Ғаламтор және қазақ тілінің жаңа кеңістігі Сырымбет – сыршыл тарих мекеніжүктеу 0.96 Mb.

бет10/11
Дата25.04.2017
өлшемі0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

АНА ТІЛІ

ТІРШІЛІК БОЯУЛАРЫ

Профессор Дэви бір бей-

таныс студенттен хат алады. 

Ол атының Фарадей екенін, 

құрметті профессордан дәріс  

тыңдағанын әрі  зін жұмысқа 

алуын  тінген к рінеді.

«Қалай жауап берген ж н» 

деп Дэви ассисентінен ақыл 

сұрапты. Сонда  асси сенті:

– Б і з д е   т ү р л і   ы д ы с т ы 

 жуатын жұмыс бар, қаласаң соған кел деңіз, – 

дейді. – Егер келсе, одан түбінде бірдеңе шығатын 

адам болғаны, ал келмесе –  з обалы  зіне. 

Мұндай жауапты алған Фарадей еш ойланбай-

ақ жұмысқа тұрған екен. Елеусіз нәрсенің  зінен елең еткізер сұлулық таба 

білу голланд суретшілерінің т л мінезі болып алды. 

Олар  з кенептерінде  ыдыс-аяқтарды, 

 маталарды, жеміс-жидектерді, шыны бокалдарды 

ерекше бір сүйіспеншілікпен бейнеледі. Ондай 

натюрморттардың аты да к біне-к п: «Балапан 

еті қойылған үстел», «Сүбе мен шабдал қойылған 

дастарқан» тақілеттес болып келеді. 

Бір кездегі суретшілер салған натюрморттар 

бізге атам заманғы жиһаздарды ғана емес, сол 

кездегі адамдардың  мірін, тұрмысын, әдет-

ғұрпын да к рсетеді. 

Г о л л а н д и я   с у р е т ш і л е р і   т а п   о н ш а   к з г е 

ұрмайтын қарапайым натюрмортты ұнатса, 

 Фландрия суретші лері тау-тау тағам, жеміс, гүл 

үйілген қомақты натюрморттарға әуес. 

лемнің ең бай кітапханасы қай елде орналасқан? 

АҚШ-тың ұлттық кітапханасы кітап қорына бай 

кітапханалардың к шін бастайды. 

Вашингтон қаласында үш бірдей ғимаратта 

орналасқан. Кітап с ресінің ұзындығы – 850 

шақырым. Онда 3600 адам жұмыс істейді.  лемнің 

500-ге жуық тілінде жазылған 40 миллион кітап пен 

60 миллион қолжазба сақтаулы. Сонымен қатар 

 сирек кездесетін кітаптар, үш ғасырдан бері жина-

лып келе жатқан 1 миллионға жуық әлемдік газет 

және 13,7 миллионнан астам сурет бар. 

Пингвиндер к біне Оң түс-

тік жартышарда ме кен етеді. 

Негізінен Антарктидада тір-

шілік ететін құс. Басқа құс-

тар дан бір ерекшелігі, олар бір 

қа наты мен ғана жүзеді. 

Ал аяғы болса, олар үшін 

маңызды р л дің қызметін 

ат қа рады.  Теңіз  німдерімен 

қоректенеді. Су дағы тұз-

ды к здерінің астын  дағы арнайы без арқылы 

сыртқа шығарып тас тайды. Теңізде олар дыбыс 

шығарғанымен, құрлықта жүр генде, бір-біріне ды-

быс беру арқылы араласатын к рінеді. 

Пингвиндердің жетпіс бес пайыз  мірі теңізде 

теді деуге болады. Құрлыққа олар тек қана 

жұмыртқа салу үшін ғана шығады.   

Бассаң тілін шабады,

Иттен жаман қабады. 

Қысса жаман қақсатар,

Ұстағанын ақсатар.

Айтыстағы айтыскер ақындардың

Айшықты айтыса алатыны қайсысы?

(Қақпан)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Фарадейдің қылығы 

Сырлы суреттің құпиясы

Бай кітапхана

Бір қанатымен жүзетін құс

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ЕҢ...ЕҢ...

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Күн жүйесінің бір плане-

тасы – Марстың аспанға к з 

тігетін адамзатты ежелден 

қызықтырып келе жатқаны 

белгілі. Ежелгі гректер оны 

соғыс құдайы деп те атаған. 

Ғалымдар онда тіршілік 

бар деген болжамды к птен 

бері айтып келеді. Бұл идеяны 

КСРО және Қазақ КСР Ғылым 

академияларының академигі, Алматы обсерватория-

сында ұзақ жылдар бойы аспан әлемін зерттеген 

Г.А.Тихов қорғап келді. Сол идеяның негізінде ол 

астроботаниканың негізін қалады. Бір кезде ұмыт 

бола бастаған идея соңғы жылдары қайта жандана 

бастағандай. 2009 жылдың басында американдық 

«Марс глобал сервойер» аппараты Марс бедері сұйық 

ағынның ықпалымен  згеретінін анықтады. Аталған 

сұйықтың құрамы – темір сульфатының қою ерітіндісі 

деген теория да ұсынылды. Бұл идеяның авторлары – 

Арканзас ғарыштық және планетааралық зерттеулер 

орталығының профессоры Винсент Шеврир мен 

аспирант Травис Олтейд. Бұл Марста тіршілік бар де-

ген идеяның жақтастарына күтпеген уәж берді. 

Марста тіршілік бар ма?

ҒАЛАМ


ҚҰРАҚ КӨРПЕ

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Бүгінгі оқушы және инновация

Алматы қаласындағы Махатма  Ганди 

атындағы №92 мамандандырылған 

 лицейде «Білім беру мазмұнын жаңартуда 

Ұлттық инновациялық мектеп моделін 

құру» атты тәжірибе алмасу семина-

ры  тті. «Метасызба»деп аталатын 

әдіс негізінде оқытудың бағыты та-

ныстырылды. Сонымен қатар лицей 

оқушыларының ғылыми шығармашылық 

жұмыстарының к рмесі ұсынылды. 

Шараға «Дарын» мектептерінің басшы-

лары, республиканың түкпір-түкпірінен 

келген ұстаздар қатысты. 

Аталмыш лицейдің ерекшелігі ретінде 

м ұн да оқ ыт удың жаңа әдіс-тәсі л дерін 

б і р - б і р і м е н   б а й л а н ы с т ы р а   о т ы р ы п 

сабақ беру, оқу материалдарын меңгеру 

с а п а сы н а н ы қ т ау ү ш і н к ри т ери а л д ы 

бағалау жүйесі енгізілген. Оқушылардың 

біліктілік дағдысын, ойлау жүйесін да-

мыту үшін оқытудың жаңа әдіс-тәсілдері 

мен пәнді сабақтастыру қолданылады. 

Мұндағы метапән – инновациялық әдіс. 

Ол стан дарт тық білім мазмұнымен ғана 

шектелмей, әр пән сабақтарын ғылыми 

түрде жүйелеп, талдау арқылы беріледі. 

Соның нәтижесінде оқушылар  зіндік ой-

тұжырым жасайды және дербес әрекет ету-

ге үйренеді. Бұл әрбір баланың қабілетін 

ашуға, шы ғармашылық жағынан дамуына 

септігін тигізеді.

С е м и н а р   а я с ы н д а   қ а т ы с у ш ы л а р ғ а 

метасызбалар жасаудың әдіс-тәсілдері 

нақты к рсетілді. №92 лицей директо-

ры Е.Жиенбаев ұлттық инновациялық 

мектеп моделімен таныстырды. Осы оқу 

орнының тәжірибесі негізінде оқушылармен 

жүргізілетін тәрбие жұмыстарының үлгісімен 

б лісті. Лицейдің пән мұғалімдері сабақ ба-

рысында қолданылатын жаңа технология-

ларды к рсетіп, нәтижеге бағытталған білім 

берудің жолдарын баяндады. Мысалы, мате-

матика пәнінің мұғалімдері Г.Нұрланбаева 

мен С.Жоламанова геометриялық есептерді 

шығарудың оңтайлы әдістерін к рсетсе, 

тарих пәнінің мұғалімі Қ.Кәрменов Ганди 

идеяларының Алаш зиялыларының ойлары-

мен сабақтастығына тоқталды. 

Бұл мектеп жаратылыстану-матема-

тика бағы тына басымдық береді. Лицей 

ұжымы оқушы ларды зияткер және мәдени 

тұлға етіп тәрбиелеуге, шығармашылық 

қабілет терін шыңдауға баса назар аударып 

отыр. Шығармашылық клубтардың, түрлі 

үйірмелердің к птігі соның дәлелі. «К кпар» 

робот жасау клубы, «Жас химиктер», «Жас 

астрономдар», «Биозерттеушілер» және 

басқа үйірмелер ашылған. Тіпті мұнда қазіргі 

заманғы 3D принтермен жабдықталған 

кәсіби телестудия мен инновациялық зерт-

хана да бар. 

ҚР Президенті Н.Назарбаев ҚР Ұлттық 

ғ ы л ы м   а к а д е м и я с ы н ы ң   7 0   ж ы л д ы қ 

 мерейтойында с йлеген с зінде бәсекеге 

қа білетті маман даярлау мектеп қабырға-

сынан басталатынын айтқан болатын. 

Осы ретте оқушыларға білім беруде озық 

тәсілдерді кеңінен қолданып отырған 

№92 лицей тәжірибесі ұлттық педагоги-

каны инновациялық мүмкіндіктермен 

ұштастырудың бастамасы іспетті. 

 

Д.ТАЗАБЕКҚЫЗЫРесми органдардың ақпараты бойынша, 

Қазақстанда букмекерлiк кеңселердiң жылдық 

ақша айналымы 50 миллиард теңге шамасында. Таза 

табыстары 10-15 пайызды құрайды. 2007 жылдан 2015 жылға 

дейiн букмекерлiк кеңселерден ел бюджетiне 5,2 миллиард теңге 

салық түскен. Былай қарасаң, бəрі де заңды. Дегенмен, бар мəселе 

біздің саналы түрде құмарлықтың құрдымына қарай қорықпай аяқ 

басуымызда болып тұр.

Елімізде құмар ойындарға құмартқан жандардың саны жетіп 

артылады. Казино мен ойын автоматтарын Қапшағай мен 

 Щучинск қалаларына көшірсе де бұл мəселе бүгінгі таңда 

өзекті күйінде қалып отыр. Себебі олардың орнын басқан 

букмекерлік кеңселер құмар ойындардың алаңына 

айналып барады. 

аңғаруға болады. Бәс тігушілердің бар 

байлығын иемденудің сан түрлі тәсілін 

ойлап тапқан букмекерлік кеңселер 

спортты қойып, саяси «ойындарға» да 

ақша қабылдайтынды шығарды. Мәселен 

шет елдердегі президент сайлауларына 

қатысты  з болжамдарын жасап, халықты 

қызықтырып, қалтасын қағу қазіргі таңда 

таңсық емес. Бір ғана мысал «Olimp.kz» 

сайтындағы Мә дениет б ліміне кіріп сіз 

түрлі байқауларда, сайлауларда кімнің 

жеңіске жететінін ойша болжап, бәс 

тігуіңізге жол ашық. Тіпті қай әншінің, 

қай киноның үздік атанатынына да болжам 

жасауға болады.

Букмекерлік кеңселерде болатын 

қылмыстар  з алдына,  зіне- зі қол жұмсау 

фактілері де аз емес. Қарақшылық, то-

нау, ұрлық, тіпті адам  лтіру оқиғалары 

да кездесіп жатады. Оған дәлел Ақтау 

қаласындағы букмекерлік кеңсенің тона-

луы. Жұмыс орнында отырған 26 жастағы 

кассир қызға белгісіз біреу қару кезеніп, 

кассадағы ақшаны жымқырып кеткен. 

Жергілікті полиция қызмет керлерінің 

мәлімдеуінше, 2015 жылы Басқұдық 

ауылдық округінде орналасқан букмекерлік 

кеңседе қызмет жасайтын А. есімді қыз 

бала шыны ыдыспен басын жарақаттап, 

кассадан  250 мың  теңгені алып, «Inbet 

тоналды» деп ішкі  істер қызметкерлеріне 

хабарласып жалған ақпарат берген. Алайда 

бұл қитұрқы  әрекеті әшкереленіп, полиция 

қызметкерлері қыздан ұрланған ақшаны 

тауып алды.

Бұл тек біз білетін қылмыстық жағ-

дай  лар, ал біз білмейтін келеңсіз оқиғалар 

қаншама?

Қазақстанда «Олимп» букмекер лік 

кеңсесінің 327 нысаны бар. («Olimp.kz») 

лем елдеріндегі кеңселерінің саны одан 

да к п. Ал  зге букмекерлік орталықтар 

ше? Елімізде орта есеппен алғанда Ин-

тернет-ресурс арқылы бәс тігуге тіркелген 

қатысушылардың саны 200 мың адамға 

жеткен.  рі олардың 50 пайызы тұрақты 

қатысушылар болып табылады.

Осы тұста, «Букмекерлік кеңселердің 

к здегені не? Оның халыққа пайдасы 

бар ма?» деген сауалдың туындайтыны 

анық. Бұған адамдардың екі жақты пікір 

білдіріліп жатқаны да жасырын емес. Сіз не 

дейсіз к зі қарақты оқырман? Ерасыл  БІЛҚАСЫМОВ, 

қоғам қайраткері:

Букмекер деген бәстеспе ойындарда бәске 

тігілген ақшаны қабылдаушы деген мағынаны 

білдіреді. 

Мысалы қайдағы бір шетелде футбол ойы-

ны болып жатса, соның есебі қандай болады, 

кім ұтады, соған ақша салуға тиіссің. Оған 

түрлі коэффициент қойып қойған. Былайша 

айтқанда, бұл да елді алдау. Біздің мемлекет-

ке олардың түкке керегі жоқ. Ол батыстан 

шыққан құмар ойынның бір түрі. Сондықтан 

оны қалай да құмар ойындар қатарына 

жатқызуға тиіспіз. 

Мұхтар Сержан, студент:

зім футболға қатты қызық паға сын 

мұндай бәс тігетін орындарға жо ламаймын. 

Адамдардың осындай кеңселерге кіріп-шығып 

жатқанын жиі к ремін. Біреуі қуанып 

шығады, ал бірінің к ңіл-күйі болмай ашуланып 

шығады. Бәс тігетін достарым да бар. Үнемі 

тапқан ақшасын осындай ойындарға тігеді. 

Ақша ұтқанын к п ести бермеймін. Ұтқан 

күннің  зінде оңды-солды жұмсап, бір күнде 

жоқ қылады. Бір түсінгенім мұндай құмар 

ойындарға жоламаған ж н. 

Бәс тігуші азамат:

Спорттық ойындарға бәс тігемін. Бірде 

ұтасың, бірде ұтыласың. Бастысы  зіме 

ұнайды. Бұл жерге адамдар к птеп келеді. 

сіресе  зіміз секілді жастар. Арасында 

егде кісілер де бас сұғып тұрады. Бұл жер-

де спорттың  түр-түріне бәс тігуге болады. 

сіресе мұндағы адамдар футбол, теннис, хок-

кей, бокс секілді спорт түрлеріне к п бәс тігеді. 

Касса қызметкері:

Кеңсеге келушілер қатары  те к п. Жасы 

да, кәрісі де бар. Бәрі бәс тігуге әуес. Мен 

кеңседегі барлық спорттық ойындарға, со-

нымен қатар экрандағы карта, шар ойын-

дарына, ит пен ат жарысына да бәс тігуді 

қабылдаймын. Табысым жақсы, одан б лек 

ұтысқа кенелген жандар да қосымша ақша 

тастап кетіп жатады. Қалада мұндай 

кеңселердің бірнеше түрі бар. Атап айтар 

болсақ, «Зенит», «Betcity», «Inbet», «Megabet», 

«Tennisi.kz», «Profit», «Fairplay», «Totobet» 

және т.б сол секілді букмекер лік кеңселердің де 

тұрақты тұтынушылары бар.   

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Аталған орындар туралы ел арасында 

сан түрлі пікір бар. Бірі жеңіл жолмен ақша 

табу харам десе, бірі  зің білетін спорт 

түріне ақша тігіп оны  ндіріп алғанның 

еш с кеттігі жоқ, бұл да бір бизнестің түрі 

деп ақталады. Пайғамбарымыз (с.а.у.) 

зінің бір хадисінде: «Кімде кім досы-

на: «Кел құмар ойнайық» десе, (осы с зі 

үшін) садақа берсін»  дей отырып, құмар 

ойнаудың үлкен күнә екенін меңзейді.

« Қ ұ м а р »   а р а б ш а   с з д е н   ш ы қ қ а н . 

Бірақ аятта құмар с зі емес «майсир» с зі 

келтірілген. Бұл с з жеңіл  жолмен ақша 

табу мағынасын білдіреді. Ал ғалымдар 

еңбексіз келетін табыстың негізгі түрлерінің 

бірі ретінде құмар ойындарын алға тартады. 

Сахаба Абдулла ибн Омардың  р.а. : «Құмар 

ойын – еңбексіз, оңай табыспен келеді» 

деген с зі бар. Сондай-ақ ибн Жәриж 

Ата ибн Мәйсараның: «Еңбексіз, жеңіл 

жолмен келетін к лденең табыстың бәрі 

құмар ойын» деп пайымдаған. Ал Мәкхуль 

бұған қатысты: «Жеңіл жолмен келетін 

табыс – құмар ойын саналады, ал құмар 

ойын – ақша табу немесе ақшаның жеңіл 

әрі қиындықсыз және әділетсіздікпен 

жұмсалуы» деп анықтама берген.

Жалпы бәс тігудің тарихы сонау Рим 

империясынан бастау алған. Ол кездегі 

адамдар ат жарыстырып, қораз т белестіру 

арқылы сол ойындарға ақша тіккен. 

Бастапқыда, бұл жай ғана к ңіл к теріп, 

уақыт  ткізу үшін ұйымдастырылған. Кейін 

спорттық ойындардың барлық түріне бәс 

тігіле бастады. Ал осы заманғы букмекерлік 

кеңседегі механикалық құрылғы алғаш рет 

Ұлыбритания елінде қолданылғанын бірі 

білсе бірі білмес. Біздің елге бәс тігу ойыны 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында-ақ 

келіп үлгерді. Бүгінде аталмыш орындар 

біреулердің табыс тауып отырған тұрақты 

кәсібіне айналды. 

Соңғы кездері елімізде букме керлік 

кеңселердің қатары жаң бырдан кейінгі 

саңырауқұ лақ тай  к бейіп  кеткені  шындық. 

Барлық қалаларда, аудандарда, тіпті кейбір 

ауылдарда да саудасы қызып, күннен-күнге 

қатары арта түсуде. Олардың дені, әсіресе 

оқу орындарының маңында, жастар к п 

бас қосатын жерлерде шоғырланған. Құмар 

ойындардың құрығына түскен жандар бас 

к тер мей бәс сауданың к рігін қыздырып 

әлек.  сіресе студенттер мен оқушылардың 

ата-анасының бейнетпен тапқан ақшасын 

әртүрлі ойын автоматтарына, бәс тігетін 

жерлерге жұмсауы жиі орын алып жатады. 

Заң бойынша 21 жасқа толмаған 

азамат тарға букмекерлік кеңсеге кіруге 

р ұ қ с а т   е т і л м е й д і .   З а ң   б ұ з ғ а н  д а р ғ а 

« кімшілік құқық бұзушылық туралы» 

кодекстің 338-бабының 2-б ліміне сәйкес, 

300 айлық есептік к рсеткіш (400 мың 

теңге) айыппұл салынады. Алайда Заңға 

пысқырып жатқан букмекерлік кеңселерді 

кездестірмедік. 

Осы мақаланы дайындау барысында бәс 

тігудің қыр-сырына қанығу үшін Алматы 

қаласындағы букмекерлік орталықтарға 

арнайы бас сұққан болатынбыз. С йтсек, 

мұндай кеңселердің бәсінде шектеу жоқ. 

Қанша ақша тіксең де  з еркің. Бұл жерде 

әлемдік деңгейдегі чемпионаттар мен олим-

пиадалар  болған кезде келушілер қатары 

к бейеді-мыс. Құмарлыққа салынған 

кейбір студенттер ұялы телефон, ноутбук 

сынды бағалы заттарын ломбардқа, ар-

найы орындарға кепілдікке  ткізіп, соның 

ақшасына бәс тігетінін де құлағымыз ша-

лып жүр.


Құмар ойыннан ұтысқа кенеліп, бәс 

тігуді доғарған адам миллионнан біреуі бо-

луы мүмкін. Керісінше мол табысқа кенел-

ген адам делебесі қозып, одан сайын ойын-

ды жалғастыруға құмартады. Букмекерлік 

кеңселерде ойнау, лотерея сияқты жалпы 

бәс тігілетін ұтыс ойындары адамды бос 

үміт пен кездейсоқ жетістікке тәуелді етіп 

қояды.  

Қазіргі кезде адамдар кез келген нәрсені 

үйде отырып-ақ жүзеге асыратын бол-

ды. Осыны ескеріп мұндай орталықтар 

ғаламтор арқылы бәс тігуге мүмкіндік 

жасап қойған. Қазақстандағы ең үлкен 

букмекерлік орталықтардың бірі санала-

тын «Olimp.kz» ойынханасының сайтына 

кірсеңіз Футбол, Теннис, Баскетбол, Шай-

балы хоккей, Киберспорт, Американдық 

футбол, Аралас күрес, Бейсбол, Биатлон, 

Бильярд, Бокс, Велоспорт, Волейбол, 

Гандбол, Гольф, Дартс, Допты Хоккей, 

Керлинг, Крикет, Мотоcпорт, Регби-лига, 

Регби-Одақ, Солтүстік комбинация, Тау 

шаңғысы, Үстел үсті теннисі, Флорбол, 

Формула 1, Футзал, Шаңғы, Шаңғымен 

тұғырдан секіру секілді спорт түрлеріне бәс 

тігу үшін арнайы б лімдер ашып қойғанын 

БӘС ТІГУ


БӘС ТІГУ

БАҚ ПА, ӘЛДЕ СОР МА?

БАҚ ПА, ӘЛДЕ СОР МА?

12

№9 (1371) 

2 – 9 наурыз

2017 жыл


АНА ТІЛІ

Құрылтайшы және шығарушы: «ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi

Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 272-87-30 

kaz_gazeta@mail.ru

www.kazgazeta.kz

Бас редактор 

Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 

бiрiншi орынбасары 

Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 

орынбасары 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Тіл мәселелері және этнография

Дина ИМАМБАЕВА – Білім, ғылым және мәдениет

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпаратФототiлшi

Азамат ҚҰСАЙЫНОВБеттеуші

Нұржан АСАНОВ 

Корректор

Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВАХатшы-референт

Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 

Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 

№7345-Г куәлiгi берiлдi.

Газет аптасына бір рет шығады.

«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 

газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.

«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 

редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.

Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 

Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 

нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 

бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 

Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 

орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 

 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 

 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты

Тапсырыс №315/312

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 

аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:

Ғазиз ЕСЕНБАЕВ (Астана)   8 7016048029

Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81

Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33

Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84

Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ruҚоғамдық негіздегі кеңесшілер:

Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор

Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері

Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 

ақысы төленген

Кезекшi редактор Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Таралымы 20000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 

2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)Бөлім редакторлары: 

267-40-07E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:

050013, Алматы қаласы, 

Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

Маған біреу «Қостанай өңірінде қандай 

қазақтың қайраткер де, 

аяулы қыздары бар?»  

деген сауал қойса, менің 

көз алдыма арамызда 

жүрген ақжарқын да 

қайсар мінезді Əсия 

Əйіпқызы Беркенова 

тұра қалады. 

Осынау ардақты жанды 

біліп, араласқаныма да 

біраз жылдың жүзі болды. 

Əрқашан да адалдықты, 

шындықты, тазалықты  

жоғары қоятын кісімен 

дидарласудың өзі бір 

ғанибет. 

Жақында айтыс 

өнерінде өзінің айшық-

ты қолтаңбасымен дара-


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал