Ф1 н шқмту 701. 01 Сапалы менеджмент жүйесіжүктеу 91.79 Kb.

Дата26.05.2017
өлшемі91.79 Kb.

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

1 бет 7 

 

Қазақстан Республикасының Министерство 

Білім және ғылым 

образования и науки 

министрлігі 

Республики Казахстан 

 

Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ  

ШҚМТУ 


им. Д. Серикбаева 

 

  

 

БЕКІТЕМІН  

Тау кен металлургиялық 

факультет деканы 

__________ А.Адрышев 

 «_____» _________2013 ж. 

 

  

 

 ЖЕР РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫ БОЛЖАУ,  

КЕҢІСТІКТІК ЖОСПАРЛАУ 

Жұмыс оқу бағдарламасы 

 

 ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Рабочая учебная программа 

 

  

Мамандық: 5В090700  «Кадастр» 

 

 

  

 

  

Өскемен 


Усть-Каменогорск 

2013 


 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

2 бет 7 

 

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде  «ГЖОжК» кафедрасында дайындалып 5В090700 «Кадастр» мамандығындағы 

студенттерге арналған.  

 

 

«ГЖОжК» кафедра отырысында талқыланды  

Кафедра меңгерушісі                                                         К. Хасенов 

 

№____  хаттама ____________________ж.  

 

Тау кен металлургиялық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды   

Төраға                                                                                Г. Нуршайыкова 

 

№____ хаттама ______________________ж.  

 

 Дайындады   

 

аға  оқытушы                                                                     М. Тогузова   

 

 Норма бақылаушы                                                                Т. Тютюнькова 

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

3 бет 7 

 

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ  

сем

ес

тр

 

Креди

т с

ан

ы

 

Оқу түрі 

С

Ө

Ж са

ға

т 

са

н

ы

 

Жалпы

 сағ

ат

 

са

н

ы

 

Бақы

л

ау

 т

үр

і 

Жанаспалы сағат саны 

Д

әр

іс

 

С

ем

и

н

ар

әж

ір.оқ

у 

Зертх

ан

а

л

 о

қ

у 

С

ОӨ

Ж

 

Барл

ы

қ

 

са

ға

т 

са

н

ы

 10 


Күндізгі оқу түрі 

15 

15 15 

45 

45 

90 

емтихан 

 

2 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ  

2.1 Оқылатын пән сипаттамасы 

Курс 30 сағаттан дәрісхана  сабақтарынан тұрады (15 сағат  тәжірибелік 

жұмыс, 15 сағат дәрістер)  15 сағат студентпен оқытушы арасындағы жұмыс, 

45 сағат студенттің өз бетімен жұмысына берілген.  

  Қорытынды  баға  курс  аяқталғаннан  соң  ағымды  үлгерім  негізінде 

қойылады. Баға орындалған зертханалық, бақылау жұмыстары  және емтихан 

бағасының қосындыларынан кейін қойылады 

 

2.2

 

 Пәнді оқытудағы мақсаты мен міндеттері 

Пәннің  мақсаты:    жер  қорларын  жоспарлау,  болжау  және  пайдалану 

саласында теориялық білімдерді, практикалық машықтарды қалыптастыру. 

 

2.3 Пәнді  оқытудың нәтижелері 

Білімі:  жер  ресурстарын  жоспарлау  және  болжаудың  теория  мен 

әдістемесінің  негізін білу. Дағдыры:  облыстық,  аудандық  жерге  орналастыру  схемаларында 

жерлерді қорғау мен тиімді пайдалануды болжауҚұзыреті: жерге орналастыру схемаларды әзерлеу саласында құзыреті. 

 

 2.4 Пререквизиттар 

«Жер қорларын пайдалануды жоспарлау және болжау» курсын оқу үшін 

орта  мектепте  алған  география,  табиғаттану,  құқықтың  негіздері    пәнінен 

білім қажет. 2.5

 

Постреквизиттар 

Курстан  алған  білім  5В090700  «Кадастр»    мамандығы  бойынша  білікті 

жұмыс істеу  үшін  қажет және  жоғары курстарда:  жер ресурстарын басқару,  

жер құқығы пәндерін оқу үшін қажет.   

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

4 бет 7 

 

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

3.1 Оқу жұмысының жоспары 

 

Тақырып атаулары 

Көп еңбекті қажет ететін 

пән,сағат 

Оқу түрі 

к

үн

ді

зг

і 

К

үн

д

ізг

і 

қ

ыс

қСы

р

ттай 

 

Сы

р

ттай 

қ

ыс

қ

Дәрістік сабақ 

Жер  туралы ұғым. Жерді  қорғау  және тиімді 

пайдалану.  Жерді  тиімді  пайдаланудың 

проблемалары.  Жерді  қорғау  мен  тиімді 

пайдаланудың 

нормативтік-құқықтық 

қамтамасыз ету.   

  

 

Табиғи қорларды тиімді пайдалануды туралы ұғым. Табиғи қорларды тиімді пайдаланудың 

жалпы  принциптері.  Табиғи  қорларды  тиімді 

пайдаланудың әдістерін реттеу. 

  

 

Табиғи  қорлар  пайдалануда  болжау  туралы түсінік.  Экологиялық  және  экономикалық 

зерттеулер  туралы  түсінік,  олардың  негізгі 

бағыттары. 

  

 

Қазақстандағы  табиғи  ортаны  қорғауды басқарудың  органдары.  Қоршаған  ортаны 

қорғауды 

басқарудың 

халықаралық 

органдары. 

  

 

Ұзақ  мерзімді  болжау  туралы  түсінік. Облыстағы    жерге  орналастыру  жүйесіндегі 

жерді  тиімді  пайдалану  және  қорғауды 

болжау. 

  

 

  

Жер  қорларын  пайдалануды  анықтайтын 

процестер.  Жер  қорларына  тигізетін  әсерлер. 

Ауыл 


шаруашылығындағы 

экологиялық 

проблемалары. 

  

 

Табиғатты  қорғау  шаралары.  Табиғатты қорғау  шараларын  жіктеу  және  негізгі 

бағыттары. 

 

  

Қоршаған 

табиғи 

ортаның 


ластануын 

мониторингі. Экологиялық мониторинг  

 

  

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

5 бет 7 

 

туралы түсінік. 

 

 

  

Тәжірибелік сабақтар 

Қоршаған  ортаны  қорғау  және  табиғи 

қорларды 

пайдаланудағы 

Қазақстан 

Республикасының заңдары. 

  

 

Табиғи  қорларды  пайдалануда  басқару жүйелері.  Табиғи  қорларды  пайдалануда  

басқарудың негізгі принциптері. 

 

  

Қоршаған  ортаны 

қорғау 

саласындағы халықаралық  келісімдер.  Қоршаған  ортаны 

қорғау  саласындағы  халықаралық  құқық. 

Негізгі халықаралық экологиялық ұйыдар. 

  

 

Табиғатты қорғау 

шаралары 

және 

экологиялық  бағдарламалар.  Бағдарламалық шараларды  жүзеге  асыруда  болатын  зиянды 

бағалау . 

 

  

Табиғатты  қорғау  шараларының  тиімділігі. 

Табиғатты 

қорғау 


бағдарламаларының 

тиімділігінің көтеруі. 

 

  

Қоршаған 

табиғи 

ортаны 


ластаудың 

мониторингі. 

Топырақ 

мониторингінде 

бақылау әдістері. 

  

 

Қоршаған  ортаға шаруашылық әрекеттерінің әсерін  бақылау.  Қоршаған  ортаға  әсерлерді 

бақылау сатылары. 

 

  

Табиғатты пайдалануды лицензиялау. Табиғи 

қорларды   лицензиялау түрлері. 

  

 

Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы Табиғатты арнайы пайдалануға рұқсат ету. 

  

 

Қоршаған ортаны пайдаланудың және ластаудың  төлемдері. 

  

 

Суды  және  ауаны  ластауды  қадағалау әдістері. 

  

 

Табиғатты арнайы және жалпы пайдаланудың төлем жүйелері. 

  

 

Экологиялық  қауыпсыздықты  қамтамасыз ету. 

  

 

Экологиялық аудит туралы түсінік.  

  

Экологиялық сақтандыру туралы түсінік. 

 

  

Табиғи  қорларын  қорғау  және  пайдалануда 

алынатын төлемдерді есептеу және оларды 

  

 


 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

6 бет 7 

 

жұмсау. 


 

 

  

Студенттің  өздік жұмысы 

Табиғи қорлар туралы түсінік.  

  

 

Таусылмайтын және таусылатын табиғи қорлар. 

  

 

Экологилық және экономикалық аудандау.  

  

Жерге орналастырудың аудандық жүйелерін 

негіздеу. 

  

 

Жер қорларын пайдалану жағдайын басқару.  

  

Жер асты қорларының жағдайын бағалау 

және оларды пайдалану. 

  

 

Минералды ресурстар үшін төлем.  

  

Қоршаған  ортаны  қорғаудың  қазіргі  замаңғы 

биотехнологиялары. 

  

 

Қоршаған  ортаны  мониторингінің  аспаптары мен жүйелері. 

  

 

Жер  қорларын  пайдалануды  анықтайтын процестер. 

  

 

Қазақстандағы  табиғи  ортаны  қорғауды басқарудың органдары. 

  

 

Ұзақ мерзімді болжау туралы түсінік.  

  

Табиғи қорларды тиімді пайдалануды туралы 

ұғым.    

 

Табиғи  қорларды  тиімді  пайдаланудың жалпы принциптері.  

  

 

Табиғи  қорларды  тиімді  пайдаланудың әдістерін реттеу. 

  

 

Табиғи  қорларды  пайдалануда  басқару жүйелері. 

  

 

Табиғи  қорларды  пайдалануда    басқарудың негізгі принциптері. 

  

 

Қоршаған  ортаны қорғау 

саласындағы 

халықаралық келісімдер. 

  

 

Қоршаған  ортаны қорғау 

саласындағы 

халықаралық құқық. 

  

 

Негізгі халықаралық экологиялық ұйыдар.  

  

Табиғатты қорғау шаралары.  

 

  

Табиғатты  қорғау  шараларын  жіктеу  және 

негізгі бағыттары. 

  

 

  

 

Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 

 ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

Ф1 Н ШҚМТУ 

701.01 

Сапалы менеджмент жүйесі 

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы 

 

7 бет 7 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

Негізгі әдебиеттер 

1

 

Волков С.Н. Землеустроительное проектирование. Учебник. Том 1, 3. – М.: Колос 2002 

2

 Комов  Н.В.,  Родин  А.З.  Схема  землеустройства  административного 

района: Практическое пособие. –  Клинцы: Рост, 2002 

3

 

Носов  С.И.  Землеустройство  административно-территориальных образований: Методические указания / ГУЗ. – М., 2003 

4

 Шашко  Д.И.  Природно-сельскохозяйственное  районирование  СССР.  – 

М.: Колос,  1990 

5

 

Носов  С.И.,  Федосеева  Т.П.  Рациональное  землепользование  и  охрана окружающей среды. – М.: Колос, 1987 

6

 Хабаров  А.В.,  Симакова  М.С.  Теоретические  и  методологические   

особенности  составления  ландшафтно-экологических    карт  состояния 

земель. Почвоведение: Агропромиздат, 1993 

 

Қосымша әдебиеттер 7

 

Қазақстан Республикасының Жер кодексы  2003 жылғы 20 маусым 8

 

Қазақстан Республикасының Орман кодексы  2003 жылғы 8 шілде 9

 

Қазақстан Республикасының Су кодексы 2003 жылғы  9 шілде 10

 

 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылғы 30 тамыз 11

 

Қырықбаев  Ж.Қ.,  Карбозов  Т.Е.  Шаруашылықаралық  жерге орналастырудың  теориялық  және  әдістемелік  негіздері.  Оқу  құралы. 

Астана, 2004  

12

 

Гендельман  М.А.,  Крыкбаев  Ж.К.,  С.Н.  Волков.  Научные  основы землеустройства: Курс лекций. – Акмола: Наука,  1995 

13

 Қырықбаев  Ж.Қ.,  БаярлинА.Е.  Жер  қатынастары  және  жерге 

орналастыру тарихы.Оқу құралы. - Астана, 2004 14

 

Есполов  Т.И.,  Сейфуллин  Ж.Т.  Управление  земельными  ресурсами. Алматы:  Агроуниверситет, 2004 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал