Әрине, бұл өте жақсы бас та ма болар еді. Өз басым бұл пікірдіжүктеу 0.68 Mb.

бет1/7
Дата16.02.2017
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

ИӘ

– Әрине, бұл өте жақсы бас та-

ма болар еді. Өз басым бұл пікірді 

қол дай мын.  Ұлттық  бұ йым дар  ба-

ғасын  арзан да тудың  ма ңы зы  ерек-

ше. Осы орайда ұлт тық бұ йым дар 

бағасын  арзандату  мақ  са тында 

нау рыз  айында  кәсіп кер лер ді  са-

лық 

тан босату қажет-ақ. Нау рыз 

ме  рекесінің  бір  ай  көле мін де  той-

ла 

 

на тынын ескерсек, осы ай бо-

йы на ұлттық бұ йымдардың ба ға-

сы арзандаса, халық оны жаппай 

са тып алып, үйлеріне қой са, жара-

сым 

 

ды болар еді. Жаңа жылда шыршаны  жылты рақ пен  безен-

діріп, төрге орнату әр отбасында 

дәстүрге айналған. Оның орнына 

наурыз айында әр үй 

дің көр 

некі 


жерінде ұлттық на 

қыштағы бұ-

йым  дар орын тапса, бұл да болса 

нау рыз тойының сәні бо лар еді. ЖОҚ 

– Кәсіпкерлерді салықтан бо-

сату, босатпау идеясының қан ша-

лықты дұрыс екенін білмеймін. Бі-

рақ ұлттық бұйымдардың ба ға сын 

арзандатуға қарсымын. Өйт  кені ол 

күнделікті тұ 

тынатын азық-түлік 

тауары емес. Оны күн са йын са тып 

ала да бермейміз. Ұлт 

 

тық бұ-


йымдар жасайтын зер гер, ше бер-

лердің өзі санаулы ға на. 

Оның үстіне, қазір қоғамда 

«Ұлт тық бренд дегеніміз не?» де-

ген мә селе көп көтеріліп жүр. Сон-

дықтан мұндай бұйымдар арқылы 

ұлттық брендімізді де көрсетуге 

бо лады.  Жалпы,  кә де сый лар  ұлты-

мыз дың  насихатын  арт ты рып,  елі-

міз ді  танытуда  тап тыр майтын  жар-

на ма деуге де болады. Осы орайда 

оны арзандатудың еш қа жеттілігін 

көріп тұрғам жоқ. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№48 


(500) 

19 наурыз, сенбі

2011 жыл

3-бетте

Нұрлан ӨНЕРБАЕВ, 

Мәжіліс депутаты:

Бахаргүл ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ, 

«Әдемі-Ай» компаниясының 

бас директоры: 

ОЙ-КӨКПАР Ұлттық бұйымдар өндіретін кәсіпкерлерді наурыз айында салықтан босату керек пе?

Ұлттық сипатқа ие ою-өрнекті ұлттық киім, ұлттық 

бедерлі кәдесый, қазақы бұйымдар, тіпті қазақтың 

ұлттық тағамдарының бағасы да әрқашан қымбат болып 

келеді. Содан кейін бе, ұлттық бұйымдарды кез келген 

қазақтың төрінен кездестіре бермейміз. Бәрін қойшы, ең 

болмаса құлақ құрышыңды қандырар қоңыр үнді 

домбыра әр үйдің төрінде тұрып, қазақтың қара домалақ 

баласы кішкентай кезінен ұлттық аспабымызды ермек 

етіп өссе қандай ғанибет болар еді?! Бұл – қазақ 

баласының ұлттық құндылықтарды бала кезінен бойына 

сіңіріп өсуіне де мұрындық болар ма еді?! 

Осы орайда «ұлттық бұйымдардың кез келген 

шаңырақтан табылмауына олардың бағасының қымбат 

болуы әсер етіп отырған жоқ па?» деген ой еріксіз келеді...

Ұлттық бұйымдардың қолжетімділігін 

арттыру үшін ең болмаса наурыз айында 

кәсіпкерлерді салықтан босатсақ ше?!.

ШАР


А

Қалаулылар қаумалай жиналған мерекелік шара 

«Нау рыз» биімен ашылды. Сонан соң Мәжіліс төр-

ағасы Орал Мұхамеджанов құттықтау сөз сөйледі. 

«Мі 

 

неки, Тәуелсіз Қазақстан өзінің тағы бір кезекті Нау  рыз мейрамын тойлауды бастап жатыр. Осынау 

Ұлыс тың ұлы күні саналатын мейрамның мағынасын

мә нін, дәрежесін, тарихын енді ғана біліп келе жа тыр-

мыз. Өйткені көп жылдар бойы төл мереке елімізде 

той ланбай келді, ал онымен кеңірек қа уы шу дың өзі – 

Тә уелсіздіктің сыйы», – деді Орал Мұха мед жанов. Со-

ны мен қатар спикер Наурыз мей ра мының мәні мен 

ма ғынасына назар аудара келе, Ұлыстың ұлы күні күн 

мен түн теңеліп, бүкіл табиғат пен тіршілік атаулы жа-

ңа рып, түлей бастайтынын, адамзат та табиғаттың не-

гізгі және белсенді бөлшегі ретінде осы күні жаңарып, 

ал да тұрған шуақты күндерге үлкен үміт артып, тілек 

ті лейтінін жеткізді. «Олай болатын болса, Әз-Наурыз 

құт ты, алдағы шуақты күндеріміз көп, ақ мол болсын!», 

– деген тілегін айтты. Сосын төраға Наурыз мейрамы 

Шығыс жұртының Жаңа жыл мерекесі ретінде аталып 

өтетінін ескеріп, былтырғы Барыс жылындағы Наурыз 

мейрамы мен ағымдағы Қоян жылындағы наурыз 

ара 

лығында еліміз қол жеткізген жетістіктерге тоқ-талды. Бұл ретте спикер өткен Барыс жылы Қазақстан 

үшін бар лық салада да аса маңызды болғанына назар 

ау дар ды. «Әлемдік тығырықтан көп дүние жоғалтпай 

шық қан Қазақстанның былтырғы жылы жалпы ішкі 

өні мі 7 пайыздан асты. Ал ел тарихында тұңғыш рет 

үл кен саяси оқиға былтыр орын алды – ЕҚЫҰ-ға төр-

аға болып, ұйымның Астана саммитін өткізу ел ме ре-

йін асқақтатты. «Ағымдағы жыл да біз үшін аса ма-

ңыз ды. Өйткені Қазақстан биыл ШЫҰ төрағалығын 

қол ға алып, алдағы бір-екі айдың жүзінде Ислам кон-

фе ренциясы ұйымының сыртқы істер министрлері ке-

ңе сінің тізгіннін ұстамақ. Парламенттік қызмет тұр ғы-

сынан да зор міндеттер күтіп тұр: алдағы сәуір айында 

Түр кітілдес мемлекеттердің Парламентаралық ассам-

блея 

сына, ал мамырда ЕурАзЭҚ Парламентаралық ас сам блеясына төрағалық етеміз. Сөйтіп, Қазақстан 

Пар ламентінің қолына екі тізгін тиеді. Бұл – еліміз үшін 

зор абырой, биік белес», – деді О.Мұхамеджанов. 

Өзінің құттықтау сөзін төраға сайлау науқанымен қа-

тыс тырып аяқтады. «Қазақстанның Тәуелсіздігі, дамуы 

баян ды болғай, алдағы уақытта да дамудың куәсі бо-

лайық. Алдағы үлкен саяси науқанда халқымыз өзінің 

тиіс ті таңдауын жасап, Қазақстанды белестен-белеске 

жет кізетін Президентті дұрыс таңдауына тілектеспін!», 

– деді ол. Қанат ҚАЗЫ

Мәжіліс 

Жаңа жылды 

тойлады

Кеше Парламент Мәжілісінде халық 

қалаулылары мен палатаның Аппарат 

қызметкерлері Наурыз мейрамына 

байланысты мерекелік шара ұйымдастырып, 

Ұлыстың ұлы күнін салтанатты жағдайда 

атап өтті. Жиын барысы мерекелік шағын 

концерттік бағдарламаға ұласып, соңынан 

мәжілісмендер Наурыз дастарқанынан дәм 

татып, көжесінен ауыс тиіп тарқасты. 

Ресей астанасы Мәскеуге жасаған 

ресми сапары аяқталысымен Ақтөбе 

облысына келген Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев кеше полиэтиленді 

құбыр өндіретін зауыттың тұсауын кесті. 

Іске қосылған өндіріс ошағы тұрғын үй – 

коммуналдық шаруашылық және мұнай-газ 

салаларында қолданылатын полиэтиленді 

құбырлар шығарумен айналысады. 

Үдемелі индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасы негізінде тұрғызылған 

зауыттың қуаттылығы жылына 20 мың 

тонна полиэтилен құбырларын шығаруға 

қабілетті.

ДАТ!

6-б

етте

Шәкір ЫБЫРАЕВ:

«Наурыз келгенде жер бетін 

нұр шалады» деген ұғым 

исламнан әлдеқайда бұрын 

пайда болған...

ОЙТ


А

ЛҚЫ


Наурызнама идеологиясы хақында наз

Нұх пайғамбар заманынан бастау алған Әз-Наурыз 

мейрамы күллі түркі жұрты, Кіші Азия мен Орта Азия 

елдерінде (тіпті шығыс славян халықтарында Наурыз 

мейрамының атрибуттары сақталған) үш мың жылдан 

бері тойланып келеді. Көнеден ежелгі гректер «патрих», 

бирмалықтар «су мейрамы», тәжіктер «гүл гардон», 

«бәйшешек», «гүлнаурыз», хорезмдіктер «наусарджи», 

татарлар «нардугаш», буряттар «сагаян сара», соғдылықтар 

«наусарсыз», армяндар «навасарди», чуваштар «норис 

ояхе», Түркия «Сұлтан-й-Наурыз» деп әрқилы атап, тойлап 

келе жатқаны халықаралық мереке ретінде Наурыздың 

тарихи тамыры терең әрі жағрапиясының ауқымды 

екенін айғақтаса керек. Көнедегі Русьте христиан діні 

қабылданғанға дейін Жаңа жылды бірінші март күні қарсы 

алу дәстүрі болса, ағылшындар XVIII ғасырдың бас кезіне 

дейін Жаңа жылды 26 мартта тойлап келді.

Кеңес өкіметі тұсында «діни мей-

рам» деген сылтаумен 1926 жы 

лы 


мерекелеуге тыйым салынған Әз-

Нау рызды арада 62 жыл өткен соң, 

яғ ни алғаш рет 1988 жылы ұлтымен 

қай 


та қауыштырған Өзбекәлі Жә 

ні-


бе ков: «Наурызды елден, елді Нау-

рыз дан ажыратуға болмайды», – де-

ген еді. Алайда Тәуелсіздік алғалы 

бе рі Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мей-

ра мын асқақтата тойлаудың орнына 

ақ шаңқан киіз үйлерге шен-шек пен-

ді 

лер мен бай-бағландардан өзге жанды жолатпайтын сараңдық пиғыл 

мен елді мезі ететін жаттанды сах на-

лық көріністер, даңғаза концерттер 

ұйым дастырудан әрі аспай, төл мей-

рам 

ның қадір-қасиетін аяқасты ет-кеніміз жа 

сырын емес. Ауылдағы 

аға йын өз бе тімен ұйымдасып, тәп-

тәуір атап өтеді. Ал қалалық жерде 

Наурызды әдет 

тегі өзін 

дік пәлсапа 

мен мән-маз мұннан ада көше мей-

ра 

мы деп түсінетін бол дық. Шыны 

ке рек,  шаһарларда  Нау рыз ды  қалай 

той 

лау керектігін біле бер мейміз. 

Өйт кені  оны  тойлаудың  тұ жы рым-

дамасы,  кешенді  бағ дар ла масы,  не 

жо басы жоқтың қасы. Жалғасы 2-бетте   

Елбасы алдында кәсіпорынның бүгінімен 

таныстырған «Актюбстройхиммонтаж» ЖШС 

директоры Серік Ахметалин зауыттың тұрғын 

үй – коммуналдық шаруашылық және мұнай-

газ салаларында қолданылатын полиэтилен 

құ  быр ларын  шығарумен  айналысатындығын 

айтты. Мемлекет басшысы басқару пультін 

бас  қаннан кейін іске қосылған конвейер ал-

ғаш қы өнімді шығарды. Бұл жоба үдемелі ин-

дус 

триялық-инновациялық даму бағдарла-ма 

сының аясында жүзеге асырылып отыр. 

Жаңа зауытта диаметрі 20-дан бастап 630 

мили 


метрге дейінгі полиэтилен құбырлары 

өнді 


ріледі. Мұндай құбырлар тұрғын үй – 

ком мунал дық  шаруашылығында,  мұнай-газ 

сала 

сында кеңінен қолданылады. Өндірісте ал дың ғы қатарлы инновациялық технология-

лар дың қолданылуы мен жоғары сапалы ши-

кізаттың пайдаланылуының арқасында, за-

уыт 


тың өнімі халықаралық стандарттардың 

ең жоғарғы талаптарына жауап бере тін бо ла-

ды. Сондай-ақ зауыт басшылығы Елба сы ал-

дын да «өнім елдің батыс өңірінде гі сұра нысты 

өтей алады» деп нық сенім мен айтты. Жаңа 

кә сіп  орын басшысы Серік Ахметалиннің ай-

туын ша, аталған жобаға 900 млн теңге кө ле-

мін 


де инвестиция салынған. Қаржы «Нұр-

банк 


тің» несиесі есебінен төленді. Жобаны 

жүзеге асыру барысында ақтөбеліктерге 150 

жаңа жұ мыс орны ашылған. 

Жалғасы 2-бетте 

Наурыздың 21-і күні Астана уақытымен 

05 сағат 21 минутта

 күн мен түн теңеледі

Ауылдың гүлденгені – Қазақстанның гүлденгені

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

А

сха

т ҚА


ЛЖ

АНОВ (фо


то)

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

2

e-mail: info@alashainasy.kz

№48 (500) 

19.03.2011 жыл, сенбі                  

www.alashainasy.kz

НАУРЫЗДЫҢ 21-І КҮНІ АСТАНА УАҚЫТЫМЕН 05 САҒАТ 21 МИНУТТА КҮН МЕН ТҮН ТЕҢЕЛЕДІ?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Наурыз мейрамы – халықаралық мереке. Шығыс өркениетіне 

жататын халықтар үшін Жаңа жыл болып есептелетін бұл мереке 

қай мемлекеттерде ресми түрде тойланады?

Ерзат ЖАМАНБАЙ, Семей

Наурыз кезінде бізде наурызкөже әзірлеу дәстүрге айналған. Көршілес өзбек 

халқында Ұлыстың ұлы күні «сумалак» деген тамақ жасайды екен. Бұл қандай 

тағам?

Нәзира МҰХТАРБЕК, Алматы

«Сумалак» деген не?

Қай мемлекеттер Наурызды ресми тойлайды?

Халықаралық Наурыз мейра-

мы кезінде жаңа жыл басталаты-

нын Шығыс халықтарымен қатар, 

өзге өркениет өкілдері де мойын-

дайды. Тіпті қазіргі қолданыстағы 

күнтізбеден бас тартып, алдағы 

уақытта әмбебап күнтізбе әзірлеу-

ді ұсынушылар Наурыздың ерек-

шеліктерін естен шығармайды деп 

үміттенеміз. Десек те, қазірдің өз-

інде Наурыз мейрамын Қазақстан, 

Әзірбайжан, Албания, Ауғанстан, 

Босния және Герцеговина, Үндіс-

тан, Иран, Қырғызстан, Пәкістан, 

Тәжікстан, Ресей құрамындағы Та-

тарстан, Башқұртстан сияқты мем-

лекеттер ресми түрде атап өтеді. Со-

нымен қатар Түркия, Өзбекстанда да 

мемлекеттік мейрамдар қатарына 

енгізілген. 

Сумалакты тек қана өзбектер емес, соны-

мен қатар қырғыз, тәжік, иран, т.б. халықтар 

Наурыз мейрамы қарсаңында әзірлейтін 

көрінеді. Бидай қайнату, мақтаның майын 

қосу арқылы дайындалатын тағам. Бір 

қызығы, сумалак неғұрлым көп уақыт дайын-

далса, соғұрлым дәмді болады екен. Тіпті 

20-24 сағат бойы әзірленетін кездер бола-

ды. Қалыптасқан дәстүр бойынша, сумалак-

ты ән айтып отырып, билеп, әзілдесіп жүріп 

пісіру қажет екен. Қазақтар наурызкөжені 

қалай құрметтесе, өзге халықтар сумалакты 

солай қадірлейді. Олар сумалак физикалық 

және рухани күш-қуат береді деп сенеді. 

Ирандықтар хафт син әзірлейді. Бұл кейбір 

елде «хафт шин» деп те аталады. Бұл тағамды 

сарымсақ (медицина белгісі), алма (әдемілік 

пен денсаулықтың белгісі), аскөк (табиғаттың 

жаңаруы), зәйтүн (махаббат белгісі), сірке 

суы (қайырымдылық пен төзімділік), нан 

(жетістік пен табыс) және жемістің бір түрі су-

махты қосу арқылы дайындайды. 

ОЙТ


А

ЛҚЫ


САПАР

Қазақ еліне Ұзақбай Желдірбайұлының 

сіңірген еңбегі орасан. Бұл туралы төменде 

жаза жатармыз, газетіміздің кешегі нөмі-

рінен де оқыған боларсыздар. Тарихшы-

профессорларымыз көсіле сөйлеп, қазақ 

тарихында Құлымбетовтің орны қан-

шалықты зор болғанын баса айтты. Деген-

мен, өкінішке қарай, халқымыздың аяулы 

перзенті әлі күнге тарихтан өз орнын ала 

алмай келе жатыр.

— Бұл кісінің еңбегі әлі еленбей ке-

леді. Әкемнің есімі Кеңес Одағы кезінде 

де тарихтан орын алған жоқ, Тәуелсіздік 

алғаннан кейін де тарихқа кіргізілмеді. 

Егер жоғарыдағылар елеген болса, 120 

жылдығы республика көлемінде тойланар 

еді ғой. Ал қазір жетім қыздың туған күні 

іспетті қаланың музейінде ғана атап өтуге 

мәжбүрміз. Менің ренжитінім, алдымыз 

90-ға келді, артымыз 80-деміз. Ертең біз 

кеткен соң, Құлымбетовтің есімі тарихтан 

мүлдем сызылып қалады, — деп тебіре-

не сөйледі дөңгелек үстелдің алдында 

журналистерге сұхбат берген Орынша 

Қарабалина-Қазыбаева.

Сонымен, белгілі тарихшымыз Жұма-

бек Ашуұлы жүргізген дөңгелек үстелге 

осы саланың көптеген марқасқалары 

қаты сып,  әрқайсысы Ұзақбай Құлымбе-

товтің өмір жолы туралы өз түйгендерін 

жеткізді. Бас баяндаманы тарих ғылымы-

ның док 

торы, профессор Тілеу Көлбаев 

жасады.

— Тәуелсіздік алғалы бері қаншама асыл азаматтарымызды еске түсіріп 

отырмыз. Кешегі сталиндік, голощекин-

дік замандар кетті. Аллаға шүкір, қазір 

өз жоғымызды өзіміз түгендей алатын 

халдеміз. Бүгін, міне, асыл азаматымыз, 

белгілі қоғам қайраткері, сталиндік реп-

рессияның құрбаны Ұзақбай Құлым 

бе-


товтің өмірбаянына тоқталуға мүм 

кіндік 


туып тұр. Ұзақбай Құлымбетов атамыз 

Ақтөбенің Ырғыз ауданында дүниеге кел-

ген. Алғашында мұғалімдік қызметтен 

бастап, партия, совет қызметкері болып 

жоғарылап, мемлекет қайраткері дең-

гейіне дейін көтерілген. Айтайын дегенім, 

бұл кісі өте қиын кезеңде жұмыс істеді. 

Республикалық деңгейдегі шенге көтеріл-

ген кезде Сталин Қазақстанға Голоще кин ді 

жіберді. Ал онымен жұмыс істеу өте қиын 

еді. Бірақ сол кездегі диктатуралық жүйе-

ге қарамастан, Ұзақбай Құлымбетов елі 

үшін қызмет істеуін тоқтатқан жоқ. Бүгінгі 

халыққа, жастарға бұл кісінің түсініксіз, 

беймәлім тұстары көп. «Голо 

щекинмен 

бірге жұмыс істеген адам қалай 

ша хал-


қының қамын ойлауы мүмкін?» деп ой-

лаулары ғажап емес. Бірақ сол кездегі 

билікте отырып, халықтың қамын жеген-

дердің жайын түсіну үшін жағдайға 

солардың көзімен қарай білу керек. Олар 

Голощекиннің шешімдеріне қарсы шығып 

отырды. Өкінішке қарай, шамалары жет-

педі. Өзінің бір сөзінде Құлымбетов: «Қан-

ша қарсы шығып, талассақ та, Голощекин 

бізге өз дегенін істетіп отырды», — деген 

болатын. Ал 1938 жылы «халық жауы» 

жаласымен атылып кетті. Иә, сол кезде-

гі зиялы қауымның барлығы 1954-1958 

жылдар аралығында ақталып шықты. 

Енді біз бұлардың қара жағын іздемей, 

халқым деп қалай шырылдағандарын 

айтып, жастарға жеткізуіміз керек, — деп 

қорытындылады Тілеу Сәдуақасұлы.

Иә, расымен де, бізде сталиндік кезең-

де билікте отырған тұлғаларға деген теріс 

көзқарас қалыптасқаны жасырын емес. 

Алайда қазақтың Ұзақбай Құлымбетов 

секілді халқым деп еңіреп өткен ерлері 

аз болмаған. Бүгінгі мақсат – сол зия-

лы қауымның қателіктерін қазбаламай, 

жақсы істерін өнеге етіп көрсетуіміз қа жет. 

Көзді ашып-жұмғанша Құлымбетовтің 

125 жылдығы да келіп жетеді. Міне, 

халықтың аяулы азаматы болған Ұзақбай 

Желдірбайұлы туралы дүниелерді сол 

уақытқа дейін түгендеп, 125 жылдығын 

республика көлемінде атап өтіп, қазақ 

тарихынан ойып тұрып орын берсек, 

нұр үстіне нұр болар еді. Оның үстіне, 

тарихшы Жұмабек Ашуұлы да «бүгінгі 

дөңгелек үстелде айтылған барлық ұсы-

ныстарды Үкіметке жолдаймыз» деп ай-

тып қалды. Ендеше, айтылған іс аяқсыз 

қалмаса дейміз.

Әзиз ОРАЗБАЕВ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛҰлтын ұлықтаған тұлға

Кеше Алматы қаласы тарихының музейінде көрнекті мемлекет 

және қоғам қайраткері Ұзақбай Құлымбетовтің туғанына 120 жыл 

толуына орай, «Ұлтын ұлықтаған тұлға» атты дөңгелек үстел өтті.

Жоба іске қосылғаннан кейін еліміз-

дің батыс өңірлерінің құбырға деген 

сұра нысын қамтамасыз етеді. Ал келе-

шек 

те өнімдерді Ресейдің шекаралас аймақ тарына экспортқа шығару көзделіп 

отыр. 


Кеше сондай-ақ зауыт базасын 

да 


Үде мелі 

индустриялық-инновациялық 

даму бағдарламасының аясында облыс-

та және қалада жүзеге асырылып жатқан 

бір қатар  жобалардың  таныстырылымы 

бол 


ды. Ақпараттық стендтермен таны-

сып шыққаннан кейін, Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев облыстың бизнес-құрылым-

дарының өкілдерімен, оның ішінде ин-

дустрияландыру картасына енгізілген 

инвестициялық жобалардың басшыла-

рымен, «Бизнестің жол картасы — 2020», 

«Экспорттаушы», т.б. бағдарламаларына 

қатысушылармен кездесу өткізді. Мем-

лекет тарапынан кәсіпкерлікті дамытуға 

қолдау көрсетіп отырғаны үшін ақтөбелік 

бизнесмендер бірауыздан Президент 

ке 

алғыс білдірді. Ал Президент Н.Назар-баев бүгінгі ел экономикасының аху-

алы халықтың әлеуметтік-тұрмыстық 

жағдайын жақсартуға ықпал етіп отыр-

ғандығын айтты. «Зейнетақының 30 па-

йызға, 1 шілдеден бастап мемлекеттік 

қыз 


 

меткерлер жалақысының жоғары лауы 

экономикамыздың тұрақтылығының ар-

қасында», – деді Елбасы Н.Назарбаев. 

«он-лайн» жүйе 

сінде азаматтардың 

өтініштері мен талап-арыздары, де-

ректері бойынша істің жүргізілуін 

бақылайтын ақпараттық тер 

миналды 


көрсетті. Кездесу соңында ақ 

төбелік 


тәртіп сақшылары ҚР Президенті 

Н.Назарбаевтың қолынан 20 автокөлік 

пен 10 пәтердің кілтін алды. 

Мемлекет басшысы сондай-ақ Ақтөбе 

облысына сапары кезінде «Қоныс» спорт 

сарайында өткен «Ауылдың гүлденуі – 

Қазақстанның гүлденуі» жастар мара-

фон-эстафетасының ашылу салтанатына 

қатысты. «Жасыл ел» жастар еңбек отря-

дының республикалық штаб жетекшісі 

Ескендір Салиходжаев пен «Болашақ 

жо 


лы» Ақтөбе облыстық жастар бірлес-

тігі төрағасының орынбасары Назгүл Қа-

жы-Мұқан студенттік жасақтардың кең 

ауқымды шараға дайын екендіктерін ба-

яндады. 

2011 жылғы «Ауылдың гүлденуі — 

Қа зақ станның 

гүлденуі» 

республикалық 

жас тар  марафон-эстафетасына  бастау бер-

ген Мемлекет басшысы форумға қаты-

су 


 

шыларға марафонның жаңа маусы 

мы 

маз 


мұнды болатынына сенімді екендігін 

айтты. 


«Әдетте, көктемде бұлақтың көзін 

ашып, айналаны тазартады. Жастары-

мыз 

дың осы игі іске араласуы мені өте қуантады», – деді Н.Назарбаев.

Ақбаян БОЛАТБЕКҚЫЗЫ

Ауылдың гүлденгені — 

Қазақстанның гүлденгені

Соңғы кездері зиялы қауым 

өкіл дері, дәстүрді білетін үлкен кісі-

лер, жазушылар мен этног раф тар, 

тарихшылар мен әде 

биет 


шілер, 

қоғам, мәдениет, өнер қай-

раткерлерінің басын қосып, елі 

міз 


де 

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мере кесі нің 

кешенді концептуалдық негізде 

месі 


нақтыланып, оны жалпыұлттық ауқым да 

атап өтудің бағдарламасы жасалуы керек-

тігі айтылып жүр. Бәлкім, елге идео-

логиялық бағыт-бағдар беруге тиісті мұн-

дай бағдарлама жобасын «Наурызнама» 

деп атау керек шығар. Осы орайда, ұлық 

Наурыз мейрамын толық нәшінде той лау-

дың ұлттық-тарихи жаңғыру, мәде 

ни-

рухани, бірлік пен татулық, ақпа рат тық-насихаттық, адамгершілік пен эко 

ло-


гиялық,  интеграциялық-бауыр лас тық  тұр-

ғыдан жан-жақты зерделеу керек сияқты.
  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал