Әзірлеген: аға оқытушы Кикнадзе Р. Кжүктеу 64.75 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі64.75 Kb.

 

Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі 

 

Қарағанды мемлекеттік тезхникалық университеті  

 

 БЕКІТЕМІН  

Ғылыми кеңес тӛрағасы, 

                                                 ҚарМТУ ректоры 

                                                          

    _________Ғазалиев А.М. 

                                                                     _____________ 2016 ж. 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

 

 

ZhNEKZA 3322 Жол тӛсемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістері  пәні  

AZhAZh 10 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау модулі 

 

5В074500 – Кӛлік құрылыс мамандығы  

Сәулет – құрылыс факультеті 

 

Құрылыс материалдары және технологиялары кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

 

 2016 

Студентке  арналған  пән  бойынша  оқыту  бағдарламасын  (syllabus) 

әзірлеген: аға оқытушы Кикнадзе Р.К. 

 

Құрылыс    және  тұрғын  үй  –  комуналдық  шаруашылығы  кафедрасының отырысында талқыланған    

    «____»______________2015 ж. № _______ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі ___________  Рахимова Ғ.М. «___»_________2015ж. 

 

  

Сәулет - құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдаған 

«_____»_____________2015 ж. № ________ хаттама 

Тӛраға ___________  Орынтаева Г.Ж. «___»_________2015 ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Оқытушы туралы мәлімет және қатынас ақпараты 

 Аға оқытушы Кикнадзе Р. К.  

ҚжТКШ  кафедрасы  ҚарМТУ-дың  1  корпусында    (Б.  Бульвары  56),  110 

ауд. орналасқан, байланыс  телефоны – 1037 

 

Пәннің еңбек кӛлемділігі 

 

Пән сипаттамасы 

«Жол тӛсемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістері» пәні ғимараттарды 

жабдықтауда және инженерлік жиелілерде оқып – білуде пәндерінің базалық 

циклына жатады. 

 

Пәннің мақсаты 

 «Жол  тӛсемелерін  есептеудің  қазіргі  заманғы  әдістері»  пәні  жобалық 

шешімдерді бағалауға арналған бағдарламаларды мақсатын ұстанады. 

 

Пән міндеттері 

Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

түсінік алуы керек: 

–  жергілікті қиын жағдайларда автомобиль жолдарын жобалаудан; 

білуы керек: 

–қалалық  жағдай  құрылысы  барысында  және  қайта  құру  барысындағы 

автомобиль жолдарын жобалау ерекшеліетері; 

істей алуы керек: 

– жобаны тәжірибелік мақсатта жүзеге асыра білу, әрекеттегі норматифті 

құжаттар  мен  есептеу  жӛніндегі  нұсқауды  және  жер  бетін,  жол  тӛсемі  мен 

арнайы құрылыстарды конструкциялауды ӛз бетінше қабылдауды; 

практикалық машықтануы керек: 

–жоспарды  дайындау,  жол  трассасы  бойлық  профилін  жол  бетінің  есебі 

бойынша,  су  және  басқа  да  кедергілердің  қиылысу  есебі  бойынша,  жауын 

шашын және еріген су ағымдары бойынша

 

 

 

 

С

емес

тр

 К

ре

дитт

ер 


са

ны

 ECTS

 

Сабақ түрі С

ӚЖ 


са

ға

тта 

рының


 с

ан

ы 

Ж

алпы 

са

ғат с

ан

ы 

Б

ақыла

у 

түрі 

Қатынас сабақтарының саны 

СОӚЖ 

сағатта 


рының 

сакны 


Бар 

лық 


сағат 

саны 


дәріс 

практикалық 

сабақтар 

зертханалық 

сабақтар 15 


30 

45 90 

45 


135 

Тест 


зад. 

Пререквизиттер 

Бұл пәнді оқу үшін келесі пәндерді игеру қажет: 

Пән 

Бӛлімдер (тақырыптар) атауы 1. Математика 

Дифференциалды және интегралды 

есептеу 

Математикалық статаистика 

2. Физика 

Моликулалаық физика, 

гидромиханиканың эаңдары, 

гидродинамиканың негіздері 

 

 

Постреквизиттер «Жол тӛсемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістері»  пәнін оқу кезінде 

алынған  білім  дипломдық  жобалау  жұмысының  «Инденерлік  жүйелер»  

пәндерін игеру кезінде қолданылады:  

 

Пәннің тақырыптық жоспары 

Тарау атауы, (тақыптар) 

Сабақ түрлері бойынша еңбек кӛлемділігі, сағ. 

дәріс 

практи 


калық 

зертха 


налық 

СОӚЖ 


СӚЖ 

1.

 Кіріспе. Халық 

шаруашылығындағы автожолдар 

ролі. Жол элементтері  

 2.

 

Жол классификациясы. 

Қозғалыс қарқындылығы. 

Жолдардағы қозғалыс тәртібін 

анықтайтын факторлар 

 

3.

 

 Автомобильдер күшінің есебі. Тербеліске қарсыласу коэффициенті, 

жол бетінен шиналардың бойлық 

және кӛлденең тұтасуы. Есептік 

тежеуіш жол  

4. 

Автожолдарың кӛлденең 

пішіні. Үйінді және шұңқыр, 

олардың элементтері  

5.Трасса жоспары. Автожолды топографиялық карта бойынша салу 

6. Иректермен автомобиль 

қозғалысы. Айналма түрлері  

7. Ирелең жүру бӛліктерін кеңейту. Бұрылыс   БАРЛЫҒЫ: 

30 


15 


30 

30 


 

Курстық жобалар (жұмыстар) тақырыбы 

Қолайлы су 

ӛткізіу 


құбырларын 

жобалаудың 

комплексті 

автоматтандырылған әдістер 

2 Гидрологиялық түрді есептеудің уневерсалды әдісі 

3 Үйлесімдік белгісі 

4 Әр деңгейде киллысудағы тарамдалу және жанасу учаскелерін жобалау   

СӚЖ-ге арналған бақылау тапсырмаларының тақырыптары 

1 Жол тӛсемесінің құрылысы  

2 Жол тӛсемін жаңғырту 

3 Арнайы жолдар мен аэрадромдар құрылысының ерекшеліктері 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері 

Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

  

Пән бойынша берілген тапсырмаларды орындау мен тапсыру кестесі 

Бақылау 


түрі 

Тапсырма 

мақсаты мен 

мазмұны 


Ұсынылатын 

әдебиет 


Орындау 

ұзақтығы 

Бақылау 

түрі 


Тапсыр

у 

мерзімі Балл  

 

Зертханалық 

тапсырма


лар 

Зертханалық 

білім 

[ 1,2], [3,4 ], [5,6], дәріс 

конспектілері 

1-15 апта 

Ағымдағ


ы 

1-15 


апта 

20 


Бақылау 

жұмысы 


 

[7,8], 


[9,10], 

[11,12], 

 

7 апта 


Ағымдағ

ы 

7 апта 20 

Тест 


бойынша 

сұрақ 


 

[13,14],[15,16]

, [17,18], 

 қатынас 

сағаттары 

Межелік   7  апта 

20 


Емтихан 

Пән 


материалының 

игерілуін 

тексеру 

Негізгі және 

қосымша 

әдебиет тізімі 

7 қатынас 

сағаттары 

Қоры 

тынды 


Сессия 

кезінде 


40 

Барлығы    

 

 

  

100 


 

Саясат және процедуралар 

______________________  пәнін  оқу  кезінде  келесі  ережелерді  ұстануды 

сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа 

жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

 

Список основной литературы 

1.

 

 «Проектирование    дорог.  В.  Ф.  Бабков.  О.  В.  Андреев.  Издательство- Транспорт. 2012 г. « 

2.

 «Дорожная  терминология».  Справочник.  М.  И.  Вейцман.  Москва  

Издательство- Транспорт 2010».  

 

    Список дополнительной литературы 

3.

  «Примеры проектирования автомобильных дорог». В.С. Пирожков Н. М.  

Москва транспорт 2011. 

4.

 

Таблицы  клотоидного  проектирования.  В.  И.  Ксеноходов.  Москва «Транспорт» 2011. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

ZhNEKZA 3322 Жол тӛсемелерін есептеудің қазіргі заманғы әдістері  пәні 

 

AZhAZh 10 Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау модулі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал