Экология кафедрасыжүктеу 75.31 Kb.

Дата21.03.2017
өлшемі75.31 Kb.

С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ КАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

МОДУЛЬ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-ҒЫЛЫМИ ПƏНДЕР

ПƏН: ҚОРШАҒАН ОРТА ТУРАЛЫ ІЛІМ

5В060800-ЭКОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫНА АРНАЛҒАН

ОҚЫТУШЫ: ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ДОЦЕНТІ,

Т.Ғ.К.ПЕРЗАДАЕВА АҚМАРАЛ ƏБУҚЫЗЫ

Кредит саны – 2 

Семестр – 4

Дəріс – 30 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

СОӨЖ – 15 сағат

СӨЖ – 45 сағат

Бақылау түрі - емтихан.

Пəн туралы мəліметтер


ПƏНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ

• Қоршаған орта туралы ілім пəнін

оқытудың мақсаты – қоршаған орта

туралы


заманауи

түсініктермен, 

оның

өзгеру


динамикасы

мен


биосфераға əсерімен таныстыру. 

ПƏНДІ ОҚЫП-БІЛУДЕГІ МІНДЕТТЕР: 

• кəзіргі заманда жəне болашақта

қоршаған ортаның басты орнын

көрсету;


• пəннің барлық тараулары бойынша

білім беру. Семестр бойынша оқу уақытының бөлінуі

Қ

АЛЫПТАСАТЫН ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР

• А. Студент курсты оқып, аяқтаған соң мына

мəселелерді

білуі

жəне


түсінуі

тиіс:атмосфераның, 

гидросфераның, 

литосфераның, 

қоршаған

ортаның


құрылымы

мен


қасиеттерін,  қоршаған

ортаның


табиғи

жəне


антропогенды

ластағыштарын,  ноосфера концепциясын, 

қоршаған ортаның заманауи жəне аймақтық

проблемаларын, 

халықаралық

ынтымақтастық негіздерін.  Қ

АЛЫПТАСАТЫН ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР

• В.  Игеруі тиіс:  қоршаған орта күйінің

сараптауды жəне мониторинг жүргізуді, 

қоршаған

орта


мəселелері

бойынша


халықаралық бағдарламаларды қолдануды, 

Қазақстанның

аймақтық

проблемаларын

сараптауды,  жастар арасында экологиялық

тəрбие жұмыстарын жүргізуді. Қ

АЛЫПТАСАТЫН КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

• С.  Қабілеттері:  қоршаған орта нысандары күйін

сипаттауды жəне табиғи орта сапасы жөнінде

тұжырымдама жасауды;

• D. Машықтануы тиіс: Қоршаған ортаның заманауи

жəне

аймақтық


проблемалар

салдарларын

болжауды, 

экологиялық

проблемалардың

шешімдерін табуды. 

• Е.  Оқу

қабілеті:  Топырақтың

мониторинг

əдістерін, 

су

анализын, қоршаған

орта


биоиндикация əдістерін игеру.  

КУРСТЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТЫ

• «Қоршаған орта туралы ілім»

пəні тірі ағзалардың қоршаған

ортамен


ара

қатынасын, 

литосфера, 

гидросфера, 

атмосфера, 

биосфера


құрылымы мен қасиеттерін

қарастырады.ҚОРШАҒАН ОРТА КОМПОНЕНТТЕРІ

• Қоршаған орта

– бұл адамды қоршаған барлық

компонеттер:  табиғи орта,  жасанды заттар,  құбылыстар

мен əлеуметтік-экономикалық компоненттер.

• Табиғи орта

− Жер бетіндегі жəне оның қоршауындағы

табиғи материалдық денелерден,  физикалық,  химиялық

жəне биологиялық құбылыстар мен көріністерден тұратын

қоршаған ортаның бір бөлігі. 

• Қоршаған

орта

компоненттеріне

Жер,  жерқойнаулары,  топырақ,  жер беті жəне жер асты сулары, 

атмосфералық əуе,  өсімдік жəне жануарлар əлемі, 

сонымен қатар атмосфераның озон қабаты,  Жердің

айналасындағы ғарыштық кеңестік жатады.ҚОРШАҒАН ОРТА КОМПОНЕНТТЕРІ

Қоршаған орта компоненттері келесідей

бөлінеді:

• физикалық;

əлеуметтік-экономикалық.

Физикалық компоненттер келесідей

бөлінеді:табиғи;жасанды

Қ

ОРШАҒАН ОРТА ҚАСИЕТТЕРІорта тұрақтылығыорта созылымдылығы

• орта инерциясы

• орта сыйымдылығы

• өзгерістердің ықтимал шектері


Қ

ОРШАҒАН ОРТА КҮЙІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

• Ортаның ашынуы;

• Ортаның ластануы; 

• Ортадағы ауытқушылықтар.С.СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ КАЗАҚ АГРОТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

МОДУЛЬ 6-ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ

ПƏН

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ ЖƏНЕ ДҮНИЕ ТАНЫМ

5В060800-ЭКОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫНА АРНАЛҒАН

ОҚЫТУШЫ: ЭКОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНЫҢ ДОЦЕНТІ,

Т.Ғ.К.ПЕРЗАДАЕВА АҚМАРАЛ ƏБУҚЫЗЫ

Кредит саны – 2 

Семестр – 4

Дəріс – 30 сағат

Практикалық сабақ – 15 сағат

СОӨЖ – 15 сағат

СӨЖ – 30 сағат

Бақылау түрі - емтихан.

Пəн туралы мəліметтер


ПƏНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ

Экологиялық білім беру жəне ағартудың

мақсаты -

азаматтардың белсенді өмір

ұстанымдарың

жəне


тұрақты

даму


қағидаларына

негізделген

қоғамдағы

экологиялық мəдениетің қалыптастыру. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖƏНЕ АҒАРТУДЫҢ

НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

• Экологиялық білім беру сапасын жоғарылату:  оның

мазмұнын,  оқу-əдістемелік деректермен қамтамасыз ету, 

оқытушылардың біліктілігін жоғарылату арқылы;

• Қоғамда жəне отбасында экологиялық ағарту іс-шараларын,     

бағдарламаларын, ұйымдастыру негіздерін дамыту; 

• Қоршаған ортаны қорғау саласында іс-шараларды жүзеге

іске асыру үшін кəсіби мамандарды даярлау; Семестр бойынша оқу уақытының бөлінуі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Бар

лы-

ғы

Дəріс

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

30

Прак

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

15

СОӨ

Ж

1

11

1

11

1

11

1

11

1

11

15

СӨЖ

2

22

2

22

2

22

2

22

2

22

30

Бар

лығы

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

90

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Экологиялық білім

– тұлғаның қоршаған

ортаның күйіне жауапкершілігін қамтамасыз

ететін

білім


жəне

икем


жүйесінің

қалыптасуына,  бағытталуына,  адамгершілік

эстетикалық

қарыма-қатынастың

қалыптасуына бағытталған үздіксіз тəрбиелеу, 

оқыту,  тұлғаның өз бетімен білім алу жəне

даму үдерісі. 

Экологиялық

дүние

таным


табиғи


(атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера) 

жəне


техногенді

(жасанды


құрылыстар, 

ғимараттар,  өндіріс орталықтары т.б.)  өзара

тығыс байланысқан метажүйелерден тұратын

табиғи орта туралы білім жүйесі.НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Экологиялық тəрбие

– табиғи ресурстарды

тиімді


пайдалану

жəне


қорғауға

бағытталған адамдардың қоршаған ортаға

зерделі көзқарасын қалыптастыру. 

Экологиялық мəдениет

– қоғамның,  оның

əлеуметтік топтарының, тұлғаның табиғатта

деген қатынасын сипаттайтын қағидалар, 

көзқарастар, ұғымдар жиынтығыНЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР МЕН ТЕРМИНДЕР

Экологиялық сана-сезім

– адамзаттың табиғатпен үздіксіз

байланыста екендігін түсінетін,  адамның саулығы өмір

сүру ортасына байланысты екенін мойындайтың жеке

адамның жəне көпшіліктің қабілеті,  қоғамдық сана-сезім

түрі.

Экологиялықсауаттылық

табиғаттықорғау

іс-


шараларына саналы түрде қатысуға икемдейтін адамның

адамгершілік қасиеттері,  жаратылыстану ғылымы жайлы

білім деңгейі, арнайы икемділігі мен дағдылары. 


ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТƏРБИЕ

Экологиялық тəрбие мақсаты

заманауи жағдайда экологиялық

саналы


жүріс-тұрыстың

жəне


экологиялық

сананың


қалыптасуы. 

Экологиялық тəрбие міндеттері:

- тұлғаның рухани даму көрсеткіші ретінде экологиялық жүріс-

тұрысты тəрбиелеу;

- экологиялық ойлау қабілеті жəне экологиялық мəдениетті

қалыптастыру;

- қоршаған орта күйін бағалау жəне зерттеу практикалық

дағдылар мен білімдерді дамыту,  дұрыс шешім қабылдау, 

ортаны сауықтыру бойынша шешімдер қабылдау жəне өзінің

іс-əрекет салдарынан болатын зардаптарды білу. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ КАТЕГОРИЯЛАРЫ

Экологиялық білімді екі категорияға

бөлуге болады: 

-

формалдық;

-

формалдық емес

Экологиялық білім – халықтың сана-сезіміне əсер ете алатын ақпараттық-

ағартушылық қызмет. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТƏРБИЕНІҢ

КОНЦЕПТУАЛДЫ НЕГІЗДЕРІ

1. ҚР Мемлекеттік барлыққа міндеттеі білім стандарты

03.08.323-2006, Астана.

2. 2015  жылға дейін ҚР білімнің даму Концепциясы.  Астана, 

2004

3. ҚР Конституциясы. 1995 жыл.4. 2004-2015  жж. ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы. 

Астана, 2003. 167 б.5. ҚР Экологиялық кодексі. 

− Астана, 2007. 192 б.

6. 2006-2008  жж.  арналған ҚР азаматтарын патриоттық

тəрбиелеудің Мемлекеттік бағдарламасы. 10 қазан 2006  ж. Президенттің қаулысымен бекітілген.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал