Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет3/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

диц

ицин

ин

ал

ал

ық

ық т

т

ур

уриз

измн

мнен

ен т

таб

аб

ыс

ы

 табушы 

негізгі елдердің алғашқы бестігіне АҚШ, Германия, Түркия, 

Үндістан, Тайланд еніп отыр. Сондықтан биыл Монакода 

Медициналық туризм қауымдастығының мүшесі болып 

табылатын 38 ел Бүкіләлемдік медициналық туризм 

қа

қауы

уы

мд

мд

ас

ас

ты

ты

ғы

ғы

н 

н 

құ

құ

ру

ру

т

т

ур

уралы хаттамаға қол қойд

ды.

ы. 

Қа

Қа

на

на

т 

т 

ҚА

ҚА

ЗЫ

ЗЫ

Мансұр Х


МИТ

АМИТ


(фо

(

то)ұр

ф


№220 (1131) 

19.12.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Басы 1-бетте

СЕНА


Т

Ноғай халқының атауы 

қалай пайда болған?

Бүгінде 200-ге жуық мүшесі бар БҰҰ жарғысын қай мемлекеттер 

қабылдағанын білгім келеді.

Тимур, Алматы қаласы

Жалпы, БҰҰ екінші дү 

ниежү-

зілік со ғыс тан  кейін  КСРО,  АҚШ,  Қы  тай  жә не  Ұлы бри та ния  мем ле-

кет те рі  нің  бел сенділік  таны туымен 

құ рыл ған  бо латын.  Ұйымның  идея -

сы мен атауын 1945 жы 

лы Сан-

Фран цис ко да  өткен  кон фе рен-ция 

да Ф.Д.Руз 

вельт ұсынды. Бұл 

ұсы нысты  ан ти гитлерлік  коа ли ц ия-

ға  мү ше  мем лекеттердің  бәрі  қо л  да-

ды. Сіз сұ рап отырған, Бірік кен Ұлт-

тар Ұйы  мы ның ең басты әрі не гізгі 

құжаты  бо лып саналатын Жар  ғыны 

КСРО, АҚШ, Қытай жә не Ұлы бри-

тания  мем лекеттері  өкіл  де рінің 

қатысуымен  да йын да ды.  Құ жат  бес 

тілде – ағыл шын, қытай, фран цуз, 

орыс  жә не ис пан тілдерінде да йын-

да  лып, оған 1945 жылдың 26 мау-

сы  мын да  51  мемлекет  қол  қойды. 

Ал Жар  ғы сол жылдың 24 қа занында 

атал   мыш  конференцияға  қа ты сушы 

ел  дер дің  рати фикация лау ла рына 

байла нысты  кү шіне  енгізілді.

БҰҰ жарғысын қай мемлекеттер қабылдаған?

ке лісімдегі ұлттық мүдденің сақталуы болса, 

екіншісі – мемлекеттік тілдің мерейі. Бұл да 

бұған дейін талай рет сөз болып, тіпті шетелдіктер 

алдында да біраз беделге нұқсан салған мәселе 

демеске лаж жоқ. Ал ондай құжатты әзірлеуге 

депутат Қуаныш Сұлтанов, Мәулен Әшімбаев 

пен Зағипа Балиевалар мұрындық болыпты. 

«Қазақстан бүгін әлемнің көптеген елдерімен 

экономикалық және мәдени байланыстарды 

белсенді дамытып, жаһандық, өңірлік дең-

гейдегі түрлі халықаралық ұйымдардың қыз ме-

тіне белсенді араласуда. Бұл қызметтердің бар-

лығы халықаралық шарттардың негізінде жүзеге 

асып жатқаны мәлім. Осыған орай, бүгінгі таңда 

келісімдерді дайындау үдерісінде белгілі бір 

қиындықтардың бар екені де жасырын емес. 

Сол себепті біз халықаралық шарттар мен 

келісімдерді жасау мен жоспарлауды бір жүйеге 

келтіруге, еліміздің сыртқы саяси қызметінде 

мемлекеттік тілдің рөлін нығайтуға, жалпы, 

халықаралық саладағы келісімдердің сапасын 

арттыруға қатысты арнайы ұсыныстар енгізіп 

отырмыз», – деді Мәжілістің Халықаралық істер, 

қор ғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы 

Мәу лен Әшімбаев. Оның айтуынша, заң жо ба-

сымен «Қазақстан Республикасының халық-

аралық шарттары туралы» және «Қа зақстан Рес-

пу бликасының тіл туралы» Заңына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілмек. Соның ішінде 

Қа зақстанның ұлттық мүддесіне сай келмейтін, 

ұлттық қауіпсіздігімізге залалын тигізуі мүмкін 

немесе еліміздің Тәуелсіздігіне кері әсерін бе-

ретін халықаралық шарттарды жасасуға жол 

бер мейтін жаңа норма енгізіледі. «Осылайша 

біз халықаралық шарттар туралы заңда қандай 

да бір жағдаймен ұлттық мүдделерге қайшы ке-

летін, сонымен бірге біздің Тәуелсіздігімізге нұқ-

 сан келетін келісімдерді дайындауға еш қандай 

болмайтыны туралы нақты көрсетіп отырмыз. 

МӘЖІЛІС


Халықаралық шарттар бұдан былай қазақша әзірленетін болады

Мұнымен қоса, от ба сы институтын жоққа 

шығаратын, ұлттық дәс түр лерге қарсы үгіттейтін 

ақпараттар да ба лаларға зиянды деп танылған. 

Телеарналар осы талапқа сай келетін өнімді, 

соған сәйкес тен ді рілген таңбамен белгілеп қана 

эфирге таратуға тиіс. Керісіше жағдайларда 

оларға заңмен шара қолданылады», – дейді 

депутат. Бұл ретте ақпараттық өнімнің жас 

санаттары индекстеледі, со 

лардың негізінде 

«-6», «+6», «+12» «+16» жә не «+18» секілді 

жас санаты белгісі берілетін бо лады. Бұл ретте, 

әрбір жас санатының өзіне тән критерийлер 

айқындалып отыр. Баста ма шылдар ақпаратты 

таңбалаудың да өзіндік се бебін алға тартады: 

«Әр жастағы баланың ақпаратты қабылдау 

мүмкіндігі әртүрлі, оның үстіне ақпараттың бала 

психикасына әсер ететін санаты да әртүрлі. 

Сондықтан да біз мұны жіктемесек болмайды. 

Ондай белгілері жоқ ақпараттарды таңғы 

алтыдан түнгі он екіге дейін бергізбейік деп 

отырмыз». 

Айта кетерлік тағы бір мәселе, Қазақстан ен-

ді қолға алып отырған «қорғаныс» құралына 

әлем елдері баяғыда-ақ ден қойған. Бергісін 

ал ғанда, Әзірбайжан, Беларусь, Украина, Лат-

вия мен Эстония, ТМД Парламенттік Ассам-

блея 

сы бұған айрықша мән берген. Ресей арнайы заң қабылдаумен қатар, Президент 

жанынан ба лалардың құқы жөніндегі өкілетті 

кеңес құр ды. Оның негізгі мақсаты – балаларды 

рухани аз дыратын ақпараттан қорғау. Ал әлем-

дік тә жірибеге қарағанда, мұндай заң алғаш рет 

әлем бойынша Англияда, сосын АҚШ-та қабыл-

данған екен. «Айталық, Англия 1984 жылы бей-

не жазу туралы арнайы заң қабылдады. Онда 

эротикалық, порнографиялық және т.б. кері 

сипаттарға, балаларды аздыратын ақпараттарға 

тосқауыл қойылды. 1998 жылы АҚШ кәмелетке 

толмағандардың жеке өмірін қорғау туралы заң 

күші бар акті қабылдады. Міне, осы актіде алғаш 

рет балаларға арналған веб сайттарды жіктеу 

нор масы енді. Бұдан бө лек, әрбір баланың ин-

тернет ресурсы мен шек теуі болады. Сол ре сур-

сы бар балаларға ақ па рат тар іріктеліп, оларға 

ке рек еместері бе  ріл мейді. Біз де осыны қа рас-

ты рып,  тех ни ка лық  мүм кіндік  болса,  сондай 

жағ дайға  көш ке ні міз  дұ рыс  болатын  еді»,  – 

дейді депутат Алдан Сма йыл. 

Сөйтіп, балалар экраны бұйырса былық-

шы лықтан, әзәзіл ақпараттан біршама ада ла-

нып, тазарып қалмақ. Экран ғана емес, де пу-

таттар мектепке қажетті оқу құралдарын да түрлі 

безендіру мен тексіз жарнамадан арашалап 

алмақ. Сосын балалар үшін сайттардағы бе й-

әдеп  тілікке де құлып салынады. Өйткені осы 

ара 

да балалардың арандауы өршіп тұрған тәрізді. «Соңғы уақытта балалар арасында қа-

ты гездік артып, бір-біріне бауырмалдық деген 

сө ніп барады. Бұның себебі залалды ақ па рат-

тардың емін-еркін таралуынан туындаса керек. 

Бұ дан кейінгі кезекте балалардың өз өмірлеріне 

өз дері зиян тигізетін, өзіне-өзі қол салуға итер-

мелейтін ақпараттарға тыйым салғалы отырмыз. 

Өйт кені суицид деген арамызда көбейіп кетті. 

Дүниежүзілік деректерге қарағанда, БҰҰ мә-

ліметінше, жылына 1,5 млн-ға жуық бала өзіне- 

өзі қол салады. Ал Қазақстанда өткен жылдарда 

кәмелетке толмаған жалпы балалар санының 

сегіз пайыздан астамы осындай әрекеттерге 

барған. Әри не, олардың бәрі өліммен аяқталған 

жоқ. Дегенмен бұл көрсеткіш қауіпті», – дейді 

депутат Алдан Зейноллаұлы. Бұдан бөлек, 

депутат дәстүрлі емес сексуалдық бағдарды 

қамтитын ақпараттарға да тыйым салынатынын 

жеткізді. «Өйткені бұл мәселе қоғамда қызу 

талқыланып жатыр. Таяуда ғана Ақтөбедегі бір 

сайт ашықтан-ашық балаларды осыған ша-

қырған. Біз дереу прокуратураға хат жолдадық, 

бүгін ғана соған қа тысты жауап алып отырмын. 

Олар сайттың мә 

селесін қарап жатыр екен. 

Алайда осындай заң болмағандықтан ондай 

сайттарды біржолата жауып тастау да мүмкін 

болмай отырған секілді. Сол үшін біз мұндай 

ақпараттарды тыйым са лы натын ақпараттар 

қатарына қосып отыр мыз», – дейді ол.Алдан СМАЙЫЛ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Қоғам мен адамға нарықтың көзімен қа-

ра ған елдерде бейнелі ақпараттық өнім әзір-

леуге балаларды тарту ертеден бар. Эроти ка-

лық және порнографиялық өнімдерге 

қа   тыс тыру да күні бүгінге дейін тыйылмай ке-

ле ді. Осы қыл мыс тық әрекет ТМД елдерінде де 

бай  қалып қалып жүр. Соның жолын кесу мақ-

сатында Әкім шілік құқық бұзушылық ко дексіне 

жаңа 115-2-бап енгізілді. Ол бойынша атал ған 

қа дам дарға  бар ғандардың  ақпа рат тық  өнім-

дері мен мате риал дары тәркіленіп, қар жылай 

айып са лынады. Қайталанған жағ дай да әкім-

шілік қа мау ға алуға дейін шара қолданылатын 

бо лады.  Со  нымен  бірге  кәме лет ке  толмағандар 

пай да ла натын  оқу-әдіс те ме лік  пәндер,  оқу  құ-

рал дары мен оқулықтар, дәптерлер мен күн-

де ліктерге жарнаманың кез келген түрін орна-

лас 

тыруға ты 

йым салынады. Жалпы, 

заң наманың ішкі адами ас тары бірден байқала 

қал мауы да мүмкін. Алайда терең зер салса, 

ол  мыңдаған,  мил лион дағандардың  тағ ды ры-

на қатысты. Ай талық, БҰҰ ха лықты қо ныс тан-

дыру  сала сындағы  қоры  да му шы  ел дерде  ғана 

жыл сайын кә ме лет ке тол маған 7 млн 300 мың 

қыз  бала  құрсақ  кө те ре ті нін  ха бар лаған  бола-

тын. Мұның 2 мил лионы – 15 жас  қа жетпе-

гендер.  Ал  Қазақ стан дағы  Са ла уатты  өмір 

салтын  қалыптастыру  ор та лы ғының  мәліметі 

бойынша 14 жастағы жет кіншектердің 5-6 

пайызы рұқсат етілмейтін қа тынастарда бо ла-

тынын көрсетіп отыр. Міне, осы ның бәрін тоқ-

 тату керек, ол үшін осындай ұлт тық адам гер  ші-

лік ке, мемлекеттік мұратқа ар налған заң ке рек.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР ЕНДІГӘРІ 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ ӘЗІРЛЕНЕТІН БОЛАДЫ

Мәжілісмендер бастама жасап, өзара ма-

құл даған және бір маңызды заң жобасы екі үл-

кен дүниені көздейді. Оның бірі – халықаралық 

Бұл норма келісімдерді даярлау мен оларды 

жүргізуге қатысушы мемлекеттік қызметшілер 

үшін баса қаперде ұстанатын негіз болуы шарт», 

– дейді М.Әшімбаев. Бұдан бөлек, қазақ тілі 

Қазақстанның мемлекеттігін айқындайтын бас-

ты фактор екенін еске ала отырып, Қазақстан 

Республикасының шет мемлекеттермен екі-

жақты халықаралық шарттарын Қазақ стан ның 

мемлекеттік тілінде және тараптардың келісуі 

бойынша өзге де тілдерде жасасуы қаралып 

отыр. Тоқталатын жайт, бүгінгі қолданыстағы 

заңнамада осындай талап бар. Дегенмен сондай 

талаппен қоса, онда «ереже бойынша» деген 

тіркестер қосылған екен. Ал сол «ереже бо йын-

ша» жасалатын келісімшарттар қазақ тілін 

айналып өтуге көп «септігін» тигізіп те отырған.Мәулен ӘШІМБАЕВ, 

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Біз бұған дейін Үндістанмен арада құ-

қықтық көмек көрсету туралы ке лісімді рати фи-

кациялаған болатынбыз. Мемлекетаралық екі-

жақты келісім болғанына қарамастан, ол орыс, 

ағылшын және хинди тілінде жасалып, қазақ тілі 

шет те қалған еді. Бұл бір ғана мысал, ал он дай-

ларды санасақ, жетіп-артылады. Екінші мәселе 

кей бір жағдайларда келісімдердің қазақша мә-

тіні сын көтермейді. Тіпті соңғы уақытта біз 

осындай келеңсіз жағдайларға көбірек ұрынып 

жүр міз. Соның салдарынан қазақ тіліндегі мә-

тінді қайта-қайта түзеп, шетелдерге ноталар жі-

бе руге мәжбүр болып жатырмыз. Бұл, шын ды-

ғын 

да, біздің еліміздің имиджіне нұқсан 

кел тірмей қоймайды. Мысалы, Люксембургпен 

жа сасқан шағын ғана келісімде біз қазақ тілін-

дегі мәтінінің грамматикалық, орфографиялық 

сипаттағы қателіктері үшін төрт мәрте нота 

жіберуге мәжбүр болдық. Бұл ұят нәрсе енді. 

Астана

БРИФИНГ


Бас прокурордың бірінші орынбасары Ио-

ган Меркельдің сөзіне қарағанда, ар 

на 

йы 


мекемеаралық жұмыс тобы жаңа қыл мыстық 

құқықтық алаң бағытында үш жыл бо йы жұмыс 

істеген. Нәтижесінде Қыл мыс тық және Қыл-

мыс тық  іс  жүргізу  кодекс те рінің  жаңа  нұсқасы 

даяр болып, бүгінде пар ламентшілердің қызу 

талқысы үшін ор таға тасталған. Құжат жаңа 

қыл  мыстық ая ны аңсайтын болғандықтан, но-

вел ладан кен де емес. Айталық, Қылмыстық 

ко декстің жа ңа үлгісінде медициналық қыл-

мыс тар үшін жауапкершілік күшейтілген. Сон-

дай-ақ киберқылмыстарға қатысты қатаң жаза 

қол 


 

дану қарастырылған. «Бүгінде дамыған 

мем  лекеттерде киберқылмыстарға қатысты ар-

на йы баптар бар. Ал біз болсақ, хакер лердің 

іс терін әлі күнге дейін дұрыс тергей ал май жа-

тыр мыз», – деп мойындайды қа зіргі олқылыққа 

келгенде Иоган Давидович. Бұл ғана емес, сәу-

лет-құрылыс саласындағы қа уіпсіздік үшін де 

жа уапкершілік  кү шей тіледі.  Соның  арқасында 

Қарағандының «Бе соба» тұрғын-үй кешеніндегі 

секілді оқи ғалар қайталанбайды деген сенім 

бар. «Жол апатында адам өліміне себепкер 

бол  ған мас жүргізушіге жаза қатаң болады. 

Ме  кемеаралық жұмыс тобы мұны «ауыр қыл-

мыс саналады» деп шешті. Ол үшін біз жеті жыл 

бас бостандығынан айыру жазасын бел гіледік. 

Осы орайда атап өтерлік жайт, ауыр қылмыстар 

бо йынша тараптардың ымы раға келуі мүмкін 

емес», – дейді Бас про курордың бірінші орын-

басары. Ал бас қа қылмыстар бойынша бас бос-

тан дығынан айы рудың орнын айыппұл төлеу 

жазасы ба сады. Меркель мырзаның айтуынша, 

та ғайындалатын осындай шараның үлесі 50 

пайызға дейін артады. «ТЕРГЕУ СУДЬЯСЫ» ДЕГЕН ШЫҒАДЫ

Бұдан бөлек, Қылмыстық іс жүргізу ко декс-

інің жаңа нұсқасына сәйкес, сотқа де йінгі іс 

жүр гізу тәртібін бақылау мақсатында «тергеу 

су дьясы» лауазымын енгізу көзделіп отыр. Ол 

про курорлармен  бірге  Қазақстан  аза мат та ры-

ның құқықтарын қорғауды қадағалайды. Осы-

ған орай, тергеу судьясы үй қамаққа отыр ғызу

медициналық ме ке меге күшпен қамау жә не 

тағы басқа ша ра лардың қаншалықты заң ды 

екендігін әлгі тер геу судьясы тексеретін тә різді. 

Сондай-ақ тергеу судьясы ауыр және аса ауыр 

қыл мыстардан бөлек істер бойынша ке  піл зат-

тың көлемін анықтай алады. Ал ке піл зат жасал-

ған бойда тергеу изоляторының бас 

шысы 


күдікті азаматты босатуы шарт. Ол үшін соттың 

қосымша шешімі керек емес. «Алайда адам 

өлімі, ұйымдасқан қылмыс және лаң кес тікке 

қатысы бар азаматтардың кепілзаты еш қа был-

данбайды», – деп нық айтты Меркель мырза.

Бұдан бөлек, бас прокуратура өкілі Қыл-

мыс тық кодекстің қазіргі нұсқасынан істі қо-

сым ша тергеуге жіберуді алып тастау қажеттігін 

ал ға тартады. «Біз осы саладағы жағдайды зер-

делеп шықтық. Соңғы бес жылдың ішінде 4,5 

рет істі қосымша тергеуге жіберу жөнінде ше-

шім шығарылды. Ондайда тергеу амалдары 

қай та басталып, куәгерлер екінші рет сотқа ша-

қы рылады. Оған көп адамдардың көңілі тол-

май ды. Біздіңше, қосымша тергеуді алып тас-

тау 


дың арқасында сот қамау немесе ақтау 

бо йынша нақты екі шешімнің біреуін қа был-

дай  ды. Әрине, тергеу кезінде қандай да бір 

ол қылықтар орын алуы мүмкін. Мұндай жағ-

дайда соттың кінәлі азаматты ақтап шығуы да 

ық тимал. Алайда бұл жолмен барлық дамыған 

мемлекеттер жүріп келеді. Сол арқылы тер геу-

дің сапасы көтеріледі», – дейді И.Меркель. 

Айт пақ шы, қылмыстық кодекстің кеңістігі ақ-

па рат тық технологиядан да кенде қалмайды. 

Мә селен, бейнебайланыс құралдарын қолдану 

ар қылы қашықтан жауап алу жүйесі де енгізілуі 

әб ден мүмкін. Бұл біздің еліміз үшін әбден ла-

йық  ты дүние секілді. Өйткені Қазақстанның 

тер риториясын ескерсек, бейнебайланыс ар-

қылы жауап алу жүйесінің тиімділігі зор. Оған 

қоса, бюджеттің біраз қаражатын үнемдеуге 

бо  лады. Сонымен қатар бас прокуратура сан 

алуан қылмыстар кезінде зардап шеккен аза-

мат тарға көмек берудің арнайы қорын құ руды 

жос парлап отыр. Аталған қор кінәлі аза мат тар-

дан өндірілген ақшамен толықтыралады. 

Бәлкім, оған жекеменшікті тәркілеу шаралары 

да бағытталып қалар. «Әрине, дамыған ел дер-

дің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, осы іспетті 

қор лардың ақшасы зардап шеккен барлық аза-

маттарға жетпей жатады. Сондықтан біз қазақ-

стан дық қорды құруға қатысты заң жобасында, 

ал дымен, асыраушысынан айы рылған және 

жыныстық зорлық-зомбылыққа тап болған 

азаматтарға көмек беруді көздейміз. Заң 

жобасын талқылау барысында оның бар лығы 

қайта қаралып, тиісті өзгерістер енгізілуі әбден 

мүмкін», – дейді Меркель мырза. 

Айта кеткен жөн, Қылмыстық және Қыл-

мыс тық іс жүргізу кодекстерінің жаңа нұсқасын 

2015 жылы қолданысқа енгізу көзделген.

Қылмыстық кодекс қатайып келеді

Cенат комитетінде үш заң 

жобасы қаралды

Бұл заң жобасы ҚР аумағында 

қар жылық (инвестициялық) пи ра-

ми 


далардың қызметінің жолын 

кесу және оған тыйым салу жөнін-

дегі шаралар кешенін қарастырады. 

Заң жобасы күшіне енсе, қаржылық 

(инвестициялық) пирамидаларын 

құрған немесе олардың қызметіне 

басшылық жасаған азаматтар 

қылмыстық, ал осы пирамидаларды 

жарнамалаған азаматтар әкімшілік 

жауапкершілікке тартылатын бо ла-

ды. Яғни еліміздің «Бұқаралық ақ-

па 


рат құралдары туралы» және 

«Жар 


нама туралы» Заңдарына 

қаржылық (инвестициялық) пира-

ми даларының  қызметін  жар на ма-

лауға тыйым салу туралы тиісті 

түзетулер енгізілмек.

Сондай-ақ комитеттің ке ңей-

тілген отырысында «Қазақстан 

Рес публикасының кейбір заң на-

малық ак тілеріне мемле кеттік ор-

ган дар дың  құзыретін  заңнамалық 

жә  не (немесе) заңға тәуелді де ң-

гей де бе кіту мәселелері бойынша 

өзге ріс тер мен толықтырулар ен-

гізу туралы» және «Кейбір заң на-

ма лық актілерге атқарушылық іс 

 жүр гізуді  жетілдіру  мәселелері 

бо йынша өзгерістер мен толық ты-

рулар енгізу туралы» заң жо ба-

лары екінші оқы лым да қаралды. 

Ко митет  оты ры сында  қаралған 

заң жобалары Па лата қарауына 

жі берілді.Бүгін ҚР Парламенті Сенаты Конституциялық заңнама, 

сот жүйесі және құқық қорғау органдары комитетінің 

кеңейтілген отырысында «Қазақстан Республикасының 

кейбір заңнамалық актілеріне қаржылық (инвестициялық) 

пирамидалардың қызметіне қарсы іс-қимыл мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасы қаралды. Бұл жөнінде ҚР Парламенті Сенатының 

баспасөз қызметі хабарлады.

Ресей Ғылым академиясы Экономикалық стратегиялар 

институтының халықаралық сарапшылар тобы «Қазақстан 

2050 – жаңа биіктерге» атты ұжымдық монографиясын 

жарыққа шығарды. Астанада ресми түрде тұсауы кесілген 

ресейлік сарапшылардың еңбегі жайында ұлыбританиялық 

Р.Мэтьюз бен ресейлік ғалым Александр Агеев тарқатты.

ТҰСАУКЕСЕРҚазақстан әлеуетін паш 

ететін еңбек жарық көрді

Құрамында Ұлыбритания, Гер-

ма ния, АҚШ пен Швейцария се кіл-

ді  елдердің  са рап шылары  бі рік ті-

рілген халықаралық ұжым жыл 

са йын Ресейдегі ғылым ака де мия-

сы жанындағы Экономикалық 

стра  те гия лар  институтымен  бір-

лесіп, зерттеу жүр гізіп келеді екен. 

Сол арқылы әлемнің 100-ден ас-

там мемлекетінің арасындағы ин-

тегралды қуат туралы жаһандық 

рейтинг те түзілетінге ұқсайды. 

Ал ресейлік профессор Алек-

сандр Агеев 

тің айтуынша, биыл 

жүр гізілген  ин те гралдық  зерттеу 

нә тижесінде Қазақстан 34-орынға 

та бан тіреген. Әлемдік рей тинг і-

лер 


дің көпшілігі экономикадағы 

бел гілі бір көрсеткіштерге негізделе 

оты рып жа салады. Ал интегралды 

қуат туралы ті зім ді жасаған уақытта 

есептік модельдерге сүйене оты-

рып, экономикадан бөлек ішкі сая-

си тұрақтылық, сыртқы саясат, ұлт-

тық қа 


уіпсіздік, президенттің 

абы рой-беделі мен ықпалы және 

ха 

лықаралық қатынастар са-ласындағы бастамалар ескеріледі. 

А.Агеев бұл турасында «Қазақстан 

2015 жы лы интегралды қуат жө-

нінен әлемдік рей тинг іде он сатыға 

жо ғарылап, 24-орынға тұрақтауы 

тиіс», – деген жора мал ды алға тар-

тып отыр. Бұл да елдігіміздің ерен 

қа дамына қатысты сырттағы са-

рап шының берген тәуелсіз бағасы 

бол са  керек. 

Дәл осындай тәуелсіз бағаны 

бри  тан дық  сарапшы  да  қолмен 

қой ғандай  қай та лай ды.  «Қазақстан 

Пре зиденті  Н.На зар баев  ұстанған 

сая  сатының  арқасында  бү гінде 

мем лекет жоғары экономикалық 

та  быстарға қол жеткізіп қана қой-

ған жоқ, әлеуметтік даму жоға ры-

лады, медицина, ғы лым мен білім 

саласында да халық аралық та быс-

тарға жетті. Халықаралық бі тім гер-

шілік жобаларының тұтас легі жү-

зеге асырылып, түрлі рейтингілерде 

жоғары қарқынмен алға жылжуда. 

Бұлар дың барлығы тұтастай ал ған-

да Тәуелсіз Қазақстанның әлеуетін 

анық байқатады», – дейді ұлы бри-

та 


ниялық профессор Р.Мэ 

тьюз. 


Сон дай-ақ зерттеулердің қоры тын-

ды 


сы Қазақстан басшысының 

идея  лары мен мақсаттары бүгінде 

күллі елдің жал пы ұлттық құнды-

лық тарына айналғанын да көр сетіп 

отырса керек. «Ал бұлар өз кезе-

гінде қоғам санасына нық орны-

ғып, қазақстандық өмір салтының 

не гізіне айналғандығын көрсетіп 

отыр», – дейді тұсаукесерде пікір 

біл дірушілер. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал