Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісіжүктеу 318.57 Kb.

бет4/4
Дата08.03.2017
өлшемі318.57 Kb.
1   2   3   4

ҚҰРЫЛТАЙШЫ

:

Қазақ мемлекеттік 

қыздар 

педагогикалық 

университеті

РЕДАКЦИЯ  АЛҚАСЫ:

Бас редактор –    Д.СМАЙЫЛ

Тілші –    Г.БЕКТАСОВА

Беттеуші –    

Н.МӘДЕЛІ

Фототiлшi –   

Н.ҚИЗАТҰЛЫ

МЕКЕН-ЖАЙЫ:

050000, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 99-үй 

Байланыс телефоны:

8 (727) 233-18-29 

Газет “Қыздар университеті” газеті 

редакцияның компьютерлік орта-

лығында терiлiп, беттелдi.

“Бизнес Информ” баспаханасында 

(Төле би көшесі, 108) басылды. 

Тел.: 8 (727) 293-09-09

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлiгiнде 

16.03.2012 ж. қайта тiркелiп, №12345-Г куәлiк берiлген. 

«ПАРАСАТ НЛО» ТАҒЫ ДА АЛДА

БІЗДІҢ СТУДЕНТ БІРІНШІ ОРЫНДА

«УНИВЕР STAR – 2012» 

байқауы жеңімпаздарын анықтады

«Ұлар» ансамбліне – 

25 жыл


17 қараша – халықаралық сту-

денттер күніне орай  ткізілген 

«Универ Star – 2012» байқауы 

1-3 курстар аралығында мық-

ты ларды анықтады. Бай қаудың 

негізгі мақсаты – қазақ қыз да-

рының 

нерін,  қай  сар лы ғын, сыпайылығын,  ина бат тылығын, 

ибалылығын,  нерге де 

ген 

к зқарастарын дәріптеу болып табылады. Байқау 2 кезеңнен 

тұрды. Бірінші кезең – қазақ 

әнін орындау (халық әні, қазіргі 

заманғы композиторлар әндері), 

екінші кезең – әйгілі шетел әнін 

орындау.


Шара шымылдығын универ-

ситетіміздің Тәрбие ісі ж ніндегі 

проректоры Зәуре Қуандыққызы 

ашып берді. Проректор мұндай 

шаралардың болашақ  нерпаздар 

мен  нер жұлдыздарын таңдау-

дағы орнына тоқталып, бар-

лық студенттерді халықаралық 

мерекелерімен құттықтады.

– Биылғы алғаш  ткізі 

ліп 

отыр ған байқау университетімізде дәстүрлі түрде ұйымдастырылмақ. 

Жастар – біздің болашағымыз. 

Біздің Қыздар университетінде 

елін, жерін сүйетін, білімді де 

парасатты, қайсарлы қыздар 

шығатынына кәміл сенемін. Қазақ 

қыздары заман к шінен қалмай

білімі мен біліктілігі арқылы дара-

лануы керек. Ол үшін осындай да-

рынын танытатын байқаулар  те 

қажет, - деген Тәрбие ісі ж ніндегі 

проректор Зәуре Сабырова байқау 

қатысушыларына сәттілік тіледі.

Одан кейін с з алған «Па-

расат» саяси-танымдық журна-

л ы н ы ң   р е д а к т о р ы   Д а н а т 

Жанатай ұлы да қыздарымызға 

зінің жылы лебізін білдіріп, т л 

мерекелерімен құттықтады. Қазақ 

халқы елін сүйген, жерін сүйген, 

қыз баланы аялап  сірген халық 

екенін атап  тіп, қыздарымыздың 

еңбегінің жемісті болуына тілек 

білдірді.

«Универ Star – 2012» бай-

қауында ҚР мәдениет қайраткері, 

университетіміздің «Хореогра-

фия» кафедрасының ұстазы Бану 

Тұрғынбаева, университетіміздің 

түлегі, жас әнші  лия Аюп, «Жау 

жүрек мың бала» филімінде 

Таймастың р лін сомдаған жас 

актер Аян Т лепберген, «Де-

нар» тобының әншісі Нұрбақыт, 

жас әнші Бауыржан Оспановтар 

т рағалық етіп, қатысушылардың 

нерлерін бағалады. Олар со-

нымен қатар, конкурсантардың 

сахнада  з- здерін ұстауларына, 

жүріс-тұрыстарына, эстетикалық 

талғамдарына да сын к здерімен 

қарап отырды.

Байқау қорытындысы бойын-

ша бас жүлдені  нер және мәдениет 

факультетінің 2 курс студенті 

Жанат  темісова жеңіп алды. 

Қазылар алқасының шешімімен 1 

орынды жаратылыстану факуль-

тетінің 1 курс студенті Меруерт 

Нұрғабылова, 2 орынды қазақ 

филологиясы және әлем тілдер 

факультетінің 3 курс студенті Жан-

сая Айтуарова, 3 орынды физика-

математика факультетінің 1 курс 

студенті Ақмарал Қабықпаева 

қанжығаларына байлады. 

Кеш соңы Радиоэлектро-

ника және байланыс әскери-

ин 

женерлік институты кур-санттарының қа 

тысуымен 17 

қараша – халықара лық студент-

тері күніне арналған би кешіне 

жалғасты.

Айдана БЕКМҰРАТҚЫЗЫ

Музыкалық аспаптар кафедра-

сының профессоры Б.Раеваның 

жетекшілігімен дүниеге келген ан-

самбль бүгінде республикаға кеңінен 

танымал. Сонымен қатар  збекстан, 

Түркіменстан, Моңғолия, Түркия, 

Қытай, Алтай  лкесі мен ТМД 

елдерінің к пшілігіне белгілі «Ұлар» 

ансамблі шетелдік талай сахна-

ларда қазақ  нерін паш ете білген. 

Ансамбльдің мерейтойлық шарасы 

сондықтан да аса тебіреністі  тті.

Кеш басында университет 

ректорының ықылас гүлі мен 

сыйлығын алғаш болып бірінші Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университеті өз 

жұлдыздарын түрлі бағыттарда 

таңдауға шебер. Міне, жақында 

осындай тағы да тың байқау 

«Универ Star – 2012» жақында өз 

мәресіне жетті. Тұңғыш рет биыл 

ұйымдастырылып отырған байқауда 

болашағынан зор үміт күттіретін 

жастар көпшілік көңілінен шыға білді. 

Қыздар университетінде қазақ халқының мәдениеті мен өркениетіне 

үлес қосып жүрген тұлғалар жеткілікті. Оларды біз әрқашан мақтан 

тұтамыз. 17 қараша күні университеттің үлкен акт залында сондай қос 

мақтанышымыз – «Ұлар» фольклорлық-этнографиялық ансамблінің 

25 жылдығы мен ансамбльдің көркемдік жетекшісі, профессор Бихан 

Раеваның шығармашылық қызметінің 45 жылдығы салтанатпен аталып 

өтті. Салтанатты шараға елімізге белгілі өнер жұлдыздары қатысты. 

3 0   қ а р а ш а д а   Аб ы л а й х а н 

атын 

дағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 

университетінің  ұйымдас ты руы-

мен алғаш рет респуб 

ли 


калық 

«Қытай тілінде ән айту және 

мәнерлеп оқу» жарысы болып  тті. 

Сайыстың аса шиеленісті болғаны 

сол, оған қатысқан Қазақстан 

білім беру рейтингінде к ш бастап 

тұрған ұлттық университеттердің 

санынан-ақ к рініп тұр. Қытай 

тілінің оқыту жүйесі де сарапқа 

түскен бәсекеде Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық универ-

ситетімен қатар, әл-Фараби атын-

дағы Қазақ ұлттық университеті, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педа-

гогикалық университеті, Абылай-

хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері 

университеті, Қазақ-Түрік ха-

лықара лық университеті секілді 

аузын айға білеген жоғары оқу 

орында рынан барлығы 21 студент 

сынға түсті.

Қуаныштысы сол, Қыздар 

университетінің қазақ филология-

сы және әлем тілдері факультетінің 

3 курс студенті  йгерім Ақажанова 

«Қытайша ән айту» номинациясы 

бойынша 1 орынды жеңіп алды. 

нер саласында білім алмаса да 

ән айтудан үздік деп танылған 

студентіміз «Қытайша мәнерлеп 

оқу» номинациясында да үздіктер 

қатарынан орын алды. К птеген 

жоғары оқу орындардың студентері 

арасынан «Мыңнан тұлпар, 

жүзден жүйрік шыққан»  йгерім 

Ақажановаға Алматы қаласындағы 

Қытай елшілігі Мәдениет және 

білім басқармасының жетекшісі 

Гау Чын мырза арнайы сый-сияпат 

жасады. 

Ал сайыста Қыздар универ-

ситетінің намысын қорғаған тағы 

бір студентіміз Жайна Жеңісбек 

«Қытайша мәнерлеп оқу» но-

минациясы бойынша шабыт-

тандыру сыйлығына ие бол-

ды. Маңызы жоғары жарысқа 

студенттерімізді алып барған 

Қытай тілі орталығының дирек-

торы Жанат Аметхан студенттерді 

жоғары деңгейде дайындағаны 

үшін Абылайхан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университеті ректорының 

«Алғыс хатымен» марапатталды.з тілшімізден.

Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ 

экономикалық универси тетінің қа-

быр ғасындағы жас пікірсайысшы-

лар арасында  з мықтысың анықтау, 

оларды қолдау, пікірсайыстағы  ұр-

пақтар сабақтастығын жалғасты-

ру және жаңа тұлғаны тудыру 

мақ са тында 

ткен  «Жас  буындар 

шай қа сы»  пікірсайыс  турнирінде 

жас тар дың ойлары додаға түсіп, қа-

зір гі таңдағы  зекті тақырып тар 

– Қазақстандағы мюзиклді дамы-

ту, әлеуметтік масылдықпен күресу 

жол дары, қоғамда «Үлгілі отбасы-

ны» қалыптастыру формуласы, 

дуалистік жүйені ірі компанияларға 

міндеттеудің жолдары сынды мәсе-

лелер қарастырылды. Бұл турнир 

жа сыратыны жоқ мықты идеялар-

ды дүниеге әкелуге себепкер бол-

ды. Оған ҚазҰУ, ҚБТУ, ҚазҰПУ, 

ХБУ, СДУ, ҚазЭУ, ҚазХҚж ТУ, 

ҚазҰМУ, АЭжБУ, АТУ және біздің 

ҚазМемҚызПУ секілді Алматының 

іргелі жоғары оқу орындарының 

пікірсайысшылары қатысты.

Турнирдің шарты бойынша, 

бәйгеге әрбір жоғары оқу орны-

нан 2 фракция (команда) қатысуы 

тиіс болатын. Біздің Қыздар 

университетінен 2 фракция: «Ай мен 

Рай» (Айдана Асылханова, Райхан 

бішова) және «Ника»(Бағила Ин-

гаева және Сандуғаш Меңлібаева) 

қатысып, дода нәтижесінде «Ай 

мен Рай» фракциясы Сүлеймен 

Демирел университетінің коман-

дасымен  ткен финалдық ойын-

ның нәтижесінде айқын басым-

дыққа қол жеткізіп, «Жас буындар 

шайқасы» турнирінің Кубогіне ие 

болды. Ойындар нәтижесі бойынша 

ІІ орынды СДУ, ІІІ орында АЭжБУ 

командалары иеленді.

Бұдан  зге пікірсайыс турнирі 

нәтижесінде басқа да номина-

циялар берілді. Соның ішінде пі-

кірсайыс турнирінің үздік спикері 

«Ай мен Рай» фракциясының мү-

шесі Айдана Асылханова болып, 

тағы да асығымызды алшысынан 

түсіріп, үздіктігімізді танытты. «Бұл 

жеңіс біздің клубымыз үшін к птен 

күткен әрі қуанышты сәт болды» 

дейді қуанышын жасыра алмаған 

Қыздар универсиетінің «Парасат-

ты Нағыз Лидерлер Одағының» 

үздіктері. «Парасаттықтар» бұдан 

кейін де чемпион болуға ұмтыла 

түсетіндіктеріне сенімді.Қыздар университетінің үздік студенттері Қазақстан жоғары оқу 

орындары арасындағы жеңістерін әлі де жалғастыруда. Үстіміздегі 

жылдың 24 қарашасында университетіміздің «Парасат Нағыз Лидерлер 

Одағы» «Жас буындар шайқасы» атты ЖОО арасында өткен пікірсайыс 

турнирінде топ жарып, бас жүлдені жеңіп алды.

Соңғы уақыттарда Қыздар университетіндегі қабілеттіліктің артуы – 

қасиетті қара шаңырақтың жоғары оқу орындар арасындағы беделін 

биіктете түсуде. Оған бір шетінен университет педагогикалық құрамының 

сапасы артып келе жатқаны да себеп. Күн өткен сайын шәкірттеріміз 

де өздеріне деген сенімдерін арттырып, көшбасшылық қасиетті иегере 

бастады. Мәселен, қараша айының соңғы күні Абылайхан атындағы 

Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде 

республикалық ЖОО-лар арасында өткен қытай тілінен біліктілігін 

көрсету сайысында үздік студентіміз Әйгерім Ақажанова топ жарды.

проректор Нұржамал Алдабек 

тапсырды. Содан кейін мерекелік 

кеште республиканың түкпір-

түкпірінен ұстазы мен ұшқан 

ұясын құттықтауға арнайы кел-

ген әр жылдардағы түлектеріміз 

нер к рсетті. Олардың қатарында 

Оңтүстік Қазақстан опера және ба-

лет театрының әншісі, ҚР мәдениет 

қайраткері Үралхан Сейілбекова, 

Орал қаласы драма театрының 

әнші-актрисасы, ҚР мәдениет 

қайраткері Бибігүл Исалиева, Се-

мей музыка мектебінің жетекшісі 

Жанна Сапарбекова, ансамбль-

дің алғашқы бишілері Гүлжан 

Еркінәлиева, Сәуле Нұрбатырова, 

Абай атындағы опера және ба-

лет театрының әншісі, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Дина Хамзина 

және т.б. болды. 

Ал кеш қонақтары болған 

белгілі  нер жұлдыздары Рамазан 

Стамғазиев, Медеу Арынбаев және 

Біржан Хасанғалиевтар «Ұлар» 

ансамблі мен оның жетекшісіне 

ақ тілектерімен қоса, әсем әндерін 

тарту етті.  деби-музыкалық 

мерейтойлық кеш Астана, Орал, 

Ақт бе, Қызылорда, Тараз, Шым-

кент,  збекстан т.б.  ңірлерден 

келген ансамбльдің алғашқы 

құрамының орындауындағы «Угай-ай» әнімен аяқталды.

Г.БЕКТАСОВА


1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал