Әскердегі сарбаздардың өліміне қатысты істі азаматтық соттың қарауына беру керек пе?жүктеу 3.11 Mb.

бет15/24
Дата22.02.2017
өлшемі3.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24

Қазақ жырының кең тынысты

жампоздарының бірі Қайрат

Жұмағалиев дүниеден өтті. Ол,

өзі айтпақшы, ғажап ырғақ

тауы

у

п,

п,

көктегі жұлдызбен бірге 

ақ

ақ

қа

қан,

н,

с

с

оғ

оғ

ыс

ысты

тың

ң жарасын жазып, 

көздегі жасты құрғатқан, сананың 

тыңын қопарып, өгейсіген құм-

шөлге өмірді сүйреп апарған... 

буынның бел баласы болатын. Өзі 

асқақ үнмен жы

ырғ

рғ

а

а

қосқан 

замандастары

ры

сс

ия

ия

қт

қт

ы 

ы ол

ол д

да 

арманымен тел өсті, келер күнмен 

теңесті, космоспен кеңесті,

ақылға жарлы емес-ті...  

ТАНЫ


М

М

Т– Жаңыл Мәмежанқызы, бүгінде 

«Келбет» бағдарламасынан еліміздің 

сан саласында еңбек етіп жүрген аза-

ма

мат 

т 

та

та

рд

рд

ың

ың

ө

ө

мі

мі

рб

рб

ая

ая

 ны мен  жақын 

та

та

ны

нысу

су

ғ

ға

м

мүм

үмкі

кінд

ндік

ік б

б

а

ар.  Әдебиет, заң, 

экономика, меди цина тағы бас қа сала-

ларда  беткеұстар аға-апала 

рымыз 

туралы туындылар өз көрерме нін тап-

ты деп айтсақ та болады. Де ген мен 

осы «Келбеттің» ке

к йі

йі

пкер

р лер

рін

не

е

айналған аға-апа

а

ла

лары

рымы

мы

зд

зд

ың

ың

і

і

з

зі

н

н

басуға лайық жастар бар ма? Бар бол-

са, Қазақстан ның кешегі, бүгінгі емес, 

келешек кел бе тіне көз жүгіртіп, сондай 

дара  та лант тар  туралы бағдарламамен 

ұш тастырса қалай болар еді?«К

«К

еле

бе

бет»

т»

бб

ағ

ағда

да

рлрлам

а

асының көтеріп от

отыр


ырға

ған


н жү

жү

гігі д

де,


е а

алд


лд

ын

ына қойып отырған мақсаты  да – елімізге еңбегі сіңген 

тұлғалар ды  насихаттау.  Оны көрермен 

ретінде байқағаныңыз, бізді қуантады. 

Негізінде, бұл бағдарламаға қатысушы 

кейіпкердің жас ерекшелігіне шектеу

қойылмаған.  Яғни өззің

іңіз көріп жүрге

ен

наға-апаларымыз дың

ың іі


з

зін


н

ба

басысып

п

кекеле

ле

 жатқан жас ұрпақ ұлт қа  ең

б

бегі сііңі

іп жатса, 

олар да бағдар ла маның  кейіпкері бола 

алады. Бірақ елге еңбек сіңіру  бұл  бір 

күннің шаруасы емес қой. Оның үстіне, 

өмірден көріп-білгені, жалпы, белгілі бір 

тә

тәжі


жі

ри

рибе

бе

ніні

ң 

ң бо

бо

лғлғ

ан

аны

ы дұ


д

рыс. Ал бүгінгі 

«К

«К

елелбе

бе

тттт

ің

ң»» не

негі


гізг

згі


і мі

мі

нн

де

деті де соған саяды, 

ол – өмірден көргені көп, түйгені мол 

тұлғалардың өмірлік жо лын ашып көрсету. 

Себебі өзіңіз айтып отыр ғандай, ел мәде-

ниетіне, өнеріне, білі мі мен ғылымына 

еңбегі сіңген ұлт зия 

лыларының өсуі

у

,олардың жүріп өтке

е

нн

жо

жо ллы

ы кі


кі

м-

м-кі

кі

мгм

е 

е де

де

 қызықты болатыны ссөз

өзсі


сізз.  

Қазіргі күйбең тіршілікке көз жүгіртіп 

қарасақ, адам көп жағдайда тек бүгінгі 

күнмен, қазіргі уақытпен ғана өмір сүріп

жатқанын көресіз. Ал біздің кешегіміз бар

емес пе?! Болашақтың қазығын қаққандар

да сол

ол а


а

ғ

ға-апа

пала

ла

рырымы

мы

з з 

ем

емес

ес

пп

е?

е?!

!

ОлО

арды


қала

ай

й ұмұмыт

ытас


ас

ың

ың?!

?! С


Сон

онды


дықт

қтан


ан

б

біз

із

  ұлт на-

мысын қорғаған, халқымызды әлемге та-

нытқан өз саласының нағыз майталман да-

рын насихаттауды бағдарламаның негізгі

мақсаты ретінде белгіледік. Солар арқылы

елді


д

гімізді дәріптеуді көздейміз.

– Ос

О

ы уақытқа дейін сіздің

ң

б

б

ағ

ағда

да

р-

р-

ламаңыздан елімізге еңбегі сіңген бі-

раз азаматтарымыздың өмірбаянына

қанық болдық.

–  «Келбет» бағдарламасы эфирге

шыққалы бері үш жылдан астам уақыт өтті.

Халы


ық

қ

жжазу

зу

шышы

сы

сы, әй

әйгі


г

лі

ліӘ

Ә

зізі

лх

лхан

ан

НН

ұрша-


йықо

ов,


в

  

КСКС

РО

РОХ

Хал


алы

ық

әәрт

ртіс


іс

і

і,Х

Х

алалық

ық Қаһар-

маны Роза Бағланова,  Халық жазушысы,

ақын Тұманбай Молдағалиев, КСРО Баты-

ры Сағадат Нұрмағамбетов, Халық әртісі,

күйші Қаршыға Ахмедияровтай аға-апа ла-

рымыз бағдарламаның алғашқы қонақ-

тары болған. Осы кісілердің шыққ

қан

ан б


б

иі

и гі,же

жетк


ткен

ен

 жетістігі әрбіреуімізге – үүлклк

ен

енү

үлг


лгі,

,

өшпес өнеге. Одан бергі уақытта 9797-ге ке-

ліп, бір ғасырды өз көзімен көрген Қазақс-

танның еңбек сіңірген  әртісі Хабиба

Елебе кова, майдангер жазушы Қалмұқан

Иса баев, Халық жазушысы Шерхан Мұр-

таза, ҚР


ҚР ҰҒА

ҒА

аа

ка

кадедеми

мигі


гі,, ме

ме

диди

ци

цина

а

 ғылы-мыны

ның


ң

до

докт

ктор


оры

ы

КаКама

мал


л

Ор

Ормамант

нтае


аев,

в, Халық


әртісі Гульвира Разиева, КСРО-ның, Қа-

зақс  танның  Халық  әртісі Бибігүл Төлегенова

тағы басқа майталмандар тура 

лы

бағдарлама дайындалып, көрер мендердіңыстық ықыласына бөленді. Әсіресе қазақ-

ты

тың ң тұ

тұ

ңғыш ғарышкері, Халық ҚаҚаһа

һарм


рман

аны


ы

То

Тоқтқтар

ар Әубәкіров ағамыз туралы

лы

б

бағағда

дар


р-

ламаға  ризалығын білдірген жұрт теле-

фон ға тыныштық бермеді. Ол кісінің бала

кезіндегі  ұшқыш болам деген арманына 

қалай қол жеткіз гені, қабырғасы қатпай 

жатып 


п  қа

қ ра


р

  жұ мыс қа  жегілгені, анасына 

д

деге


ген

н қа


қа

мқ

мқор

ор

 л лы

ығы, тіпті кейін ержетіп, 

 

әскерде жүрген кезінде қатты науқастанып жатқанда, радиодан Бибігүл апамыз сал-

ған қазақ әнінен қуат алғандығы туралы 

әңгімесі көрермен қауымды қатты қызық-

тыр ды.  Бағдарламаның қай-қайсысын

алса ңыз да, өзімі

мі

здздің

ің

оо

рт

ртам

амыз


ы да

да

жж

үр

үрге

ге

н н 

аға-апаларым

ыз

ызды


дың 

ң қа


қа

йс

йсар

арлы


лығы

ғына


на,

, со


со

-

-лар дың  ерік-жігерінің мықтылығына риза 

боласыз.


– Өзіңіз үшін «Келбеттің» кай шыға-

рылымы есіңізде ерекше қалды?    

– Әрине, бағдарламаның басы-қасын-

д

да

жж

үр

үргегенн

нн

енен

к

кейін ешқайсысын бөлее

 

ққара

рауғ


уға 

а

боболм

лмай


ай

ды. Дегенмен түсірілім 

барысында кейіпкеріңді басқа қырынан 

көретін кездер болады. Жақында эфирден 

өткен  ба

б ғдар лама-

ларға көз жүгіртсем,  

жазушы Бексұлтан 

Нұржеке туралы хабар 

түрлі оқиғаларға толы 

бо

бо

лдлд

ы.. Ол кісімен бір 

жы

жы

лдлдан

ан астам уақыт 

келіссөз жүргізіл ген

болатын. Шығар ма-

шылықпен айналы сып 

жүргендіктен қо 

лы 

тимей  жүжүрд

д

і. Мен де өз  ұсы

ы

нынысы

сым


м

ды

ды аа

лғ

лға 

тарта бе


бер

р

ддім.

М

Мауа

с

сым айының соңын да түсі-

рілімге ке 

ліс тік. Қа-

лам гердің өз сөзімен

айт қан да: «Менің кел-

бе

бетітім

м

– менің туғанже

жері


рім.

м. К


Көр гілерің кел-

се, жүріңдер», – деді. 

Біз де асай-мү сейі -

мізді артып соңынан

ере бердік. Туған ауы-

лына ба ры

р

п, балалы-ғы өтк

кен


ен ж

жер


ер

ді

діб

б

ейей

не

не-

тас па


а

ға

ғаттүс

үс

ірірді

ді

кк, 

с ы           н ы п     т а с   т а р ы м е н

кез дестік. Ол кісінің 

бала лық шағы өткен

сонау өткен ғасырдың 50-60 жылдары 

салынған қоржын там үйдің белағашы 

ма

м йы


й

са бастағаны

нымен, әлі де қалқиып тұр 

ек

екенен

БіБі

з 

з өз

өзім


іміз

з

дде 

е 

тата

ңғ

ңғал

ал

дыдық.

қ

 Қалам гер сол үйде өмірде ең жақсы көрген жандары – о 

дүниелік болған ата-әжесін еске алды. 

Одан ары қарай Белжайлауға бет алдық. 

Тарихи оқиғаның куәсі болған Орбұлақты, 

әлі де зерттел ме ген  балбал тастарды өз 

көзімізбен көрдік. Түсіріл

л

ім

ім жжұм

ұмыс


ыс

та

тары

ры

 аяқталғанда қаламгер:  «К

«Кел


ел

бе

беті

тім 


м қа

қа

лалай 

екен?» – дейді. «Келбе тіңіз келісті екен» 

деп, түсірі лімнің сәтті өткеніне біз де риза 

болдық.


–  Сөз соңында алдағы жоспарла-

ры

рыңы

ң збен  бөліссеңіз... Көрермен 

қа

қауы

уым

м

ды

ды

қ

қан

анда

дай

й ке

кейі

йі

пк

п

ерлер күтіп 

тұ

тұр?

р? 

– Жарты ғасырдан астам тарихы бар 

«Қазақстан» ұлттық телеарнасында қа лып-

тын ел. Қазақстанның әсіресе білім 

саласына көбірек басымдық беретіні 

ұн

ұнай

ай д


д

ы.

ы ММ

әселен, «Болашақ» бағдар

арла

ла-


ма

масы


сын

н

алалай

ай

ық. «Болашақ» бағдарламамасы

ы 

– мемлекетке қажетті сапалы, білікті, білімді мамандар даярлау үшін қолға 

алы нып, іске асып жатқан жоба. Бұл бағ-

дар ламаны мен басқару мен бағдарла-

маны жүз


үз

ег

еге 

 

асасыр

ыр

удудың

ың е


ере

ре

кшкше,

е,

еешб

шбір 


елде жоқ

оқ

өөзі

з нд


нд

ік

ік ббір

ір

ммод

од

улулі

і қа


қа

лы

лыпт

пт

асасқа

қ

н бағдарлама дер едім. Әлемде мұндай 

бағдарламалар саусақпен санарлық 

Кореяда мұндай жоба  болған емес. 

«Самсунг» сияқты компания лардың ара-

тұ

т ра демеушілік көрсеткені болмасаса. 

Ал

Алайайда

да

оо

нымен  бүтіндей бір б

біл

ілім


ім 

жүй


йе

і

сін жетілдіру мүмкін емес қой. Бұрынғыдай емес, Қазақстанды әлем 

танып жатыр. Оған мен де куәмін. Корея 

мен Ұлыбритания елдерінің қарапайым 

халқы осыдан бірнеше жыл бұрын ғана 

әлем картасында Қазақстан деген ел бар 

екенін б


біл

ілме


мейт

йт

інн

,

,қа

қа

зізі

р

рта

та

мсмс

ан

анып

ып

тт

ұр

ұрып 

айтады. Ос

Осын

ында


дай

й

елел

ді

дің

ң ан


ан

а

аті

тілі


лі

ні

нің ң де

де

гргра-

дацияға ұшырай жаздауы өкінішті. Қазақ 

тілі өте бай тіл екен. Мен өзге елдердің 

тілдерін үйренуге талпынып жүремін.

Байқағаным, қазақ тілі – өзіндік әдеби, 

ғы

ғлы

ы

мими

 және саяси жазу нормасы қалып

ып--

та

тасқсқ

ан

анб

бай


ай

 тіл. Корея да кезінде

т

тур


ур

а

асіздер сияқты отаршылдық кезеңді бастан 

өткер ген. 1910 жылы Қытай мен Ресейге 

қарсы соғысты жеңіп шыққан Жапония 

Кореяны жаулап алып, колониялық билік 

орнатты. С

Сөй


йтіп, отаршылдық  үкімет 

корей  ха

халқ

лқ

ыыны

ның 


ң

ар

арасас

ын

ындада

ұұ

лтлтты

т

қ намыстың оянуына с б

ебеп і


ші б

болған-ды. 

Ата-бабаларымыз жапондық үкіметттің 

ассимиляция  сая са тына  барынша қарсы 

тұра білді. Алайда Кореяда да мемлекеттік 

тіл көп жылдар бойы жапон тілінің 

та

таса


са

сы

сынд

нд

аа

қалып қойды. Бізде де 

 

ан

анаа

ті

тілд

лдің


ің м

м

әрәр

т

тебесін көтеруге айрықшаа м

мән


ән

 

беріліп, қазір ол саясат өз жемісін беріп отыр десем де болады, – деді Інжу сөз 

соңында екі елдің де өзіне ыстық екендігін 

және болашақта Қазақстанда тұрып, 

жұмыс істе

те

гі

г сіі

к

келе 

е ті


тінді

д гін


н бі

бі

лдд

ір

іріп

іп. 
Ұ

Ұлт санасына серпін берген «Қазақстан» телеарнасы б

бү і

гінде 

көрермен қауымды тың жобалармен қызықтырып, төл туындылары-

мен эфир аясын кеңейтіп келеді. Әрине, жаңа әрі сауатты тележоба-

лар дың көп болғаны жақсы. Сонымен бірге өз көрерменін тапқан, ой 

салары да, айтары да бар тұрақты бағдарламалардың орны бөлек. 

Солардың б

бір

ірі 

і 

ұл

ұл

тт

ттық

ық

а

а

рн

рнад

адағ

ағ

ы

ы

«К

«К

ел

ел

бе

б

т». Біз үш жылдан аста

там

м

тарихы бар б

бағ

ағда

дарл

рлам

аман

ан

ың

ың

п

про

ро

дю

дюсе

сері

рі

 Жаңыл Асылбековамен

н а

аз-

з

ке

ке

м

м 

әңгіме құрып, аталған жоба төңірегінде сұхбаттасқан едік. 

тасқан заңдылық бар. Сондай заңды лық-

тардың бірі – бір жылдың жұмыс 

жоспарын алдын ала бекіту. Көркемдік 

кеңеске берілетін ұсыныс аз емес. Бірақ, 

жоғарыда айтып өткендей, келбеті келіс-

кен кейіпк

пк

ерер

 л

лерер

т

тур

ур

алалы 

ы ға


ға

на

наб

бағ


ағ

да

дар 

р

лала

 ма 


дайынд

дау


ау ж

ж

ылылды

дық


қ жо

жосп


спар

ар

ғаға е

ене


неді

ді. Со


Сод

дан 


кейін журналистік зерттеу, түсірілім жұ-

мыс тары,  монтаждау, дыбыстау бастала-

ды. Жақын арада,  дәлірек айтсам,  жел-

тоқ сан  айының соңғы аптасына ҚР 

Ме

М м лекеттік  сыйлығы ның  лауреаты, ҚҚР 

Р

ҰҒҰҒ

А

А акак

ад

адемем

игі, химия ғылымының д

д

ок

ок--

торы, пр


ф

офессор Серғазы Мыңжасарұлы 

Әдікенов туралы «Келбет» бағдарламасын 

эфирге шығару жоспарланып отыр. Ол 

кісінің Қазақстандағы фитохимия сала-

сын дамытуға сіңірген еңбегі ерекше. 

Қазақтың

ың

ккең

ең

дд

ал

алас

асын


ында

да

өөсе

сеті


ті

н

нкә

кә

діі

мгі 


жусанн

нан


ан қ

қат


атер

ерлі


лі і

ісі


сі

кк

кке е қа

қа

рсрс

ы

ы тұтұ

ра

раттын 

дәрі-дәрмек жасаудың өзі –  үлкен жетіс-

тік. Бұған бүкіл әлемнің назары ауып тұр. 

Тәубе дейік, елімізде мұндай тұлғалар да 

баршылық. Сон 

дай-ақ Қазақ қыздар 

пе

п дагогикалық уни вер ситетінде  16  жылыл 

ре

ректкт

ор

орб

б

олол

ған, ұла ғат ты  ұстаз Күләш

ш Құ

Құ

--нан тайқ

й ызы туралы бағдарлама дайы

й н-

далуда. Сонымен қатар КСРО-ның жеті дүркін чемпионы, Еуропа чем пионы, әлем 

чемпионы, әлем кубогы 

ның екі мәрте 

жеңімпазы, Азияның екі дүр кін  чемпио-

ны, 24-25 Олимпиадалық ойын дардың 

күміс, қ


қол

ол

аа ж

жүл


үлде

де

гегері

р , па


па

лу

луан

ан, 


, гр

гр

екек

рим 

күресіне


нен

н ең


ең

бе

бек к

сі

сіңі

ңі

ргрген

ен с


спо

порт


рт

ш

шебебе

ері, 


Қазақстанның еңбек сіңірген қай рат кері 

Дәулет Тұрлыхановтың да «Келбетін» 

көре аласыздар. Жалпы, бар лық  жоспар-

ды алдын ала жайып салуды өз басым 

дұ

д рыс көрмеймін. Эфирде тұрған бағдаа

р-

рла

ла

мамаға

ға

еекі

кі а


апта бұрын ано нс дайында

а

лылы

п,

п, 

үнемі беріліп отырады. 
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   24


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал