Емес. Сол бір дәуірлерде тасқа басылып қалған шежіре біздің қолымызда жоққа тән десек те боладыжүктеу 3.49 Mb.

бет1/25
Дата13.02.2017
өлшемі3.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕ

Т

ТЕРІ Бір қызығы, әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып 

жүрген сауалдар да алдыңнан шығып, оған нақты 

тұжырым таба алмастан күмілжіп қалатын кезіміз аз 

емес. Сол бір дәуірлерде тасқа басылып қалған 

шежіре біздің қолымызда жоққа тән десек те болады. 

Алыс-жақындағы елдердің жұмыр жерді тануға 

шыққан жиһанкез жандары жазып қалдырған бірді-

екілі еңбектері сол сауалдың ұштығын ұстатқандай 

болатыны рас. Дегенмен олардың барлығы белгілі бір 

кезеңнен ғана сыр шертуден әріге аса қоймайды. 

Әйтсе де өткен шақтан аз-маз болса да мағлұмат 

алып, теңіздің тіршілігі жайында білеміз. 

Ерте кезеңдегі деректерде Арал теңізінің ауқымы 

бұдан кең болғаны айтылады. Тіпті бұл уақытта 

аталмыш су айдыны Каспиймен қосылып, екі теңіздің 

ортасы бөлінбей жатқан көрінеді. Иә, бүгінгі күні ол 

заманды көзі көрген тірі пенде қалған жоқ. Бірақ әрбір 

еңбектен тірнектеп жинаған мәліметтерде солай деп 

көрсетіледі. Ұзақ жылдар бойы теңіз жайында зерттеу 

жүргізіп, сан алуан кітаптарды парақтап, көптеген 

құнды деректі жария еткен инженер-гидротехник, 

«Аралға араша» қоғамының мүшесі Хамза Суханбер-

дин ағамыз бұл тұрғыда біраз еңбектер қалдырды.

Тылсымға 

толы теңіз

ОЙ-КӨКПАРБіздің әншілерімізге де Өзбекстандағыдай лицензиялау жүйесін енгізу керек пе?

ИƏ

-бетте

3

ЖОҚ

– Жоқ, мен мұндай жүйенің бізге 

сәйкес келмейтінін бір ға на дәйек пен 

дәлелдер едім, ол – Өз бек стан мен 

біздің еліміздің екі бө 

лек сая 

сат 


ұстанып, екі түрлі даму жолына түскен 

елдер екендігі. Ал бұл мә 

се 

лелер 


елдегі ахуалға, соның ішінде шы-

ғармашылық даму 

дың ба 

ғыт-бағ-


дарына да әсер етері сөз 

сіз. Ақ-


параттық,  шығар ма шы лық,  яғни 

түрлі әлемдік байқау ларға өнер  паз-

дарымыздың қатысуы жа 

ғынан 


алғанда,  Қазақстан  Өз бекс тан нан 

көш ілгері. Мысал ретінде біздің 

әншілеріміздің арасынан Ре сей шоу-

биз несімен қоян-қолтық араласып, 

тіпті тонның ішкі бауын дай болып 

кеткен «А-Студио», Ба тыр хан Шү ке-

нов, жастардың арасы нан Мақпал 

Исабекованы айтуымызға болады. 

– Негізі, өте дұрыс және қазіргі 

кезде өте өзекті мәселе. Себебі 

қазір біздің эстрадамыз әні мен 

сөзі бір-бірімен үйлеспейтін, 

бағыты бен бағдары белгісіз 

дүниелерге толып кетті. Шетелдің 

әуенін алып, оған қазақша сөз 

жаза салған әндерге жол ашып

сол арқылы эстрадамызды, бір 

сөзбен айтқан 

да, не тәртіп, не 

жүйе жоқ былыққа айналдырып 

алдық. Мүмкін, кейбіреулердің 

көзімен қарағанда, ол заманауи 

ізденіс шығар, бірақ мына бізге, 

болашақ ұрпаққа, мұн дай ахуал 

кері әсерін тигізеді. Себебі ұлттық 

нақыш, ұлттық діңгек болмағаннан 

кейін, біз өзіміздің кім екенімізді, 

бізге не қажет екенін білмей, қазақ 

деген болмысымызды жо ғалтып 

аламыз. 


Ұнды кебегінен ажыратып алу үшін електен өткізу қажет 

болса, бүгінгі таңда бізге эстрадамызды сапалық 

тұрғыдан жақсарту үшін бір іріктеу керек секілді. 

Әйтпесе жылдап оқып, сахнаға әрең қол жеткізген 

де бір, орта жолдан қосылып, ешбір тәртіп, жүйе 

дегенді білмейтін «жабайы» әншілер де бір 

болып қалған сыңайы бар. Яғни өнер сахнасы 

деген қалаған адам шыға алатын қолжетімді 

дүние болды-дағы, соған сай оның қадірі де 

қалмай бара жатқаны жасырын емес. 

Ендеше, бізге осы жағдайды ретке 

келтіру үшін, өнердің қадірін арт-

тырамыз десек, бәлкім, «әншілерді 

көршілес өзбек еліндегідей 

лицензиялау керек пе» деген 

сауалды ортаға тастап көрсек.

Бала бағып баюға бола ма?

Мақсат САҒАТБЕКҰЛЫ, 

күйші, «Тұран» тобының мүшесі: 

Мақсат ЖАҚАУОВ, 

заңгер: 

Батырхан ДӘУРЕНБЕКОВ:

ДАТ!

Телеарналарға 

мультфильм ұсынсаң, 

сатып алудың орнына,  

керісінше, өзіңнен 

ақша сұрайдыбетте

6

№5 (916) 19 қаңтар, сенбі

2013 жыл


ТҮЙТКІЛ

Жалғасы 2-бетте 

Алматы


+1.. -5

о

-4..  -7о

-11.. -13

о

-13.. -15о

Астана


с

с

сс

«Жаста берген тәрбие жас қайыңды игендей». Адам 

баласының кейін қандай тұлға болып қалыптасатыны, 

оның мінез-құлқы мен өмірге бейімділігі 1-6 жас 

аралығында алған тәрбиесіне байланысты болады екен. 

Бұл ретте ата-анасы күні бойы жұмыстан босамайтын, 

үйдегі теледидардан көретін құбыжық кейіпкерлерге 

толы мультфильмдерге қарап өсіп келе жатқан бүгінгі 

бүлдіршіндердің ертеңі туралы оптимистік тұрғыда 

ойлаудың өзі пессимизмге жетелейтін сынды. Ата-

әже институты өткен заманның еншісінде қалып бара 

жатқан тұста Елбасының «Балапан» бағдарламасын 

енгізгені игілікті қадам болды. Әсіресе сәбиіне жеке 

күтуші жалдауды қалтасы көтермейтін, мемлекеттік 

балабақшалардағы ұзын сонар кезекке жетуді арман 

қылған ата-аналар үшін бұл ақжолтай жаңалық еді. 

«Балапанның» арқасында бастау алған жекеменшік 

балабақшалар саны Атырауда 11-ге жетті. Басқа 

өңірлермен салыстырғанда аз, әрине, бірақ ұрпақ 

тәрбиесімен айналысатын ұлағатты орынның санынан 

бұрын сапасы маңызды.

ЛИЦЕНЗИЯСЫ ЖОҚ САЛА

Бизнес бала тәрбиесіне де келіп 

жетті. Қалтасы қалыңдау отбасылар-

дың балаларын жинап алып, білім 

мен тәрбиеге баулимын десеңіз де, 

ешкім қолыңыздан қақпайды. Тіпті 

мемлекеттік бағдарламаның аясын-

да біраз көмекке де ие бола аласыз. 

Мысалы, қазір жекеменшік бала-

бақ  шаларға  бұрынғыдай  лицензия 

алып жұмысты бастау міндетті бол-

май қалды. Яғни ешқандай лицен-

зиясыз жеке кәсіпкер немесе жауап-

кершілігі шектеулі серіктестік ретінде 

тіркеліп, жұмыс істей беруге мүм-

кіндік бар. Бұл – мектепке дейінгі 

білім беру мекемелерінің санын кө-

бейту мақ сатында жасалған жеңіл-

діктің бірі. Енді жекеменшіктегі 

бала бақ шаларға  аттестациядан  өту, 

мемлекет тік  ак кре  дитация  алу,  жо-

ғары санатты педа гогикалық кадр-

лармен қамтама сыз етілу де міндетті 

емес. Елбасының «2020 жылдарға 

қарай елде бала бақ шамен қамтыл-

маған бірде-бір бала болмауы тиіс» 

деген сөзінен кейін жолға қойылған 

бұл мәселе лердің пайдалы тұстары 

бар да шы ғар. Бірақ, біздің ойы-

мызша, әңгі менің төркіні ұрпақ тәр-

биесіне келіп тірелетін тұста осынша 

жеңілдіктің ауыр салдары болуы 

ықтимал. Мұны Атырауда алғаш 

болып жеке балабақша ашқан Сәуле 

Отарбаева да айтады. «Бала бақша 

– қасиетті орын, – дейді ол. – Өйт-

кені бұл жер де елдің ертеңі тәр-

биеленеді. Жеке 

меншік балабақ-

шаларды лицензия лаудың жойылуы 

кәсіпкерлікке кең өріс бе реді дегені-

мізбен, ұрпақ тәрбиесіне кім болса 

соның арала 

сып кету қаупін де 

туғызады. Біздің балабақ шада қазір 

үш топта 64 бала тәрбие 

леніп 

жатыр. Қызмет көрсетудің айлық құны 50 мың теңгені құрайды. Бірақ 

түптеп кел 

генде, түскен қаржы 

қызмет керлердің 

жалақысына, 

баланың тамағына, коммуналдық 

қызметтер ге, материалдық базамен 

қамтама 


сыз етуге жұмсалады. 

Сондықтан пәлендей пайда көріп 

отырмын дей алмаймын».

Мектепке дейінгі білім беру 

саласына енгізілген бұл жаңалықтың 

көлеңкелі тұсы қайбір жылы Аста-

нада мұсылман балабақша сының 

бой көтергенінен көрінді. Құзырлы 

органдардың араласуымен ғана жұ-

мысын тоқтатқан мұндай балабақ-

шалардың басқа жерлерде де 

жасырын жұмыс істеп жатуы әбден 

мүмкін. Сондықтан да лицен зиялау 

ісіне жеңіл-желпі қарауға болмайды. 

Бұл – мемлекеттік дең гей де қайта 

талқылануы тиіс мәселе. 

«Мектепке дейінгі мекемелерді 

лицензиялау тоқтатылғанымен, 

олар меншік түріне және ведомс тво-

лық бағынуына қарамастан, бес 

жылда бір рет аттестациядан өтіп 

тұрады, – деп түсінік берді облыстық 

білім беру басқармасының бастығы 

Сатқан Есенғалиев. – Ал қайтадан 

ашылған балабақшаларды аттес-

тация дан өткізу үш жылдан кейін 

жүргізіледі». 

  Бақытгүл БАБАШ

Қайсыбір кезеңде ақ жал толқыны жағалауды 

ұрып жататын, ауқымы көз жетпес көкжиекке 

ұласатын Арал теңізі қаншама ғасырдан бері 

адамзат баласымен бірге өмір сүріп келеді. Әрине, 

соңғы 50-60 жылдағы ахуалы жұмыр жердегі 

жұрттың жанын жегідей жейтін жағдай 

саналғанымен, баз бір кезеңде теңіздің аққу ұшып, 

қаз қонған базарлы шағын көргендер де аз емес. 

Тарихтың қалың қатпарлы беттеріне үңілсең, тұтас 

бір дәуірлерге созылатын деректерге кезігіп, сол 

жайында зерделі зерттеулерге зер салуды дұрыс 

көретінің ақиқат

.

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

150,70

201,40

24,26

13596,02

1093,06

1696,40

4,99

1,33

1600,89

110,39

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

АҢДАТПА

-бетте

-бетте

4

5Қаламгерлердің 

қаламақы мәселесін 

шешуге не кедергі?

-бетте

3

Қанат ҚАЗЫЖалғасы 2-бетте 

Кеше Ақордада Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда 

тіркелген дипломатиялық миссия 

басшыларымен кездесті. Елбасы 

мен елшілер арасындағы дәстүрлі 

сұхбат барысында Қазақстанның 

жақын жылдарға ұстанатын 

ішкі-сыртқы саясатының 

бағыттары, өзара экономикалық 

қарым-қатынас жайында 

әңгіме өрбіді. Сондай-ақ алқалы 

жиында «Қазақстан-2050» 

стратегиясының маңызы мен 

ЭКСПО-2017 халықаралық 

көрмесі аясында бірлесе 

атқарылатын шаралар жайы 

қозғалды. Бір сөзбен айтқанда, 

Мемлекет басшысы Қазақстанның 

жақын келешектегі ұстанымын 

қысқаша баяндап берді.

Елдестіретін елшілер алдындағы келелі сөзді 

Мемлекет басшысы былтырғы жылдың маңызды жетіс-

тіктерінен бастаған болатын. Шындығында, былтырғы 

жыл Тәуелсіз Қазақстанның жан-жақты, оның ішінде 

сыртқы саясат тарихындағы аса жемісті қадамдарымен 

ерекшеленді. Былтыр еліміздің өңірдегі һәм әлемдегі 

ұстанымы беки түсті. Жаһандық бәсекеге қабілетті елдер 

арасында 51-орынға көтерілдік. Дүниежүзілік банктің 

бағалауынша, Қазақстан шетелдік инвестиция тарту 

көрсеткіші бойынша ең үздік елдердің қатарына кірді. 

Өткен жылдың өзінде-ақ елімізге 20 млрд доллардан 

астам тікелей шетелдік инвестиция тартылып, БҰҰ кон-

ференциясының индексі бойынша сауданы дамы туда 

Қазақстан 23-орынға шықса, бизнесті жүргізу рей-

тингінде 29-орындамыз. Аса қысқа мерзімде мұн-

шалықты көрсеткішке жету – Қазақстаннан басқа ел де 

болмаған жайт. Дәлелі айқын – әлемнің ең қар қынды 

экономикасы бойынша алғашқы үштікте Қытай мен 

Катар және Қазақстан тұр. «Еліміздің халықаралық 

ұйымдардағы позициясы да айтарлықтай артты. 2012 

жылы Қазақстан БҰҰ жанындағы Адам құқықтары 

жөніндегі кеңестің мүшелігіне сайланды. Бұл – еліміздегі 

адам құқы мен бостандығын сақтаудағы ілгерілеушіліктің 

де айқын дәлелі», – деп атап өтті Мемлекет басшысы. 

Бұдан бөлек, Қазақстан ядролық қауіпсіздікке арналған 

Сеул саммитінде таратпау жөніндегі жаһандық қозғалы-

сының лидері ретінде мойындалды. АҚШ пен Ресей 

секілді екі ядролық держава басшыларымен бірге 

Қазақстан Президентінің үшжақты келіссөзге қатысуы-

ның өзі еліміздің антиядролық қозғалыстағы осынау 

орнын нақты көрсетсе керек. Бұл ретте Президент Нұр-

сұлтан Әбішұлы ядролық энергетиканы бақылауда ұс-

тауға қатысты қазақстандық бастаманың одан әрі 

кеңейе түсетініне сенім білдірді. Жылды қорытындылай 

келе, Елбасы аса маңызды жетістік саналатын 

ЭКСПО-2017 мәселесіне де миссия басшыларының 

назарын аударды. Президент Қазақстан халқы атынан 

Астанаға қолдау білдірген ел басшыларына алғыс 

жолдап, шетелдердің іскерлік топтарын осынау 

ауқымды шараға ынтымақ тасуға шақырды. 

«Қазақстан-2050» – Қазақстанның 

ХХІ ғасырдағы жаһандық қауіп-қатерге жауабы

Жекеменшік балабақшаларға мемлекет оң көзқарас танытпай келеді

Жалғасы 6-бетте 

Мансұр ХАМИТ (фото)...дедім-ай, ау!

Сергей СТЕПАШИН, 

Ресей Есеп палатасының басшысы:

– Ақырзаманның не үшін болмай 

қалғанын айтайын ба? Есеп 

палатасы тексеріс жүргізу бары-

сында осы шараны ұйымдастыруға 

бөлінген қаржының талан-таражға 

түсіп кеткенін анықтады. 

(www.aif.ru сайтынан)

Өз басым «Астананың әншісі», 

«Алматының әншісі» 

деп бөлуге қарсымын

ПАЙДА ТАБАР КYН ТУАР-

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

ee

e

--

-

-

-

m

m

m

m

m

m

aa

a

a

il

l

l

l

:

:

::

:

:

 ii

i

ii

n

n

n

n

n

n

f

f

f

ff

f

o

o

o

oo

o

@

@

@

@

@а

а

аа

а

l

l

l

l

l

l

a

aa

aa

a

shainasy.kz

ҚА

ЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИ

М

ММ

М

КММ

ЕТЕТ


ЕТ

Е

ТЕРІ Бір қызығы, әлі күнге дейін жұмбақ күйінде қалып 

жүрген сауалдар да алдыңнан шығып, оған нақты

тұжы

ы

ыы

ы

ыры

р

рр

р

рм 

м

мм

м

мтаба

ба

алмасас

та

тата

та

таа

н кү


кү

ү

үүү

мі

мілжіп қалатын кезіміз аз 

ем

мм

м

мм

ес

есес

ес

есес

.

..

.

.Со

Со

СоСо

Со

Сл

л

лл

л

бібі

бі

бібі

бі

р р 

р 

рд

д

дәд

д

дуі

уі

уіуі

уі

уірлрл

рл

лрлер

ер

ере

е

деде

де

деде

де

тт

тт

тас

ас

асс

ас

ақ

қ

қа  басылып қалған шежіре біздің қолымызда жоққа тән десек те болады. 

Алыс-жақындағы елдердің жұмыр жерді тануға 

шыққан жиһанкез жандары жазып қалдырған бірді-

екілі еңбектері сол сауалдың ұштығын ұстатқандай 

болатыны рас. Дегенмен олардың барлығы белгілі бір 

ке

кеке

ке

зее

е

ңнен ғана сыр шертуденн

н

нә

ә

әә

ә

рір

р

рр

р

геге

ге

ее

а

аа

са

саа

са

ққ

қ

ққ

ой

ойой

ой

мама

ма

мама

йд

йдйд

йд

йдйд

ы.

ы.ы.

ы.

. 

Әй

ӘйӘй

Әй

ӘйӘйт

т

тст

е де өткен шақтан аз-м

м

м

мм

м

азаз

аз

азаз

аз

бб

б

бб

б

олол

ол

олол

о

саса

са

саса

с

дд

д

дд

д

аа

а

аа

а

мама

ма

мама

ғл

ғлғл

л

ғлұм

ұм

ұмұ

ұ

атат

ат

атт

т

 алып, теңіздің тіршілігі жайында білеміз. 

Ерте кезеңдегі деректерде Арал теңізінің ауқымы

бұдан кең болғаны айтылады. Тіпті бұл  уақытта 

аталмыш су айдыны Каспиймен қосылып, екі теңіздің 

ортасы бөлінбей жатқ

қ

ққан көрінеді. Иә, бүгінгі күні ол 

за

ама

ма

мама

а

манд

нд

нднд

нд

нды 

ы 

ы ы 

ы

ык

кө

көкө

кө

көзі

зі

зізі

і

зік

к

кк

к

көр

өр

өрге

г

ггн 

н 

нн

н 

нті

ті

тті

т

трі

рі

рір

р

пп

п

пп

ен

енен

ен

енн

де

деде

де

дд

қ

ққ

қ

алал

ал

аған жоқ. Бірақ әрбір 

ең

ңң

бе

бебе

бе

бект

кт

кткт

кт

ене

ен

ттт

тір


ір

ір

іне

не

нене

не

кткт

кт

ее

еп

епж

ж

жж

ж

жин

ин

ини

ағ

ағаған

ан

анан

ан

мм

м

мәл

әл

әлә

іметтерде солай деп 

көрсетіледі. Ұзақ жылдар бойы теңіз жайында зерттеу 

жүргізіп, сан алуан кітаптарды парақтап, көптеген 

құнды деректі жария еткен инженер-гидротехник, 

«Аралға араша» қоғамының мүшесі Хамза Суханбер-

ди

д н ағамыз бұл тұрғыда біраз ее

е

еңб

ңб

ңбңб

ңб

ңбек

ек

кк

к

ктер 

р

рқа

қ

лддыр

р

рды

ды

дыды

ды

ы.

О

ОО

О

ОО

Й

ЙЙ

Й

Й-

КК

К

КК

Ө

ӨӨ

Ө

ӨӨ

К

КК

К

КК

П

ПП

П

АА

А

АА

А

РР

Р

РР

Р

ИƏ-бетте

ЖОҚ

– Жоқ, мен мұндай жүйенің бізге 

сәйкес келмейтінін бір ға на дәйек пен 

дәлелдер едім, ол – Өзз

з

з

 б б

 б

б б

ек

екек

ек

екек

с

ссс

с

ста

а

аа

а

ан

н

н н

н

нме

ме

еме

е

ен 

н 

н н

біздің еліміздің екі б

б

б

бб

б

ө ө

ө

өө

ө

леле

ле

леле

ле

кк

к

кк

к

саса

са

саяя

я

яса

са

саса

са

сатт

т 

тұстанып, екі түрлі даму жолына түскен 

елдер екендігі. Ал бұл мә 

се 

лелер 


елдегі ахуалға, соның ішінде шы-

ғармашылық даму дың  ба ғыт-бағ-

да

да

дада

да

дары

р

р на дда  әс

сс

сер

ер

ере

 етері


р

р

р сөз 

сіз. Ақ-


па

па

ппа

па

пара

ра

рар

р

тттт

тт

тттт

т

ықық

ық

ықық

ық

,,

шы

шышы

шы

шға

ға

аа

ар

рр

р

рр

ма

мама

ма

мам

 ш

 шш

 ш

 шш

ы

ыы

ы

ыы

л

лық, яғни түрлі әлемдік байқау ларға  өнер  паз-

дарымыздың қатысуы жа 

ғынан 

алғанда, Қазақстан Өз бекс тан нан 

көш ілгері. Мысал ретінде  біздің 

әншілеріміздің арасынан Ре сей шоу-

биз несімен  қоян-қолты

ы

ы

ққ

қ

ққ ар

ар

арар

а

арал

л

лл

л

лас

ас

аас

ас

аып

ып

ыпып

ып

ы,,

тіпті тонның ішкі бауыы

ы

нн

н

нн

да

дада

да

даа

й

йй

й 

й бобо

бо

боб

о

лылы

лы

лылы

лы

пп

п 

пп

кеткен «А-Студио»,  Ба тыр хан  Шү ке-

нов, жастардың арасы нан  Мақпал 

Исабекованы айтуымызға болады. 

– Негізі, өте дұрыс және қазіргі 

кезде өте өзекті мәселе. Себебі 

қазір  біздің эстрадамыз

з

әнән

ә

әә

ә

і  меме

м

мме

м

нн

н

сөзі бір-бірімен  үйлл

л

лл

л

есес

ес

есес

ес

пепе

пе

пепе

пе

йтйт

йт

йтт

т

інін

ін

і,

,,

,бағыты бен бағдары белгісіз 

дүниелерге толып кетті. Шетелдің 

әуенін алып, оған қазақша сөз 

жаза салған әндерге жол ашып, 

сол  арқылы эстрадамызды, бір 

сө

сөсө

сө

сөсө

зб

збзб

з

збен

ен

енен

ен

ена

а

айт

йтт


т

т

тқа

қа

қақа

қ

қан

н

нн

н

нда

да

даа

а,,


,

,

,не

не

нене

не

нет

т

тт

әр

әә

тіп, не 


жү

жү

жүү

жү

йейе

йе

йей

ж

жж

ж

жоқ

оқ

оқ бб

б

ббыл

ыл

ылыл

ы

ықық

ық

қққа

қа

қақ

қа

аа

а

аа

йн

йнн

йн

аалдырып 

алдық. Мүмкін, кейбіреулердің 

көзімен қарағанда, ол заманауи 

ізденіс шығар, бірақ мына бізге, 

болашақ  ұрпаққа, мұн дай  ахуал 

кері әсерін тигізеді. Себебі

бі

бі

бібі

б

ұлтлтт

тт

тық нақыш, ұлттық діңгек бол

ол

лол

ол

олма

ма

мам

ма

мағаға

ға

ғаға

ғ

нннн

нн

нннан

ан

ана

ан

 кейін, біз өзіміздің кім екені

і

імі

і

зді

і,

іі

 

бізге не қажет екенін білмей, қазақ деген болмысымызды жо ғалтып 

аламыз.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал