Елбасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Кездесу ба- рысында Мемлекет басшысына Қазақстанның үшінші жаңжүктеу 392.91 Kb.

бет1/4
Дата11.09.2017
өлшемі392.91 Kb.
  1   2   3   4

№29 (10280)

...Елбасы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Кездесу ба-

рысында Мемлекет басшысына «Қазақстанның үшінші жаң-

ғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауды іске 

асыру бағытында Үкіметтің атқарып жатқан жұ 

мы 

сы ту-

ралы есеп берілді, сондай-ақ, 2017 жылғы бірінші тоқ сан ның 

қорытындысы  бойынша  мемлекеттік  және  салалық  бағ дар ла-

ма лардың орындалуы жөнінде мәлімет ұсынылды. 

Нұрсұлтан Назарбаев бұған дейін бекітілген даму бағдар-

ламаларын іске асырудың маңыздылығын, олардың орындалуы-

на сапалы бақылау жасау қажет екенін атап өтті.

 

      (Ресми ақпарат көздерінен). 

15460


65460

15461


65461

65425


Аймақ жаңалықтарынан дер кезінде құлағдар болғыңыз кел се, аталған 

газеттерге жазылыңыздар!Баспас з - 2017

·

·Құрметті оқырман! Өздеріңіздің сүйікті төл басы лым дарыңыз «Толқын» газетіне 2017 

жылдың ІI жарты жыл дығына жазылу жүріп жатыр. Жазылу бағасы жеке азаматтар үшін 

6 айға-2000 тең ге. Мекеме, кәсіпорындар үшін 6 айға-3000 теңге. Газетке жазылу «Толқын» 

газеті редакциясында жүргізіледі. Ин дек сі-68028. 

Мекен-жа йымыз: Қарасақал Ерімбет көшесі №66 үй. 

Аудан айнасына, жаңалық жаршысына баланған басылымға жазылуға асығыңыздар!Құрметті оқырман!

2017 жылдың баспасөзге жазылу науқанында аудандық «Тол қын» газеті редакциясы 

арқылы да төмендегі газеттерге жа зы луға болады. 

Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласына орай аудан 

активінің жиыны өтті. Президентіміздің тарихи 

мақаласының мәні мен маңызын талқылауға 

қала, кент, ауылдық округ әкімдері, халық қа-

лау 

лылары, қоғамдық ұйым өкілдері, белсенді жас тар 

қатысты. 

Жиынға 

төрағалық еткен 

аудан әкімі М.Оразбаев: -Қазақстанның жарқын 

болашағын айқындап берген мәнді де маңызды 

құжаттың мақсатын түсіндіру үшін жи 

нал-

дық.  Біздің алдымызға рухани даму, жа һан дық жаңғыру жолында міндеттер қой 

ылып отыр. 

Сондай-ақ, Елбасы ұсынып отырған руха 

ни 


жаңғырудың негізгі сипаты өткен мен бо 

ла-


шақ ты 

үйлестіре 

жүзеге 

асыру 


бол ған дық-

тан, біз мұны іске асыруымыз қажет. Оның 

бірі-ға лам дық  жетістіктерді  әкелу  арқылы  жа-

һандық дамуда өз үлесімізді алу, екіншісі-өт кен 

тарихымыз бен дәстүрлерімізді, асыл құн ды лық-

тарымызды қайта жаңғыртып, ұлттық біре 

гей-

лігімізді сақтап қалу,-деді.Алғашқы сөзді алған «Нұр Отан» партиясы 

аудан дық 

филиалы 

төрағасының 

бірінші 

орынбасары А.Жоланов: -Бұл мақалада еліміздің 

басты  ру ха ни  құндылықтары  айқын  көрініс 

тапты.  Со ны мен  қатар,  биыл  Мемлекет  басшысы 

үш бір дей тарихи бастама көтерді. Біріншіден, 

Ел 


басы өзінің халыққа арнаған биылғы Жол-

да уын да  елімізді  технологиялық  дамудың  жаңа 

дең гейіне  шығаратын  Қазақстанның  кең  ауқым-

ды экономикалық жаңғыруына жол ашты. Екін-

ші ден,  ірі  экономикалық  қайта  құрулармен 

қатар,  бі ре гей  Конституциялық  реформа  арқылы 

мем ле кетіміздің  саяси  жаңғыруын  қолға  алды. 

Ал, енді ғылым, білім, мәдениет пен тарихты 

тұтастай қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағ-

дарламасын ұсынып отыр. Ең дамыған 30 елдің 

қатарына қосылуға ұмтылған қазақ елі үшін бұл 

ма қала  рухани  жаңғырудың  бастауы  болады. 

Сон дықтан,  бұл  құжаттың  жұртшылықтың  қол-

дауына ие болатынына сенімім мол,-деді. 

Содан соң, аудандық мәдениет және тіл дер-

ді дамыту бөлімінің басшысы Т.Дәрменов өз 

ойын ортаға салып, мақалада айтылған қа 

дау-


қадау идеялардың ел дамуының болашақ бағ-

дары екенін атап өтті. Қаладағы №62 мектеп-

лицейдің директоры, аудандық мәслихаттың 

депутаты С.Жанназарова мінбеге шығып: -Ел 

-

ба сы  міндеттерді  ғана  ұсынып  отырған  жоқ. Сол көздеген мақсатқа жету жолын, оны орын-

дау шыларды  да  айқын,  нақты  көр се тіп  отыр. 

Осынау  тарихи  мақаланы  оқып,  жі гер лен ген 

білім саласының қызметкерлері Елба 

сы 

ның 


сын дарлы  саясатын  қолдап,  еселі  еңбек  етіп, 

еліміздің гүлденуіне өз үлестерін қосуға әзір,-

деді. 

Жиында аудан әкімі М.Оразбаев: «Мәңгілік Ел» идеясының мазмұнын жан-жақты нақтылай 

түскен бұл мақала шын мәнінде ел дамуының 

рухани бағытын айқындайды. Сонымен қатар, 

Пре 


зидентіміз қазақ тілін 2025 жылдан бастап 

латын әліпбиіне көшуге кірісуіміз керектігін 

мәлімдеді. Бұл-сол кезден барлық салаларда  ла-

тын қар піне көшуді бастаймыз деген сөз. Латын 

әліп 

биіне көшу Қазақстанның жалпыәлемдік про 

цеске енуін жылдамдатады. Мемлекет бас-

шысы патриоттық жұмысты күшейту үшін «Ту-

ған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынды. 

Сонымен қа тар, «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы қа 

зіргі заманның батырларына баса 

назар ау даруға бағытталады,-деді.  

Жиынға қатысушылар осы бастамалардың 

маңыздылығын атап өтті. Аудан әкімі өз орын-

ба сары Ж.Әлішеваға, аудандық білім бөлімінің 

бас шысы 

Б.Дабыловқа, 

аудандық 

мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Т.Дәр-

ме новке  бір  апта  мерзім  ішінде  Елбасының 

«Бо 


ла 

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласына орай іс-шара жоспарын белгілеп, 

тарихи бастаманы ел ішінде насихаттап, жүзеге 

асыруды міндеттеді.  

Қ. АЛМАЖАНҚЫЗЫ.

Жуырда аудандық мә 

де-

ниет үйінде Елбасымыз Н.На-зарбаев 

тың «Болашаққа бағ 

дар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы талқыланды. Бас 

қосуды ашқан 

«Нұр Отан» пар 

тиясы аудандық 

филиалы төра 

ғасының бірінші 

орынбасары А.Жоланов:

-Біз қайта түлеудің айрықша 

маңызды екі процесі-саяси ре фор-

ма мен экономикалық жаңғыруды 

қолға алдық. Біздің мақсат-айқын

бағытымыз белгілі, ол-әлемдегі 

ең дамыған 30 елдің қатарына 

қо 


сылу. Сондықтан, біздің са 

на-


мыз ісімізден озып жүруі, яғ 

ни, 


одан бұрын жаңғырып оты 

руы 


тиіс.  Осы  жолда  Пре зи  ден  тіміздің  

жариялаған  «Бо ла  шақ қа  бағдар: 

рухани жаң ғыру» атты мақаласы 

тәуелсіз 

елі  міздің 

рухани 


жаңғыруының бас 

тауы екендігі 

даусыз. Осы орай да, Елбасы қазақ 

елі 


нің рухани жаңғырту бағы-

тын 


да жүзеге асырылуы ти 

іс-


ті игілікті істерді кеңінен ай 

тып 


берді. Бұйыртса, алдағы уа 

қыт 


та 

еліміз рухани жағынан ба 

рын 

ша 


жаңғыратын болады-деп, бәсекеге 

қабілеттілік, 

праг ма тизм, 

ұлт-


тық бірегейлікті сақ 

тау, бі 


лімнің 

салтанат 

құруы, 

Қа зақ  стан ның қар 

қынды дамуы мен сана 

ның 

ашық ты ғы  туралы  баян дал ған  ма-қа ла ны  көпшілікке  таныс тыр ды. 

Сонымен қатар, Елбасының: 

«Мен барша қазақстандықтар, 

әсіресе, жас ұр 

пақ жаңғырту 

жөніндегі осынау ұсы 

ныстардың 

маңызын терең тү 

сі 

неді деп сенемін.  Жаңа  жағ дай да  жаң-

ғыруға деген ішкі ұм тылыс-біздің 

дамуымыздың ең басты қағидасы. 

Өмір сүру үшін өзгере білу керек. 

Оған 

көн бе гендер тарихтың 

шаңына көміліп қала береді» деген 

сөздерін қа 

дап айтып, жастарды 

жаңашыл болуға ша қырды. 

Одан соң,  «Жастар ресурстық 

орталығы» КММ-нің Арал ау-

дандық бөлімінің директоры Ә.Із-

ба саров: 

-Елбасының тапсырмасымен 

«Нұр Отан» партиясы «Нұр ар-

ман» жобасын жүзеге асырып 

отыр. Жобаның мақсаты-жағ-

дайы төмен отбасы мен ата-ана 

қам қор лығынсыз  қалған  жастар-

дың шет елдің жоғары оқу орын-

да 

рында білім алуларына жағдай жа сау.  Осы  турасында  «ХХІ  ға-

сыр 


дағы ұлттық сана және таяу 

жылдардағы міндеттер» атты екі 

үлкен тараудан тұратын маз мұны 

мол мақалада айтылған-деп, жо-

ба 

ға қатысамын деуші талап кер-

лерге қойылатын шарттар жай ы-

на тоқ талып өтті. 

Жиынға әр мектептің жо-

ғары сынып оқушылары мен мұ-

ғалімдері қатысты. Олар рухани 

жаң ғыруды жүзеге асыру арқылы 

іске асатын өз армандары жай-

лы айтып, көкейде жүрген сауал-

дарына тұшымды жауап алды. С. ҮСЕНҚҰЛОВА.

·

··

·

ЖиынПартия тынысы

ЕЛБАСЫ  МАϖАЛАСЫ 

ТАЛϖЫЛАНДЫ

Елбасы Н.Ә.Назарбаев  «Болашаққа бағ-

дар: рухани жаңғыру» атты  мақаласында 

біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай 

қадам басатынымыз және бұқаралық сана-

ны қалай өзгертетініміз туралы көзқарасын 

ортаға салып отыр. 

Ұлттың болашағы сеніп тапсырылған 

ұс таздар  қауымы  да  келер  ұрпақтың  ал-

дын дағы ардың ісін арқалап жүрген зиялы 

қауым ретінде аталмыш мақаланы түйсіне 

оқығаны анық. Тәуелсіздігін ширек ғасыр 

ғана бұрын алған еліміз бүгінде  саяси және 

экономикалық жаңғыруларды тиімді жүзеге 

асырып келеді. Бірақ, әлемдік жаһандану 

үдерісінде экономикалық әл-ауқаты емес

со нымен қатар, рухани жаңғыру мен ұлттық 

санада бәсекеге түсетін уақыты. Осы тұста 

Ұлт Көшбасшысының бұл мақаласын уақыт 

талабынан туындаған зор рухани дүние деп 

білеміз. Әрбір қазақстандық, сол арқылы 

тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге 

ие болуы керек. Ол компьютерлік сауат-

ты лық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық 

және тағы басқалар. Білімді, көзі ашық, 

көкірегі ояу болуға ұмтылу–біздің қа 

ны-

мызда бар қасиет. Білімнің салтанаты жал-пыға ортақ болуға тиіс. Оның айқын да 

бұл тартпас  себептері  бар.  Экономиканың 

кәсіптік сипаты бұрын-соңды ешбір дә-

уір де  мұншама  жедел  өзгермеген.Табыс-

ты болудың ең іргелі, басты факторы бі лім 

екенін әркім терең түсінуі керек. Жас-

та рымыз  басымдық  беретін  межелердің 

қатарында білім әрдайым бірінші орында 

тұ 

руы шарт. Себебі,  құндылықтар жүйе-сін де білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана 

та бысқа  жетеді.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Бізге эко-

но микалық  және  қоғамдық  жаңару  қа жет-

тіліктеріне сай келетін осы заманғы білім 

беру жүйесі қажет» деп көрсеткен еді. 

Қоғамымыз өте тез, шапшаңдықпен қар-

қындай дамып отырған мына заманда ха лық 

ағарту саласының қызметкерлеріне түсер 

сал мақтың  жеңіл  болмасы  да  анық.  Мұ-

ғалімдер арасындағы ынтымақтастық-бұл 

мектепті жетілдіру мен өзгертудің қажетті 

серігі және оның тиімділігін арттырушы 

фактор. Осы оқытудағы өзгерістердің нәти-

жесін сол іс-әрекет үстінде де байқауға 

болады. Заман талабы мен уақыт көшіне 

ілесу-ұстаздар қауымына үлкен сын.

Елбасының аталмыш мақаласында ай-

рықша мән беріліп отырған ұлттық құн-

ды лық тар-тарлан  тарихтың,  жасампаз  бо-

ла шақтың  көкжиектерін  үйлесімді  са бақ-

тас 


тыратын ұлт жадының тұғырнамасы. 

Ұс таздар  қауымына  қайта  жаңғыру  кезінде 

ұлттық таным елдің елдігін анықтайтын, ұлт 

санасын айқындайтын қоғамның әрі қарай 

дамуына ықпал ететін табыс кілті болып 

саналады.С. ЖАННАЗАРОВА,

Ж.Әбдірашев атындағы 

№62 мектеп-лицейінің директоры, 

аудандық мәслихат депутаты.

«Нұр Отан» партиясының «Кедергісіз 

келешек» жобасы мүмкіндігі шектеулі 

жандардың өмір сапасын арттыруға 

ба 


ғытталған. Осы орайда, Елбасымыз 

Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан жолы -2050: 

бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» ат-

ты Жолдауында «Мүмкіндігі шектеулі 

азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу 

керек. Олар үшін Қазақстан кедергісіз 

аймаққа айналуы тиіс. Ондай адамдарға 

қамқорлық көрсетілуі тиіс»-деп айтқан 

болатын. 

Осы орайда, жуырда №262 мектеп-

гим назиясында 

аталмыш 


бағдар ла-

маның шеңберінде мүмкіндігі шек-

теулі балалардың жәрмеңкесі ұйымдас-

тырылды. Онда қаламыздағы 9 мек 

теп-

тен қатысқан жасөспірімдер өз қол да-

рымен дайындаған тәтті тағам 

дар 

ды 


көп шілік назарына ұсынды. Жәр мең кені 

ұйымдастырушы аудандық педа 

го 

гика-


лық-психологиялық түзету каби 

не 


тінің 

меңгерушісі Ж.Ибраимова:

-Қамкөңіл балалар қоғамның ұдайы 

назарында болуы керек. Сол үшін біз 

осын дай  шараларды  жиі  ұйым дас ты-

рамыз. Тек балалар ғана емес, жалпы 

мүгедек жандарға үнемі қолдау көрсету-

парызымыз. Олар қоғамның то 

 

лық-


қанды мүшесі болғандықтан, ел қа-

тарлы  білім  алып,  мақсаттарға  ұм ты луы 

керек. Біз мүмкіндіктерге жол ашу үшін 

барлық жағдайды жасауымыз қа 

жет. 

Сол себепті, бүгінгідей шараны ұйым-дастырып отырмыз. Балғындардың көңі-

лін көтеру үшін әлі де тағылымы мол 

шара лар  жүзеге  асырыла  бермек,-деді.

Одан соң, аудандық «Нұр Отан» пар-

тиясы филиалы төрағасының бірін 

ші 


орын 

басары А.Жоланов бәріне ақ жол 

тілеп, жәрмеңке заттарын алғаш 

қылар-


дың бірі  болып сатып алды. 

(Өз тілшімізден).

Кеше аудан әкімі Мұхтар Оразбаевтың төра 

ға 

лы-


ғы мен  әкімдік  және  аппарат  мәжілісі  өтті.  Кеңейтілген 

басқосуда алдымен аудан басшысы Аралқұм ауылдық 

округінің әкімі Шегебай Жаңабаевтың Арал қалалық 

Ә.Нұрпейісов атындағы тарихи мұражайдың директо-

ры, Алмасбек Молжігітовтің аудандық мәдениет үйі нің 

директоры және Елеусіз Серікбаевтың Атанши ауыл-

дық округінің әкімі қызметтеріне тағайындалғанын жи-

нал ған дарға  жеткізіп,  олардың  алдағы  қызметіне  табыс 

тіледі.

Әкімдік мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер тө ңі-регінде аудандық қаржы бөлімінің басшысы Көбейсін 

Қыздарбеков жыл басынан бергі бірқатар округтер мен 

бөлімдерге бөлінген қаржының игерілмей тұрғандығы 

жөнінде хабарлама жасап, алдағы уақытта бұл олқы-

лық ты болдырмау керектігін алға тартты. Сондай-ақ, ау-

дандық білім бөлімінің басшысы Бөрі Дабылов Ұлттық 

бірыңғай тестілеу форматындағы өзгерістер туралы 

баян дап,  ҰБТ-ға  қатысатын  шәкірттерге  барлық  жағдай 

жасалып отырғанын тілге тиек етті. 

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы 

Мырзадин Сәдуақасов Елбасы Жолдауынан туындаған 

міндеттер аясында қолға алынған жұмыстар барысын 

ортаға салды. Ал, аудандық кәсіпкерлік, өнеркәсіп және 

туризм бөлімінің басшысы Нұрлан Ахметов эко 

но-

миканың күретамырына баланған салада бүгінгі таңда атқарылған жұмыстарға басымдық берсе, Арал ауданы 

бойынша  мемлекеттік  кірістер  бас қар ма сы ның  басшысы 

Бақыт Дүйсенов салыққа тіркелмей жұ мыс жасап жүрген 

кейбір кәсіп иелерінің әрекетін сынға алды. 

Сонымен қатар, мәжілісте аудан әкімінің орынбаса-

ры Мерей Мейірбеков көктемгі міндетті әскерге шақыру 

жұмыстары жайына тоқталып, жүзден астам азаматтың 

әскерге шақырылғанын жеткізді. 

Мәжілісті қорытындылаған аудан басшысы бар-

лық  мүмкіндіктерді  пайдаланып,  мем ле кеттік  бағ дар ла-

малардың орындалуына асқан жауапкершілікпен қа рау 

қажеттігін тағы бір мәрте пысықтады. Көтерілген мә се-

ле лер  аясында  сала  жетекшілеріне  жұмысты  жанданды-

руды тапсырып, әрбір істің дер кезінде орындалуын 

міндеттеді.

«Толқын» ақпарат.

·

·Мәжіліс

Үн  қосу

·

·ЖАҢАРТЫЛҒАН  БІЛІМ    ӨМІР  ТАЛАБЫ

ÊÅËÅØÅÊ

Беларан ауылдық ок 

ругі әкі-

мі нің  аппаратында  қо ғам дық  ке-

ңес 

мүшелерінің, мем ле кеттік 

ме 


кеме қызметкерлерінің қа 

-

ты    суымен «Сыбайлас 

жем қор  -

лық қа  қарсы  іс-қимыл  ту ра лы» 

Қа зақстан 

Республикасы 

За ңы -


ның сақталу жағдайына жә 

не 


құқық бұзушылықтың ал 

дын алу 


жолдарын талқылау жөнін де дөң-

гелек үстел өткізілді. Кезде 

су 

дің 


мақсаты-ауыл аумағында сы 

бай-


лас жемқорлық құқық бұзу 

шы-


лық та рын  болдырмау  және  алдын 

алу.


Елімізде сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылық көріністерімен 

күрес басым бағыттардың бірі 

болып айқындалған және қа 

зір-

гі таң 


да әрекет етіп жат 

қан заң-


намалар да бұл құқық бұ 

зу 


шы-

лық тарды  жа са ғаны  үшін  жауап-

кершілік 

мә се лесін 

қа таң датып 

ке леді. Сондай-ақ, мем лекетімізде 

қол да нылып  жат   қан  заңнамалар 

сы байлас жемқорлық құқық бұзу-

шылық 

тарына жағдай жасауы мүм кін нормалардан арылып, Қа-

зақстанның 

құқықтық-де мо кра-

тия 


лық жолмен дамуына тікелей 

ба ғыт талып  отыр.

Отырыста сыбайлас жем 

қор-


лық құқық бұзушылықпен кү рес-

те тиімді механизмдер жа 

са 

лып 


отырғаны сөз етіл 

ді. Мысалы, 

меха низмдердің  бірі  ре тінде  атал-

мыш Заңның  24-бабын 

да: «Сы-

бай лас жемқорлық құқық бұзушы-

лық фактісі туралы хабарлаған 

не месе 


сыбайлас 

жемқорлыққа 

қар 

сы іс-қимылға өзгеше түрде жәр дем көрсететін адам мемлекет 

қор 


ғауында болады және Қазақ-

стан Республикасының Үкіме-

ті белгілеген тәртіппен көтер-

ме 


ле 

неді. Сондай-ақ, сыбайлас 

жем 

қорлыққа қарсы іс-қимылға жәр 

дем көрсететін адам туралы 

ақ парат мемлекеттік құпия болып 

табылады» деп көрсетілген.

Сонымен қатар, қатысушылар 

Елбасының биылғы  «Қазақ 

стан-

ның үшінші жаңғыруы: жаһандық бә 

се 


кеге қабілеттілік» атты Жол-

да 


уының бесінші басымдығы 

-инс титуционалдық  өзгерістерге, 

қа уіпсіздікке және сыбайлас жем-

қор лықпен күреске қатысты еке-

нін, елде сыбайлас жемқорлық дең-

гейін төмендету бағытында елеу лі 

қадамдар жасалғанын және басты 

назар көбіне сыбайлас жем 

қор-

лықтың салдарларымен күресуге ау да рылып 

отырғандығын 

атап 

өтті.


Елбасы Жолдауында «Сыбай-

лас жем 


қорлықпен күрес 

те көп 


нәр 

се бүкіл қоғамның белсене 

ат са лы суына 

байланысты 

және 

әлеумет тік же лінің, өзге де медиа-ресурс тар дың  дамуы  жағдайында, 

сы бай лас 

жемқорлыққа 

қарсы 


іс-әре 

кет барысында оны жал-

пы 

жұрт шы лықтың жек 

көруі 


күрестің қуат 

ты құралына 

айналуға тиіс» деп көр сетілген.

Қатысушылар дөңгелек үстел 

мақсатының тереңдігін және ма-

ңыз 


дылығын атап өтіп, мұндай 

келеңсіздікке жалпы қоғам болып 

жол бермеу, індеттің жолын кесу 

әрбір азаматтың парызы екендігіне 

тоқталып, еліміздің гүлденуіне сү-

белі үлесін қосатындықтарын ор-

та ға  салды. 

Т. ЕСЕНОВ,

Беларан ауылдық округі әкімі  

аппаратының бас маманы.

Д ңгелек  үстел

·

·Арал аудандық со-

тында үстіміздегі 

жылдың 13 сәуірінде 

бұқаралық ақпарат 

құралдары өкілдерінің 

қатысуымен 2017 

жылдың 3 айында сот 

әділдігін жүзеге асыру 

барысында атқарылған 

жұмыстардың 

қорытындысы бойын-

ша баспасөз мәслихаты 

өткізілді. 

Сот төрағасы 

Е.Тұрбаев 2017 жылдың 3 

айында аудандық сотпен 

атқарылған жұмыстар 

туралы кеңінен баян-

дап, аталған кезеңде 

аудандық сотта барлығы 

554 іс қаралғанын, 

оның 24-і қылмыстық 

іс, 167-сі азаматтық іс 

және 363-і әкімшілік 

істер екеніне тоқталды. 

Сондай-ақ, қылмыстық 

істер бойынша жалпы 

қаралған істердің басым 

көпшілігін Қылмыстық 

Кодексінің 188-бабын-

да көзделген ұрлық, 

яғни, бөтеннің мүлкін 

жасырын жымқыру 

қылмыстары, ҚК-нің 

296-бабында көзделген 

есірткі, психотроптық 

заттармен өткізу 

мақсатынсыз заңсыз 

жұмыс істеу қылмыстары 

құраса, ал, азаматтық 

істер бойынша қаралған 

талап арыздар некені 

бұзу, заңдық маңызы бар 

фактіні анықтау, алимент 

өндіру және келісім-

шарт қатынастарынан 

туындайтын даулар 

құрайтынын айтып өтті. 

Бұдан соң, сот төрағасы 

медиация тәртібімен 

қаралған істерге және 

«Сот кабинеті» элек-

тронды сервисі арқылы 

түскен арыздарға да 

тоқталды. 

Сондай-ақ, медиа-

цияны қолдану салала-

рын одан әрі кеңейту 

мақсатында Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы 

Сотымен іске қосылған 

даулардың жекелеген са-

наттары бойынша да-

уларды (жанжалдар-

ды) медиация тәртібімен 

сотқа дейінгі реттеуді 

енгізу туралы пилоттық 

жобаның мақсаты мен 

міндеттерін ортаға са-

лып, оны іске асыру жай-

ында мәлімет берді.

Баспасөз 

мәслихатында бұқаралық 

ақпарат өкілдері сот 

төрағасына сауалдар 

қойып, нақты жауаптар 

алды.

Абай ЕЛЕШ.


2

«Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 

8 желтоқсандағы Заңына және Қызылорда облыстық ономастика комиссиясының 2016 жылғы 22 қарашадағы 

№4 қорытындысына сәйкес Арал ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және Арал аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал