Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет9/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Әбіш КЕКІЛБАЕВХалық жазушысы:

– Қазақ елі өз алдына дербес мем-

лекет  болған шақта Мәдени мұра ла-

рымыз қайта ті

ті

рі

рі

лі

ліп,

п,

с

с

ол

ол

б

бағ

ағда

дарл

рл

ам

ам

а 

а 

аясында «Шаһна

нама

маны

ны

ң»

ң»

қ

қаз

азақ

ақпе

пе

н

н қа

қай-

й

та қауышқанын үлкен мақтаныш етемін. 

Шығыста туып, сол жерде тәрбие алған 

ақын Тұрмағамбет еді. Ол сол маңдағы 

Көкілташ медресесін тамамдап, араб 

пе

пе

н 

н па

парс

рсы 

ы 

ті

ті

лі

лі

н 

н

ер

ер

кін меңгерген оқы-

мы

мыст

ст

ы 

ы

бо

бо

ла

ла

ты

ты

н.

н О

Ор

рталық Азия елде рін-

де Фирдоуси шығармалары сан рет 

жарық көрді. Бұл – ел болып, ұлт болып 

ұлық тайтын  үлкен шығарма. Және Тұр-

мағамбет бабамыздың осы істі тездетіп 

жүзеге асыруы он

ның

ы

б

б

ойында

д ғы үүлк

л

ен 

біліммен  қос

а 

а 

ақ

ақын

ынды

ды

қ 

қ 

та

тала

ла

нт

нт

п

п

ен

ен

 

тегеурінді көрсетеді.

Жанкелді ҚАРЖАН, 

Астана

Қаржы полициясы агенттігі баспасөз 

қызметінің хабарлауынша, «Желд

д

ор-ко

ко

мпмп

ан

анияия»

» ЖШС лауазымды тұлғал

л

ар

арынына

а

қатысты қы

лмыстық іс қозғалды. Қостанай

й

облысы қаржы полицейлерінің мәлі-метінше, олар ТЭМ-18 маркалы екі 

тепловозды Ресейдің Брянск облысына 

заңсыз өткізіп жіберген. Ол үшін жалған 

құжаттар


ар

д

дай

ай

ынын

да

дап,

п

ттех

ехни


ни

ка

кала

ла

рдр

ың 


зауыттан берілген нөмірлерін өзгерткен. 

Тепловоздар қатардағы көлік болмай 

шы

шы

қтқты,

ы, б


бұл

ұл

арар

«

«Же

Же

лдл

оркомпания» мен 

«С

С

амұрықҚ

-Қазына» ұ

лт

тық әл-ауқат қоры» АҚ арасындағы қаржылық лизинг келісімі 

бойынша кепілге қойылған мүлік екен. Қазір қылмыстық істі тергеу басталды.

Бо

Бо

ла

ла

тб

тб

ек

ек 

МҰ

МҰХТ

ХТ

АР

АР

ОВ

ОВ

Шығыс шайыры Фирдоуси өмірінің жартысын арнап жазған 

«Шаһнама» эпопеясы қазақ тілінде жарық көрді. Тұрмағамбет 

Ізтілеуұлы аударған дастан ұзақ уақыт қолжазба күйінде сақталып, 

20

20

10

10 жылы Мемлекет басшы

ысы

сы

на

на т

т

аб

абыс

ыста

та

лғ

лған

ан

б

б

ол

олатын. 36 

дә

дә

пт

пте

ерді құрайтын дастан

н

3

3941

41

1

1 жо

жолд

лдан

ан т

тұр

ұрад

ады.

ы. Т

Түпнұсқасының 

жалпы көлемі 55 мың жолдан тұратын жырды қазақша аудару Сыр

сүлейі Тұрмағамбет ақынға да оңайға соқпаған деседі. Сондықтан 

еш жерде жоқ мәдени жәдігердің құны біз үшін жоғары, бағасы 

қымбат. 

Қа

Қа

за

за

қс

қста

та

нд

ндық

ық «

«Же

Же

лд

лд

ор

о

ко

к

мпания» серіктестігіі Р

Рес

есей

ей

ге

ге

қ

қ

ұн

ұны 

ы 

1 62

62000

00

0

0 до

до

лл

ллар

ар

т

т

ұр

ұр

ат

атын

ын е

екі тепловозды заңсыз

з а

апа

па

рғ

рған

анБұ

Бұл

л

көліктер компанияның мемлекетпен арадағы қаржылық келісімі 

бойынша кепілге қойылған екен.

ді. Бір сөз бен айтқанда, бізге әскери  ре-

форма жасау қажет. 

Қалай десек те, әскердегі сарбаздар да 

қарапайым халықтың арасынан шыққан 

азаматтар. Сондықтан оларға қатысты істі 

құпия сақтаудың қажеті жоқ. Әс

Әске


к рд

рд

егі әл

әлім


ім

же

жттікті ауыздықтап, жауын

ынге


ге

рл

рлерерді

ді

 аман алып қалу үшін бұған қатысты істер 

жабық жағдайда емес, ашық, жариялы 

болуы тиіс. Былайша айтқанда, сарбаз-

дар дың  өліміне қатысты іс халықтың бақылауында болуы қажет. 

– Негізі, біздің әскери сот облыстық соттарға теңес-

тіріл ген. Бізде Қазақ станның әр аймағында орналасқан 

бірнеше гарнизондық сот бар. Әскери қылмыстармен 

қоса, Қорғаныс министрлiгiндегi, ҰҚК-дегi, IIМ-дегi, 

Төтен ше  жағдайлардағы

ғы ж

ж

ән

ә

е шекара

р шы

ш

лар

р ара сын-

дағы  қыл мыс тар  әскер

ер

и 

и 

со

сотт

ттар

ар

да

да қар

арал

ал

ад

ад

ы.

ы.

Б

Бай

а

қап

отырған боларсыз, олардың  жұмыс  ауқымы аз емес. 

Енді әскери сотқа теріс 

олар қарайтын істерге қо

қатыстыруымыз керек шығар. Қ

соттың істерін сырттай бақылаудың тет

нымыз жөн. Сонда

да ғ

ғ

ан

ан

а әскерд

р егіі са

с

рб

р аздард

р

қа тыс ты  істерд

д

ің

ің

н

н

ақ

ақты

ты с

с

еб

ебеб

ебін

н а

а

ны

ны

қт

қтай

айты

тын бола

Дайындаған Серік ЖҰМАБАЕ

Б

Е

Й

Й

АРАП ПІК

І

І

Р

Р

Б

Е

Й

Й

Т

Т

АРАП ПІК

ІР

Әм

Әм

ір

ірбе

бе

к

к 

ТӨ

ТӨ

ГІ

ІСО

СО

В,

В,

ге

ге

не

нера

ра

л-

л

майор, әскери сарапшы:

:

еріс пікір қалыптаспасы үшін, мүм кін, 

е қоғамдық ұйым өкілдерін

р. Қалай десек те, әскери 

ң тетігін ойлас тыр ға-

дардың өліміне 

боламыз.

АЕВ

ның

торы

теріс п

ге қо

ар. Қа

ң тет

здард

болам

БАЕВ

 

ы

еріс п

е қо

р. Қа

ң теті

дард

болам

БАЕВ

ң

ы

Сон дықтан  әскер  қатарын

нда

да

ғығы қ

қ

ұқұқы

ы

ықық б

бұз


ұз--

ғандарды тізгіндейтін әскери сотты

ың мәр--

те бесін бұлай түсіре беруге бол

олмайды. 

.

Қайта Қарулы Күштеріміздің, сонның ішінде

е 

еәск ери соттың беделін күшей

йте түсуімізз 

з

ке

кре

ре

к. Тіпті жалалпы соттарғ

р а 


а қарағанда, 

,

әсәс

ке

ке рр

и

и сосотт

тт

ыңың м

м

әрәр

те

тебебе

сі

сі бби

биік тұруы тиісс 

с

деп ойлаймын. Сондықтан н қалай десек те,,

ең бірінші әскери құпияны

ы көздің қара шы--

ғын дай  сақтауымыз  кере

рек, ол үшін әскерге

е 

еқатыс ты кез келген іс тек

ек әскери сотта қара--

луы тиіс. Біз неге әск

скери  құұпи

п ян

ян

ы жария я

етуге тиіспіз? Мұны О

Отанды

ды

сс

ат

атумум

ен

ен бб

ір

ірде

дей 


й

деп есептеймін.

Тағы да қайтал

алап айтамын, сар баз дар--

дың өліміне қаты

тысты іс те, басқа да әскери 

и

дау-жанжалдаар әскери соттың қарауымен

н

ғана шешілуі і керек. Олардың жұмыстарын н

азаматтық ссотқа беруге болмайды. 

Ег

Егер


ер ә

әс

әскскер

рде


дегі

гі ә


әлі

лімж


мжет

еттілікті тыямызз 

з

десек,  оо

нд

а әске

ри

бб

өл

імдегі тәртіпті і

күшей тіп

тіп, командирлердің жауапкершілігін

н

омандирлердің жауапкершілігарт тыр

ыру қажет. Командир қарамағындағы 

ы

жет. Командир қарамағындағсарба

баздың денсаулығы, өмірі үшін жауап 

п

денсаулығы өмірі үшін жауаберу

руі тиіс.

Нұрғ

Нұр


иса ЕЛЕУБЕКОВ 

ото)

ұрұр


ф

Абай


 ОМА

ОВ 


РОВ 

(кол


лаж


)

№220 (1131) 

19.12.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

«Адай» күйінің авторы кім?

Отпантауда не қасиет бар?

– Темірбек Тыйылұлы, ауданда үдемелі 

индустриялық-инновациялық даму бағ-

дар ламасының орындалуы қалай?

– Қай нәрсе болса да адам күшімен бітетін-

дік тен ауданның құрылымы мен халық санын 

айта кетейін. Ауданның құрамына Форт-Шев-

чен ко қаласы, Баутин, Таушық, Қызылөзен, Ақ-

шұқыр және Сайын Шапағатов ауылдары кіреді. 

Қазіргі ресми деректер бойынша 22840 тұрғын 

тіркелген, ал нақты саны 27000 адам шама сын-

да. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 

1999 жылғы санақ бойынша ауданда 9800 тұр-

ғын болған. Өсім тек ішкі табиғи өсім есебінен 

болып отыр. Ауданымызда орташа өмір сүру 

жас шамасы 70 жас. 

Қазақстан Республикасының Үдемелі индус-

триялық-инновациялық даму жөніндегі 2010-

2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағ-

дарламасы республикалық Индустрияландыру 

картасы бойынша аудан көлемінде алты жоба 

іске асырылған болатын. Мәселен, «Бекіре-

Аралды» сервистік ауыл шаруашылығы серік-

тестігінің «Тауарлық бекіре фермасын салу» 

жобасы халықтың балық өнімдеріне деген 

сұранысын өтемек. Теңіз жағалауында 450 млн 

теңгеге салынған ферма 20 адамды жұмыспен 

қамтитын болады. «Бекіре-Аралды» сервистік 

ауылшаруашылық серіктестігінде» бекіре шикі-

зат фирмасының құрылысын салу жобасымен 

құрал-жабдықтар алуға 138,0 млн теңге және 

бағдарлама аясында қажетті инфрақұрылым 

(ток, газ, жол) құрылыстары салынды. Қалған 

бес жоба теңіздегі мұнай игеру жобасы жұмыс-

тарына бағытталған болатын. Жүз пайыздық 

өндірістік қуаттарына шығып кете алмағанымен, 

жұмыстарын жүргізуде. Болашақта теңіздегі 

мұнай игеру жұмыстарының 2-кезеңіне байла-

нысты мол мүмкіншіліктері бар.

Тарихи деректер орта ғасырларда Үстірт 

жазығы арқылы кемінде екі керуен жолы өткенін 

көрсетеді. Олардың екеуі де Орта Шығыс 

елдерін Еділ жағасындағы мемлекеттермен, 

одан әрі Шығыс Еуропа елдерімен байла-

ныстырған. Бірінші жол торабы – Үргеніш 

қаласынан  басталып  Үс тірт  жазығына Қасқа-

жол тік өрінен көтеріле отырып Барса келмес 

сорының оңтүстігі арқылы Маңғыстауға жеткен, 

кейін бұл жол кемелер арқылы Каспий теңі зімен 

төменгі Еділ жағаларына дейін барған. Ал 

екінші жол жазба деректерде «түріктер 

дарбазасы» деп аталады. Ол сол Үрге ніштен 

бастау  алады да Қарақұм арқылы Үстіртке 

көтеріледі. Бұл сауда жолы Ембіге келгенде екі 

тармаққа бөлінген, бірі хараздарға бағытталса, 

екіншісі бұл ғарларға бет алған. 

Бұл жолдар туралы тарихи деректер өте көп. 

Араб саяхатшысы Ибн Фадлан (921-922 жж) 

өз шығармаларында ІХ-Х ғасырларда 

Хорезмнен Волга жаға лауларына(бұлғарларға) 

баратын жолдар туралы толық мәліметтермен 

сипаттама берген. Сондай-ақ саяхатшы 

Гардизидің (ХІ ғ.) Хорезмнен Үстірт арқылы пе-

ченег терге сапарлап барғаны туралы жазған 

күнделіктері де осы күндерге дейін жетіп отыр. 

Онда саяхатшы Маңғыстау туралы көптеген 

қызықты мәліметтер келтіреді. Дегенмен Ибн 

Фадлан мен Гардизидің жаз 

баларында 

Маңғыстау өлкесіндегі керуен-сарайлар туралы 

Болашағы зор Түпқараған

Маңғыстауда керуен сарайлар болған ба? 

– Мемлекеттік бағдарламалардың 

орын далуы қашанда күн тәртібінен түс-

пейді. Сол бағдарламалардың орын 

да-

луымен де әр өңірдің тыныс-тіршілігі айқын 

бағаланады. Бұл жағы ауданда қалай 

жүзеге асырылып жатыр? 

– «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 

аясында 38 адам қайта даярлаудан өтті, 11 

тұрғын 26,9 млн теңге несие алып, 25 жұмыс 

орнын ашты. 1612 жұмыс орны ашылды. 271 

адам тұрақты жұмысқа орналасты, 75 адам 

ақылы қоғамдық жұмысқа тартылды, 28 адам 

әлеуметтік жұмыс орындарына, 31 адам жастар 

практикасына жіберілді. Үш рет бос жұмыс 

орындарының жәрмеңкесі ұйымдастырылып, 

36 адам жұмысқа орналастырылды. Кедейшілік 

деңгейінен төмен тұратындар 17 есе азайды. 

2013 жылғы қыркүйек айында қызметкерлерге 

есеп телген орташа айлық атаулы жалақы 86 

119 теңгені құрады. 2012 жылдың сәйкес айы-

на айлық атаулы жалақы өсімі 19,6 % көбейді. 

Осы кезеңде нақты жалақы 14,1%-ға көбейді. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 

бойынша жақында Форт-Шевченко қаласынан 

сегіз пәтерлі екі тұрғын үй және екі пәтерлі сегіз 

тұрғын үй құрылыстары қарастырылған. Құры-

лыс жұмыстары аяқталды, қазіргі таңда сыртқы 

инженерлік желілерінің жұмыстары қалды. 

«Қолжетімді баспана» бағдарламасы 

аясын да Форт-Шевченко қаласынан 16 пәтерлі 

тұрғын үй құрылысы аяқталып, инженерлік 

желілері жүргізілуде. Бұл үй құрылысы аяқта-

айтылмаған. Демек, ІХ-ХІ ғасырлар шамасында 

Үстірт жазығында керуен жолдары қызу жұмыс 

істеп тұрғанмен, керуен сарайлар мүлде 

болмауы мүмкін. 

Біздің өлкедегі керуен сарайлар, дәлі рек 

айтқанда, бұл құрылыстардың қираған 

орындары туралы алғашқы мәліметтер тек кейін 

жазылған құжаттарда ғана пайда болды. 

Ресейдің тарихнамасында, осыдан 250 жыл 

бұрын П.Рычков атты саяхатшы Билюли 

(Белеулі) шатқалында керуен ші лерге арналған 

мешіті мен құдығы бар алаң кездескені туралы 

айтады. 


 Ал ХІХ ғасыр басында тағы да ресейлік 

А.Левшин Шұрық пен Белеулі керуен-сарай-

лары туралы қысқаша мәліметтер келтірген. Сәл 

кейінірек, Үстірттің солтүстік топографиясын 

зерттеген Н.Алексеев Мыңсуалмас сайындағы 

қорғанның қира 

ған қалдықтары туралы 

мынадай мәлі меттер береді. «...олардың ішінде 

тек екеуі тамаша: біріншісі өте ежелгі кезеңмен 

белгіленіп, әр қыры 2 саженьге дейін созыл ған, 

биіктігі 1,5 сажень болатын тең төрт бұрышты 

тастан көлемі 1,5 аршин мөл шеріндегі шаршы 

пішінді етіп қа ланған. Екіншісі 20-30 жыл бұрын 

құрыл ған, төртбұрышты болып күйдірілген кір-

піш 

тен тұрғызылған, оның көлемі де бі-ріншінікіндей дерлік...» Сонымен бірге Алексеев 

сол тарихи еңбектерінде біздің өлкедегі Куктем 

(Көптам) зираты туралы да жазған.

Тағы сол ресейлік, бірақ басқа зерт теуші 

В.Григорьев ХІХ ғасырдағы өз ең бегінде Үстірт 

үстінен Хива хандығына баратын керуен 

жолдарын сипаттай оты рып, солтүстік-шығыс 

Үстірт шыңында ор на ласқан үш бекінісі туралы 

жазып, Ұшқан атада, Қосқұдықта, Көптамада, 

Самда ірі ғимараттардың қираған қалдықтары 

кез де сетінін жазады. Осы еңбектердің бар лы-

АЙМАҚ


Көне ескерткіштер 

туралы жаңа деректер

 Маңғыстау облысы – 

шамамен 162 шаршы шақы-

рымдай аймақты алып жатқан 

байтақ жер. Маңғыстаудың 

тарихы, археологиясы аз зерт-

телген жоқ. Дегенмен талай 

ақпаратты ішіне бүгіп жатқан 

өлке жыл сайын зерттеушілерді 

жаңа деректермен таңғалдырып, 

жыл сайын жаңа ескерткіштер 

ашылуда. Олардың қатарында 

«Опорный» стансысынан 

50 шақырым қашықтағы 

Асалы-Көкетай күмбез тамы 

ескерткіштерін айтуға болады. 

Ел аузындағы деректер бойынша, бұл 

ХІХ ғасырдың бас кезінде осы өңірді 

мекендеген тұрғындар арасында Асалы 

мен Көкетай атты қыз бен жігіт бір-біріне 

ғашық болады. Бірақ қосылуларына ата-

ана батасын ала алмаған қос ғашық басқа 

жаққа қашып кетуді шешсе керек. Арғы 

жағы түсінікті, қос ғашық қуғыншылар 

қолынан қаза табады. Кейіннен осы жерде 

ескерткіш күмбездер пайда болыпты. Бірі 

– Асалыға тұрғызылған күмбез там, оны 

батыс өңіріндегі сәулет өнерінің тамаша 

туындысы деуге болады. Екіншісі қыш 

кесектен тұрғызылған Көкетай мазары, сол 

заман үшін үлкен шеберліктің үлгісі болып 

табылады.

Маңғыстау ауданынан есепке алынған 

Қызылтас ( Ново-Александровск) бекінісі 

салынуының қысқаша тарихы; «Ресей мен 

Хиуа» арасындағы шиеленіс жыл санап 

ұлғая түсіп, орыс үкіметі полковник 

Ф.Ф.Бергке (1793-1874) арнайы экспе-

диция ұйымдастыруды тапсырды. Ол 1825 

жылы Сарайшық қаласында экспедицияны 

болашақ жорыққа әзірледі. Сол жылы 

экспедиция 15 желтоқсанда Сарайшықтан 

шығып, Жемнен өтіп, Каспий теңізін 

жағалай отырып, Қайдақ сорына дейін 

келіп, Үстірт қыратына көтерілді. Одан 

Бейнеу, Сам, Желтау айналып, Сарнияз 

тұсында Жемнен қайта өтіп, Арал теңізіне 

беттеді. Әскери керуенді жол-жөнекей 

азық- түлікпен қамтамасыз ету мақсатында 

қамал салу үшін Маңғыстауға жіберілген 

белгілі саяхатшы, табиғат зерттеушісі келді. 

1834 жылы осы жерде 500 адамдық әскер 

ұстайтындай Ново-Александровск қамалы 

салынды. Маңғыстау түбегінде патшалық 

Ресей ықпалының мықтап орнығуы осы 

қамалдан басталды. Бірақ кейіннен орыс 

бекінісі Каспий – Хиуа сауда жолының 

тірегі болуға қолайсыздықтар көрсетуіне 

байланысты қазіргі Форт-Шевченко қала-

сы жерінен жаңа Ново-Петровск қама лы 

салынып, қоныс аударды». Сай өтес стан-

сысынан 50 шақырым қашық 

тық 


тағы 

Қызыл тас шыңы ернеуіндегі 4,5 га.  

Қызылтас мешіті. Табиғаты әдемі, 

терең Қызылтас шаңының төменгі орта 

қаба тында тұрғын үй құрылыстары қал-

дықтары, мешіт пен қорым сақталған. 19-

20 ғ. Басы кезеңдерімен белгіленетін бұл 

мешіт үйінің құрылысы кіреберіс дәлізден 

және төртбұрышты үлкен бір бөлмеден 

тұра ды. Бөлме ортасында нақышты қашал-

ған тіреуіш бағана және оңтүстік-шығыс 

қабатында михраб ойылып салынған. 

Мешіт төбесіндегі аласа төрт күмбез 

тастары, әсем жиектенле қаланған бастыр-

ма тастары бұл діни ошақтың бірі «Со-

набай» жерасты мешіті мен қорымы және 

Шайыр елді мекенінен 20 шақырым 

қашық тықта орналасқан XVII-XVIII ғасыр-

ларда өмір сүрген сопылық жолды ұста-

нып, шәкірт оқытқан «Төлеген әулие» жер-

асты мешіті де осы жылы мемлекеттік 

қорғауға алынды. 

Қарақия ауданы бойынша: Тасболат 

күмбез тамы және ел аузында «Әулиелі 

орын» деп танылған дала мешіті, XVI-XIX 

ғасыр ларды қамтитын ескерткіштер қата-

рында түркімен тайпалары мен Адай 

тайпасы қойылымдары сақталған Шейх 

ата қорымы ескерткішін мемлекеттік қор-

ғауға алу ұйғарылды.

Әрине, қазіргі уақытта мемлекеттік 

қорғау тізіміндегі 185 ескерткіш қатарында 

ғұмы 

ры мыңжылдық тас ескерткіштер болғанымен, уақыт өте алғашқы пішіні

көркемдік түр-сипаты, жағдайы өте төмен 

дең 

гейдегі ескерткіштер бар. Ескерт-кіштердің техникалық жағдайын тексеру 

және қорғау-сақтау, қалпына келтіру 

жұмыстарына ұсыну сияқты міндеттер 

инспекция бөлімінің мойнында.

Шопан ата қорымынан 3-4 шақырым 

қашық тықтағы  Үлкен  құдық  архео ло гия-

лық нысанасына жүргізілген қазба жұмысы 

нәтижесінде қола дәуірінің ерте кезең де-

рімен белгіленетін өте ежелгі екі қойылым 

табылды. Өлі денелер ана құрсағында 

жатқан сәбидей жұмыртқа тәріздес қабірге 

бір қырынан бүктеле жерленген. Жерлеу 

дәстүріне отқа өртеу тәсілі қолданылған, 

археологтердің болжауынша, жерлеудің 

мұндай тәсілі ежелгі көшпелі тайпалардағы 

«адамның бұл өмірге келуі және өмірден 

мәңгіге кетуі» деген діни түсінікке сәйкес 

келеді дейді. Қорықтағы желтоқсан айын-

да ашылған «Ежелгі Маңғыстау мұралары» 

тұрақты экспозициялық көрмесін тама ша-

ла саңыз, толық мәліметке қанық болар 

едіңіз. Қорық қызметкерлері жасақтаған 

бұл көрме 2003-2005 жылдарындағы 

архео логиялық қазба жұмыстары нәти-

жесіндегі жәдігерлерден тұрады. 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал