Ф2 н шқмту 701. 01 Сапа менеджмент жүйесі Силлабусжүктеу 137.79 Kb.

Дата12.04.2017
өлшемі137.79 Kb.

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

1 бет 6дан 

 

Қазақстан Республикасының Министерство 

Білім және ғылым 

образования и науки 

министрлігі 

Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ 

ШҚМТУ  


им. Д. Серикбаева 

 

 БЕКІТЕМІН 

АТжЭ факультет деканы 

 

___________Г.Мухамедиев ___________________2014 ж. 

 

  

 

CASE – ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ГРАФИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ Силлабус 

 

ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА CASE-ТЕХНОЛОГИЙ Силлабус 

 

Мамандық: 5B050700 – Математикалық және компьютерлік  моделдеу   

Оқу түрі: күндізгі 

Курс: үшінші 

Семестр: алтыншы 

Кредит саны: 3 

Сағат саны: 120 сағат 

Дәрістер 15 сағат 

Зертханалық сабақтар: 30 сағат 

СОӨЖ: 45 сағат 

СӨЖ: 30 сағат 

Емтихан:   алтыншы  семестр  

 

  

Өскемен 


Усть-Каменогорск 

2014 


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

2 бет 6дан 

 

Силлабус Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру ҚР МБС 

3.08.331-2006  

стандарт  негізінде  «Математикалық  және  компьютерлік    моделдеу» 

кафедрасында дайындалып  5B050700 – Математикалық және компьютерлік  

моделдеу  мамандығындағы студенттерге арналған.  

 

  

«Математикалық және компьютерлік  моделдеу» кафедрасының отырысында 

талқыланды  

 

Кафедра меңгерушісі                                                                С.Рахметуллина  

 

№____  хаттама ____________________ж.  

 

Ақпараттық технологиялар және энергетика факультетінің  оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды  

 

Төраға                                                                                Т.Абдрахманова  

№____ хаттама ______________________ж. 

 

 

 Дайындады   

 

Аға оқытушы                                                                            Р.Нұрсадықова   

 

 Норма бақылаушы                                                                     Т.Тютюнькова 

 

  

 

  

 

  

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

3 бет 6дан 

 

 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ 

 

«Математикалық  және  компьютерлік    моделдеу»  кафедрасы,  АТжЭ   факультеті,(Г3-315 дәрісхана) 

Пән  жүргізетін  оқытушы:  Нұрсадықова    Роза    Қанашқызы,    аға 

оқытушы. 

Кафедра телефоны: 540-426. 

Дәрісханалық  сағат  және  консультацияға  арналған  уақыт:  сабақ  кестесі 

және оқытушының жұмыс кестесі бойынша. 

 

1.

 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ  

 

1.1 

Оқылатын пәнге сипаттама  

 

«CASE – технологиясының графикалық құралдары» пәні 5B050700 – 

Математикалық және компьютерлік  моделдеу

 

мамандығындағы студенттер үшін таңдау пәні болып табылады, және CASE – технологиясының 

графикалық құралдарын пайдаланып программалық жасауды құруда әмбебап 

білім беретін пән . 

 

  Пәнді  оқытудың міндеттері  мен  мақсаттары    

 «CASE – технологиясының графикалық құралдары»  курсының мақсаты  

компьютерлік  ақпараттық  жүйелердің  жобалау  аймақтарында  теория 

негіздерінде және тәжірибесінде CASE-құралдарын пайдаланып студенттерге 

білім беру .       

 

1.3 Пәнді  уйрену нәтижесі 

 

Бұл курстың оқу негізінде студент білу керек: 

- CASE – технологиясының жіктеуі және негізгі ұғымдарды;  

-  КАЖ  жобалау  кезеңдерінде  және  саты    мазмұнында  CASE–

технологиясын пайдалану; 

-  CASE–технологияларының  артықшылығы  дәстүрлі  технологиялармен 

салыстырғанда, CASE–құралдарының архитектурасы, әдістері және КАЖ-дің 

жеке  компоненттерінің    аспаптық  құралдарын  жобалау  ,және  CASE–

технологиясын құжатталған жоба шешімдерінде пайдалану;  

- CASE–технологиясын таңдау стратегиясы;  

-  ұйым  функциясының  мазмұны, жобалау  жұмыстарымен  басқару  және 

жоспарлау 

және 

оларды 


орындауда 

программалық 

құралдарды 

автоматтандыру.  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

4 бет 6дан 

 

1.4 Пререквизиттар  

«CASE  –  технологиясының графикалық  құралдары»  пәнін  үйрену  үшін 

студенттерге  келесі  пәндердің  білімі  қажет:  «Программалау»,  «Объектті-

бағытталған программалау тілі С++», «Моделдеуге кіріспе» 

 

1.5

 

Постреквизиттар  

 

Бұл  пән  бойынша  білім  «Компьютерлік  жүйені  жобалау»  пәнін 

үйренуге,сонымен  қатар  дипломдық  жобада  жұмыс  істегенде  қажет.  Бұл 

білімді ұқсас пәндерде пайдалануға  пайдалы. 

 

2.

 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

2.1 Тақырыптық жоспар  

Тақырып атауы, оның мазмұны 

Көп еңбекті 

қажет ететін 

пән, сағат 

Ұсынылған 

әдебиеттер Дәрістік сабақтар 

Тақырып 1 Кіріспе .Программалық 

қамсыздандыру  зерттемесіне  инженерлік  

негізінің көзқарасы .Программалық  жасаудың 

құру процессінің  негізгі құрамы . Программалық  

жасаудың құру  технологиясының  моделдеудегі 

ролі. 


 

 оқу [1, 3, 6, 7] 

Тақырып 2 Ақпараттық жүйелерді   құру үшін 

CASE-құралдарын. CASE-құралдарын 

тағайындау және пайдалану аймақтары. CASE-

құралдарын ың жіктеуі . CASE-құралдарын 

пайдаланып  программалық қамсыздандырудың 

зерттемесінің үдерісінің автоматтандыруы  

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып 3  CASE-жүйесін ендіру. CASE-жүйесін 

таңдау стратегиясы. Жаңа CASE-технологиясын 

таңдауда пилоттық  жобаны пайдалану. 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып 4  Нысандардың автоматтау   әдістерінің  

талдауы . «Талдау» кезеңің тағайындау.  SADT-

IDEF0 технологиясы бойынша бизнес- үдерісін  

талдау. «Сущность-связь» диаграммасы арқылы 

деректердің құрылымын талдау. Деректер 

ағынының диаграммасы арқылы жүйенің 

құрылымын талдау. UML тілін пайдаланып  

объектті-бағытталған  талдау. 

 

 оқу [1, 3, 6, 7] 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

5 бет 6дан 

 Тақырып 5  Программалық  қамтаманың технологиялық аспектілерін жобалау. «Жобалау»  

кезеңді тағайындау .Жобалау  түрлері. Жүйенің  

«Қабатттасуы» . Модульдік. 

 

  

 оқу [1, 3, 6, 7] 

 

  

Тақырып 6 Жобалау  үлгілері. Жобалау  үлгілерін 

пайдалану. «Интерпретатор», «Одиночка», 

«Строитель», «Компоновщик» жобалау үлгілерін 

сипаттау. 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  7  Бизнес-логиканы ұйымдастыру. 

Объектті-бағытталған  тұрғы . Объектті моделдеуі 

және  реляциялық деректер базасы 

оқу  [1, 3, 6, 7] Тақырып  8  Класстарды  жобалау. Абстракция  

класстың  негізі.Қарама- қарсы әдістерімен 

әдістер құру  .Класстар байланысы . 

Инкапсуляция  принципы. Деректер  типтерін көп 

рет  тексеру  орнына  полиморфизмды қолдану . 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  9 Сапалы жобаларды құруға арналған  

ұсыныстар. Программалық  жүйенің сапалы 

сипаттамасы .Иілгіш жұйемен  қамтамасыз ету . 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып 10 Күрделі ақпаратты  жүйелердің 

жобалау әдістемелері  .RAD әдістемесі. 

DATARUN әдістемесі 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  11 1 CASE  құралдарының  

сипаттамасы.. Silverrun, JAM, Vantage Team 

Builder (Westmount I-CASE), Uniface-тердің  

сипаттамалары . Локалдық құралдар (ERwin, 

BPwin, S-Designor, CASE Аналитик) 

оқу [1, 3, 6, 7] Зертханалық сабақтар 

Тақырып  1 CASE  құралдарын  Rational Rose  

арқылы   зерттеу  

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  2  Rational Rose –тің  жұмысшы 

интерфейсінің  ерекшеліктері  

оқу  [1, 3, 6, 7] Тақырып  3 Пәндік аймақты  зерттеу.  Жобаның 

бастапқы жұмыстары . 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  4 «Пайдалану нұсқалары  және  

қатысушылар» CASE – диаграммаларын  құру  

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  5  «Объектілердің әрекеттестігі»  CASE 

– диаграммаларын  құру 

оқу  [1, 3, 6, 7] Тақырып  6  «Класстар және пакеттер» CASE – 

диаграммаларын  құру  

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  7  «Атрибуттар және  операциялар» 

CASE – диаграммаларын  құру  

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  8  «Байланыстар» CASE – 

диаграммаларын  құру  

оқу  [1, 3, 6, 7] Тақырып  9  «Объектілер  тәртіптері»  CASE – 

диаграммаларын  құру  

 оқу [1, 3, 6, 7]  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

6 бет 6дан 

 Тақырып  10  «Компоненттің  көрсетілуі » CASE – диаграммаларын  құру  

  

оқу  [1, 3, 6, 7] 

Тақырып  11 «Орналастырудың  көрсетілуі» 

CASE – диаграммаларын  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  12 С++ тілінде программалық кодтың 

генерациясы   

оқу  [1, 3, 6, 7] Тақырып  13 С++ тілінде программалық кодты  

түзету. Жобаның  жұмысын  жөндеу . 

оқу [1, 3, 6, 7] Тақырып  14  Құрылған  жоба  үшін  CASE-

құралдарын  пайдаланып  құжатты  жасау  

оқу  [1, 3, 6, 7]  

 

 Студенттің өздік жұмысы 

Жеке тапсырмаға арналған тақырып тізімі 

Тақырып   1 Медициналық сақтау компаниясы 

 

 Тақырып  2 Тау-кен  комбинаты  

 

 Тақырып  3 Жылжымайтын мүлік  агенттігі 

 

 Тақырып  4  Фотоорталығы 

 

 Тақырып  5  Ателье 

 

 Тақырып  6  Программалық өнімдерді өңдеу 

компаниясы 

 

 

Тақырып  7  Кадрлық  агенттілігі  

 

Тақырып  8  Құрылыс   ұйымы  

 

Тақырып  9  Мейрамхана  

 

Тақырып  10  Аяқ-киім фабрикасы  

 

Тақырып  11  Жиһаз   орталығы  

 

Тақырып  12  Компьютерлік  компания  

 

Тақырып  13 Авиакомпания  

 

Тақырып  14 Автобаза  

 

Тақырып  15 Наубайхана  

 

Тақырып  16 Туроператор  

 

Тақырып  17 Дыбыс жазу студиясы  

 

Тақырып  18  Мәдени  орталық  

 

Тақырып  19  Емхана  

 

Тақырып  20  Қонақ үй  

 

Тақырып  31  Банк  

 

 2.2 Студенттің өздік жұмысына арналған тапсырмалар 

  

Тақырып  Тапсырманың 

мақсаты мен 

мазмұны 

Ұсынылған 

әдебиеттер 

Орындау 


ұзақтылығы 

Бақылау түрі  Тапсыр

у 

мерзімі 


Тақырып 1 

Пәндік 


аймақты 

таңдау 


Жеке тапсырма 

тақырыбына 

сәйкес. 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

2 апта  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

7 бет 6дан 

 

Тақырып 2 Пәндік 

аймақты 


зерттеу 

Жеке тапсырма 

тақырыбына 

сәйкес. 


оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

3 апта Тақырып 3 

Жобаның 


бастапқы 

жұмысы  


Жеке тапсырма 

тақырыбына 

сәйкес. 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

4 апта Тақырып 4 

«Пайдалану 

нұсқасы  және 

қатынасушыла

рға» CASE – 

диаграммасын  

құру   

Жеке  тапсырма тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру  


оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

5 апта Тақырып 5  

«Нысандар 

байланысына» 

CASE –


диаграммасын 

құру  


Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 

диаграмманы  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

6 апта Тақырып 6 

«Класстар 

және 

дестелерге» CASE –

диаграммасын 

құру   

Жеке  тапсырма тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру 


оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

7 апта Тақырып 7 

«Атрибуттар 

және 

операцияларға» CASE –

диаграммасын 

құру  

Жеке  тапсырма тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру 


оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

8 апта Тақырып 8 

«Байланыстарғ

а» CASE –

диаграммасын 

құру   

Жеке  тапсырма тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру 


оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

9 апта Тақырып 9 

«Нысанның 

тәртібіне» 

CASE –


диаграммасын 

құру  


Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 

диаграмманы  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

10 апта  

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

8 бет 6дан 

 

Тақырып 10 «Құрауыштард

ың 


көрсетілуіне» 

CASE –


диаграммасын  

құру  


Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 

диаграмманы  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

14 апта Тақырып 11 

«Орналасу 

көрсетілуіне» 

CASE –


диаграммасын 

құру 


Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 

диаграмманы  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] 

Орындалған жұмыс 

бойынша 


есеп беру 

 

15 апта Тақырып 12 

С++ тілінде 

программалық 

кодын 


генерациялау  

Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру 


оқу [1, 3, 6, 7] 

  

Тақырып 13 

Жоба  

жұмысын  жетілдіру. С++ 

тілінде 


программалық 

кодын  түзету  

Жеке  тапсырма 

тақырыбына  

сәйкес 

диаграмманы  құру 

оқу [1, 3, 6, 7] 

 

 Тақырып 14  

CASE –


құралдарын  

пайдаланып   

құрылған жоба 

үшін құжатты 

құру 

Жеке  тапсырма тақырыбына  

сәйкес 


диаграмманы  

құру 


оқу [1, 3, 6, 7] 

  

 

 3.

 

ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ   

3.1

 

 Негізге әдебиеттер   

1.  Смирнова    Г.Н.,    Сорокин    А.А.,    Тельнов    Ю.Ф.    Проектирование 

экономических  информационных  систем.  М.:  Финансы  и  статистика, 2000  

2.  Хотяшов    Э.Н.    Проектирование    машинной    обработки  экономической 

информации. М.: Финансы и статистика, 1987. - 246 с.  

3.  Сорокин  А.А.,  Романова  Е.  В.  CASE  –  технология  проектирования 

информационных систем. М.: МЭСИ, 2000  

4. Симанаускас  Л.Ю.  Бразайтис  З.Л.  Основы  проектирования машинной 

обработки данных. М.: Финансы и статистика, 1982. - 207 с.  


 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

9 бет 6дан 

 

5.Боэм Б., Браун Дж., Каспар Х. и др. Характеристика качества программного обеспечения. М.:Мир,1981г.208 с.  

6.  Бакланова  О.Е.  Графические  средства  CASE  –  технологий:  Конспект 

лекций  для  бакалавриата  специальности  050705  «МаТақырыптическое  и 

компьютерное моделирование». – Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. – 84 с. 

7. Бакланова О.Е. Графические средства CASE – технологий: Методические 

указания  к  практическим  занятиям  для  бакалавров  специальности  050705 

«МаТақырыптическое 

и 

компьютерное моделирование». 

– 

Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2010. – 92 с. 

 

3.2 

Қосымша әдебиеттер 

 

1.  CASE-технология. Материалы семинара. М., ЦРДЗ, 1992.  2.  CASE-технология. Материалы семинара. М., ЦРДЗ, 1993.  

3.  Позин  Б.А. CASE: автоматизация  проектирования  программных средств. 

"Человек и Компьютер", N 5(43), 1993.  

4.    Росс  Д.Т.  Структурный  анализ  (SA):  язык  для  передачи  понимания  //  

Требования и спецификации в разработке программ.-М.: Мир, 1984.  

 

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ  

4.1 Оқытушы талаптары  

 

Оқытушы талаптары (мысалы): 

-

 

Сабақ  кестесіндегі  дәрістік  және  тәжірибелік  сабақтарға  қатысу міндетті; 

-

 студенттердің  қатысылуы  сабақтың  басында  тексеріледі.  Кешіккен 

жағдайда  студент  тыныш  дәрісханаға  кіріп,  жұмысқа  кірісуі  қажет,  ал 

үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет; 

-

 сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең; 

-

 балмен  есептелетін  жұмыстарды  бекітілген  мерзімде  тапсыру  қажет. 

Жұмыс  уақтылы  тапсырылмаса  қойылатын  балл  төмендейді.  Барлық 

тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді; 

-

 қанағаттанарлық  деген  баға  алған  студентке  аралық  бақылауды 

қайталап өтуге рұқсат берілмейді; 

-

 

орташа  рейтингі  Рср

  =  (Р


1

  +  Р


2

)/2  50%  кем,  студенттер    емтиханға 

енгізілмейді; 

-

 сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;  

-

 студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет. 

 

 

 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

10 бет 6дан 

 

4.2 Баға критериі 

 

Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады. Ағымдағы  бақылау  апта  сайын  өткізіледі  және  оның  ішіне  дәрістерге 

қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді. 

Білімді  ағымдағы  бақылау  тест  түрінде  семестрдің  7  және  15 

апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады: 

 

Аттестациялау кезеңі 

Бақылау түрі, меншікті салмақ, % 

Қатыс

у 

 

Зертх

ан

ал

ы

қ

 

жұмы

ст

арды

 

оры

н

да

у жән

е 

қ

орға

у 

С

Ө

Ж   

та

п

сыр

м

асын

 

оры

н

да

у 

А

ғы

мд

ағы

 

тес

ті

л

еу

 

Барл

ы

ғы

 

Рейтинг 1 

10 

50 


20 

20 


100 

Рейтинг 2 

10 

50 


20 

20 


100 

 

 Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.  

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар: 

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға; 

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім. 

Қорытынды баға есебінің формуласы: 

 

ЭР

Р

И

4

,0

3

6,

0

21,  


 

 

(1)  

мұнда Р


1

, Р


2

 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент 

сәйкесінше; 

Э – емтихандағы бағаның сандық  эквиваленті. 

 

 

  

 

  

 

 Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент: 

 

Д.СЕРІКБАЕВ атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф2 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапа менеджмент жүйесі 

Силлабус  

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы) 

 

11 бет 6дан 

 

 Әріп 

жүйесіндегі 

баға 

Баллдың 

сандық 

эквиваленті 

Пайыздық түрі, % 

Дәстүрлі жүйедегі баға 

А 

4,0 95–100 

өте жақсы 

А– 

3,67 


90–94 

В+ 


3,33 

85–89 


жақсы 

В 

3,0 80–84 

В– 


2,67 

75–79 


С+ 

2,33 


70–74 

қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65–69 

С– 


1,67 

60–64 


D+ 

1,33 


55–59 

1,0 50–54 0–49 

қанағатсыздандырылған  

 

4.3 Қорытынды бақылауға арналған мәлімет 

 

Ағымды және қорытынды бақылауды өткізу үшін арнайы тапсырмалар, тесттер жинағы құрылған және олар  «Сараптамалық жүйелер» пәні бойынша 

ПОӘК құжатында сақталған    
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал