Әрине, құзырлы мекемелер қаншажүктеу 0.64 Mb.

бет1/6
Дата31.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Әрине, құзырлы мекемелер қанша-

лық 

ты қадағалап отырғанын білмеймін. Бір ақ діни ағымдардың күшеюі лаңкестік, 

экстре 


мистік оқиғалардың тіркелуіне әке-

леті ні сөзсіз. Ауғанстандағы, Тәжікстандағы 

жағ 

дайларды сараптайтын болсақ, бұл оқи ғалардың барлығының астарында дінге 

бө лі нушілік жатыр. Жетпіс жыл бойы діннен 

алшақтаған халық руханиятқа шөліркеп 

қал ды. Ал Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-

рын да осы бос вакуумның орны тола баста-

ды. Елімізге жаппай сектанттар мен миссио-

нер 

лер қаптап кетті. Ал қазіргі уақытта олар  ды қудалап, секталардың әрекетте рі-

мен күре сіп жатқанымызбен, пиғылы бөлек 

ұйым 

 

дарды түпкілікті құртып жібере ал-май мыз. Себебі олар тамырын тереңге жа-

йып алды. Жергілікті ұлттың біршама бөлігі 

со лардың арбауында жүр. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Бақыткелді АЙҚЫМБЕКОВ, 

Астана қаласы Жол полициясы 

басқармасының бастығы: 

– Бұдан былай жол сақшылары 

жұмыс бабында жүргенде көлік 

иелері ұсынған телефонды алып, 

белгісіз біреулермен сөйлеспейтін 

болады. Себебі біз телефонның ар 

жағында кім тұрғанын білмейміз 

ғой. Бізде кез келген адамның дау-

сын салып бере алатын дарынды 

па родияшылар көп... Бұдан былай 

жол сақшыларының 100 пайызы 

бол маса да, 99 пайызы ұсынылған 

труб каны алмайтын болады. Тіпті 

оған «Айқымбековтің өзі хабар ла-

сып жатыр» десеңіз де.

(http://megapolis.kz сайтынан)

№180 (406) 

19 қазан

сейсенбі


2010 жыл

...де

д

iм-ай, а

у

!

3-бетте

Сағынбек ТҰРСЫНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

Нұрлан СЕЙДІН, 

саясаттанушы:

4-бет

7-бет

7-бет

Шымкент Таразды 

тақырға отырғызды

Бірінші орын алған 

балуанға – 441 мың теңге

Әлеуметтік тауарлардың 

қымбаттауына не себеп?

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,56

204,56

4,83

22,21

1,39

11062,78

1576,63

1578,94

84,41

1371

ДҮНИЕ-ҒАПЫЛ...Қалың қа зақ сенбіден бе рі Табылын жоқ тау үстінде. 

Атыраудан естілген қа ралы хабар Ар қа төсін көктей өтіп, бір 

басына  ақын дық  пен  ком пози тор лық,  ән  шілік  қасиет  қа тар 

қонған аяу лы азаматтың жа лын ды жастығы өткен Алатау 

бөктеріндегі ару Алматыға да демде жетіп үлгерді. 

Әу баста өзін зайырлы мемлекет 

деп жариялаған Қазақстанда әлемдегі 

негізгі діни конфессия өкілдерінің 

барлығы бар көрінеді. Бірақ сол 

дәстүрлі діндердің өзі ағымдар мен 

мектептерге бөлінетіні заңдылық. 

Оның әрбірін сарапқа салып, қоғамға 

қауіптілігін анықтау үшін аса білік-

ті мамандар керек. Мүмкін, кәсіби 

кадрлардың жоқтығынан да шығар, 

соңғы кездері біздің қоғамда дес-

труктивті діни топтардан ғана емес, 

дәстүрлі діни ұстанымдардан да 

қауіптенушілік тенденциясы байқала 

бастады. Бұл жөнінде мамандардың да 

пікірі алуан түрлі. 

Қостанайлық коммерсантты 

құтыртып отырған кім? 

Жалғасы 3-бетте 

Жалғасы 4-бетте 

«Орыстар үшін Қазақстанда жұмысқа орналасу қиынға тү-

сіп жатыр, сондықтан мен орыстілділер үшін өндіріс орнын 

ұйым дастырамын. Мұны қалай жасау керектігін мен білемін, 

себебі ком мерсантпын. Оның үстіне, мен орыс тілін мемлекеттік 

тіл қылу ту ралы мәселе көтеремін. Көптеген орыстар 50-60 

жастарында қа зақ тілін үйрене алмайды. Жалпы айтқанда, 

мен кейбіреулер сияқ ты балалайка ойнап отырмаймын, нақ-

ты істермен айна лысамын». «Лад» славяндар қоғамдық бір-

лестігінің Қостанай об лыс тық филиалының төрағалығына сай-

ланған Александр Сло женикин осылай деп жар салуда. Мұны 

жер гілікті орыстілді жур налистер «сүйіншілеп», жұртқа жайды...

Еліміздегі 

инвестициялық 

ахуал қандай?

ОЙ-КӨКПАР Елдегі түрлі діни ағымдардың лаңкестіктің көзіне айналу қаупі бар ма?

Жазда өткен IV инвестициялық саммитте ел 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылға 

дейін шетелдік инвестициялар үшін Орталық 

Азиядағы ең тартымды аймаққа айналу 

міндеті тұрғанын айтқан еді. Елбасы шетелдік 

инвесторларды индустриялық-инновациялық 

бағдарламаларға белсенді атсалысуға шақырды. 

Бұл тек қаржы құюмен шектелмейді, сонымен 

бірге жаңа технологияларды енгізу, мамандарды 

оқытып-үйрету жағын да ұмыт қалдырмау 

дегенді білдіреді. 

ИНВЕС


ТИЦИЯ

ЖОҚ

– Лаңкестік, негізінде, әділдік пен түсініс тік-

тің, ымырашылдық пен сабырдың азайып, пі кір 

қайшылықтарының ушыққан жерінде туын 

-

дайды. Бүгінде мемлекетті қалыптастыру шы 

қа зақ ұлтының қонақжайлылығы мен са быр-

лылығы көптеген қауіптерден аман алып қал-

ды. Қолдан түрлі түсті төңкеріс жасап, қо ғам  да 

қайшылықтар туындатқысы келген топ тардың 

жоспарлары  ұлтымыздың  бейбіт сүй  гіштігінің 

және Елбасының ұлтаралық, дін 

а 

ралық тату-лық ты сақтау саясатының арқа сын да іске аспай 

қалды. Бұдан әрі де солай бо лады деп үміт те-

немін. Сондықтан да дәл қа зір лаңкестік қаупі 

бар деп ойламаймын. Та рих та бейбіт өмір сүр-

ген шағын мемлекеттер дамып, үлкен жетістік-

терге қол жеткізген, ірі империялар соғыс пен 

қақ 

тығыстың салдарынан жойылып кеткен. Көп теген соғыстар дін үшін, діни сенім бостан-

ды ғы үшін болғаны да белгілі.  17 ЖЫЛДА – 113 МИЛЛИАРД ДОЛЛАР

Инвестиция тарту жағынан біздің еліміз әлемдегі 

алғашқы үштікке енгені белгілі. Қазір елде шетелдік 

капиталдың қатысуымен 20 мың кәсіпорын жұмыс 

істейді. Шикізаттық емес бөлігінде олардың саны 7000-

нан асады. Еліміздің инвестициялық тартымдылығына 

«Дженерал Электрик», «Арселор Миттал», «Метро», 

«Шеврон» сияқты алпауыттардың ұзақ жылғы жемісті 

жұмысы дәлел бола алады.

Инвестиция – экономикаға қан жүгіртетін, жаңа 

технологияларды, алдыңғы қатарлы техниканы, 

маркетинг пен менеджменттің заманауи тәсілдерін 

әкелетін күрделі механизм. Тарихи жағдайларға 

байланысты еліміз әлемдік нарыққа минералдық 

шикізат экспортері ретінде енген еді.

Онсыз да орыс тілі үстемдігін жүргізген бұл өңірде орыс ұлтының 

бір неше бірлестіктері бар. Бұған дейін Қазақстандағы ең ірі орыс диас-

порасының «Русская община» деген бір ғана ұйымы болған еді. Бірақ 

олар дың өз арасында ши шығып, билікті бөлісе алмай, ақыр аяғында 

бір неше ұйым боп, «балалап» шыға келді. Қостанай облысындағы 

орыс драма театрының негізінде Юрий Ивлев жаңадан «Русская об-

щина» ашса, Сложеникин деген коммерсант Қостанайдың славяндар 

бір лестігін ашамын деп жар салып, орыстілділердің басын қосты. 

Жергілікті журналистердің жазуына қарағанда, бұл жиналыста 

қызу-қызу пікірлер айтылып, «орыстілділердің Қазақстандағы күні қа-

раң» деген қорытынды жасалған. Бірақ өзара тағы келіспеушіліктер 

туын дай  бастайды.

Әзімбай ҒАЛИ:

ДАТ!

6-б

етте

Әзімбай ҒАЛИ:

Д

6-б

етте

Біздің сабырлылық 

бойкүйездікке, 

немқұрайдылыққа 

айналмаса болғаны

Роза РАҚЫМҚЫЗЫ

Өнерсүйер елінің еркесіндей, топ 

бастар серкесіндей осы бір сом тұлғаны 

өмірден өтті деуге аузымыз барар емес. 

Өйткені Табылдың өзіне ғана тән майда 

қоңыр үні, назы да, сазы да бөлек мінез-

ді әндері бірдің емес, мыңның, тіпті 

мил лиондар  жү ре гінің  ажырамас  бөлі-

гіне айнал ған еді. Өкінішке қарай, оның 

ба тыс тың  бұйра  жал ды  құмдарындай 

біре гей бейнесі, өзі айтпақшы, ас пан ға 

ғана қол созатын қыр бала сы на тән 

бекзат бол мысы – жақ сы ның қадірін 

көбі не кеш түсінетін аңғал жұрты үшін 

енді тек қана арман. Жанары мәң г і лікке 

жұмылған нұрлы дидарын то 

пырақ 

жасырар-жасырмастан, Та был әндерін де ертерек жөнеліп кетерін білгендей, 

Ма рат Отаралиев, Бауыржан Үсенов 

секілді рухтас достарымен сырласып, 

түсінде ылғи «Сәйгүлікке» қол созды. 

Енді бір мезетте «Өмірзая» екендігін 

сезінді. Сөйтіп, «Тірлікті мынау, жаным-ай, 

мәңгілік деме,

Ұйықтап кетсем бір күні, 

оянбай қалам...

Оянбай қалам, бұл – шындық, 

ұрыспа, қалқам,

Шөлмек-тірліктің белгілі 

құлай сынары.

Гитарамды алып, елеусіз 

бұрышта қалған,

Бауырыңа басып, егіліп 

жылайсың әлі...», 

– деп алдыңғы жайтты да дәл болжай 

білді. 

Қалай болғанда да, Табылдың өзі жетпеген жерге сөзі жетті. Сөйтіп, оның 

Алматыдан шырқалған «Кешіккенің 

қайткенің», «Астананың аруы», «Қыз 

махаббаты», «Қара гүл» сияқты әндерін 

тек Алматының ғана емес, бүкіл Астана 

мен Қарағандының, Атырау мен Ақтау-

дың, қысқасы, күллі Қазақстанның 

жастары әуелетіп алып кетті. Бір кездері 

орыс  қауымы  В.Вы со цкий ді,  В.Цойды 

қалай қадір тұтса, Алаш жұрты да 

Табылын дәл солай ая ла ды. Рас, мүмкін, 

ресми билік тара пы нан лайықты дә-

реже де дәріптелмеген шы ғар, төбеге 

көтерілер тұста шетқақ пай көріп, талай 

төрге оза алмаған да бо 

лар. Бірақ 

тумысынан қарапайым, да ладай дар-

қан мінезді Табыл өр мен төр ге, сый-

сияпатқа ұмтылған да жоқ. Оның арман 

еткені басқа биіктік болды. Содан да 

ол: 

Ұнатады шыңда көңіл шырқауды,

Таулары жоқ төбемізден бұлт ауды.

Толағай боп туылмадық, әттең-ай,

Атырауға әкелер ме ем бір тауды?! – деп 

жырлай тұра, өзінің таудай тұлғалары 

бар қыр ұлы екендігін жеріне жеткізе 

айта алды. АлайдаҚорқыттар құтылмаған бұл өлімнен,

Табылдың құтылуы қиын шығар, – деп 

өзінің айтқанындай, мәңгілік мекеніне 

ертерек аттанды. Шындығында, өзі 

соншалықты мақтан еткен Махамбет 

көкесі сияқты ол да бір тауға айналды. 

Табыл әнінің тірілермен бірге жасайтыны 

ғана – көңілге қуат... 

Тауға айналды Табыл да...

біз қазірдің өзінде қай  та-қайта тыңдап, 

оның сияға емес, жүрегінің қанына ма-

лып жаз ған дай әсер беретін шы найы 

шы ғар маларымен жылап көріскен күй-

деміз. Мұ ның себебі – сезімге еліт кен 

бала ғашықтан бас тап, туған елін, жерін 

пер зенттік  кө ңіл мен  риясыз  сүйген 

отаншыл ұлан ның, сондай-ақ ұлты ның 

бүгі ніне, бо лашағына көңілі алаң шексіз 

пат риот пен тарих саба ғы нан ой түю ге 

тал пынған дара тұлғаның да Та был дың 

өлеңдері мен ән 

дерінен өзін таба 

алатындығында. Шынымен де, Табыл 

миллиондардың көкейіндегі ащы шын-

дық пен сан алуан сырды жыр ғып өріп

«Замани зар» төкті, күн астындағы «Кү-

ні кей қызға» құмартып, «Биіктікке» ұм-

сын ды, «Мен сені ұнатамын» деп, «Ал-

ма тыда қалған қызды» аңсады, «Мен 

қа зақпын» деп жаңаша жырлап, «Та-

был дың әнін» салды, соңдарынан өзінің 

А

бай ОМАРОВ (к

о

ллаж)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№180 (406) 19.10.2010 жыл, сейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Техниканың жетістігіне қарсы шыққандар кімдер?

Атса оқ өтпейтін, суға салса батпайтын Кастро 

САЯСИ  БЮРО

ҮКІМЕТ

Еуроодақ Түркияны неге өгейсітеді? 

тыр қасып отырғандар да еріксіз мо йын-

дады. 

ТҮРКИЯНЫҢ ЕУРООДАҚСЫЗ ДА 

ТАҢЫ АТАДЫ 

«Сырғанақ уақыт сырғыған сайын Түр-

кия Еуроодақтың емес, Еуроодақ Түркия 

мем лекетінің көмегіне жүгінген үстіне жүгі-

не беретін болады». Бұл сөзді Түркияның 

экс-премьер-министрі Мезут Йилмаз ай-

тып салды. Оның ойынша, ресми Брюссель 

Түр кияға қатысты барлық көзірін жоғалтып 

алған ға ұқсайды. Мұнымен қоса, Еуроодақ 

Түр кияның экономикасын түпкілікті модер-

низациялайтын алапат күшке де ие емес 

қазір. Оның үстіне, түрік бауырлар бүгінгі 

таң да ел экономикасының еңсесін түпкілікті 

тү зей білді, тіпті қазір аты аталған мемлекет 

бұрын-соңды болмаған қарқынмен дамып 

келеді. Мұның бәрі ішкі рыноктың, Ресей-

мен, Қытаймен, Сауд Арабиясымен кеңей-

тілген сауда-саттық қатынастарының бір 

жүйеге түскендігінен де болар. Байқадыңыз 

ба, аты аталған мемлекеттердің ішінде бір-

де-бір ел түпкілікті Еуроодақтың «жеке мен-

 шігіне» жатпайды. Ана жаққа бір, мы на 

жаққа бір билігін жүргізгісі келетін Ре сей ді 

мысалға келтірмесеңіз, басқалары – Еуро-

паны жатырқап жүрген елдер. Демек, 

Еуропадан тартылған инвестиция көлемінің 

күрт азайғаны Түркия экономикасы үшін 

қол болмаса, «нөл» бола қойған жоқ. 

Иә, Түркияда жан-жақты білімді, білікті 

азаматтардан құралған элиталы билік бар. 

Оның үстіне, бұл мемлекет араб әлемінде 

де зор беделге ие болып үлгерді. Қалай 

дейсіз ғой, ол былай: Түркия билігі табанды 

тегеу рін  ділік  танытып,  кезінде  өзінің 

террито рия сын АҚШ әскеріне «сыйлық» 

ретінде ұсыну дан бас тартты, ресми Пен-

тагонның өзін «ренжітіп», бетін қайтарып 

таста ды. Егер тап сол жолы АҚШ-қа өз тер-

риториясын ұсына салғанында онда ресми 

ФОРУМ


КӨРШІ

Астананы неге әлемнің 

жүрегі демеске?

Халықаралық комиссия 

Қырғыз төңкерісін зерттейді

Пен тагон билігі Түркия мемлекетін Иракқа 

ша буыл жасайтын дәліз ретінде пайда-

ланушы еді. 

Әгәрәки, егер сіз бұл аз дей қалсаңыз, 

«түбі бір түркі бауырларымыз араға бес 

жыл салып, 2015 жылға қарай қаржылық 

яки экономикалық әлеуеті жағынан Еуро-

пада екінші орынға көтерілуі де ғажап 

емес» дейді халықаралық деңгейдегі са-

рап шылар.

Француз саясаткері Жорж Фреш Түркия 

мемлекетін Еуропадағы Ислам әлемінің 

жар дегенде жалғыз көшбасшысы санай-

ты нын, осынау елдің тегеурінділігінің арқа-

сын да ғана атышулы «Әл-Каида» ұйымы-

ның еселенген екпінін басуға болатынын 

қадап айтты. Бұдан бөлек, ЮНЕСКО-ның 

экс- басшыларының бірі Фредерико 

Майор Сарагоса да шұғыл түрде Түркияны 

Еуро одақ тың құрамына қабылдау керек-

тігін еске салды. Мұның бәрі неден хабар 

бе реді дейсіз ғой...

Түркияның Ресей үшін де экономикалық 

тұрғыдан өте жақсы серіктес бола алатынын 

іші сезетін Михаил Горбачев та өз сөзінде 

түктен хабары жоқ адамның кейпіне еніп: 

«Ресейдің алдында аяқтарыңыз қалтырап, 

бұрынғыдай қорқа жөнелуді түпкілікті 

доғарыңыздар. Ескі стереотиптен арылып, 

жаңа әлемді жаңаша құрайық!» деп қалды. 

Мұның астарында не жатыр? Бір кездері 

әсірепатриот болған «гордый» Горбачевтің 

шынымен мысы басылған ба, әлде...Табиғат АБАИЛДАЕВ

ШАР


АЙНА

Заманауи техниканың тілін білмейтін адамға «луддит адам» деп айдар 

тағып, келемеждейтінін естіп едім. Бұл сөздің мағынасы қандай?

Нұрым ЕСДӘУЛЕТ, Талғар

Негізінде, техникаға икемі жоқ адамды 

«луддит» деп атау бұл сөздің негізгі мағынасына 

келіңкіремейді. 1800 жылдары техниканың 

дамуына байланысты жұмыссыз қалған бір 

топ ағылшын жұмыскерлері техника жетістігіне 

жаппай қарсылық білдіре бастады. Луддиттер 

өздерінің жетекшісі ретінде Неда Лудит есімді 

адамды танитын. 1811 жылы бұл қозғалыс 

Ан  глияда өте кең өріс алып, бірқатар зауыттар-

дың қирауына себеп болды. Техниканың да-

муынан қорыққан жұмысшылар тобы ин-

дустриалды қалаларды қоршап, зауыттарды 

қиратумен айналысты. Себебі олар «техника 

дамыған жағдайда біз жұмыссыз қаламыз» 

деп қорықты. Кейіннен осы қылмысқа қатысы 

бар 17 адам өлім жазасына кесілгеннен кейін 

бұл бүлік тоқтады. Осы топтың құрамында 

бол ған адамдарды «лудиттер» деп атайды. 

Қа зір бұл сөзді техникаға икемі жоқ адамдарға 

әзіл ретінде пайдаланады. 

Құрылысына қыруар қаржы жұмсалса да пайдасынан 

гөрі зияны басым, яғни «ұзатылатын қыздай» бостан-босқа 

сыланып тұратын масыл нысандарға енді Астанада орын жоқ. 

Мұның орнына, керісінше, халыққа игілігі басым нысандар 

салынуы тиіс. 

Қарша бораған тапсырмамен басталған Үкіметтің кешегі 

отырысында Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов денсаулық сақтау 

және білім беру нысандары құрылысына қойылатын талаптар 

мен ережелерді қайта жазып шығуды тапсырды. Премьердің 

айтуынша, бұл – Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей 

тапсырмасы. 

Бүркіт НҰРАСЫЛ

«Президент маған бір ай ішінде ден сау-

лық сақтау және білім беру нысандары құ-

рылысына қойылатын талаптар мен ере же-

лерді жаңадан жазып шығуды қолға алу ды 

тапсырды. Бұл сіздерге де қатысты мә селе», 

– деп сөзін бастаған Кәрім Мәсім ов құры лыс 

саласына мемлекет қорынан бө 

лінген 

қыруар қаржының далаға кетіп жат қанын айтты. «Мемлекеттің орасан зор кө лемдегі 

қар жысы далаға кетіп жатыр. Мем  лекет бас-

шы сы зәулім сарайлар емес, ба лалар мен 

қа ла тұрғындарының игілігіне лайық ны сан-

 дар салуды тапсырды», – деді К.Мәсім ов. 

Осыған байланысты Премьер бұл мә-

се ле бойынша Үкімет мүшелеріне сәрсенбі 

күні барлық әкімдердің қатысуымен кеңес 

ұйым дастыруды жүктеді. «2011 жылдың 

қаң тарынан бастап құрылыс жұмыстарын 

жаңа талаптар мен ережелер бойынша 

салу туралы шешімдер қабылданады. Осы 

аптада біз келер жылдың бюджетінде ден-

саулық сақтау және білім мекемелерін са-

лу ға жұмсалатын шығынды нақтылауға 

қа жетті барлық шешімдерді қабылдаймыз. 

Атап айтқанда, бұл тапсырманы орындау 

бір ай мерзімге белгіленіп отыр», – деді 

Үкі мет  басшысы.

Енді әкімдердің алдағы әр күні ыш қы-

ну мен өтері сөзсіз. Себебі Үкімет басшысы 

Үде мелі индустриялық-инновациялық да-

му мемлекеттік бағдарламасының жоба-

ла рын Президентке таныстыру желтоқсан-

ның 20-сына белгіленіп отырғанын атап 

өтті. Үкімет басшысының сөзіне қарағанда, 

қа рашаның үшінші онкүндігінде индус-

трия ландыру бойынша жобаларды іске 

асы ру барысына арналған селекторлық ке-

ңес өтеді. Ал желтоқсанның 20-сына қарай 

жо балар Елбасына таныстырылады.

Бұл тапсырмалардың барлығы, яғни 

таныстырылатын жобалар тұрғысында үй-

лестіру жұмыстары Әсет Исекешевке 

жүктелді. 

КЕДЕНДІК ОДАҚТЫҢ БӘСЕКЕНІ 

ҚОРҒАЙТЫН ҰЛТҮСТІЛІК ЖОҒАРҒЫ 

ОРГАНЫ БОЛАДЫ

Қазақстан, Ресей және Беларусь 2011 

жыл дан бастап Кедендік одақ аясында бә-

се келестікті қорғау саласында жоғарғы ор-

ган қалыптастыру жұмысын бастайды. 

Оты  рыста Бәсекелестікті қорғау агенттігінің 

төр ағасы Мәжит Есенбаев осындай жаңа-

лық тың шетін қылтитты. Оның айтуынша, 

бұл келісімшарт үш мемлекеттің заңдарын 

өзара үйлестіру, сондай-ақ ұлтүстілік ор-

ган ды қалыптастыруға байланысты мәсе-

ле 


лерден туындаған. Үш мемлекеттің 

бірың ғай экономикалық кеңістік аясында 

тізе қоса жұмыс істеген бірнеше айы же тіс-

тіктерге кенде емес секілді. Оны Пре мьер-

министрдің өзі де айтып жатты. «Бір ың ғай 

экономикалық кеңістікте қазақ 

стан 

дық 


кәсіпкерлердің қызметіне кең мүм кін діктер 

ашылып отыр»,– деп атап өтті К.Мә сімов. 

Әсіресе Ресей және Беларусь аумағы бо-

йынша теміржол тасымалына еркін түр де 

қол жеткізу және кәсіпкерлік мүмкіндік те-

рін арттыратын басқа да мәселелер ше-

шімін тауып жатыр. «Әсіресе бұл экспорт-

тау шылар үшін өте үлкен мүмкіндік. Енді 

осы ны дұрыс пайдалана білу керек», – 

деді Премьер-министр.«ҚАЗҒАРЫШТЫҢ» 

ҚАНАТЫ ҚАТАЯДЫ

Отырыста ғарыш мәселесі де сөз бол-

ды. «Қазғарыш» ұлттық ғарыш агенттігі 

төр а ғасының орынбасары Мейірбек Мол-

да беков еліміздің ғарыш саласында ТМД 

ел дерінде бұрын-соңды болмаған зама-

науи технологияларға негізделген өндіріс 

кә сіп орны құрылатынын айтты. Молда-

беков тің айтуынша, бұл үшін 2015 жылға 

қа рай жалпы қосымша құнның өсімін 85 

млрд теңгеге, ал экспорт өсімін 15 млрд 

теңгеге дейін көтерсе жеткілікті. «Бағдар-

ла маның мақсаты – Қазақстандағы толық-

қан ды ғарыш саласын құрудың бірінші 

ке зеңін іске асыру болып табылады. Бұл 

мақ сатқа жету үшін ғарыш жүйелерін жа-

сап, оны пайдалана білу керек. Сондай-ақ 

желілі ғарыш инфрақұрылымын дамыту 

ке рек. Бұған қоса, ғарыш қызметінің ғылы-

ми технологиялық негіздерін жетілдірген 

дұ рыс», – деді М.Молдабеков.

Сонымен қатар ол спутниктік байла-

ныс ты пайдалану деңгейін 80 пайызға, 

дәл дігі жоғары спутниктік навигацияны 30 

па йызға дейін көтеру керектігін де нақ-

тылап қойды. Бұл тұтынушыларға қажетті 

жалпы деректер мен ғарыш аппараттарынан 

алынатын деректер үлесін 50 пайызға 

Ендеше, неге рухани өкілдердің басын 

бір арнаға тоғыстырып, төсекте басы қо-

сыл  майтын жұрттың төскейде малын қосып 

жат қан  Астананы да әлемнің жүрегі демес-

ке? Әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің 

ба сын қосқаны өз алдына, Астана рухани 

мә дениет өкілдерінің де басын қосар алқа-

лы ордаға айналып жүр. Өткен жексенбі 

күні Астанада Бүкіләлемдік рухани мә де-

ниеттер форумы басталды. Оның мақсаты 

– мәдениеттер мен өркениеттердің ара-

сын да ортақ диалог құру. Адамзатты алға 

сүй рейтін «локомотивтің» жобасын жасау. 

Фо румға арнайы құттықтау сөзін жолдаған 

Ел басымыз Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде 

былай дейді: «Бүкіләлемдік рухани мәде-

ниет форумын өткізу руханилықты нығай-

туға, мәдениеттер диалогі мен қазіргі за-

ман өркениеті аясын кеңейтуге бастайтын 

ма ңызды қадам деп сенемін». 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал