Есеп комитетінің есебін тың дап, қарап шыққаннан ке йінжүктеу 0.64 Mb.

бет6/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6

2001-2003 жылдары Мемлекеттік департамент жанындағы Еуропа 

және Еуразия істері жөніндегі бюроның Орталық Азия және КазКаз 

бөлімінің директоры болып істеді. 2003-2006 жылдары АҚШ-тың 

Тәжікстандағы елшісі, 2007 жылдың шілдесінен 2008 жылдың 

шілдесіне дейін АҚШ-тың Түрікменстандағы уақытша сенімді өкілі 

болып қызмет атқарды. 2008 жылдың 10 қыркүйегінде АҚШ-тың 

Қазақстандағы Төтенше және өкілетті елшісі ретінде ант 

қабылдады. 

Қырғызстандағы саяси 

тәртіпсіздікке «Манас» 

транзиттік орталығының 

ешқандай да қатысы жоқ

Дәрігерлердің мәліметінше, 

рұқ сатсыз ішілген кез келген дә-

рінің ағзаға зияны болуы мүмкін. 

Соның ішінде, аспиринді үнемі 

қолдану ағзаға айтарлықтай қауіп 

төндіреді. Дәріні жүрек тал 

ма-


сынан сақтанамын деп ішкен 

адам ның асқазан жарасы ауруына 

шалдығуы немесе миына қан 

құйылуы ықтимал. Негізі, аспи-

рин нің тек инфарктің алдын алуға 

ғана қолданылуы тиіс. Оның өзін-

де дәрінің тәуліктік дозасы 75 

миллиграмнан аспауы керек. Ал 

іш құрылысы ауыратын, қан қы сы-

мы бар және басқа да аурулар бұл 

препаратты мүлдем қолданбағаны 

жөн.


Анам басы ауырып қалса не суық тисе дәрігердің 

кеңесінсіз-ақ аспирин ішуді әдетке айналдырған. 

Аспиринді осылай орынды-орынсыз ішу зиян емес пе?

Жазира ТЕМІРСҰЛТАНОВА, Алматы қаласы

Қазір еліміздің солтүстік өңірлерінде мал арасында аусыл шығып жатқаны белгілі. 

Аусыл ауруының белгілері қандай болады?

Жұмағали СЕНБАЕВ, Қарағанды облысы

Аусылдың белгілері қандай?Соғыс басталған күнді 

еске түсірді

Аусыл – антропозооноз, яғни адамға да, жа ну ар-

  ға  да  тән  өткір  вирустық  ауру.  Ин фекция  жұқ   тыр ған 

мал не адамның ағ за сы уланып, ауыз және мұрын 

қуысының кі легейлі қабығы мен қол-сирақ салаларын 

кө пір шікті  жара  басады.  Қа   зіргі  заманда  аусыл, 

негізінен, мал ауруына ай налды. Оған ірі қа ра дан 

бастап, үйрек-тауық, тіпті үй тышқандарына дейін 

төзімсіз келеді. Ау ру  дың жануар бойында да муы 15 

тәу лік ке дейін со  зылуы мүмкін, ал асқынған жағ -

дайда мал үш тәу  лікке жетпей өледі. Аусыл қоз дыр-

ғы шы малға жа  қындаған кез кел ген адамның ағ за-

сына ауысуы мүмкін. Үй жануарлары жұқпалы 

ау  ру лар  дан  аман  бо луы  үшін  оларға  жылдың  төрт 

ме з гілінде ал дын алу шараларын жасап, қора-жай-

лар ды таза ұстаған жөн. Ал ауру белгісі бай қал ған 

сәтте бірден мал дәрігерлеріне  хабар бе ріп, ауырған 

мал өнімін тұтынудан бас тарту керек. Қазіргі ве те ри-

на рия  ау сыл ды  алғашқы  күн  нен-ақ  вирусқа  қар сы 

терапиямен  емдейді.  Хи миялық  за лал сыз дан ды ру 

жұмыстарынан кейін мал ағзасындағы жа рақаттарды 

жазуға  уль тракүлгін  сәулелер  қол да ны   лады.  Егер  мал 

ін   детінің адамға жұғу қаупі күшті бол ған жағ дай да, 

ауру  ошағында  карантин  жа  рия ла  нып,  аусыл  жұққан 

үй жануарлары тү гел өртеледі.

Дәрінің де зияны боладыe-mail: info@alashainasy.kz

Шараны «Жалғас» үкіметтік емес ұйы-

мы мен «Түркістан атқышы» әскери-тарихи 

клубы ұйымдастырды. Саябақта қазақ-

стан дықтардың Ұлы Жеңіске қосқан үлес-

тері туралы айтып баяндайтын кішігірім 

көр ме қойылды. Қызыл әскер киімін киген 

жас тар төртжылдық қанды қырғыннан жа-

нын аямаған батыр халықтың мәңгілік жі-

ге рін аңғартқандай. «Біз соғыс кезеңінің 

фор масын ермек үшін киген жоқпыз. Біз-

дің ойымызша, әскери реконструкция аз 

да болса, сол кез оқиғаларына көз жүгіртуге 

және 1941 жылғы адамдардың ой-сана-

сы ның қандай болғанын сезінуге көмек те-

седі. Егер біздің шарамызға келгеннен 

кейін кімде-кім моралдық құндылықтар 

ту ралы көбірек ойланып, елдің тарихына 

қызығып, соғысты көрген қарт адамдарға 

көмек беретін болса, онда біздің қазақ-

стан дықтардың патриоттық тәрбиеленуіне 

үлес қосқандығымыз», – дейді «Түркістан 

ат 

қышы» клубының комиссары Сергей Кня жеский. «Жалғас» үкіметтік емес ұйы-

мы 


ның атқарушы директоры Михаил 

Тюнин нің айтуынша, бұл шара «Біз соғыс 

қаһар мандарын есте сақтаймыз!» атты ха-

лық аралық патриоттық жоба шеңберінде 

өткі зіліп отыр. Осы жоба аясында басқа да 

түр лі еске алу шаралары мен дөңгелек 

үстел дер және Қазақстан, Ресей мен Бе ла-

русь аумағындағы соғыс жылдары дивизия 

жә не бригада ұрыстары өткен жерлерге 

ав тошерулер  ұйымдастыру  көзделген.Болатбек МҰХТАРОВ

Филармония басшысы 

Қаржы полициясына 

тұтылды

Жамбыл атындағы Қазақ 

мемлекеттік филармониясы 

республикалық мемлекеттік 

коммуналдық кәсіпорнының 

бас директорының міндетін 

атқарушы Аян Сұлтанғалиев 

қамауға алынды. 

ҚР Экономикалық қылмысқа және сы-

бай лас жемқорлыққа қарсы күрес агент ті-

гі нің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың мә-

лі 

метінше, филармония басшысы 26 мил лион 500 мың теңге мемлекет қар жы-

сын жымқырғаны үшін айыпталып отыр. 

Қа зіргі уақытта аталған дерекке қатысты 

тергеу амалдары жүріп жатыр. Айта ке-

тейік, филармония басшысына қатысты 

қыл мыстық іс мамыр айының 25-інде қоз-

ғал 

ған. Құқық қорғау органдары оған жал пы сомасы 59 миллион 800 мың теңге 

бо латын бюджет қаржысын жымқырды 

де ген күдік келтіруде. Аян Сұлтанғалиевке 

қа тысты тергеу амалдарының жүргізілуіне 

фи лармония ұжымының өкілдері түрткі 

болды. Әуелі мұндағы «Отырар сазы» 

және хор капелласы қызметкерлері ғи ма-

рат қа жасалған күрделі жөндеудің көз-

бояу 

 

шылық екенін жариялаған еді. Мемлекеттік филармонияның гастрольдік-

концерттік басқармасының жетекшісі 

Амантай Берғалиевтің хабарлауынша, қа-

зіргі уақытта бас директордың міндетін ат-

қа 

рушы Аян Сұлтанғалиев қызметінен бел  гілі бір мерзімге шеттетілді. Оның ор-

нына «Қазақ әуендері» акционерлік қо ға-

мынан бір қызметкер келіп, филармония 

бас директорының міндетін уақытша ат қа-

рып жатыр. Ұжымда жағдай қалыпты, 

кон церттік қызметке ешқандай өзгеріс ен-

ген жоқ.

Жансая ӘБДІБЕКОВА

22 маусым – Ұлы Отан 

соғысының  бас тал ған  күні. 

Жарты әлемнің халқын 

жер жастандырған ең 

сұрапыл соғыс өзінен кейін 

адамзаттың бақыты – бей-

біт шілік екенін дәлелдейтін 

сабақ қалдырған еді. Кеше 

Алматыдағы 28 панфиловшы 

жауынгерлер атындағы 

сая бақта «1941 жылдың 22 

маусымы – Ұлы Отан со-

ғысының басталған күні» деп 

аталатын патриоттық шара 

өтті. Жұртшылық соғыстың 

сал қыны мен бейбіт өмірдің 

та ғылымын тағы бір та ра зы-

лап көрді.

ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚРЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№104 (330) 23.06.2010 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ДОДА

ФУТБОЛ


?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

«Қайрат» тағы бір демеуші тапты

ШЕЖІРЕ

Қазақ спортшылары 

туралы кино

Бұл деректі фильм орыс тілінде тү сі ріл-

ген. «Обыкновенный феномен» деп ата-

ла 


 

ды. Фильмнің негізгі мәтіні көпұлтты, 

көпконфессиялы (көпдінді) мемлекеттің, 

яғ  ни  Қазақстан  Республикасының  бір лі гін 

паш етеді. Осы бір өзгешелігіміз бен ерек-

ше лігіміз  негізінде  Тәуелсіз  Қа зақ стан ның 

Олим пиада ойындарында чем пион бол-

ған саңлақтарының өмірі тү 

сірілген. Та-

рихымыздың  осындай  дү бірлі  до да лар-

да ғы  жеңістерінен  қалып та са тын дығы  де-

ректі фильмге арқау болған. Фильм ау-

қым 

ды аудиторияға арналған. Әсі ресе 

жас тардың бойына патриотизм мен отан-

сүй гіштік сезімдерді сіңіруге ба ғыт талған.

Бірінші кезектегі баршаны елең еткізген 

тосын жағдай Франция құрамасына қа-

тысты болып тұр. Шетелдіктер мұны тіпті 

«Фран ция революциясы» деп, отқа май 

құя түсуде. Франция құрамасының бас 

бап кері Раймон Доменек тізгінді уысынан 

шы ғарып алып, қарамағындағы футбол-

шы  лармен арақатынасын тым ушықтырып 

алды. Мексика құрамасымен болған 

матч 

тың бірінші таймынан кейінгі үзіліс ке зін де ол шабуылшы Николя Анелькамен 

сөз ге келіп қалған. Соның кесірінен Анель-

ка екінші таймға шықпай, матчтан соң До-

ме нек оны тіпті құрама сапынан аластатты. 

Со дан соң Анелька үйіне ұшып кетті. До-

ме нектің ойыншылармен арадағы қарым-

қа тынасы мұнымен түзелмеді. Керісінше, 

одан әрі алшақтай түсті. Бас бапкерлеріне 

ри 

за болмаған Франция құрамасының ойын шылары жаттығу жұмысына шықпай, 

осын дай әрекеттерімен наразылық біл дір-

ді. Бұл тұрғыда енді Доменек пен команда 

ка питаны Патрис Эвра арасында дау-да-

май өрбіді. Франция құрамасы осылай 

төрт күл дүние алдында ұятқа қалып, бет 

жыр тысып жатқанда, осы елдің бас шы ла-

ры да тақымдарын қысып, тыныш отыра 

ал 

мады. Франция Президенті Николя Сар кози спорт министрі Розелен Башелоға 

Оң түстік Африкада болып жатқан былықты 

те зірек тоқтату жөнінде нұсқау берді. Ол 

үшін Эврамен де, Доменекпен де, тіпті 

Фран 

ция футбол федерациясының бас-Францияның мұңы мен Марадонаның мәрттігі

ФУТБОЛ


Футболдан 

2010 жылғы әлем 

чемпионатының 

қызығы мен шыжығы 

енді басталды. Әрі 

жасыл алаң үстіндегі 

табан тірескен дүлей 

додалар ғана емес, 

алаң сыртындағы тірлігі 

мен тынысы көпшілікті 

шектен тыс елітіп 

барады.

осы елдің футболшыларының жаттығу жұ-

мыс тарын тамашалап тұрудың өзі бір ға-

ни бет болып тұр. Халықтың көп жи на ла-

тын дығы соншалық – стадионның ішіне 

кі ру де мұң. Жаттығу жұмыстары кезінде 

Ма ра донаның өзі қол қусырып отыр май-

ды. Футболшыларына қолмен қойғандай 

етіп, әдемі пастар шығарып беріп тұрады. 

Қа рап тұрсаң, аузыңнан сілекейің шұ бы-

ра ды. Теңбіл допты ұршықша үйірген қас 

ше 


берлігіне титтей де нұқсан келмеген. 

Ту ра жас кезіндегідей допты арлы-берлі 

шиі ріп те, иіріп те тастап тұрады... 

Бір қызығы, Марадона қарамағындағы 

фут 

 

болшыларды жаттығу кезінде де құ-шақ  тап, жылы сөздермен қошемет көр се-

ту ден жалықпайды. Шетелдік жур на лис-

тер «Сіз футболшыларды ғана осылай ай-

ма лайсыз ба, жоқ, әлде басқаларды да 

ай 

малай аласыз ба?» деп қуақы сұрақ қой ған да: «Мен, негізі, әйел затын ай ма-

ла ған ды дұрыс көремін», – деп салды жы-

миып. Әйел заты демекші, Марадона өз 

фут 


болшыларының қыздармен қыды 

ру-


ла рына да тыйым салмайтын сияқты. Ар-

ты не боларын... Өзі де «бір емес, бір не ше 

атары бар» екендігін сездіріп алып, тұ рып 

жатқан бөлмелерін қайта құ 

ры 

лым-


датқан... 

Дәл қазір көпшіліктің аузында – Ма ра-

до 

на. «Арсенал» футбол клубының бас бап кері, аса білікті маман Арсен Венгер: 

«Ма радона тым қысқа уақыт ішінде ысы-

лып, жетілген үстіне жетіліп келеді», – деді. 

Ше телдік журналистер өз пікірін білдірді. 

Ал, ендеше... Шынымен-ақ, Марадонаның 

жағдайы не болар екен, ә? Егер өз фут-

бол 

шыларымен «Алтын кубокты» жеңіп алса...

«ҚазРосГаз» компаниясының «Қайрат» футбол клу-

бы  на де меуші болуға келіскені рас. Дегенмен ке лі сім-

шарт жұ мыс та ры әлі де болса аяқталған жоқ. «Тек заң 

аясындағы кей бір құжаттар ғана қалды. Сол қағаз дарды 

тол тырып бітсек, «ҚазРосГазды» «Қайраттың» то лық қан-

ды де меушісі деуге бо ла ды», – деп жауап бер ді Алматы 

қа  ласы  клубының  бас па сөз бен  байланыс  бө лі мінің  же-

тек шісі  Ма рат  Исабаев.  «Қайраттың»  жан кү йер лерін  та-

ғы да қуан тып қояйық. Жақында клуб тағы бір демеуші 

тап ты.  Отан дық  компания  «Маң ғыс тау мұнайгаз»  «Қай-

рат» фут бол клубының екінші демеушісі бо луға ниет та-

ны   тыпты. Әзір ге бұл клубпен де ресми түр  де келі сім-

шарт қа отырған жоқ. Алайда Марат Иса баевтың ай туын-

ша, бұл мә се ле бі рер күнде шешімін та буы тиіс.

– «ҚазРосГаз» бен «Маңғыстаумұнайгаз» ком па-

ния ла  ры  «Қай раттың»  демеушілері  болатынына 

ешқандай ке   дергі жоқ. Бұл мәселе шешімін табады. 

Тек қағаз жү   зін де барлығын рет ке келтіріп алу үшін сәл 

ғана шы дау ке  рек болып тұр», – де ді Марат Исабаев. 

Айта  ке те йік,  «Қаз  РосГаз»  «Қайраттың»  бас  де меушісі 

саналса,  «Ма ң   ғыс  таумұнайгаз»  екінші  демеушінің 

қыз метін  атқарады.

«Қайрат» футбол клубына «ҚазРосГаз» деген компания демеуші болуға ниет танытып еді. Бұл 

компания Алматының командасына қаржы құйып жатыр ма? Ақша бөлінген болса, «Қайраттың» 

ойыны неге әлі де көз қуантарлықтай емес?

Ермек БЕЙСЕНОВ, Алматы қаласы

Жанкүйерлер 

ақша жинап берді

Нұрсұлтан шыңына шығу шарасы өтедіЖақында Іле Алатауындағы Нұрсұлтан шыңына шығу үшін бұқаралық сипаттағы жалпыхалықтық 

альпиниада өтеді деп естідім. Ол қашан болады? Маған да сол шараға қатысуға бола ма? Ол үшін арнайы 

киім керек пе?

Сұлтан МАХМҰТОВ, Алматы қаласы

Биіктігі 4376 метрді құрайтын Нұрсұлтан шыңына шығу 

шарасы 4 шілде күні өтеді. Бұқаралық сипатқа ие болған 

бұл шараға 2 мыңнан астам салауатты өмір салтын 

қалыптастырушылар қатысады деп күтілуде. Бұл шараға 

кез келген ерікті қатыса алады. VII қысқы Азия ойындарының 

Алматы қаласындағы дирекциясының директоры 

Сұлтанмахмұт Шоқбытовтың айтуынша, альпиниада 

«Шымбұлақ» тау шаңғысы базасынан бастау алып, Талғар 

асуы арқылы жалғасады. Сол күні таңертеңгі сағат 09:00-

ден 14:00-ге дейін шараға қатысушылар «Шымбұлақ» 

базасынан Талғар асуына дейін аспалы жолмен тегін 

қатынай алады.

Альпиниадаға қатысу үшін арнайы киімнің қажеті жоқ. 

Бірақ ұйымдастырушылар қатысушыларға жылы киінуге, 

сондай-ақ тауға шығуға қолайлырақ спорттық киім киюге 

кеңес береді.

Жалпы, Нұрсұлтан шыңының атауы еліміздің Тұңғыш 

Президентінің құрметіне берілген болатын. Бұрын бұл шың 

Комсомол шыңы деп аталыпты. Ең алғаш рет бұл шыңға 

1930 жылы альпинист И.Мысовский бастаған экспедиция 

шыққан. Содан бері мұнда 20-дан астам бұқаралық 

сипаттағы альпиниадалар ұйымдастырылған.

Соңғы іріктеу турнирі жақында 

Таи ланд астанасында өткен болатын. 

Бан гкокте жергілікті командамен бас 

жүл дені сарапқа салған қыздарымыз 

тартысты ойында 1:0 есебімен же-

ңіске жетіп, жалқы жолдаманың ие-

ге рі атанды. Ал «Сары құрлықтың» үз дік -

тері, яғни Қытай, Оңтүстік Корея жә не Жа-

по ния құрамалары жазғы Азия ойын  дары 

жол дамасын  былтырғы  Азия  чем пио на-

тын да еншілеп қойған. Қа зақ стан құра ма-

сы Бангкокте жалғыз жолдама үшін Тай-

пей, Солтүстік Корея және Таиланд қыз да-

ры мен додаға түскен болатын.

Данияр ЖАҚСЫБЕКОВ, 

Әйелдер арасындағы Қазақстан 

құрамасының бас бапкері:

– Біздің қыздар шешуші ойынға жан-

жақты әзір болды. Табандылық таныта 

білді. Қарсыластарымызды жергілікті жан-

кү йерлердің қолдауы, сондай-ақ оларға 

тө 

р 

ешілердің жәрдемдесуі – барлығы 

қыз дарымыздың жүйкесіне тиіп, кері әсе-

рін тигізер деп секемденгенбіз. Оның үс-

тіне, аспан айналып жерге түскендей ауа 

райы да ыстық болды (+ 40 градус). Де-

ген 

мен біздің қыздар осы қиындықтың 

барлығын жеңіп шығып, алдарына қойған 

мақсатты орындады.

Естеріңізге сала кетейік, көгалдағы 

хок кей ден  әйелдер  арасындағы  Қазақстан 

құ 


рамасы 1998 жылы Бангкокте өткен 

жазғы Азия ойындарына қатысып, 6-орын 

алған болатын. Сол додаға қатысқан 

құраманың ардагер ойыншысы Ольга 

Мих рамова өткенді есіне алып: «Ол кез де 

қарсыластарымыз өте мықты болды. Ал 

қазір Азияда осы спорттың деңгейі тө мен-

деп кеткендей. Сонымен қатар ұлттық құ-

рама сапына жаңадан жастар келіп қо сы-

луда. Соларға сенім артамыз», – деп үмі-

тімізді өршітіп қойды.

Телжан КҮДЕРОВ

Бұл додаға облыстың барлық ау дан-

да 

ры мен Байқоңыр және Қызылорда қа 

лаларынан 9 команда, 1200-ге жуық 

спорт 

шылар қатысты. Айтулы доданың ашы лу салтанатына облыс әкімі Болатбек 

Қуан дықов қатысып, Сыр елінің намысын 

қор 

ғап, абыройын асқақтатып жүрген спорт шыларға ай сайынғы сыйақыны та-

быс етті.

IV облыстық халық спорт ойындары 

во лейбол, стритбол, қазақ күресі, то ғыз-

құмалақ, дойбы, шахмат, бильярд, гір 

көтеру, қол тіресу, шағын футбол, үс 

тел 

теннисі, отбасылық жарыстар және жаз-ғы президенттік көпсайыс бойынша өт-

кі зілді. Жалпыкомандалық есепте бі рін ші 

орын ды Қызылорда қаласының спорт шы-

ла 


ры иемденді. Жалағаш ауданы екін 

ші 


орынға, ал Шиелі ауданы үшінші орын ға 

қол жеткізді.Арман САТЫБАЙ

Көгалдағы хоккейден 

әйелдер арасындағы Қазақстан 

құрамасы осы күзде Қытайдың 

Гуанжоу қаласында өтетін 

жазғы Азия ойындарында бақ 

сынау мүмкіндігіне ие болды.

Қызылорда қаласында 

IV облыстық халық спорт 

ойындары аяқталып, 

төрт жылда бір өткізілетін 

бүкілреспубликалық IV 

халық спорт ойындарына 

қатысатын спортшылар құрамы 

анықталды.

БҰҚАР


А

ЛЫҚ СПОР


Т

КӨГ


А

ЛДАҒЫ ХОККЕЙАруларымыз Азия 

жолдамасын алды

Сыр елі 

іріктеліп болды

шы 


сы Жан-Пьер Эскалеттпен жүзбе-жүз 

кез десіп, кінәлілерді жауапқа тарту ке рек-

ті гін  айтты.

Розелен Башело: «Франция футболы 

өте келеңсіз жағдайларды басынан ке ші-

ру де. Бұл жерде бізге ұтылғанымыз емес, 

мо 

ральды тұрғыда ұятқа қалғанымыз ауыр болып тұр», – деп ағынан жарылды.

Дәл мұндай жағдайда сырттай төрелік 

ай ту дұрыс емес, әрине. Әрі біреудің ба-

сын дағы мұндай жағдайға күлуге де бол-

май ды. Десек те, біз Доменекке Франция 

СЕМЕЙ «СПАРТАГЫНЫҢ» 

ТАРАП КЕТУІ МҮМКІН

Өткен тарихқа бармай-ақ, Тәуелсіздік 

ал 

ған жылдардан кейін 1994 жылы «Спар 

 

так» командасы «Елім-ай» болып өз гер  ті ліп,  Қазақстан  біріншілігінің  бас 

жүл де сін  же ңіп  алды. 

Ал 1995 жылы ел кубогы мен супер 

ку бо гының иегері болса, 1998 жылы Қа-

зақ стан ішіндегі командалар арасында ал-

ғаш қы болып еліміздің үш дүркін чем пио-

ны атанды. Семей жеріндегі командада 

ой 


нап, басқа командаларға ауысқан 

Самат Сма қов (Қазақстанның алты дүркін 

чем 

пионы), Андрей Богомолов (Қазақ-стан ның жеті дүркін чемпионы) тағы бас-

қа лар  Се мей  дегі  футбол  командасында 

ой наған сәт терін қашан да құрметпен еске 

алары анық. Мұның бәрін тізбелеп отыр-

ға  нымыз, қа зіргі кезде қазақ футболының 

отаны, «Ярыш» командасының заңды мұ-

ра гері – Се мей дегі жалғыз «Спартак» ко-

ман  да сы ның  тағдыры  тәлкекке  түсіп  тұр. 

Нақ тырағы – қаражат жағдайының қиын-

дығы. Дәл қа зіргі кезде «Спартак» коман-

да сының ойын шылары тоғыз айдан бері 

жа лақы ал маған. Клубтың қарызы – 16 

мил лион тең геге жуық. Қаржылық қиын-

дық тарға қа рамастан, ойыншылар нә ти-

желі ойын өр негін көрсетуде. Ал жанкү-

йер лер сүйікті ко мандасының тағдырына 

алаң даулы. Мы салы, Қарағандының «Ге-

фест» коман 

да 

сымен кездескен ойында стадионға жи 

 

налған жанкүйерлер пре-мьер-лигаға ұм  тылған командаға қал та-

ла рынан қа ра жат жинап, оны бас жат тық-

ты рушыға тап сыр ды. Бұған дейін «Спар-

так» 31 ұпай жи нап, турнир таблицасында 

«Вос токпен»  екін ші-үшінші  орын ды  бө лі-

сіп тұр. Ал осы ко мандада ойнап жүрген 

ойын шылардың бар лығы – өрім дей жас-

тар.  Бар лығы  –  жер гі лік ті  жер дің  жас та ры, 

бо ла шақ тарынан  үміт  көп.  Соң ғы  кездері 

нә ти же лі  ойын  өр не гін  көр сетіп,  алдыңғы 

қа тар да  жүрген  «Спар так»  ко мандасының 

тағ дырына  жер  гілікті  ат қарушы  билік  пен 

жа уапты  ма  мандардың  на зар  аудармауы 

жан  кү йер  лерді  алаң да тып  отыр.  Әсіресе 

ко  ман да тарап кетуі мүм кін деген қауесет 

Се мей  жұрт шылығын  алаң датып  отыр.Бекен ИМАХАНОВ, 

ҚР Халық әртісі, байырғы жанкүйер:

– Соңғы жылдары жақсы ойын нә-

ти же сін көрсетіп жүрген «Спартак» ко-

ман дасының қазіргі жағдайы мені қат-

ты күйзелтіп отыр. Сондықтан жер гі-

лікті атқарушы билік бұл командаға 

қар жылай қолдау көрсетіп, қазақ фут-

бо лының отаны – Семейдегі команда-

ны сақ таса деген өтінішім бар. 

Роллан КЕМЕРБАЙ, 

Семей

АҚ А


ЗИАДА – 2011

Ақ Азиададан соң еріктілер қайда барады?

Негізі, «волонтер» сөзі латынның vo-

lun  ta rius сөзінен шыққан. Қазақ тіліне ау-

 дар   ған да,  «ерікті»  немесе  «қалаушы» 

де  ген ма ғынаны білдіреді. XVIII-XIX ға-

сыр 


лар 

да әс 


кери қызметке өз еркімен 

сұ ран ған 

адам дарды 

волонтер, 

яки 

«ерік ті» деп ата ған екен. Яғни бұл сөздің түп-та мы рына  қа рап,  волонтерлікке  әр-

бір адам өз қалауы бо йынша бара ты нын 

айтамыз. Сондай-ақ Олим пиада ойын-

да 


рының волонтерлер ту 

ралы анық 

та-

ма сында, «волонтер де ге німіз – дода ба-ры сында өзіне берілген тап сырманы еш-

қан дай сыйақы күтпей орын дайтын ерікті 

адам» деп көрсетілген. Де генмен бүгінде 

спорт тық  тұрғыдағы  до да ларды  өткізетін 

ел дер  еріктілердің  ең бек терін  ескеріп, 

олар ға  лайықты  дә ре же де  құрмет  көр се-

тіп жатады. Бізге ха бар лас қан оқыр ман-

да  рымыздың тілектері де осы. Еріктілерге 

қыз метіне сай құрмет көр се тілуін қа лай-

ды. Әлбетте, құрмет көрсету тұр ғысына 

келгенде, волонтерлердің ерікті де 

ген 


статусы бар екенін де ұмытпаған аб зал. 

Алайда VII қысқы Азия ойындарына во-

лон 

терлерді дайындап, оларға әртүрлі се минарлар өткізу үшін Ресейден арнайы 

ша қырылған маман Роберт Воскеричян 

ерік 

тілерді ынталандырудың мынадай жо лын ұсынып отыр:

– Волонтерлердің Ақ Азиада кезінде 

ерік ті қызметін атқарғаны туралы ешқан-

дай да халықаралық сертификат бол май-

ды. Тек ұйымдастырушы комитет пен ди-

рек циялар бекіткен арнайы диплом ғана 

бо лады. Еріктілердің ішіндегі белсенділерін 

осын дай дипломдармен марапаттауға бо-

ла ды. Дегенмен волонтерлерді ынталан-

ды руда әр ел әртүрлі жолдар қарастыруда. 

Мә селен, 2014 жылы Ресейдің Сочи қала-

сын 


да дүниежүзілік қысқы Олимпиада 

ойын 


 

дарының өтетінін білесіздер. Сочи 

Олим 

пиадасын ұйымдастырушылар 35 мың  ға жуық еріктінің қызметіне жүгінуді 

ой 


 

лап отыр. Осы орайда айта кетейін, 

Олим  пиада біткен соң, волонтерлер да ла-

да қалмайды. Ұйымдастырушылар ірі 

фир  малар  және  компаниялармен  ке лі сім-

шарт қа отыруда. Яғни сол келісімшарт бо-

йын ша, компаниялар Олимпиада кезінде 

бел сенділік танытқан еріктілерді жұмысқа 

қа былдайды не болмаса жұмысқа ор на-

ла суына жеңілдік жасайды, – деді Мәс кеу-

де гі Бизнес және құқық институты спорт 

ме  неджменті  кафедрасының  меңге ру-

шісі Ро берт Оганесович.

Солтүстік  көршілеріміздің  тә жі ри бе-

сіне біз ге де жүгінген дұрыс секілді. Во -

лон  тер ле рімізді  Ақ  Азиада  барысында 

ба  рынша  пай даланып,  додадан  кейін 

да  лаға  тас та ға нымыз  жараспас.  Сочи 

Олим пиадасының  ұйым дас ты ру шы ла-

ры секілді VII Ақ Азиа даны ұйым дас ты-

ру шыларға да отандық ком паниялармен 

келісімшартқа отырып, дү 

бірлі дода 

біткен соң, өзін жақсы қы ры нан көрсет-

кен еріктілерге арнайы сер 

ти 


фи 

катпен 


қоса жұмысқа орналастырып отыр 

са 


жөн болар еді. Дегенмен во лон тер лерді 

ын  та лан дыруда  Ақ  Азиаданы  ұйым дас-

ты рушылардың өз ойлағаны бар сияқты. 

Атап айтар болсақ, Ұйым дас  тыру ко ми-

те тінің  Алматы  қа ла сын да  ғы  ди рек ция-

сының  директоры  Сұл тан  махмұт  Шоқ-

бытов дүбірлі дода ке зін  де белсенділік 

та н ытқан  еріктілердің  ес керусіз  қал май-

ты нын  айтып  сен ді ру де.

– Әлбетте, Ақ Азиада барысында 

ерек 

 

ше көзге түскен волонтерлерден сый-құрметімізді аямаймыз. Оларды 

ын   таландырудың  әртүрлі  жолдарын  қа-

рас   тырып  жатырмыз.  Соның  бірі  –  Азия 

Олим   пиадалық 

кеңесінің 

президенті 

шейх Ахмед әл-Сабахтың қолы қо йыл-

ған сертификатпен марапаттау, – деп 

сұ   ра ғымызды  қанағаттандырды  Сұл тан-

мах  мұт  Ноқатұлы.Еліміздің Алматы мен Астана қалаларында өтетін VII қысқы 

Азия ойындарының жоғары деңгейде өтуі волонтерлерге де 

байланысты. Дүбірлі доданы Ұйымдастыру комитетінің Алматыдағы 

дирекциясының директоры Сұлтанмахмұт Шоқбытов айтпақшы, Ақ 

Азиада дирекциясы кезінде волонтерлер еліміздің айнасы болмақ. 

Дегенмен соңғы кездері «волонтерлер тек Ақ Азиада барысында ғана 

керек пе? Олар сол додадан кейін далада қалып қоймай ма?» деген 

сұрақтармен оқырмандарымыз редакциямызға көптеп хабарласуда. 

Осыған байланысты біз волонтерлер туралы мәселенің мәнісіне толық 

үңілуге тырысқан едік.

жан күйерлерінің көңілі баяғыдан толмай 

жүр гендігін айта кеткенді жөн санап отыр-

мыз. Мүмкін, Доменекті орнынан баяғыда 

алып тастау керек пе еді?! Мұны тілге тиек 

етіп отырған себебіміз – Қазақстан жан кү-

йер 

лерінің көбісінің де еліміздің ұлттық құ рамасының бас бапкері Бернд Шторкке 

кө ңілдері  толмайды...

Әлем чемпионатындағы енді бір көңіл 

ау дарарлық  жайт  –  футбол  жан кү йер ле рі-

нің басым көпшілігінің көңілі Аргентина 

құ 


ра 

масына ауған. Оңтүстік Африкада Нұрғазы САСАЕВ

Әзиз ЖҰМАДІЛ

Қазақ футболының тарихи 

отаны 1913 жылы Семей 

қаласында Мұхтар Әуезов 

құрып, өзі ойнаған «Ярыш» 

командасынан басталады. Содан 

бері Семейде жасақталып, 

алаңға шыққан командалардың 

қайсысы болса да жеңіс 

тұғырынан көріне білді.

Бүгін кешкі сағат 19:00-де 

Астанадағы «Сарыарқа» сауда 

орталығының кинозалында 

Қазақстан спортшылары туралы 

түсірілген деректі фильмнің 

тұсаукесер рәсімі өтеді.

ЕКІНШІ ТУРДЫҢ СОҢҒЫ 

ОЙЫНДАРЫ: 

«G» тобы

Португалия – КХДР – 7:0

Голдар: Мейрелеш, 29. Симау, 53. Угу 

Алмейда, 56. Тиагу, 60. Лиедсон, 81. 

Криштиану Роналду, 87. Тиагу, 89. 

«H» тобы

Чили – Швейцария – 1:0

Гол: Марк Гонсалес, 75.

Испания – Гондурас – 2:0

Голдар: Вилья, 17. Вилья, 51.

ФИЛЬМНІҢ БАСТЫ ТҰЛҒАЛАРЫ МЕН 

КЕЙІПКЕРЛЕРІ

1.

Валерий Резанцев (күрес)2.

Дәулет Тұрлыханов (күрес)

3.

Юрий Мельниченко (күрес)4.

Александр Парыгин (қазіргі бессайыс)

5.

Ольга Шишигина (жеңіл атлетика)6.

Ермахан Ыбраимов (бокс)

7.

Бақтияр Артаев (бокс)8.

Илья Ильин (ауыр атлетика)

9.

Бақыт Сәрсекбаев (бокс)10.

 Әлия Юсупова (көркем гимнастика)

11.

 Александр Винокуров (веложарыс)12.

 Василий Жиров (кәсіпқой бокс)

13.

 Александр Апачинский (ҚР еңбек сіңірген жаттықтырушысы)

Деректі фильмнің тұсаукесер рәсімі 

мен тырнақалды көрсетіліміне осы тарихи 

ке 


йіпкерлердің бәрі де қатысады. Сол 

үшін Василий Жиров АҚШ-тан ұшып келе-

тін болса, Валерий Резанцев Мәс кеу ден 

ке 


леді. Ал Александр Парыгин Авс 

тра-


лия   дан  ат  арытып  келмек.

Ардақ КАМАЛ

Әлбетте, Ақ Азиада – елімізде өтетін дүбірлі доданың соңғысы емес. 

Бұдан кейін Қазақстан универсиада, Олимпиада сынды ірі додаларды 

өткізуге мүдделі болуы мүмкін. Яғни егер волонтерлерімізге осы жолы 

қандай көзқарас танытсақ, кейінгі додаларда еріктілеріміз бізге сондай 

көзқарас қалыптастыруы ғажап емес. 

Әрі білікті волонтерлер онсыз да далада қалмайды. Олар басқа 

елдерде өтетін дүбірлі додаларға волонтер ретінде қатыса алады. Ал 

волонтерлер үшін тамақ пен киім-кешек тегін, әлбетте. Яғни волонтер 

болып та бірнеше елді аралап шығуға болады.

ТҮЙІН

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№104 (330) 23.06.2010 жыл, сәрсенбі                 www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№104 (330) 23.06.2010 жыл, сәрсенбі                  www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Те

лмұх


аме

т ЗЕКЕН


Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Айдын ҚАБ

А – ж


а

уапты х


а

тшы


Талға

т КIРШIБ


АЕВ  – 

ж

ауапты х

а

тшының орынбас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

то

рКүләш НАҚЫПОВ

А – 


аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Га

зет 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т  


минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


ту

р

алы №9650-Г  куәлiгi берiлг

ен.


Р

е

дакция авт

орлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 ке

гль) ас


а

тын ма


териалд

ар 


қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi көшiрiп немесе өңдеп б

а

су үшiн ред

акцияның ж

азб

аша рұқс


а

ты 


алынып, г

а

зетк

е сiлт


еме ж

а

салуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Та

ра

ту

 қызметi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №968

А

стана  қаласы «

А

стана-По

лигр


афия»,

Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Тел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №878

Шымк


ент қаласы «Оңтүс

тiк по


лигр

афия» б


аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 

8

 (7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №6208

Бағасы  к

е

лiсiмдi


Таралымы – 10 000 дана

Га

зет сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы» г

аз

ете ж


аз

ы

лу и

нд

ексi: 6

42

59Ре

да

кци

ян

ың ме

ке

нжай

ыА

лм

аты

 қ

алас

ы

,050

0

51, Б

ег

али

н кө


ш

ес

і, 14

8 а


Те

ле

фон

8(7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

0, ф

акс


8(

7

2

7

)3

8

8-8

0

-6

1

e-

mail

info

@

a

lashainas

y.

kz

БҮГІН:

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 05:13  

 

            15.24 

 

           20:36    

ЖҰЛДЫЗ-ЖОРАМАЛ 

Тоқты

Жалпы алғанда, бүгінгі 

күн жаман емес. Тек қыз-

мет те жаңа міндеттеріңіздің 

артуына байланысты тү сі ніс-

пеу шіліктерден көтеріңкі кө ңі-

ліңіз түсуі мүмкін. Бұл күн 

көптен армандап жүрген за ты-

ңызды сатып алуға аса қо лай-

лы болмақ.Торпақ

Бұл күн сізге барлық 

істерде сәттілік сыйлайды. 

Нақтырақ айтқанда, көңіл 

көтеріп, іскерлік саяхатқа шы-

ғу ға қолайлы. Егер сіз тә жі ри-

бе ңізді  қолданып,  қалып тас қан 

жұмыс тәртібіне жаңалық ен-

гізсеңіз, беделіңіз өседі. 

Егіздер

Кәсіби жетістіктеріңіздің 

айтарлықтай маңызды еке ні 

бүгін анық байқалады. Сіз ге 

маңайыңыздағылардың көр-

сететін көмегі шамалы, өзі ңіз-

ақ барлық істі тындыра ала сыз. 

Әріптестердің айтқан сын сөзі 

ұрысқа себеп бол ма ғаны жөн.

Шаян

Романтикалық  қа ты нас та 

түсініспеушілік орын алуы 

мүм кін. Сүйіктіңізбен өзара 

тіл табысуға тырысу бү гін сіз 

үшін іш пыстыратын іс бо лып 

кө рінеді. Бір келісімге ке луге 

дайынсыз, бірақ өз қа лау ы ңыз-

дан  оңай  айы рыл ғы ңыз  жоқ.

Арыстан

Бүгінгі оқиғалардың ба-

рысы өзіңіз ойлағандай өр-

бімесе де, аса алаң дау дың 

қажеті жоқ. Бұрынырақ жасап 

қойған  жос пар ла ры ңыз ға  өз-

ге рістер енгізген жөн, өйт кені 

алдыңыздан жаңа мүм кіндіктер 

ашылады. Оны жі беріп ал ма-

ңыз.


Бикеш

Сізді айтарлықтай жа ңа-

лықсыз, бірқалыпты күн 

күтеді. Көңіліңізді түсіретін 

оқи ғалар орын алмайды, сон-

дай-ақ үлкен жеңістерге де қол 

жеткізбейсіз. Сіз кішігірім тіле-

гіңіздің орындалғанына қуа-

нып, көңілге медеу тұтасыз.

Таразы

Бүгін сізге ішкі жан дүние-

ңіз 

бен жұмыс істеуге тура келеді. Ең бастысы, әр адам-

ның не айтқысы келетінін ұғынуға 

үлкен мән берген жөн. Негізі, тү-

сінуге талпынудың өзі ерлік еке-

нін есте ұстаңыз. Рухани әде биет 

оқыған дұрыс.Сарышаян

Қиын әрі күрделі істерді 

бү гінше кейінге қалдыра тұр-

ғаныңыз дұрыс. Өзіңіз ләззат 

алатын, көңіліңізге өте ұнай-

тын істермен айналыссаңыз, бұл 

күн сізге тәтті сезім сыйлайды. 

Сүйік 


тіңізбен кездесу кешін 

ұйым дастыруға сәтті күн. Мерген

Сізді бүгінгі күні үлкен же-

ңістер күтеді. Маңызды ке ліс-

сөздер өткізуге және биліктегі 

тұлғалармен әңгіме-дүкен 

құруға өте қолайлы күн. Сіздің 

ұсын ған пікіріңізді бұрын тек өзі-

нің ғана ойын дұрыс деп са най-

тындар да қолдайды. 

Тауешкі 

Сізге бүгін ештеңе оңай 

бе ріле салмайды, алайда кез 

кел ген кедергі сіздің аса тап-

қырлығыңызға,  табан ды лы ғы-

ңызға,  қайтпас  қайсар лы ғы ңыз-

ға қарсы тұра алмайды. Қате 

жі 


беріп алуыңыз да мүмкін, 

бірақ дер кезінде жөндеп үл ге-

ресіз. 

Суқұйғыш

Бүгінгі күн сіз үшін ай тар-

лықтай құбылмалы болмақ. 

Өзіңізге белгілі істерде та быс-

қа жетесіз, бірақ біраз жағымсыз 

жағ дайлардың кездесуі де ғажап 

емес. Сондай-ақ жағдайдың 

жақ  сы қалыптасуынан  жағымды 

таныстық орнатасыз.

Балықтар

Жұмыс пен жаңа таныс-

тық 

 

тар үшін тамаша күн. Алайда аса маңызды деген 

істермен айналысуды жос пар-

ламаған абзал. Одан гөрі кешке 

отбасыңызбен немесе сүйік-

тіңізбен көңіл көтеріп, қыдыр са-

ңыз, біршама тынығып қа 

ла-

сыз. 


Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау

 – Нарғыз ҒАБДУ

ЛЛИНА, т

ел.: 8702 5876587

Қар

ағанды – Серiк САҒЫНТАЙ, т

ел.: 8777 3909779

Қос

танай – Алмагүл СҰЛТАНОВ

А, т


ел.: 87774067903

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 7054418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т,

 тел.: 87777054466

Өск


емен – Елмейір А

ХМЕД, т


ел.: 87775797090

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31

Те

л.: 8 (7172) 54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

стана бюросының ж

е

текшiсi)Мұр

а

т АЛМА

СБЕКҰЛЫ – тiлшi

Салт

ан СӘКЕН – тiлшiБүркiт НҰР

А

СЫЛ – тiлшiСс

Ср

БсЖм

Сб

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СбЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрМАУСЫМ

1

23

4

56

7

89

10

1112

13

1415

16

1718

19

2021

22

2324

25

2627

28

2930

Ауа райы

 +16+19

о

 

 +9 +13

о

 

+22+24

о

 

+11 +15

о

 

+31+33о

 

 

+16+17о

 

+29 +32о

 

   +12+14

о

 

+32+33о

 

 

+23+25о

 

 +30+31о

 

 

+23+24о

+23+26

о

 

 +14 +16

о

 +27+30

о

 

 

+12 +16о

         +22+24

о

 

 

+10 +14о

 +25+27

о

 

  +10 +14

о

 

+27+29о

 

 

+17+19о

 

+28+30о

 

+18+20

о

+18+20

о

 

  +7 +8

о

+17 +20

о

 

  +5 +9

о

 

+17 +19

о

 

 + 10 +12

о

 

+25+27

о

 

+16 +18

о

+25+27

о

 

  +10+13

о

+16+18

о

 

+4 +5

о

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т,

 т

ел.: 

388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

Алаштың атаулы күні

• Қазақстан полициясы күні.

• БҰҰ-ның Мемлекеттік қызмет күні.

• Халықаралық олимпиадалық жүгіру күні.Туған күн иелері

Ғалым Әбілсейітов

 (1940) – техника ғылымының докторы;Есмұхан Обаев (1941) – М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

ака демиялық драма театрының көркемдік жетекшісі, профессор;Ратмир Комратов (1951) – «Kazakhstan Engineering» ҰК» АҚ 

бас қарушы директоры, контр-адмирал;Нұрзада Тәшімова

 (1955) – актриса, Қазақстанның еңбек сіңір-

ген әртісі;

Ғалым Іргебаев (1958) – Алматы облысы бойынша Қазы на шы-

лық департаменті бастығының орынбасары;Қозыбақ Құлбарақов

 (1960) – Ұлттық банктің Атырау бө лім-

ше сінің директоры, экономика ғылымының кандидаты;

Мият Жанәбілов (1964) – «Альянс Банк» АҚ басқарушы ди рек-

торы, экономика ғылымының докторы;Ерлан Қизатов (1966) – «Қазақстан теміржолы» ҰК филиалының 

ат қарушы  директоры;Ботакөз Көпбаева (1971) – «Қазпошта» АҚ басқарма төр аға-

сы ның  орынбасары;Назгүл Ақбаева (1972) – «Алаш айнасы» газетінің кор рек то ры;

Бақытжан Сейітов

 (1975) – Астана қалалық кәсіпкерлік және 

өн діріс басқармасы бастығының орынбасары;

Руслан Қосанов (1976) – Абай атындағы Қазақ ұлттық пе да го-

ги калық университетінің баспасөз хатшысы;Сәкен Жүрсінов (1979) – Қызылорда облысы бойынша Қаржы 

ба қылау инспекциясы бастығының орынбасары;Мәриям Әбсаттарова (1983) – «Алаш айнасы» газетінің тілшісі.

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы»

Белгілі есімнің белгісіз сыры:

МИЯТ – араб сөзінен шыққан. «Көмекші, қамқоршы, жәрдемші» деген 

мағына береді. Ел ішіне ислам діні берік орнағаннан кейін кең тараған ныспы. 

Қазақ бұл есімді жаңа туған сәбиге ата-анасына көмекші, қамқоршы болсын 

деген ниетпен ырымдап қояды. Мият қазіргі таңда өте сирек кездесетін есімдер 

қатарына жатады.

Газетіміздің №103 (329) санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН:

 

Аударма. Кепсер. Лике. Еуро. Нәл. Шоң. Докер. Тигр. Кеди. Ромб. Адана. Трюм. Фарш. Киви. То. Неон. Якут.

 

ТІГІНЕН:

 

Бутирометр. Юко. Бакен. Тиамин. Ре. Әди. Ампелография. Асу. Крона. Ерке. Марту. Хоро. Роб. Шот.Құрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


Албырт 

балық түрі

Ықыластың 

күйі


Шағын 

әдеби 


шығарма

Шұбар


АҚШ 

штаты


Қорқыныш

Он алты 


қыздың бірі

Осман мем-

лекет. атақ

Сиқыршы


Америка 

бақасы


Құлақ, 

мұрын, 


тамақ 

дәрігері


Нигерия 

қаласы


Тәбет

Халық


әні

Эгей 


теңізіндегі 

арал


Шарапатты 

адам


Жүннен 

тоқылған 

сырткиім

Нота 


жазатын 

жол


Мысал

Ежелгі


грек 

математигі

Ежелгі

Спарта 


диқаны

Бұршақ 


түрі

Ағаш


Ұран

Алашаның 

көлденең 

жібі


Ташкенттің 

ертедегі 

атауы

Мәлімет


Тайлақтың 

ғашығы 


(Фильм)

Геракл 


өлтірген 

жылан


Арбаның 

жетегі


 

 

  СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?

Италияның Ломбардия әкімшілік ай ма-

ғының басшылары жасанды түсіктен бас 

тартқан әйелдерге қомақты қаржы тө-

лейтін болды. Бұл – туу көрсеткішін жақ сар-

ту үшін қолға алынып отырған шара.

Крит аралындағы Иерапетра 

курортында 12 тоннадан асатын салат 

әзірленді. Арал тұрғындарын түгел 

тойдыруға жетерлік ас Гиннестің рекордтар 

кітабына енді.

12 тоннадан асатын грек 

салаты әзірленді

Материалдық 

кө мек  сәби  өсіруге 

мүд делі, бірақ тұр-

мыс жағдайы қиын 

әйелдерге ба 

ғыт-

та лады. Олар аборт жасатудан бас тар-

та мын десе, кезең-

кезеңмен төленетін 

4000 евро жәр-

дем ақыға ие бо ла-

ды. Жүкті  әйел-

дер ге қамқорлық көрсету үшін бюджет жанынан 

ар найы қор құрылған. Ломбардия аймағы гу бер-

наторының идеясын жасанды түсікке қарсы кү-

ре суші ұйымдар қолдап отыр. Алайда олар ма-

териалдық көмектің біржолғы шара түрінде 

қалып қоятынына алаңдаулы.

Афины  жа ңа лық тар  агенттігінің  ха бар-

лауынша, бұл – әлемге «грек салаты» деген атпен 

танымал тағам. Оны әзірлеуге 6,5 тонна қызанақ, 

3 тонна қияр, 800 келі қой сүті ірімшігі және 5 

тонна зәйтүн майы жұмсалған. Алып та ғамды 

сыйғызу үшін ұзындығы 25 метрге жететін арнайы 

ағаш ыдыс тар пайдаланылды. Ал грек салатын 

қанша адамның дайындағаны нақтыланбаған. 

Мұның алдында Израильде жасалған 10 

тонналық еврей салаты рекордтар кітабына енген 

болатын. Енді оны грек салаты алмастырмақшы.

«Робинзон 

Крузо»

авторы


Мазақ

Аудан 


өлшемі

Жасанды түсіктен бас тартқанға жәрдемақы төленеді

Document Outline

  • 1.pdf
  • 2.pdf
  • 3.pdf
  • 4.pdf
  • 5.pdf
  • 6.pdf
  • 7.pdf
  • 8.pdf


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал