізді. 

Қаламгермен әңгіме тақырыбы еркін 

сұх баттасуға  құрылды.  Қазақ  әдебиетіндегі 

жаңа лық, әлем әдебиетіндегі үрдістер, 

әдеби сын, жалпы оқырман талғамы туралы 

ортақ пікір талас  рбіді. Кездесу барысында 

Ұ.Біләл, Д.Балтабай, А.Қартбай  з  леңдерін 

оқы ды. Университеттегі М.Жұмабаев 

атындағы «Алқа» әдеби бірлестігінің алдағы 

жұмыс-жоспарларымен таныстырды.

Филология ғылымының докторы, про-

фессор Р.Тұрысбек, жазушы Қ.Жиенбай 

 шы ғар  ма шылығына  сәттілік  тілеп,  алғыс 

айтты.


Ертең Қазақ мемлекеттік қыздар педа-

гогикалық университетінің ұйымдас-

тыруымен еліміздің мектеп бітіру ші 

оқу шы лары арасында «Ы.Алтын са-

рин-2017» республикалық пәндік олим-

пиадасы  теді. 

Байқау қазақ тілі мен әдебиеті, орыс 

тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі, физика, 

 биология, география, тарих, химия және 

математика бойынша  теді.

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер сәуір 

 айында анықталады. Жоғары нәтижеге 

жеткен қыздарға Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетіне түсуге жол 

ашылады. Олимпиадада жүлдегер атанған 

оқушылар оқу ақысына 90% жеңілдік 

беретін дипломмен марапатталады. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы  

 Тараз мемлекеттік университетінде жа-

зушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреа-

ты, Махмұд Қашқари атындағы  «Түрік 

әле міне  сіңірген  аса зор еңбегі үшін» 

Халықаралық сый лық тың иегері Сәбит 

Досановпен кездесу  тті. 

Университет студенттері мен ұстаздары 

және қала тұрғындары қатысқан кездесуді 

а т а л  ғ а н   б і л і м   о р д а с ы н ы ң   р е к т о р ы 

 Мах мет қали  Сары беков  кіріспе  с збен 

ашып, жүр гізіп отырды. С зді Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдаған 

Үндеуі мен Жолдауы жайлы ой б лісумен 

бастаған жазушы, бұл тарихи құжаттардың 

ел  міріндегі елеулі оқиға екендігін айтып, 

оның  маңызына тоқталды. Бұдан кейін 

сұрақ-жауап бойынша  рбіген әңгіме – 

к птің к ңілінен шықты.

Кездесу соңында университет рек-

торы М.Сарыбеков Ғылыми Кеңестің 

шешімімен жазушы Сәбит Досановты 

«Үздік табыстары үшін»  белгісімен мара-

паттап,  алтын медалды табыс етті.

ҚҰРМЕТ

ҒИБРАТ

ылым мен техниканың, 

өнердің қай саласында 

болса да, ер азаматтармен 

иық тірестіре қызмет етіп 

келе жатқан қайсар рухты 

қазақ қыздарының үлесі аз 

емес. Кешегі Тұмар ханым 

мен  Зарина, Бопанай мен 

Домалақ ана, Айғаным мен 

Ұлпан сияқты аналардың 

ғажайып қасиеттері бойы-

на сіңген, ғылымда да үздік 

жетістіктерге қол жеткізумен 

бірге  аяулы жар, ардақты ана 

деген мəртебелі міндеттерін 

мүлтіксіз атқарып, қаншалықты 

ұлық болса, соншалықты кішік 

бола алар, дидарласқан ада-

мын талантымен тəнті етіп, 

айналасына шуағын шашып 

жүрген қазақ қыздарын қалай 

мадақтаса да жарасады. 

бесаспаптық ғалымның бойына, әсіресе тілшілер 

қауымында шоғырланса, оны «синкретті тұлға» деп 

атаудың біздіңше, еш айыбы жоқ.

Тіл білімін үйрету үшін, үйрену үшін, алдымен 

тілдің теориясын білу керек, екіншіден оны қалай 

оқытуды білу қажет десек, Ф.Оразбаева, алдымен 

«Қазіргі қазақ тіліндегі сын есім синонимиясы» де-

ген тақырыпта кандидаттық, содан соң әдістемеден 

«Тілдік қатынас пен қатынас әдісінің ғылыми-

теориялық негіздері» деген тақырыпта докторлық 

диссертация қорғаған. Осылайша тіл ғылымы мен 

әдістеме ғылымы синкреттелді. 

– «Тілдік коммуникацияның негіздері», «Тіл-

дік қатынас: теориясы және әдістемесі» атты 

еңбектері қазақ тіл ғылымының  зіндік тіл жаңа-

лығымен, к терген проблемасы, оны шешудегі 

ғалым ның ұстанымдары жағынан да сонылығымен 

ерекшеленді. Еліміз егемендікке қол жеткізіп, 

мемлекеттік тілді қай тұрғыдан оқытқан дұрыс 

деген сауал туындаған кезде әлемдік озық 

тәжірибелерді зерделеу нәтижесінде пайда болған 

– тілді қатысымдық тұрғыдан оқыту идеясы 

 сананы селт еткізер жаңалық болғаны рас.  лемдік 

тәжірибе демекші, соңғы жылдары орыс тілі, не 

орыс тілі арқылы шетелдік тәжірибені, теориялық-

практикалық тұжырымдарды орынды-орынсыз 

пайдалану ісі белең алып бара жатқаны да бар. Ал 

ғалым Ф.Оразбаеваның ұсынған теориясы әмбебеп 

қағидаттармен бірге ұлттық құндылықтарды 

басшылыққа алуымен ерекшеленеді. Тілдік 

қатынас пен тілсіз қатынасты, тілдік тұлға мен 

қатысымдық тұлғаны қарама-қарсылық бірлікте 

алып, оның адам санасына, ойлауға, с йлесім 

мен таңбаға қатысты қарастыру арқылы тілдік 

қатынас ұғымын концептілік деңгейге к тереді. 

Осы теорияның к шбасшыларының бірі ретінде 

ғылыми айналымға енгізген жаңа терминдері – 

оқылым, жазылым, айтылым, таңдалым, тілдесім, 

т.т. қазақ тілінің с здік құрамын байытуға қосқан 

ғалымның жеке үлесі деп бағалауға болады.

Ж

оғары оқу орындарына арналған Мемлекеттік білім беру стандарт-

ты, типтік бағдарламалардан бастап, 

мектеп оқулықтары, мемлекеттік тілді оқып-

үйренушілерге арналған 36 кітаптан тұратын 

кешен сияқты жауапты әрі күрделі жұмыстардың 

басында Фаузия Шамсиқызының есімі тұруы кез-

дейсоқ құбылыс емес. Оның үстіне республика-

мыздың түпкір-түпкіріне қазақ және орыс 

тілдерінің теориялық мәселелері мен әдістемесіне 

қатысты ғылыми кадрлар даярлайтын докторлық 

диссертациялық кеңестің ауқымды да, жауапты 

жұмысын қосыңыз. ҚР Білім және ғылым министр-

лігі  ткізген оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

әдебиеттер дайындау ж ніндегі конкурста «Білім» 

мамандығы бойынша «Қазіргі қазақ тілі» атты 

ұжымдық оқу құралы үздік деп танылып, қазір 

еліміздегі бүкіл жоғары оқу орындары студенттерінің 

сұранысына жауап беріп отырғандығын атап  ту ке-

рек. Ал республикалық басылым беттеріндегі тіл, 

тәрбие, қоғамдағы маңызды оқиғаларға қатысты 

білдіріп жүрген сұхбаттары мен мақалаларының да 

маңызы жоғары. 1998, 2005, 2011 жылғы Қазақстан 

Республикасының Президенттікке кандидаттардан 

мемлекеттік емтихан қабылдау комиссиясының 

мүшесі болу мәртебесіне ие болған жалғыз қазақ 

қызы!  рине, ғалым еңбегі елеусіз қап жатқан 

жоқ. Бірақ атақтан г рі абыройды, даңқтан г рі 

адамгершілікті  мірлік ұстанымы етіп алған жан 

үшін оның құны аса маңызды болмауы ғажап емес.

Тұла бойынан тектілік пен бекзаттықтың, 

қарапайымдылық пен парасаттылықтың лебі есіп 

тұратын, еңбекқорлық пен ізденімпаздықтың, 

жан сұлулығы мен рухани байлықтың жылы ұясы 

іспеттес осы бір қазақтың ардақты қыздарының, 

қазақ тіл білімінде қайраткерлік дәрежеге жеткен 

қос майталман ғалымының абзал қасиеттері бүкіл 

қазақ қыздарына жұғысты болғай! 

Тыныштық ЕРМЕКОВА

Облыс әкімі  з с зінде Үкі мет тің 

кеңейтілген отырысында жария-

ланған Мемлекет басшысының 

«Қазақ станның үшінші жаңғыруы: 

жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты Жолдауынан туындайтын мін-

деттерді орындаудың 2017 жылға 

арналған жоспары жайлы кеңінен 

хабарлады. Облыс басшысының 

айтуынша, биылғы жылы жалпы 

ңірлік  німнің к лемі 2,0%  сіммен 

2 трлн. 379 млрд. теңгеге жететін бо-

лады. Ал ауылшаруашылығындағы 

жалпы  нім  603,9 млрд. теңгеге 

жетіп, 2,0%  суі тиіс. Ақсу қант 

зауыты және басқа да маңызды ны-

сандар іске қосылады. Олардың 

арасында жылыжайлар, к к ніс 

сақтау қоймалары, мал бордақылау 

алаңдары, сүт-тауарлы фермалары 

бар.  ңдеу  неркәсібіне ерекше 

к ңіл б лінбек. Бұл орайда 2017 

жылы  неркәсіп  німінің к лемін 

665,4 млрд. теңгеге жеткізіп, 1,6% 

сіру жоспарланған. 

Бұдан әрі А.Баталов басым 

бағыт тардың қатарында инвестиция 

тарту, Индустриалды-инновациялық 

даму мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберіндегі жобаларды жүзеге асы-

ру, жаңа кәсіпорындар мен жұмыс 

орындарын ашу істерін атап  тті. 

Облыс орталығын, жалпы облысты 

табиғи газбен қамтуға ерекше к ңіл 

б лініп, әлеуметтік салаға, мәдениет 

пен спортты дамытуға назар ауда-

рылады. 


Мұнан соң облыстық қоғамдық 

кеңестің т рағасы  лихан Тойбаев 

ткен жылы атқарған жұмыстары 

туралы баяндады. Облыс басшылығы 

тарапынан барлық қажетті қолдаулар 

к рсетіліп отырғанын айта келе, 

т раға кеңес жұмысы барысын-

да туындаған мәселелердің дер 

кезінде шешілгенін, Қоғамдық кеңес 

мүшелерінің барлық ұсыныстары 

н а з а р ғ а   а л ы н ы п ,   ж а н - ж а қ т ы 

қарастырылатынын жеткізді.  

Кездесуге қатысушылар  з та-

раптарынан  зекті мәселелерге 

қатысты сауал қойып, ұсыныс-

тілектерін білдірді. Мәселен, тірек-

қимыл аппаратына зақым келген 

мүгедектердің «Ерлік» қоғам дық 

бірлестігінің т райымы Роза Ақ-

ж а р к е н о в а   о б л ы с т а ғ ы   м ү г е д е к 

спортшыларға жасалып отырған 

жағдайларға, инватакси жұмысына 

байланысты с з қозғап, мүгедек ба-

лалар мен жастарға арналған оңалту 

орталығын ашудың қажеттілігін 

айтты. Облыс әкімі бұл мәселенің 

қарастырылып, жақын арада жоба-

лау жұмысы басталатынын жеткізді.  

Тұрғындардың сауалдарына жауап 

берген А.Баталов  з тарапынан тиісті 

орындарға тапсырма берді. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал