Елдің индустрияландырылуына құқықтық базамыздың жаңартылмауыжүктеу 0.74 Mb.

бет1/6
Дата27.03.2017
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6

иә

–  Елдің  индустрияландырылуына 

құқықтық  базамыздың  жаңартылмауы 

ғана кедергі келтіріп тұр деуге болмайды. 

Заңдарымыздың заманына қарай өзгеру 

қарқыны өз деңгейімен, сәтті келе жатыр 

дер едім. Өткен жылдың тамыз айында 

2010-2020 жылдарға арналған құқық-

тық  тұжырымдама  қабылданған  бо-

латын. Оның ішінде жеке адамның тір-

шілігінен  бастап жалпы қоғамдық дең-

гейдегі  мәселелердің  барлығы  қам-

тылды.  Яғни  экономикамызға,  индус-

трия лануымызға  қатысты  жағ дайлар, 

еуропалық  стандарттарға  қалай  өте-

тініміз,  болашақта  қандай  заңдар  қа-

былдануы керектігі, тіпті заңға енгізілетін 

өзгертулердің  қай  бағытта  болатынына 

дейін жазылған.

Жоқ 

– Меніңше, біздің Парламент заң-

дарды жедел түрде қайта қарап, алған 

бағытымызға қарай өзгертулер енгізуі 

керек.  Жалпы,  біздің  инновация лық 

ин дус трияландыру  бағытымыз  —  өте 

орын ды  бастама.  Мұны  Ресейдің  өзі 

де  мойындап  отыр.  Себебі  Мәскеу  ел-

дік  деңгейде  индустрияландыру  мә-

селесін  енді  ғана  қарастыра  бас тады. 

Бірақ  біздің  ауызбен  айтып  жүр ге-

німізге қарамастан, соған лайық заң-

дар  мен  механизмдердің  жолға  қо-

йы лмауы себебінен индуст рия лан ды-

рудың  даму  қарқыны  баяу.  Мысалы, 

бізге инновациялық жаңалық әкелген 

адамдарға  үш-төрт  жылға  дейін  баж 

салығын  және  басқа  да  салықтарды 

ба рынша төмендету мәселесін қарас-

тыру керек.Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Виктор ЯнукоВич, 

Украина президенттігіне 

үміткер:

–  Маған  ел  бірінші  бо-

лып  телефон  соқса  екен  дей-

мін. Мен соны қатты қалаймын. 

Мұ ны бес жыл күттім ғой.

(Президенттік сайлауда 

жеңісіммен құттықтаса екен 

деген дәмелі сөзі www. ura-

inform.com сайтынан)

№16 (242) 

5 ақпан

жұма


2010 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Атамұрат ШәМЕн,

экономист:

Рамазан СәРПЕкоВ,

Мәжіліс депутаты:

М

әСЕ

л

Е4-бет

5-бет

5-бет

Ой-кӨкПаР 

«100 мәдениет сарайы» 

бағдарламасын неге 

қолға алмасқа?

Шұбар тілді шенеуніктерге 

жаза бар ма?

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

ауылдың күйісі кетіп 

барады

құқықтық базаны қайтадан жасамайынша, индустрияландыруға серпін бере аламыз ба?

Жалпыұлттық деңгейде қолға 

алынып жатқан индустрияландыру 

жөніндегі бағдарламамыздың 

табысты жүзеге асуына бірнеше 

фактор кедергі келтіруі мүмкін. Соның 

бірі – біздің құқықтық базамыз. 

Бірқатар сарапшылар құқықтық 

базаны түбегейлі жаңартпай жатып 

дамудың жаңа сатысына өту мүмкін 

емес дегенді айтады. 

түйткіл


Сауатты сауатсыз түсіндік пе,  

әлде оспановтың қосқаны бар ма?

2003 жылы Қарағанды көмір бассейнінің «Запад-

ная» шахтасының негізінде құрылған «Гефест» қауым-

дастығын  алпауыт  «арселорМиттал  теміртау»  компа-

ниясының осы өңірдегі бірден-бір әріптесі деуге болады. 

Құрамында  бес-алты  шахтасы,  байыту  фабрикасы, 

энергетикалық орталығы, өзге де тасымал, күзет қыз-

меттері бар қауымдастық соңғы жылдары шахтерлерді, 

жұмыскерлерді қысқарту, шахта жұмысын тоқтату жайлы 

бірнеше дүркін қадам жасамақ болған еді. 

Өткен жыл соңында «Гефест» басшылығы бірден үш 

шахта  мен  екі  байыту  фабрикасында  жұмыс  істейтін 

2500 жұмысшыны қысқартуға ұшыратпақ болған. Бұл 

шараға  қауымдастық  кәсіподағы  араласып,  ақыры 

күрделі келіссөздер арқылы 1375 кенші жұмыс орнын 

сақтап  қала  алды.  Сол  тұста  жұмыс  берушілер  осы 

әңгімеге келер жылдың ақпан айы ортасында оралмақ 

ниетін  де  жасырмаған  болатын.  Осы  аптада  қауым-

дастық  құрамындағы  «Западная»  шахтасының  343 

кеншісіне, «киров» шахтасының 486 жұмыскеріне жә не 

«карагандинская» байыту фабрикасының 296 жұмыс-

керінің  үйіне  бір  ай  ішінде  жұмыстан  қысқар тылуы 

мүмкін екендігі туралы «қаралы» хат келген. Қазір кенші-

лер аталмыш шараға қарсылық танытып дүр лігісуде.

«Гефест» басшылығы қысқартудың себебі қар жылық 

дағдарыс  деп  отыр.  Бұған  қауымдастық  шыға ратын 

көмір және өзге де шикізаттың сұраныста болмауы және 

құзырлы орындар тарапынан тексе рістердің молайып 

кетуі  тікелей  әсерін  тигізіп  отыр-мыс.  ал  өз  кезегінде 

кеншілер қауымдастығының бұл қадамын «бастан құлақ 

– садақа» деуге болатындай. Шикізат өнімдері өтпей 

отырғандықтан,  жұмыс  алға  баспай  отырғандықтан, 

үлкен штатты жұмысшыларды асырау мүмкін еместігінен 

кеншілердің  біраз  бөлігін  қысқарту  мәжбүрлігі 

туындаған. Басшылық жұмыс керлер пайдаланылмаған 

еңбек демалысы мен тиесілі өтемақысын алатындығы 

туралы да уәде қылуда. 

Бұл шараға әдеттегіше келіссөздер арқылы көлде нең 

киліккен қауымдастық кәсіподағы кеншілерді сабырға 

шақыруда.  Қысқарту  туралы  әңгіме  шық қан нан  бері 

құрылған  арнайы  комиссия  қазір  Энер гетика  және 

минералды  ресурстар  министрлігі  өкіл дерінің  қаты-

суымен өткізілетін жиылыстардың шешімін күтуде. 

ал  кеншілерді  қысқартудың  сыртында  бірден 

шахтаның жабылу қаупі туатыны сөзсіз. Себебі шикізат 

шығарылмайтын жерасты шахталарын белдеулік сулар-

дан тұрақты тазартып тұрмаса, су басып қалады-мыс... 

Павел коРЖАВин, 

«Гефест» көмір өндіруші кәсіпорындар 

қауымдастығының баспасөз хатшысы:

–  Біздің  қауымдастықтың  мұндай  келеңсіздік-

терге ұрынуы мүлде түсініксіз шаруа дер едім. Өткен 

жылы  әлемді  шарпыған  қаржы  дағдарысына 

қарамастан,  біздің  жұмысымыз  алға  басқан.  200 

ор ындық жұмыс орнын аштық, жаңа құрылғыларды 

іске қостық. Еңбек қауіпсіздігі мәселелері де оңтайлы 

шешілген.  Соған  қарамастан,  компания  құры-

лымдары құзырлы орын дар тарапынан қалың тек-

серіс астында қалды. Бұл жұмысқа бірінші кезекте 

кедергі  келтіре тіні  белгілі  ғой.  Осы  тексерістер 

кезінде құзырлы орындар біздің экспорттаушы ре-

тінде сыртқа шығарған өнімімізден ұсталатын 820 

миллион теңге қосымша құн салығын кері қайтарып 

бермей отыр. Энергетика және мине ралды ресурстар 

министрлігіне  үміт  артып  отырмыз.  Заң бойынша, 

экспорт таушылардың рас талған қосым ша құн салы-

ғы  өнім  өндірушіге  бүкіл  процестерден  соң  кері 

қайтарылып беруі керек еді. Ал бұл шаруа оңымен 

шешілсе,  кеншілерді  қысқартпаймыз,  жұмысымыз 

да алға басатыны анық...

Серік САҒЫнТАЙ,

Қарағанды

ЖЫРЫМ МЕнің – ЖАнАРМАЙ!

Бұған дейін «жанармай жыры» 

егін  орағының  алдында  немесе 

көктемгі  егіс  кезінде  бұрқ  ете 

қалушы еді. Қыстың қақ ортасында 

жанармай  сатумен  айналысатын 

кәсіпкерлерді  ашындырып,  билік 

үйінің алдына үймелеуге не мәжбүр 

етті екен? 

Былтырғы  жылдың  соңында 

еліміздің  оңтүстігінде  жанармай 

тапшылығы  қатты  сезіліп,  мұнай 

өнімдерінің  бағасы  күрт  өсіп 

кеткенде  облыс  әкімі  а.Мырзах-

метов  бірқатар  шараларды  қолға 

алғаны белгілі. «торғай Петролеум» 

компаниясымен арада келіссөздер 

жүргізіп, бұл компания облысқа 19 

мың тонна шамасында жанармай 

жеткізіп беруді мойнына алған. ал 

бұл жанармайды алып, тарату ісіне 

әкімдік  он  оператор  компанияны 

бекітті.  Олар  өз  кезегінде  мұнай 

өнімдерін  өзге  жанармай  бекет-

теріне  таратып  беруі  тиіс  болған. 

кәсіпкерлердің айтуынша, «Дайра-

байдың көк сиыры» осы оператор 

компаниялар  болып  отырғанға 

ұқсайды. 

Мәселенің мән-жайына қыс қа-

ша  тоқталар  болсақ,  күні  бүгінге 

де йін  кәсіпкерлер  жанармайды 

Шым кент мұнай өңдеу зауытынан 

алып келген екен. Олардың айтуына 

қарағанда, ендігіде барлық мұнай 

өнімдерін  әлгі  операторлар  ғана 

ала тын болыпты. «Біз аИ-80 жанар-

 майын  алуға  тапсырыс  беру  үшін 

зауытқа хабарласқанымызда бұдан 

былай  бізге  босатыл майтынын 

білдік», – дейді жекеменшік жанар-

май бекетінің қожайындары. «Опе-

раторлар тек делдал қызметін ғана 

атқарып отыр. Зауыттан төмен ба-

ға мен алып, бізге анағұрлым қым-

бат бағаға сатуда. Сонда ертең жа-

нармайдың бағасы күрт өсуі мүмкін 

ғой.  әкімдік  мәжбүрлеп  қосқан 

бұл  делдал  компания лар  бағаны 

өсіргенімен қоймай, жа нар май-

ды барлығына тең бөліп бер мей-

ді.  Өздерінің тамыр-таныс тарына 

үлестіріп,  бұл  саланы  сы бай лас 

жемқорлыққа  әбден  ба тырып 

тастады. Бұл бізге керек емес. Оң-

түстіктің  әкімдігі  кәсіпкер лердің 

жү йесіне мұрнын сұғып, құқын бұ-

зып отыр», – дейді кәсіп керлер. қарағандыдағы «Гефест» көмір өндірушілер 

қауымдастығының 1125 жұмыскері бір ай 

көлемінде қысқартуға ілініп, жұмыссыз қалуға 

«әзірлене» бастады. Бұл туралы жақында аталмыш 

қауымдастық басшылығы өз қарамағындағы екі 

шахта мен байыту фабрикасы жұмыскерлеріне 

ресми хат жолдаған болатын. 

820 миллионның дауы 

кеншілерге қырсық болды

Ұлттық халық санағының сонша сарғайтып күттірген түпкілікті нәтижесі де жария 

етілді-ау. Былтыр жарияланған алдын ала нәтижелерде қазақтар еліміздің барша 

тұрғындарының 67 пайызына жетті деп сүйіншілеп едік. одан кейінгі бір деректерде екі 

пайызға азайып, 65 пайыз болып жүрді. Ал кешегі соңғы әрі нақты деп жарияланған 

көрсеткіштерде 63,1 пайызға түсіп қалды.

ҚаЗіРГі кЕЗДЕ аДвОкаттаР ЖЕтіМ 

Баланың күйін кЕШуДЕ

Мемлекет басшысы 

Жолдауының қай кезде бастала-

тынынан бүкіл қазақстандықтар 

алдын ала хабардар болып

асыға күтті. Жолдау тура сағат 

11.00-де басталды. Ал тура 

сол күні осы сағатта облыстық 

әкімшілік ғимаратының ал-

дында бір топ кәсіпкерлер жи-

нала қалды. Шу шығарды десе 

де болады. Себеп жанармай 

бағасын «жандырмаудың», яғни 

қымбаттатпаудың қамы бола-

тын. Бұл кезде облыс әкімі Асқар 

Мырзахметов Астанада Жолдауды 

жақыннан тыңдап отырған бо-

латын. орнына сеніп қалдырған 

бірінші орынбасары Берік оспанов 

кабинетінде теледидарға телміріп 

отырып, бұл шуға алғашында анау 

айтқандай мән бермеген болуы 

керек. Бірақ ашынған кәсіпкерлер 

табандап тұрып алды. Ақыры 

олардың екі өкілін облыс әкімінің 

бірінші орынбасары қабылдауға 

мәжбүр болды. Сөйтіп, шымкенттік 

шенеуніктер Президент Жолдауын 

у-шумен қарсы алды.

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,90

207,28

4,95

21,67

1,38

10270,5

1490,6

1866,6

75,11

1103,7

ДАТ!

6-б

етте

Таир нАзхАноВ:

Бесбоғда АлТАЙ, 

Салтан СәкЕн

Қазақтардың  санының  мұндай 

«қарқынмен» азаюына не себеп? Бұ-

ған  осыдан  бірер  күн  бұрын  ғана 

Парламент  Сенатының  депутаты  Ға-

рифолла  Есім  алғашқылардың  бірі 

болып  алаңдаушылық  білдіріп  еді. 

Бірақ ол кезде Статистика агенттігінің 

басшысы әлихан Смайылов сенатор-

ларды  тұшындырғандай  жауап  бер-

меген. Өткен жылы агенттіктің бұрынғы 

басшыларының үстінен қылмыстық іс 

қозғалғандықтан,  жұмыстың  тоқтап 

қал ғанын айтып құтылған. төрағаның 

сол кездегі сөз ләмінен санақтың түп-

кілікті нәтижесінің бүгін-ертең жа рия-

ланбайтынын ұғу қиын емес-тін. арада 

үш  күн  өткенде  әлихан  асханұлын 

Мемлекет басшысы нұрсұлтан назар-

баевтың  өзі  қабылдап,  халық  сана-

ғының нақты қорытындысын шығару 

және жұртшылыққа кеңінен жетуі үшін 

оның  нәтижелерін  жариялау  туралы 

тап сырма берді. Сол-ақ екен, агенттік 

екі күн өтер-өтпесте санақтың қысқаша 

нақты  мәліметтерін  жариялап  кеп 

жіберді. Сонда санақшылар Елбасының 

өзі  тапсырмаса,  қимылдамай  жата 

бермек пе?

кеше санақ нәтижесін жариялаған 

агенттік  төрағасы  әлихан  Смайылов 

санақ нәтижесіндегі алғашқы мәлімет-

тердің азаю себебін былай деп түсін-

дірді: «Қазақстандағы халық санының 

алғашқы  таратқан  мәліметтен  азаюы 

—  адамдарды  екі  реттен  тіркеу  себе-

бінен. Мәселен, жұмысқа келіп бір тір-

кеп кетсе, үйіндегілер екі реттен тіркетіп 

жіберетін жағдайлар көптеп кездескен. 

ал  алғаш қы  мәлімдеме  бұларды  сұ-

рып  таудан өткізбей жариялап жібер-

ген. Осыны айқындаған соң, біз дерек-

тер  базасын  екі  рет  тіркелгендерден 

тазар тып шықтық. Сондағы нәтижеміз 

осын дай болды». 

10 миллион қазақты 11 ай санадық

Жалғасы 4-бетте

Шадияр МолДАБЕк

ДЕРЕ

к 

ПЕ

н 

Дә

ЙЕ

к

Астана

а

бай ОМа

РО

в (колла

ж)

қазақстан халқының жалпы саны 

2010 ЖЫлҒЫ 

қАңТАРДЫң 

1-інДЕГі ДЕРЕк 

БоЙЫнША 

16 млн 196 мың 800 

адамды құрады. Оның 

63,6 пайызын қазақтар 

құрайды. Ал орыстар – 

23,3 пайыз, одан кейінгі 

орындағы өзбектер 2,8 

пайыз болған. 1999 

жылғы санақтағымен 

салыстырғанда 

қазақтардың саны – 

26,1 пайызға, өзбектер 

23,3 пайызға көбейіпті. 

Орыстар болса 15,3 

пайызға азайған. 

Бір жайсыз жаңалық 

– әйелдердің саны 

ерлерден арта түсіпті. 

Әрбір 1000 әйелге 932 

ер адамнан келеді екен. 

1999 жылы 1000 әйелге 

929 еркек кіндікті 

келетін еді. 

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№16 (242) 5.02.2010 жыл, жұма                   

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

нарық

АлқА 


Н

А

рық пеН

 с

Алық

Әлем экоНомикАсы

көкжиек

Қарызға батқан 

АҚШ жағдайы 

кімге, қалай 

әсер етеді?

Ақпараттық орталық сыбайлас 

жемқорлықпен күресе алады

Салық органдарының 

басты міндеті – 

мемлекеттік бюджеттің 

кіріс бөлімін толықтыру 

екендігі белгілі. 

Бұл, ең алдымен

барлық әлеуметтік 

бағдарламаларды, өмірлік 

маңызы бар объектілерді 

қаржыландырудың, 

жол жөндеу, қалаларды 

гүлдендіру, муниципиалды 

объектілер тәрізді 

маңызды жұмыстардың 

табыс көзі екендігі айқын.

Бүркіт НҰРАСЫЛ

Гетенің 

жұрты Абай 

еліне келді

Жалпыға ортақ декларация тапсыру екі жылға ұзарды

? Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

желатиннен маржан да жасайдыБұрыннан желатинді тек кондитерлік тағамдарға қосу 

үшін  ғана  қолданады  деп  ойлаушы  едім,  жуырда  оның 

ақша жасауға да пайдасы бар деп естідім. Сол рас па?

Раушан БЕКТЕМІСОВА, оқушы

«желатин» латын тілінен (gelatus) аударғанда «қатып қалған» 

дегенді  білдіреді.  оның  тағам  өнеркәсібінде,  соның  ішінде 

кондитерлік  өнімдер  әзірлеуде  таптырмайтын  өнім  екені  рас. 

Шынында да, көбіміз желатиннің мармеладқа қосатын қасиетін 

ғана білеміз. 

Алайда ол медицина мен биологияда қан тоқтататын құрал 

ретінде,  зертханада,  фармакологияда  кеңінен  қолданылады. 

сондай-ақ  фото  және  киноөнеркәсібінде  үлдір  (пленка)  мен 

қағаздың  жарық  сезгіш  қабатын  жасауға  пайдасы  бар.  сіз 

айтқандай,  ақша  белгілері  мен  бояу  әзірлеуде  қолданылады. 

желатиннен тіпті жасанды маржан да жасалады.

Неке куәлігі қымбаттады

Біз  жақында  үйлендік.  Неке  туралы  куәлігімізді  енді  ғана  аламыз. 

Куәлікті  тіркеу  үшін  алынатын  ақы  көбейді  деп  естідік.  Сонда  қанша 

төлейміз?

Нұрболат БЕКТҰРОВ 

– иә, некеге отырғандарды тіркеу 

қызметіне мемлекеттік баж үш еседен 

көп өсті. Бұған дейін ол 0,3 айлық есеп-

тік  көрсеткіш  (Аек)  болса,  енді  неке 

туралы куәлікке ие болу бақытына қол 

жеткізгендер 1413 теңге (1 Аек) төлей-

ді. Тек ол ғана емес, өзге де мемле кеттік 

қызметтің  ақысы  жоғарылады.  Ажы-

расу рәсімі де бұрынғыдан қымбатқа 

түседі. сот шешімімен некенің бұзылға-

нын тіркеу – 2119 теңге (1,5 Аек), ал 

айқай-шусыз өзара келісіммен ажырас-

қандар  кәмелетке  толмаған  баласы 

жоқ болса, 2936 теңге (2 Аек) төлейді. 

есімін,  фамилиясын,  әкесінің  атын 

өзгертуге бел байлағандар 2826 тең-

геге шығын далады. сондай-ақ шетел-

дік азаматтар да бала асырап алғанын 

тіркету үшін де осынша сома төлейді. 

қазақстан  азаматтары  үшін  тууы 

тура лы,  өлуі  туралы  куәлік,  әкесін 

анық тау  жөнінде  және  бала  асырап 

алғанын тіркеу қызметі бұрынғысынша 

тегін. 

мемлекеттік төлемді банк арқылы ғана емес, электронды үкіметтің «төлем 

шлюзі» арқылы да төлеуге болады. 

Азаматтық  хал  актілерін  тіркеу 

қызметі үшін Ұлы отан соғысына қа-

тыс қандар  немесе  оларға  жатқызы-

латындар,  Ұлы  отан  соғысы  кезінде 

тылдағы  жанқиярлық  еңбегі  мен 

мүлтіксіз әскери қызметі үшін ордендер- 

мен  және  медальдармен  марапат-

талғандар, бала кезінен мүгедек сана-

тындағылардың  ата-анасының  біреуі 

немесе қамқоршысы мемлекеттік баж-

дан босатылған. Тіркеу кезінде құжатта 

әріп қатесі кеткен жағдайда, сондай-ақ 

бала асырап алу немесе әкесін анық-

тауды  тіркету  мақсатында  қайтадан 

жаңа  куәлік  алуға  тура  келсе,  ол  да 

тегін.


Бүгіндері елбасы осы салада тек сандық 

емес, сапалық көрсеткіштерге қол жеткізуді 

міндеттеп отыр. осы орайда салық орган-

дарының жұмысының басты бағыттарының 

бірі ретінде салық мәдениетінің деңгейін 

көтеру, салық төлеушілердің құқықтарын 

қорғау, мемлекет мүддесін ұстану, салық-

тық құпияларды сақтау мәселелері қарас-

тырылып отыр. 

өз  кезегінде  салық  төлеушілер  тара-

пынан да өздерінің мемлекет алдындағы 

салықтық міндеттемелерін орындау қоғам-

ның дамуына, еліміздің нығаюына, халық-

тың әл-ауқаты жақсара түсуіне сеп болады 

деген түсінік те керек. Біз бәріміз де салық 

төлеушілер болып табыламыз, сондықтан 

да  салық  төлеу  мәдениетінің  жоғары 

болуы, ең алдымен, еліміздің өркендеуінің 

кепілі болып табылатынын ұмытпасақ.

салық органдарының алға қойған мақ-

саттарын жүзеге асырудағы басым бағыт-

тарының  бірі  –  жең  ұшынан  жалғасқан 

жемқорлықпен күрес. жемқорлық – салық 

қызметі  органдарының  келбетіне  ең  бір 

жағымсыз  реңк  беретін,  салық  төлеу ші-

лердің сенімінен айыратын, мемлекеттің 

нарықтық  экономикасының  дамуын  те-

жей тін, экономикалық және ұлттық қауіп-

сіздікке зиянын тигізетін кесірлі құбылыс. 

осы  құбылыспен  күресуде  салық  орган-

дары превентивті және кешенді шараларды 

жүзеге асыруды мақсат тұтып отыр. мұндай 

іс-шаралар қатарына салықтық әкімшіліктің 

процедураларын  автоматтандыру,  элек-

трон ды  қызметтердің  тізімін  кеңейту, 

ақпаратты қабылдау және өңдеу орталық-

тарын, салықтық есептерді қабылдау тер-

миналдарын құру жұмыстары да жатады. 

осы ретте салық органдары өз жұмы-

сында салық төлеушілермен қатынас орна-

тудың  тәсілдері  мен  тиімді  формаларын 

жетілдіруге айрықша назар аударады. Бұл 

бағыттағы шешімтал қадам ретінде терри-

ториялық салықтық басқармаларда салық 

төлеушілердің  ақпараттарын  қабылдау 

және өңдеу орталықтарын құру жұмысын 

айрықша атап өтуге болады. Бұл орталық-

тың  басты  міндеті  –  қолданыстағы  заң-

нама ларға  сәйкес  кәсіпорындар  мен 

азамат тарға мерзімді уақытында мемле-

кеттік  қызметтерді  атқару,  ақпараттық 

көмек көрсету болып табылады.

Ақпаратты қабылдау және өңдеу орта-

лығы  –  салық  мекемесінің  бет-бейнесі, 

салық төлеушімен арадағы технологиялық 

тізбектің  бастауы.  Тізбек  қызметі  көбіне 

соған  байланысты.  орталықтар  салық 

өтініштерін  қабылдау,  өңдеу  және  беру, 

салық  есебі  формаларын  енгізу,  салық 

төлеушілердің  хаттарын,  ұсыныстарын 

және өзге де мәліметті шұғыл түрде өңдеп, 

салық төлеушіге барынша қолайлы жағдай 

жасау үшін құрылған. 

мұнда  салық  төлеушілерге  ыңғайлы 

болу үшін ақпарат стенділері жасақталған. 

салық инспекторларының жұмыс орын да-

рында олардың атқаратын қызметі туралы 

мағлұмат, орталық залдарында сілтемелер, 

құжаттарды толтыруға арналған үстелдер, 

тіркеу және анықтама сипатындағы құжат-

тарды алу үшін толтыратын өтініш үлгілері 

қойылған.  пікір  мен  ұсыныс  кітаптары, 

салық төлеушінің болу мерзімі карточка-

лары да бар. Ақпараттық және түсіндірмелік 

сипаттағы  материалдарды  көрсететін 

мониторлар орнатылған. 

қысқасын айтсақ, осы орталықтар са-

лық заңнамасының жекелеген талаптарын 

орындау әлеуетін бір жерге топтастыруға 

мүмкіндік  береді,  салық  органдарымен 

байланыс уақытын қысқартады, салық ор-

гандарындағы  бюрократиялық  сөзбұй-

далықты жояды және сыбайлас жемқор-

лық тың  алдын  алудағы  ең  үлкен  үлес 

қоса тын кешенді шараға айналып отыр.

Алматы  қаласының  Әуезов  ауданы 

бойынша салық басқармасындағы орта-

лықтың жұмысына заңды тұлғалар, жеке 

кәсіпкерлер және жеке тұлғалар жөніндегі 

ақпараттарды қабылдау және оны өңдеу 

бөлімі, есеп бөлімі, тіркеу және канцелярия 

бөлімі  секілді  алты  бөлімше  тартылған. 

сонымен қатар мұнда анықтама терезесі 

жұмыс істейді. оған салық басқармасының 

барлық бөлімшесінен кезекші тартылған. 

Әуезов ауданы бойынша салық басқар ма-

сында 423 679 салық төлеуші есепте тұр. 

оның 11 869-ы – заңды тұлға, 19 127-сі же-

ке кәсіпкерлер болып табылады. күн сайын 

орталықтың қызметкерлеріне өз міндетін 

атқару, мемлекеттік қызметкердің тәртібі 

мен этикасы, мемлекеттік қызмет көрсету-

дің стандарттары жөнінде, сонымен қатар 

мемлекет басшысы қаулысымен бекітілген 

мемлекеттік қызметкердің сегіз этикалық 

нормасы  бойынша  түсініктеме  жұмысы 

жүргізіледі.  Бекітілген  тәртіпке  сәйкес, 

Әуезов  ауданы  бойынша  салық  басқар-

масының орталығы сағат таңғы тоғыздан 

кешкі беске дейін жұмыс жасайды. 

салық  органының  барлық  бөлімше-

сіндегідей, орталықтардың жұмысында да 

өзекті мәселелер бар. мысалы, қызметкер-

лердің  жұмысы  көп,  оларға  шектен  тыс 

ауыртпалық жүктеледі, техника мен құрал-

жабдықтарды жаңартуға қаржы жетпейді 

деген секілді сан алуан қиындықтар бар. 

соған қарамастан, орталық қызметкерлері 

салық  төлеушілермен  сауатты,  сыпайы 

және кәсіби біліктілік деңгейінде қарым-

қатынас  жасауы  тиіс.  сондықтан  салық 

төлеушілер  де  өз  тарапынан  орталық 

қызметкерлерінің жақсы қарым-қатынас 

күтуге қақылы екенін түсінуі керек.

Бүгіндері уақыт талабы салық төлеуші-

лермен принципті жаңа қатынастар орна-

туды талап етіп отыр. салық төлеудің қа-

жет тігін есіне салу, талап ету, ескертпелер 

жа сау – ол өткеннің жұмысы. сондықтан 

да  салықты  мерзімінде  төлеу,  салықтық 

міндетті  өтеу  –  өркениетті  елдің  заңды 

қадірлейтін азаматтары ретінде біздің ерік-

ті  міндетімізге,  өмір  нормамызға,  зиялы 

әдетімізге айналуы тиіс. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал