Әрине, мектеп бітіру кешін дәл бүгінгідей тойлауға тойта­жүктеу 0.75 Mb.

бет3/6
Дата10.03.2017
өлшемі0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6

Владимир ГРАЧЕВ, кенші:

– Біздің жәрдемақымыздың жұмыс 

бе рушілердің қалтасына салмақ болып 

тү сетіні  өзіміз  сеніп  сайлаған  депу тат­

тарға жақпай отырғанына таңғаламын. 

Қазақ станда 14 мыңнан астам мүгедек 

кенші бар. Олардың 3 мыңының ғана 

жәр демақы, пособиесі – мемлекет қа­

зы  на сының  мойнында.  Қалған  кенші­

лер дің бар лығы – «МитталСтил Темір­

тау»  мен  «Қазақмыс»  кеніштерінің 

бұ рын ғы  жұ мыс шылары.  Біздің  жыл­

дық  жәр дем ақы мызға  жобамен  4,2 

мил лиард тең ге жұмсалады. Бұл біздің 

өміріміз  бен  ден саулығымыздың  жа­

нын да түкке тұр майды!

Серік САҒыНТАЙ,

Қарағанды

Атырау облысының балық қорғау шы-

ла ры еліміздің су айдынында заңсыз жү-

ріп, олжаға кенелуді ойлаған екі кемедегі 

бра коньерлерден 3 тоннадан астам ба ға-

лы бекіре тұқымдас балық пен 16 жәшікке 

қат талған ау-құралдар тәркілеп алған. 

Атырау облыстық ІІД-нің баспасөз қыз-

метінің жетекшісі Гүлнәзира Мұхтарованың 

ай туынша,  бұған  дейін  браконьерлер  та-

ра пынан қарсылыққа ұшырап жүрген құ-

қық қорғау органдарының қыз мет кер лері 

Каспий  теңізіндегі  әзірбайжандық  екі 

кемені ұстау үшін арнайы іс-шара жос па-

рын жасақтаған. Нәтижесінде 16 әзір бай-

жандық отырған екі кеме де құрыққа түсті. 

Кемелерді тексеру кезінде олардан халық-

аралық ережеге сәйкес аулауға тыйым са-

лынған қорытпа, шоқыр секілді аса бағалы 

ба лықтар табылған. Теңізге шығарда бар-

лық  сайманын  мұқият  сайлап  алған  әккі 

браконьерлерден  жүздеген  темір  қармақ 

та алынған. Қазақстандық құқық қор ғау-

шы лардан қашып құтыла алмаған бра ко-

ньерлер, оларды заңсыз балық аулау шы-

лар  деп  тануға  барлық  айғақтар  бола 

тұрса да, өздерінің қылмыстарын мойын-

даудан бас тартып отыр. Олардың ай туын-

ша, 3 тон на балық пен балық аулау құрал-

дарын  тауып  алған-мыс.  Ал  кемелерді 

теңіз  тол қыны  ағызып,  Қазақстан  аума-

ғына шы ғар ған. Бұған дейін де балық қо-

рын  қор ғау шылардың  құрығына  түскен 

браконьерлердің  үйреншікті  «ертегісін» 

ай тып, өздеріне берілер жазаны жеңіл де-

туді  ойлаған  әзірбайжандық  бра ко ньер-

лердің  үстінен  қазіргі  күні  қылмыстық  іс 

қозғалды. 

 

 Нарғыз ҒАБДУЛЛИНА, 

Атырау облысы

Қарағанды көмір бассейні 

шахталарында жұмыс істеп, 

мүгедектігі арқылы жұмыстан 

қағылған кеншілер осыдан он күн 

бұрын Астанаға жол жүрмек болған. 

Бұл сапардың әдепкі «қыдырыстан» 

өзгешелігі, кеншілер Үкіметке 

наразылықтарын өз ауыздарымен 

айтып, хат-талаптарын өз 

қолдарымен тапсырмақшы еді.

Атыраулық құқық 

қорғаушылар мен балық 

қорын қорғаушы органдар 

қызметкерлері Каспий 

теңізінің Қазақстанмен 

шектесетін аумағында 

заңсыз балық аулап 

жүрген әзірбайжандық 

браконьерлерді ұстады.

Түнгі клубтарда есірткі 

саудасы тыйылмай тұр

Қалалық есірткімен күрес 

басқармасының уәкілдері әзірге 

аталған клубтың атын атамауды 

жөн көріп отыр. Алайда сол 

мекеме соңғы үш жыл бойы қара 

тізімдегі түнгі клубтар қатарында 

болған. Оған қоса осы мекеменің 

иесі бірнеше рет жауапкершілікке 

тартылған.

«Бұл түнгі клуб – лицензиясынан айы-

рыл ған алғашқы бес мекеменің бірі. Ал қо-

жайынның ауысуы жағдайды өзгерте қой-

маған.  Бұрынғы  қалпы  есірткі  сатуды 

жал  ғастырып  келген.  Жасырары  жоқ,  біз 

соңғы  уақытта  ойын-сауық,  көңіл  кө те ру 

орын дарына  тексеруді  жиі  жалғастырып 

отыр мыз.  Соған  қарамастан,  есірткімен 

әуес тенушілер қатары сиремей отыр. Тіпті 

мекемедегі ішкі қауіпсіздік қызметкерлері 

де есірткі сатып пайда табуды қолайлы көр-

ген.  Жасөспірімдер  арасында  жағым сыз 

құбылысты болдырмау тұрғысында мек теп 

инспекторларын қамтыған арнау лы рей д-

тер  де өткізіп келеміз. Түнгі 11-ден соң қаң-

ғып  жүрген  балаларды  міндетті  түрде 

жауап қа тартатын боламыз», – дейді Ал ма-

ты қаласы ІІД Есірткі бизнесіне қарсы кү рес 

басқармасының бастығы Денис лос кутов.

Жоғарғыдағы  түнгі  клубқа  жедел  топ 

таң  алагеуімінде  енген.  Абыр-сабырды 

пай даланып,  қонақтардың  бірі дәретха-

на ға ба рып,есірткіні төгіп үлгерген. Ол ша-

шып жібер ген лСД таблеткалары мен ма-

ри  хуана шөбі,темекі қоспасын сарап шы лар 

тәркілеп алып, арнайы тексеруге жөнелтті. 

Алайда кім төккені әзірге бей мә лім.

«Енді  бар  айыпты  клуб  иелері  өз 

мойын дарына алуы тиіс. Себебі бір жыл 

бұрын Алматы қаласы ІІД басшылығы мен 

қаладағы ойын-сауық мекемелері басшы-

ла ры өзара кездесу ұйымдастырып, есірт-

кі ге қарсы үгіт-насихат жұмыстарын өріс-

тет кен  болатын.  Сол  кезде  есірткі  сату 

фак тісі  әшкереленген  клуб  иелеріне  де 

қыл мыстық іс қозғалуы мүмкін деген ес-

кер ту болған. Бұл жолы сол «уәде» орын-

далуы  әбден  мүмкін»,  –  деп  мәлімдеді    

Д.лос кутов.Арман ЖУСАНБАЙ

Қазақтар сұлулықты қыздың ажарына 

қарап бағаласа, Батыста келiстi тұлға мен 

түзу  балтыр  деп  есептейді.  Бүгiнде  әлем-

дегі  әйел  заты,  соның  iшiнде  қазақ  қыз-

келiн шектерi  де  Голливуд  жұлдыздарына 

қарап бой түзей бастады. Танымал ки но-

жұл дыз  Кэмерон  Диас  «өз  фигурамды 

сақ тау  үшiн  маған  қаншама  азап  шегуге 

тура келгенiн бiлсеңiздер ғой» деп мойын-

дай ды.  Атақты  футбол  королiнiң  жұбайы 

Виктория Бэкхемге Американы мойындату 

үшiн үнемi ашқұрсақ жүрiп, қантсыз шай-

ды  қанағат  тұтуға  тура  келiптi.  Өкiнiшке 

қарай,  мамандар  «шай  диетасы»  арық-

тау дың  ең  төте  жолы  болғанымен,  оның 

тәбеттi  төмендетiп,  қатерлi  iсiк  ауруына 

шал дықтыратын  әсерi  барын  жасыр май-

ды. 

Алматы  қаласындағы  би  ансамблінің біріндегі  биші  артық  салмақтан  арылу 

мақсатында  дәріханадан қытайдың дәрі-

сін  сатып  алады.  Нұсқау  бойынша  дәріні 

суға араластырып, дереу ішу қажет. Бірақ 

бір күні жасаған дәріні суға салып, басқа 

бір  іспен  айналысып  кетеді,  есіне  түскен 

уа қыт та  дайындап  қойған  дәрісін  ішпек 

бол ған да,  дайындалған  дәрінің  ішінде 

жы быр лап жүрген майда құрттарды көріп, 

зә ресі қалмайды. Мұндай құбылысты көр-

ген қыз шошып, дереу дәрігердің көмегіне 

жүгінеді.  Тексеру  барысында  дәрігерлер 

қыздың ішінде осындай майда құрттардың 

бірнешеуін  анықтаған.  Сұлулықтың  жо-

лын да өздерін құрбан етуге дайын тұратын 

қан шама қыздар дүниеден өтті десеңізші! 

Оңтүстiктiң  бір  бойжеткенi  құрбы ла-

рының  кеңесiмен  арықтау  мақсатында 

қытай  таблеткасын  қолдан  сатып  алып, 

оны  жазылған  нұсқау  бойынша  қабыл-

дай ды.  Көп  ұзамай  пайда  болған  жөтел 

арада  төрт-бес  ай  өткенде  тiптi  күшейе 

түседi.  Бой жет кеннiң  халi  ауырлап,  иығы 

мен  қол дары  сырқырап,  бүйрегi  мен  ас-

қа заны  ауы рады.  Диагностикалық  ор та-

лықта  ем дел ген  қызға  дәрiгерлердiң  емi 

шипа бол май, онкологиялық диспансерде 

Арықтаймын деп ауру тауып алмаңыз

жатып,  жан  тапсырады.  Марқұмды 

тексерген дә рi герлер өкпесiнiң жартысын 

құрт  жеп,  тiптi  сүйегiне  өтiп  кеткенiн 

анықтапты.  Он ко лог  дәрiгерлер  мұндай 

жағдай біріншi рет кездесiп отырмағанын 

жасырмайды.  40-50  жыл  бойы  темекi 

тартқандардың  ба сында  мұндай  жағдай 

болмайды  екен.  Бұл  дәрілердің  күші 

никотиннен де күштi болғаны анық. 

Сонымен,  қытай  елінің  жасанды  таб-

лет каларынан  келетiн  қауiп  күшейген 

сайын  интернет  беттерiнде  «Фуянькан», 

«Миаози»  (бір  айда  –  5-10  келi),  «Мяо 

Тяо» (бір  айда – 7-8 келi), «Килокиллер 

Ап по лон»  (ерлер  үшiн)  капсулалары  мен 

«Чжели  бұрыш  майы»  кремi,  «Цзю 

Минцзы»  кофе  шайы,  «ли  да»  тазарту 

шайы  туралы  жар на малардан  көзіңді 

алып  жүре  алмайсың.  Жеке  поштаңды 

ашып қалсаң да, арық тау дың жолы деген 

жар намаларды  көріп  қа ласың.  Олардың 

бағасы  да  әртүрлі  болып  келеді.  Қол же-

тім ділері  4  мың  теңгеден  30  мың  теңге 

аралығында  тұрады.  Олар  әр  адамның 

мүмкiндiгiне  байланысты  белгi ле недi. 

Әйтсе де «iшiнде әбжыланы бар» дәрi лер-

дiң қай дәрiханада сатылатынын бiлу әсте 

мүмкiн  емес.  Олар  желілі  мар кетинг 

бойынша сатылады.Айгүл Әуелбекова, дәрігер­диетолог: 

 – 1998 жылы әлемде 250 млн адам се мiздiктен  зардап  шексе,  2025  жылы 

бұл  көрсеткiш  300  миллионға  жетедi 

деп күтiлуде. Семiздiктiң тұқым қуа лай­

тын  (кон сти туциялық),  эндо кри но ло­

гия лық ау ру лардың себебiнен және та­

мақты  көп  iшкеннен  (алимен тар лық) 

бо латын  түрлерi  бар.  Оның  iш ке  май 

жинайтын  түрi  (вис це ралды  се мiз дiк) 

ден саулыққа  аса  зиян.  Семiз дiк  арте­

рия лық  гипертензия,  жүрек­ише мия 

ауруы, қант диабетi, он ко ло гия лық ау­

ру лардың  жоғарылауына  әке ледi.  Сол 

себептi кез келген адам ем қабылдамас 

бұрын дәрiгерге қаралып, мiндеттi түрде 

семiздiктiң себебiн анық тап алуы тиiс. 

Дәрігерлер семiздiктiң барлық түрiнде 

диетамен  тамақтануға  кеңес  бередi. 

Тәулiгiне (барлығы – 1200 ккал) 300 гр ет, 

көкөнiс тұтынып, нан мен тәттiнi до ға руға 

тура  келедi.  Сондай-ақ  аптасына  екi  күн 

тек  айран  немесе  көкөнiс  салаты  мен 

жемiс-жидек  қана  тұтынып,  ашығуға 

болады.  Дене  салмағын  түсiру  үшiн  реттi 

жаттығулар, жүгiру, жүзу, велосипед тебу, 

секiру  маңызды.  Әрине,  бұл  айтылған 

кеңестер  артық  салмақтан  арыламын  де-

ген жастарға арналғанын ұмытпау ке рек. 

Адам  кез  келген  нәрсеге  саналы  көз-

қараспен  қарап,  соңынан  өкiнiште  қала-

тын дай  iс-әрекет  жасаудан  сақтанғаны 

жөн. Осы себептi қыз-келiншектердiң гол-

ливудтық  жұлдыздарға  көп  елiктей 

бермей,  әркімнің  берген  кеңесіне  жүгін-

бей,  дәрiгердiң  кеңесімен  диетаға  отыр-

ғаны  абзал.  Олай  жасамаған  жағдайда 

жа санды  қытай  дәрілеріне  жасырынған 

құрт  дені  сау  адамға  ажал  төндiрмесiне 

еш кiм кепiлдік бере алмайды...Раушан ПЕРНЕхАНҚыЗы

қоғам


Жиырмасыншы ғасырдың соңынан бастап қыз-келіншектеріміз 

семіздікпен күресе бастады. Себебі біздің күнделікті қолданатын 

тамағымыз да өзгерді. Уақыттың тығыздығына байланысты жүре 

жейтін тағамдар көбейді. мына қарбалас өмірде кейбір жұмысқа

сабаққа асыққан қыз-келіншектер таң сәріден кетіп, түскі ас ішуге 

уақыты болмай, бәрін жинап, кешкісін бірақ ішуді әдетке айналдырды. 

Дәрігер-диетологтардың айтуына қарағанда, дұрыс тамақтанбау да 

адамдарды семіздікке апарап соғады. Одан құтылуды көздеген әйел 

заты түрлі амалдарды жасап жатады. 

Қырғыз-қазақ 

шекарасынан 

қару табылды

Жамбыл облысының 

Қырғызстанмен шектесетін 

аймағы бүгінде қауіпті аймақ 

болып тұр.

Әсіресе қару-жарақ мәселесі ушығып 

барады.  Күні  кеше  тәртіп  сақшылары 

«Қару-2010» алдын алу шұғыл іс-шарасы 

ба рысында  Қырғызстанмен  шектесетін 

мемлекеттік  шекараның  430-шақы-

рымындағы  Чумыш  ауданының  айма-

ғынан  белгісіз  біреулер  жасырып  кеткен 

қару-жарақты қолға түсірді. Оны полиэ ти-

ленді пакетке салып, тастың астына жасы-

рып кеткен. Оның ішінде бір Калашников 

автоматы,  10-калибрлі  автоматтың 

магазині, РГД-5 гранатасы, Макаров пис-

толеті мен әртүрлі мөлшердегі 64 патрон 

бар болып шықты. Қазір бұл қару-жарақ-

тардың  кімге  тиесілі  екендігі  анықталып 

жатыр.  «Қару»  операциясы  барысында 

шекарамен шектесетін аудандарға арнайы 

16 бөлім қойылды. 24 ұшқыр топ пен екі 

атты және 42 жаяу тәртіп сақшысы жұмыс 

атқарып жатыр. Бұл шараға 320 полиция 

қызметкері  тартылған.  Осы  шара  ба-

рысында  қару-жараққа  байла ныс ты  24 

қылмыстық іс ашылды. Қордай ау да нын-

дағы  Сұлутөр  ауылының  тұрғыны      

К.Асқарбаевтың гаражын тінту барысында 

қолдан жасалған винтовка мен патрондар 

табылған. Қазір осы факт бойынша тергеу 

жұмыстары жүргізілуде. Заңсыз айна лым-

нан  48  қару  мен  59  патрон  тәркіленді. 

3902 қару иесі тексерілген. Қару ие ле нуге 

лицензиялық  шешімі  жоқ  аза мат тардан 

256 қару алынды. Төрт ай ішінде 526 қару 

тәркіленген. Өткен жылғымен салыс тыр-

ғанда  айналымнан  алынған  қару-жарақ 

көлемі 13,5 пайызға артқан. Гүлжан КӨШЕРОВА, Тараз

А

бай ОМАРОВ (колла

ж)

ТҮЙІНБілім беру саласында бірнеше жылдық тәжірибесі бар ұстаздар пі кі рінің 

өзі  осылайша  екіге  жарылып  отыр.  Әрине,  қоғам  болған  соң,  түрлі  көз-

қарастар мен пікірлердің болуы заңды. Десек те, біз бұл саланың тә жірибе 

алаңына  ғана  емес,  думанды  кеш,  сауық-сай ранның  ұйытқысына  ай-

налуына жол беріп, қарап отыра бергеніміз жараспайтыны тағы бар... 

Әзірлеген мәриям ӘБСАТТАР

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№81 (307) 20.05.2010 жыл, бейсенбі                 

www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

нарық

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

ҚР  Ауыл  шаруашылығы  министрлігі 

мен  Иран  жағы  өкілдері  жүргізген  келі­

сімнің  нәтижесінде  осы  елге  бидайды 

экспорттау  төңірегіндегі  түйткіл  шешімін 

тапты. Бұл туралы министрліктің баспасөз 

қызметі  кеше  ғана  хабарлады.  Сөйтіп, 

Ирандағы Мазандеран провинциясының 

Ауыл  шаруашылығы  басқармасы  мен 

табиғатты  қорғау  мекемесі  тарапынан  4 

мамырда  салынған  тыйым  алынып  тас­

талды.  Осы  бағытта  өзіміздің  Сыртқы 

істер  министрлігі  де  қолдау  көрсеткенін 

атап өткен жөн. 

Кеше  Иран  порты  елімізден  барған 

экспорт  жүгін  қабылдай  бастады.  Темір­

жол трафигіне қатысты мәселе де оң ше­

ші мін  тапты:  22  мамырда  өткізу  бө лім­

шелері ашылады.

Ирандағы «бидай мәселесі»

шешілді ме?

Өткенде Иранға қазақстандық бидайды экспорттауға бөгет 

қойылғаны туралы жазған едіңіздер. Сол мәселе қалай шешілді?

Орманбек ЖАНДОСОВ, Қостанай облысы

Пәтерін жалға беретіндер есепке тұрғаны жөнМенің екі пәтерім бар. Біреуін жалға беріп қойған едім. Кеше теледи дар-

дан жалға берілетін пәтер иелерін қыспаққа алады екен деген хабарды естіп 

қалдым. Ол қалай болмақ?

Амалбек МЫРЗАБЕКОВ

Расында да, Салық комитеті пәтерді жал­

ға  беретін,  алайда  одан  түсетін  табыс  үшін 

салық  төлемейтін  тұлғаларды  анықтау  ша­

ра ларын  жүргізуді  бастапты.  Бұл  туралы 

Қар жы  министрлігі  Салық  комитетінің  төр­

аға сы Дәулет Ерғожиннің өзі айтты. «Әдетте 

пә тердің жалға берілгені туралы көршілері, 

пәтер  иелері  кооперативі  не ме се  учаскелік 

инспектор біледі. Біз қазіргі таңда пәтер ие­

лерінің кооперативімен ты ғыз жұмыс істеу­

де міз», – деді Д.Ерғожин. 

Осы  орайда  ол  Салық  комитеті  қазіргі 

таңда мұндай бизнесті табыс көзіне ай нал­

дырған көптеген адамдарға салық ор ганына 

келіп  есепке  тұрып,  салық  дек ла рациясын 

өткізу  жөнінде  хабарлама  жі бергенін  атап 

өтті.  Егер  пәтерді  жалға  бе ретін  адам  жеке 

кә сіпкер  болса,  онда  ол  осы  бизнестен  тү­

сетін табыстың 3 пайызын салық ретінде тө­

леуі  тиіс.  Пәтерді  жалға  бе ретін  адам  үшін 

жеке кәсіпкер ретінде есеп ке тұрғанның пай­

да сы зор. Ол заңды тұл ғалармен де жұмыс 

іс теп, олармен рес ми келісімшарттар жасай 

алады.

Салық комитеті зейнетақы мен 

әлеуметтік төлемдерді де қадағалайды

МЕМлЕКЕТТіК ОРгАнДАРСалық қызметі органдары жинақтаушы зейнетақы қорларына 

міндетті зейнетақы жарналарының және Мемлекеттік әлеуметтік 

сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы 

аударылуына бақылауды жүзеге асыратыны белгілі. Төмендегі 

мақалада комитет халықтың құқықтық-экономикалық сауаттылығын 

арттыру мақсатында бұл кешенді шара қалай жүзеге асатыны жөнінде 

егжей-тегжейлі түсініктемесін ұсынады.

Жабық шекара қырғыз 

экономикасына

залалын тигізуде

ЖИын


Естеріңізге  сала  кетелік,  көрші  елдегі 

саяси  тұрақсыздыққа  байланысты  қазір 

Қыр ғыз Республикасы мен Қазақстан ше­

ка расы  біржақты  тәртіп  бойынша  жабық 

бо лып табылады. 

«Біз  Қазақстан  Президентінен  және 

Қыр ғыз  Республикасының  уақытша  үкі­

метінен жеміс­жидек пен көкөніс бойынша 

«жа сыл дәлізді» ашуды сұраймыз, осы ба­

ғытта екі ел үкіметтері өзара келісімге келуі 

ке рек деп есептейміз. Олай болмайынша, 

Қазақстан  нарығындағы  қырғыздарды 

қы тай лар ығыстыруы мүмкін. Ол өз ке зе­

гін де біздің елдің азық­түлік қауіпсіздігіне 

қауіп төндіріп, онсыз да жағдайы мәз емес 

фермерлердің  кәсібінен  қол  үзуіне  әсер 

етуі мүмкін», – дейді Қырғыз фермерлері 

сая си партиясының төрағасы  Қ.Асылбеков 

осы мәселеге қатысты өткізген арнайы бас­

   пасөз мәслихатында. Көршілердің пай  ым ­

дауынша,  шекара  ашылмаса,  Қазақ  ­

стандағы  жеміс­жидек  пен  көкөніс  өнімі 

тағы қымбаттауы ықтимал. 

Алайда  таяуда  осы  мәселеге  қатысты 

пікірін білдірген экономикалық даму және 

сауда министрі Жанар Айтжанова «біздегі 

аталған 

ауылшаруашылық 

өнімінің 

қымбаттауы  қырғыздағы  жағдаймен  де, 

шекараның  жабылуымен  де  байланысты 

емес екенін» айтқан еді.

– Тіпті шекара ашық болған жағдайда 

да  жеміс­жидек  пен  көкөністің  бағасы 

қымбаттайды,  өйткені  бұл  –  маусымдық 

фактор.  Мәселен,  былтыр  шекара  ашық 

болғанда  да  аталған  өнімдер  бойынша 

баға  өсімі  тіркелді  емес  пе?..  Сондықтан 

бұл арадағы басты мәселе – меніңше, же­

міс­жидекті сақтау бойынша инфра құ ры­

лым ның  жеткіліксіздігінде,  –  дейді  ми­

нистр ханым.Қазақстан ауыл 

шаруашылық өнімі нары-

ғындағы қырғыздарды 

қы тай лар ығыстырып 

шығуы мүмкін. Осылай 

дабыл қаққан көрші елдің 

фермерлерінің саяси 

партиясы Қазақстанмен 

арадағы шекараны ашуды 

сұ райды. Аталған партия 

бас шысы Қ.Асылбековтің 

ай туынша, экономикалық 

блокада елдің азық-түлік 

қауіпсіздігіне қауіп төндіріп

қырғыз фермерлерінің жағ-

дайын күрт нашарлатады. 

Соның салдарынан олар 

Қазақстандағы жеміс-жидек 

пен көкөніс бағасы тағы 

қым баттауы мүмкін дегенді 

айтады.

ӘР

іПТЕСТі

К

Экспорттық өнімдерді сертификаттауды 

жеңілдету қажет

Ауқымды жобаны 

іске асырмақ

Шетелдерге шығарылатын 

өнімдерді сертификациялау 

процесін жеңілдету керек. 

Сондай-ақ Кедендік 

одаққа ортақ сертификат 

енгізу – күн тәртібіндегі 

мәселе. Бұл үдерісті ашық 

түрде өткізу арқылы тауар 

экспорттаушыларға қолайлы 

жағдай жасаған абзал. 

Алматыда ұйымдастырылған 

Ресей мен Қазақстанның 

сарапшы-аудиторларының 

басқосуына қатысқан 

сарапшылар осындай пікірде. 

Жамбыл облысының 

әкімі Қанат Бозымбаев пен 

«Альянс Банк» АҚ басқарма 

төрағасы Мақсат Қабашев 

әлеуметтік-экономикалық 

бағдарламаларды жүзеге 

асыру және оларды 

бірлесіп жасасу, тиімді 

ынтымақтастықты, 

ұзақ мерзімді және 

стратегиялық әріптестік 

орнатуды қарастыратын 

ынтымақтастық туралы 

меморандумға қол қойды.

Тауар шығарылған мемлекетті анықтау 

сараптамасы мен өнімді сертификациялау 

мә селелері талқыланған жиынға Ресейдің 

және  Қазақстанның  сауда­өнеркәсіптік 

па латаларының  сарапшылары  қатысты. 

Ма мандардың сөзіне қарағанда, Кедендік 

одақ  аясында  тауардың  шығуы  туралы 

сер тификатты рәсімдеу процесін жеңілдету 

қажет. Яғни шетелдерге тауар жөнел те тін­

дер ге  қолдау  жасаған  дұрыс.  Мәселен, 

бе кітілген жүйе бойынша еліміздің әр ай­

ма ғындағы сауда­өнеркәсіптік палаталары 

ай сайын әртүрлі мемлекеттерге шамамен 

5000­дай сертификат береді екен. Осыны 

айтқан мамандар преференция бойынша 

заң  талаптарын,  негізінен,  отандық  тауар 

өндірушілердің білуі қажеттігін жеткізді.   Бекзат  ҚАЛИЕВ,  ҚР  Сауда-өнеркәсіптік 

палатасының вице-президенті:

–  Біз  бағдарламамен  қамтамасыз 

етудің екі елге ортақ бірыңғай жүйесін 

енгізу  жөнінде  Ресейдің  Сауда-өнер-

кә сіптік палатасымен келіссөздер жүр-

гізіп жатырмыз. Алдын ала бағалауымыз 

бойынша бұған шамамен 1,5 миллион 

рубль жұмсалады. Егер бұл жүзеге асы-

ры латын  болса,  ресейлік  кеден  қыз-

метінің кез келген қызметкері тауардың 

шы ғуы  туралы  сертификат  нөмірінің 

заң ды екеніне оңай көз жеткізе алады. 


1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал