Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет24/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Қасымбек Алдияров (1959) – Ақтөбе политехникалық

колледжінің директоры;Сайран Сайфеденов (1974) – Алматы қаласы Әуезов ауданы

әкімінің


ң

ң

ңо

о

орынбасары;Ер

Ер

Ерке

к

ке

ке

ға

ға

ға

ли

л

ли

ли Е

Е

Е

Еде

де

де

е

нб

нб

нб

а

аев (1975) – «Цесна»

»

»К

К

КК

ор

орор

ор

попо

о

пора

р

рра

ци

цици

цияс


яс

яс

сы»

ы

ы»» А

А

АА

Қ 

Қ Қ 

басқарма төрағасы.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып,

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз

із

с

с

ыр

ыр

ы

ы

САБЫР  – араб тілінен енген сөз. Хадис шәрифте сабыр үш түрлі болатыны 

туралы айтылған. «1. Бәле-жалаға, бақытсыздыққа сабыр ету. 2. Дін ілімдерін

үйренгенде, ғибадаттарды орындағанда сабыр ету. 3. Күнә істемеуде сабырлық 

таны


ны

ны

ныту

у

уу

» 

»»

»

делінген. (ӘӘ

Ә

Әбу

бу

ушшәйх). Қазақта «Сабыр түбі – сары

ы

ыы

а

аа

а

лтт

тын


ы

ы

»,,

 «Сабырл


рл

рл

рлы

же

жеже

же

тете

те

тер 

р 

р  мұмұ

м

мұра

ра

рара

тқ

тқтқ

т

а,а

а

а сс

с

саб

аб

абаб

ыр

ырыр

р

сыс

сы

сыз

з

зз қ

қа

қақа

лар ұятқа» деген қанат

т

т

тты

ты

тыты

с

сссөз

өз

өзт

т

тт

ег

еггг

ін

інін

інне


не

не

ен-

н-

н--

те

тете

тег


г

гі

гн 

н 

н айтылмаса керек. Ашуға да, қуанышқа да сабырлылық көрсету кісіліктің белгісі 

болып табылады. Ел ішінде сирек кездесетін есім.www.alashainasy.kz

y

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТА

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

л

л

л

л

л

л

л

л

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

м

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

тты

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ы

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

ң

 

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

ә

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

з

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

лдер

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

і

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Дост

До

Д

ық даңғылы

Луга

Лу

Лу

Лу

нский көшес

і

Бега

Бег

Бе

Б

лин көшес

і

Бега

Бе

Бега

Бега

лин 

лин 

ин 

ин көше

көше

көше

көш

сі

сі

с

сі

«Алаш айна

насы

сы»

»

га

га

зе

зе

тi

т не

не

ж

ж

аз

аз

ыл

ыл

у 

у ин

ин

де

дексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

08,20

08

,5

9

17,19

К

езекшi  ред

ак

торр

 – Дә


у

р

енен 

ҚҰД


Қ

АЙБЕРГЕ


Н

Респ

уб

ликалық

қо

ғ

а

м

д

ы

қ

-

са

я

си 

а

қп

ара

ттық г

азе

т

Ба

Б

с 

р

едакто

р

  – Се

рi

к 

ЖА

НБ

НБ

ОЛО

АТ 

Мұ

М

ратқали ДҮ

Й

СЕНБАЕВ 

Ба

Бс 

р

едак

то

рдың бi

р

iншi ор

ын

ынба

б

сары

ДаД

рхан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Ба

Бс ред

а

ктордың орын

б

аса

ры

ыАйд

ын ҚАБ


А

 – ж


а

уа

ппты

ты

хатш

ы

Тал

ға

т КIРШIБ

А

ЕВ  –

ж

ауапты х

а

тшының о

о

рынры

б

асары

Нұр


лы

б

ай ИТЕКБА

В 

ЕВ ––

те

хед

акто

р

Кү

ләш НАҚЫПОВ

А

 аға к


о

рр

екто

р

, те

л.: 


388

388

-80

-76

е

Газе

т 20т 20


08 ж0

ылдың 17 қа

р

ашасынд


а

 ҚР Мәдение

т

жәнжән


е ақе а

па

рат

 

минини

стрл


ст

р

iгiнде тiрк

е

лiп,бұқ

ар

алық а

қпар


ат

 қ

ұрал

ын е


н е

сепк


е қою 

ту

ралы №

лы №


9650-Г  к

у

әлiгi берiлген.

Ре

да

да

кциякци

 авт


орла

р ма


қаласы мен ж

арна


ма м

ұ

азмұнына

нын


жа

уап


 

рм

бермейдi

ей

.то

Авт


о

рларрла


 қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

е

р

i қайы

та

ры

лмайлм


ды.

ле

Көлемi е

мi 


кi к

омпью


те

рлiк бе


тт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын


ма

т

мат

ериае


лд

ар

 қабы

лд

анб

айды.


«Ала

ла

ш айш

насынд


а» ж

а

рияланған материалд

ар

менен

су

рсу

е

ттердi

көшi


шi

рiп 


рiп 

неме


н

се өңдеп б

а

су

 үшiн редакцияның ж

азб


а

ба

ша рша р

ұқс


а

ты

ыналын

ып,


ып

га

зетк

е с


iлт

еме ж


а

са

луы мiнде

тт

i.Құр

ылт

айш

йш

ысы

ы

 және меншiк

иеие

сi с

– «Т

ОЛ

ҒА

У

» ЖШ

С

Дир

екто

р

 – 

Александр 

Ф

илимонович

АН

АН

А

лматы  

қала


сы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қ

алдаяқов көшесi, 17-

үй. Т


ел.:

8

(727

) 27

2

3-12

-04,

-04,

273

2

-12-54

Тапсы


р

ыс – №1820

А

ст

ана  қала

сы «


А

ст

ана-П

ол

игр

афи


я»,

Б

русиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.:


8

(7172

) 3

7-05

7-05

-59-

Тапсы


р

ыс – №2008

Бағасы  к

е

лiсiмдi

Та

р

алым

ы – 1

0

0

000

0 дан

а

Газе


т сейсен

б

i, сәрсенб

i, 


бе

ейсен


б

i, 


жұма

ұма


, се

, се


нбi 

күндерi шығ

а

«Ал


аш

 

айнайн

асыа


» г

аз

етiнн

е ж


аз

ы

лулуин

д

инд

ек

сi: 6

4

259

Ре

дак

ц

ияның

 мек


енж

ай

ы:А

лмат


ы

 қ

аласы,0

5

00

551,


 Б

ег

алин

 

ин кө

ш

көес

і, 1


4

8/А

e-m


ai

l: 


inf

o

@

a

lashain

aa

sy

.kz

Аймақт

ағы

ы

тi

тi

лшiлш

лер:

қр

А

тыра

у – 


қ

Бақ


ытг

ытг


үл 

үл

БАБА

Ш

, те

л.: 


8

7

0155

336


5

3

Қар

ағанды – 

Қыз

Қыз


ғал

ғ

дақ

 А

ЙТЖА

НОВ


А, 

тел


.: 

8

70

14

901

9

76

Жа

мб

ыл – 


Гүл

үл

жан

жа

 КӨШЕРОВА

,

тел.: 

8

70

1 7711


6

4

8Қ

ызылж


а

р –


Ер

Ер

бақ

б

ыт АМАНТ

А

Й,тел

.:

8 7

05

 4418255

Қызылорд


а – 

ӘдіӘд


лж

ан 


ҮМБЕ

Т,

 те

л.: 


8

777 7


0

544


66

Ө

скемен –

з

Азама

ама


т ҚА

С

ЫМ

,

тел.: 

8

777 3

55411


4

Шымк


ент –

Нұ

Нұрша

рша


т

ТӨ

КЕН,

тел


.: 

8

775

4

36504

0

Ор

ал – Т


о

қт

ар К

р К


ЕНЖ

Е

ЕҒАЛИЕВ, т

е

л.: 87756720806Бөлiм редакторлары:

рд

р

р

Құ

баш МЕҢДIҒА

Л

ИЕВ – сс

аяс


и б

и б


юро

ю

, те

л.:


388

-

80

-7

2

Бер


iк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.:л.:

 

38838

-

80

-

69

Қалд


а

р К


Ө

МЕКБ


А

ЕВ – қо


м

ғам


, т

, т


ел

.

е: 

388

-

80

-

65

Алма


т И

СӘ

ДIЛ – өрк

ение


т,

тете


л:л.:

 388-

80

-

64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а

 (с

ор

порт),

т)

 те

л.: 


388

-

80

-7

4

Бо

латб

ек МҰХТ


АРОВ – ж

аңа


а

лық


лық

та

р, т

е

л.: 388

-

80

-

68

Д

әу

рен ҚҰДА


Й

БЕРГЕН – 

н

мен


шiк

шiк


тi

тi

лшер

қосыны, те

л.: 


388

-80

80

-62

-6

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

О

В – фото

тіл


тіл

ші

шТа

р

ату қызме

тi 


(бөлшек

те

п сат

у және ж


аз

ылу


лу

))

рутел

.: 


8 (

727

) 388-80-88

Жа

рнама бөлімі

тел


.:

8

 (7

2

7) 

388

-8

1-

00

 8

 (7

2

7) 

3

80-

-

41-

41-

787

e-m


ai

l: 


alikulova.a@orangepoi

nt.

.kz

kz

Қ

а

б

ылда

у 

б

өлмесі: 

8(

72

72

7)388-80-60, факс: 8(727

)3

)3

88

8

-80-61

Астана бюрос

ы:ы:

р

Мек


енж

айы: С


ейф

йф

улл

ул

лин 

көшесi, 31, офис 414«б

»

Тел


.:

 8 

(7172

)

5

4-2

4-2

7-31

E-mail: aa

_

as

tana@

a@

maim

l.r


u

Қ

анат Т

О

ҚАБ

А

ВЕВ

Астан

а б


ю

р

осының ж

ет

екшiсi Ар

ман 


АС

Қ

АРОВ

В

 – тіл

т

ші

Жа

нке

л

діҚА

РЖ

АА

Н

Нтіл

ш

іҮйленген

ен

де

де

рі

р

не

не

2

20

жы

жы

л

л

бо

бо

лғ

лғ

ан

ан

е

е

рлі-зайыптылар 

дастарқа

н 

н 

ба

ба

сы

сы

нд

нд

а 

а 

әң

әңгі

г

ме

ме

ле

ле

сі

с

п

п

от

отыр

ыр

.

.

Әйелі:

– Жаным, шыныңды айтшы, сен мені әлі жақсы 

көресің бе?

Күйеуі:

– Қай-қайдағыны қозғап, ұрыс бастамай отыршы 

та

та

ғы...

 ***

Екі дос жолығып қалады.

– Жаңа жылды қалай қарсы алдың?

– Сол жағын білмедім. Алдымен кешті суретке 

түсірген адамды тауып алуым керек...

***

Хатшы

ы

қы

қы

з 

з 

ба

ба

ст

стығ

ығын

ынан

ан

:.

:.

– Сіздің әйеліңіз неге келген сайын маған біртүрлі 

қарайды осы?

– Өйткені бір кездері ол да сен секілді менің хатшым 

болған...

***

Пс

Псих

их

иа

иатр

т

 қабылдауында екі ад

д

ам

ам т

тұр

ұр

.

.

– Сіз дәрігерге кірейін деп тұрсыз б

б

а әлде кіріп 

шықтыңыз ба?

– Е-е-е, соны білсем, осында отырам ба омалып...

 

   

Құрметті оқырман!

Газетіміздің алдағы са

санд

ндар

арын

ын

да

да д

д

а 

а қа

қа

за

за

қт

қт

ың

ың

ә

әде

дет-

т-ғұ

ғ

рып ишараларын 

бөлім-бөлімімен назарларыңызға ұсынатын бо

б

ламыз.

Жарияланған сөздерге қатысты айтар ой, қосар пікірлеріңіз бен 

ұсыныстарыңыз болса, хабарласа жүріңіздер! 

Байланыс телефоны: 8 /7

/727

27

88

888 06

06

2

2

А

А

НЫҒЫ – ОСЫ

Ы

«Алаш айнасы» газеті ел ішінде жиі айтылып, жиі жазылса 

да, көп адам мән-мағынасын біле бермейтін кейбір сөздерге 

талдау жасайтын болады. «Анығы – осы» айдары арқылы 

газетіміздің әр санынд

д

а 

а 

мә

мә

н-

н

ма

ма

ғы

ғы

на

на

сы

сы

б

б

ей

ей

мә

мә

лім сөздердің

түбірі неден шыққаны

ны

, ха

халы

лы

қ

қ 

ар

арас

асын

ын

да

да

т

тез

ез т

т

а

арап кетуіне не 

себеп деген сұрақтарға жауап іздемек. Мәселен, қазіргі уақытта 

қазақ тілінде кірме (парсы және араб тілінен енген) сөздерді 

айтпағанда, арамызда қазақтың кейбір сөздерінің мағынасын

түсіне бермейтін қандастарымыз баршылық. Мәселен, осы 

са

са

нд

нд

а 

а 

бі

бі

з

з

тү

тү

с 

с 

жо

жо

ру

ру

ға

ға

қ

қ

ат

ат

ысты бірқатар ырым

м

да

дар

р ме

ме

н 

н 

тыйы

й

мдарды т

і

ізбе

б

ктеп бермекпіз.

Дініміз бойынша, адам жаман, 

қорқынышты түс  көрсе,  дере

р у 


у сол 

ж

жақ иығына қарата  үш ррет

ет ттүк


үкір

іріп


іп«қуылған шайтанның шатағынан 

Аллаға сиынамын» деп Құдайдың 

құдіретіне жалбарынуы керек. Тұрып 

дәрет алып, екі бас намаз оқыса, тіпті 

жақсы. Садақа берсе де қайырлы. 

Са

Сада

дақа


қа б

б

әләл

ед

еденен

а

ала

ла

стст

ат

атад

ад

ы. Бір қа

қада


дап ай

айта


та

р

р н

нә

рсрсе

ежа

жама


ман

н ттүсті еш-

кім ге еш уақытта да айтуға болмайды. 

Дін  бойынша солай. Қазақтың «Түс 

– түлкінің  боғы» деп, жаман түсті 

елемейтіні сондықтан. Жалпы, түсті 

те

т

к жақсылыққа жорру 

у 

кеере

рек.


к. 

Ж

Жамандыққа жорыса, толлқы

қып 


п тұ

тұ

рғрғ

ан

ан түс жаман жаққа ауып кетеді делінеді. 

Қазақтың «Жақсы сөз – жарым

ырыс» дейтіні – осы. Кейбір адамдар 

түстің тілін түсінеді. Түсті жорытқанда 

да

да,, ос


о

ында


д й  түүст

стің


ң тілін білетін, 

са

салили

қа

қалы

лы к


к

іс

ісілер

ерге


ге

ж

жор

орыт


ыт

қа

қан жөн. Ал бір керемет түс көрдіңіз, мәселен, 

онда сіз  Пайғамбарды көрдіңіз 

дейік, негізінен, ондай жақсы түсті де 

ешкімге айтпау керек, айтсаңыз, 

қа

қ си


си

ет

еті 

і 

қақашы

шы

пп ке

к

туі әбден мүмкін. Ө

Өмір


і де қатты қалжыңдасатын 

құрдас кісілер де болады. Кейде

ойнағанның жөні осы деп шектен тыс 

асырып жібереді. «Ойнап сөйлесең 

де, ойлап сөйле» дейді ата-бабамыз. 

Мұның  бәрі ө

өмі

мірл


рлік

ік

тт

әж

әжір

р

ибиб

ед

еден

ен

 алынған. Сөзбе

бен


н еш

еш уақ


ақыт

ытта


та

о

ойнйнау

ау

ғаға 

болмайды. Сөздің сиқыры, энергия-

сы  бар. Жапонның бір ғалымы екі

құтыға бірдей таза табиғи су құйып, 

бірдей гүл өсірген. Сөйтіп, бір гүлге

үн

ү емем

іі жа


жа

қс

қсы,

ы

 жағымды сөздерай

а тқ


тқ

ан

ан бб

ол

олса

са,


а

ал екінші гүлді ылғи 

балағаттап, лағынет сөздер айтып 

отырған. Нәтижесінде жақсы сөзге 

семірген гүл керемет жайқалып өсіп 

қана қоймай, суының құрамы да өз 

сапалылығын  са

сақт


қт

ап

ақ

қалған. А

Ал 

была пыт  сөздедерд

рдіі кө


кө

п

пес

есті


тіге

ген


н гү

гү

л л

уақы тынан  бұрын солып, қурап кет-

кен екен. 

 

  

ФЕСТИВАЛЬХ

Х

Х

Хаа

ак

к

к

к

і

і

і

ім

м

м

м

 А

А

А

А

б

б

б

б

ай 

өнегесі – өмірімізде

Қазақ елі Тәуелсіздік алғалы өнегелі 

ұрпақтарын ұлы

ы

ықт

қт

қт

қт

ау

ау

ау

ау

і

і

і

і

с-

с-

с-

с-

ша

ша

ша

ша

ра

ра

ра

ла

а

ла

ла

ры

ры

ры

ры

 

көп теп  қолға  ал

л

л

л

ын

ын

ын

ын

а

а

а

а ба

ба

а

ба

ст

ст

с

ст

ад

ад

ад

ад

ы.

ы

ы.

Ә

Ә

Ә

Ә

ри

ри

ри

ине

не

н

не

,бұ

бұ

бұ

бұ

л 

л

л

л

істе хакім Абайдың үлгі-өнегесі, сап 

алтындай жарқыраған мұрасы айрық-

ша көзге ұрып, бүгінгі өміріміздің 

кә де сі не  жарауда.

nota

notariat

riat

su

.su

supercooker.ru

Ауа райы

Ауа райы

Қ

Құрастырған Айтқазы М

МАЙ

АЙЛЫ

ЛЫ

БА

БАЙ

Й

СКАНВОРД


Газетіміздің  №219 (1130)  санында жарияланған сканвордтың жауабы

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: Алапа. Аав. Абыз. Хронометр. Ырыс. Қауқар. «Бақша». «Жаушы». Иық. «Әлия». Отау. Драм. Луи. «Ра». Әккі. Шуақ.   

ТІГІНЕН: Елорда. Ацтек. Ушу. Апанақ. Шәулі. Або. Абыл. Ымыра. Идиш. Лазер. Қияр. Тыңшы. Ара. Аверс. Ақымақ.

19

Же

лтоқ

қ

саса

н

н201

3

12

3

45

6

78

9

1011

12

131

1

1314

14

1414

15

1617

18

2021

22

2324

25

2627

2

22

28

282

28

2930

31

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмЖ

Ж

ЖСн

С

СнСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

ЖЖ

Ж

СнСн

Сн

СЖк

Дс

СсАЛАШ БАЛАСЫНЫҢ АЙТАРЫ

Осындай игі істің бірі – Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық универ си тетінде  респу-

бликалық студент жастардың ІІІ «Абай әлемі» 

өнер фестивалі болып өтті. Хакім Абай даналы-

ғына құмарт қан оқушылардың, жаттап өнеге 

тұтушылар дың саны Қазақ елінде жылдан-жылға 

артып келе жатқанд

д

д

дығ

ығ

ығығ

ы 

 ба

ба

баа

йқ

йқйқ

йқ

алал

ал

алад

ад

адад

ы.

ыы

ы

ББ

Б

Биы

иы

иыиы

лғ

лғлғ

лғ

ыы

ы

ыбайқауға еліміздің б

б

бб

ар

арар

арлы


лы

лы

лық

қ

қ ай

ай

айай

ма

мама

ма

ғығы

ғына


на

а

ан

н

нн

30

3030

30

жж

ж

жоғ

оғ

оғоғ

а-

а-а-

а-

ры оқу орнының 90-ға жуық студенті қатысып, бақ сынады. Байқауда хакім Абай мұрасын наси-

хаттауға ерекше мән беріліп, «Абайтану» ғылы-

ми-зерттеу орталығын аш 

қан және барлық 

факуль тет ке  абайтану пә нін енгізген университет 

ре

рере

ре

к к 

к 

ктото

то

то р

р

ры,

ы

ы,ы

а

аа

а

кака

ка

ка д

 д

д д

ем

мем

емик


ик

ик

икС

С

СС

ер

ерер

ер

ік Пірәлиев құттықтау сөз сө

сө

сөс

йл

йлйл

йлеп


еп, қа

қа

қатыты

ты

тыс

с

 су ушы

шы

шшы

ла

лала

рғ

рғрғ

а табыс тіледі. Өнер фес-

ти валіне  қатысушылар хакім Абайдың қара сөз-

дері, өлеңдері, әндері бойынша  үш  номи на цияда 

жарысқа түсті. Қазылар алқасына қара сөз деріне 

– «Абайтану» ғылыми-зерттеу  орталы  ғы   ның 

директоры Жабал Шойы

йы

йыйы

нб

бб

ет

ее

е

, өлеңде рінн

н

е е 

е 

е– педа-

гогика ғылымының д

д

д

докок

ок

октото

то

торы

ры

рыры

,, 


пр

пр

прпр

оф

офоф

о ес


ессо

со

сосор 

р 

р Се

С

СеСе

рғ

рғрғ

рғ

азаз

аз

азы

ы

ыы

Қалиев, әндеріне әде

б

б

 бб

иет сыншысы, композитор 

Тұрсынжан Ша пай төрағалық жаса ды. «Абайта-

ну» ғылы ми-зерттеу орталығының бес жылдығы-

на байланысты ұжымның еңбектері қойылған 

кітап көрмесі таныстырылды. Дарынды актерлер 

Бе

Бе

Бекжкж

кж

кжан

ан

ан Тұр

ұр

ұрұр

ыс

ысыс

ы

пп

п

енен

ен

еЕ

Е

ЕЕ

рл

рр

р

ана

а

 Біләл Абай пьесасынан үз

үз

үзү

ін

інін

н

діді

д

ді кк

к

өрр

рсе


се

се

сеті

ті

тт п,

п,

,п, А

А

ААба

ба

баай 

й

йй

ә

әндерінен  үлкен концерт берілді.   

Д.НАЗАР

 --7

о

 -8-

9

о

-1-3

о

-8-10

о

-

-

3

3

-

-

5

5

о

-12-14

о

+

+

3+

3+

5

5

о

о

о

о

о

о

о

о

о

-0

-0

-2

2

2

2

2

-2

2

2

2

о

о

о

о

о

о

о

о

-0-

0 2

2

о

-4-6

о

-8-10

о

-

-1

-

-1

-

-

-

6

6-18

18

о

о

-6-8

о

 -13-15

о

2

-2 4

-4

о

о

-5-7

о

-1

-1

1

-1

-1

1

-1

1

+1

+1

+1

+

+

+

+

о

о

о

о

 -5-7

5-

5-

5-

5-

5-

5-

5

-

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

о

о

о

о

о

о

о

о

-5-7

-5

-5

5

5

5

5

5

-7

-7

-7

-7

-7

-

-

-7

-7

7

7

7

7

7

-7

7

7

о

о

о

о

о

о

о

о

о

о

-8

-8-1

-10

0

о

о

-8-10

о

-

13

-

15

о

-6-8

8

о

-10-

12

о

-3-5

5

-

-3

-

-3

-

3

-3

3

-3

-3

-

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

-7-8

О

-6-8

6

6

6

6

-6

-6

-6

-6

-8

-8

-8

-

-8

-8

-8

о

о

о

о

о

о

-9

-9-1

-10

0

о

о

   


-4-6

-4

-4

-4

-4

-

-4

-

-

-

-4

-

-

6

6

6

6

6

6

6

о

-8

-8

-8

-8

8

-1

-1

-1

-1

1

1

1

-1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-

-1

1

-

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

о

о

о

о

о

о

о

о

-4-6

-4

-4

-4

-4

-4

-4

О

7-9

-7

-7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

О

 

-5-7

о

-

-

8-

8-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8-

-

-

8-

8-

8-

8-

8-

8-

8

8

10

10

10

0

10

10

1

1

10

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

о

о

 

-4-4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-6

-6

-6

6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

6

6

о

-8-10

о

Зеңгі баба

есімі

Жүзім


сорты

Банк мүддесін 

қорғайтын 

тұлға, 


компания

Йемен  


ақшасы

Сегіз


әнші

Спортшы


Кения

қаласы


Бразилия

футболшысы

Жал

Жа

ЖалЖ

тыр


тыр

аға


ға

ға

ғ н н

іб

ібжіб

іб

ек матаАзбан

мал


Бисіз өтетін 

салтанатты кеш

ш

ш

шАмерика 

халық әндері

үлгісіндегі

муз


уз

муз


муз

ыка


ыка

ык

ыХош

Хош


Хош

Хош


иіс

иіс


иіс

иіс


ті

ті 


ті

ті

суОперадағы

ән

ТебенРулық

бірлестік

(Кельт)

Қытай


сыбызғысы

Америка 


түйеқұсы

Туынды


иесі

Үлкен


Тын

Т

ТыТ

ыс

белб гі

В

1дәрумені

Грузин 


ақшасы

Жұр


Жұр

Жұр


Жұрдай

дай


дай

дай


,

,

түк жоқҚұрт 

қалдығы


Таһирдің

ғашығы


Сой

Сой


Сой

Со

дақдақ

дақ


дақ

ті

тітіс

с

сАқшаның 

алынғандығы 

туралы қолхат

Тылсым 


қасиет

БАҚ жалғанхабар

Таиланд

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал