Ф со пгу 18. 4/19 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіжүктеу 164.97 Kb.

Дата07.05.2017
өлшемі164.97 Kb.

Пәннің

 бағдарламасының

(SYLLABUS) 

титулдық парағы 

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.4/19Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Жылуэнергетика кафедрасы

MSZG 2202  «Сұйық және газ механикасы» пәні бойыншаПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар


Пән бағдарламасының 

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

Энергетикалық факультетінің

деканы

___________  Кислов А.П.     

«___»_____________2013г.   

Құрастырушы: _____________   аға оқытушы Айтмагамбетова Г.А.

     


Пән бағдарламасы (Syllabus)

MSZG 2202

  

Сұйық және газ механикасы5В071700 «Жылуэнергетика»  мамандығының  студенттеріне арналған

оқу түрі - күндізгі 

Бағдарлама   2013   ж.   «____»   _________бекітілген   жұмыс   бабындағы   оқу

бағдарламасының негізінде әзірленген.  

2013ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.  

Хаттама №_____. 

Кафедра меңгерушісі _________________ Никифоров А.С.

Энергетиктикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 

2013 ж.  «_____»______________хаттама №____.

ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М.       1. Оқу пәннің паспорты

          Пәннің атауы Сұйық және газ механикасы 

Жоғарғы оқу орнының компонентіКредиттер саны және оқу мерзімі

Барлығы – 3 кредит

Курс: 2

Семестр: 3Аудиториялық сабақтар барлығы – 45 часов       

Дәріс  - 30  сағат

Тәжрибелік сабақтар - 15 сағат

СӨЖ – 90 сағат

Оның ішінде СӨЖМ – 22,5 сағат

Жалпы жұмыс көлемі - 135  сағатБақылау түрі

Емтихан – 3 семестрПререквизиттер: 

Бұл   пәнді   оқыту   «Математика»,   «Физика»,   «Механика»,   «Техникалык

термодинамика» пәндерінен алған білімдеріне негізделген. «Сұйық және газ

механикасы»   курсынан   алған   білімдері   «Жылумаңызалмасу»,

«Жылуэнергетикалық   жүйелер   және   энергия   пайдалану»   және   баска

мамандық бойынша пәндерді оқығанда қажет боладыПостреквизиттер:

  «Сұйық   және   газ   механикасы»   пәнің   оқу   нәтижесінде   алынған

білімдерді студенттер барлық профилдік пәндерді оқығанда және курстық,

дипломдық жұмыстарды орындағанда пайдаланады.2. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпараттар

Айтмагамбетова   Гульмира   Аскербекқызы,   жылуэнергетика   магистрі,

жылуэнергетика кфедрасының аға оқытушысы

Жылуэнергетика  кафедрасы негізгі корпуста орналасқан  Ломов к-сі 64, 

аудитория 311а, байланыс телефон 67-36-26.

Е-mail: gul_2904.@mail.ru.3. Пәннің мақсаты және міндеттері

Сұйық және газ механикасы пәні

Пәннің  мақсаты  –   жылуэнергетикалық   және   жылумеханикалық

қондырғының сенімді және тиімді жұмыс істеуі үшін, жылуэнергетикалық

және   технологиялық   үрдістер   және   қондырғының   сұйықағулық

сипсттамасын   есептік   және   тәжірибелік   зерттеу   үшін   теориялық   базасын

игеру.

Пәнді   оқу  міндеттері    –   дене   ағысталуындағы   және   құбырлардағы

ағынды   қарастыру   үшін   ұксастық   теориясын   және   үлгілеуді,

сұйықозғалысының   тендеуін,   жылуэнергетикалық   қондыргының   сұйық-

ағулық   және   ауа   қозғалысын   есептеу   әдістерін,   сығылмайтын   және

сығылатын сұйықтардың теңдесу және қозғалыс заңдылықтарын игеру.

4.   Білімдерге,   істей   білуге   және   компетенцияларға   қойылатың

талаптар

Пәнді игеру нәтижесінде студенттер міндетті:

түсінік алуға:

– сұйық қозғалысының негізгі теңдеулері мен теоремалары туралы;

– сұйық теңдесуі мен қозғалысының заңдылықтары туралы;

– әртүрлі арналардағы сұйықтардың ағу сипаттамасы, сұйықағулық 

кедергілері туралы;

– сұйық ағыстарының ұқсастық және үлгілеу теориясының негіздері 

туралы;

білуге:


- жылуэнергетикалық жабдықтар сұйықағулық және ауа қозғалымдық 

есептеу,


қолдануға:

– арналардағы сұйық және газдар ағынының сұйықағулық кедергісін, 

әр түрлі үлгідегіарналардағы тегеурін шығынын анықтау туралы;

          - арналардағы, саптамалардағы, тежегіштегі және басқа элементтердегі

газдар мен сұйықтар ағынын есептеу әдістерін пайдалануға;

игеруге: 

- тeгeypiн шығынын азайту әдісін.


5 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының таралуы

№ п/п


Тақырып атауы

Сабақтар түрлері бойынша

аудиториялық сағаттар саны

СӨЖ


дәріс

тәжірибелік

Барлығы

Соның


ішінде

СӨЖМ


1

Кіріспе. Сұйықтар  мен 

газдардың негізгі 

физикалық касиеттері

1

3

22

Сұйықтеңдесу

4

2

102

3

Кинематика негіздері2

2

72

4

Сұйық және газ қозғалысының негізгі 

тендеулері

4

2

102

5

Сұйықтың құбырдағы қозғалысы және 

құбырларды 

сұйықағулық есептеу

6

412

2

6Сұйықтың тесіктерден 

және саптамалардан 

ағуы

3

28

2

7Қатты денелердің 

ағысталуы. Шекаралық 

қабат

2

102

8

Екі текті ағындар қозғалысы

1

310

2

9Батырылған ағыншалар

2

102

10

Газқозғалым (газодинамика)

5

104,5

Барлығы: 135  (3 кредит)

30

15

90

22,5

6. Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып  1 Кіріспе.   Сұйықтар   мен газдардың негізгі физикалық

касиеттері 

Жоспар:    Сұйық   және   газ   механикасы   пәні   және   оның   әдістері.

Қысқаша   тарихи   мәліметтер.   Сұйық   ұғымының   анықтамасы.   Тығыздық.

Сығылғыштық. Тұтқырлық және сұйықтағы үйкеліс туралы Ньютонньң заңы.

Тұтқырсыз   сұйық.   Сұйықта   әрекет   ететін   күштер:   массалық   және   беттік.

Қысым.

 Әдебиттер : 1, §1 - §3.

Тақырып 2 Сұйықтеңдесу

Жоспар: Тыныштықтағы

сұйықтағы кернеулер. Сұйықтеңдесудің 

дифференциалдық    тендеулері. Сығылмайтын  сұйықтың    ауырлық    күш 

өрісіндегі теңдесуі. Айналған  ыдыстағы  сығылмайтын  сұйықтьң теңдесуі  

Сұйықтың  беттегі қысым күші. Архимед заңы.

Әдебиттер: 1,  §4 - §12. 

Тақырып 3  Кинематика негізі

Жоспар:  Сұйық   қозғалысының   түрлері   мен   тәртіптерін   жіктеу.   Ағын

сызығы және түтігі. Сұйық бөлшектің қозғалыс кұраушыларын талдау. Коши-

Гельмгольц теоремасы. Құйын сызықтары және түтіктері. Кұйьн түтіктерінің

қасиеттері. Жылдамдық айналмасы, Стокс және Томсон теоремалары туралы

түсінік. Құйынсыз қозғалыс және оның сипаттамалары туралы түсінік.

Әдебиттер: 1, §19 - §20. 

Тақырып 4  Сұйық және газ қозғалысының негізгі тендеулері

Жоспар:  Ағын   түтігі   мен   бip   өлшемді   ағын   үшін   шығыс,   үзіксіздік,

қайрат   (Бернулли)   және   қозғалыс   мөлшерінің   тендеулері.   Үзіқсіздіктің,

дифференциалдық   тендеуі.   Тұтқыр   және   тұтқырсыз   сұйықтың

дифференциалдық қозғалыс теңдеулері. Бастапқы және шекаралық шарттар.

Ретсіз қозғалыстың негізгі сипаттамалары. Жылдамдық пен қысымның толқуы.

Ретсіз   ағынның   орташаланған   қозғалыс   тендеулері   (Рейнольдс   тендеулері).

Сұйық   ағыстарының   ұқсастығы   туралы   ұғым.   Ұқсастық   шарттықтары

(сандары). Үлгілеу.Әдебиттер: 1, §15 - §18. 

Тақырып  5  Сұйықтың   құбырдағы  қозғалысы   және   құбырларды

сұйықағулық есептеу

Жоспар:  Құбырлардың сұйықағулық кедергісі. Ағын кенет кеңейгенде

және   тapылғанда   қысым   шығыны.   Дөңгелек   құбырдағы   ретті   және   peтciз

қозғалыс.  Жылдамдық кескіні. Шығыс және орташа жылдамдық. Бастапқы

аумақ. Үйкеліс кедергісінің eceлeyіші. Бұдырлықтың құбыр кедергісіне әcері.

Қисық  сызықды   арналардағы   ағыстар.   Құбырдағы   сұйықағулық   соққы.

Көпіршіктену (кавитация) туралы ұғым.Құбырларды жіктеу. Ұзын қарапайым құбырдың негізгі eceптері. Тармақты

және   қатарлас   құбырларды   есептеу.   Газ   құбырын   қысым   құламасы   үлкен

болғанда есептеу.

Әдебиттер: 1, §36 - §45.

Тақырып 6 Сұйықтың тесіктерден және саптамалардан ағуы

Жоспар:  Сұйықтың   тұрақты   тегеуірінде   кішкене   тесіктен   ағуы.

Саптамалар арқылы ағу.Әдебиттер: 1, §79 - §81. 

Тақырып 7  Қатты денелердің ағысталуы. Шекаралық қабат

Мандайлық   кедергі,   көтеруші   және   көлденең   күштер   туралы   ұғым.

Шекаралық   қабат   туралы   ұғым   және   оның   теңдеулері   Бойлық   ағысталған

тақташадағы peттi және peтсіз шекаралық қабаттар. Қанат тәрізді кескіннің

ағысталуы. Н.Е.Жуковский теоремасы. Кескіндер торы туралы ұғым.

Әдебитттер: 1, §67 - §70, 4, §7 - §6.

Тақырып 8 Екі текті ағындар қозғалысы

Жоспар:  Eкi текті ағындар туралы ұғым және олардың сипаттамалары.

Қатты  бөлшектерді ағынмен тасымалдау. Қалқыту (шекті) жылдамдығы. Тік

кұбырдағы бөлшектердің қалқу жылдамдығы. Ауаментасымалдау құбырының

кедергісі. Құбырдағы газсұйық қоспаларының құрылымы.Әдебиттер: 1, §78.

Тақырып 9 Батырылған ағыншалар

Жоспар:  Ағыншалық   шекаралық   қабат.  Ағыншаларды   жіктеу.   Еркін

ретсіз   ағынша.  Жылдамдықтың     таралу     заңы.       Бастапқы     және     негізгі

аумақтар.   Айналған ағынша.

Әдебиттер: 1, §33. 

Тақырып 10  Газқозғалым (газодинамика)

Жоспар:  Үлкен жылдамдықпен қозғалғанда газдардың сығылғыштығы.

Газдардың  бip өлшемді қозғалыстарының негізгі теңдеулері. Газдық ортадағы

әлсіз және  әлді ұйтқулар. Әлсіз ұйтқулар газ ағынында таралуы. Тығыздалу

секірмесі. Секірмелерде газ көрсеткіштерінің өзгеруі.Әдебиттер: 1, §84. 

7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны (зертханалық, өздік) және олардың

сағаттық көлемі.

2 тақырып. Сұйықтеңдесу

 

Сабақ 1, 2  Жоспар:  Сұйықтағы   массалық   және   үстіңгі   күштері,   абсолюттық

қысым,   артық   қысым,   вакуумметрлік   қысым   ұғымдары   мен   олардыңарасындағы   байланыс.   Гидростатиканың   негізгі   заңын   пайдаланып,   түрлі

беттерге сұйық қысымының толық күшін есептеу.Тапсырмалар:  Абсолюттық қысымды, артық қысымды, вакууметрлік

қысымды анықтау.

Осы   тақырып   бойынша   есеп   шығарғанда   гидростатиканың   негізгі

теңдеуінен, Па, іздеу қажет:                      P = P

o

+ρ∙g∙h

Алайда нүктелер бір текті сұйықта өтетін бір көлбеу жазықтықта жатса,

бұл нүктелерде қысымның бірдей екеніне назар аудару керек.

Мысалы, U-бейнелі ыдыс үшін PA

= P

B.

Жазық фигураға сұйық қысымын анықтау үшін есеп шығарғанда келесі

әдістемені пайдалану қажет:

1. hЦ 

– беті суланған фигура ауырлық центрінің сұйық деңгейінен төмен

бату тереңдігін табу;

2. Беті суланған жазық фигураның аумағын ω анықтау.

3. Сұйықтың гидростатикалық қысым күшін, Па, анықтау.

                                      P=(P + ρ∙ g∙ h

Ц

) ∙ω                              

4. Беті суланған аумақтың оның ауырлық центрі IO

 арқылы өтетін өсіне

қатысты инерция мезетін анықтау.

Қысым центрінің координатасы формула бойынша анықталады:

                                           У

Д 

= h

Ц

 + 

Ц

h

Io                              

Тапсырмаларды   орындауға   әдістемелік   нұсқаулар  әдебиттерден

сұйықтеңдесудің  негізгі заңын пайдаланып    берілген тапсырмалар бойынша

есептер шығару

Әдебиттер: [2]  1.1-1.4, 1.15-1.17 

3 тақырып. Кинематика негіздері.

Сабақ 3, 4.  

Жоспар:  Сұйық   бөлшектің   қозғалыс   кұраушыларын   талдау.   Коши-

Гельмгольц теоремасы. Құйын сызықтары және түтіктері.Эйлер мен Лагранж

заңарында қозғалыс траекторияларының теңдеуін анықтау, бір айнымалыдан

екіншісіне көшу.Тапсырмалар:  Эйлер   мен   Лагранж   айнымалыларында   қозғалыс

траекторияларының   теңдеулерін   анықтау.   Ток   сызықтарының   теңдеулерін

анықтау.


Бұл тақыры бойынша есеп шығарғанда дифференциалды теңдеулерді

шығару   әдістемесіне   сүйену   керек.   Эйлер   аинымалысынан   Лагранж

айнымалысына   көшу   үшін   дифференциалды   теңтеулер   жүйесін

интеграциялау қажет.

Эйлер әдісі бойынша жылдамдық координаталар мен уақыт функциясы

ретінде   көрінеді.   Дифференциалды   теңдеулер   жүйесін   аламыз,   оны

интеграциялағанда параметрлік формада траекториялар теңдеуін табамыз.

Лагранж   айнымалысына   көшу   үшін   дифференциалды   теңдеулер

жүйесін интеграциялаған жөн:

                                              u = dt

dx

 m ∙ x + n ∙ t                                  

                                     ν = 

dt

dy

 = -k ∙ y + l ∙ t                                             

Бұл есепті шешу үшін айнымалыны  мына түрде көрсету керек:

                                                     x(t) = F(t) ∙ Q(t)

Осы айнымалы үшін белгілер алып, уақытты шығарып тастап, қозғалыс

траекториясын табу керек.

Ток   сызықтарының   теңдеулерін   табумен   байланысты   есептерді

шешкенде ток сызықтарының дифференциалды теңдеулерін қолданған жөн:

                                      

.

wdz

v

dy

u

dx             

Тапсырмаларды   орындауға   әдістемелік  берілген   тапсырмалар

бойынша   әдебиттерден   Эйлер   мен   Лагранж   айнымалыларында   қозғалыс

траекторияларының теңдеулерін   тендеулерін тауып жазу.

4 тақырып. Сұйық және газ қозғалысының негізгі тендеулері

Сабақ  5, 6

Жоспар:  Ағын қозғалысының орташа жылдамдығын, Рейнольдс санын

есептеп шығаруға және қозғалыс режімін анықтау. Тапсырмалар: Тұтқырлы сұйықтың қозғалысы. Ағыз режімдерін, ағын

параметрлерін анықтау.

Бұл тақырып бойынша есеп шығарғанда келесі ұғымдарды қолданған

жөн: ағынның орташа жылдамдығы, Рейнольдс саны, Рейнольдстің сандық

саны.

Есептерді шығару әдістемесі:1. Формула бойнша (шығын Q берілсе) ағынның орташа жылдамдығын,

м/с, анықтау       VСР 

= Q/F                                                  

мұнда F-көлденең қиылыс алаңы, м

2

2.   Сұйықтың   температурасы   жөніндегі   көрсетілген   кинематикалықтұтқырлық коэффициентінің мәнін анықтау.

3. Рейнольдс санын есептеп шығару      Re =

,

vd

V

СР

мұнда d-құбырдың диаметрі, м4. Рейнольдс санын 2300 мәнімен салыстыру.

Егер Re < 2300 ламинарлық режим, егер Re > 2300 – турбуленттік режім.Тапсырмаларды   орындауға   әдістемелік   нұсқаулар  берілген

тапсырмалар   бойнша  әдебиттерден   Рейнольдс   саны,   Рейнольдстың   сандық

саны ұғымдарын тауып есеп шығару.

Әдебиттер: [2] 11.13-11.18   

5   тақырып.  Сұйықтың  құбырдағы  қозғалысы   және  құбырларды

сұйықағулық есептеу

Сабақ 7-10  

Жоспар:     Дыбыстың   жылдамдығы,   Мах   саны,

салыстырмалы   жылдамдық,   сандық   параметрлер,   тежелу   параметрлері,

гидродинамикалық   есептерді   шығару   үшін   газодинамикалық   функциялар

кестесін пайдалану.Тапсырмалар:  Ерікті   қиылыстарда   ағыс   параметрлерін   анықтау.

Гидродинамикалық   есептерді   шығару   үшін   газодинамикалық   функциялар

кестелерін қолдану.

Бұл тақырыпта есеп шығару үшін келесі ұғымдарды пайдаланған жөн:

-

дыбыс жылдамдығы, м/с                                                                                                     a = 

;

TR

k    

- Мах саны    M = c/a;                                    

- салыстырмалы жылдамдық    λ = c/c

*

;                                     

- максималды жылдамдық, м/с

                                 c

MAX

=

);

1/(

2

k

T

R

k

                    

- сындық жылдамдық, м/с

                                  c

=

);

1/(

2

k

T

R

k

 

 

                 

Түрлі   формаларда   энергия   теңдеуін,   сол   сияқты   газодинамикалық

функциялар   кестесін   пайдалану   қажет.   Оларда   тежелу   параметрлері,

салыстырмалы   жылдамдықтармен   белгілі   бір   қиылыста   ағын

параметрлерінің   арасындағы   арақатыс       келтірілген.   Салыстырмалы

жылдамдықпен қиылыстың тежелу параметрлерін білсең, осы қиылыстағы

тығыздықпен температураны анықтауға болады. Тапсырмаларды орындауға әдістемелік нұсқаулар берілген тапсырмалар

бойнша   әдебиттерден   дыбыстың   жылдамдығы,   Мах   саны,   салыстырмалы

жылдамдық тауып жазып алу.

 6 тақырып. Сұйықтың тесіктерден және саптамалардан ағуыСабақ 11-12

Жоспар:     жылдамдық потенциалы, ток функциясы кешенді потенциал

ұғымдары


Тапсырмалар:  Белгілі   ток   потенциалы   мен   жылдамдық   құрамдары

бойынша   ток   функциасын   анықтау   токтың   белгілі   функциялары   бойынша

сұйық  шығынын анықтау.

  Бұл тақырып бойынша есеп шығарғанда жылдамдық потенциалы мен

ток фунциасы анықтамасына сүйенген жөн.

                                            φ = 

.

;

dyd

dx

d                                            Сол сияқты ток функциясымен жылдамдық потенциалы арасында байланыс

беретін Коши- Риман шартына сүйенген жөн:

                                                  

;

dyd

dx

d   


.

dx

d

dy

d                                      Сөйтіп, жылдамдық потенциалы белгілі болса, арақатыс мәліметтерін

интеграциялап, ток функциясы үшін белгі аламыз.Тапсырмаларды   орындауға   әдістемелік   нұсқаулар

 берілген

тапсырмалар бойнша әдебиттерден жылдамдық потенциалы, ток функциясы

кешенді потенциал ұғымдарын тауып көрсету.

Әдебиттер [2] 12.1-12.11   

Тақырып 8. Екі текті ағындар қозғалысы

Сабақ 13-15  

Жоспар:  Eкi   текті   ағындар.  Қалқыту   (шекті)   жылдамдығы.   Тік

кұбырдағы   бөлшектердің   қалқу   жылдамдығы.  Құбырдағы   газсұйық

қоспаларының құрылымы.

Тапсырмалар:  Құбырлардағы   ағыз   режимін,   үйкеліске   арын

шығынын, жергілікті кедергілерді еңсеруге арын шығынын анықтау.

Бұл   тақырып   бойынша   есеп   шығарғанда   гидравликалық   үйкеліс

коэффициенттің анықтау маңызды сәттердің бірі болып табылады. 

1. Рейнольдс санын есептік шығару. Қозғалыс режимін анықтау.

2. Ламинарлық режим үшін 

                                                           λ = 64/Re 

                            

 

3. Турбуленттік режим үшін: - тегіс үйкеліс аймағында  ( Re <10

)                                                                                             λ = 0,316/Re

0,25


;                                          

- өтпелі аймақта (10< Re < 10

5

)                                          λ = 0,11 ∙ (∆ /d +68 / Re )

0,25


-

текшелі аймақта  (Re < 10

5

)

                               λ = 0,11 ∙ (∆ /d)0,25

                        

4. Ұзындық бойынша арын шығынының мөлшері анықталады.

                          h= λ 

.

22

g

V

d

l

                       

  Жергілікті   кедергілерде   арын   шығынының   анықтау   жөніндегі   есеп

шығарғанда келесі әдістемені ұстаған жөн:

1. Есепте кедергінің қандай түрлерінің алынып отырғанын анықтау 

2.   а)   күтпеген   кеңейту   үшін   кедергіге   дейінгі   және   кейінгі   қиылысу

аландарына; 

   

ә) иін үшін – бұрылу радиусына;б)  бекітуші  арматура   үшін  ашылу дәрежесін   және  тағы  басқаларына

қарай   кедергінің   әрбір   түрі   үшін   жергілікті   коэффициентін   S   кестелер

бойынша анықтау 

3. Формула бйынша арынның жергілікті шығындарын есептеп шығару:

                                          h

М.П.

 = ζ  ∙(V

/(2∙g)).             

Тапсырмаларды   орындауға   әдістемелік   нұсқаулар  берілген

тапсырмалар   бойнша  әдебиттерден   құбырлардағы   ағыс   режимін,  үйкеліске

арын шығынын, жергілікті кедергілерді еңсеруге арын шығынын жазу.

Әдебиттер: [2] 2.22, 2.23, 2.24,2.25 

8. Студенттердің өздік жұмысына тапсырмалар

Тақырып   1   Кіріспе.   Сұйықтар     мен   газдардың   негізгі   физикалық

касиеттері 

Өздік жұмысқа тапсырмалар: 

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Сұйық   және   газ   механикасы   пәні   және   оның   әдістері.   Қысқашатарихи мәліметтер. 

2)

 Тұтқырлық   және   сұйықтағы   үйкеліс   туралы   Ньютонньң   заңы.

Тұтқырсыз сұйық

2.Берілген   қысым   мен   ыстықтықта   құбырдағы   тұтқырлық   газдың

тығыздығын анықтау.

 3. Реферат жазу.

 Тақырып  2 Сұйықтеңдесу

Өздік жұмысқа тапсырмалар:

1 Сұрақтардың құрастырылуы:1)

 

Сұйықтеңдесудің негіздері   2)

 

Сұйықтың  беттегі қысым күші. Архимед заңы.2. Сұйықтеңдесудің негізгі тендеулері бойынша есептерді шығару.

3. Реферат жазу.

Тақырып 3  Кинематика негіздері

Өздік жұмысқа тапсырмалар:

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Жылдамдық өрісі. Жылдамдық векторы дивергенциясы. Жылдамдықвекторы циркуляциясы.

2)

 Үдету   өрісі   пен   оның   құраушылары.   Сұйық   элементтің

деформациялық және айналмалы қозғалысы.

2. ағын сызығының теңтеулерін жазу.

3. Реферат жазу.

Тақырып 4  Сұйық және газ қозғалысының негізгі тендеулері

Өздік жұмысқа тапсырмалар:

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Ағын түтігі мен бip өлшемді ағын үшін шығыс, үзіксіздік, қайрат(Бернулли) және қозғалыс мөлшерінің тендеулері

2)

 . Гидромеханикалық процестер ұқсастығы туралы ұғым. Ұқсастық

критериилері.

2. Идеал сұйық қозғалысы теңдеуі интегралы

3. Реферат жазу.

Тақырып  5  Сұйықтың   құбырдағы  қозғалысы   және   құбырларды

сұйықағулық есептеуӨздік жұмысқа тапсырмалар:

1.  Сұрақтардың құрастырылуы: 

1)

 

Кавитация   туралы   ұғым.  Дөңгелек   құбырдағы   ретті   және   peтciзқозғалыс.

2)

 Құбырдағы   сұйықағулық   соққы.   Көпіршіктену  (кавитация)   туралы

ұғым.


2. Құбырлардың сұйықағулық есептерін шығару. 

3. Реферат жазу.

Тақырып 6 Сұйықтың тесіктерден және саптамалардан ағуы

Өздік жұмысқа тапсырмалар: 

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Сұйықтың тұрақты тегеуірінде кішкене тесіктен ағуы.2)

 

Саптамалар арқылы ағу.2.   Саптамалардан   ағу   мезгіліндегі  жылдамдықты   және   шығынды

анықтау 

3. Реферат жазу.

Тақырып 7  Қатты денелердің ағысталуы. Шекаралық қабатӨздік жұмысқа тапсырмалар:

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Меншікті шығын және келтірілген меншікті шығын.2)

 

Бірөлшемді газ ағымының газодинамикалық қызметі кестесі.2. Реферат жазу.

Тақырып 8 Екі текті ағындар қозғалысыӨздік жұмысқа тапсырмалар: 

1.  Сұрақтардың құрастырылуы: 

1)

 

Тығыздықтар пайдаболуы мен секірісі есебі.2. Тік кұбырдағы бөлшектердің қалқу жылдамдығын анықтау .

3. Реферат жазу.

Тақырып 9 Батырылған ағыншалар

Өздік жұмысқа тапсырмалар: 

1.  Сұрақтардың құрастырылуы:

1)

 

Екіфазалы ағын туралы ұғым және олардың сипаттамасы. 2)

 

Қатты бөлшектер ағындары көлігі. Бөлшектердің вертикаль құбырдажылжу жылдамдығы.

2. Ағыншалық негізгі бөлімін құру.

3. Реферат жазу.

 

Тақырып 10  Газқозғалым (газодинамика)Өздік жұмысқа тапсырмалар: 

1)

 Үлкен жылдамдықпен қозғалғанда газдардың сығылғыштығы.

2)

 Әлсіз ұйтқулар газ ағынында таралуы. Тығыздалу секірмесі.

2. газдардың бip өлшемді қозғалыстарының негізгі теңдеулерінесетеу.

3. Реферат жазу.

     Осы тақырыпқа қатысты мәселелер [1, §84 ] әдебиетте айтылған. Оқу бағдарламасының ен кұрделі сұрақтары:

1.Құйынсыз қозғалыс және оның сипаттамалары туралы түсінік.

2. (Бернулли) және қозғалыс мөлшерінің тендеулері.                                 

3. Шекаралық қабат туралы ұғым және оның теңдеулері.  

4. Қанат тәрізді кескіннің ағысталуы. Н.Е.Жуковский теоремасы. 

5.Үлкен жылдамдықпен қозғалғанда газдардың сығылғыштығы.   

6. Газдардың бip өлшемді қозғалыстарының негізгі теңдеулері.      

7. Газдық ортадағы әлсіз және әлді ұйтқулар.                                              9. СОӨЖ кенес графигі (СӨЖ нен 25% құрайды)

№ Сабақ түрі

Дүсенбі


Сейсенб

і

Сәрсенбі

Бейсенбі


Жұма

Сенбі


1.

Дәрістер   сұрақтары

бойынша кенес

14.45


15.35

2.

Тәжірибелік   сабақтарбойынша кенес

14.45


15.35

3.

СӨЖ бойынша кенес11.30

12.20


4.

Тестік   тапсырмалар

бойынша кенес

14.45


15.35

Барлық   сұрақтар   бойынша   кенестер   СОӨЖ-ның   графигі   не   сәйкес

өткізіледі.

10. Студенттердің білімдерің тексеру кестесі

Сабақтарға   қатысу     (зертханалық,   өздік,   тәжірибелік)   0-100   балға   дейін

бағаланады.

Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі 

Жұмыс түріТақырыбы,

 

мақсаты,мазмұны

Ұсынылатың

әдебиет

Орындау


мерзімі

Бақылау


түрі

Тапсыру


мерзімі

1

23

4

56

7

1Реферат

Есеп шығару

 Физикалық қасиеттері. 

Меншікті салмақ 

тығыздығын, түрлі күйде 

қысымды анықтау.

[1,2]

3 апта


 

4-ші апта

2

Реферат


 

Есеп


шығару

 Гидростатика. 

Гидростатикалық қысым. 

Абсолют қысым, артық 

қысымды анықтау.

[1,2]


2 апта

5-ші апта

3

Есеп шығаруАуыспалы Эйлер мен 

Лагранж қозғалыс 

тракекториясы теңдеуін 

анықтау. Ток сызығы 

теңдеуін анықтау.

[1,2]


3 апта

6-ші апта

4

Реферат


Сұйық ағыны талдауына 

Бернулли теңдеуін қолдану

Ағын режимі, ағын 

параметрін (орташа 

жылдамдық, шығын) 

анықтау.


[1,2]

2 апта


7-ші апта

5

Межелікбақылау

Модуль 1,2

[1,2]

4 апта


тестілеу

8-ші апта

Курстық


жұмыс

Бекітілген

 

тақырып


бойынша

[3]


8 апта

9-ші апта

7

Реферат


Гидравликалық үйкеліс 

[1,2]


5 апта

10-ші апта 

Есеп


шығару

коэффициентін анықтау. 

Үйкеліске арын шығынын 

анықтау. 

8

Есеп шығару6.1 Тұрақты арын кезінде 

кіші тесіктен ағу 

жылдамдығын анықтау.

[1,2]


5 апта

11-ші апта

9

Реферат


 

Есеп


шығару

 Жергілікті кедергі 

коэффициентін анықтау. 

Жергілікті кедергі 

болмауына арын шығынын

анықтау.


[1,2]

6 апта


12-ші апта

10

Есеп шығаруҚарапайым   мен   күрделі

құбырдың   гидравликалық

есебі әдістемесі.

[1,2]


6 апта

13-ші апта

11

Есеп шығаруКедергі,

 

сығылу,жылдамдық   пен   шығын

коэффициентерін анықтау

[1,2]

7 апта


14-ші апта

12

Межелікбақылау

Модуль 3,4

[1,2]

7апта


тестілеу

15-ші апта

Әр   студент   сабақтың   әр   түрінде   болып,   талқылауларда   және   топ

жұмыстарына белсенді қатысуы керек. Сабақтан кешікпеулеріңізді сұраймын,

бұл  Сіздердің   курстастарыңыздың   жұмыс   істеуіне   кедергі   жасайды.   Сабақ

үстіндегі тәртіпбұзушылықтың бәрі жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып

жіберуге дейін. Бір дәріс сабағына қатысқан үшін 4 бал қойылады.

Сабақты босатқан үшін келесі айып санкциялары орнатылды:

-

Дәрісте немесе практикалық сабақты себепсіз босатқаны үшін - 0бал; 

-

Сабаққа кешіккен үшін – 20 бал алынады;Егер Сіз бір себептен бақылау шаралары   жүргізілгенде болмасаныз,

онда   Сізге   келесі   сабақтың   басында   тапсыруға   мүмкіндік   беріледі,   қарсы

жағдайда 0 бал аласыз.

Тапсырма   уақытынан   кеш   орындалып   тапсырылса,   бал   төмендетіліп

қойылады.

Берілген материалды оқып шығу сияқты әр сабаққа дайындықпен келу

міндетті. 

Сіздің   дайындығыңыз   пәннің   тиісті   бөлімін   оқытқаннан   кейін

практикалық жұмыстар және тестілеу кезінде сұрақтармен тексеріледі.

Ағынды   бақылау   жазбаша   түрде   тапсырылады.   Емтихан   тестік

тапсырмалар   бойынша   немесе   билеттер   бойынша   қабылданады   және   жүз

балдық жүйе бойынша бағаланады. 11. Пән бойынша қорытынды рейтингін есептеу әдісі

Пән   бойынша   қорытынды   бақылауы   оқу   жұмыс   жоспарына   сай

емтиханнан   құралады.   Университеттің   Ғалымдар   Кеңесімен   қорытынды

бақылауы және үлгерім бойынша келесі салмақ үлестері орнықтырылған, 2-

кестеде көрсетілген.

2-кесте  - үлгерім және қорытынды бақылауы бойынша салмақ үлестері

Қорытынды бақылауының

түрі

Бақылау түріСалмақ үлесі

Емтихан


Емтихан

0,6


Үлгерім бақылауы

0,4


Рейтинг бойынша балдар келесі формуламен есептеледі

Р=АҰ*0,7+МБ*0,3

Пән   бойынша   баллмен   қорытындылау   рейтингі   мына   формуламен

анықталады:сын

емт

KY

CY

C

СY

Емт

CY

P

P

К

22

1

мұнда Р1,Р2, Емт.- 1,2-рейтингте, емтиханда жиналған, 100 баллдық шкаламен анықталатын тиісті баллдар.

СҮ

KY

  , СҮ

емт

- семестр  кезіндегі  үлгерімнің салмақ үлесі және пән

бойынша қорытынды рейтингтегі қорытынды бақылауының түрлері.

Пән бойынша баллмен қорытындылау рейтингі (Қ), 3- кестеге сәйкес,

сандық   эквивалентке   ауысады,   әріптік   және   дәстүрлі   бағаға   және

“Оқушылырдың   оқу   жетістігі   журналы”   мен   “Рейтингтік   ведомостьына”

енгізіледі.

Егер оқушы емтиханда Р бағасын алса, онда оның бақылау рейтингі

пән   бойынша   анықталмайды,   ал   ведомостьта   “қанағаттанбайтын”   баға

енгізіледі.

Үлгерім   бойынша   қорытынды   балл   “   семестрдың   әр   жартысы   (1,2

рейтинг) үшін сабаққа дайындалу және топта белсенді жұмыс істегені және

сабақта бақылау шараларында қатысқаны, зерттеу және өздік жұмыстарын

уақытында   сапалы   орындау   және   қорғау,   шекаралық   бақылау   сабаққа

қатысқан үшін жинақталған баллдардан тұрады.

3-кесте – 

Студенттердің білім бағасы


Баллмен

қорытындыла

у бағасы (Қ) 

Баллдың сандық

эквиваленті

(С) 


Әріптік

жүйедегі бағаДәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, дифсынақ 

Сынақ

95-100 


А 

Өте жақсы

Сынақ

90-94 


3,67 

А- 


85-89 

3,33 


В+ 

Жақсы


80-84 

3,0 


В 

75-79 


2,67 

В- 


70-74 

2,33 


С+ 

Қанағат


65-69 

2,0 


С 

60-64 


1,67 

С- 


55-59 

1,33 


D+ 

50-54 


1,0 

0-49 КанағатсызСынақтан

өт

кен

жо

қ 

Дәстүрлі формада қорытынды бағасы сынақ кітапшасына және пән 

бойынша аралық аттестациялау ведомостіне қойылады.


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Негізгі:

1) Е. Нұрекен. Сұйық және газ механикасы.- Алматы: АЭЖБИ, 2005, 193б

2)   А.К.   Қадырбаев   Сұйық   және   газ   механикасы,   гидропневможетектер.

Оқулық. - Алматы.: Бастау, 2008 – 270 б.

3)   Кинжибекова   А.К..   Рындин   В.В.,   Рындина   Д.В.   «Сұйық   және   газ

механикасы»   пәнінен   бойынша   Күрделі   қүбырдың   гидравликалық   есебі

әдістемелік нұсқау. Павлодар: ПМУ, 2004. – 58 с.

Қосымша: 

1)    Альтшуль А.Д.   Гидравлика и аэродинамика: Учебник для ВУЗов. - М.:

Стройиздат, 1987. - 410 с: ил.

2) Гидравликадан есептер жинағы. В.А. Большаков. Киев: Будивельник, 1964

3) Кабашев Р.А., Кадырбаев А. К., Кекилбаев А. М. Жылу техникасы. Оқулық

– Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б.Document Outline

 • MSZG 2202 «Сұйық және газ механикасы» пәні бойынша
  • 5 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
 • Екі текті ағындар қозғалысы
 • Батырылған ағыншалар
 • Газқозғалым (газодинамика)
 • 15
 • 7. Тәжірибелік сабақтардың мазмұны (зертханалық, өздік) және олардың сағаттық көлемі.
  • 8. Студенттердің өздік жұмысына тапсырмалар
  • Дәстүрлі жүйедегі баға
  • Өте жақсы
  • Сынақ
   • Сынақтан өткен жоқ
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал