Есеп комитетінің есебін тың дап, қарап шыққаннан ке йінжүктеу 0.64 Mb.

бет3/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6

Сыр бойындағы жұрт 

көктем мен жаз мезгілінің 

бастапқы кезеңінде базар 

бағасының аспандап ке те тінін 

айтып  шағым да ну да. 

ауыл шаруашылығын қаржы қайтарымы 

жоқ сала ретінде көреміз. Алайда Ресейдің 

банкісі бұл пайымды іс жүзінде жоққа 

шығарды. Дағдарыс кезеңінде екінші 

деңгейлі банктердің көбісі шығынмен 

жылды жауып жатқанда, ол банк өзінің 

табыстылығын, сөйтіп дағдарысқа 

төзімділігін танытты. Осы жағынан алғанда, 

Қазақстанның бұл мәселеде ойланып, 

Россельхозбанкті тәжірибе жүзінде сынап 

жатқандарын дұрыс деп бағалаймын. 

Сайын АҚМЫРЗА, агроном:

– Фермелер несие ала алмайды, өйтке-

ні банктер ауыл шаруашылығына негіз дел-

ген жерді кепілдікке алмайды. Жаңа банк 

ауылдағыларды несиелеп қана қоймай, 

ауыл шаруашылығы бизнесінің құрылтай-

шы сы ретінде қатысуы тиіс. Сонда олар 

жер ді кепілге ала алады. Сүт және мал бор-

да қылау кешендері, жеміс-жидек өсіруші 

кәсіпорындар және тағы басқасы. Міне, 

осы бизнеске ақша салған банк оның да-

муына мүдделі болады. Олар екі-үш жыл-

дың ішінде ақшасын бірнеше есе қайтарып 

ала алады. Банк шетелдік ауыл шаруа шы-

лығы техникасы мен пестицидтерді тасы-

малдаушыларға тікелей шығуға мүмкіндігі 

бар. Мұндай жағдайда арзан импортпен 

өз-өзімізді қамтамасыз ете алар едік.

Владимир СЕРГИЕВСКИЙ, «Финама» 

сараптама орталығының сарапшысы:

– Егер Қазақстанда құрылуы мүмкін 

ауыл шаруашылығы банкі Россельхозбанк 

моделі бойынша жұмыс істейтін болса, ол 

кең көлемді қызметімен тұтынушыларын 

қамтамасыз ете алар еді. Олар – жеке тұл-

ға лар үшін салым мен валюталық опе ра-

циялар, заңды тұлғалар үшін мемлекеттік 

интервенция, есеп айырысу қызметі

депозиттер, жалақы бойынша жобалар.

Қазақстанды аграрлы мемлекет ре-

тінде танып, осы салаға сырттан ин вес-

тиция салуға ниет білдірушілердің қатары 

соңғы кездері артып келеді. Мұндай 

жағдайда салалық банк қызметі барлық 

тарапқа тиім 

ді болады. Осы жағынан 

алғанда, Аг ро  банк еліміздің ауыл шаруа-

шы лығы сая са тын жүзеге асырудағы бір 

құ рал ретінде оның сапасын арттыруға 

ық пал ете ала ды.Кәмшат САТИЕВА

Қазіргі таңда облыста ірі 

шиенің келісі – 500, қызыл шие – 

180, шабдалы – 250, өрік – 130, 

алма – 180, қара өрік – 200, қияр 

– 140, қызанақ – 220, картоп – 

80, пияз 110 теңге.

Серік СЕРМАҒАНБЕТОВ, 

Қызылорда облыстық кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп басқармасының бастығы:

 – Облыстың халықты ет және ет 

өнімдерімен өз мүмкіндігімен толықтай 

қамтамасыз етуге шамасы жетеді. 

Өкінішке қарай, қазір оның деңгейі 

62,9 пайыздан аспай тұр. Қалғаны 

еліміздің өзге өңірлерінен жеткізіліп 

отыр. Бұл кезінде оңды-солды пышаққа 

ілінген төрт түліктің басы азайып кетке-

нінің зардабы болып отыр. Облыс орта-

лы ғындағы мал базарға түліктер Оң-

түстік Қазақстан, Қостанай, Қарағанды 

облыс тарынан  жеткізіледі.  Аталмыш 

облыс тарда мал еті Сыр өңірінен 15-20 

пайыз ға арзан екен. 

Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы 

Біздің газетіміз Ауыл 

шаруашылығы банкін 

құру керектігі туралы 

ғалымдардың пікірін ауық-

ауық жариялап келеді. 

Тіпті бұл ретте былтырғы 

жылдың қорытындысы 

бойынша, дағдарыс 

кезеңінде қаржылық 

тұрақтылыққа берік екенін 

дәлелдеген Ресейдің 

осындай салалық банкінің 

тәжірибесін де қоғамның 

талқысына мысал етіп 

ұсынған едік. 

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

 Ардақ ӘДІЛЖАНОВ, кәсіпкер:

– Экономиканы өндіріске қарай 

бұру керек. Әрине, өндіріс – ол қиын 

сала, қомақты қаржы да керек. Бірақ 

ол бізге қажет. Сол кезде даму 

тұрақты болады. Сондықтан оны біз 

бүгіннен бастауымыз керек. Тек 

кәсіпкерлерді қаржыландыруда 

пайыздарды төмендетіп, жаңа 

жобаларға қаржыны жеткілікті бөлсе 

жақсы болар еді. 

Мемлекеттік институт өкілдерінің атап 

өткеніндей, мұндай әріптестік кәсіпорын-

дар 


ға инновациялық бастамалар 

бойынша жұмыс істеуге жаңадан серпін 

беруі мүмкін. Сондай-ақ қор қазіргі 

заманның басқару тех 

нологияларын 

енгізуде көмек қолын беруге даяр. Бұл 

мақсат үшін бюджеттен 168 миллион 

теңгеге жуық қаражат бөлін ді. Бүгінде осы 

қызметтерді пайдаланғысы ке 

летін 


мекемелер арасында байқау жа 

рия-


ланған. Олар жобаға қажетті қаржының 

50 пайызын өздері шығаруы тиіс. Қазіргі 

таң да бұл көрсеткішті төмендету мүм-

кіндік тері қарастырылуда. Басқару тех-

ноло гияларын енгізу үшін кәсіпорын 10-

20 пайыз ғана қаржы салуы мүмкін. Ал 

қалған 75-80 пайызын мемлекет тегін 

қаржы лан дырады. Бұл еңбек өнімділігін 

орташа есеп пен 20 пайызға көтеруге және 

жұмыс са пасы мен тиімділігін арттыруға 

мүмкіндік бе реді. 

АЛАШ-АҚПАРАТ 

Семей қаласы бойынша бүгінгі 

таңда 3284 шағын және орта 

бизнес нысандары бар. Былтыр-

ғы жылмен есептегенде, үш 

пайыз ға жоғары. Осы жыл дың 

қаңтар, ақпан және сәуір 

айларында 17 миллиард 538,9 

теңгенің тауары шығарылған. 

Шағын және орта бизнеспен 

айналысатын адамдардың саны 

30 мыңнан астам. 

Роллан КЕМЕРБАЙ, 

Семей


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№104 (330) 23.06.2010 жыл, сәрсенбі          www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Жол полицейі де 

белдік тағуы керек пе?

Қырғызстан: жүздеген құрбан, миллиондаған шығынМАЙ инспекторлары көлікпен жүргенде қауіпсіздік 

бел дігін таға бермейтінін көп байқаймын. Оларға қа-

уіп  сіздік белбеуін тақпауға рұқсат берілген бе? Заң-

ның алдында барлығы бірдей емес пе?

Жанат БАЙҚАДАМОВ, Алматы қаласы.

Дұрыс айтасыз, заңның алдында барлығы бірдей. Заң 

бо йынша көлік тізгінін ұстаған кез келген жүргізуші қа уіп-

сіз дік белбеуін тағуға міндетті. Сондықтан Жол по ли циясы 

қыз мет керлері де белдікті тағуы керек. Егер сіздің бұл жө-

нінде нақ ты фактілеріңіз болса, Жол полициясы комитеті-

нің (Ас тана) 71-58-25 «Сенім телефонына» хабарлауыңызға 

бо ла ды.

Қырғыз Республикасы Денсаулық сақтау 

ми нистрлігі мамандарының соңғы мәлі ме-

тін ше, Ош және Жалал-Абад облыста рын-

дағы қақ тығыстар кезінде құрбан болғандар 

са ны бү гін таңертең 214 адам болса, түс ауа 

олар 


 

дың қатары 251-ге жеткен. Емдеу 

орын   да ры ның  көмегіне  2192  адам  жүгініпті. 

Дә   рі гер лердің  сөзіне  қарағанда,  тұр ғын-

дар  дың  бі разының  медицина  қыз мет кер ле-

ріне жү гін беуінен қаза тапқандар мен жа  ра-

қат тан ғандар қатарының бұдан көп болуы 

әб ден мүм кін. Ал материалдық шы ғын дар-

ға  тоқ та лар  болсақ,  Қырғыз  Рес пу бли ка сы-

ның  Эко но  микалық  реттеу  ми нистрлігі  ма-

ма н  да ры ның  есептеулері  бо йын ша,  сәуір 

айы 


ның 6-8-і күндеріндегі тәр 

тіпсіздіктен 

кә сіпкерлік субъектілері жалпы сомасы 897, 4 

миллион сом болатын шығынға ұшыраған. 

Оның 683 мил лионы ірі және орта бизнеске 

тиесілі.


Көршілес Қырғыз еліндегі тәртіпсіздік құрбандары күн сайын өсіп келеді 

деп естідім. Ұлтаралық қырғында қайтыс болғандардың саны қанша болды? 

Экономика саласы қаншалықты жапа шекті?

Айша БАЙМҰРЫНОВА, Қарағанды қаласы

ҚОҒАМ


ТҮЙТКІЛ

АЛАШ-АҚПАРАТҚызылжар қыстың қамын 

жазда жасай бастады

Өткен қыстың 40 градусқа жеткен қат-

ты суығы Қызылжарды жылусыз қалдыра 

алған жоқ. Бұл энергетиктердің жылыту 

маусымына тыңғылықты дайындалып кел-

генін аңғартты. Алты ай қыс ішінде жылу 

жүйесінде бірде-бір рет төтенше жағдай 

орын алған жоқ. Тек ауызсу колонкалары 

қа 

тып қалып, аздап қиындық тудырған болатын. 

Антон МАКАРОВ, 

Қызылжар қаласы әкімінің орынбасары:

– Қалада жылу маусымына да-

йын 

дық штабы құрылды. Шаһарда 

1022 көппәтерлі үй орталықтан жы-

лытылады. Соларды дайындау жұ-

мыс 

тары қызу жүріп жатыр. Барлық 

жұ мыс аяқталған соң, әрбір үйге жы-

лы ту жүйесіне қосуға болатынын ай-

ғақтайтын төлқұжаттар беріледі. Біз дің 

мақсат – желілерді қыста қатып қал-

май тындай етіп, қымтап орау. 

Энергетиктер 2009 жылдың қо 

ры-

тын дысы бойынша тұрғындардың арыз-шағымдарын ескеріп, жөндеу жұмыстарын 

жүр 


гізу үстінде. Мысалы, 45 күн ішінде 

қа 


ланың шағынаудандарының біріндегі 

құ 


быр ауыстырылады. Бұрынғысының 

диа метрі кішкентай болуы себепті жылу 

дұ рыс берілмей келген екен. Энергетиктер 

де, қала басшылары да жылуды үнем-

деудің бірден-бір жолы есептегіш құ рал-

да 


рын орнату екенін айтып отыр. Бірақ 

қы зылжарлықтар бұған әлі асығар емес. Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ,

Қызылжар

Жұпыны жағажай – Жайықтың жан жарасы

КЕҢЕС


Жаз келсе Жайықта жағажай «жыры» 

басталады. Көне шаһардың шығыс жақ 

бетін көлбей ағатын өзен жағалауының 

жабайы кейпі көп жылдан бері жазыла-

жазыла жауыр болған тақырып. Мұнда 

қашан барсаң да көретінің – су жағасына 

қалай болса солай орнатылған алты 

күнқағар, екі киім ауыстыратын орын 

және жалғыз әжетхана. Арқаңды 

қыздырып, аунап-қунап жататын құм 

туралы әңгіме атымен жоқ. Шілденің 

шіліңгірінде бұл жерде кісінің көптігінен 

көз тұнады. Бірақ қарапайым тазалық 

мәселесі тағы да назардан тыс қалыпты. 

Жағадан алысырақта тұрған бір 

қоқыс жәшігі қай жыртыққа жамау 

болсын? Күнұзаққа тағам қалдықтары 

мен ішімдік шөлмектерін жинап 

шаршайтын жергілікті коммуналдық 

мекеме жұмысшылары еңбектерінің еш 

кететіндігіне наразы.

Алдын алу–

денсаулық кепілі

Арада бір күн өткеннен кейін 1970 

жы лы туған азамат пен тағы бір әйел ауыр 

жағдайда осы аурухананың жансақтау бө-

лі мінде көз жұмды. «Қалған үш азаматтың 

жағ дайы орташа» дейді дәрігерлер. Сон-

дай-ақ әлі де тексеру жұмыстарының жү-

ріп жатуына байланысты науқастар са ны-

ның өсуі мүмкін екендігін дәрігерлер жа-

сыр майды.  Барлық  санитарлық-ги гие на-

лық және эпидемияға қарсы шаралар 

орын 


далды. Аурухана керекті дәрі-дәр-

мекпен қамтылған.

 «Бақсақ, бақа екен» демекші, күй-

діргіден көз жұмған азамат содан бір ап та 

бұрын ауылдасының малын сойып берген. 

Араға бір күн салып, өзін әлсіз се зін ген 

және де сол жақ қолының сау 

са 


ғы 

мен 


білегі ісіп кеткен науқас бұған сон ша лық-

ты мән бермей жүре берген. Дәрігерге кө-

рінбей, өз бетінше ем-дом қабылдаған. 

Ау 


ру асқынғаннан кейін барып, Ленин 

кен тіндегі 

дәрігерлік 

амбулаторияның 

қыз 

 

метіне жүгінген. Болжам бойынша ауру осы малдан жұққан. Ал бұл малдың 

еті сойылғаннан кейін, Ребровка мен Қа-

ра көл ауылдарының 16 отбасына та ра ты-

лып кеткен. Бүгінгі таңда осы 16 үйдің 80-

нен астам адамына тексеру жұмыстары 

жүр 


гізілуде. Адам өліміне қатысты қыл-

мыстық іс қозғалды.

 1967 жылы аталмыш ауруды жұқтыр-

ған мал дардың еті жоғарыда аталған екі 

ауыл дың жеріне көміліпті. Кейіннен «күн 

ысы ған соң, ауру ошағы болған жерден 

өсіп шық қан шөптерді жеген малдар да 

осы ау руға шалдықты» дейді білетіндер. 

Бүгінгі таңда құзырлы орындар жағ-

дай ды жіті бақылауда ұстауда.  Елді елең-

деткен оқиғаға орай тексеру жұ мыс та ры 

біт пейінше, жұрт көкейіндегі кү мән нің се-

йіл месі  анық.

Қанат СӘКИЕВ, 

Павлодар облыстық санэпидқадағалау 

басқармасының бастығы:

– Күйдіргі – өте қауіпті инфек ция. 

Біз қазір тексеру жұмыстарын жүр-

гізудеміз. Бұл ауру жөнінде ве те ри нар-

лар ештеңе білмеген. Адам өлімі орын 

алғанша, мал дәрігерлері жағ дай дан 

хабарсыз болған. Қазір біздің ма-

мандар ауру малдың етін алған 80 

адам ды күніне екі мәрте тексеріп отыр. 

Қо рытындылар 10 күннен кейін белгілі 

бо лады.

 Оңғар ҚАБДЕН, Кереку

Павлодар облысы Ақсу 

ауданының Ребровка және 

Қаракөл ауылдарынан «күйдіргі 

жұқтырды» деген күдікпен сенбі 

күні облыстық жұқпалы аурулар 

ауруханасына төрт адам 

жеткізілген болатын. Кейіннен 

осы аурумен тағы бір науқас 

жеткізілді. 

Күйдіргі солтүстікте 

бой көтерді

Тәртіп босаң жерде тентектердің ты нысы кеңитіні белгілі. 

«Әсіресе шарап қы зуымен Жайықты жалаңаяқ кешіп өт пекші 

болған «батырлар» жиіледі» дейді суда құтқару қызметінің ма-

ман 

да 


ры. Асау өзеннің ағысымен алысамын деп соңғы бір 

айдың өзінде 10 адам суға кеткені ешкімге сабақ болмай тұр. 

Құт 

қарушылар қайы ғын байқап, іс ба 

ры 


сын білмекке оқ-

талғанымызда, оқыс оқи ғаға өзіміз де куәгер бола жаз дадық. 

Ал мас Үмбетов есімді боз ба ла өзеннің арғы бетіне жүзіп өтемін 

деп, орта жолда суға бата бастады. Сол кү ні кезекшілікте жүр ген 

Мұрат Ахмет қа лиев пен Аянбек Сыпанов дереу кө мек ке ұм -

тылды. Ажал аузынан қалған Ал мас ағаларына ал ғы сын ай  тып, 

үйіне қайтты. «Мұндай келеңсіздіктер тәу лігіне әл  де не ше рет 

қайталанады» дей ді құтқарушылар. 

Жағажайды жайландырып, кә дім гі дей табыс табуға бо  ла-

тын дығын  орал дық  кәсіпкер  Сергей  По го ре лов ский  баяғыда 

тү сінген. Қалалық мә де ниет және демалыс сая ба ғының ау ма-

ғын  дағы Шаған өзені бойын жалға алып, ақы лы жағажай ашып 

қойған ол де 

малушыларға қажет қыз 

меттің бар 

лық тү 


рін 

көрсетеді. Ал осы саябақтағы те гін жағажайдың жағдайы Жа-

йықтағы жұ пыны жағалауды ес ке түсіреді.

Йод – адамның қалыпты өсуі мен да-

муына қажетті микроэлемент болып та-

бы 


лады. Адам организміне тағам мен 

су дан түсетін қажетті йод мөлшерінің же-

тіс 

пеуі йод жетіспеушілік аурулары мен бұзылушылықтарына әкеліп соғады екен.

М.БІРЖАНОВ, 

Алматы қаласы Алатау ауданы бойынша 

МСЭҚБ бастығы:

– Йод жетіспеушілік ауруларының 

ішін де аса қауіптісі – эндемиялық зоб. 

Мұ ның салдарынан көптеген аурулар, 

мәселен, түйінді құрылымдар мен қа-

терлі ісіктер дамуы мүмкін. Йод же-

тіс 

пеушілік ауруларының ең ауыр 

түр 

лері – балалардың ақыл-есі мен 

де 

не бітімі дамуының кешеуілдеуі, 

жы ныс органдарының жетілмеуі, екі-

қабат әйелдердің түсік тастауы не ме-

се керең, көзі көрмейтін, ақыл-есі кем 

балалардың тууы. Еліміздің 11 об лы -

сында йод жетіспеушілік салдары бай-

қа 

лады. Қазақстанның оңтүстік және 

шы 

ғыс бөлігінде бұл жағдай өршіп 

тұр. Зобтың эндемиялық сипатта да-

муы жаппай алдын алу шараларын 

жүргізу қажеттілігін тудырып отыр. Ең 

біріншіден, азық-түлік өнімдері мен 

су арқылы тұрғындарды йодпен қам-

та масыз етуді ұйымдастыру қажет. Сол 

се бепті йод жетіспеушілік ауруларына 

ал дын алу жұмыстарын жүйелі жүргізу 

ке рек.

Р.S.

МӘСЕЛЕ


Жасөспірімдер қылмысының өсуіне кім кінәлі?

Қазіргі нарық заманында жақсы оқу 

орындарында білім алу үлкен қаржыны 

та лап етеді. Ата-ана ауыр еңбекпен тиын-

дап қаржы жинап, баласы оқып, білім ал-

сын, қатарынан қалмасын деп оқуға тү сі-

реді. Алайда кәмелетке толмаған жас бала 

бос тандыққа қолы жеткендей сезініп, ауы-

лы мен, ата-анасымен арадағы байланысты 

үзіп алады. Нәтижесінде ата-ана ба ла сы-

ның қайда жүргенін, немен айналысып 

жат 


қанын қадағалау мүмкіндігінен айы-

ры лады. Міне, осы арадан баланың қыл-

мыс тық топтарға қосылуы немесе есірткі, 

спирт ті ішімдіктерге әуестену кезеңі бас та-

ла 

ды. Нәтижесінде жасөспірім баланың қыл мыс жасап, темір торға отыруына әкеп 

со ғады. Бұған кім кінәлі? Қоғам ба, ата-

ана ма? 

Ғабит МИРАЗОВ, 

Оңтүстік Қазақстан облысы 

прокурорының бірінші орынбасары, аға 

әділет кеңесшісі:

– 2010 жылдың 5 айында 4691 

(2009 жылдың 5 айында – 3905) қыл-

мыстық оқиға тіркелген болса, со ның 

ішін де кәмелетке толмағандар дың қа -

ты суымен 138 қылмыстық оқиға тір -

кел  ді. Бұл – жалпы қылмыстың 2,9 па -

йы зы. Жа салған қылмыстардың ішін де 

аса ауыр қылмыстар саны – 6. Бұл көр-

сет кіш  өткен  жылмен  са лыс тыр ғанда 

100 пайызға өскен. Ал кә ме лет ке тол-

ма ған дардың  қатысуымен  қа сақана 

кісі өлтіру 200 пайызға, қа рақ  шы лық-

қа қатысты 11 қылмыстық оқи ға  тір-

келіп, ол 83,3 пайызға өскен. То нау ға 

қатысты 31 қылмыстық оқиға тір  ке ліп, 

26,2  пайызға  төмендесе,  бұ за  қы лық-

қа қатысты 13 қылмыс тір ке ліп, 18,2 

пайызға өскен. Кәмелет жа сы на тол-

маған жасөспірімдермен жа 

сал 

ған 

қыл   мыстардың  өсуінің  бірден-бір  се-

бе  бі – ішкі істер бөлімінің кәме лет ке 

тол мағандармен істер жөніндегі бө лім 

қыз  меткерлері және білім беру ошақ -

та рындағы  жауапты  қызметкер ле рмен 

тиісті деңгейде профилакти ка лық жұ-

мыс тардың  жүргізілмеуі,  сон  дай-ақ 

про курорлық  қадағалау  пәр  мен ді лі гі-

н ің төмендігінен орын алуда. 

 Қазақстан Республикасы ішкі істер ми-

нистрінің 21.06.2005 жылғы №372-бұй-

ры 


ғымен бекітілген «Білім беру ұйым 

да-


рына бекітілген кәмелетке толмағандар іс-

тері жөніндегі учаскелік полиция инспек тор-

ларының жұмысын ұйымдастыру ту 

ра 


лы» 

Ережесінің 2-тармағына сәйкес, мек теп тегі 

полиция инспекторы білім беру ұйым-

дарына облыстардағы ІІД бас тық тарының 

бұйрықтарымен бекітілетіндігі, сон 

дай-


ақ олардың заңгер немесе пе да го гикалық 

жоғары білімі, ішкі істер ор 

ган 

дарында 


кем дегенде үш жыл еңбек өтілі болуы 

тиіс  екендігі  көр се тіл ген.  Алай да  Ереженің 

бұл талабы об 

лыс 


тық ішкі іс 

тер 


департаментімен бұр ма ланып, облыс кө-

леміндегі  мек теп тер де  полиция  инспек-

тор ларының  дұ рыс  тағайындалмайтын 

фак тілері  же тер лік.  Мәселен,  облыстық 

ішкі істер де 

пар 


таментінің 07.09.2009 

жыл 


ғы №645-бұйрығымен облыс кө-

леміндегі 1012 білім беру мекемелерінің 

ішін де 227 мектепке 137 полиция мек теп 

инс 


пек 

торлары бекітілсе, оның ішін 

де 

126 мек 


теп инспекторының үш жыл 

ға 


де йін гі еңбек өтілі жоқ. Мектеп инс пек-

тор ларының ішіндегі 78-інің жоғары бі лі-

мі жоқ болғандығына қарамастан, мек  -

тептегі полиция инспекторы қыз 

ме 

ті 


не 

бекітілген. 

Осындай заңсыздықтардың белең 

алуы салдарынан білім беру ме ке ме ле-

рін дегі қылмыс деңгейінің өсу қарқыны 

тез әрі жиілеп кеткен. 

Осы тектес тәртіпсіздіктердің алдын 

алуға немесе қарсы тұруға тәжірибесі аз 

жас мамандарды мектеп полиция инс 

-

пекторы қызметіне бекіту, бірін ші 

ден, 


бұй  рық талаптарын өрескел бұзу бо лып 

та  былса,  екіншіден,  тиімді  нә ти же лерге 

қол жеткізу мүмкіндігінен айы ру да және 

осы  ның өзі – қылмыс.
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал