Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет19/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

е

е

н

н

т

т

т

т

е

е

р

р 

Н

Н

ұршайықов 

әлем

і

іне 

б

бой

й

лады

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі 

ма мандарының мәліметінше, желтоқсан-

ны

ның ң 

16

16-

ыы

кү

күні

ні

сс

ағ

ағат

ат

115.30 шамасында 

Ал

Алмаматы

ты

  аум

умағ


ағ

ын

ындада

ғы

ғы ААэропорт көлінде 

ойнап жүрген үш бала мұз астына түсіп

кеткен. Екеуі жарылған мұзды қарманып, 

адам дар ды көмекке шақырады. ҚР Ішкі 

істер министрлігі мамандарының мәлі ме-

тінше, жедел басқару орталығына ақпарат 

түсі сімен, оқиға орны

ы«

«МаМа

як

як»

»

ықық

ша

шма

ма

у-у-

данын дағы көлге «Бо

о

ра

ран»н» ж

жол


ол

-п

-пат

атру


руль

ль

дыдық 

қ

қыз метінің екі экипажы дереу жеткен. 

«Су   қой маға  жақындағанда  полиция  қыз-

меткерлері жағадан 60 метр қашық тықта 

сынған мұзды ұстаған екі баланы байқа-

ды. Оларға резеңке қайыққа мінген екі 

жі

жігігі

т 

т кө

кө

мем

кк

кке

е

бебе

т

тал

ал

ғаға

н.

н. Полиция капита-

ны

ны ҒҒ

ан

ании Со

Со

лтлт

ан

анқұқұло

лов


в

балаларға басқа 

қысқа жолмен баруды ұйғарды. Екі 

жігіттің біреуі  судан  құтқару қызметінің 

сүңгуірі екен, ол өз құралымен мұзды 

тесті. Сөйтіп, біраз уақыттан соң көмек сұ-

рауға әлі қалмаған екі бала құтқарылды», 

– дейді министрліктің баспасөз қызметі. 

Бір сағаттан соң сүң

үң

гугуір

ір

леле

р 

р су

су

ғаға

к

кет

ет

іпіп

 

қалған үшінші баланыы

ң

ңде

дене


не

сі

сін

н су


су а

а

стст

ын

ынанан 

шығарған. 10 жастағы Науыржан Жұбатқа-

нов өзінің құрдастары Руслан Насыровпен 

және Игорь Ткаченкомен көл үстінде ойнап 

жүргенде қайғылы жағдайға тап болды. 

Руслан мен Игорь құтқарылған бойда ба-

ла

лала


ла

р

рау

ау

руру

ха

хананасы

сы

нана

ж

жіб

бер


е

ілді. ҚР Төтенше 

жа

жағд


ғдай

ай

лалар 

р

мимини

нист


стрл

рліг


ігі

і

аата-аналарға бала-

ларын өзен-көлдерге ойнауға жібермеу 

керектігін ескертеді. Суқоймалардың мұзы 

қатты аяздардан соң да адамдардың сал-

мағына төзбей ойылып кетуі мүмкін. Еске 

салайық, желтоқсанның 4-і күні Қостанай 

облысының Меңдіқар

ара 


а 

ау

аудада

ны

нынд

нд

аа

То

Тобы

бы

л л 

өзенінде ойнап жүр

рге

ген


н  же

жеті


ті

ж

жәнәне

е

сесегі

гі

зз 

жастағы екі бала мұз астына түсіп кетіп 

қайтыс болған еді. 

Болатбек МҰХТАРОВ

Алматыда көлдің мұзында 

ойнап жүрген үш 

ш ба

ба

ла

ла

ны

ны

ң 

ң

біре

ре

уі

уі 

суға кетіп қалды

ды. 

. «Б

«Б

ор

ор

ан

ан»

»

жол-патрульдық қызметі мен 

сүңгуірлер мұз қарманған екі 

баланы құтқарды.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің жоғары 

оқу орнына дейінгі білім беру

факультетінде  Ә

Ә

л-

л-

Фа

Фа

ра

ра

би

би

 

атын дағы  ҚазҰ

Ұ

У-

У-

ды

дың 

ң 80

80

ж

ж

ыл

ылды

ды-

-

ғы на  арналған екі мәдени шара 

болып өтті.

Жоғары оқу орнына дейінгі білім беру 

факультеті шетелдіктердің тілдік және жал-

пы

п   білім  берр

у 

удайындығы кафедрасы ҚР 

Ха

Халы

лы

ққ жа

жа

зузушы

шы

сысы

  

ӘӘұр

ұр

шайықовтың  шы-ға

ға

рр ма

машы


шылы

лығы


ғы

б

бой

ойын


ынша

ша үздік көркем эссе 

байқауын өткізді. Байқауға Әл-Фараби 

атын дағы ҚазҰУ-дың студенттері, колледж-

дің және бейіндік мектептің оқушылары, 

сондай-ақ Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық универси

сите


т

ті

тінің студенттер

ер

і қатысты.

«Халық жазушысы

ы Ә

Ә.Нұ


Нұрш

рш

айай

ық

ықовов

ты

тың ң

шығармашылық әлемі және ұлттық тәрбие» 

атты дөңгелек үстел өткізілді. ҚР-дың 

танымал жазушысы Әзілхан Нұршайықов 

биылғы 80 жылдық тарихы бар қара шаңы-

ра

рқта ұлы ұста

та

здардан білім алып болашақ қа

қа л


л

ам

амггер

ерлі


лік 

к 

өмөмір

ір

інін

е 

е ба

ба

стст

ау алған еді. Дөң-

ге

е

 ле

ек үстелді

і

ң 

бба

с

сты маа

қсаты – адамзатқа 

ру хани азық сыйлап, ұрпақты ізеттілік пен 

сүйіспеншілікке баулып өткен,  бүгінде аты 

аңызға айналған Әзілхан аға ның шығар-

маларын әрбір жас оқуға тиіс, сондықтан 

көрнекті қаламгердің еңб

ңб

еккте

т

рі туралы ойй-

толғаныстарымен бө

өлі

лісу


су,

,

піікі

кір


р ал

ал

мамасу

суДөңгелек  үстелге

ге

ААба

б

йй ат

атында


дағы 

ҚазҰПУ, Қ.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 

Қазақ мемле кеттік қыздар педагогикалық

универси тетінің,  Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ ЖОО-ға дейінгі білім беру факуль-

те

ттінің,  кол  л ед

ед

 ж дің  және  бейіндік мектеп-т

тің 


ң оқ

оқыт


ыт

уш

ушылылар

ары,


ы,

с

сту

туде


ден

нт тері мен оқушы-

ла

а

рыр  қ

а

атыссты. Дөңгелек үстел мен байқауға қатысушы-

лар дың  бәріне сертификат пен Әзілхан 

ағаның кітаптары сыйға тартылды.

Қаламгердің отбасы  бастамасымен 

ЖОО-ға дейінгі білім беру факультетінің Ғы-

лыми кеңесі «ҚР Халық 

қ жа

ж

зузу

шысы Ә. Нұр 

р

 -

шайықов атындағы жж

ыл

ылс

сай


ай

ын

ын бб

ер

еріл

ле

етіті

н

н стипендия» тағайында

ады


ды. 

Бұ

Бұл л

ст

стип

ип

енен

д

 дияяла

лар 


р

Әл-Фара би атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми 

кеңесінде салтанатты түрде тапсы рылды. 

Ә.Нұршайықов жас ұрпаққа өзінің өне ге 

боларлық өмірі мен  еңбектерін қалдыр ға-

ны

нн осы байқау

у

да  жазылған  шығарма лар дан да

да

ккөр

өр

ее ал

а

амамыз

ызБи

Би

ылыл

ғы

ғы байқауда бар лығы 

47

47ш

шығ


ыға

арма


ма

ж

жазазыл

ылды


ды. 

О

Осы топтан жүй рік шыққан  жеңімпаздар диплом мен 1, 2 және 

3-дәрежелі стипендияларға ие бол ды. 

Байқау жеңімпаздары жазған эсселер 

http://www.nurshaihov.kz. сайтында жа-

рия  ла натын  болады.

А.

А.Е

Е.САД

АД

ЕН

ЕН

ОВ

ОВ

А,

А,

Әл-Фар

араб

аби

и ат

атын

ында

дағы

ғы Қ

Қ

аз

азақ

ақ 

ұлттық университетінің доценті 

7) Кадрды есепке алу пар

р

ағ

ағы;ы;

8) Жұмысқа тағайындалғаны 

туралы бұйрық;

9) Қызметтік қаруды бекіту 

туралы бұйрық;

10

10)

)

3х4 фоф

тосу


у

ре

рет – 2 да

д

на;11

11

)Ас

Аста

та

нана қ

қ

аллас

ас

ыы

І

ІІДД

Әк

Әкім

мші


ш

лік 


полиция бөлімі бастығының атына 

хат;


12) Қаруды сақтауға және ұстап 

жүруге рұқсат алу үшін мемлекеттік 

баждың төленгендігі туралы түб

б

ірір

-

тетек;

к

13) Қарудың бірлігін тірі кеу 

үшін мемлекеттік баждың төлен-

гендігі туралы түбіртек.

Құжаттар салық органына 

тапсы рылады. 


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№220 (1131) 19.12.2013 жыл, 

бейсенбі


БҰҚАР

АЛЫҚ СПОР

Т

«Медеудің» Тәуелсіздік күніне тартуы

««Медеу» спорт кешенінің басшылары Тәуелсіздік күніне тарту ретінде 

Алматы қаласының спортсүйер жастарымен бірге флешмоб өткізіп, 

ұлттық мерекемізді атап өтті.

Оңтүстік астанамыздың жоғары 

оқу орындарынан арнайы шақыр тыл-

ған спортсүйер студенттер бұл күні 

Ме деуге тегін кіруге мүмкіндік алып, 

мұз айдында коньки теуіп, шат-шады-

ман болысты. Одан кейін ортаға жиналған 

жас тар алдын ала үрленіп дайындалған 

шарларды әуеге бір мезетте бірге жіберіп, 

Тәуелсіздік күнін осылайша атап өтті.

– Әдейі сары және көк түсті шарларды 

таңдап алдық. Мемлекетіміздің көк туымен 

түстес болуын қаладық. Сөйтіп, Алматы 

университеттерінде оқитын 500-ге жуық 

студенттің басын қосып, Медеуге ша қыр-

дық та, Тәуелсіздік күні мерекесін осы-

лайша атап өтуді ұйғардық. Оның үстіне, 

бұ қаралық спортты насихаттауға үлесімізді 

қо 

сайық дедік. Себебі қысқы мезгілде спорт сүйер қауымның басты ермектерінің 

бірі – сырғанау, – деді флешмобты ұйым-

дас тырушылардың бірі, «Медеу» спорт ке-

ше ні баспасөз қызметінің өкілі Фархат Се-

йітов.

Жалпы, «Медеуде» жаңа маусым ашыл ғалы келушілердің саны күн сайын 

ар тып келеді екен. «Меніңше, бұл ха лық-

тың спортқа қызығушылығының артып 

келе жатқанын көрсетеді», – деді «Медеу» 

спорт кешенінің маркетологі Әйгерім Бер-

лібаева.


– Былтыр осы мезгілде күніне 1500-

дей адам келетін. Қазір келушілердің саны 

кү 

ніне 5 мыңнан асатындай жағдайға жеттік. Де генмен қыстың ортасына таман 

күніне 6 мыңнан астам адам қабылдайтын 

боламыз деп жоспарлап отырмыз, – деді 

Берлібаева.Асфендияр ЖАНАДІЛ

Еуродода жеребесі тартылды

«Шахтердің» екі футболшысы 

үздік атанды

Иә, қызылордалықтардың алдарына 

қо йып отырған мақсаттарының қаншалық-

ты биік екенін осыдан-ақ байқауға бо ла-

тын дай. Осыған орай, өткен маусымды 

қо рытындылап, баспасөз мәслихатын өт-

кіз ген клуб басшылығы журналистер мен 

жан 

күйерлердің барлық сұрақтарына ашық жауап беріп, көптеген мәселенің тү-

йі нін  шешкендей  болды.

Облыс әкімінің орынбасары Нұржан 

Әлі баев, Облыстық денешынықтыру және 

спорт басқармасының бастығы Садық 

Мұс тафаев және клуб директоры Болат Ес-

ма ғамбетов қатысқан баспасөз мәслиха-

тын да алдымен «Қайсар» футбол клу бы-

ның биылдыққа атқарған бірқатар игі 

іс тері айтылды. Атап айтсақ, маусым ба-

рысында командаға облыстық бюджеттен 

598 миллион теңге бөлініпті. Облыс әкімі 

Қы 

рымбек Көшербаевтың қолдауымен клуб қа 43 орындық және сегіз орындық 

ав тобустар берілген екен. Наурыз айында 

ко манда Түркияның Анталия қаласында, 

одан кейін үш рет Алматы қаласында, екі 

рет Шымкент қаласында оқу-жаттығу 

жиын  дарын өткізген. Алайда мұның еш-

қай сысынан да нәтиже болмады. Сөйтіп, 

ма  мыр айының қорытындысы бойынша 

Қай сар бірінші лигада 9-орында тұрды. 

Әлбетте, клуб басшыларының күткені бұл 

емес еді. Содан не керек, бірінші айн а лым-

нан кейін Алматы қаласында тағы бір оқу-

жаттығу жиыны өткізіліп, команда құрамы 

біршама жаңартылған.

Нәтижесінде, Борут Семлер мен Митя 

Мо рец сынды легионерлер – бірі шабуыл-

ды, екіншісі қорғаныс шебін күшейтіп, ко-

КӘСІПҚОЙ БОК

С

«Қайсар» енді қағажу көрмейді

ман даның жеңістеріне өз үлестерін қосты. 

Сондай-ақ жергілікті ойыншылардан Жас-

ұлан Молдақараев ерекше көзге түсіп, 34 

ойында 28 гол соққан. Айта кетейік, Сыр 

фут болын жеңіске жетелеп, жоғарыдан кө-

рі нуіне зор үлесін қосқан Жасұланға жа-

қында облыс әкімі жаңа пәтердің кілтін 

табыстады. 

Сонымен не керек, біріншілік қоры-

тындысы бойынша, «Қайсар» бірінші лига-

да қарсылас шақ келтірмей, 34 ойынның 

23-інде жеңіске жеткен, сегізінде тең түсіп, 

не бәрі үш-ақ кездесуде жеңілістің кермек 

дә мін татқан. 77 гол соғып, өз қақпаларына 

20 гол жіберіп алыпты. Барлығы 74 ұпай 

жи наған қызылордалықтар бірінші лигада 

көш бастап, келесі маусымда Премьер-

лигада ойнау құқығына ие болды.

Сондай-ақ баспасөз мәслихатында 

клуб бюджетіне қадағалаудың күшейтілгені 

айтылды. Нәтижесі қатаң бақылау мен 

үнемдеудің арқасында жыл соңында 40 

миллион теңге қаражат артылып қалыпты. 

—  Клубтың футболшылар мен бапкер-

лер және қызметкерлерінің алдындағы 

қа рызы және басқа да мұқтаждықтарға 

бат қан берешектері 240 миллион теңгеге 

жет кен болатын. Қазір барлық қарыз да ры-

мыздан құтылдық. Футболшылардың бар-

лы ғы жалақыларын толық алды. Бұдан 

бө 


лек, «Локомотив» стадионын қайта 

жөн деу мен Орталық стадионның қосалқы 

ала ңын қайта қалыпқа келтіру жайлы ше-

шім қабылданды, – деді облыс әкімінің 

ФУТБОЛ

Хопкинс мықты ма, Шүменов пе?

Естеріңізге сала кетейік, жексенбі күні 

жер лесіміз АҚШ-тың Сан-Антонио қала-

сын да өткен жекпе-жек кешінде слова кия-

лық 36 жастағы боксшы Тамаш Ковачпен 

жұ 


дырықтасып, қарсыласын 3-раундта 

тех 


никалық нокаутпен жеңген. Сөйтіп, 

WBA тұжырымының жартылай ауыр сал-

мақтағы әлем чемпионы деген атағын 

сақтап қалған. 

     Жалпы, бірінші раундта аңдысып, тек 

со ңына таман ғана белсенділік танытқан 

Бей біт раундтың аяқталуына жарты ми нут-

тай қалғанда словакты сұлатып салды. 

Екін ші раундта да жерлесіміздің жойқын 

соққысынан кейін тізерлеп барып отыра 

қалған Ковач қатты есеңгіреп қалды. Ал 

үшінші раундтағы нокдауннан кейін шар-

шы алаңдағы төреші жекпе-жекті тоқтату 

туралы шешім қабылдап, Шүменов өзінің 

кә сіпқой бокстағы 14-жеңісі мен 9-нока у-

ты на қол жеткізді.

Бейбіт пен Тамаштың айқасын шаршы 

алаң ның жиегінде көрермендермен бірге 

әйгілі Бернард Хопкинс те тамашалап 

отыр 


ды. Жай ғана тамашалап отырған 

жоқ, қолына Шүменовтің суреті салынған 

қа ғазды ұстап, жерлесімізге қолдау көр се-

тумен болды. Бұған дейін жерлесімізді 

жек 

пе-жекке тынбай шақырып жүрген Бернард жұдырықтасудан кейін шаршы 

алаңға көтеріліп, Бейбітті керемет 

жеңісімен құттықтады.

—  Менің қазіргі мақсатым – жартылай 

ауыр салмақтың барлық чемпиондық бел-

беу лерін біріктіру. Өз салмағымда аб со-

лютті чемпион атанғым келеді, – деді өз 

ке зегінде Бейбіт Шүменов. — Қазір басқа 

белбеулердің иелерімен де жұдырықтасуға 

бо латындай мүмкіндіктер туып жатыр. Бұ-

рын мен үшін бұл мүмкін еместей көрінетін. 

Өйт кені мықты промоутерім болған жоқ. 

Қазір «Голден бой» компаниясымен ке лі-

сім шартқа отырып, жағдайым жақсарып 

қал  ды. Енді мен жекпе-жектер арқылы ақ-

ша табатын жағдайға жеттім. Осы орай да 

IBF тұжырымының чемпионы әйгілі 

Бернард Хопкинс жекпе-жекке шақырып 

жатыр. Мен үшін, әрине, бұл – үлкен мәр-

тебе. Ал Хопкинстің жасы проблема емес. 

Ол өзінің мықтылығын талай рет дәлел де-

ген. Соңғы кездесуінде де жа сы ның бі раз-

ға келгеніне қарамастан жастарға са бақ 

үйрете алатынын дәлелдеген. Хоп кинс ту-

ра лы небір аңызға бергісіз әң гі ме лер ай-

ты лып жатады. Шынымен де, жа ра тылысы 

ерекше жан. Өте мықты боксшы. Бәл кім, 

жұрттар айтып жүргендей, ра сымен де, 

бөгде планеталық шығар. Егер «Голден 

бой» мен «Шоу тайм» телеарнасы келісіп 

жатса, онда Шүменов – Хопкинс атымен 

өтетін керемет айқастың куәсі боласыздар.

Бернард Хопкинс те өз кезегінде біздің 

бокс шыны әбден мақтады. Өзінің кәсіпқой 

бокстағы ғұмырында 62 айқас өткізіп, 

оның 54-інде жеңіске жеткен, Оскар де ла 

Хойя, Рой Джонс сынды саңлақтарды ті-

зер  леткен 48 жастағы Хопкинс: «Мен бұл 

ба ланы бокс әлемінің жаңа сенсациясы 

дер едім», – деп өз бағасын берді.

—  Бейбіт жұдырықтаса да, төбелесе де 

алады. Меніңше, соңғы қарсыласым гер-

ма ниялық Каро Мураттан әлдеқайда да-

рынды. Бапкерлері де білікті. Сол үшін Шү-

м е   н о в п е н  

ж ұ д ы р ы қ та с қ а н ы м д а 

мен    мен  шілдікті  ысырып,  жекпе-жекке  то-

лық  тай ден қоюым қажет. Алдағы уақытта 

ДОДА

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Әзиз ЖҰМАДІЛ

бұл айқас өтер болса, 

мен ол кезде 49 жас та 

бо 


лады екенмін. Бәрі 

сәтті өтеді деп үміт те-

немін. Жалпы, Бейбітке 

әлем  бок сы ның  аңы-

зымен шаршы алаңда 

кез десіп, оны жеңіп, су-

пер жұлдыз атанатын ке-

ре 


мет мүмкіндік туып 

тұр. Ал маған бұл жек-

пе-жек 

тен не пайда дей сіз бе? Шүменов – 

WBA 


чем пион дық 

белбеуінің ие гері. Бел-

бе 

уін тартып ал ғым 

келеді.  Барлық  бел    беуді 

өзім иеленуге тиіс пін, – 

деді Хоп кинс.

Негізі, Бейбіт пен 

Бер  нардтың  жас  айыр-

ма  шылығы  –  бақандай 

19 жас. Тіпті Хопкинс 

өзі 

нің кәсіпқой бок с-

тағы ал ғашқы айқасын 

өт кіз ген де  Шүменов 

небәрі 5 жас та еді. Бұл 

1988 жыл бо латын. Ал 

егер келіс сөздер сәтті 

аяқталар болса, жекпе-

жек кеші 2014 жылдың наурыз айында 

ұйым дас ты ры луы  мүмкін.

Айтпақшы, жақында Boxrec.com cайты 

әлем боксшыларының жаңа рейтингін жа-

рия лады. Соңғы жеңісінен кейін Бейбіт 

Шү   менов  өз  салмағында  104-орыннан 

бір   ден 73 сатыға өрлеп, 31-орынға тұ рақ-

тап  ты. Ал рейтингінің көш басында Бер-

нард Хопкинс тұр. Футболдан Чемпиондар лигасының 1/8-финалы мен Еуропа лигасының 1/16-финалының жеребелері 

тартылды деп естідім. Солардың нәтижелерін білсем деп едім.


1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал