Ф. 4-63 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Кәсіптік оқыту теориясы және әдістемесі кафедрасы «Киімді көркем сәндеу және моделдеу» пәні бойынша 050120 «Кәсіптік оқыту»жүктеу 113.75 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі113.75 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

Ф. 4-63

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты

Кәсіптік оқыту теориясы және  әдістемесі  кафедрасы

«Киімді көркем сәндеу және моделдеу» пәні бойынша

050120 «Кәсіптік оқыту»  мамандығы студенттеріне арналғанЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Ф. 4-64

БЕКІТЕМІН

ОӘЖ жөніндегі проректор

__________К.У.Базарбеков

200 __ ж. «_____»________

Құрастырушы: _________ аға оқытушы М.Қ.Ықыласова

Кәсіптік оқыту теориясыжәне әдістемесі кафедрасы

«Киімді көркем сәндеу және моделдеу» пәні бойынша

050120 «Кәсіптік оқыту»  мамандығы студенттеріне арналған

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Оқу жұмыс бағдарламасы ҚР МЖМБС 3.08.264-2006   оқу бағдарлама негізінде,

Қазақстан   Республикасы   білім   және   ғылым   министірлігінің   22.06.2006ж.,

Республикалық   жоғарғы   және   жоғарғы   оқу   орнынан   кейінгі     білім   жөніндегі   Кеңес

жиналасының Хаттама шешімімен бекітілді.

200__ж. «___» __________ №____хаттамамен кафедра отырысында ұсынылды

Кафедра меңгерушісі ___________Қ.Ғ. Кәрімов

200__ж. «___» __________ №____хаттамамен

Физика және математикаТ факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды.

ӘК төрағасы_____________Ф.А.ҚұрабаеваКЕЛІСІЛДІ

ФжМ факультетінің деканы___________Б. А. Найманов

200__ж.  «___»__________

МАҚҰЛДАНДЫ

ОҮҰД директоры____________Л.Т.Головерина       200__ж.  «___»__________1 Пәннің мақматы мен міндеттері, оның оқу үрдісінде алатын орны

050120 «Тарих» мамандығы студенттерді даярлауда «Тарихнама» пәніне аса назар

аударылады.  Тарихнама курсы – жоғарғы  білім беру жүйесінде  тарихи білім берудің

маңызды факторлардың бірі.

Тарихнаманы жүйелі түрде оқыту ұлттық тарихи ғылымдардың  негізгі бағыттары

мен мектептерімен танысуға мүмкіндік береід.1.1 Пәнді оқыту мақсаты:

Курста   антикалық   медиевистика,   жаңа   және   қазіргі   заман   тарихын   бірнеше

дәрежеде   –   жалпы   европалық,   ұлттық   жекелеген   ағымдар     және   ұлттық   тарихнама

бағыттарына сай дамып жатқан үрдіс ретінде қарастырылады. Сонымен қатар зерттеу

мәселелерінің дамуын  және тарих ғылымындағы кейбір келіспеушілік мәселелердің қай

кезеңге қалай шешілгендігі және қалыптасқандығының негізгі жолдарын атап көрсету.1.2 Пәнді оқыту міндеті: 

батыс және Ресей тарихнамаларының даму кезеңдерін анықтау;студенттерде тарихи мұраға деген сын көзқарасын қалыптастыру;

студенттерге   тарихи   ғылым   және   тарихнаманың   дамуын   саяси   дамуменбайланыстарын түсіндіру;

студентте   негізгі   тарихи   мектептер   мен   бағыттар   туралы   толық   түсінікқалыптасу керек;

студенттің   міндеті   аса   көрнекті   батыс   европалық,   американ,   орыстарихшылары мен тарихнамашылардың шығармашылық мұрасын оқу;

студенттерді тарихнамалық еңбектерісен  жұмыс істеуге үйрету;тақырыптар бойынша тарихнамалық шолу құрастыра білуге үйрету.1.3 Пәнді меңгергеннен кейін студенттер  білу керек:

«Тарихнама» курсының мазмұны мен міндеттерін;қоданыстағы оқу бағдарламасын;

арнайы ұғымдарды, оларды дұрыс пайдалану;алғашқы қоғам мен ежелгі дүние тарихының тарихнамасын;

ортағасырлар мен Ағарту дәуірлері тарихнамаларының ерекшеліктерін;жаңа заман мен қазіргі заман тарихы тархнамаларының алуандылығын;

қазіргі уақыттағы тарихнаманың өзекті міселелерін.1.4 Пәнді меңгергеннен кейін студенттер істей білу керек:

қазіргі талаптарға сай сабақ конспектерін дұрыс құрастыру, алғашқы қоғам мен ежелгі дүние тарихының (Ежелгі Шығыс елдері мен антика

заманы) тарихнамасының алғашқы сатыларын, дәуірге бөлу мәселелерін талдау;

ортағасырлар   (Шығыс   пен   Батыс)   мен   Ағарту   дәуірлері   тарихнамаларыныңдаму деңгейін түсіндіру;

жаңа   заман   мен   қазіргі   заман   тарихы   бойынша   көптеген   тарихшылардыңкөзқарастарын талдау;

қазіргі уақыттағы тарихшылардың ойларымен, тарихнаманың даму мәселесінсұрыптау.

2 Пререквизиттер:

Пәнді   оқыту   төмендегі   пәндерден   алған   біліміне   негізделеді:   алғашқы   қоғам

тарихы, ежелгі дүние тарихы, ортағасырлар тарихы, жаңа заман тарихы, қазіргі заман

тарихы, деректану.Ф. 4-70

3 Пәннің мазмұны

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

күндізгі оқу түрі, 2005 ж., ЖОБ негізінде

Пән тақырыптарының атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжір.

сабақтары

СӨЖ+ОСӨЖ

8 семестр

1.

Тарихнама   пәні,   мақсаты   менміндеттері

2

16

2.

Алғашқы 

қоғам


 

тарихының

тарихнамасы

2

16

3.

Ежелгі Шығыс тарихының тарихнамасы

2

16

4.

Антика тарихының тарихнамасы2

1

65.

Ортағасырлар  (Батыс) тарихының 

тарихнамасы

2

16

6.

Ортағасырлар  (Шығыс) тарихының тарихнамасы

2

16

7.

Қайта өрлеу мен Ағарту кезеңдерінің тарихнамасы

2

16

8.

Герман тарихнамасы2

1

69.

Француз тарихнамасы

2

1

610. Ағылшын тарихнамасы

2

16

11. АҚШ тарихнамасы

2

1

612. Орыс тарихнамасы

2

16

13. Кеңес тарихнамасы

2

1

614. Латын Америка елдерінің 

тарихнамасы

2

1

615. Шығыс елдері мен Африканың 

тарихнамасы

2

1

6Семестр бойынша барлығы

30

15

90

Пән бойынша барлығы

135

ТЕОРИЯЛЫҚ КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Тарихнама пәні, мақсаты мен міндеттері 

Тарихи пән ретінде тарихнаманың мақсаты мен міндеттері. Ғылым дамуының негізгі

факторлары. Тарихи бағыттар мен мектептері. Тарихи пәндер жүйесінде тарихнаманың

орны. Тарихи білімнің дамуындағы тарихнамалық зерттеулердің маңызы. Қазіргі заман

мен тарихи ғылым арасындағы байланыс. 

2 тақырып. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

Ежелгі   дәуірде   және   орта   ғасырларда   алғашқы   қауым   туралы   көріністер.   Гесиод,

Демокрит, Лукреций Кар еңбектріндегі алғашқы көзқарастар. Ортағасырлар дәуіріндегі

алғашқы   адамадар   туралы   антитарихи   көріністер.   XVIII   ғасырда   Ж.Лафитоның

зерттеулері (салыстыру әдісі). Этнографиялық білімдердің жинақталуы. Алғашқы қауым

тарихнамасы ғылымының қалыптасуы. Ч.Дарвиннің эволюционистік еңбектің маңызы.

XIX ғасырдың аяғында-ХХ ғасырда алғашқы қауым тарихнамасы ғылымының дамуы.


Ресей мен кеңес тарихнамаларының маңызы. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы кеңес

тарихнамалық ғылымның дамуы.3 тақырып. Ежелгі Шығыс тарихының тарихнамасы

Ежелгі   Месопотамияның   деректері   мен   тарихнамасы.   Урарту,   Ассирия,   Вавилон

мемлекеттерін зерттеудегі қиыншылықтар. Неміс мұғалімі Гротенфендтің ежелгі сына

жазуларын оқуындағы ролі. Г.Роулисон, М.В.Никольский, Лэйард, Дж.Смит, Ф.Делич,

С.Н.Камер, В.В.Струве, И.М.Дьяконвтің қосқан үлесі. Ежелгі Египет тарихнамасындағы

қиыншылықтар.   Алғашқы   еңбектер   (Геродот,   Плутарх).   Египеттік   иероглифтерді

зерттеудегі   Ф.Шампольоннің   ролі.   Д.Г.Брэстед,   Б.А.Тураев,   В.В.Струве,   М.Э.Матье,

И.С.Кацнельсон   ғалымдарының   үлесі.   Ежелгі   Иран   мен   Орта   Азия   елдерінің

тарихнамасы   (антикалық   тарихшылардың   еңбектері).   Ежелгі   Үндістан   тарихының

тарихнамасы.   У.Джонс,   Ф.Бопп,   С.Х.Чемберлен   және   т.б.   еңбектері.   Ежелгі   Қытай

тарихының   деректері   мен   тарихнамасы   (Э.Шаванн,   Н.И.Конрад,   Симоновская

көзқарастары). 4 тақырып. Антика тарихының тарихнамасы

Грек логолграфтардың еңбектері. Геродоттың тарихи көзқарастары. Тарихи оқиғаларды

көзімен   көргендер   әңгімесіне   грек   авторларының   сын   көзқарастары.   «Пікір»   және

«білім»   түсініктері.   Сұхбат   әдісі   мен   оның   кемшіліктері.   Тарихнамадағы   «эллинизм»

түсінігі.   Зерттеушілер   еңбектеріндегі   Александр   Македонскийдің   соғыс   жылдарын

қарастару.   XIX-ХХ   ғасырдың   басында   Ежелгі   Греция   тарихының   зерттелуі.   Ежелгі

Греция   туралы   батыс,   орыс   және   кеңес   тарихнамасы.   Римдік   тарихнаманың

қиыншылықтары. Ерте Рим тарихының деректері. Римдегі тарихнаманың қалыптасуы

(анналдар – тарихи шығармалар, анналистердің еңбектері). XIX-ХХ ғасырдың басында

Ежелгі Рим тарихының зерттелуі. Ежелгі Рим туралы батыс тарихнамасы (1917-1939

жж.). 

5 тақырып. Ортағасырлар  (Батыс) тарихының тарихнамасы

Августиннің   тарихи-философиялық   көзқарастары.   Көне   дәуір   әдебиеті     мен

риториканың көркемдік түрлерінің қалыптасуы. Ерте христиандық дәстүрлердің әсері.

Жылмана   жанры.   Билграфия   және   анналдар.   IX-XIV   ғғ.   тарихының   теологиялық

тұжырымдамалары.   XIII-XV   ғғ.   сарай   маңындағы   анналистика.   Гуманистік

тарихнамадағы рационализм. Ағартушылық дәуір тарихнамасы. Ортағасырлар тарихы

туралы француз, неміс, ағылшын, орыс тарихшыларының көзқарастары. Ортағасырлар

тарихы   туралы   кеңес   тарихнамасы.   Тарихты   дәуірге   бөлу   мәселесі   (Оттон

Фрейзингенский).

6 тақырып. Ортағасырлар  (Шығыс) тарихының тарихнамасы

Ортағасырылар   тарихнамасындағы   «билік»   және   «жеке   меншік»   мәселелері.   Батыс

тархнамасындағы араб-ислам әлемі. Қайта өрлеу дәуіріндегі шығыс деспоттық мемлекет

туралы   концепцияның   кұрылуы   (Макиавелли   және   т.б.).   Монтескьемен   шығыс

деспотизмді   қарастыру   ерекшеліктері.   Анкетиль-Дюперонның   шығыс   билеушілері

туралы   ойлары.   Л.С.Васильевтің   Шығыс   тарихы   туралы   көзқарастары.   Шығыстағы

абсолютизм туралы тарихшылардың  еңбектері. Астан  асты империя – Қытай  туралы

деректер.   Ортағасырлық   араб-ислам   тарихнамасындағы   «хабардың»   (какондық   емес

ислам мәтіні) ролі. Аль-Мавардидің діни концепциясы. Ибн-Хальдунның экономикалық

негіздемедегі   тарихи   көзқарастары.   Ортағасырдағы

 Үндістан   тарихының

тарихнамасының мәселелері. Жапония тарихының тарихнамасы.7 тақырып. Қайта өрлеу мен Ағарту кезеңдерінің тарихнамасы

Қайта   өрлеу   тарихшылары   және   көзқарастарының   ерекшеліктері.   Итальян

гуманистерінің саяси-әлеуметтік идеяларының кемшіліктері. Лонардо Брунидің «Саяси-


риторикалық мектебі». «Эрудиттік сын мектебінің» ерекшелегі. Николо Макиавеллидің

тарихи   көзқарастары.   Неміс   гуманизміндегі   радикалды   демократиялық

тұжырымдамалары. Англия буржуазиялық революциясының тарихнамаға әсері. XVIII

ғасырдың   «антитарихилығы».   Географиялық   ашылулардың   тарихнамаға   әсері.

Жаратылыстану-математика   ғылымдарының  тарихнамаға   әсері.   Д.Вико,  Ш.Монтескье

еңбектері мен көзқарастары. Вольтер еңбектері, көзқарастары және оның оқушылары.

«Ұлы энциклопедиясындағы» тарих мәселесі.

8 тақырып. Герман тарихнамасы

Құқықтық   тарихи   мектеп   және   оның   реакциялы   тұжырымдамалары.   Неміс

тарихилықтың мәні мен мағынасы. А.Ф.Шлецер, И.Ф.Шиллер, И.Ф.Гете, И.Г.Гердердің

көзқарастары.  Неміс  тарихнамасындағы  романтизмнің ролі. Неміс тарихнамасындағы

«Құқытың   тарихи   мектебі».   Леопольд   фон   Ранкенің   тарихи   көзқарастары.   Пруссия

мемлекеттік   мектебі.   Бірінші   дүниежүзілік   соғыстан   кейін   герман   буржуазиялық

тарихнамасындағы   субъктивизм,   релятивизм   және   пессимизм.   Германия   тарих

ғылымының   даму   жолдары.   Герман   тарихнамасында   фашистік   Германияның   Екінші

дүниежүзілік   соғыста   жеңілуіне   түсінік   бермеу.   Консерватизм   және   либерализм.

Идеалистік   философияның   әсері   (неокантианизм,   неопозитивизм   және

экзистенциализм). Либералды тарихшылардың реваншизге қарсы оппозициясы.

9 тақырып. Француз тарихнамасы

Францияның   романтикалық   тарихнамасы.   Қалпына   келтіру   (Реставрация)   кезеңі

тарихшыларының   либералдық   мектебі.   Социал-утопистер   К.А.Сен-Симон,   Ш.Фурье,

Р.Оуэн   тарихшыларының   көзқарастары.   Мишле   буржуазияшыл-демократиялық

радикалды   бағыттағы   тарихшы.   Тарихты   ғылыми   тұрғыдан   танудан   бас   тарту

империализм   дәуірі   кезеңіндегі   буржуазиялық   тарихи   ойдың     жалпы   дағдарысының

көрінісі. 1918 жылдан кейінгі француз тарихнамасы. Мюнхен мемуарларында тарихты

жіктеу.   Екінші   дүниежүзілік   соғыс   мәселелерін   ашып   көрсету   және   қарсыласуы.

Социалистік ориентациядағы тарихшы Ж.Лефлер. Ж.Годмо. «Атлантикалық төңкеріс»

концепциясы. 10 тақырып. Ағылшын тарихнамасы

Консервативтік британ тарихнамасы. Англиядағы виг тарихнамасы. Англия және Британ

империализмінің сыртқы саясат апологиясы. Ресей сыртқы саясатын фальсификациялау

«Кембридж   жаңа   тарих».   Ағылшын   романтикалық   тарихнамасы.   XIX-ХХ   ғасырдың

басындағы ағылшын позитивистік тарихнамасы. Англиядағы либералды буржуазиялық

тарихнамасы (Д.Тревелян). У.Черчиль кітабінің ықпалы. Империалистік  державалардың

сыртқы   саясатын   талқылау     В.Готлибтің   еңбегінде.   Британ   отарлаушы   империяның

дағдарысы   және   құлауы   ағылшын   буржуазиялық     тарихшылар   концепциясында.

А.Тойнби көзқарастары. Лейбористік көзқарастар. 

11 тақырып. АҚШ тарихнамасы

АҚШ   тарихнамасындағы   консервативтік   бағыттың   күшеюі.   Д.Мак-Мастердің

көзқарастары.   АҚШ-ғы   либералды   буржуазиялық   және   демократиялық   тарихнамасы.

Америка   буржуазиялық   тарихнамасындағы   империалистік   экспансияны   дәріптеу

(А.Мэхэн).   Азаматтық   соғыс   туралы   тарихи   зерттеулер.   Капитализмнің   алғашқы

дағдарысы   және   Бірінші   дүгиежүзілік   соғыс   нәтижелері   АҚШ   тарихнамасында.

Социалистік   тарихнаманың   ерекшеліктері.   Екінші   дүниежүзілік   соғысының   АҚШ

тарихнамасына   ықпалы.   Изоляционизмнің   тарихнамаға   әсері.   «Консервативті

либерализмді»   негіздеу   және   АҚШ-тың   соғыстан   кейінгі   әрекеті.   Антикоммунизмнің

буржуазиялық тарихнамада өсуі. «Қырғи қабақ» сохысы американ тарихнамасында. 12 тақырып. Орыс тарихнамасы

Орыс жылнамалар дәстүрі: даму кезеңдері және жазбаша тарихтың латыс және

византиялық дәстүрлерімен салыстыру ерекшеліктері. Жылнамалар және жылнамалар

жинағы.  «Повесть  временных  лет».  Мемлекет   пен ұлы  князьдік  биліктің  пайда болу

мәселесі.   Жергілікті   жылнамалардың   ерекшелігі.  XVI-XVIII  ғасырдың   басында   Орыс

тарихи   ойы.   Қайта   өрлеу   заман   көзқарастырының   ықпалы.   Тарихи   шығыармалардың

жаңа   жанрлары.  Ф.Грибоедовтің   «тарихы».  I  Петрдің   тарихи   білім   дамуына   ықпалы.

Ф.Прокопович,   Б.И.Куракин,   П.П. Шафиров,   А.И.Манкиевтің   тарихи   еңбектері.

В.Н.Татищевтің   «Ресей   тарихы».   М.Л.Ломоносовтың   тарихи   концепциясы.  XIX

ғасырыдың   бірінші   жартысындағы   орыс   тарихнамасы.  Н.М.Карамзин   және   «Ресей

мелекетінің тарихы». Жалпы тарих контекстіндегі Ресей тарихының концепциясы.

13 тақырып. Кеңес тарихнамасы

Кеңес   тарихнамасының   қалыптасуы.   Г.В.Плехановтың   тарихи   көзқарастары   және

тарихты   материалистік   тұрғыдан   түсіну.   В:И.Ленин   еңбектеріндегі   қазіргі   заман

тарихының  мәселелері.  М.Н. Покровскийдің орыс  тарихының  нұсқасы.  «Плюрализм»

дәуірі  (1917-20-шы   жж.   ортасы).  Партиялық   принциптің   қалыптасуы.   Кеңес

тарихнамасының   жаңа   тілі.   Кеңес   тарихи   ғылымның   қалыптасуында

М.Н.Покровскийдің ролі.  «Академиялық іс»  және тарихшыларға қарсы репрессиялар.

«ВКП(б)   тарихы   бойынша   қысқаша   курс»   және   оның   тарихи   ғылымға   ықпалы.   ХХ

ғасырдың   екінші   жартысындағы   кеңес   тарихнамасы.  Тарихшылар   мен   «Қырғи   қабақ

соғысы». «Жылымық» кезеңіндегі тарихнама. Қайта құру, әлемдік ғылыммен сұхбат және

революцияға   дейінгі   мұрасы   қайта   жаңғырту.  70-80-ші   жылдарындағы   кеңес

тарихнамасы.14 тақырып. Латын Америка елдерінің тарихнамасы

Аргентина тарихнамасының үш кезеңі. В.Ф.Лопес, Б.Митре, Ф.Сармьенто және олардың

ізбасарларының   еңбектері.   30-шы   жж.   басынан   тарихнамадағы   радикалды   ағымдар.

Марианеттидің тарихнама дамуына жасаған ықпалы. Бразилия тарихнамасындағы АҚШ

империализміне қарсы көзқарастары. Бризилияның отарлау және жаңа тарихы. Л.Дорн,

Т.Соуз,  Р.Помбонің еңбектері. Бризилия  тарихнамасындағы  консерваторлық  бағыттар.

Мексика   тарихнамасындағы   ХХ   ғасырдың   басындағы   өзгерістер.   Хенаро   Эстрадо

редакциясының қол астында шыққан «Мексика тарихи-дипломатиялық мұрағатының»

40   томы.   Мексика   тарихи   ғылымның   дамуындағы   Эль   колехио   де   Мексико   атты

мекемеснің   орны.     Чили   тарихнамасындағы   М.Л:Амунатеги,   Баррос   Аран   және

Б.Вакунья Маккенаның ролі. 

15 тақырып. Шығыс елдері мен Африканың тарихнамасы

ХХ ғасырға дейін Азия мен Африка елдерінің тарихын зерттеу мәселелері. Саяхатшылар

жазбаларының   ерекшелігі   (Н.М.Преживальский,   Г.Е.Грум-Грижмайло,   М.А.Поджио,

В.Серошевский,   К.М.Базили).   Орыс   және   батыс   ғалымдарының   зерттеулері.   Қиыр

Шығысты   зерттеу   мәселелері.   Оңтүстік   Шығыс   Азия   аймағының   тарихнамасы.

Үндістан тарихнамасындағы Раммохан Райдың ролі. Таяу Шығыс пен Орта Азия туралы

деректер. Араб елдерінің тарихнамасы. Қытай тарихнамасындағы Кан Ю-вэй және Лян

Ци-чао ролі.Шығыс елдері тарихнамасына Батыс Европалық көзқарастардың ықпалы.

Африка елдерінің тарихнамасы.


3.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны 

1 тақырып. Тарихнама пәні, мақсаты мен міндеттері 

1. Тарихнама түсінігі.

2. Тарихнама курсының мақсаты мен міндеттері.

3. Тарихнама курсының маңызы.

2 тақырып. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

1. Ежелгі дәуірде және орта ғасырларда алғашқы қауым туралы көріністер.

2. Этнографиялық білімдердің жинақталуы.

3. Алғашқы қауым тарихнамасы ғылымының қалыптасуы.

4. XIX   ғасырдың   аяғында-ХХ   ғасырда   алғашқы   қауым   тарихнамасы   ғылымының

дамуы.

5. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы кеңес тарихнамалық ғылымның дамуы.3 тақырып. Ежелгі Шығыс тарихының тарихнамасы

1. Ежелгі Египет тарихының тарихнамасы.

2. Ежелгі Месопотамия (Урарту, Ассирия, Вавилон) тарихының тарихнамасы.

3. Ежелгі Иран мен Орта Азия елдерінің тарихнамасы.

4. Ежелгі Үндістан тарихының тарихнамасы.

5. Ежелгі Қытай тарихының деректері мен тарихнамасы.

4 тақырып. Антика тарихының тарихнамасы

1. XIX-ХХ ғасырдың басында Ежелгі Греция тарихының зерттелуі.

2. Ежелгі Греция туралы батыс тарихнамасы.

3. Ежелгі Греция туралы орыс және кеңес тарихнамасы.

4. XIX-ХХ ғасырдың басында Ежелгі Рим тарихының зерттелуі.

5. Ежелгі Рим туралы батыс тарихнамасы (1917-1939 жж.).

6. Ежелгі Рим туралы кеңес тарихнамасы.

5 тақырып. Ортағасырлар  (Батыс) тарихының тарихнамасы

1. Ағартушылық дәуір тарихнамасы.

2. Ортағасырлар тарихы туралы француз тарихнамасы.

3. Ортағасырлар тарихы туралы неміс тарихшыларының көзқарастары.

4. Ортағасырлар тарихы туралы ағылшын тарихнамасы.

5. Ортағасырлар тарихы туралы орыс тарихшыларының көзқарастары.

6. Ортағасырлар тарихы туралы кеңес тарихнамасы.

6 тақырып. Ортағасырлар  (Шығыс) тарихының тарихнамасы

1. Үндістан тарихының тарихнамасы.

2. Қытай тарихының тарихнамасы.

3. Жапония тарихының тарихнамасы.

4. Араб халифаты тарихының тарихнамасы.

7 тақырып. Қайта өрлеу мен Ағарту кезеңдерінің тарихнамасы

1. Қайта өрлеу тарихшылары және  көзқарастарының ерекшеліктері.

2. XVIII ғасырдың «антитарихилығы».

3. Географиялық ашылулардың тарихнамаға әсері.

4. Жаратылыстану-математика ғылымдарының тарихнамаға әсері.

5. Д.Вико, Ш.Монтескье еңбектері мен көзқарастары.

6. Вольтер еңбектері, көзқарастары және оның оқушылары.

8 тақырып. Герман тарихнамасы

1. Неміс тарихилықтың мәні мен мағынасы.

2. А.Ф.Шлецер, И.Ф.Шиллер, И.Ф.Гете, И.Г.Гердердің көзқарастары.


3. Неміс тарихнамасындағы романтизмнің ролі.

4. Неміс тарихнамасындағы «Құқытың тарихи мектебі».

5. Леопольд фон Ранкенің тарихи көзқарастары.

9 тақырып. Француз тарихнамасы

1. Францияның романтикалық тарихнамасы.

2. Қалпына келтіру (Реставрация) кезеңі тарихшыларының либералдық мектебі.

3. К.А.Сен-Симон, Ш.Фурье тарихшыларының көзқарастары.

4. Алексис де Токвиль, Жюль Мишле тарихшыларының либералдық көзқарастары.

10 тақырып. Ағылшын тарихнамасы

1. Англиядағы виг тарихнамасы.

2. Ағылшын романтикалық тарихнамасы.

3. XIX-ХХ ғасырдың басындағы ағылшын позитивистік тарихнаамасы.

4. Англиядағы либералды буржуазиялық тарихнамасы.

11 тақырып. АҚШ тарихнамасы

1. АҚШтағы либералды буржуазиялық және демократиялық тарихнамасы.

2. Азаматтық соғыс туралы тарихи зерттеулер.

3. Социалистік тарихнаманың ерекшеліктері.

4. Екінші дүниежүзілік соғысының АҚШ тарихнамасына ықпалы.

12 тақырып. Орыс тарихнамасы

1. Орыс тарихнаманың алғашқы қадамдары.

2. XVIII ғасырдың дворян ақсүйектерінің тарихнамасы.

3. Буржуазиялық тарихнаманың басталуы.

4. Ресей батысшыларының көзқарастары.

5. Халықтық тарихнама.

13 тақырып. Кеңес тарихнамасы

1. 1917-1920-шы жылдың аяғындағы тарихи зерттеулер мен ерекшеліктері.

2. Партия, Қазан төңкерісі, азамматтық соғыс туралы зерттеулер.

3. Тарихшы-максистердің тарихи қоғамы.

4. М.Н.Покровский мен С.Ф.Платоновтың еңбектері мен көзқарастары.

5. ХХ съездің тарихи ғылымға ықпалы.

6. 70-80-ші жылдарындағы кеңес тарихнамасы.

14 тақырып. Латын Америка елдерінің тарихнамасы

1. Аргентина тарихнамасы.

2. Бразилия тарихнамасы.

3. Мексика тарихнамасы.

4. Чили тарихнамасы.

15 тақырып. Шығыс елдері мен Африканың тарихнамасы

1. Үндістан тарихнамасындағы Раммохан Райдың ролі.

2. Қытай тарихнамасындағы Кан Ю-вэй және Лян Ци-чао ролі.

3. Шығыс елдері тарихнамасына Батыс Европалық көзқарастардың ықпалы.

4. Африка елдерінің тарихнамасы.


3.3 Күндізгі бөлімде оқитын студенттердің өздік жұмыстар

ының мазмұны

СӨЖ түрі


Есеп беру

формасы


Бақылау түрі

Көлемі


(сағаттар)

1.

Дәріс сабақтарына дайындықЖұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

2.

Тәжірибелік сабақтарына дайындық,үй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3.Аудиториялық сабақтар мазмұнына 

кірмеген материалды қарастыру

Конспект

Коллоквиум,

библиографиялық

және


терминологиялық

сөздіктер

10

4.

Семестрлік тапсырмаларды орындауРеферат

Семестрлік

тапсырманы қорғау

25

5.Бақылау шараларына дайындық

-

АБ1, АБ2,коллоквиум

(тестілеужәне т.б.)

10

Жалпы


90

3.4 Студенттерге ұсынылған өздігінен оқуға арналған  тақырыптар

1. Грек логографтардың еңбектері. Грек тарихнамасының мәні мен ерекшеліктері [2, 4-9

б., 7, 5-17 б.].

2. Римдегі   тарихнаманың   қалыптасуы.   Римдің   тарихнамада   дидактикалық-суреттеу

бағыты [2, 4-9 б., 8, 6-20 б.].

3. Ерте   буржуазиялық   революциялардағы   идеологтар   мен   гуманистердің   тарихи

көзқарастары   (XV-XVI   ғғ.).   Эразм   Роттердамскийдің   христиандық   гуминизмі   және

ағартушылығы [3, 25-38 б.].

4. Ортағасырлардағы Шығыс елдердің тарихнамасы [9, 15-18 б.].

5. XVIII   ғ.   ағартушылыр   әсері     және   Ұлы   Француз   буржуазиялық   революция

қайраткерлерінің тарихнамаға әсері [3, 39-45 б.].

6. XIX ғасырыдың бірінші жартысындағы реакциялы-романтикалық тарихнама [3, 45-

49 б.].

7. XIX ғасырыдың бірінші жартысындағы буржуазиялық либералдық тарихнама [3, 50-53 б.].

8. XIX ғасырыдың бірінші жартысындағы радикалды демократиялық және әлеуметтік

тарихнама [3, 53-61 б.].

9. Марксизмнің пайдаболуы. К.Маркс пен Ф.Энгельстің тарихи көзқарастары  [1,59-77

б.].

10.XIX ғасырыдағы консервативтік буржуазиялық тарихнама [3, 66-78 б.].11.XIX ғасырыдың аяғы-ХХ ғасырдың басындағы социал-демократиялық тарихнама [3,

75-79 б.].

12.Орыс тарихи білімнің дамуы [1, 5-39 б.].

13.30-50   жж.   кеңестік   тарихнаманың   мәселелері.   70-90   жж.   кеңестік   тарихнамадағы

өзгерістер [1, 83-152 б.].

14.Қазіргі заман Германия тарихнамасы [5, 25-28 б.].

15.Қазіргі заман Франция тарихнамасы [4, 15-39 б.].

16.Қазіргі заман Англия тарихнамасы [4, 15-43 б].

17.Қазіргі заман АҚШ тарихнамасы [4, 15-52 б].

18.Латын Америка елдерінің тарихнамасы [5, 65-69 б].

19.Қазіргі кездегі Шығыс елдерінің тарихнамасы [8, 16-25 б.].


20.Африка елдерінің тарихнамасы [5, 58-63 б].

Ф. 4-67

4 Мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме

050114 – Тарих 

Пән атауы  Тарихнама

Оқу түріБақылау түрі

Студенттердің

жұмыс көлемі

(сағаттар)

Курстар мен

семестрлер бойынша

сағаттарды бөлу

ем

т.сы

на

қкж

кр

ЕГ

Ж

бақы

ла

уж

ұм

ысы

Жалпы 


дә

рі

стә

ж

іриб

е

лабо

ра

тор.

С

ӨЖ

ж

алпы

ау

д.С

Ө

Ж1

ЖОБ

негізінде

күндізгі

2005 ж.

8

8 семестр135

45

9030

15

-90

5 ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі: 

1. Историография истории России до 1917 года: В 2-х т.: учебник для вузов /под

ред.М.Ю.Лачаевой. - М., 2004

2. Немировский   А.И.   История   древнего   мира:   Античность:   В   2   ч.:   Учебник   для

вузов.- М., 2000

3. Несипбаев   К.Р.   Заподноевропейская   гуманистическая   историография:

учеб.пособие. - Алматы, 2001

Қосымша:

4. Алексеев   В.П.,Першиц   А.И.История   первобытного   общества:Учебник   .-5-е

изд.,перер. ,исправ.-М., 1999,2001,2007

5. Всемирная   история:   учеб.для   вузов   /   под   ред.Г.Б.Поляка,   А.Н.Марковой   -   М.:

ЮНИТИ, 2000

6. История   Древней   Греции:   Учебник   для   вузов.Под   ред.В.И.Кузищина-3-изд.-М.,

2000

7. История Древнего Рима: Учебник для вузов.Под ред.В.И.Кузишина-4-е изд. перер.и доп.-М., 2000

8. Козыбаев   М.К.   Избранные   труды:   Проблемы   методологии,   источниковедения   и

историграфия истории Казахстана. Алматы: Ғылым, 2006


Ф. 4-68

050114 – Тарих мамандығы студенттеріне арналған «Тарихнама» пәні бойынша жұмыс

бағдарламасының келісу парағы

2008-2009 оқу жылына 

 

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

Даярлап шығарушы

кафедра

Кафедра


меңгерушісінің ТАӘ

Қолы


Келісу күні

ҚжШЕТ


Халитова И.Р.

1.12.2008Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал