Ерлер денсаулығы елеусіз қалмауы тиісжүктеу 1.19 Mb.

бет8/12
Дата02.03.2017
өлшемі1.19 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

7:25 әнұран

7:30 ҚаЙырлы 

таң,әулиеата!  таңғы 

ақпаратты-сазды 

бағдарлама  

9:30 ҚорытынДы 

ЖаңалыҚтар

9:50 итоГоВые ноВо-

сти


10:10 «сазды әуен»

10:25 телеблокнот

10:30 телемаркет

10:35 Хабар: «Жаса , менің 

елім !»

10:50 Хабар: «иман нұры»11:00 балаларҒа 

базарлыҚ /балапан 

арнасынан/

11:25 телеблокнот

11:30 телемаркет

11:35 «күй күмбірі»

11:45 телеХикая «Жедел 

жәрдем»  /Қазақ фильм , с 

субтитрами, 2014 ж/

12:35 Деректі ФилЬм 

«Ғажайып мәдениет»  

13:00 тҮскі ЖаңалыҚтар. 

тікелей эфир 

13:10 ДнеВные ноВо-

сти. Прямой эфир

13:20 балаларҒа 

базарлыҚ /балапан 

арнасынан/

13:45 телеблокнот

13:50 телемаркет

13:55 «әулиеата әуендері»

14:05 аңДатПа

 14:05-17.50 техникалық 

үзіліс 


17:50 аңДатПа

17:55 Хабар: «бірінШі 

стуДия» /тікелей эфир/

18:20 кеШкі 

ЖаңалыҚтар. тікелей 

эфир 


18:35 ВеЧерние ноВо-

сти. Прямой эфир 

18:50 телемаркет

18:55 телеблокнот

19:00 «сазды әуен»

19:15 телеХикая «Же-

Дел ЖәрДем»  /Қазақ 

фильм , с субтитрами, 

2014 ж/

20:00 ҚорытынДы ЖаңалыҚтар. тікелей 

эфир 


20:20 итоГоВые ноВо-

сти. Прямой эфир

20:40 телеблокнот

20:45 «күй күмбірі»

20:55 Хабар: «Ұлт 

саулығы» /т.Өмірбаева/

21:15 Хабар: «ел мерейі» 

/а.Қарашев/

21:25 сӨз марЖан /

ұлттық мақал-мәтелдер/

21.30 телемаркет

21:40 телеблокнот

21:45 «күй күмбірі»

21:55 ЖҮреГім сізГе 

аманат  /с субтитрами , 

Филиппин фильмі/

23:25 телеХикая:  

«тәуекел»  / 2014 ж/

0:00 ҚорытынДы 

ЖаңалыҚтар

0:20 итоГоВые ноВо-

сти


0:40 телеблокнот

0:45 «сазды әуен»

1:05 аңДатПа , әнҰран

1:10 арнаның жабылуы7 КАНАЛ

06.00  «күнбастар»

06.30  т/с «аңыз әйел»

07.30  т/с «Қарагүл»

08.30  «күнбастар»

09.00  т/с «непридуманная 

жизнь»

10.00  т/п «смеяться раз-решается»

12.00  «Q- елі»

12.30  «айнаonline»

13.15  т/с «Үзілген 

жапырақтар»

15.00  т/ф «Домоправи-

тель»

16.40  т/п «измайловский парк»

19.00  «келесі кім?»

19.30  «Шай ішейк»

20.30  т/с «Үзілген 

жапырақтар»

22.00  Шоу  «Вечерний 

киев»

23.00  Шоу «Stand Up»00.00  т/с «игра престо-

лов»


03.00  «айнаonline»

03.30  «келеңсіз кездесу»

04.00  т/с «арам ақша. 

адал махаббат»

05.00  «Женіп көр!» 

   


     КТК

06.00 открытие вещания. 

Қр әнҰраны

06.05 мультфильмдер 

06.30 “Вау” деректi хикая

07.40 “ҚараДаЙы” түрiк 

телехикаясы

08.40 ЖаңалыҚтар (по-

втор)

09.10 “маХаббат  Пен ӨШПенДілік” түрiк теле-

хикаясы (103 серия) 

10.10 “тиХиЙ Дон”, мело-

драма (7-8 серии, повтор)

12.00 ноВости (повтор 

вечернего выпуска)

12.40 “наШа ПраВДа” 

(повтор)


13.40 “бомба” (7-8 за-

ключит.серии) военная 

мелодрама с участием 

алексея бардукова, ольги 

арнтгольц

15.20 “барыШня – 

крестЬянка - 4”. До-

кументальное реалити. 

Премьера! 

16.30 “таҒДырмен 

тартыс ” үнді телехика-

ясы. (оригинал-повтор с.) 

тұсаукесер! с субтитрами 

на русском языке

17.30 “маХаббат 

мҰңы” үнді телехикаясы. 

тұсаукесер!

18.30 “кӨріПкел” (с суб-

титрами на русском языке

повтор) 


19.30 “әЙел ҚырыҚ 

ШыраҚты”. реалити-сери-

ал. тұсаукесер! с субтитра-

ми на русском языке  

20.30 ЖаңалыҚтар

21.00 ВеЧерние ноВо-

сти

21.40 “наШа ПраВДа” 22.45 “ПосреДник” (1-4 

серии), остросюжетная 

драма с участием игоря 

лифанова 

02.00 “маХаббат  Пен 

ӨШПенДілік” түрiк теле-

хикаясы (повтор)

02.45-03.10 ЖаңалыҚтар 

(повтор)

   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаңалыҚтар суб-

титрлермен  

6:05 «ЖитЬ зДороВо» 

(каз)  

7:00 ЖаңалыҚтар суб-титрлермен  

7:15 «саПа баҚылауДа» 

7:55 ЖаңалыҚтар суб-

титрлермен  

8:00 «Доброе утро»  

11:00 «слеДстВенныЙ 

комитет». многосерий-

ном фильм 

12:00 «П@утINA» 

бағдарламасы 

12:20 «бAсты ПатрулЬ» 

бағдарламасы   

12:30 «аШыҒын 

аЙтҚанДа» ток-Шоуы  

13:25 «ДЖоДХа Және 

акбар». ҮнДі телеХика-

ясы  

14:20 «ЖҰма уаҒызы»     14:35 «ПерВая ПомоЩЬ»   

15:15 «ПраВДа» 

15:20 «смотрим вместе!» 

александр михайлов в 

фильме «муЖики» 

17:35 «ЖДи меня». ка-

заХстан  

18:40 Премьера. лотерея 

«аВтокуШ». Прямой эфир  

18:50 «Поле ЧуДес»  

20:00 «ГлаВные ноВо-

сти»  


21:00 «ҒаЖаЙыП Жан». 

ҮнДі телеХикаясы  

22:00 «басты 

ЖаңалыҚтар»  

22:45 «ДЖоДХа Және 

акбар». ҮнДі телеХика-

ясы  

23:35 «клуб ВеселыХ и наХоДЧиВыХ». ВысШая 

лиГа   


2:10 «П@утINA» 

бағдарламасы    

2:30 «бAсты ПатрулЬ» 

бағдарламасы   

2:40 «басты 

ЖаңалыҚтар»   

3:20 «аШыҒын 

аЙтҚанДа» ток-Шоуы  

4:05 «моДныЙ ПриГо-

Вор» (каз) 

До 5:00

 

7:00 «Қалжың-қоржын» бағдарламасы

7:10 «әлия» үнді телехи-

каясы

8:00 Жаңалықтар8:30 новости «20:30»

9:00 сериал «красная 

королева»

10:00 


 турецкий сери-

ал «украденная жизнь»

11:10 

 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

13:10 


 «Kaznet» 

ғаламторға шолу

13:20 сериал «Подари мне 

жизнь»


15:20 

 «теле-тартыс» 

корей телехикаясы

17:00 


 «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехикаясы

18:00 

 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

20:00 


 Жаңалықтар

20:30 новости «20:30»

21:00 

 «әлия» үнді телехикаясы

22:00 «Ұрланған тағдыр» 

түрік телехикаясы

23:00 сериал «красная 

королева»

0:00 «махаббат хикаясы» 

түрік телехикаясы

1:00 Жаңалықтар

1:30 новости «20:30»

жҰМА

15  

сәуір

Жұлдыз-жорамал  11 - 17 сәуір аралығы

Тоқты

Бұл аптада құпия 

қорқыныштарыңыз бен маза бермеген 

мәселелеріңіз ұлғая түседі. Дұрысы 

сүйенген сенім-тоқтамдарыңыз 

анықтығын жоғалтып, алдамшы 

дүниеге кезігесіз. Жалғандық, өкініш, сәтсіздікпен 

күресемін деген тілек-талпыныстарыңыз сынға түсуі 

мүмкін. 

Торпақ

Бұл аптада бұрынғы ойларыңыздан 

арылып, жаңа белестерді бағындыруға 

аттануыңыз мүмкін. Сонымен қатар 

өз-өзіңізді тануыңыз бен шығармашылық 

бостандыққа талпынысыңыздың арқасында табысқа 

жетесіз. Ойларыңыз бен іс-қимылдарыңыз қандай 

бағыт алатыны белгісіз, бірақ психология, астрология, 

жаңа технологияларды тануға деген құлшынысыңыз 

артпақ. 

Егіздер

Бұл аптада отбасыңыздағы 

мәселелер күрделене түседі. Үйіңізді 

өзгертуіңіз немесе отбасы мүшелерінің 

біреуімен қарым-қатынасыңызды үзуіңіз 

мүмкін. Эмоциялық ауыртпалықтардың 

әсерінен денсаулығыңыз бірталай 

нашарлайды. Ас қорыту жолдары ауыратын 

адамдарға бұл апта денсаулығын жақсарту үшін 

өте тиімді. Апта аяқталғанша маңызды шешім 

қабылдаудан сақтаныңыз.

Шаян

Бұл аптада ішкі жан-дүниеңіз біраз өзгерістерге 

ұшырайды. Әдебиет, баспа, сауда, бизнес 

салаларында көптеген табыстарға 

жетуіңіз мүмкін. Сіздің ойларыңыз бен 

іс-қимылдарыңыз сезім мен ішкі түйсікке 

көбірек бағынатын болады. Бұл апта 

кәсіпкерлік және қоғаммен байланыс 

жұмыстарымен айналысқаныңыз абзал. 

Сізді қоршаған адамдармен қарым-қатынас жасауда 

алдына жан салмайтын адамға айналуыңыз мүмкін.

 Арыстан

Осы аптада қаржылық мәселелер 

туындайды. Қаржыға байланысты 

барлық мәселелер сіздің қарамағыңызға 

көшуі мүмкін. Ақша мәселелерін шешу 

барысында сіз үлкен үлеске ие боласыз. Бұл аптадағы 

үлкен бір қуаныш – сапарға аттануға қаржылай 

мүмкіндік туындайды. Бірақ ақшалай есептеуден 

қателіктер жіберіп алмаңыз.

    Бикеш

Осы аптада энергия мен 

эмоциялық тұрақтылықтың 

әлсіреуінен денсаулығыңыз нашарлауы 

мүмкін. Махаббат жағдайына 

көп көңіл бөліңіз. Себебі, сезімталдығыңызды 

аңғарып, шын сүйе білетін жан сізге әлі кезікпеді. 

Жұмысыңызда орнатылған тәртіптің бұзылуын 

сізден көрулері мүмкін. Туындаған мәселелерді бір 

өзіңіз шешуге талпынбаңыз.

Таразы

Серіктестік, келісімшартқа 

отыру, бірлестікке байланысты 

мәселелер Таразыларды біраз 

ойға батырады. Шешім табу 

үшін өз серіктесіңізге құлақ 

асуыңыз керек. Қаржы саласындағы адамдармен 

кездесуіңіз мүмкін. Бұл аптада қолайлы келісімшартқа 

отырумен қатар, ақшалай тұрғыда көп пайдаға 

кенелесіз. Бірақ серіктесіңізге сене бермегеніңіз абзал.  

Сарышаян

Бұл апта сіз үшін қоғаммен қарым-

қатынас жағынан сәтсіз болмақ. 

Сізді қоршаған адамдар ойларыңызды 

дұрыс түсінбей қалуының әсерінен, 

қиындықтарға душар болуыңыз 

мүмкін. Басқа адамдармен серіктестік 

орнатуыңыз бен көмек алуыңыз қиын болмақ. Осы 

апта сіздің жолыңызда көптеген мәселелердің 

туындауымен және оларды шешу арқылы табысқа 

жетуіңізбен ерекшеленеді.

 Мерген

Бұл аптада Мергендер көптеген 

қиындықтарға тап болуы мүмкін. 

Қызғаныш пен көреалмаушылықтың 

әсерінен жасаған жұмысыңыз өз 

бағасына ие бола алмайды. Басыңызда 

туындаған мәселе біраз дүниенің шынайы түрін көруге 

өз үлесін қосады. Мерген үшін ең дұрыс шешім – өзі 

бастаған істің сапалығы мен тұрақтылығына сене 

білу.

      Тауешкі

Осы аптада шығармашылық 

һәм рухани тұрғыда өзгеріске 

ұшырауыңыз себепті көңіл-күйіңіз 

орнығады, тыныштық табасыз. 

Жұмысыңызға қосымша ретінде 

дизайнмен, бимен айналысқаныңыз 

жөн. Суға саяхат тәніңізге қуат

жаныңызға тыныштық береді. 

       

Суқұйғыш

Суқұйғыштар үшін бұл аптаның 

сәтті, сәтсіз болуы өздеріне 

байланысты болмақ. Отбасында 

тұрақтылықтың орнығуы, қоғаммен байланысының 

жақсаруы жеке басындағы мәселелерді дұрыс 

шеше білуіне байланысты. Сүйіктіңізбен қарым-

қатынасыңыз қызғаныштың әсерінен әлсірейді. 

 

Балықтар

Балықтардың қаржылық 

жағдайлары бұл аптада 

біраз өзгерістерге душар 

болады. Табыстармен қатар көп шығынға 

ұшырауыңыз мүмкін. Сол себепті шығынға 

ұшырау мүмкіндігін тудырмау үшін ақшаңызға ие 

болыңыз. Достарыңыздың әсерінен біраз қаржыдан 

айырыласыз. Ескі қарым-қатынастардың үзілуі 

мен жаңа таныстардың пайда болуы әсерінен өз 

құндылықтарыңыздың өзгеріп, басқа белестерді 

бағындыруыңыз мүмкін.

Жаңғақ пен сәбіз 

торты

Құрамы:

- жарты стақан қант

- жарты стақан қант пудрасы

- 3 жұмыртқа

- 100 гр сары май

- жарты ш.қ.  қопсытқыш (разрых-

литель)

- 1-1,5 стақан ұн- 1 үлкен сәбіз

- 5-6 үлкен жаңғақ

- 1 лимон цедрасы

- жарты лимон суы

Қант пен қант пудрасын жұмыртқамен 

жақсылап араластырыңыз. 3-5 минут-

тай. Енді жұмсартылған май қосыңыз. 

Тағы  біраз  араластырып,  ұн  мен 

қопсытқыш  (разрыхлитель)  қосыңыз. 

Енді үккіштен өткізілген сәбізді және 

майдалап туралған жаңғақты қосыңыз. 

Жаңғақтарды  аздап  ұндасаңыз  піскен 

кезде  кекстің  түбіне  түсіп  кетпейді. 

Ең соңында лимон цедрасы мен лимон 

суын  қосып,  араластырыңыз.  Кекс 

қамырын сопақ формаға құйып алдын 

ала қыздырылған 200

0

С духовкада үсті қызарғанға  дейін  пісіріңіз.  Асыңыз 

дәмді болсын!Tv АПТА

16

       // «Жамбыл - тараз»  //  №14 (1302), 6 сәуір 2016 Жыл //6:55 әнұран

7:00 мемлекеттік 

уақыт қызметі: дәлме-

дәл уақыт.

7:00 Қазақстан эстра-

да жұлдыздарының 

қатысуымен концерт

8:00 «Жаңа қоныс». 

телехикая. 1-бөлім  

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)

8:35 «аГробизнес» 

(с субтитрами)

9:00 «сенбілік таң».

отбасылы-танымдық 

бағдарлама

10:05  «Дауа»

10:40  «әзіл әлемі»

12:30  «ас болсын!»

13:15  «табыс 

сыры. арнайы жоба

13:35  мультфильм

13:55  «туған елдің 

түтіні »телехи-

кая. 1-6 бөлімдері 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2013 ж.) 

(с субтитрами)    

18:40  «Өмірдің өзі 

новелла». телехикая 

(«Қазақстан» Ұлттық 

телеарнасы, 2015 ж.)  

(с субтитрами)  

19:30  KAZNEWS

20:05  «Үздікәндер»

21:00  «Дара Жол»

22:35  «ЖаЙ-

Дарман» 


ресПубликалыҚ 

ЖоҒары лиГа. 1/8 

финал. 4-топ

0:05  KAZNEWS

0:40 молли рингуолд, 

Джордж ньюберн, ме-

лорауолтерс, Шоуни 

смит «бірмезетте» 

драмасында(аҚШ, 

1998 ж.)режиссері: 

том Эберхардт(с суб-

титрами)


2:15 KAZNEWS

2:50 әнұран         ХАБАР

07:00 Қр әнұраны

07:02 «тамаша» 

08:10 «әсем әуен» 

08:55 аспаздық 

бағдарлама. 

«сиқырлы ас үй»

09:25 семейное кино. 

«инспектор Гаджет»

10:45 мультсериал. 

«инвизималс»

11:40 сказки братьев 

Гримм. «русалочка»

12:45 «орталық Ха-

бар»

14:00 «Жұлдызды дода»  

15:35 телехикая.  

«Достық жәрмеңкесі 

или базар на улице 

мира»

16:30 кино. «сказка о рыбаке и его жене».

17:30 майра 

мұһамедқызының 

«Шырқар әнім - 

астана көктемі» атты 

концерті


19:40 «бенефис-шоу»

21:00 ақпарат 

арнасы – «7 күн» 

сараптамалық 

бағдарламасы

22:00 мегахит. ар-

нольд Шварценеггер 

в фантастическом 

боевике «Шестой 

день»


00:10 телехикая. «күн 

сақшылары»

01:50 әуезов 

атындағы театры.  

«Қаракөз» спектаклі.

03:00 Қр әнұраны

                          

ҚАЗАҚСТАН

ТАРАЗ

9:00 әнұран

9:05 ҚорытынДы 

ЖаңалыҚтар

9:25 итоГоВые но-

Вости


9:45 Хабар: 

«мҰҒалім 

мәртебесі»

10:00 Хабар: 

«бірінШі стуДия»

10:25 телеблокнот

10:30 телемаркет

10:35 «әулиеата 

әуендері»

10:45 Хабар: 

«Ұлт саулығы» 

/т.Өмірбаева/

11:05 Хабар: «Өзін-

Өзі тану» 

11:30 балаларҒа 

базарлыҚ 

11:40 телеблокнот

11:45 «сазды әуен»

11:55 отбасылыҚ 

ФилЬм


13:10 Хабар: «сіз не 

ДеЙсіз?» /ток-Шоу/

13:50 телемаркет

13:55 сӨз марЖан 

/ұлттық мақал-

мәтелдер/

14:00 аңДатПа

 14:00-16:00 

техникалық үзіліс 

16:00 аңДатПа

16:05 телеблокнот

16:10 «сазды әуен»

16:30 мулЬтФилЬ-

мДер топтамасы

17:00 телеХикая 

«болаШаҚ» //

17:55 телеблокнот

18:00 «әулиеата 

әуендері»

18:10 Хабар: 

«балаҚаЙ» /

кішкентай 

бүлдіршіндерге 

арналған хабар/

18:25 Хабар: 

«ел ҚорҒаны» /

ПатриоттыҚ  хабар/

18:45 телеблокнот

18:50 телемаркет

18:55 меЖПро-

Граммка

19:00 «аПта ЖаңалыҚтары» 

(апталық шолу)

19:50 телеХикая 

«Үй болу қиын» //

20:35 Хабар: 

«Жамбылдың сенбілік 

кеші» /сазды  хабар/

21:10 сӨз марЖан 

/ұлттық мақал-

мәтелдер/

21:15 Хабар: 

«Жамбылспорт» /

облыстағы спорт 

жаңалықтары /

21:25 телеблокнот

21:30 телемаркет

21:40 «сазды әуен»

21:50 кӨркем 

ФилЬм

23:30 концерттік бағдарлама

0:55 


аңДатПа,әнұран

1:00 арнаның жабы-

луы

7 КАНАЛ

СЕНБІ

16 

сәуір

06.00 «Қырық мил-

лион теңге»

07.30 «Өмір үшін 

күрес»

08.30 «Шебербек ағай»

09.00 «мой папа 

круче»

10.00  т/ф «Фото на документы» 

12.00  «келесі кім?»

12.30  «тосын 

сиқыр»


13.00  «Жан сы-

рым» 


13.30  алтынай 

Жорабаева «Үш жас 

бақытты болсын» 

концерті


15.00  «Вечерний 

киев»


15.40  т/ф «малень-

кая москва»

18.00  т/с 

«Шалғайдағы 

оқиға»

19.40  «Q- елі»20.00  ПремЬера 

«Шай ішейк»

21.00  Х/ф «Послед-

ний рубеж»:  

22.40  Х/ф  «се-

стры»:  


00.15  Шоу «Stand 

Up»


01.00  «машина 

будущего»

02.00  «будьте здо-

ровы»


03.00  «айнаonline»

03.30  «Женіп көр!»

04.30 «Қырық мил-

лион теңге шоуы»  

05.30 «айнаonline»

     КТК

07.00  откры-

тие вещания. Қр 

әнҰраны


07.05 “ДелоВые 

лЮДи” көркем 

фильм  

08.30 “мәссаҒан KZ” 

09.00 “ктк” 

ҚорЖынынан” 

ойын-сауықты 

бағдарлама (по-

втор)


10.00 “криВое 

зеркало” 

12.00 ноВости 

(повтор вечернего 

выпуска)

12.40 “наШа 

ПраВДа” (повтор)

13.45 “зВезДная 

ЖизнЬ” – за-

комплексованные 

родителями   

14.45  “неВеро-

ятные ПриклЮ-

Чения италЬян-

цеВ В россии” 

- золотая коллек-

ция “мосфильма”. 

комедия с участием 

андрея миронова, 

евгения евстигнее-

ва, антонии сан-

тилли 


16.40 “бізДің 

концерт” 2 сезон. 

тұсаукесер!

18.00 “ктк” 

ҚорЖынынан” 

ойын-сауықты 

бағдарлама

19.00  “әЙел 

ҚырыҚ ШыраҚты”. 

с субтитрами на 

русском языке 

20.00 “кӨріПкел”. 

тұсаукесер!  с суб-

титрами на русском 

языке

21.00 “Верните мне красоту”.  

Премьера!  

22.00 “ДруГая 

ПраВДа” с алексе-

ем Шахматовым“ 

23.00 “я стесня-

ЮсЬ сВоеГо тела”. 

Премьера сезона. ме-

дицинский проект. 

00.30 “ДороГая, мы 

убиВаем ДетеЙ”. 

реалити-шоу 

02.00-03.00 

“кӨріПкел” (повтор)   ЕВРАЗИя

6:00 ЖаңалыҚтар 

субтитрлермен  

6:05 «незнакомка из 

уаЙлФелла» (каз)  

8:00 «таңҒы ПоШта» 

бағдарламасы 

8:35 «П@утINA» 

бағдарламасы  

9:00 «смак» 

9:40 светлана смирно-

ва-марцинкевич, тимо-

фей каратаев, марта 

Голубева в мелодраме 

«с ЧистоГо листа»   

11:40 «Фабрика 

Грез» с ольгой арта-

моновой  

12:00 «112. неДеля» 

(каз)  


12:25 «әЙел сыры…» 

бағдарламасы  

13:25 «П@утINA+» 

бағдарламасы    

14:25 Премьера. «от-

крытие китая»   

15:00 «клуб ВеселыХ 

и наХоДЧиВыХ». 

ВысШая лиГа  

17:15 Дарья егорова, 

илья носков в много-

серийном фильме 

«анЮтино сЧастЬе»

20:00 «ПерВая Про-

Грамма»   

21:00 «анЮтино сЧа-

стЬе». Продолжение

22:00 «кеШкі кезДе-

су» бағдарламасының 

тұсаукесері     

23:10 «сенбілік 

ЖаңалыҚтар» 

23:50 Премьера. 

криминальный  боевик 

«Валланцаска- ан-

Гелы зла»   

2:10 «112. неДеля» 

(каз)   


2:30 «әЙел сыры…» 

бағдарламасы  

3:15 «незнакомка из 

уаЙлФелла» (каз)   

До 05:00 

 

8:00 Жаңалықтар8:30 новости «20:30»

9:00 Программа «су-

перпапа»

9:40 союзмультфильм 

«бременские музыкан-

ты»


10:00 турецкий сериал 

«украденная жизнь»

11:10 «Жетім жүрек» 

үнді телехикаясы

13:10 Художественный 

фильм «ликвидатор»

14:55 Художественный 

фильм «Влюбленные»

17:00  «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехи-

каясы

18:00 «Жетім жүрек» үнді телехикаясы

20:00 «біздің 

уақыт» ақпараттық-

сараптамалық 

бағдарламасы

20:50 арнайы жоба. 

«Өзекті»

21:00 «ел аузында» 

бағдарламасы

22:00 «Ұрланған 

тағдыр» түрік телехи-

каясы


23:00 «астана кеші 

көңілді» концерттік 

шоуы

0:15 «бауыржан шоу» әзіл-сықақ театры

аула ойындары – 1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал