Әрине, мектеп бітіру кешін дәл бүгінгідей тойлауға тойта­жүктеу 0.75 Mb.

бет4/6
Дата10.03.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Сергей РОДИОНОВ, Ресей СӨП Шарттық-

құқықтық  департаменті  директорының 

орынбасары:

– Бәріміз бір елден шыққандықтан, 

тауардың  шығуы  туралы  сертификат 

беру ережесі де ұқсас. Екі елдің Сауда-

өнеркәсіптік палатасы тығыз ынты мақ-

тас тықта  жұмыс  істейді.  Жақында  екі 

елде  тауардың  шығуы  туралы  сер ти-

фикат  бойынша  мәліметтердің  бір ың-

ғай ақпараттық базасы құрылады. Ал-

дағы  шілде  айының  бірінен  бастап 

кеден дік рәсімдеу тоқтатылып, тек ке-

дендік  бақылау  жүргізілетіні  белгілі. 

Сол  кезде  Кедендік  одаққа  лайықты 

бір ыңғай сертификат та жасалады. 

Жансая ӘБДіБЕКОВА

Меморандумға сәйкес, тараптар Жам­

был облысында инвестициялық жоба лар­

дың  жүзеге  асырылуына  екі  жақтың  бір­

лесіп  қатысуы,  агроөндірістік  саладағы, 

энер гетика  саласындағы  (бұған  жаң ғыр­

тылатын  энергия  көздерін  пайдалану 

бойынша  жобалар  және  энергияны  пай­

да ланудың  тиімділігін  арттыруға  бағыт­

тал ған жобалар кіреді), инфрақұрылымды 

дамыту  жүйесінде,  жеңіл  және  ауыр  ма­

шина  жасау  саласында,  өндірістік  өнер­

кәсіпте,  жеңіл  және  тамақ  өнеркәсібінде, 

құ рылыс секторында, медицинада, туризм 

сала сында  және  муниципалды  жоба лар­

ды, сондай­ақ шағын және орта бизнестің 

әр түрлі салаларын несиелеу бойынша бір­

лескен жобаларды іске асыруға келісті. Гүлжан КӨШЕРОВА, Тараз

МіНДЕТТі ЗЕйНЕТАҚЫ ЖАРНАЛАРЫ 

МЕН ӘЛЕуМЕТТіК АуДАРЫМДАРДЫ 

ЕСЕпКЕ АЛу ҚАЛАй ЖүЗЕГЕ АСАДЫ?

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің  Зейнетақы  төлеу  мем­

лекеттік  орталығы  күн  сайын  өткен  күн 

бойынша уәкілетті органға «Облыстар қи­

ма сында орталыққа зейнетақы жарналары 

түсімдері  туралы  есепті»  (Орталықтың 

1­МЗЖ  нысаны);  «Облыстар  қимасында 

орталыққа әлеуметтік сақтандыру бойын­

ша  сомалардың  түсімдері  туралы  есепті» 

(Ор талықтың  2­  ӘА  нысаны),  оған  қоса 

оларға  электрондық  төлем  құжаттарын 

та быс етеді. Уәкілетті орган Орталық табыс 

еткен  электронды  төлем  құжаттарының 

не гізінде  БСАЖ­ға  міндетті  зейнетақы 

жар налары мен әлеуметтік аударымдарды 

қа былдайды. 

Бұл  ретте  орталықтың  1-МЗЖ  ны-

санынан  міндетті  зейнетақы  жарналары 

со маларының «010» және «019» төлемнің 

белгілеу  кодтары  бойынша  жиынтығы 

аталған  Орталықтың  1-МЗЖ  нысанына 

қоса  берілген  төлем  құжаттары  бойынша 

сомалардың жиынтығына, ал «032» және 

«095»  төлем  белгілеу  кодтары  бойынша 

сомалардың жиынтығы аталған Орта лық-

тың 1-МЗЖ нысанына қоса берілген төлем 

құжаттары  бойынша  сомалардың  жиын-

ты ғына  сәйкес  келуі  тиіс.  Бұл  ретте  Ор та-

лықтың 2-ӘА нысанынан әлеуметтік ау да-

рымдар сомаларының «012» және «017» 

төлем  белгілеу  кодтары  бойынша  жиын-

ты ғы аталған Орталықтың 2-ӘА нысанына 

қо са  берілген  төлем  құжаттары  бойынша 

сома лардың  жиынтығы  аталған  Ор та-

лықтың 2-ӘА нысанына қоса берілген тө-

лем  құжаттары  бойынша  сомалардың 

жиынтығына сәйкес келуі тиіс. 

Уәкілетті  орган  күн  сайын  республика 

бойынша  әрбір  күн  үшін  төлем  құжат та­

рының  негізінде  міндетті  зейнетақы  жар­

налары  мен  әлеуметтік  ауда рым дардың 

түсімдері  мен  қайтаруларының  бірыңғай 

дерекқорын қалыптастырады, онда төлем 

құ жаттарының  барлық  деректемелері 

көр сетіледі.  Уәкілетті  орган  төлем  құ жа­

тын да көрсетілген СТн (БСн/ЖСн(болған 

жағдайда))  негізінде  міндетті  зейнетақы 

жарналары мен әлеуметтік аударымдарды 

төлеу бойынша агенттің орналасқан (тұр­

ғылықты) орны бойынша салық төлеушінің 

де ректеріне сәйкес республиканың салық 

органдары  бойынша  төлем  құжаттарын 

бөлуді жүргізеді. 

Салық органдары арқылы міндетті зей-

 нетақы  жарналарының  сомаларын  бөлу 

нәтижелері бойынша «Міндетті зей нет ақы 

жарналарының  алынған  түсімдері  мен 

қайтаруларын салық органдары бойынша 

бөлу бойынша есеп» (3- ҚР МЗЖ) қа лып-

тасады.  Салық  органдары  ар қы лы  әлеу-

меттік  аударымдардың  сома ла рын  бөлу 

нә тижелері  бойынша  «Әлеуметтік  ау да-

рым дардың  алынған  түсімдері  мен  қай-

таруларын бөлу жөніндегі есеп» (4-ҚР ӘА 

нысаны) қалыптасады. 

Уәкілетті орган күн сайын салық ор ган­

дарына  3­ҚР  МЗЖ  нысаны  мен  4­ҚР  ӘА 

нысаны және төлем құжаттарын жібереді. 

Са лық органдары төлем құжаттарын «өң­

деуге дайын» мәртебесімен бірыңғай ақ­

па раттық жүйесінің республика деңгейінен 

алын ған  міндетті  зейнетақы  жарналары 

мен  әлеуметтік  аударымдарды  қабылдау 

ре жимінде  қабылдайды.  Төлем  құжат та­

рын  қабылдау  режимін  таңдаған  кезде 

агент тің СТн­ы бойынша дербес шоттарға 

жазба  жүргізіледі.  Салық  органдарында 

мін детті зейнетақы жарналары мен әлеу­

меттік  аударымдарды  есепке  алу  Ор та­

лық тан келіп түскен және қайтарылған со­

малар 

бойынша 


алынған 

төлем 


құ    жат тарының; салық төлеушілер тап сыр­

ған  салық  есептілігі;  есептелген  (ке мі тіл­

ген) сомалар бойынша салық тек се ру лері 

нә тижелерінің негізінде жүргізіледі. Салық 

органдары әрбір күн үшін міндетті зей нет­

ақы жарналары мен әлеуметтік ау да рым­

дар дың түсімдері мен қай та рым дарының 

жалпы сомаларын есепке алуды «Бастапқы 

таратуды  қарау»  және  «Тө лем дер дің  им­

порт талған тізілімдерінің жай­күйін ба қы­

лау»  режимдерінің  көмегімен  бірыңғай 

ақ параттық  жүйеде  жүргізеді.  Міндетті 

зей нетақы жарналары мен әлеуметтік ау­

дарымдарды  есептеу  салық  есептілігінде 

көр сетіледі.  Бұл  ретте  салық  төлеуші  ны­

сан дардың  «Салық  органының  коды» 

торкөзін толтыруы тиіс. 

Міндетті  зейнетақы  жарналары  мен 

әлеуметтік аударымдарды төлеу бойынша 

агент тердің  дербес  шоттары,  заңды 

тұлғаларға, олардың құрылымдық бөлім­

шелеріне  –  орналасқан  орны  бойынша; 

же ке кәсіпкерлерге, жеке нотариустар мен 

адвокаттарға – тіркелген тұрғылықты ор­

ны  бойынша  ашылады.  Міндетті  зей нет­

ақы  жарналары  бойынша  берешектерді 

бұрын ғы  қызметкердің  банктік  шотына 

немесе карт­шотына аударған кезде, зей­

нетақымен қамтамасыз ету туралы заң на­

мада  белгіленген  жағдайларда,  салық 

агенті жоғарыда көрсетілген міндетті зей­

нет ақы  жарналарының  сомасы  ұсталған 

кезең  үшін  қосымша  Жеке  табыс  салығы 

бойынша  есеп  береді.  Есепке  бұрынғы 

қыз меткерге  акцепт  жүргізгені  туралы 

банк тің  белгісімен  бірге,  міндетті  зейнет­

ақы жарналары мен өсімақылар сомасына 

дербес  шотта  шегерім  жасау  да  енеді. 

Дер бес  шоттарда  операцияларды  жазу 

тиісті  бағандар  бойынша  құжаттардың 

негізінде жүргізіледі. 

ҚАТЕ ДЕРЕКТЕРМЕН КіМ ЖұМЫС 

іСТЕйДі?

Төлеуші төлем құжаттарында төлемнің 

мақ сатына  сәйкес  келмейтін  етіп,  кодын 

қате  көрсеткен  кезде,  соның  салдарынан 

негізгі  төлем  мен  өсімақы  сомаларына 

төлемдерді  бөлу  дұрыс  жүзеге  аспаған 

жағдайда  дербес  шотты  жүргізу  орны 

бойынша  салық  органына  өтініш  табыс 

етеді. Табыс етілген өтініш негізінде төлеу­

шімен салыстыру актісі жасалады, ал қате 

төленген  сома  расталған  жағдайда  – 

дербес шотта тиісті қосымша бухгалтерлік 

хат таулар  жүргізеді.  Төлеушінің  дербес 

шо тында  аталған  аударым  өтініш  салық 

органына табыс етілген күннен бастап үш 

жұмыс күнінен кешіктірілмей жүзеге асы­

рылады. 

Барлық  салық  органдарында  күн  са­

йын  Орталықтан  электронды  төлем  құ­

жаттарын  қабылдағаннан  кейін  міндетті 

тәр тіпте  жасалуы  тиіс  «анықталмаған  тө­

лем  дер»  базасын  анықтау  бойынша  жұ­

мыс  тар жүргізіледі. Салық органы міндетті 

зей нетақы жарналары мен әлеуметтік ау­

дарымдарды төлеу кезінде төлем тап сыр­

малары қате рәсімделген жағдайда тө леу­

шінің  тіркеу  деректері  бойынша  тө лем 

құ жатының  тиесілігі  анықтайды  және 

«анық талмаған төлемдер» базасына мүм­

кіндік  болған  жағдайда  түзету  енгізеді. 

Агент тің  түзетілген  СТн­ы  (БСн/ЖСн 

(бол ған жағдайда)) салық төлеушінің тір­

кеу  деректерімен  салыстырылады  және 

ал шақтықтар  болмаған  кезде  міндетті 

зей  нет ақы жарналары мен әлеуметтік ау­

да рымдардың сомасы дербес шотта көр­

се тіледі. Бұл ретте «анықталмаған тө лем­

дер»  базасына  мынадай  қосымша  жазба 

жүргізіледі:  түзетілген  СТн  (БСн/ЖСн 

(бол ған кезде)), дербес шотқа енгізу күні, 

мін детті зейнетақы жарналары мен әлеу­

меттік  аударымдар  бойынша  дербес  шо­

ты на  жазба  жүргізген  салық  органының 

атауы. Түзетілген СТн ескеріле отырып, бір 

төлем  құжаты  бойынша  агенттің  дербес 

шотында  көрсетілгеннен  кейін,  басқа 

салық органдарынан осы төлем құжатына 

ақпарат  келіп  түсетін  жағдайлар  пайда 

бол  ғанда,  салық  органдары  сұрау  салу 

бойынша  төлем  құжатының  тиесілігін 

анық тайды.  Төлем  құжатының  тиесілігі 

анықталғаннан  кейін,  келіп  түскен  сұрау 

салу бойынша басқа салық органына тие­

сі лігін мойындаған салық органы аталған 

тө лемнен  бас  тартады,  ал  дербес  шотта 

«тө ленді»  бағаны  бойынша  «алу»  бел гі­

сімен тиісті жазба көрсетіледі. 

Басқа  салық  органында  есепте  тұрған 

агенттерден  төлем  құжаттарын  алған 

кезде,  салық  органы  бұл  туралы  қажетті 

деректемелерді көрсете отырып, уәкілетті 

органға хабарлайды және төлем құжат та­

рын  агент  тіркеу  есебінде  тұрған  салық 

органына жібереді. Анықталмаған міндетті 

зейнетақы  жарналардың  кімге  тиесілі 

екендігі,  сондай­ақ  қате  СТн  (БСн/

ЖСн(болған  кезде))  бар  төлем  тап сыр­

масы түзетілген жағдайда, сондай­ақ мін­

дет ті  зейнетақы  жарналары  жи нақ таушы 

зей нетақы қорларына және әлеу меттік ау­

да рымдар Мемлекеттік әлеуметтік сақ тан­

дыру қорына уақтылы төленген жағ дайда 

АЗыҚ­ТүліК ҚАУіПСіЗДігі

Марал СұЛТАНҚЫЗЫ

ДЕРЕК пЕН ДӘйЕК

Осы аптада Алматы 

базарларында пияз – 44%, сәбіз 

– 50%, қырыққабат – 14,3% 

және алма 13,3% қымбаттаған. 

Былтырғы картоптың бағасы 

түскен. Мұны мамандар 

Өзбекстаннан және басқа 

аймақтардан биылғы өнімнің 

әкелінуімен тығыз 

байланыстырады. Алайда жаңа 

өнімнің бағасы «ескі» картоптан 

үш есе қымбат көрінеді.

салық  төлеушінің  дербес  шот та рын да 

бұрын есептелген өсімақы түзе тіледі. 

ТұРғЫЛЫҚТЫ МЕКЕНЖАй АуЫСуЫНА 

БАйЛАНЫСТЫ АТҚАРЫЛАТЫН 

ЖұМЫСТАР

Орналасқан (тұрғылықты) орны өзгер­

ген кезде төлеушінің (агенттің) дербес шо­

тын бір салық органынан басқа салық ор­

га  нына 

беру 


төлеушінің 

(агенттің) 

тап сырылған  тіркеу  есебінен  шығару 

туралы  өтініші  негізінде  жүргізіледі.  Бұл 

ретте  міндеттемелердің  орындалуына  ба­

қы лау  бойынша  лауазымды  тұлға  есеп 

жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға: 

– салық төлеушінің толық атауы, 

– СТн (БСн/ЖСн(болған кезде)), 

– есептен шығару күні, 

–  төлеуші  көшіп  баратын  салық  ор га­

нының атауы көрсетілетін тізім береді. Егер 

төлеуші  орналасқан  орны  бойынша  жеке 

кәсіпкер  ретінде  бір  салық  органында 

тіркелген,  ал  өзі  басқа  ауданда  тұратын 

болса, онда міндетті зейнетақы жарналары 

мен  әлеуметтік  аударымдар  бойынша 

төлем  құжаттары  ол  орналасқан  (тұр ғы­

лықты)  орны  бойынша  тіркелген  салық 

органына  жіберіледі,  бұл  жағдайда  өсім­

ақы төлеу күні ескеріле отырып, автоматты 

ре жимде қайта есептеледі. Салық төлеуші 

табыс еткен тіркеу есебінен шығару туралы 

өтініш негізінде бұрынғы орналасқан (тұр­

ғы лықты) жері бойынша салық органы өт­

ніш берілген күннен бастап он жұмыс күні 

ішінде  ағымдағы  жылдан  бастап  дер бес 

шот тарды тіркеу жүргізілетін есептен шы ға­

рылған  күнге  дейінгі  кезең  үшін  міндетті 

зей нетақы  жарналары  мен  әлеу меттік  ау­

дарымдар  бойынша  салыстырып,  тек серу 

ак тісін толтырады. Егер жаңа тіркелген са­

лық төлеуші тіркеу есебінен шығару туралы 

өтініш  берілген  күннен  бас тап  он  жұмыс 

күні ішінде салыстыру ак тісін толтыру үшін 

салық органына кел ме ген жағдайда, дер­

бес  шоттарды  бір  салық  ор ганынан  бас қа 

салық органына беру жұ мыстары салыстыру 

актісі жасалмастан жүргізіледі. 

Міндетті  зейнетақы  жарналары  мен 

әлеуметтік  аударымдар  бойынша  қай та­

ру ды салық органдары жүргізбейді. Соны­

мен  қатар  салық  органдарына  көптеген 

са лық төлеушілердің сауалдарына тағы да 

айта  кететін  жағдай  ­  міндетті  зейнетақы 

жарналары  мен  әлеуметтік  аударымдар 

бойынша заңды тұлғалардың және олар­

дың құрылымдық бөлімшелерінің тө лем­

дері  тұрғылықты  орны  бойынша;  жеке 

кәсіп керлерге,  жеке  нотариустар  мен  ад­

во каттарға ­ орналасқан тұрғылықты орны 

бойынша төлемдер түседі. Бұл ретте мін­

детті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 

ау дарымдар  бойынша  есептеу  салық 

есеп тілігін жіберген кезде нысанды «салық 

ор ганының  коды»  торкөзі  дұрыс  көрсетуі қажет. 

ОңЛАС Нұргүл Игенқызы,

Алматы қаласы, Медеу ауданы бойынша 

Салық басқармасының есеп-қисап және 

талдау бөлімінің бас салық маманы

НЕГіЗДЕМЕ

Жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын есепке 

алу «Міндетті зейнетақы жарналарын есептеудің, ұстап қалудың (қо  са есеп теу-

дің)  және  жинақтаушы  зейнетақы  қорларына  аударудың  ере жесін  бекіту  ту-

ралы» ҚР үкіметінің 1999 жылғы 15 наурызындағы №245 қау лысының негізінде 

жүр гізіледі. 

Әлеуметтік аударымдарды есепке алу «Әлеуметтік аударымдарды есеп теу 

және аудару ережесін бекіту туралы» ҚР үкіметінің 2004 жылғы 21 мау сым дағы 

№683 қаулысының негізінде жүргізіледі.

Сонымен  қатар  салық  органдары  Қаржы  министрінің  29  желтоқсандағы 

2008 жылғы №622 бұйрығымен бекітілген «Дербес шоттарды жүргізу ере же ле-

ріне» сүйене отырып, дербес шоттарды жүргізеді.

ЕСКЕРТу

Төлем құжаттарын алған кезде салық органы мынадай: 

- төлеушінің СТН-ы (БСН/ЖСН(болған жағдайда)) дұрыс көрсетілмеуі; 

- салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорында жоқ агент бойынша төлем 

құжатын алу; 

-  салық  төлеушілердің  мемлекеттік  дерекқорында  тіркелген,  бірақ  ор на-

ласқан тұрғылықты жері бойынша бірде-бір салық органында тіркелмеген агент 

бойынша төлем құжатын алуы

- банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы ратын 

ұйымның электронды төлем құжатын дұрыс рәсімдемеген;

-  деректердің  ақша  жіберуші  төлем  құжатында  көрсеткен  деректемелерге 

сәй кес келмеген; 

-  міндетті  зейнетақы  жарналары  мен  әлеуметтік  аударымдардың  со ма ла -

рын  берілген  төлем  құжаттары  олардың  тиесілігі  анықталғанға  дейін  агент  тің 

дербес шотында көрсетілмеген;

тәрізді  жағдайларда  ақша  аудару  туралы  нұсқаудың  қате  болуы  себепті 

агентті  анықтауы  мүмкін  емес  болып  жатады.  Жоғарыда  аталған  төлемдер 

анық талмаған  төлемдер  деп  есептеледі  және  барлық  салық  органдарының 

қолы жететін және төлем құжатының атауы бойынша міндетті зейнетақы жар-

налары мен әлеуметтік аударымдардың тиесілігін анықтау үшін күн де лік ті ша-

ра лар қолдануды талап ететін «анықталмаған төлемдер» мәр те бе сін дегі ақ па-

рат қалыптасады.

ҚұЛАҚҚАғЫС

Зейнетақы  жарналарының  қате  есептелген  сомасын  қайтару  жұмыстарын 

зей нетақы  заңнамасымен  белгіленген  тәртіпте  жинақтаушы  зейнетақы  қор -

лары  жүргізеді.  Жинақтаушы  зейнетақы  қорлары  қате  есептелген  мін детті 

зейнетақы  жарналарының  сомаларын  «032»,  «095»  төлем  белгілеу  код тарын 

көрсете  отырып,  Орталықтың  банктік  шоты  арқылы  жеке  тұл ғалардың  тізімін 

қоса отырып, төлем тапсырмаларымен қайтарады. Әлеу меттік аударымдарды 

қайтаруды  Мемлекеттік  әлеуметтік  сақтандыру  қоры  тө лем  құжаттарында 

«026», «094» төлем белгілеу кодтарын көрсете отырып жүргізеді.

н

ұрғиса Е

л

ЕУБЕКОВ (

фо

то)РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№81 (307) 20.05.2010 жыл, бейсенбі                  

www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

өркениет

 

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћБ i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Домбыраны нотасыз үйрету туралы жаңа бағдарлама 

жасап, оны қолданысқа енгізу туралы бастама көтеріп 

жүр ген  «Көкіл»  колледжінің  директоры  Абдулхамит 

Райымбергенов  мырза.  Сіздің  сауалыңызға  орай  біз 

автор мен тілдескен едік. Оның айтуынша, «Мұрагер» деп 

аталатын бағдарлама қазақ халқының дәстүріне сүйене 

отырып жасалған.

 – Бағдарлама осыдан 25 жыл бұрын қолға алынып, 

содан бері дамытылып, жетілдіріле түсуде. Домбыра – 

қазақ  халқының  ұлттық  ерекшелігін  көрсететін  аспап. 

Осы орайда осы аспапта ойнауды үйрену балаларға оңай 

болу үшін оны нотасыз, ауызша үйреткен жөн деп таптық. 

Бұл бағдарлама бойынша бір мезетте бірден 700 балаға 

бір күйді үйретуге болады. Сонымен қатар біз баланың 

жасына байланысты кітаптан бөлек қызықты әдіс-тәсіл-

дерді пайдалану арқылы сабақтар өтеміз, – дейді белгілі 

домбырашы Абдулхамит Райымбергенов. Бағдарламаның 

авторларының бірі Ұлжан Байбосынова келтірген дерек-

терге сүйенсек, бүгінде 61 қазақ орта мектебінде 8000-

нан астам оқушы осы бағдарлама бойынша білім алады 

екен. Мамандар «Мұрагер» бағдарламасы ұлттық ерек-

шелігімізді  айғақтайтын  басты  құрал  ретінде  халыққа 

кеңінен таралып, музыка пәні бойынша негізгі стандартқа 

енсе, құба-құп болар еді деген ойда. 

Домбыраны нотасыз үйренуге бола ма? Мен баламды домбыра үйірмесіне берсем деп едім. Соңғы уақытта домбыраны нотасыз да үйренуге 

болады деген жаңалықты құлағым шалып қалды. Осы туралы толығырақ ақпарат берсеңіздер.

Орал Бекқызы, Алматы облысы

Кө

РМе

елордада ерболаттың көрмесі есік ашты

Біз әлемде болып жатқан құбылыстардан 

бөлек өмір сүре алмаймыз

ТАлғАМ


қазақтың әлем таныған қайраткер ақын ұлы Олжас Омарұлы 

Сүлейменов таяуда еуропадан елге келіп, 18 мамыр күні туған күнін 

алматылық студент жастардың арасында өткізді. келесі жылы, амандық 

болса, өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өткелі отырған Олжекең туған 

күнін бұл жолы да алаулатпай, жалаулатпай-ақ, оқырмандарымен 

жүздесуді жөн көріпті. Осы орайда сейсенбі күні Алматыдағы қазақ 

ұлттық аграрлық университетінде ақынмен кездесу кеші болды. 

Бұл мәдени шараны ұйымдастырушы университет ректоры, 

академик Тілектес есполов: «Біздің университетте негізінен ауылдан 

келген ұл-қыздар оқиды. Сырт көзге қарағанда, мұндағы жастар өнер 

мен әдебиеттен алыста жүргендей көрінетін шығар. Алайда бізде де 

талантты жастар баршылық. Сондықтан да Олжекеңнің ауыл балалары 

оқитын біздің оқу орнына деген ықылас-пейілі ерекше. Оның үстіне 

университетіміздің жанында біраз жылдан бері «Олжас Сүлейменов 

атындағы әлеуметтік-гуманитарлық білім беру және тәрбие орталығы» 

жұмыс істейді. Осындай ірі қайраткер тұлғаның жастардың арасына 

келуі оларды қанаттандырды», – деп жүрекжарды пікірін айтып өтті. 

Ақынның еліміздің болашақ ауыл шаруашылығы мамандары оқитын 

университет студенттерімен болған әдеби кешке, сондай-ақ Мұрат 

Әуезов, Ұлықбек есдәулет, Сафар Абдулло сынды белгілі қаламгерлер 

қатысты. Жас оқырмандардың шағын сахналық қойылымына ұласқан 

поэтикалық кешті көзіне жас ала отырып тамашалаған ақын жылы 

жүздесу соңында көпшілікпен өз ойын бөлісіп, ағынан жарылған еді. 

Оқырман назарына Олжекеңнің ой орамдарының кейбір тұстарын 

ұсынуды жөн көрдік. 

елорда тұрғындары мен қала қонақтары алдағы бір ай бойы сурет 

өнеріндегі үздік шығармаларға көз мейірін қандыратын болды. Өткен 

сейсенбі күні Астанадағы Президенттік мәдениет орталығында атақты 

суретші, Мемлекеттік сыйлықтың иегері ерболат Төлепбайдың сурет 

көрмесі есігін ашты.

Қан тобының мінезге әсері бар ма?естуімше,  адамның  мінезіне  оның  қан  тобының  (І,ІІ,ІІІ,  ІV)  әсері  болады  екен.  Мінездегі 

ерекшеліктер туралы жазсаңыздар. 


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал