«Ән мен күй өнерінің қайнар көздері»жүктеу 128.21 Kb.
Pdf просмотр
Дата14.09.2017
өлшемі128.21 Kb.
#15332

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (

Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

     С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Тарих және құқық факультеті

Философия және мәдениеттану кафедрасы

050204-Мәдениеттану мамандық студенттеріне арналған

«Ән мен күй өнерінің қайнар көздері»

           

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

         

___________  Ақышев А.А.

       (қолы)      

20__ж. «___»____________

Құрастырушы: _________________аға оқытушы Д.Ж. Кемалова

        


Философия және мәдениеттану кафедрасы

                                                      

050204-Мәдениеттану мамандығының күндізгі оқу нысанындағы

студенттеріне арналған «Ән мен күй өнерінің қайнар көздері» 

                                 

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20__ж.   «___»____________кафедра   отырысында   ұсынылған

№_____ хаттама. 

Кафедра меңгерушісі______________ Ахметова Г.Ғ. 2010 ж. «____» ________

Факультет   оқу-әдістемелік   кеңесімен   құпталған  _________

20__ж. «_____»____________№____ хаттама

ОӘК   төрағасы  

  ________________   Батталов   Қ.Қ.

 

20___ж.


«_____»__________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Кемалова   Динара   Жанбыровна   –   философия   және   мәдениеттану

кафедрасының тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.

Кафедра №423 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 11532 Пән туралы мәліметтер

«Ән мен күй өнерінің қайнар көздері» пәні –

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының сағат

саны 


Бақылау

нысаны


барлы-

ғы

Дәріспракти-

ка

Зертха-налық

студия-


лық

жеке барлығы СРСП

2

3

13530

15

--

-

9045

Емт.


Бар-

лығы


3

135


30

15

9045

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Курстың   қысқаша   сипаты:  «Ән   мен   күй   өнерінің   қайнар   көздері»

пәні      қазақ  халқының   рухани    негізі  туралы   түсінік  береді.   Курсты    оқу

барысында студент қазақтың ән-күйін феномен  ретінде ашатын сұрақтармен

танысады, өнердің синкретті  сипатын, қазақ әлемінің дәстүрлі көрінісін, ән

мен күй туралы  аңыздарды зерттеп, түсінетін  болады. 

Пәннің мақсаты:  Қазақ халқының рухани мәдениетіндегі ән мен күй

өнерінің генезисі мен дамуы. Пәннің міндеттері: Ән және күйдің бастаулар туралы білім алу. 

Қазақ халықының өміріндегі ән мен күйдің ролі мен маңыздылығын ашу.        Оқушы пәнді оқу  барысында білуге міндетті:

- қазақ әлемінің дәстүрлі  көрінісін; 

- қазақтың ән-күйін феноменін;   

- ән және күйдің шығуы туралы аңыздар мен әпсаналар;

- тәңіршілдік  күнтізбесінің ән мен күй өнеріне әсер  етуін;

- өнердің  сөзбен байланысын, қазақ өнерінің синкретті  табиғатын; 

-дәстүрлі  қазақ өнері туралы  қазіргі  зерттеулерді.

Пәнді игеру  барысында оқушы істей білуі керек:

Музыка   мәдениетінде   дәстүр   мен   бүгінгі   кезенді   салыстыру   арқылы

мәселелерді шешу;музыка мұрасы туралы алған білімді орынды қолдану.

5 Пререквизиттер: Қазақ тарихы, философия, дінтену, этика, эстетика.


Пәннің тақырыптық

жоспары


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/106 Пәннің мазмұны

6

.1 Пәннің тақырыптық жоспары

р/с


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны 

дәріс-


тер

практи-


калық

(сем)


Зертха-

налық


студия-

лық


жек

е

СӨЖ1 Кіріспе.

2

1-

-

-9

2

Қазақ әлемінің дәстүрлі көрінісініңүндестігі

2

1-

-

-9

3 Тәніршілдік қазақ халқының рухани

негізі ретінде

2

1-

-

-9

4

Ән мен күйдің халықтық салт –дәстүр, рәсімдермен 

байланысы

4

2

--

-

95

Ән және күйдің шығуы туралы

аңыздар мен әпсаналар

4

2-

-

-9

6 Қазақ   халқының   музыкалық

-поэтикалық дәстүрлері

4

2-

-

-9

7 Күйші институты

4

2

--

-

98

Ақындар институты 

4

2

99 Сал және сері институты

2

19

10 Қазақтың   дәстүрлі   музыкасы   және

XXғасыр.

2

19

         БАРЛЫҒЫ :

30

15

90

6 Курс компоненттері 

Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

1 Тақырып Кіріспе.

1 Ән және күй өнері пайда болуы туралы монографиялық зерттеулер.

4 Ш.Уалиханов қазақ халық ақындығының түрлері туралы.

2 А.В.Затаевич қазақ халық музыка зерттушы ретінде.

3 А.Жубанов қазақ халық  рухани мәдениетіндегі күй табиғаты және 

күйшінің рөлі туралы.

  

2 Тақырып Қазақ әлемінің дәстүрлі көрінісінің үндестігі 

1 С. Аязбекова гармония туралы ойы.

2 А.Кодар гармония туралы ойы. 

3 А.Мухамбетова гармония туралы ойы.

4 Батыс, шывғыс дәстүріндегі «Ғарыш ғармониясінің»  идеясы

3 Тақырып Тәніршілдік қазақ халқының рухани негізі ретінде  

1 «Тәніршілдік күнтізбесі» (А.Мухамбетова бойынша)

2 А. Кодар  «Тәнір» сөзінің этимологиясы туралы

3 Ж.К. Каракузова, М.Ш.Хасанов қазақ музыкасы үндестігі туралы  

5 Ғарыш үндестігі. (С.Аязбекова бойынша)  

4 Тақырып Ән мен күйдің халықтық салт –дәстүр, рәсімдермен 

байланысы.

1. «Бесікке салу» салт-дәстүрі және халық әні. (өзара байланыстары)

2.   «Тусау   кесу»   салт-дәстүрі   және   қазақ   халық   әндері.   (өзара

байланыстары)

3.   «Үйлену»   салт-дәстүрі   және   қазақ   халық   әндері     (өзара

байланыстары) 

4.   «Жерлеу»   салт-дәстүрі   және   қазақ   халық   әндері     (өзара

байланыстары) 5   Тақырып   Ән   және   күйдің   шығуы   туралы     аңыздар   мен

әпсаналар 

1. А. Мухамбетова «Казахская традиционная музыка и ХХ век» еңбегі.

2. «Ауызекілік» жырау, сал, серілердің шығармашлығының ерекшелігі

ретінде.


3.  «Человек и мир. Казахская национальная идея» К.Нурланова еңбегі.

6 Тақырып Қазақ халқының музыкалық - поэтикалық дәстүрлері

1. Ауызекілік табиғаты туралы. 

2. К. Нурланова қазақ тілінің сұхбаттық табиғаты туралы.

3. Е.Турсунов қазақ рухани мәдениетінің ерекшелігі туралы.7 Тақырып Күйші институты.

1.  Күй тәнірден келген сый ретінде. (А. Есенұлы бойынша)

2. Кұрманғазы, Дина, Даүлеткерей, Тәттімбеттің тартыстары. 

3. Н.Тлендиев шығармашлық мұрасы.   

4. А.Үлкенбаева феномены.

8 Тақырып Ақындар институты. 

1 Қазақ ақындар поэзиясы.2 Атақты айтыстар тарихынан. 

3 Айтыс жанрдың пайда болуы тарихы. 9 Тақырып Сал және сері институты.

1 Біржан-салдің  шығармашылық мұрасы.

2 Ақан сері және Жау Мұса орындаушылық өнері.

4 Естай шығармашлығының феномені

5 Наследие Ыбрай Сандыбаева

10 Тақырып Қазақ дәстүрлі музыкасы және XXғасыр.    

1. Б.Сарыбаев феномены. 

2. Н.Тлендиев музыкалық мұрасы. 

3. Рысбай Ғабдиев қазақ күй орындаудің шебері ретінде. 

4. С.Турыспеков күй шығармашлығы.        

5. А.Үлкенбаева феномені.

6. «Көкіл» орындаушылық мектебі (А.Райымбергенов)

Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и 

XXвек. Алматы: Дпайк-Пресс, 2002.

2. Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия 

музыки казахов.- Алматы, 1999

3. Джумалиева   Т.,   Темирбекова   А.   История   казахской   музыки.   Т   1.-

Алматы.- Гылым,-2000.

4. Касымжанов А.Х., Касымжанова С.А. Духовное наследие казахского

народа. - Алматы, 1991. 

5. Культурологический словарь (на каз. яз.). - Алматы, 2001.

6. Культурные   контексты   Казахстана:   история   и   современность.   -

Алматы, 1998.

7. Кокумбаева Б.Д. Введение в культурологию. Павлодар: ПГУ им.С.

Торайгырова  2000.

8. Кодар А. Степное знание: очерки по культурологи.-Астана:Фолиант,

2002.


9. Кодар А. Зов бытия.-Алматы: издательский дом «Таймас», 2006.

10.Нуржанов Б. Культурология. - Алматы, 1994.

11.Нурланова К. Человек и мир. - Алматы, 1994.

12.Хасанов М.Ш., Каракузова Ж. Космос казахской культуры. Алматы,

1993

Қосымша:

13.Орынбеков М. Верования Древнего Казахстана. - Алматы, 1997.

14.Турсунов Е. Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау. - Астана,

1999.


15.История казахской музыки: в 2- томах. (Том 1. Традиционная музыка

казахского  народа:  песенная  и инструментальная) Отв. Ред. Т.Джумалиева,

А.Темирбекова – Алматы: Гылым, 2000.  


СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

п/пСӨЖ түрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат


көлемі

1

Дәрістерді қайталауматериалды

бекіту


 Сабақтарға қатысу

10

2Тәжіриебелік сабақтарға  

дайындалу

тәжірибелік

тапсырмала

рды

орындау


Сабақтарға

қатысу


25

3

Дәріс сабақтарға кірмеген материалдарды игеру 

конспектер

конспекттер

50

4Бақылау шарарларына 

дайындық.

МБ1, МБ2

Тест


5

Барлығы


90

 Студенттердің өздік жұмыстарының  тақырыптарының тізімі

ОҚУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

1  Ежелгі көшпелі аңыздағы адам бейнесі.  

[6- 95-101бб; 8- 493-509бб]

2. Неолит кезеңдегі алдынала пайдаболу тасушы түрлері   

[14- 8-15бб; 11- 45-59бб]

3. Қазақ халық әншілік шығармашлығының дәстүрлі жанрлары.

[15- 18-84бб;]

4.  Бүгінгі кезеңдегі күйшінің шығармашлығы.

[15- 250-259бб; ]

5. А.Кодар қазақ дәстүрдігі тасушылар түрі туралы.

[15- 26-79бб; 5- 35-69бб ; 20- 26-98бб]

6. Е.Д.Турсунов  айтыс жанрдің пайда болуы туралы. 

[14- 26-69бб; 29- 45-99бб; 19- 36-88бб]

7. Бақсы институты пайда болуы туралы. 

[7- 16-69бб; 29- 45-99бб ; 19- 36-88бб]

8. Күнтізбе түрі және мәдениет түрі.

[7- 16-69бб; 29- 45-99бб; 19- 36-88бб]9. 15-18ғғ. Жыраулар мұрасы.

[7- 16-69бб; 29- 45-99бб ; 19- 36-88бб] Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1 Аманов Б.Ж., Мухамбетова А.И. Казахская традиционная музыка и 

XXвек. Алматы: Дпайк-Пресс, 2002.

16.Аязбекова С.Ш. Картина мира этноса: Коркут-ата и философия 

музыки казахов.- Алматы, 1999

17.Джумалиева   Т.,   Темирбекова   А.   История   казахской   музыки.   Т   1.-

Алматы.- Гылым,-2000.

18.Касымжанов А.Х., Касымжанова С.А. Духовное наследие казахского

народа. - Алматы, 1991. 

19.Культурологический словарь (на каз. яз.). - Алматы, 2001.

20.Культурные   контексты   Казахстана:   история   и   современность.   -

Алматы, 1998.

21.Кокумбаева Б.Д. Введение в культурологию. Павлодар: ПГУ им.С.

Торайгырова  2000.

22.Кодар А. Степное знание: очерки по культурологи.-Астана:Фолиант,

2002.


23.Кодар А. Зов бытия.-Алматы: издательский дом «Таймас», 2006.

24.Нуржанов Б. Культурология. - Алматы, 1994.

25.Нурланова К. Человек и мир. - Алматы, 1994.

26.Хасанов М.Ш., Каракузова Ж. Космос казахской культуры. Алматы,

1993

Қосымша:

27.Орынбеков М. Верования Древнего Казахстана. - Алматы, 1997.

28.Турсунов Е. Возникновение баксы, акынов, сэри и жырау. - Астана,

1999.


29.История казахской музыки: в 2- томах. (Том 1. Традиционная музыка

казахского  народа:  песенная  и инструментальная) Отв. Ред. Т.Джумалиева,

А.Темирбекова – Алматы: Гылым, 2000.  


Курстың саясаты.

Әрбір   студент   сабақтың   барлық   түріне   қатысуға   міндетті,   топтың

тақырыпты   таллқылауында   белсенділік   танытып,   өз   курстарыныңыздық

қалыпты   жұмыс   істеуіне   кедергі   келтіреді.   Сабақта   өзін-өзі   устаудың

алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен

сіздерден   мына   талаптардың   орындалуын   талап   етемін:   сабақ   барысында

ұялы   телефондар   сөндірілсін,   аудиторияға   сырт   киімен   кірмеу,

университеттің ішкі ережесін бұзбау. 

Сабақтың жібергендерге мен мынадай айыптық санкция белгілеймін;

белгісіз себептермен дәріс, тәжірибе сабақтарына қатысқапағандардан 3 балл

алынып тасталынады. 

Ұй тапсырмасын орынағандарға ең жоғарғы сандық 11 балл қойылады,

сөннымен қатар тәжірибелік сабақты болмағанға (белгісіз себептермен) – 0

балл,   үй   тапсырмасы   орындалмай   қолғандықтан   –   минус   1   балл.   Осы

жіберілген   сабақтарды   студент   қайыра   орындап   шыққан   жағдайда   ең

жоғарғы 10 баллдың орнына 5 балл қатылады, алайда тәжірибе сабағында

белгілі   себептермен   қатыса   алмай   қалған   жағдайда   11   балл   қоямын.

Студенттердің   өздін   жұмысы   орындалса   1   балл,   орындалған   жағдайда   0

баллмен өлшенеді. 

Әрбір   сабаққа   дайындық   міндетті,   берілген   тапсырма   толығымен

оқылуға тиіс. Сіздің  дайндығыңыз  тәжірибе сабағы  барысында сұрақ беру

мен тест тапсырмаларын арқылы пәннің әрбір аяқталған тарауы барысында

тексеріледі. 

Дәрістік   және   тәжирибелік   сабақ   барысында   белсенділік   танытқан

студент марапатына 3балл қосылады. Белсенділікке жауап берген студенттің

айтарына қосымша тың материалдар ұсыну. 

  Егер   сіз   бақылау   шаралары   уақытында   белгілі   себептермен   қатыса

алмасаңыз,   сізге   келесі   сабақтың   барысында   қайта   өтуіңізге   мүмкіндік

беріледі, басқаша жағдайда сіз «0» баллға не баласыз. 

Семестр барысы 2 мәрелік бақылаудан тұраып тест түрінде өтеді. Тест

бақылауы пәннің өтілген тараулары материадарынан беріледі. 


Бақылау шараларының күнтізбелік кестесінің үлгісі

СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және  «Қазақстан

халықтарының тарихы және мәдениеті» пәні бойынша 050204 Мәдениеттану

мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттерге арналған 1 рейтинг (5 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


1

2

34

5

67

8

Бар-лығы

Максималды балл

22

26

2626

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ


1,2 

ДҮТ3,4 ДҮТ 5,6 ДҮТ 7,8

8

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2

22

2

Практикалық сабақтарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ПҮТ


1,2

ПҮТ 3,4 ПҮТ 5,6 ПҮТ 7,8

56

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл7

14

1414

14

Материалды өздігінен меңгеру 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

ӨОҮТ

ӨОҮТ

2

 ӨОҮТ3

ӨОҮ


Т4

 ӨО


ҮТ5

ӨО

ҮТ6ӨОҮ

Т7 


ӨОҮ

Т8

36Бақылау нысаны

 

 КТ  КТ Т1  КТ   КТ Т2  КТ   КТ Макс.балл

 5

1   55

5

 5 5

2 рейтинг (5 семестр)

Апталар 


1 сабақ

үшін


макс.

балл 


9 10

11

12 13 1415

Бар-

лығы

Максималды балл

28

28

2816

100


Дәрістерге қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны 


 

ДҮТ


9,10 

ДҮТ 11,12

ДҮТ

13,14


ДҮТ 15

7

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл1

2

22

1

Практикалық сабақтарға қатысу 

және дайындалу 

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны


 

ПҮТ


9,10

ПҮТ 11,12

ПҮТ

13,14


ПҮТ 15

56

Бақылау нысаны 

У

УУ

У

Макс.балл8

16

1616

8

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру

нысаны

 

ӨОҮТ

9

ӨОҮТ

10

 ӨОҮТ

11

ӨОҮТ12

 ӨО


ҮТ

13

ӨОҮТ

14

ӨОҮТ15 37

Бақылау нысаны

 

 КТ  КТ Т1  КТ   Т2 КТ КТ

Макс.балл

 5

5

55

5

55

7

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ  – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үйтапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға

дайындалу үшін үй тапсырмасы;   ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1үй тапсырмасы; КТ – конспект тексеру; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж.  «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________  Ахметова Г.Ғ.  2010 ж. «___» _____

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
  • 2 Пән туралы мәліметтер
 • 6 Пәннің мазмұны
 • Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі
 • Ұсынылған әдебиеттер тізімі:
  • ОҚУШЫНЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСтарының тақырыптарының тізімі
 • Ұсынылған әдебиеттер тізімі:

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Мамандық бойынша
umk pdf -> ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма программе дисциплины
umk pdf -> БАҒдарламасы павлодар Мамандықтың элективті пәндер
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев 2010 ж
umk pdf -> Тәжірибешілік сабақтардың мазмұны 1 – тақырып. Кіріспе. Қазақ хандығының құрылуы
umk pdf -> Бағдарламасының ( Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

жүктеу 128.21 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет