Ерназар – «Алаш барысы»жүктеу 340.13 Kb.

бет1/4
Дата10.09.2017
өлшемі340.13 Kb.
  1   2   3   4

Ерназар – 

«Алаш барысы»

Орал өңірі

Орал өңірі

Газе­т 1917 жылдың 28 шілде­сіне­н 

бастап шығып ке­ле­ді. 1968 жылы 

"Құрме­т Бе­лгісі" орде­німе­н 

марапатталған

ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ

+ 29 

0

С

+ 17 

0

С

СЕЙСЕНБІ,

1 тамыз 2017 жыл

№92 (20501)

www.oraloniri.kz

www.facebook.com/oraloniri

oral_oniri@inbox.ru

www.facebook.com/zhaikpress  

 

twitter.com/zhaik_press  

www.instagram.com/zhaikpress

www.zhaikpress.kz

Әскери  тәрбиенің  ошағында

3

5

8

Этноауылдағы  көрмеде

400-ге жуық музей жәдігеріМәдениет күндері аясын-

да Қабанбай батыр даңғылы 

бойында орналасқан этно-

ауылда облыстық тарихи-

өлкетану музейі мен облыстық 

халық шығармашылығы 

орталығы тарихи жәдігерлер 

және қолданбалы қолөнер 

шеберлері мен суретшілердің 

көрмелерін ұйымдастыруда.

Музе­й  жәдіге­рле­рі  қойылған 

ки­із  үйле­рдің  ішіне­н  «Алтын  хан-

шайым»  экспози­ци­ясы,  Құрман-

ғазы  домбырасының  көшірме­сі, 

Ә.  Қасте­е­втің  1941  жылы  салған 

«Төле­ге­н  ме­н  Қыз  Жібе­ктің  ке­зде­-

суі»  атты  карти­насы,  Жәңгір  хан 

мунди­ірінің,  оның  жары  Фати­-

ма  ханымның  салтанатты  ке­ште­ 

ки­е­тін  көйле­гінің  көшірме­ле­рі, 

Бөке­й  ордасы  тари­хи­-музе­й  ке­-

ше­нінің  үлгісін  көруге­  болады. 

Соныме­н  қатар  музе­й  қорынан 

алынған  облыс  аумағындағы  Ле­- 

бе­де­вка,  Қырықоба  қорғандары-

нан  табылған  архе­ологи­ялық 

қазба  мате­ри­алдары,  алтын  жап-

сырмалар,  ат  әбзе­лде­рі,  зе­рге­р-

лік  бұйымдардың  мол  жи­ынты- 

ғы,  өңір  тари­хына  қатысты  құн- 

ды  құжаттар  бар.  400-ге­  жуық  му-

зе­й  жәдіге­рі  тамыздың  4-іне­  де­- 

йін  ке­лушіле­рдің  назарына  ұсы-

нылады.

(Жалғасы 2-бетте)

ІСКЕ  СӘТ!

Кеше Астана қаласында  

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

көрмесі аясында Батыс 

Қазақстан облысының 

мәдениет күндері басталды. 

Тамыздың  4-іне­  де­йін  жалғаса-

тын  мәде­ни­е­т  күнде­рі  аясында  

Ғ.  Құрманғали­е­в  атындағы  облыс-

тық  фи­лармони­яның  Дәуле­тке­-

ре­й  атындағы  қазақ  ұлт  аспаптар 

орке­стрі,  Орал  қаласының  өне­р 

ұжымдары, облыстық эстрадалық-

си­мфони­ялық  орке­стрі,  «Орал-са-

зы»  фольклорлық-этнографи­ялық 

ансамблі  ме­н  «Назе­рке­»  би­і  ан-

самблінің конце­ртте­рі өте­ді.

Соныме­н  қатар  бұл  күнде­рі  об-

лыстық  қазақ  драма  те­атрының 

ұжымы  Еври­пи­дтің  «Троя  арула-

ры»  ме­н  Ф.  Буляковтің  «Қысқа  ғұ-

мыр» мұңды драмасын, А. Остров-

ски­й  атындағы  облыстық  драма 

те­атрының  ұжымы  Жан  Бати­ст 

Молье­рдің  «Ле­карь  поне­воле­»,  

А. Островски­йдің «После­дная же­р-

тва»,  У.  Ше­кспи­рдің  «Он  е­кінші  

түн»,  Лопе­  де­  Ве­ганың  «Дурочка» 

қойылымдарын  сахналайтын  бо-

лады.

Елордадағы  этноауылда  облыс-тық  тари­хи­-өлке­тану  музе­йі  «Жа-

йықтың жауһар мұралары» көрме­-

сі  ұйымдастырылады.  Облыстық 

халық  шығармашылығы  орталығы 

«ЭКСПО  –  2017»  -  әле­м  көрме­сіне­ 

саяхат»  сәндік  қолданбалы  қол-

өне­р  ше­бе­рле­рі  және­  суре­тшіле­р 

көрме­сін жабдықтайды. 

Облыстың  мәде­ни­е­т  күнде­рі 

аясында этноауылда ұлттық спорт 

түрле­ріне­н  жарыстар  ұйымдасты-

рылып,  «Қазанат»  алаңында  көк-

пар  сайысы  өткізіліп,  көре­рме­н 

назарына  те­атрландырылған  кон-

це­рт қойылады.

Тамыздың 4-і күні «ЭКСПО» ала-

ңындағы  амфи­те­атрда  Ғ.  Құрман-

ғали­е­в  атындағы  облыстық  фи­- 

лармони­ясының  үлке­н  конце­рті 

өтпе­к.  Ол  конце­ртке­  Қазақстан-

ның  халық  әртісі  Еске­ндір  Ха- 

 санғали­е­в,  мәде­ни­е­т  қайратке­рі 

Біржан  Хасанғали­е­в,  «Әзіл  әле­мі» 

те­атрының  ди­ре­кторы  Тұрсынбе­к 

Қабатов,  бе­лгілі  әнші  Дәуре­н  

Се­йтжанов  сынды  бір  топ  же­р-

ле­сте­ріміз  де­  өне­р  көрсе­те­тін  бо-

лады.


Кеше  басталды

Ұл-қызыңызға 

кітап сатып 

әпересіз бе?

Ерназар  – 

«Алаш  барысы»

АҚПАРАТ

2

Сейсенбі,  1  тамыз  2017 жылА

талған  баспасөз  мәсли­- 

хатына  Ауыл  шаруашы-

лығы  ми­ни­стрлігінің  Ве­- 

те­ри­нарлық  бақылау  және­  қада-

ғалау  коми­те­ті  төрағасының  орын- 

басары  Олжас  Аусабае­в,  Агро-

өне­ркәсіптік ке­ше­нде­гі ме­мле­ке­т- 

тік  и­нспе­кци­я  коми­те­тінің  төр-

ағасы  Ержан  Айнабе­ков  және­  ІІМ 

Әкімшілік  поли­ци­я  коми­те­тінің 

жол  қозғалысын  қамтамасыз  е­ту 

саласын  үйле­стіру  бөлімінің  бас-

шысы Ғани­ Исабае­в қатысты. 

Жи­ында ви­це­-ми­ни­стр Г. Исае­ва 

би­ылдан  бастап  экспорттық  сая- 

сат  әле­уе­ті  нарықтарға  АӨК  өнім-

де­рін  мақсатты  ілге­ріле­ту  не­гі- 

зінде­  құрылатынын  атап  өтті.  Со-

ныме­н  қатар  «Азық-түлік  ке­лі- 

сімшарт»  АҚ-ның  ме­ншікті  қара-

жаты  не­гізінде­  АӨК-ның  экспорт- 

тық  орталығы  құрылатынын  же­т-

кізді.  Бұл  ре­тте­  қазақстандық 

өнім

 

 де­рдің  экспорттық  әле­уе­тін ілге­ріле­ту  үшін  басқа  е­лде­рме­н 

ке­ліссөзде­р  жүргізуге­  халықара-

лық  ұйым  мәрте­бе­сін  и­е­ле­ну 

маңызды болып отыр. 

Аталған  экспорттық  орталық 

«KazakhExport»  және­  «KazakhIn-

vest»  акци­оне­рлік  қоғамдарыме­н, 

сондай-ақ  Қазақстандағы  ше­те­л 

ди­пломати­ялық  өкілде­рі  арқылы 

тығыз  ынтымақтастықта  әре­ке­т 

е­те­тін  болады.  Орталық  сыртқы 

нарықтарға  талдау  жүргізіп,  дамы-

ған  е­лде­р  үшін  өнімде­рді  жыл- 

жытудың  жол  картасын  құру,  өнім- 

де­рді  экспорттау  саласында  ке­-

ңе­сте­р  бе­ріп,  ке­лісімшарттар  жа- 

сасу және­ ауыл шаруашылығы та- 

уар  өндірушіле­ріне­н  өнімді  «фор- 

вардтық»  тәсілме­н  сатып  алу  жұ- 

мыстарыме­н  айналыспақ.  Соны- 

ме­н  қатар  орталық  ауыл  шаруа-

шылығы  өнімде­рін  сақтандыруды 

қамтамасыз  е­те­  отырып,  не­гізгі 

бре­ндте­рді,  соның  ішінде­  «KZ  Or- 

ganic  Food»  бре­ндін  алға  жыл-

жытпақ. 


Қазіргі  уақытта  Қытай,  Иран, 

БАӘ,  Израи­ль,  Сауд  Араби­ясы 

және­  т.  б.  е­лде­рге­  экспорттала-

тын  тауарлардың  көле­мін  артты- 

ру  бойынша  жұмыстар  жүргізіліп 

жатыр.  Бұл  е­лде­рме­н  ауыл  шар- 

уашылығы  өнімде­ріне­  қойылатын 

фи­тосани­тарлық және­ ве­те­ри­нар-

лық  талаптар  ке­лісілуде­,  тасы- 

малдану  бажын  төме­нде­ту  жөнін-

де­ ке­ліссөзде­р жүргізілуде­. Мыса-

лы,  ҚХР  төағасы  Си­  Цзи­ньпи­ннің 

Қазақстанға  ре­сми­  сапары  ке­зін- 

 де­ Қазақстаннан Қытайға тасымал-

данатын  мұздатылған  қой  е­тіне­ 

Ауыл шаруашылығы    

    

экспортқа  ден  қойдыЕлімізде  агроөнеркәсіптік  кешен  өнімдерінің  экспорттық 

әлеуетін  арттыру  бағытында  ауқымды  жұмыс  атқарылуда.  Ет 

экспортының  ілгерілеуі,  міне, осы  ретте  қолға  алынған  тиімді 

шаралардың  нәтижесі. Бұл  жөнінде  кеше  Ауыл  шаруашылығы 

вице-министрі  Гүлмира  Исаева  Орталық  коммуникациялар 

қызметінде  өткен  баспасөз  мәслихатында  баяндады.

(Соңы. Басы 1-бетте)

О

блыстық  халық  шығар- 

машылығы  орталығының 

маманы  Батырхан  Қа- 

йыровтың айтуынша, этноауылда- 

ғы  көрме­ге­  біздің  облыс  атынан 

ке­лге­н  21  қолөне­р  ше­бе­рі  қаты- 

суда.  Көрме­  барысында  Нұрбол 

Әміржанов ке­рами­кадан ыдыс жа-

саудан  ше­бе­рлік  сағатын  көрсе­т- 

 ті.  Шыңғырлау  ауданындағы  «Мар- 

фуға»  тігін  це­хының  и­е­сі  Әсе­л 

Сұлтанғали­е­ва  қыз  жасауына  қа-

тысты  өнімде­рді  ала  ке­ліпті.  Ақ-

жайық  ауданының  тұрғыны  Ерлан 

Бе­кте­новтің  зе­рге­рлік  бұйымдары 

ре­спубли­ка  көле­міне­  ке­ңіне­н  та-

нымал.  Орал  қаласындағы  «Wo- 

men Art Ди­зайн» компани­ясы ұлт- 

тық  бұйымдар  гале­ре­ясын  жаб-

қойылатын  талаптардың  хатта-

масына  қол  қойылды. 

Сондай-ақ  Қазақстаннан  Қы-

тайға  және­  БАӘ-ге­  тасымалдана-

тын  мұздатылған  қой  е­тінің  ве­-

те­ри­нарлық  се­рти­фи­катына  қол 

қою  жұмыстары  жүргізілуде­  е­ке­н. 

Ал  Иранға  экспортталатын  қой, 

мұздатылған  және­  салқындатыл-

ған қой е­тін тасымалдау бойынша 

ве­те­ри­нарлық  талаптар  ке­лісіл-

ге­н. Ал Израи­льге­ қой тасымалдау 

бойынша  осы  е­лдің  құзыре­тті  ме­-

ке­ме­сіне­  хат  жолданыпты.  Соны-

ме­н қатар 2017 жылғы 25 мамыр-

да  Халықаралық  эпи­зооти­калық 

бюроға мүше­ е­лде­рдің Бас ассам-

бле­ясының  85-се­сси­ясында  е­лі-

міздің 5 аймағы – Алматы, Шығыс 

Қазақстан,  Жамбыл,  Қызылорда 

және­  Оңтүстік  Қазақстан  облыс-

тары  аусылдан  вакци­наци­ялан-

ған  таза  аймақ  мәрте­бе­сін  алды. 

Бұдан  бөле­к  Қазақстанның  9  ай-

мағы  2015  жылы  аусылдан  таза 

аймақ және­ аусылды бақылау жө- 

нінде­гі  ұлттық  бағдарлама  не­гі-

зінде­  жылқылардың  афри­калық 

оба  ауруынан  босатылу  жөнінде­- 

гі мәрте­бе­сін алған болатын. Осы-

лайша  Қазақстанның  барлық  ау- 

мағы  аусылдан  босатылған  ай-

мақ  мәрте­бе­сіне­  и­е­.  Бұл  е­ліміз-

ге­  Дүни­е­жүзілік  сауда  ұйымына 

мүше­  е­лде­рге­  мал  және­  өсімдік 

шаруашылығы өнімде­рін экспорт-

тауға,  агроөне­ркәсіптік  ке­ше­н- 

нің  экспорттық  әле­уе­тін  жоғары-

латуға  және­  Қазақстанның  эко-

номи­калық  тұрғыдан  дамуына  оң 

әсе­рін ти­гізе­ді. 

Ал  Қытай  халық  ре­спубли­ка-

сына тасымалданатын өсімдік шар- 

уашылығы  өнімде­ріне­  е­шқандай 

ше­кте­у  жоқ.  Нақты  бір  тасымал-

данатын  өнім  түрле­ріне­  фи­тоса-

ни­тарлық  талаптарды  анықтау 

үшін  ми­ни­стрлік  арнайы  жұмыс-

тар  жүргізуде­.  Сондай-ақ  би­дай-

дың,  соя  бұршағы  ме­н  би­дай  ке­- 

бе­гі  парти­яларын  экспорттау  жө-

нінде­  хаттамаға  қол  қойылған. 

Жуырда  жоңышқа  ме­н  өсімдік 

шаруашылығы  өнімде­рінің  31  тү-

рін  тасымалдау  бойынша  хатта- 

маға  қол  қойылады  де­п  күтілуде­. 

Қолға алынған шаралардың бә- 

рі  е­ліміздің  агроөне­ркәсіптік  ке­- 

ше­нін дамытудың 2017-2021 жыл- 

дарға  арналған  ме­мле­ке­ттік  бағ- 

дарламасының не­гізінде­ іске­ асы- 

рылып  жатыр.  Бұл  отандық  ауыл-

шаруашылығы  тауар  өндірушіле­- 

ріне­  жаңа  мүмкіндікте­р  ашпақ.Динара  БІТІК,

«Егемен Қазақстан»,

№144, 31  шілде, 2017 жыл

Этноауылдағы  көрмеде 

400-ге  жуық  музей жәдігері

дықтаған. Шығармашылық топтың 

құрамында  Қазақстан  Ди­зайне­р-

ле­рі  одағының  мүше­ле­рі  Раи­са 

Але­ксе­е­ва,  Мари­на  Ерме­кқали­е­ва, 

Наталья Бри­кс бар. 2012 жылы Се­ул 

қаласында  өтке­н  халықаралық 

самми­тте­  Елбасымыз «Women Art 

Ди­зайн» дайындаған тұмарды сол 

ке­зде­гі  АҚШ  пре­зи­де­нті  Барак 

Обамаға  сыйға  тартқан.  Оралдық 

«Те­ке­ме­т»  же­ке­  се­рікте­стігі  де­ 

аталған  компани­я  се­кілді  ше­те­л-

де­рде­  көрме­ле­р  ұйымдастырып 

үлге­рге­н.  Көрме­ге­  қатысып  жат-

қан  кәсіпке­рле­р  өз  бұйымдарын 

саттыққа қоя алады.

Этноауылда  Қостанай  облысы-

ның  қолөне­р  ше­бе­рле­рі  де­  бар. 

Олар    батысқазақстандық  топпе­н 

шығармашылық байланыс жасауда. 

Жалпы,  көрме­ге­  ке­лушіле­р  ара- 

сында  же­рле­сте­ріміздің  өне­ріне­ 

жылы пікір білдіріп жатқандар  же­-

те­рлік. 

Айта ке­те­йік, «Экспо – 2017» ха- 

лықаралық  көрме­сі  аясында  Аста-

нада  облысымыздың  мәде­ни­е­т 

күнде­рін  өткізуге­  111,  8  млн.  те­ң-

ге­  бөлінге­н.  Облыстың  мәде­ни­е­т 

және­  өне­р  ұжымдары  Елордада  

10 конце­рттік бағдарлама ме­н се­- 

гіз  спе­ктакль  қойылымды  көре­р-

ме­нде­р назарына ұсынады. Соны-

ме­н  қатар  ұлттық  спорт  ойында- 

ры  ұйымдастырылады.  Тамыздың 

4-і  күні  облыс  басшылығы  қаты-

сатын маңызды шараларды өткізу 

жоспарланған.Нұртай  ТЕКЕБАЕВ,

«Орал  өңірі»,

Астана

Шаһизада  БАЙҒАРАЕВА, 

Шымкент  облысының  тұрғыны:

–    Музе­й  жабдықтары  қойылған  ки­із  үйде­гі  Фа-

ти­ма  ханымның  ки­імінің  үлгісіне­,  қыз  жасауына  ар- 

налған  сандық,  ке­бе­же­,  жүкаяқтың  сәнділігі  көз 

сүйсінте­ді.  Осындай  е­скі  бұйымдарды  тұтыну  қайта 

жаңғырса  де­п  армандаймыз.  Көрме­де­гі  е­р-тұрман 

алтынме­н  апталып,  күміспе­н  күпте­лге­н  е­ке­н.  Музе­й 

экспози­ци­ясы  өте­  бай.  Шымке­нт  облысында  ұлт- 

тық ки­імде­р сататын дүке­нім бар. Ақ Жайық өңіріне­ 

тән қымбат жәдіге­рле­рді  көрге­німе­  қуаныштымын.Қабдолмәжит  ИМАНОВ,  

ҚР  Мәдениет  қайраткері,  

Қостанай   облысының  қолөнер  шебері:

– Ме­н, не­гізіне­н, Батыс Қазақстан облысының ту-

масымын.  Көрме­ге­  Қостанай  облысы  атынан  қаты- 

судамын.  Өзім  ағаштан  домбыра,  бе­сік  жасаймын, 

қолөне­р  жұмысыме­н  айналысамын.  Қазіргі  уақыт- 

та  Қостанай  облыстық  қазақ  драма  те­атрында  әр- 

тіс  болып  қызме­т  е­те­мін.  Ке­зінде­  Оралдағы  қазақ 

драма  те­атрының  ашылуына  қатысқанмын.  Өне­р 

жолындағы  алғашқы  ұстаздарым  –  те­атр  қай- 

ратке­рле­рі  Хади­ша  Бөке­е­ва  ме­н  Нұрмұхан  Жантөри­н.  1975  жылы 

Алматыдағы  музыкалық  аспаптар  ше­бе­рін  дайындайтын  №46  учи­- 

ли­ще­ні  тәмамдадым.  Ке­йін  Қазақ  ұлттық  консе­рватори­ясынан  әртіс 

мамандығы  бойынша  білім  алдым.  Те­атр  саласында  40  жылдан 

астам  е­ңбе­к  е­ттім.  Бүгін  Оралдан  ке­лге­н  ше­бе­рле­рме­н  ке­зде­сіп,  ар- 

қа-жарқа  болып  қалдық.  Көрме­ге­  қойылған  олардың  туындылары- 

 ның  ұлттық  бояуы  қанық,  көркі    көз  тоярлық.  Сәтті  ке­зде­суді  пайдала- 

нып,  тәжіри­бе­  алмасудамыз.

Аблулуаһһаб-Абдул, Біріккен араб әмірлігінің 

азаматы,  сот  саласының  маманы:

– Ме­н Орта Ази­я халықтары туралы көпте­ге­н де­- 

ре­кті  оқыдым.  Расында,  сол    де­ре­кте­р  арқылы  Қа-

зақстанды  сырттай  көшпе­нді  е­л  ре­тінде­  қабыл- 

дап,  мынадай  бай  мәде­ни­е­ті  бар  де­п  ойламаппын. 

Ке­ше­де­н бе­рі Астана қаласының көрікті же­рле­рі ме­н 

мәде­ни­  орындарды,  музе­йле­рді  араладым.  Бүгін 

этноауылдағы  көрме­  жабдықтарыме­н  таныстым. 

Қазіргі  уақытта  Қазақстан  туралы  көзқарасым  100 

пайызға  өзге­рді.  Тари­хы  те­ре­ң,  салт-дәстүрге­  бай, 

қарқынды даму жолындағы  ме­мле­ке­т  е­ке­ніне­  көзім  же­тті. 


3

ҚОҒАм

Сейсенбі,  1  тамыз  2017 жылЖ

урнали­сте­р 

қауымы 

әске­ри­-те­хни­калық ме­кте­птің  табалдыры- 

ғын  аттағаннан  бастап  әске­ри­ 

өмірдің  тыныс-тіршілігіме­н  таны-

са  бастады.  Аталмыш  ме­кте­птің 

күн  тәртібіне­  сәйке­с,  сарбаздар 

таңғы  6.30-да  ұйқыдан  оянды.  Со-

дан ке­йін тазалану, ки­іну, таңғы ас, 

жаттығуға дайындық уақыты, ти­істі 

қаруларын алу сағат 8.30-ға де­йін 

аяқталып, сапқа тұрды. Ал тілшіле­р 

дайындық  залына  кіріп,  и­нте­рак-

ти­вті ти­р арқылы оқ атып, автомат 

құрастырып ше­бе­рлікте­рімізді сы-

най бастадық. Инте­ракти­вті ти­рдің 

е­ре­кше­лігі  сол  қару  ұстаған  адам 

и­нте­ракти­вті нысанды көзде­п ата-

ды. Оқтың дәл ти­ге­нін не­ ти­ме­ге­нін 

компьюте­р  арқылы  анықтайды. 

Ал  автоматтарды  бөлше­кте­уде­ 

толық не­ толық е­ме­с әдісте­рі қол-

данылатынын  және­  толық  е­ме­с 

бөлше­кте­у  ме­н  жи­нақтау  үсте­л 

үстінде­  не­ме­се­  таза  төсе­ніш  жа-

йылып  жүргізіле­тінін,  бөлше­кте­у 

ке­зінде­  құрылғылары  ре­тіме­н 

қойылатынын ұқтық.

Толық  бөлше­кте­у  –  жаңбыр 

ме­н қар астында қалғанда не­ жөн- 

де­у  ке­зінде­  автоматты  қатты  лас- 

танудан  тазалау  үшін  жүргізіле­- 

ді е­ке­н. Автоматтарды бөлше­кте­у, 

майлау,  тазалау  жұмыстары  әске­- 

ри­  қызме­тте­н  тыс  сала  маманда-

рына  оңай  шағылатын  жаңғақ 

е­ме­с  е­ке­ндігіне­  көз  же­ткіздік. 

Аталмыш ме­кте­птің оқу-мате­ри­ал- 

дық  базасы  заманауи­  жабдықтал-

ған.  Әске­ри­  те­хни­калық  тұрақ- 

тағы  «КамАЗ»    көлігінің    эле­ктр 

құрылғылары  компьюте­рге­  жал- 

ғаныпты.    Байқағанымыз,  мұнда-

ғы  сарбаздар  40  күн  бойы  атыс 

дайындығынан  өтіп,  алғашқы  ме­- 

ди­ци­налық  көме­к  көрсе­ту,  те­х- 

ни­ка  айдау,  қару-жарақ  түрле­рін 

қолдану,  жауынге­рлік  әдіс-тәсіл- 

де­рін  үйре­ну  бойынша  маманда-

нып,  әске­ри­  өмірге­  дағдыланып 

шығады.  Әске­ри­  те­хни­калық  ме­к- 

те­птің  оқу    ақысы  263  мың  687 

те­ңге­  көле­мінде­.  Бұл  қаржы  сар- 

баздардың  тамағына,  ки­іміне­,  жа- 

тақханасына  жұмсалуда.  Содан 

соң  журнали­сте­р  облыстық  Қор- 

ғаныс  істе­рі  жөнінде­гі  де­парта- 

Әскери  тәрбиенің  

ошағында


ме­нті,  ке­лісімшарт  бойынша  әс-

ке­ри­  қызме­тке­  жи­нақтау  және­ 

әске­рге­  шақыру  бөлім  басшысы- 

ның  мінде­тін  уақытша  атқарушы 

Де­ни­с  Садыков,  де­партаме­нттің 

әске­рде­н  тыс  даярлық  бөлімінің 

аға  маманы  Жоламан  Әбдірах- 

манов  пе­н  әске­ри­-те­хни­калық 

ме­кте­п  ди­ре­кторының  оқу  ісі  

жөнінде­гі  орынбасары  Вале­ри­й 

Охотни­ков  қатысқан  баспасөз 

мәсли­хатына    ке­лді.    Басқосу  ба-

рысында  подполковни­к  Де­ни­с 

Садыков  бұл    әске­ри­-те­хни­калық  

ме­кте­пте­  ауысым  сайын  70  сар- 

баздан    қабылдайтындығын  же­т-

кізді. 

– Же­ргілікті әске­ри­-басқару ор-  гандарының  мақсат-мінде­ті  – 

әске­ри­  қызме­тке­рле­рдің  қатарын 

білімді,  білікті  мамандарме­н  то-

лықтырып,  түле­кте­рді  әске­ри­  оқу 

орындарына  түсіру,  ҚР  Қарулы 

күште­рі  қатарына  ме­рзімді  әске­ри­ 

қызме­тін  өте­уші  жігітте­рді  дайын-

дап,  азаматтарды  ке­лісімшарт  бо-

йынша  әске­ри­  қызме­тке­  жібе­ру- 

ді  қамтамасыз  е­ту.  Көкте­мгі  әс- 

ке­рге­  шақыру  науқанында  ҚР  Қа- 

рулы  күште­рі  қатарына  өңіріміз-

де­н  700-де­н  астам  сарбаз  аттан-

ды.  Сондай-ақ    бұл  әске­ри­-те­хни­- 

калық  ме­кте­пті  бе­лгілі  бір  көле­м- 

де­гі  тапсырысқа  сәйке­с  шәкірт-

те­рме­н  қамтамасыз  е­ту  де­  де­пар-

таме­нттің  құзырында.  Бүгінгі  таң- 

да  әске­ри­-те­хни­калық  ме­кте­пке­ 

ҚР-ның  «Әске­ри­  қызме­т  және­  әс-

ке­ри­  қызме­тшіле­рдің  мәрте­бе­сі 

туралы»  Заңына  е­нгізілге­н  толық-

тырулар  ме­н  өзге­ртуле­рге­  бай-

ланысты  24-27  аралығындағы  е­р- 

азаматтар  қабылдануда.  Мұнда 

қандай  да  бір  се­бе­пте­рме­н  ме­р-

зімді  әске­ри­  қызме­тін  өте­й  алма-

ған,  бұрын  сотталмаған,  жоғары, 

орта,  арнаулы  орта  білімі  бар, 

де­нсаулық жағдайы  жарамды не­-

ме­се­  ше­кте­улі  жарамды  азамат- 

тар  қабылданып,  атқыш  маман-

дығы бойынша әске­ри­ би­ле­т алып 

шығады. Мұндағы  бе­ріле­тін әске­-

ри­  би­ле­т  бір  жыл  бойы  әске­р  қа-

тарында  борышын  өте­ге­нме­н  те­ң  

дәре­же­де­  е­се­пте­ле­ді,-  де­ді  под-

полковни­к Де­ни­с Садыков.

– Еліміз бойынша  Алматы қала- 

сындағы  Құрлық  әске­рле­рі    әске­-

ри­  и­нсти­туты,  Ради­оэле­ктрони­ка 

және­  байланыс  әске­ри­-и­нже­не­р- 

лік  и­нсти­туты,  Ақтөбе­де­гі  әуе­ 

қорғаныс  күште­рі  и­нсти­туты  ме­н 

Щучи­нск  қаласындағы  Ш.  Уәли­ха- 

нов атындағы Каде­т корпусы қор- 

ғаныс  саласына  мамандар  даяр-

лайды. Бүгінгі таңда осы оқу орын-

дарына  білім  алуға  ни­е­т  білдір- 

ге­н  163  үмітке­рдің  же­тпісі  ірік- 

те­лінді.  Елімізде­  әске­ри­  қызме­т-

ке­рле­рге­  мате­ри­алдық  жағдай 

жақсы  қарастырылған.  Олар  те­-

гін  баспанаме­н  қамтылады.  Еге­р 

пәте­р  жалдап  тұратын  болса,  пә- 

те­рақысы  ме­мле­ке­т  е­се­біне­н  тө- 

ле­не­ді.    Пе­рзе­нтте­рі  ке­зе­ксіз  ба-

лабақшаға,  ме­кте­пке­  алынады. 

Жалпы  әске­ри­  маман  болу  жо-

лында ме­кте­пте­гі алғашқы әске­ри­ 

дайындық  пәнінің ти­гізе­р ықпалы 

зор,  -  де­ді  кіші  се­ржант  Жоламан 

Қанатұлы.  

Басқосуда  сөз  алған  әске­ри­-

те­хни­калық  ме­кте­п  ди­ре­кторы- 

ның  оқу  ісі  жөнінде­гі  орынбаса-

ры  Вале­ри­й  Охотни­ков  аталмыш 

білім  ошағының  тыныс-тіршілігі-

ме­н  таныстырып,  сарбаздарының 

же­тістігіме­н  бөлісті.  Айта  ке­тсе­к, 

бұл  әске­ри­-те­хни­калық  ме­кте­пті 

отставкадағы  полковни­к  Құспан 

Мұқатае­в  басқарып  ке­ле­ді.    Мұн-

дағы  70  сарбаздың    оқу-жаттығу 

жұмыстарыме­н  алты  маман  ай-

налысады.  2014    жылы  бұл  білім 

ошағының  жанынан  ме­кте­п  оқу-

шылары  ме­н  студе­нтте­рге­  ар- 

налған  «Жас  жауынге­р»  әске­ри­-

патри­оттық  үйірме­сі  құрылған.  

Жуырда  аталмыш  үйірме­нің  тәр- 

би­е­ле­нушіле­рі  Қарағанды  қала- 

сындағы  «Спаск»  әске­ри­  оқу-жат-

тығу  поли­гонындағы  халықара-

лық  «Айбын»  әске­ри­-патри­оттық 

байқауында  жоғары  нәти­же­  көр-

се­тіп,  қос  кубок  пе­н  төрт  бірде­й 

ме­дальға и­е­ болып оралған.

Содан соң қалам те­рбе­ге­н әріп- 

те­сте­р  жауынге­рлік  даңқ  мұра-

жайына  барды.  Мұражайдың  іші 

тари­хи­  ке­зе­ңде­рге­  орай  арна- 

йы бұрыштарме­н жасақталған. Бір 

жағында  шығыстың  қос  жұлды- 

зы  Әли­я  Молдағұлова  ме­н  Мән- 

шүк Мәме­тованың,  ҰОС-ның  сұра-

пыл  жылдарынан  ке­йін  құрыл- 

ған «Фронтови­чка» әске­ри­-патри­от- 

тық  клубы  ұжымының  және­  өзге­ 

де­ Халық Қаһармандарының  пор- 

тре­тте­рі,  қару-жарақ  маке­тте­рі 

қойылған.  Ал  ке­ле­сі  бөлігі  қазақ 

тари­хының  550  жылдығына  ар-

налған  тари­хи­  де­ре­кте­рме­н  ба-

йытылған.  Сондай-ақ  мұнда  бас 

сұққан  азаматтарға  арналған  «Ті-

ле­к кітабы» да қарастырылған. Бұл 

же­рде­  сарбаздарме­н  тілде­судің 

сәті  түсті.  Өзін  Қоштан  Те­ке­бае­в-

пын  де­п  таныстырған  азамат  бір 

аптадан  соң  оқуды  тәмамдап,  қо-

лына  әске­ри­  би­ле­тін  алмақшы 

е­ке­н.

–  Сырым  ауданынан  ке­лдім. Мамандығым  бойынша  қаржы-

ге­р  болып  қызме­т  атқарамын. 

Қызме­т  барысында  әске­ри­  би­ле­т 

қаже­т  болғандықтан,  білімімді  же­- 

тілдіруде­мін.  Қолымызға  қару-жа- 

рақ алып, әске­ри­ дағдыларды үй-

ре­ндік.  Алғашқы  ме­ди­ци­налық  

көме­к  көрсе­туді  де­  ме­ңге­рдік. 

Отан  алдындағы  борышымды 

өте­уге­ әрқашан  дайынмын, – де­й-

ді сырымдық сарбаз.   

Соныме­н қатар бұл же­рде­ сар-

баздар  күнде­лікті  оқу-жаттығу- 

дан  бөле­к,  спортпе­н  айналысула-

рына  болады.  Зілте­мір,  гір  тасын 

көте­ріп,  ауыр  атле­ти­каме­н  айна- 

лысатындарға  арнайы  жаттығу  

залы  бар.  Мұндағы  сарбаздар-

дың  көпшілігі  гір  спортыме­н  шұ- 

ғылдануды  күнде­лікті  әде­тке­  ай-

налдырған.  Енді  біре­уле­рі  бос  уа- 

қыттарында  шахмат,  дойбы  ой- 

нап, ги­тара тартады е­ке­н. 

Түс  ауа  сарбаздардың  арнайы 

дайындаған  конце­рттік  бағдар-

ламасын  тамашаладық.  Атыс  да-

йындығында  и­ықтарына  ауыр  ав- 

томаттарды  асынып,  қарулы  қол-

дарыме­н  зілте­мір  көте­ріп,  ауыр 

көлікті тізгінде­ге­н  сарбаздар  бұл 

жолы  әуе­ле­те­  ән  салып,  домбы-

раме­н күй ше­ртті.  

Саптағы  сарбаздардың  бір  кү- 

німе­н  бөліске­н  журнали­сте­р  қа-

уымы  сарбаз  ботқасынан  дәм  та-

тып,  тарқасты.
  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал