Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет2/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ҚР

ҚР

Т

Тәуелсіздігі күні тойланған

н ж

жел

ел

то

тоқс

қс

ан

анны

ның 

ң 

16

16

-1

-17-

7-с

сі күндері елордада 109

9

сә

сәби

би д

дүн

үние

иеге

ге

к

к

ел

елді

ді

.

.

Бұл туралы Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты 

хабарлайды.

Б

Бе

е

й

йс

с

е

е

н

нб

б

е

е

к ЗИЯБЕКОВ:

АҢДАТПА

-бетте

3

–  Бұл мәселенің қоғамда көтеріліп жүүр геніне  біраз  болды. Жасы

сы

рара

ты

тны 

жо

жоқ, Қорғаныс министрл

л

ігігі

і де


де,, іс

сті


т

 

қарай тын тиісті әскери органдардың 

ешқайсысы да әскердегі әлімжеттікті 

ашық жария еткісі келмейді. Егер әскер-

де қайғылы оқиға орын ала қалса, олар 

дереу «сарбаздар өз-өзіне қол жұмсады, 

су

суицицид

ид

кеке

б

бар

ар

дыды

»

» деде

п,

п,ж

ж

ауау

ыр

ыды жаба 

то

тоқықы

ғ

ғыс

ысы


ы

ке

келе

ле

діді

..

КөКө

пш

пшіл

іл

ігігі 

і

ососы

ылай. Сон-

дық тан  әскерде  қайтыс  болған сар баз-

дар дың ісін қарауды әскери сотқа емес, 

азаматтық сотқа беруіміз керек. 

Өйткені азаматтық сот әскерилерге 

ба ғынбайды. Онда қайғылы жағдайдың 

ба

бар лығы жіті тексеріліп, әділ

л

шшеш

еш

імім

ш

шы-

ы-

ғағар еді. Сонымен бірге сар

рба


базд

здар


ар

ды

дың

ң 

ата-аналарынан құралған қоғамдық ұйым дар да сотқа араласуына мүмкіндік 

алады. 


– Жоқ, мен бұл пікірмен келіспеймін. 

Сар баздардың өлімін

н

е 

еқа

қ

тысты істі азаматтық  соттың қар

ар

ауау

ы

ы дұдұ

ры

рысс

ем

емес

ес.


.

Бұл, ең алдымен, заңға қайшы болып 

та былады. Өйткені жалпы сотта әскери 

адам 


ның мәселесін қарау – әскери 

құпия ны жария ету деген сөз. Ал әскери 

құпия – мемлекеттік құпия. Негізі, әске-

ри

рис

с

ототты

тың 


ң 

өз

өзі

і

ососы 

ы 

әсәс

ке

кри

р

 құпияны сақтау үш

үшін


ін қ

қ

ұрұрыл

ыл

ғаған.

н Е


Е

нд

ндіім

мынаны қараңыз, 

әскери салада азаматтық істерді қарай-

тын судьялар біле бермейтін, тіпті бі луі-

не де болмайтын құпиялықтар болады. 

Елге жария етуге болмайтын түрлі жағ-

дай лар  кездеседі.  Неше  түрлі құпия 

әске ри  нысандар  бар

ар.

.

СоСо

ны

нымеме

н

нбі

б

ргрге 

е 

әскерилердің өзінің ішішкі

кі т


тал

алап


ап

та

тарыры б

б

арар

әскери жарғылары болады. Оларға тап-сыр ма  берілді ме, болды, ол тал қы лан-

бай ды,  орындалуы міндет. ИƏ

Ерасыл ӘБІЛҚАСЫМОВ, 

қоғам қайраткері:

ББа


а

ллаалла


а

р

ры

ы 

 қ

қ

аа

ннддай да 

б

б

іі

р қылмыс жасаған 

шенеуніктерді қызметінен 

босату керек пее?

?

Ба

Ба

ла

ла

ла

лард

рд

ы

ы де

де

нс

нс

ау

ау

лы

лы

ғы

ғы мен дамуына зиян тигі

гі

зе

зе

ті

т

н

н

ақ

ақпа

па

ра

ра

тт

тт

ан

ан қ

қор

орға

ғау

у ту

тура

ралы

лы

 әңгіме Мәжілісте көте

те

рі

рі

лг

лг

ен

енін

іне

е 

де біраз жылдың жүзі болды. Бұған дейінгі шақырылымда 

депутат Алдан Смайыл бас болып, осыны қолға алып жатыр 

деп естіген-тұғынбыз. Сол заң жобасы суырмада қалып 

қоймай, әбден пісіп-жетіліпті. Кешегі жалпы отырыста 

мә

мәжілісмендер «Балалар

арды

ды

д

д

ен

ен

са

саул

улығ

ығы

ы

ме

ме

н

н

да

даму

м

ына зиян 

тигізетін ақпараттан қорғау туралы» заң жо

б

басын бірінші 

оқылымда мақұлдады. 

Құжат Қазақстан қабылдаған БҰҰ-

ның Бала құқықтары туралы конвен-

циясында бекітілген, жалпыға таныл-

ған қағидаттары мен нор ма ларына 

сәйкес  бала құқықтарын қорғауды 

ба

басы


с

мдықпен қамтамасыз

ыз

е

етуту

 

қақа

ж

жеттілігі негізге алына ототыр

ырып


ып 

әзірленген. Ал бастамашыл топ заңды 

қабылдаудың өзектілігін алма ғайып 

ақпарат ғасырында бала лардың

залалды ақпараттардан қорғана ал-

май тын әлсіз топқа айна луымен  түсін-

діреді.  Шын ды ғын да,  бүгінгі заман-

ның  баласы жаңа ақпараттық 

техно  ло гиялардың қар қы

қ н ды  дамуы-

мен (интер нет,  ұя

ұялы


лы

ж

жәнәне 

е 

бабасқ

сқ

аа

да

да байланыс түрле

ері


рі, 

ци

цифр

фрлы


лы

қ 

қ хах ба

ба

рр 

тарату) ақпараттың теріс ықпал етуіне 

белшеден  батып отыр десек, артық 

айтқанымыз емес. Өйткені жарнама 

өнімінің айналымы, электрондық 

және компьютерлік ойындар, кино, 

бе

бе

йнйн

е,

е,ө

ө

згзг

е 

е де

де

 аудиовизуальдық ха

хаба


б

р

р л

лам


амал

алар


ар м

м

ен материалдар айна лымы кезінде БАҚ, ортақ пай-

даланылатын  ақпа рат тық-теле ком-

муникациялық желі лерді пайдалана 

отырып тара тылатын  ақпарат, көбіне 

балаларға психи калық кері әсер етіп, 

аг

агрере

с 

ссиияға, қатыгездікке, қоғам

м

ғаға

 

қақарс

рс

ыы

әрекет терге итермелей

ейді

ді

.Сондықтан да жағдайдың осылайша 

қалып та суына  ақпараттық  өнімнің 

айналымы кезінде балалардың иман-

дылығы мен денсау лығын  қорғауды 

қам та ма сыз  етудің  құқықтық  кепіл-

діктер


р

ін

інзаң

а

намалық қ ре

ре

ттеуу

  тұр


ұрғы-

сына


на

н

нед

едәу


әуір

ір о


о

лқ

лқылылық

ықта


та

р

р әсәс

ер

ерін 

тигізііп отыр.

«Жалпы айтсақ, заң жобасы бұқа-

ралық  ақпарат құралдары  арқылы 

таралатын зарарлы ақ па раттан бала ны 

қорғайды. Әлем елдерінің бір-біріне 

аш

а

ықық

тығы, телеком муникация желі

лі

-

-ле

лері


ріні

ні

ңң 

барынша ашықтығы, ақпа

па

ра

рат

т 

алма су дағы  мүмкін діктердің молаюы рухани кеңістіктің тазалығы туралы 

ойландыра бастады. Кейбір ағым-

дардың ақпаратты  ұлттық дәстүрге 

қарсы бағыттауы, қоғамға жат іс-

әрекет

ет

тетер 

аш

ашықық

ж

жән

ән

е е 

жа

жасы

сы

рыры

н

нна

наси


с

-

хатттау

ауға


ға

к

көш

өш

уіуі,,

ба

балалала

лар


р

ар

арас

ас

ынын да 

суицид, қатыгездік, елдік мұраттар мен 

құндылықтарды жатсыну секілді 

жағымсыз қылықтардың байқалуы 

алаңдатпай қоймайды. Соған орай, 

елімізде  балаларды зиянды ақпа-

ра

ра

ттттан

ан

ққор

ор

ғаға

у 

у  туту

ра

ралы

лы ззаңның керек-

т

ті

гігі

не

нек

к

өзө

ж

жет

еткі


кі

зд

здік

ік

»,»,

– деп тарқатады бастамашыл депутат Алдан Смайыл. 

Оның айтуынша, заң жобасын 

әзірлеуде әлемдік тәжірибелер жіті 

зерделеніп, заңнамаға жаңа құқықтық 

ұғымдар енгізіліп отыр. Сонымен қатар 

қазіргі күні елімі

ізд

зде


е

ба

бала

ла

лалар

р

арасындағы жас  топоп

та

тарырына

на

ққ

ат

атыс

ыс

тыты

 

индекстелген  фильмдер көрсетіліп келсе, енді заң жобасымен қандай 

ақпараттық өнімдер таратуға тыйым 

салынатындығы және шек қойы-

латындығы айқындалды. Бұл үшін 

ба

ба

лала

ла

ларғ

рға


а

ар

арна

на

лғлғ

ан

анө

ө

нін мдердің жас 

сы

сыныны

пт

птамамас

асы


ы,

ж

жасас

сс

ананаты  ұғымдары 

енгізілген. «Жалпы алғанда, заң жоба-

сы бойынша қатыгездік пен зорлық-

зом былыққа құрылған, балалар өмі-

рі 

не қатыгездіктер төнді ретін 

іс-әре  кетке,  суицидке  итер

р

ме лейтін, пор нографиялық  жә

әне


не а

ана


на

йы

йы сс

ек

ек с

 с

уауал-

-

дық сипаттағы көрініні

ст

стерер

ді

ді ққ

ам

ам тт

ит

итынын, 

дәстүрлі емес сексуалдық бағ дар ды 

насихаттайтын ақпараттық өнім дерге 

тыйым салу қарастырылып отыр.Жалғасы 2-бетте

Жа

Ж

лғасы 3-бетте 

Менің Қазақстанда 

тұ

ұ

рр

ғым келеді

Хопкинс мықты ма, 

Шүменов пе?-бетте

-бетте

5

7МӘ

С

СЕ

Е

ЛЕ

Мамандар


арды

дың 


ң ай

айту


туын

ын

шаша, 

ме

ме-ди циналық  туризм тасқынында екі 

бағыт көрініс тауып отыр. Біріншісі 

– ауқатты адамдар мен эконо ми ка-

сы дамыған елдердегі пациент-

терд

д

іңің

 «үшінші елдерге» емделуге 

ба

бару


ру

ы.

ы.Е

Е

кікінш

ншіс


іс

і – медициналық 

көмек көрсету деңгейі төмен ел дер-

ден қызмет көрсету сапасы дамыған

мемлекеттерге барып емделушілер. 

Мәселен, медициналық туризмнің 

бірінші тасқынына АҚШ-ты мысал-

ға келтіруге болады. Онда меди-

циналық турм

м

енен

ссап


ап

ар

ршегушіл

л

ерер 

саны соңғы е

е

кі

кі жж

ыл

ылда

да 7


7

50

50м

м

ыңыңна

на

н н

3 миллион адамға дейін өсіп, 

бұдан медициналық қызмет көр-

сету ақысы АҚШ-тан төмен елдер 1 

млрд доллар табыс тапқан. Ал 

екінші тасқындағылар  арасында 

бұ

бұ

рырынғ

нғы 


ы 

ке

кеңе

ңе

стт

ік елдердің тұрғын-

да

да

рырының үлесі жыл сайын  30

0

-5-50

0

пайызға өсіп келе жатқан көрінеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының болжамына қарағанда, 

2022 жылы туризм мен денсаулық 

сақтау


ау  әле

л

мдік дамудуды айқын-

дайт


йтын

ын

ббас

ас

тыты с

с

алалал

алар


ар

б

болол

ма

мақ.қ

 

Іскерлікі

 туризмніің үле і

сі 2

202


020

0 жылы 


2 триллион долларға дейін ұлғаюы 

мүмкін. Медициналық туризмнің 

әлемдік индустриясы 2012 жылғы 

400 млрд доллардан  2015 жылы 

500 млрд долларға дейін артпақ.

Оның


ң дамуындағы негізгі бағыттар

ар

 қа

қа

зізір 

р АҚШ, Германия, Түр

р

ки

кия,я,

 

Үндістан, Тайланд, Канада, Мек-сика, Коста-Рика, Ұлы 

британия, 

Франция, Испания, Иордания, 

Дубай, Малайзия, Сингапур, Жапо-

ния, Оңтүстік Корея,  Филиппин, 

Оңтү


түст

ст

ікі

А

Афрфр

ик

ика

а Ре


Респ

спуб


уб

ли

лика

ка

сысы

 

бобо

лы

лып

п от


тыр

ыр. 


Мы

Мы

сасалы

лы

, АҚШ-та шетелдердің медициналық қыз-

метін пайдалануға барушылар 

2012 жылы 2,7 миллион адамнан 

асқан. Ал Түркияға медициналық 

туризммен келушілер са

аны


н б

б

ылтыр 617 мың адамды құрағ

аған


ан

к

көрөр

ін

інедед .

і

 Түркияның медицина

лы

қ туризм 

қауымдастығының жетекшісі Эмин 

Чакмактың айтуынша, олар шетел-

дік емделушілердің санын 2015

жылы 1 миллионға дейін ұлғайтып, 

одан 10 миллиард долларға жуық 

табыс таппақ

ақ

.. Өткен жылы олардың ме

ме

диди

ци

цинаалы

лы

қ қ

ту

тури

ризм


зм

де

дгі табысы 

4,2 миллиард долларды құраған. 

Ал көршілес Ресейде шетелден ем

іздеушілер саны статистикалық 

агенттігінің мәліметіне қарағанда 

2011 жылы – 14,5 миллионды,

2012 жылы 15,3 м

м

илил

ли

лион

он

дыды

 

құраған. Ондндағ

ағ

ы ы 12

1282


82 ш

ш

ипип

аж

ажай

айға


ға

 

келу шілер саны 1997-2012 жылдар ара 

лығында екі есе 

өскенімен, онда 

ғы емдеу ісі аса 

тиімді болмаған көрінеді.

Қа

Қ зақстанда шипажай мен ку

куро


рорт

рт т тық


ық б

баз


аза

алардың саны Тәуел-

сііздік

і і


тің алғашқы 10 жылдығында

256-дан 87-ге дейін кеміп кеткен 

еді. Кейінгі 10 жылдықта оның саны 

қайтадан өсіп жатқанымен, шетел-

ден ауруына ем іздеушілер саны 

артпаса, кеміген жоқ. Олардың 

саны туралы на

нақт


қт

ы 

ы мағлұм

ұ ат б


б

ол-


ма ғанымен

н

,,ше

шете


те

лг

лгее ағ

ағыл


ылу

у шы


шы

ла

лар-р-

дың  бұрынғыдан күшеймесе 

бәсең демегенін  құзырлы орган 

өкілдері мойындап отыр. Дүниежүзілік турис

сті

тік

к 

ұй

ұйым

ымны

ны

ң

ң 

де

дере

ре

кт

кт

ер

ері

і

бо

бойы

йы

нша, 

әлемдік экономикадағы туризмнің үлесі 2012 жылы 

3,5 триллион долларды құрады. Туризм көптеген елдер

үшін валюталық түсімнің маңызды көзі болып отыр. 

Мысалы, шетелдік туризмнің үлесі тауар экспорты мен 

қы

қызм

зм

ет

ет

ті

ті

к 

к тү

тү

сі

сі

мд

мд

ер

ер

де

де

Г

Г

ре

екияда – 36, Испанияда – 35

35Тү

Тү

рк

ркия

ияда

да

2

2

0

0

па

пайы

йы

зд

зды 

ы

құ

құр

рауда. Ал туризмнің ең ж

ж

оғ

оғар

ары 

ы

кірісті бағыты саналатын іскерлік туризмнің үлесі 430 

миллиард доллар болса, медициналық туризмнің үлесі 

400 миллиард доллар көлемінде болған. Соңғы жылдары

әлемдік экономиканың қозғаушы күшіне айналған 

туризм саласының медициналық бағыты аса жоғары 

қарқынмен дамуда. Он

нда

да

ғы

ғы

ө

ө

сі

сі

м

м

жы

жы

л 

л 

са

са

йы

йы

н

н

20

20

-3

-30 

0

пайызды құрауда. Мед


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал