Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет5/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР ЕНДІГӘРІ 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ӘЗІРЛЕНЕТІН БОЛАДЫ

Мәжілісмендер бастама жасап, өзара ма-

құл даған  және  бір маңызды заң жобасы екі үл-

кен дүниені көздейді. Оның бірі – халықаралық 

Бұл норма келісімдерді даярлау мен оларды 

жүргізуге қатысушы мемлекеттік қызметшілер 

үшін баса қаперде ұстанатын негіз болуы шарт», 

–  дейді М.Әшімбаев. Бұдан бөлек, қазақ тіл

іл

і 

ҚаҚа

за

зақсқста

танн


нн

ың

ыңм

мемлекеттігін айқындайтын б

бас

ас

--

ты

тыф

фак


ак

то

торр 

ек

екен

ен

іін еске ала отырып, Қазақс

қста


тан

н

Республикасының шет мемлекеттермен екі-жақты халықаралық шарттарын  Қазақ стан ның 

мемлекеттік тілінде және тараптардың келісуі 

бойынша өзге де тілдерде жасасуы қаралып 

отыр. Тоқталатын жайт, бүгінгі қолданыстағы 

заңнамада осын

ында


да

й 

йта

та

лала

п 

п ба

ба

р.р.

Д

Дег

ег

енен

ме

мен 

н 

сосо

нд

ндай

ай

 талаппен қоса,

а о


о

нд

ндаа

«е

«ере

реже


же

б

бойойын

ын

шаша»

» де


деге

ге

нн

тіркестер қосылған екен. Ал сол «ереже бо йын-

ша» жасалатын келісімшарттар қазақ тілін 

айналып өтуге көп «септігін» тигізіп те отырған.Мәулен ӘШІМБАЕВ,

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

Бі

Бі

з 

з 

бұ

бұ

ға

ға

н 

н  дейін Үндістанмен арада 

а  құ

құ

-

-

қы

қықт

қтық

ық

к

к

өм

өмек

ек

к

көр

ө сету туралы ке лісімді рати 

и

фи

фи

-

-

кациялаған болатынбыз. Мемлекетаралық екі-

жақты келісім болғанына қарамастан, ол орыс, 

ағылшын және хинди тілінде жасалып, қазақ тілі 

шет те қалған еді. Бұл бір ғана мысал, ал он дай-

ларды санасақ, жетіп-артылады. Екінші мәселе 

кей бір жағдайла

ла

рд

рда ке

ке

лі

лі

сі

сі

мд

мд

ер

ерді

ді

ң 

ң қа

қаза

за

қш

қш

а 

а 

мә

мә-

тіні сын көтер

рме

мейд

йді.

і. Т

Т

іп

іп

ті

ті

с

с

оң

оң

ғы

ғы

у

уақ

ақ

ыт

ытта

та

б

б

ііз 

осындай келеңсіз жағдайларға көбірек ұрынып 

жүр міз. Соның салдарынан қазақ тіліндегі мә-

тінді қайта-қайта түзеп, шетелдерге ноталар жі-

бе руге  мәжбүр болып жатырмыз. Бұл, шын ды-

ғын да,  біздің еліміздің имиджіне нұқсан 

ке

кел

л 

ті

ті

рм

рм

ей

ей

қ

қ

ой

ой

ма

майды. Мысалы, Люксембургп

п

ен

ен

 

жа

жа

 с

 с

ас

ас

қа

қа

н 

н 

ша

шағы

ғы

н

н ғана келісімде біз қазақ т

т

іл

ілін

ін

-

-

дегі мәтінінің грамматикалық, орфографиялық 

сипаттағы қателіктері  үшін төрт мәрте нота 

жіберуге мәжбүр болдық. Бұл ұят нәрсе енді. 

Астана

Б

РИФ

ИНГ


Бас прокурордың 

ң

бібірі

рінш


нші

і 

орор

ын

ынбаба

са

сарыры

И

Ио-

о-

ган Меркельдің сөзіне қарағанда, ар на йы мекемеаралық жұмыс тобы жаңа қыл мыстық 

құқықтық алаң бағытында үш жыл бо йы  жұмыс 

істеген. Нәтижесінде Қыл мыс тық және Қыл-

мыс тық іс жүргізу кодекс те рінің жаңа нұсқасы 

да

даяр


яр

б

болол

ып

ып, бү


бү

гі

гнд

нд

ее

па

пр 

р

ламентшілердің қызу та

талқ


лқыс

ысы


ы үш

үшін


ін

о

ор

рта


таға

ға т


та

асталған. Құжат жаңа 

қыл  мыстық ая ны аңсайтын болғандықтан, но-

вел ладан кен де емес. Айталық, Қылмыстық 

ко декстің  жа ңа  үлгісінде медициналық қыл-

мыс тар үшін жауапкершілік күшейтілген. Сон-

дай-ақ киберқылмыстарға қатысты қатаң жаза 

қол  дану  қарастырыл

лға

ға

нн.

«

«БүБү

гі

гінднд

е 

е да

да

мымы

ға

ған

н

мем  лекеттерде киб

берқылмыстарға қатысты ар-

на йы  баптар бар. Ал біз болсақ, хакер лердің 

іс терін әлі күнге дейін дұрыс тергей ал май жа-

тыр мыз», – деп мойындайды қа зіргі олқылыққа 

келгенде Иоган Давидович. Бұл ғана емес, сәу-

лет-құрылыс саласындағы қа уіпсіздік үшін де 

жа уапкершілік кү шей тіледі.  Соның 

ң

арқасында Қа

Қа

рағандының «Бе соба» тұрғығын-

н-

үйүй к

кеш


еш

ен

енін

ін

деде

гі

гі 

се

секілді оқи ғалар қайталанбаба

йд

йдыы де

де

геге

н

нсе

се

ннім

м

бар. «Жол апатында адам өліміне себепкер бол  ған мас жүргізушіге жаза қатаң болады. 

Ме  кемеаралық  жұмыс  тобы мұны «ауыр қыл-

мыс саналады» деп шешті. Ол үшін біз жеті жыл 

бас бостандығынан айыру жазасын бел гіледік. 

Ос

Осы


ы

ор

орайайда

да

аа

та

тап п

өт

өтер

ер

лілі

к 

к жа

жа

йтйт, 

, ау


ауыр қылмыстар 

бо

бой й

ын

ыншаша т

т

арарап

ап

таа

рд

рдың

ың ы


ы

мы

мыр

р

ағаға келуі мүмкін 

емес», – дейді Бас про курордың бірінші орын-

басары. Ал бас қа  қылмыстар бойынша бас бос-

тан дығынан  айы рудың орнын айыппұл төлеу 

жазасы ба сады. Меркель мырзаның айтуынша, 

та ғайындалатын осындай шараның  үлесі 50 

па

а

йызға дейін артады. «ТЕР

РГЕ

ГЕУ 

У

СУ

СУ

ДЬ

ДЬЯС

ЯСЫ

Ы» Д

ДЕГ

ЕГЕН

ЕН

Ш

ШЫҒ

ЫҒА

АДЫ

Бұдан бөлек, Қылмыстық іс жүргізу ко декс-

інің жаңа нұсқасына сәйкес, сотқа де йінгі іс 

жүр гізу  тәртібін бақылау мақсатында «тергеу 

су дьясы» лауазымын енгізу көзделіп отыр. Ол 

про курорлармен  бірге  Қазақстан  аза мат та ры-

ның құқықтарын қорғауды қадағалайд

д

ы. Осы-ға

ған


н ор

ор

айай, тергеу судьясы үй қамаққ

қ

аа от

от

ырыр

 ғ

 ғызыз

у,

у, 

ме

медиди

ци

цин

налық  ме ке меге  күшпен  қа

қа

ма

мауу 

жә

жән

 н

ее 

тағы  басқа ша ра лардың қаншалықты заң ды 

екендігін әлгі тер геу судьясы тексеретін тә різді. 

Сондай-ақ тергеу судьясы ауыр және аса ауыр 

қыл мыстардан бөлек істер бойынша  ке  піл зат-

тың көлемін анықтай алады. Ал ке піл зат жасал-

ған  бо

ойд


йд

а

а тете

рг

ргеу

еу

иизо

з ля


лято

то

рыры

ны

ның 

ң 

бабас шысы 

күдікті аз

азам

амат


атты

ты

ббос

ос

атат

уы

уы шшар

арт.


т О

Ол 


л үш

үшін


ін соттың 

қосымша шешімі керек емес. «Алайда адам 

өлімі,  ұйымдасқан қылмыс және лаң кес тікке

қатысы бар азаматтардың кепілзаты еш қа был-

данбайды», – деп нық айтты Меркель мырза.

Бұдан  бөлек,  бас прокуратура өкілі Қыл-

мы

мы

с с 

ты

тық  ко

к

декстің қазіргі нұсқасыннан

ан і


і

ст

ті і 

қо

қо-

-

сысым 

м

шаша

 тер


ер

ге

геуг

у

е е жіберуді алып тастау қажеттігі

гі

нн

ал

алғ ға 

а та


тарт

ртад


ады.

ы. «


«

Бі

Б з осы саладағы жағдайды зезер-

р-

делеп шықтық. Соңғы бес жылдың ішінде 4,5рет істі қосымша тергеуге жіберу жөнінде ше-

шім шығарылды. Ондайда тергеу амалдары 

қай та  басталып, куәгерлер екінші рет сотқа ша-

қы рылады. Оған көп адамдардың көңілі тол-

май ды.  Біздіңше

е,

, қоқосы

сы

мша тергр

еу

еуді

ді

алып тас-тау дың  арқасы

сынд


нда

а со


сот 

т

қақа

ма

мау

у

нене

ме

месе

се

аа

қт

қтау

а

 бо йынша нақты е

і

кі шешімнің біб

реуін қаб

был-

дай  ды. Әрине, тергеу кезінде қандай да бір ол қылықтар орын алуы мүмкін. Мұндай жағ-

дайда соттың кінәлі азаматты ақтап шығуы да 

ық тимал.  Алайда  бұл жолмен барлық дамыған 

мемл


л

ек

ееттер 

р жүүріп келеді. Сол арқылы тер геу

еу-

д

дің 

ң

саса

па

пасы

сы

кк

өт

өте

еріледі», – дейді И.Мерк

кел

ель.


ь.

 

АйАйт пақ шы,  қылмыстық кодекстің кеңістіг

і

і ақ-па рат тық технологиядан да кенде қалмайды.

Мә селен, бейнебайланыс құралдарын қолдану 

ар қылы қашықтан жауап алу жүйесі де енгізілуі 

әб ден  мүмкін. Бұл біздің еліміз үшін әбден ла-

йық  ты  дүние  се

екі


кілд

д

і.і

 Өйткені Қаз

аз

ақстанның тер риториясын

ын е


еск

ск

ерер

се

сек,к, б

б

ейей

не

еба

ба

йлйлан

аныс


ыс

а

ар-

р

қылы жауап алулу ж

ж

үйүй

ес

есін

ін

іңің т

т

иіиімд

д

іліліг

гі

і зозор

р.

ОО

ға

ғанн

қоса, бюджеттің біраз қаражатын үнемдеуге 

бо  лады. Сонымен қатар бас прокуратура сан 

алуан қылмыстар кезінде зардап шеккен аза-

мат тарға көмек берудің арнайы қорын құ руды 

жос парлап отыр. Аталған қор кінәлі аза мат тар-

дан өндірілген ақшамен толықтыралады.

Бә

Бәлклкім

ім,


,

оғ

оған

ан

жж

ек

е еменшікті тәркілеу шаралл

ар

ары

ы

дада б

бағ


ағ

ыт

ыттаталы

лы

пп қ

қалар. «Әрине, дамыған ел де

дер-

р-

дің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, осы іспетті қор лардың ақшасы зардап шеккен барлық аза-

маттарға жетпей жатады. Сондықтан біз қазақ-

стан дық қорды құруға қатысты заң жобасында, 

ал дымен,  асыраушысынан айы рылған және 

жыныстық зор

орлы


лы

қ-

қ-зо

зомб


мб

ыл

ылық

ыққа


қа т

т

апап

б

бол

ол

ғаға

н

назаматтарға  кө

кө

меме

к

кбе

беру


руді

ді

кк

өз

өзде

де

ймйм

із

із. За

Заң


ң

жобасын талқылау барысында оның бар лығы 

қайта қаралып, тиісті өзгерістер енгізілуі әбден 

мүмкін», – дейді Меркель мырза. 

Айта кеткен жөн, Қылмыстық және Қыл-

мыс тық іс жүргізу кодекстерінің жаңа нұсқасын 

20

2015


15

ж

жылыл

ы

ықо

қо

лдл анысқа енгізу көзделген.

Бұл заң жобасы ҚР аумағында 

қар жылық  (инвестициял

ял

ықық

)

)пи

пи

рр

а-

ами далардың  қызмет

ет

інін

ің

іңж

ж

олол

ын

ын кесу және оған тыйым салу жөнін-

дегі шаралар кешенін қарастырады. 

Заң жобасы күшіне енсе, қаржылық 

(инвестициялық) пирамидаларын 

құрған немесе олардың қызметіне 

ба

басшсшыл

ылық


ық

ж

жасасағ

аған


а  азаматтар 

қы

қылм

лм

ысысты

ық,


қ,

а

алл ос

ос

ы ы пи

пира


рамидаларды 

жарнамалаған азаматтар әкімшілік 

жауапкершілікке тартылатын бо ла-

ды. Яғни еліміздің «Бұқаралық ақ-

па 

рат құралдары туралы» және «Жар нама  туралы»  Заңдарына 

қаржылық (инвестиция

ялы

лық)


қ)

 пир


р

а-

ми даларының қызмее

ті

тінн жа

жар


р

на

на м

 ма-


а-

лауға тыйым салу туралы ти

і

істі


і

 

түзетулер енгізілмек.Со

Со

нднд

ай

айақ 


қ комитеттің ке ңей-

ті

тілглген

ен о


о

ты

тыры

рысында «Қазақстан 

Рес публикасының кейбір заң на-

малық ак тілеріне мемле кеттік ор-

ган дар дың  құзыретін заңнамалық 

жә  не  (немесе)  заңға  тәуелді  де ң-

гей де бе кіту мәселелері бойынша

өзге ріс тер м

м

ен

ен тт

ол

олық

ық

тытыру

рула


ла

р

рен

ен-


гізу туралы»

ы»

жж

ән

әнее

«К

«Кейейб

бі

р заза

ң 

ң нана

-

-ма лық актілерге атқарушылық іс 

 жүр гізуді  жетілдіру  мәселелері 

бо йынша  өзгерістер мен толық ты-

рулар енгізу туралы» заң жо ба-

лары екінші оқы лым да қаралды. 

Ко

Ко м

 м

итет оты ры сында  қаралған за

заң 


ң 

жо

жоба

бала


ла

ры

р Па лата қарауына

жі

і б

б

еріілдіі

.

Бүгін ҚР Парламенті Сенаты Конституциялық заңнамасот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің 

кеңейтілген отырысында «Қазақстан Респуб

у ликасының 

ке

ке

йб

йбір

ір

з

заң

аңна

на

ма

ма

лы

лы

қ актілеріне қаржылық 

қ (инв

нвес

ес

ти

ти

ци

ци

ял

ялық

ық

пи

пи

ра

ра

ми

мида

дала

лард

рд

ың

ың қызметіне қарсы іс-қимы

мы

л

л мә

мәсе

се

ле

ле

ле

лері

рі

 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасы қаралды. Бұл жөнінде ҚР Парламенті Сенатының 

баспасөз қызметі хабарлады.

Ре

Ре

се

сей 

й Ғы

Ғылы

лым 

м 

ак

а

адемиясы Экономикалы

лы

қ 

қ 

ст

стра

рате

те

ги

ги

ял

ялар

ар 

ин

инст

стит

итут

утын

ын

ың

ың х

х

ал

алықаралық сарапшылар 

р то

то

бы

бы

«

«

Қа

Қаза

зақс

қста

та

н

н 

2050 – жаңа биіктерге» атты ұжымдық монографиясын 

жарыққа шығарды. Астанада ресми түрде тұсауы кесілген 

ресейлік сарапшылардың еңбегі жайында ұлыбританиялық 

Р.Мэтьюз бен ресейлік ғалым Александр Агеев тарқатты.

ТҰСАУКЕСЕР

Құрамында Ұлыбри

ри

тата

ни

ния,

я,

ГГ

ер

ер-

ма ния, АҚШ пен Швей

ей

ца

царирия

я се


се

 к

кіліл

-

ді елдердің са рап шылары бі рік ті-рілген халықаралық  ұжым жыл 

са йын  Ресейдегі ғылым ака де мия-

сы жанындағы Экономикалық 

стра  те гия лар

ар

 институтымен бір-ле

ле

сісіп,

п, зз


ер

ер

тттт

еу

еуж

ж

үрүрг

гіз


із

іп

іп келеді екен. 

Со

Сол

л арқы


қылы

лы әле


лемн

мнің


і

1

100-ден ас-там мемлекетінің арасындағы ин-

тегралды қуат туралы жаһандық 

рейтинг те түзілетінге ұқсайды.

Ал  ресейлік профессор Алек-

сандр Агеев 

тің айтуын

ынша

ша,


,

биыл 


жүр гізілген  ин те гралд

лд

ықық

з

зер

ер

тттт

еу

еу нә тижесінде Қазақстан 34-орынға 

та бан  тіреген. Әлемдік рей тинг і-

лер дің  көпшілігі  экономикадағы 

бел гілі  бір көрсеткіштерге негізделе 

оты рып жа салады. Ал интегралды 

қуат туралы  ті зім ді  жасаған  уақытта 

ес

ес

епеп

ті

тік к  мо

мо

деде

ль

льдеде

рг

рге

е

сүс

йене оты-

ры

рып,


п,

э

эко

коно


номи

мика


ка

да

дан н бө

бө

ллек ішкі сая-

си тұрақтылық, сыртқы саясат, ұлт-

тық қа 

уіпсіздік, президенттің абы рой-беделі мен ықпалы және 

ха лықаралық қатынастар са-

ласындағы бастамалар

р

 ескеріледі. А.Агеев бұл турасынд

д

аа

«Қ

«Қазаз

ақ

ақст

ст

анан 

2015 жы лы интегралд

лды

ы

қуқ ат

ат

жж

ө

ө-нінен әлемдік рей тинг іде он сатыға 

жо ғарылап, 24-орынға тұрақтауы 

тиіс», – деген жора мал ды алға тар-

тып отыр. Бұл да елдігіміздің ерен 

қа дамына  қа

қ

тысты сырттағы са-ра

ра

ппшы

шы

ныны

ң

ң бе

бе

ргрген

ен

тт

әу

әуеле

сіз бағасы 

бо

б

л са  керек. Дәл осындай тәуелсіз бағаны 

бри  тан дық  сарапшы да қолмен 

қой ғандай қай та лай ды.  «Қазақстан 

Пре зиденті  Н.На зар баев  ұстанған 

сая  сатының  арқасында

да

бб

ү 

ү гігінд

нд

ее

мем лекет  жоғары эко

ко

но

номи

ми

какалы

лық


қ

та  быстарға қол жеткізіп қана қой-

ған жоқ, әлеуметтік даму жоға ры-

лады, медицина, ғы лым мен білім 

саласында да халық аралық та быс-

тарға жетті. Халықаралық бі тім гер-

ші

ші

лілі

к 

к жожоба

ба

лала

ры

рыны

ны

ң ң 

тұ

тұтас легі жү-

зе

зегеге а

а

сысы

ры

рылылы

п

п,т

түр


үр

лі

лір

р

ейе

тингілерде 

жоғары қарқынмен алға жылжуда. 

Бұ

Бұла

ла

р р 

ды

дың 

ң 

баб

рл

рығы тұтастай ал ған-

да

даТ

Т

әуәуел

ел

сісі

з 

зҚа

Қа

зақстанның әлеуетін анық байқатады», – дейді ұлы бри-

та ниялық  профессор Р.Мэ 

тьюз. 

Сон дай-ақ  зерттеулердің қоры тын-ды сы  Қазақстан  басшысының 

идея  лары мен

ен

 мақ


а

саттары бүгінде

күллі елдің

ң

жажал

л

пыпы

 ұ

 ұлт

лтты


ты

қ 

қ құқұнд

нд

ы-ы-

лық тарына а

айн

йналға


ғаны

нын да көр

өр сет

іп

іп отырса керек. «Ал бұлар өз кезе-

гінде қоғам санасына нық орны-

ғып, қазақстандық өмір салтының

не гізіне  айналғандығын  көрсетіп 

отыр

ыр

»,,

  – д


дейді

д

 тұсаукесерде пікірб

біл


л

д

діруру

ші

шле

лер.


р. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал