Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісіжүктеу 318.57 Kb.

бет3/4
Дата08.03.2017
өлшемі318.57 Kb.
1   2   3   4

Жансая ЖАҚСЫҚҰЛОВА,

ҚазМемҚызПУ жастар ісі ж ніндегі 

комитет т райымы

тіршілік етуге қабілетті, басқа мәдениеттер-

дің  зіндік ерекшелігін жете түсінетін, ұлты, 

нанымы мен сенімі әртүрлі жас тармен тату 

және келісімді  мір сүре ала тын жас адам-

ды қалыптастыру болып табылады. Біз – 

қазақстандық мәдениетті нығайтуды, тарихи 

және рухани мұраға ұқыптылыққа тәрбиелеу 

ісінің бірізді жақтаушыларымыз.

Егемендік жылдары ішінде еліміздің білім 

беру саласы жаңа даму орамын жасады,  йтке-

ні сапалы білім – жастардың басты капиталы. 

Мықты да гүлденген Қазақстан – Елбасының 

жобасы және Тұңғыш Президенттің ой-

жоспарларын іске асырудағы басты р л, ең ал-

дымен жас қазақстандықтарға, яғни, біздерге 

жүктеледі. 

Елордада Елбасымыз Нұрсұлтан  бішұлы 

Назарбаевтың қатысуымен «Жас Отан» жастар 

қанатының II сьезі  ткені белгілі. Съезде 

с з с йлеген мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев жастарға «Арман! Еңбек! Сенім!» 

деген ұранмен үндеу тастап, бірлік пен ынты-

мақ жолында жұдырықтай жұмылуға шақырды. 

Осы сьезге университетіміздің Жастар ісі 

ж ніндегі комитет т райымы, мен – Жансая 

Жақсықұлова Мейірбекқызы және Қыздар 

университеті «Жас Отан» жастар қанатының 

т райымы Ғазиза Камалова Қайсарқызы 

ПІКІР


ПІКІР

ПІКІР


ПІКІР

Үкібай НҰРПЕЙІСОВ,

Алмалы аудандық «Жас Отан» ЖҚ атқарушы хатшысы:

– Жастары белсенді елдің ертеңі – жарқын. Сондықтан біз, 

жас тар қазіргі қоғамдағы барлық салаға атсалысып, тәуел сіздік-

тің тұғырлы болуы жолында аянбай еңбек етуіміз қажет. Арман 

мен еңбек ұштаса келе, келешек күнге деген нық сенімді құрайды.

«Жас Отан» жастар қанаты ІІ сьезінің аясында еліміздің 

жас тар мен студенттері ынтымақтаса отырып жұмыс істеуіміз 

қажет. Мен жастардың барлығын  з болашағымыз үшін аянбай 

еңбек етуге шақырамын.

Астанада Елбасының қатысуымен болған Жастар сьезі  те 

салысымен Алматы жастар ұйымдарының жетекшілері мен 

белсенді жастарын ынтымақтаса жұмыс істеуде алғашқы болып 

қимылдаған Қыздар университетінің басшылығы және Жастар 

комитетіне алғысымды білдіремін. Ел бірлігін нығайтуда жасап 

жатқан қызметтеріңіз табысты болын!

Айбек ДУКЕЙХАН,«Foundation» білім беру орталығының директоры:

– Қыздар университетіне келіп, мінберден с йлеу әрбір қазақ 

жігітінің арманы екені анық. Бүгін сол арманымның орындал-

ғандығына шексіз қуаныштымын. Бұл бір шетінен қазақтың 

қайсар қыздарының алысты болжайтын алғырлығын да к рсетсе 

керек.

Қазақстан – халқы татулыққа ұйыған, жастары 

жасампаздыққа ұмтылған елге айналды. Бір буын ауыспай-ақ, 

мүлдем басқа сипаттағы жаңа ұлт, жаңа ел болдық. Күллі әлем 

таныған, құрметтеп, т ріне оздырған беделді мемлекетпіз. 

Мұның бәрі бір күнде, бір сәтте бола салған жоқ. Жиырма жылда 

екі ғасырға татитын еңбек сіңіргендіктен ғана қос ғасырға бергісіз 

табысқа жеттік. Бұл әрине Елбасымыздың, үлкен аға буынның 

арқасы. Енді біз, жастар осы жауапкершілікті одан әрі дамытуға 

күш салуымыз керек. 

– Жастарға шынайы қолдау к рсет-

кенде ғана еліміздің болашағы жарқын 

екенін білетін Елбасымыз жастарға деген 

қамқорлығын аямауда. Күні кеше астана-

мызда  болып  ткен  «Жас Отан» ЖҚ-ның 

II сьезі осының айшықты айғағы.

А с т а н а ғ а   б а р ы п ,   Н ұ р с ұ л т а н 

бішұлының  жастарға артқан үміті 

мен ақылын тыңдап келу бақытына 

ие болғанымды студент қауымына 

мақтанышпен жеткізгім келеді. Ел-

басымыздың әрбір с йлеген с зі бізге

яғни жастарға  үлкен  жауапкершілікті 

сезіндіріп, «мемлекет бізге не береді деп 

емес, біз мемлекетке не береміз?» де-

ген мақсатта жұмыстар жасауымыз 

керектігін терең ұғындырды. Елба-

сымыз жастарға қатысты к птеген 

мәселелерді қозғай отырып, ағынан 

жарылып ақыл-кеңес те берді. Қазіргі 

таңдағы үштілділік тақырыбы, 

қыздарымыздың хиджабқа к зқарасы, 

мемлекет үшін қызмет ету, еліміздің 

ертеңі біз екендігіміз жайлы, ұлттар 

мен ұлыстарға б лінбеу керектігі тура-

лы айтқан пікірлері арқылы сенімімізді 

нақтылай түсті.

Елбасы Н. . Назарбаев ұсынған 2020 

жылға дейінгі инновациялық  күн тәртібі 

ел жастары тарапынан қолдау тапты. 

Ол Қазақстан жастарының  мүдделері 

мен талпыныстарына жауап береді, 

оның жаңа бет-бейнесі мен бәсекеге  

қабілеттілігін қалыптастырады. Со-

нымен қатар «Жас Отан» жастар 

қанатының жарғысы бекітілді.

Қазіргі Қазақстан – жастары 

қолдаған, береке-бақ орнаған мемлекет 

деп нық сеніммен айта аламын. Міне, біз 

осындай еліміздің қарқынды даму бары-

сында  зімізге жүктелген міндеттерге 

жауапкершілікпен қарап, мемлекет 

басшысының сенімін ақтауға міндеттіміз, 

себебі, біздер армандар жүзеге асатын 

елде  мір сүреміз. 

Мен – болашақ педагогпін. Демек, 

ертеңгі ел болашағын мен тәрбиелеймін. 

Осындай ұлы мамандықтың иесі ретінде ең 

басты мақсатым –  зімнің құрбыларымды 

нағыз патриот болуға, мемлекетіміздің 

нағыз жанашыры болуға, егемен елдің 

ертеңгі тұтқасын ұстайтын азамат-

тары болуға, Елбасының үмітін ақтауға 

ықпал ету. 

– Арман! Еңбек! Сенім! Міне, осындай 

к ңіл-күйде еліміздің жастары 16 қараша 

күні Астана қаласында «Жас Отан» 

жастар қанатының екінші отырысына 

жиналды. Бұл тек жасотандықтарға 

ғана емес, барлық Қазақстан жастары 

үшін маңызды оқиға. Елбасы Нұрсұлтан 

бішұлы Назарбаев Қазақстанды да-

мыта отырып, жастарға айрықша 

мән беріп келеді. Бүгінгі таңда жас 

қазақстандықтар елдің қоғамдық-

саяси  міріне, үдемелі индустриалды-

инновациялық даму бағдарламасын іске 

асыруға және Қазақстанды әлеуметтік 

жаңғырту ісіне белсенді араласып келеді.

Жарқын болашақтағы  здерінің бас-

ты құжаты – «Жастар – Отанға!» деп 

аталатын 2020 жылға дейінгі стратеги-

ясын талқылау үшін Отанымыздың Елор-

дасына Қазақстанның түкпір-түкпірінен 

1100-ден астам делегат жиналды. Мемле-

кет басшысы «Кең байтақ Қазақстанның 

үкілеген үміті сендерсіңдер!» деп жастарға 

сенім арта с йлегені бекер емес. 

Менің ойымша, бұл жастардың ба-

сын біріктіретін айтулы оқиға. Сьез-

ден біз үлкен рух, күш-жігер алдық, 

болашаққа деген үлкен сенім ұялады. Ал 

мен  з кезегімде жүрегі «елім, жерім» 

деп соғатын жастарға айтарым: Біз 

құрметті жастар – барлығымыз 

«Қазақстан» деп аталатын алып 

кеменің жолаушыларымыз, ендеше сол 

кеменің жүзу барысы сәтті болсын де-

сек, барлығымыз аянбай еңбек етуіміз 

қажет. 

Бақдаулет САРИЕВ, ҚазҰПУ жастар ісі жөніндегі комитетінің төрағасы:

Ғазиза КАМАЛОВА,ҚазМемҚызПУ «Жас Отан» ЖҚ төрайымы:


7

7

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№8 (97)

30 қараша,

2012 жыл

А Қ П А Р А Т

Байқаудың мақсаты – мемлекеттік тілдің 

ынтымақ пен бірліктің негізі екендігін насихат-

тау, қазақ тілінің ұлтаралық татулық пен қатынас 

факторы екенін санаға сіңіру, мемлекеттік тіл 

мәртебесін арттырып, оған қоғамдық-саяси, 

ғылыми негізде баға беру, жастар арасында 

патриотизмді дамыту.

Байқауды с з с йлеп ашқан Тәрбие ісі ж -

нін дегі проректор Зәуреш Қуандықова ұлта-

ра лық  қатынасты реттеудегі мемлекет тік тіл-

дің р ліне тоқталды. «Қазақ тілін меңге ру 

– Қазақстан патриотизмінің құрамдас б лігі» 

де 

ген проректор «Бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бүгінгі таңда жүргізіп отырған 

са рабдал саясатының басты тетігі» деді.

Мемлекеттік тіл мәртебесі 2010 жылы қа-

былданған Ұлт бірлігі Доктринасында да тайға 

таңба басқандай жазылған. Онда: «Мемлекеттік 

тілді меңгеру әркімнің парызы мен міндеті, 

жеке бәсекеге қабілеттілігі мен қоғамдық  мірге 

атсалысудағы белсенділігін айқындайтын 

ұмтылысы мен ынталануына айналуы қажет. 

Бұл – шешуші басымдық, рухани және ұлттық 

бірліктің негізгі факторы» деп жазылған. 

Сондықтан, мемлекеттік тілді елімізде мекен 

етіп отырған  зге ұлт  кілдері, этностық топ-

тар мен ұлыстарға үйрету мемлекеттің басты 

басымдығы болып қала бермек.

Осы орайда Қыздар университетінде 

Алматы қалалық әкімдігінің қолдауымен 

«Ұлт тық журналистік зерттеу орталығы» қо-

ғамдық қорының және ҚазМемҚызПУ-дың 

ұйымдастыруымен  ткен «Мемлекеттік тіл – 

татулықтың кепілі» атты байқау мемлекеттік 

тілдің мәртебесін арттырып, қасиетті қара 

шаңырақта қазақ тілінде білім алып жатқан  зге 

этностық топ студенттерінің мемлекеттік тілге 

деген құрметін әйгілей түсті. Байқау –  зін- зі 

мемлекеттік тілде таныстыру, қазақ тілінде  з 

нерін к рсету, қазақ ұлтының мәдениетіне 

байланысты дайындалған сұрақтарға жауап 

беру секілді ІІІ кезеңнен тұрды.

Байқауға қатысушы әрбір студент бәсекеде 

з тағдырын қазақ ұлтымен байланыстыра оты-

рып, Қазақстанға, оның мемлекеттік тіліне деген 

ыстық ықыласын барынша к рсете білді. Оны 

к рнекі құралдармен, білім-білігі және  зіндік 

нерімен әдемі әшекейледі. Белгілі тұлғалар мен 

қоғамдық ұйым басшылары қазылық жасаған 

байқау қорытындысында I орынды жаратылыс-

тану факультетінің студенті Наргиз Савронова, 

II орынды қазақ филологиясы және әлем тілдер 

факультетінің студенті Мафтуна Мираматова, 

III орынды осы факультеттен Кидаят Каршие-

ва иеленді. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар 

мен дипломдар табыс етілді.

Таңшолпан  БДІҚАПАР,

«шет тілі: екі шет тілі» мамандығының 

2 курс студенті 

Қазіргі таңда әлеуметтанушылар «жастар» 

деген ұғымды жас ерекшеліктер және сонымен 

байланысты қызмет түрлерінің негізінде пай-

да болатын топтасқан к пшіліктің жалпылама 

жиынтығы ретінде айқындайды. Қысқа ма ғы-

нада, жастар – жас адамдардың әлеуметтік жағ-

дайының ерекшелiктерi, олардың қоғамның 

әлеуметтік құрылымындағы орны мен қызме-

ті, ерекше құндылықтары мен мүдделері негі-

зін де б лінетін әлеуметтік-демографиялық 

топ.  лемде БҰҰ-ның мәліметі бойынша, 

15-пен 24 жас аралығындағы жас азаматтар 

1,3 миллиард шамасында. «ҚР Мемлекеттік 

жас тар саясаты туралы» Заңына сәйкес 14 жас-

тан 29 жасқа дейінгі адамдарды жастар деп 

атау қабылданған. Бұл жастағы адамдар тобы 

еліміздегі тұрғындар санының 27,4%-ын (4 510 

435 адам) құрайды.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік 

жастар саясатының тұжырымдамасы бекі-

тіліп, 2004 жылы «Мемлекеттiк жастар сая-

саты тура лы» Заң қабылданды. «Білім беруді 

дамытудың 2020 жылға дейінгі» мемлекеттік 

бағдарламасында, «Қазақстан Республикасын 

дамытудың 2020 жылға дейінгі» даму страте-

гиясында, басқа да маңызды стратегиялық 

құжаттарда жастар саясатына арнайы б лім 

арналған. Бiлiм және ғылым министрлігінің 

құрылымында, аталған саладағы бейіндік 

мемлекеттік орган болып табылатын Жастар 

саясаты департаменті жұмыс iстеуде.

Естеріңізде болса, жақында «Жас Отанның» 

ІІ сьезінде Елбасы «ҚР Жастар саясаты тура-

лы» жаңа заң қабылдауға тапсырма берген бо-

латын. Осыған байланысты  ңірлердің жастар 

ұйымдары заңға  згертулер мен толықтырулар 

енгізу жайындағы ұсыныстарды жинақтауға 

жедел кірісіп кетті. Қазірде шаралар еліміздің 

барлық аймақтарында жүргізілуде.Мемлекеттік тіл – қашаннан елдіктің белгісі, тәуелсіздіктің тірегі ретінде Қазақстанды ортақ 

үйіміз санайтын барша этностық топ өкілдерін ұйыстырушы фактор, бірліктің тетігі, татулықтың 

негізі болып табылады. Сондықтан, мемлекеттік тіл мәртебесін арттыру ешқашан күн тәртібінен 

түспек емес. Осы мақсатта, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде этностық 

топтар арасында «Мемлекеттік тіл – татулықтың кепілі» атты байқау болып өтті.

Мемлекеттік тіл – татулықтың кепілі 22 қарашада 1 желтоқсан – ҚР Тұң-

ғыш Президентінің күніне орай, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университетінің кітапханасында Алма-

ты қалалық «НұрОтан» ХДП Алмалы ау-

даны филиалының ұйымдастыруымен 

«Тұңғыш Президент Н.  . Назарбаевтың 

еңбек жолдары» атты оқу конферен-

циясы болып  тті. «Жаңа әлемдегі жаңа 

Қазақстан» атты бірінші Назарбаев 

оқулары аясында  ткізілген конферен-

цияда «Елін сүйген, елі сүйген Елба-

сы» атты кітап к рмесі болды. К рмеге 

Ұлт К шбасшысының Қазақстанның 

қалыптасу жолдарындағы тиімді да-

мыту стратегиясы мен қағидаттары 

жайлы еңбектері қойылды. Конфе-

ренцияда университет студенттері 

Н. .Назарбаевтың егемен мемлекетті 

қалыптастыру ісіндегі табысты бастама-

ларын, оның стратегиялық к регендігі 

және Қазақстанның мемлекеттілігін 

қалыптастырудағы атқарған еңбектеріне 

баяндамалар жасады. 22 қарашада Қыздар универ си-

тетінде ҚР Тұңғыш Президентінің 

күні мерекесі аясында «Менің Тұңғыш 

Президентім» атты д ңгелек үстел 

тті. Д ңгелек үстел отырысын Ғылым 

және халықаралық байланыстар 

ж ніндегі проректор Алма Рысқылиева 

с з с йлеп ашты. Д ңгелек үстелде 

жиналғандар Елбасының жастарға де-

ген қамқорлығына ғылыми тұрғыдан 

сараптама жасап, түрлі стратегиялық 

бағдарламалары туралы жан-жақты 

с з етті. Онда «Елбасының  мір желісі 

жайлы», «Тұңғыш Президентіміздің 

еңбектері мен шығармашылығы», 

«Елбасының 2012 жылғы кезекті Жол-

дауы», «Елбасының халықаралық 

қатынастардағы р лі», «Болашақ» 

бағдарламасы және Елбасы», «Астана 

және Елбасы» тақырыптарында слайд-

роликтермен к ркемделген, ғылыми 

негізделген, тұшымды баяндамалар жа-

салды.

 28 қараша күні ҚР Тұңғыш Прези-

денті күніне орай, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық универси-

теті мен Шинжияң педагогикалық 

университеті арасында құрылған Қытай 

тілі орталығы «Қазақстан мен Қытай дың 

білім саласындағы қол жеткізген ортақ 

нәтижелері» тақырыбында д ңгелек 

үстел  ткізді. Оған ҚХР-дың Алматы 

қаласындағы Елшілігінің  кілі Гау Чын, 

«ЦинҚаз» компаниясының атқарушы 

директоры Чжан Янь Цю, Халықаралық 

қазақ-қытай тіл академиясы колледжі 

директорының бірінші орынбасары 

Сәуле  нуарқызы, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ Конфуций институтының 

кеңесшісі Гуй Лиянь, Абылай хан атын-

дағы Қазақ халықаралық қатынас-

тар және әлем тілдері университеті 

қытай тілі кафедрасының меңгерушісі 

Толқын Қалибекұлы, «К рші» журналы 

бас редакторының орынбасары Ибра-

гим Пайзолла, ҚХР Хубей  неркәсіп 

университетінің профессоры Джоу Жин 

Шың секілді ғалымдар мен қытай тілінің 

мамандары қатысты. Шарада жас тар-

дың к п тіл меңгеру маңыздылығы 

мен қытай тілін оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдері туралы с з болды.

 28 қараша күні Қыздар универ-

ситетінде ҚР Тұңғыш Президентінің 

күні мерекесіне орайластырылған ша-

ралар легі жалғасты. Сол күні физика-

математика факультеті университеттің 

үлкен акт залында «Ел тірегі – Елба-

сы» атты әдеби-сазды кеш  ткізсе, 

құқық және басқару негіздері кафе-

драсы «Елін сүйген, елі сүйген Ел-

басы» тақырыбында университет кі-

тапханасында ашық тәрбие сағатын 

ұйымдастырды. Келесі күні жаратылыс-

тану факультеті «Ел тірегі – Елбасы», 

мәдени бұқаралық жұмыстардың тео-

риясы мен әдістемесі кафедрасы « лем 

таныған кемел тұлға» тақырыптарында 

әдеби-сазды, танымдық-тәрбиелік 

кештер  ткізді. Аталған іс-шараларда 

университеттің Тәрбие ісі ж ніндегі 

проректоры З.Сабырова кіріспе с з 

с йлеп ашып, айтулы мерекенің 

маңыз  дылығына  тоқталды. 

ткен  іс-

ша раларда студенттерге Елбасының 

негелі  мірі мен еңбек жолдары туралы 

кеңінен ақпараттар берілді. 

ҚЫСҚА-НҰСҚА

Бүгінгі таңда жастардың әлеуметтік 

қызығушылығының қалыптасуы, жаңа 

себептері мен ұмтылыстары азаматтық 

қоғамның құрылуына қажетті қағидалардың 

бірі саналады. Қоғам мен мемлекет 

алдында ақылға салынған жастар саясаты 

арқылы жастар күш-жігерін тиімді жағынан 

пайдалануға, жастарды қолдау үшін 

механизмдер құрып, олардың әлеуметтік 

ынталарын, әлеуметтік көзқарастарын, 

қажеттіліктері мен алдағы өмірдегі 

мақсаттарын анықтап әрі жүзеге асыра 

алады. Осындай жастардың әлеуетін 

арттыруға байланысты Астанада Тұңғыш 

Ұлттық студенттік слет өтіп, оған Қыздар 

университетінен мен де барып қайтқан 

едім. Ұлттық студенттік кеңесті құруға себеп 

болған Бірінші слет жұмысы Елбасының ІІ 

Жастар сьезінде берген тапсырмаларын 

орындау мақсатында жұмыс істеді.

БАЙҚАУ


Осыған байланысты қараша айының 18-19 

жұлдызы аралығында Астанадағы Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университетінде І 

Ұлттық студенттік слет болып  тті. Іс-шара ба-

рысында тәуелсіз Қазақстан тарихында тұңғыш 

рет Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігі жанындағы Ұлттық студенттік 

кеңес құрылып,  з жұмысын бастады.

Мемлекет басшысы Н. .Назарбаевтың 

жастар алдына қойып отырған тапсырмала-

рын орындау, студент жастардың ғылым мен 

білімге ден қойып, белсенділігін жоғарылату, 

Болон үдерісінің мақсаттары мен міндетте-

рін жүзеге асыруды к здеген бұл іс-шараға 

мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары оқу 

орындарының мыңдаған студенттері қатысты.

Басқосуда с з алған Білім және ғылым вице-

министрі Мұрат  бенов «Елбасының соңғы 

уақыттарда жастарға жиі қайырылып салмақты 

да салиқалы с з айтуы бекер емес, яғни келешек 

білімді де білікті жастардың қолында екенін 

баса айтуында үлкен мән бар», – дей келіп, кеше 

ғана болып  ткен жастар съезінен кейін іле-

шала болып отырған студенттік слетке сәттілік 

тіледі, жиналғандарды алда қабылданатын жас-

тар заңына атсалысуға шақырды.

Білім және ғылым вице-министрі Мұрат 

беновтің айтуынша, кеңестің ең бірінші 

міндеті Қазақстанның Болон үдерісіне қосылу 

мәселесін жан-жақты зерделеп, студент 

жастардың белсенділігін арттыру болмақ.   

«Ең бірінші, бізге осы жобаларды іске асыра 

алатын адамдар қажет. Сондықтан біз негізінен 

білімді жастарға к бірек арқа сүйеп отырмыз. 

ҚР Білім және ғылым министрлігі жастармен 

ашық жұмыс жасауға, соның ішінде заң жоба-

сын бірлесіп әзірлеуге дайын. Біз кез келген 

озық ойды кез келген алаңда талқылауға әзірміз. 

Ондай пікір алмасу алаңдары жуырда еліміздің 

барлық  ңірлерінде ашылады деп ойлаймын», 

– деді министрдің орынбасары.

Жалпы слет барысында 2020 жылға 

дейінгі Мемлекеттік жастар саясаты туралы 

Тұжырымдаманың жобасы, Ұлттық студенттік 

Кеңестің ережесі сияқты маңызды мәселелер 

ортаға салынды. 

Сондай-ақ, жиын барысында мәжіліс де-

путаттары Галина Баймаханова мен Мейрам 

Бегентаев, «Нұр Отан» ХДП «Жас Отан» жас-

тар қанатының атқарушы хатшысы Нұрлан 

Сыдықов, Қазақстан студенттер Альянсының 

жетекшісі Арман Абдоллаев, Ұлттық студенттік 

кеңес т райымы Сандуғаш Қартаева мен 

жоғары оқу орындарының студенттері  з ойла-

рын ортаға салып, пікір алмасты.

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк 

жастар саясатының негiзгi мақсаты – жастардың 

азаматтық, әлеуметтiк дербес тұлғалық қалып-

тасуын жүзеге асыру үшiн қажетті құқықтық, 

экономикалық, ұйымдастырушылық жағдай-

ларды жасау мен нығайту болып табылады. 

Жастар мемлекеттің қоғамдық-саяси  міріне 

белсенді қатысушылардың бірі және қоғамның 

маңызды құрамдас б лігі болып табылады. 

Ең бастысы, егемен еліміздің ертеңгі 

болашағы бүгінгі жастардың біліктілігі мен 

саналы әрекеттеріне байланысты. Бір кездері 

АҚШ Президенті Дж.Кеннеди «Бізге  зімізде 

ешқашан болмаған дүниелер жайлы арман-

дайтын жастар керек» деген болатын, ал біздің 

жастар Қазақстанның даму жолында  з мақсат-

міндеттерін ұштастыра отырып, бар қарым-

қабілеттерін жұмсайтындықтарына сенімдімін.

Маржан АХТАЕВА,

химия мамандығының 1-курс магистранты

Алматы – Астана – Алматы

Тұңғыш ұлттық студенттік слет8

С О Ң Ғ Ы   Б Е Т

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

№8 (97)30 қараша,

2012 жыл


Бағасы келiсiм бойынша. 

Таралымы – 1000 дана. 

Тапсырыс №10825

 Жарияланған мақаладағы автор пiкiрi редакцияның көзқарасын 

бiлдiрмейдi.

 Редакцияға түскен қолжазба қайта рылмайды, үш компьютерлiк беттен 

асатын  материалдар қабылданбайды.

 «Қыздар  университетiне» жарияланған мақала көшiрiлiп басылса, 

сiлтеме жасалуы мiндеттi.

 Жарнама мәтініне жарнама беруші жауапты.
1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал