Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет22/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

ве

рс

рсиа

иада

да ойындарына да-

йын бола ма? Оған дейін қаншалықты 

өз геруі  мүмкін?

—   Қазірдің өзінде «Шымбұлақ» әлем-

дік деңгейдегі ірі додаларды қабылдауға

то лық  дайын.  Сертификатымыз  бар. Әл-

бет те, оған дейін әлі

і

дд

е 

е құқұ

лп

лпырырту

туға


ға т

т

ыыры

ры

-самыз. Бірақ оның

ң ба


барл

рл

ығығын

ын у


у

ақ

ақыт

ыт

ы ы ке

ке

л-л-

генде көрерсіздер.

Иә, осындай кереметімізбен мақ та на-

мыз. Алайда сол кереметімізді өзіміздің 

бұ қара  халқымыздың  көре  бермейтіні  өкі-

нішті. Бағасы да екінің біріне қолжетімді

ем

м

ес.  МәМә

се

селен,н, ссенбі, жексенбі немесе

ме

мей й

ра

рам 

м кү


кү

нд

ндерер

і

і ШыШы

мб

мұлақта демалу үшін 

Ме деуден аспалы арқанмен баруың тиіс. 

Оның бағасы – 2500 теңге. Ол жақта жалға 

шаң ғы  аласың. Шаңғы, аяқкиім, баскиім ді

қоса есептегенде 6500 теңге болады. Одан 

бөлек, сырғанауға абономент алуың қа-

жет. Ол – 6000 теңге. Сонда біркүндік де-

ма лысыңа кететін шы

ығы

ғ н 


н

тамақты қо

осспа-

ған да 15 000 теңгг

е

е бобола

ла

дыды е

е

кекен

н. Ә


Әлб

лбет


ет

те

те,

жал ғыз  бармайтының тағы түсі

ін

іікті. 

С

Сонда екі адамға тамаққа кететін шығынды са на-

ма ғанда  30  000  теңге  керек. 

Яғни болашақта осы жақтары да ес ке-

рі ліп, халыққа қолжетімді болса екен дей-

міз.  

дүкенін ашудың да қажет еместігін айтты.—    Қызылордада футболдан басқа да 

спорт түрлері бар. Оларға да көңіл бөлуіміз 

қа жет. Қазір облыс  басшыл

ыл

ығығ

ы

ыөңірдің 

спортын дамытуға бағыттта

талғ

лғ

анан к

көп


өп

те

теге

ге

нн

игі шара атқарып жатыр. Халықтың сүйікті 

де 

малыс орнына айналған мұзайдыны бар. Жақында дзюдошыларымыз халық-

ара лық  додадан медальдармен  оралды. 

Ал ф

ф

утболға онсыз да көп қаржы кетіп жа-ты

тыр.


р.

Т

Тіп

іп

тіті

ф

фут

утбо


бо

лғ

лға 

а

бөбө

лі

ліненетін қаржы об-

лыс тағы


б

б

арлық 

сп

орт түрл

ерін қосқандағы 

ақшасынан да көп, – деді Мұстафаев.

«Қайсар» футбол клубы директорының 

орын 

басары Евгений Веретновтің жа-лақысы айына 500 мың теңгені құрайды. 

Бұл туралы Қызылорда қ

қал

ал

асасын

ын

дада

ө

өтк

тк

енен 

бас  пасөз  мәслихатында 

об

облы


лы

с 

әкәк

ім

імін

інің


ің 

орын басары әрі аймақтық футбол фе дера-

ция сының президенті Нұржан Әлібаев мә-

лім  деді.— Клуб директорының орынбасары 

Евгений Веретнов сыйақыларды қос-

п

па ғ

 ған

анда

да

а

айы

йы

на

на

7

750

50

м

м

ың

ың

,

,

тіпті одан да 

кө

кө

п

п

жа

жа

ла

лақы

қы а

а

ла

ла

ды

ды д

деп

еп е

ес

стідік. Бұл ақ-

па рат қаншалықты рас? – деді Қы зыл-

орда облысы футбол фе де рациясының 

пре зиденті  Нұржан Әлі баевқа «Дала қас-

қыр лары» фанаттар қоз ғалысы көшбас-

шы ларының бірі.

—  Мұның барлығы –

с

сіз


ізде

дерг


рг

е

е ше

ше

ктктен

ен 


тыс әсі реленіп жеткен сыбыстар. Кейбіреу-

лер айтып жүргендей Веретновтің айлығы 

750 мың теңге емес, 500 мың теңге. Және 

де ешқандай да бонустары жоқ.—  Сондай-ақ

ақ

, клуб директоры Бо-

ла

лат

т 

Ес

Ес м

м

ағ

ағ

ам

амбе

бе

то

то

вт

вті қы

қызм

зм

етінен алып 

тастайды деген әңгімелер айтылуда. 

Ес мағамбетов, шынымен де, «Қай-

сардан» кете ме?

—  Оның келісімшарты 2014 жылдың 

ақ пан айында аяқталады. Сондықтан бұл 

мәселеде бір нәрсені кесіп

п-п

-піш


ішіп

п а


айт

йтуғ


уға

а

әләл

і 

ертерек.—  Ал бас  бапкерлік қызметке не-

лік тен  Дмитрий Огай таңдалды?

—  Негізі, біз қарастырған үміткерлердің 

са  ны  үшеу  болған. Біреу – алыс шетелден, 

е

екінн  

ші

шісі

сі– А

Арм


рм

ен

ения

ия

дада

н,

н,ү

ү

шіш

нш

нісі – Дми трий 

Ог

Огай

ай.  Ба


Барл

рл

ықық н

н

әрәр

се

сені

ні

ссар

ар

апап

тап,  тал  қы дан 

өткізгеннен кейін Дмитрий  Алек сее  вич тің 

кандидатурасына тоқталдық. Ке лесі мау-

сымда Огай «Қайсарды» жеңіс 

терге же-

телейді деген ойдамыз. Жалпы, ке лесі  жы лы 

облыс тарихында тұңғыш р

рет

ет  «Қа


Қа

й

й с

с

арар

 ғ

ға»

а  


миллиард теңгеге жуық қа

арж


рж

ы

ыбө

бөл 


л 

ме

мекп

кпіз


із.

ҚАЗАҚСТАН БОКС ФЕД

ФЕДЕРА

ЕРА

ЦИЯ

ЦИЯ

СЫ

СЫ

КУБ

КУБОГЫ

ОГЫ

НЫҢ

НЫҢ ФИ

ФИН

НАЛЫ

Маңғыстау – Астана – 4:6

49 келі: Қуанышбай Сәрсенбаев – Азат Қамзин – 0:3 (28:29, 28:29, 27:30)

52 келі: Нұржан Қошанов – Ілияс Сүлейменов – 0:3 (27:30, 27:30, 27:30)

56 келі: Қанат Көптілеуов – МейірболатТойытов – 0:3 (27:30, 27:30, 27:30)

60 келі: Бе

Бе

рікік

 Әбдір


д рахмано

но

в –в 

Да

Д рхар

н Жұмсақбаев – 3:0 (30:27, 30:27, 7, 

30:

30:

27)

27)

64 кел

ел

і:

і: Жә

Жә

нібніб

ек

ек ӘжӘжі

бай


байДәу

Дәулет


лет Дә

Дә

укеукенов – 3:0 (30:27, 30:27, 30:

:

27)

27)

69 келі: Сүлейман Бердоқаев – Мейірім Нұрсұлтанов – TKO-I R2 2:37 /Мейірім/

75 келі: Ерік Әлжанов – Дарбек Асланбек – TKO R2 3:00 /Ерік/

81 келі: Әділбек Ниязымбетов – Дәурен Елеусінов – 3:0 (29:28, 29:28, 30:27)

91 келі: Азамат Әбілов – Василий Левит – ТКО R1 2:17 /Василий/

91+ келі: Мағжан Базарбай – Ермек Үсенов – 0:3

Ел боксын

н

ың 

ың 

201

201

3 ж

3 жылғ

ылғ

ы ү

ы үзді

зді

кте

кте

рі:

рі:

Ересектер құрамасындағы үздік бапкер – Мырзағали Айтжанов

Жастар құрамасындағы үздік бапкер – Абзал Құдасов

Жасөспірімдер құрамасындағы үздік бапкер – Қайрат Сәтжанов 

Әйелдер құрамасындағы үздік бапкер – Жангелді Ахметов

Үздік төреші – Наталья Цой

Үздік бок

боксшы

сшы – Дан

Данияр


ияр Ел

Елеус


еусіно

іно


в

в

Жастарар ар

арасы

асында

нда

ғы

ғы

үзд

үзд

ік 

ік бок

бок

сшы

сшыӘділет Орынбасаров

Жасөспірімдер арасындағы үздік боксшы – Абылайхан Жүсіпов

Әйелдер құрамындағы үздік жас боксшы – Гаухар Ермекбай

Үздік спорт журналисі – Телжан Күдеров

Үздік бокс федерациясы – Оңтүстік Қазақстан облысы

«Аякс» (Нидерланды) — «Зальцбург» (Австрия)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Базель» (Швейцария)

«Порту» (Португалия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Анжи» (Ресей) — «Генк» (Бельгия)

ПАОК (Грекия) — «Бенфика» (Португалия)

«Слован» (Чехия

ия

)) 

 АЗЗ(Нид

ид

ер

ер

ла

ла

нд

нд

ы)

ы)

Еуро

ро

па

па л

лиг

игас

асын

ының

ың 1

1/8

/8-ф

-фин

инал

алы

«Лацио» / «Лудогорец» — «Динамо» / «Валенсия»

«Черноморец» / «Лион» — «Виктория» / «Шахтер»

«Днепр» / «Тоттенхэм» — ПАОК / «Бенфика»

«Слован» / АЗ — «Анжи» / «Генк»

«Порту» / «Айнтрахт» — «Суонси» / «Наполи»

«Мар

р

ибор» / «Севилья» — «Бетис» / «Рубинн

»

//

/

/«М

«М

акакка

ка

биби»

» / 


«Б

«Баазель» — «Аякс» / «Зальцбу

бург


рг

»

»/

/

//

«Ю

«Юве

вент


нтус

ус

»» / 

/

«Т«Т

ра

рабзонспор» — «Эсбьерг» / «Ф«Фио

иоре


р нт

нтин


ина»

а»

//

/

/Еуропа лигасының 1/16-финалындағы бірінші 

/

/ойын   дар тізімде бірінші болып көрсетілген коман да-

/

/лар дың алаңында 2014 жылы 20 ақпанда, жауапты 

кез де су   лер  ақпанның  27-сінде  өтеді.  Ал  1/8-финалдың 

кез де   сулері 2014 жылдың 13 және 20 наурызында ой-

  на лады.№220 (1131) 

19.12.2013 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

 

   

 

   

№220 (1131) 19.12.2013 жыл, 

бейсенбі


8

БОЛАТБЕКТЕН БІР ХАБАР 

Шенеуніктердің шетелден баспана 

алуына тыйым салынуы мүмкін

Асүйдің ақылды жабдығы 

iPad-ты нарықтан ығыстырдыКелер жылы Ресейде шенеуніктерге шетелден баспана алуға 

тыйым салатын заң қабылданады. Бұл туралы РФ Мемлекеттік 

Думасының фракцияаралық тобының төрағасы Евгений Федоров 

айтты.

Ресейде тауарлардың интернет нарығындағы сұраныс 

жөнінен мультиасәзірлегіштер ең алғашқы орынға шықты. 

Бұрындары жұрт ең көп қызығатын тауар iPad болатын.

Utro.ru-дың хабарлауынша, 

депутаттар мұндай заң жобасын екі 

жыл бұрын талқылауға ұсын 

ған. 

«Мемлекеттік Дума заңды бір жылдан артық уақыт бойы қара ды. 

Меніңше, келер жылы біздің баста-

мамыз мақұлданып, заң қабыл да-

нады. Көптеген мемлекет шетелдік 

мүлік арқылы Ресейдің шенеуніктері 

мен бизнесіне тіке 

лей ықпал ету 

туралы заң қабыл дай бастады. Бұл 

ықпал ресейліктердің мүддесіне қайшы», – дейді Е.Фе доров. Сол себепті 

2014 жылдан бастап, мемлекеттік қызметтегі лауа зымды тұлғалардың 

шетелден жылжымайтын мүлік алуына тыйым салынуы мүмкін. 

Нitech.newsru.com-ның хабар-

лауын 

ша, мультиасәзірлегіштер бір жыл ішінде қарқынды сұранысқа ие 

болған. Бұл тауар түрінің саудасы 

бірден 8 есе көбейді. Екінші орынға 

салмақөлшегіш құралдар шығып 

отыр. Бұдан кейінгі орында – тоңа-

зытқыштар. Былтыр интернет-дүкен-

дердегі ең танымал тауар iPad болған. 

Бір жыл ішінде планшеттер мен 

iPhone-ға және құлаққап түрлеріне 

сұраныс айтарлықтай бәсеңдеп кетіпті. 

Мультиасәзірлегіш – асүйге арналған 

көпфункциялы электр жабдық. Бағдарламамен басқарылатын тұрмыстық 

техника кез келген тағам түрін адамның қатысуынсыз әзір қылады.

Желтоқсанның 19-ы

Алаштың атаулы күні

• 113 жыл бұрын қазақ тіл білімінің негізін қалаушылардың бірі, 

түркітанушы, педагог-ағартушы, профессор Құдайберген Жұбанов 

(1899-1938) дүниеге келді. 

• 93 жыл бұрын (1920-1942) еліміздің еркіндігін, ар-намысын 

қорғаған ержүрек перзенттеріміздің бірі, Кеңес Одағының Батыры 

Төлеген Тоқтаров дүниеге келді. 

Туған күн иелері

Ерболат Шоқаев (1945) – генерал-майор, Ұлттық қауіпсіздік 

органдарының Құрметті қызметкері;Сабыр Темірбеков (1946) – генерал-майор;

Серік Шахманов (1957) – полиция полковнигі;

Шолпан Шақабаева (1958) – Маңғыстау облыстық статистика 

департаментінің бастығы;Қасымбек Алдияров (1959) – Ақтөбе политехникалық 

колледжінің директоры;Сайран Сайфеденов (1974) – Алматы қаласы Әуезов ауданы 

әкімінің орынбасары;Еркеғали Еденбаев (1975) – «Цесна» Корпорациясы» АҚ 

басқарма төрағасы.Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры

САБЫР – араб тілінен енген сөз. Хадис шәрифте сабыр үш түрлі болатыны 

туралы айтылған. «1. Бәле-жалаға, бақытсыздыққа сабыр ету. 2. Дін ілімдерін 

үйренгенде, ғибадаттарды орындағанда сабыр ету. 3. Күнә істемеуде сабырлық 

таныту» делінген. (Әбушшәйх). Қазақта «Сабыр түбі – сары алтын», «Сабырлы 

жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа» деген қанатты сөз тегіннен-тегін 

айтылмаса керек. Ашуға да, қуанышқа да сабырлылық көрсету кісіліктің белгісі 

болып табылады. Ел ішінде сирек кездесетін есім.

Алматтың әзілдері

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДУМАН

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

08,20

08,59

17,19

К

езекшi  ред

ак

тор – Дәурен ҚҰДАЙБЕРГЕНРеспубликалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


а

к

тордың бiрiншi орынбас

ары


Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ 

Бас ред


а

к

тордың орынбас

ары


Айдын ҚАБ

А

 – жа

уапты х


а

тшы


Та

лға


т КIРШIБ

А

ЕВ  – ж

а

уапты ха

тшының орынб

ас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А

 – аға к

о

рректо

р, т


е

л.: 


388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

а

шасында ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т 

 минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


ту

р

алы №9650-Г  к

у

әлiгi берiлген.

Р

ед

акция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уа

п 

бермейдi.

Авт

о

рлар қолж

азб


а

сы өңде


лмейдi және к

ерi қайт


арылмайды.

Көлемi екi к

омпью

терлiк бетт

ен (14 к


е

гль) ас


а

тын ма


териалд

ар

 қабылд

а

нбайды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi 

көшiрiп немесе өңдеп б

а

су

 үшiн редакцияның ж

а

збаша рұқс

а

ты 

алынып, г

а

зе

тке сiлт

еме ж


а

салуы мiнде

ттi.

Құрылтайшысы және меншiк иесi 

– «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Та

псырыс – №1820А

ст

ана  қаласы «Аста

н

а-Полигр

афия»,


Бр

ус

иловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Та

псырыс – №2008Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

нас

ы

» газ

ете ж

аз

ылу

 и

нд

екс


i: 6

4

259

Ре

дакц

и

яны

ң

 меке

нж

айы

Алм

ат

ы қ

ал

асы

,05


0

05

1, Б

ег

али

н кө


ш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тыра

у – Бақытгүл Б

А

Б

АШ, т

е

л.: 87015533653Қ

ар

аған

д

ы –

 Қ

ызғ

ал

дақ

 А

ЙТЖ

А

НО

В

А, т

ел.: 


87014901976

Ж

амбыл – Гүлж

ан КӨШЕРОВ

А, т

е

л.: 8701 7711648Қызылж

ар – Ерб


ақыт АМАНТ

АЙ, т


е

л.: 8 705 4418255

Қызылорд

а

 – Әділжа

н ҮМБЕ


Т, т

е

л.: 8777 7054466Өск

е

мен – Азама

т ҚА


СЫМ, т

е

л.: 8777 3554114Шымк

ент – Нұрша

т ТӨКЕН,  т

е

л.: 87754365040Ор

ал – Т


о

қт

ар КЕНЖЕҒАЛИЕВ, т

е

л.: 87756720806
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал