ЕЕ4321 «Өндіріс өнеркәсіптерінің жалпы өндірістік тұтынушылары және электротехнологиялық қондырғылары»жүктеу 161.39 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі161.39 Kb.

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ 

Электроэнергетика факультеті 

« Өндіріс кәсіпорындарын электрмен жабдықтау»  кафедрасы  

 

  

 

  

 

  

БЕКІТЕМІН 

   

 

  

 

  

ЭЭФ Декан  

   

 

  

 

  

____________В.И. Денисенко 

   

 

  

 

  

“___”_________2013 г. 

 

 

  

 

  

«5B071800 –Электр энергетикасы» мамандығының 

 

ЕЕ4321 «Өндіріс өнеркәсіптерінің  жалпы өндірістік тұтынушылары және 

электротехнологиялық қондырғылары» 

 

пәнінен Syllabus   

 

  

Курс 


   3 

Семестр 


   7 

Барлық кредиттер 

   3 

ECTS4 барлық кредиттер 

    


   6 

Барлық сағат 

135 

Соның ішінде:  

Дәрістер 

30 

Лабораториялық сабақ Тәжірбелік сабақ 

ОӨЖ 


15 

83 Соның ішінде: 

 

СОӨЖ 30 

ЕГЖ 


Экзамен 


 

 

Алматы, 2013ж.   

Syllabus  т.ғ.к.,  аға  оқытушы    Васильев  В.А.,    5В071800      -  

«Электроэнергетика»  мамандықтарының      жұмыс  оқулық  жоспары  негізінде 

құрастырылған. 

 

  

 

Syllabus    2013ж  27  маусымынан.,  №  11  хаттама    «ӨКЭЖ»    кафедры отырысында қарастырылып бекітілген 

 

 ӨКЭЖ Каф. меңгерушісі, 

доцент  


 

 

  

 

  

К.А.Бакенов 

 

 

Syllabus электроэнергетикалық 

факультетінің 

оқу-әдістемесінің 

комиссия  отырысында  (хаттама  №4  27.06  бастап  2013ж.)  қарастырылып 

бекіліген.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

1.

 

Оқытушы жайлы мәлімет  

Васильев  Владимир  Алексеевич  –  техника  ғылымының  кандидаты, 

ӨКЭЖ    кафедрасының  аға  оқытушысы,  университетте    2012  жылдан  бастап 

жұмыс  жасайды.  Окончил  Казахский  политехнический  институт  им. 

В.И.Ленин  атындағы  қазақ  полетехникалық  институттың  энергетикалық 

факултеттін  «өнеркәсіптік  өндірістер  мен  қалаларды  электрмен  жабдықтау» 

мамандығын  1970  жылы  аяқтаған.  Кандидаттық  дисертацияны  05.14.04  – 

«Өндірістік  жылуэнергетика»  мамандығы  бойынша      1992  жылы  қорғаған. 

Байланыс телефоны: 292-73-73 

 

2  Курстың  аудитория  сабақтарын  өткізу  орны  мен  уақыты  оқыту 

сабақ 

кестесінде көрсетілген, 

СӨЖ 

қосымша 

сабақ 

кестесі 

электроэнергетика  факультетінің  (С  209)  және  ӨКЭЖ  кафедрасының  (А338) 

жарнамалау тақтасында ілінген. 

 

  

3  Курстың  кейінгі  деректемелері:  Пәннің  оқытылуы  студенттердің 

өткен  семестрлердегі  математикалық  және  электротехникалық  дайындығына 

және  келесі  пәндерде  алған  білімдеріне  негізделеді:    «Физика»,  «Механика», 

«Электротехниканың  теориялық  негіздері»,  «Жылутехниканың  теориялық 

негіздері»,  «Электротехникалық  материалтану»,  «1000  В  дейінгі  және  одан 

жоғары тарату құрылғыларының электр жабдықтары», «Электр машиналары», 

«Электр 

энергетикадағы 

өтпелі 

кезеңдер», «Электроника 

және 


микропроцессорлы техника». 

       


 

    

 

4 Оқу тәртібінің сипаттамасы 

4.1  Курс  мақсаты  –  маманды  дайындау  жоспарында  жобалаумен 

байланысты,  электроэнергетика  жүйесінде  маманды  дайындауға  байланысты 

барлық тапсырмаларды шеше алатын, соған қатар үнемді аз шығынды  электр 

жабдықтау    энергия  тұтынуды  және  жобалауда  жаңа  технологияларды  енгізе 

отыра дайындау. 

4.2  Курс  тапсырмасы–  жалпы  өндірістік  тұтынушыларды  және 

электротехникалық  қондырғыларды    өңдеуге  және  жобалауға  дайын  жақсы 

маманды дайындау болып табылады. 

4.3    Курстың  мазмұны    Пән  «5В071800  «Электроэнергетика» 

мамандығының стутентеріне арналған және таңдалынған мамандық бойынша 

және  өзіне  стуңденттерді  жобалау  және  қолдану      жайлы  таныстыру  болып 

табылады.  Курсты аяқтағанда студент  түсінігі  болуы керек: электротехнологиялық қондырғыларда және 

жалпы өндірістік тұтынушыларында қандай процесстер болады. Қалайша 

сол  немесе  басқа  электротехникалық  процесті,  максималды  өнімділікті 

және    қондырғының  максималды  жұмысын  қамтамассыз  етіп  қалай 

ұйымдастыру керек.  

білуі  керек:  экономикалық  критерилерге  жауап  беретін,  

электротехникалық қондырғылардың электр жабдықтау сұлбасын таңдау, 

қондырғыны  апаттық  режимдерден  қорғау,  электр  қондырғының  жұмыс 


режимін  қалай  таңдау,  электр  қондырғының  жұмыс  режимінен 

ауытқуында    қандай  шара  қолдану,  және  де  дұрыс  емес  технологиялық 

процестеді жүргізу  неге соқтыратынын білуі керек.    

 

істей  білуі  керек:  технологиялық  процестерді  жүргізу  шартын 

жүргізу,  өндірісте  өзгеру  жағдайына  байланысты  тағайыншама 

параметрлерін  есептеу,  ондағы  енгізілген  мүмкіндіктерді  қондырғы 

құрылысын  техникалық сауатты түсіндіру.    

 

5. Курс мазмұны 

5.1 Дәрістер 

лек 


Тақырып 

Әдебиет 


көзі 

Кіріспе.  Кедергімен  қыздырудың  физикалық  негіздері. Резистивтік  қыздырғыштар,  материалдар,  құрылым. 

Электрлік  жылыту  қондырғысы.  Кедергі  пештері. 

Өткізбейтін  ортаның  қыздыру  негіздері,  технологиялық 

қолдану.  Электрқождық  қайта  балқыту  және  металдарды 

балқытып біріктіру. 

Дәріс 


Л.6, 7 

Индукциялық  қыздырудың  физика-техникалық  негіздері. Қыздыру түрлері, индукторлар, қолданылатын жиіліктер. 

Индукциялық ерітетін және қыздыратын қондырғылар. 

Дәріс 

Л.6, 2д,1д Диэлектрлік  қыздырудың  физика-техникалық  негіздері. 

Диэлектрлік 

қыздыру 


қондырғылары. 

Қыздырғыш 

диэлектрик  қондырғының  тораптың  технологиялық 

сұлбасы. 

Конспект 

Л.6 


Доғалық  разрядты  қолданантын  қондырғылар.  Электрлік 

доғаның  физика-энергетикалық  сипаттамалары.  Доға 

электродтарындағы  құбылыстар.  Электр  доғалы  және 

кенді-жылулық  пештер.  Жіктелуі  және  жұмыс  принципі. 

Кенді-жылулы 

пештер, 

технологиялық 

процестер. 

Вакуумды  доғалы  пештер.  ВДП-нің  қолданылу  аймағы. 

Вакуумды 

доғалы 


пештегі 

доғалық 


разрядтың 

ерекшеліктері.  Доғалы  электрлік  балқытып  біріктіру 

қондырғылары. 

Дәріс 


Л.2, 6, 7 

Металдарды  түйіспелік  балқытып  біріктіру.  Түйістіріп пісіру.  Нүктелі  пісіру.  Жапсарланған  пісіру.  Түйіспелік 

пісірудің электр жабдық құрылғылары.  

Дәріс 

Л.6, 1д 


Плазмотрондардың  жіктелуі,  плазма  генераторының 

принциптік  сұлбасы  және  құрылымдары.  Төменгі 

температуралы  плазманың  технологиялық  мүмкіндіктері. 

Плазмалы  технологиялық  процесстер  мен  қондырғылар. 

Плазмалы  қондырғының  құрылымы,  электржабдықтау. 

Плазмалы  еріткіш  қондырғылар.  Металдарды  плазмалы 

кесу  және  балқытып  біріктіру  қондырғылары.  Плазмалы 

қаптағыш және еріткіш қондырғылар. 

Дәріс 


 

Л.1, 3, 6 Лазерлік  технологиялар  негіздері.  Оптикалық  кванттық 

генераторлардың типтері. Оптикалык толтыруы (накачка) 

бар  қатты  денелі  лазерлер.  Қатты  денелі  жартылай 

өткізгіштік  лазерлер.  Сұйықтықты  лазерлер.  Газ 

лазерлері. 

Когоренттік 

жарықтың 

сәулеленуінің 

технологиялық генераторлары. 

Дәріс 

Л.6 


Электронды  түрлендіргіш  құрылғыларының  негізгі 

элементтері. 

Түзеткіштер 

жіктелінуі, 

олардың 


артықшылықтары  мен  кемшіліктері.  Түзету  сұлбасының 

негізгі 


есептік 

қатынастары 

мен 

сипаттамасы. Басқарылатын  түзеткіштер.  Тиристорлармен  басқару 

сұлбалары.  Біріншілік  тоқ    және  түзетілген  кернеу 

қисығындағы жоғары гармоникалық құрастырушылар. 

Дәріс 


Л.4, 10 

Желідегі    келісілген  бірфазалы  және  үшфазалы инверторлар.  Жұмыс  принципі,  негізгі  сипаттамалары. 

Түзеткіш 

режимінен 

инверторлық 

режимге 

өту. 


Автономды  инверторлар.  Автономды  инверторлардың  

жіктелуі.  Кернеудің  ендік  және  жиіліктік    импульсті 

реттеуіштері. 

Дәріс 


Л.4,10 

10 


Кемуші  қуат  көздерінің  жіктелуі.  Тиристорлық  кернеу 

реттегіштері.  Ток  көздері.  Балласт  кедергілі  (активті, 

индуктивті, сыйымдылықты) қуат көздері. 

Дәріс 


Л.4, 6 

11 


Параметрлік  қуат  көздері(  индуктивті-сыйымдылықты 

түрлендіргіштер  мен  транзисторлық  қуат  көздері).  Қуат 

көздері. 

Дәріс 


Л.4, 6, 8д 

12 


Металл  өндірісіндегі  электрохимиялық  процесстері. 

Құймалар  мен  ертінділердің  электролизі,  физикалық 

негізі  және  энергетикалық  көрсеткіштері,  ток  және 

энергия бойынша металл шығуы., Мыс, цинк, алюминии, 

сутегін  өндірудегі  электролиз.  Электролиз  өндірісіндегі 

энергетикалық қондырғы.  

Дәріс 

Л.6 


13 

Материалдарды  электромеханикалық  өңдеу.  Электрлік 

сүзгілер.  Процесстер  физикасы  және  энергетикалық 

сипаттамасы. 

Дәріс 

Л.6, 7 


14 

Қыздыру  шамының  параметрлері.  Қыздыру  шамының 

негізгі типтері. Қыздыру шамының элементтерін есептеу. 

Разряд  типі  бойынша,  жағу  тәсілі  бойынша,арналуы 

бойынша люминесцент шамының жіктелуі. Люминесцент 

шамының  құрылымы. 

Дәріс 

Л.5, 3д 


15 

Жоғары қысымды разрядты шам қондырғысы мен жұмыс 

принципі.  Жану  жағдайы    қызмет  ету  мерзімі  және 

қолданылу  аймағы.  Жарық  құралдарының  жалпы 

жіктелуі. 

Дәріс 


Л.5, 3д, 4д 

  

5.2 Лабораториялық сабақтар 

№ 

Лабораториялық жұмыстар тақырыбы Әдебиет 

көзі 


Кедергімен  қыздыру  қондырғылары. 

Дәріс Электроэрозиялық өндеу. Дәріс

 Тұрақты және айнымалы тоқ доғасының сипаттамаларын 

зерттеу. 

Дәріс

 ВСС және ВДУ типті доға қуат көздерінің 

сипаттамаларын зерттеу. 

Дәріс

 Жарық көздерінің жарықтық және электрлік 

сипаттамаларын меңгеру. 

Дәріс

 Шырақтың жарық таралуын зерттеу. 

Дәріс


 

 

5.3 Тәжірбелік сабақтар  

№ 

Тема 


Әдебиет 

көзі 


Электротехнологиялық 

қондырғылардың 

 

есептеу параметрлері,  пештердің  электрлік  және  жұмыстық 

сипаттамаларын құру.  

Дәріс

  Электротехнологиялық қондырғылардың параметрлерін 

есептеу және қуат көздерін таңдау.   

Дәріс

  Жарықтардыруды есептеу: нүктелік әдіс бойынша; және  

қолдану коэффициенті және меншікті қуат әдісі бойынша.  

Дәріс

 Жарықтандырудың сапа көрсеткішін есептеу және 

жарықтандыру есептеуінің қысқартылған  әдісінен мысал.  

Дәріс

 

 5.4 Курстық жұмыс 

«Өндіріс  өнеркәсіптерінің    жалпы  өндірістік  тұтынушылары  және 

электротехнологиялық  қондырғылары»  пәні  бойынша  есептік  сызбалық 

жұмыс    әдістемелік  нұсқауға  және  есептік  сызбалық  жұмысқа  тапсырмаға 

сәйкес  орындалады. 

 

5.5 ОӨЗ тақырыбы 

1.

 Жылу берілудің негізі, жылу оқшауламасысы.  

2.

 Сұйық ортаны резистивті қыздыру.  

3.

 Доғаның құрылымы, вольтамперлік сипаттама. 

4.

 Тікелей іс-әрекетті  доғалы пештер, жұмыс режимі.  

5.

 Плазмотрондардың энергетикалық сипаттамалары.  

6.

 Плазмалық-химиялық процесстер мен қондырғылар.  

7.

 Оптикалық  кванттық  генераторлардың  негізгі  жұмыс  істеу 

принциптері. 

8.

 

Машина  жасауда  және  электротехникалық  өндірісте  электролиздің қолданылуы.  

9.

 Металдарды магнитті импульсті өңдеу(МИӨ).  

10.

 

Электр сүзгілердің жұмыс принципі мен қондырғысы.  11.

 

 Түзеткіштің  түзетудің  негізгі  сұлбалары:  бір  фазалы,  үш  фазалы, құрамды.  

12.


 

Бір  фазалы  параллель  инвертор  мысалында  тоқ  және  кернеу 

инверторының  жұмыс принцитері мен сипаттамалары.  

13.


 

Түзету сұлбаларындағы тоқ коммутациясы.  

14.

 

Қарама-қарсы байланыстағы 

қуат 


көздері: 

генераторлық, 

басқарылатын түзеткіштер, қуат көздеріің кілттік сұлбалары.  

15.


 

Импульсті қуат көздері (кілттік және жинақтаушылармен).  

16.

 

Негізгі жарықтық-техникалық негіздер.  17.

 

Галогенді шамдар, құрылғылар, жіктелуі және жұмыс принципі.  18.

 

Жарық-газ  шамдар  (трубкалар).  Эксплуатация  ерекшеліктері,    жану жағдайы, қолданылу аймағы және олардың қоршаған орта әсеріне сенімділігі.  

19.


 

Іске  қосушы    реттеуіш  аппаратура,  функциялары,  сұлбалары, 

құралымдары және сипаттамалары.  

20.


 

Жарық  шығарғыш  диодтар,  жұмыс  істеу  принциптері,  қолданылу 

аймағы.  

 

5.6 Өзін тексеруге бақылау сұрақтары 

1.

 

Материалдарды  өңдеудің  және  өнім  алудың  қандай  технологиялық процесстері  электротехнологиялыққа жатады? 

2.

 Өндірістің  әртүрлі  салаларында  және  қолдану  аумағында  электр 

технологиялық процесстер қандай артықшалықтармен ерекшелінеді. 

3.

 

«Кедергі» және «өткізгіштік» түсініктері нені сипаттайды, резистивтік және өткізгіштік материалдардың құрылымы. 

4.

 Айнымалы  магнит  өрісіндегі  өткізгіш  материалдардың  физикалық 

қызу негізі. 

5.

 

Доғалық болат балытқыш пеш және тағайындамасы әртүрлі қосымша әсер ететін пештердің энергетикалық сипаттамалары және классификациясы. 

6.

 Айнымалы 

және 


тұрақты 

тоқтың 


электрлік 

доғаларының 

ерекшеліктері. 

7.

 Технологиялық плазма, әртүрлі құрамдағы плазманың қасиеті. 

8.

 Металлургия, 

химия 


және 

машина 


жасаудағы 

плазмалық 

технологиялық процесстер. 

9.

 Электролиз дегеніміз не, Фарадей заңының негізі не. 

10.


 

Металлдарды электролизді алудың энергетикалық негіздері. 

11.

 

Оптикалық кванттық генераторлар – лазерлердің  12.

 

Лазерлердің технологиялық қолданылуы. 13.

 

Электронды-сәулелі  өңдеу,  электронды  зеңбіректің  құрылысы  мен әсер ету принципі. 

14.


 

Радиоэлектроника  бұйымдарын  және  есептегіш  техникалар 

құралдарын жасаудағы иондық технологиялар. 

15.


 

Қондырғылардың бетінің плазмалық-иондық бекемдеушісі 

16.

 

Тұрақты және айнымалы тоқтарының қоректендіру көздері. 17.

 

Жартылай өткізгішті вентильдің негізгі қасиеттері. 18.

 

Электронды-тесіктік ауысу дегеніміз не. 19.

 

Жартылай өткізгішті диодтардың классификациясы. 20.

 

Басқарылатын өткізгіштердің әсер ету принциптері. 21.

 

Инверторлардың классификациясы. 22.

 

Жарық  көздерінің  негізгі  сипаттамалары:  электрлік  және  жарық техникалық. 

23.


 

Фотометрия әдістері. 

24.

 

Қыздыру  шамдарының,  люминесцентті  шамдардың  және  газ разрядтаушы  жоғары  қысымдағы  шамдардың  негізгі  сипаттамалары  және 

құрылысы. 

25.

 

Жарық аспаптары, ҚРА түрлері 26.

 

ҚШ және ГШ торапқа қосылуының негізгі сұлбалары. 27.

 

Жарық құрылғыларын нормалау. 28.

 

 Өндірістік орындар мен кәсіпорын ғимараттарын жарықтандырудың ерекшеліктері. 

29.


 

Қалалардың  сыртқы  жарықтандырылуы  және  ғимараттағы  емес 

кәсіпорынның жұмыс орындарын жарықтандырылуы. 

30.


 

Жарық диодтары, құрылысы және қолданылу аумағы. 

31.

 

Мыс пен цинктің электролизі  қалай жасалады? 32.

 

Алюминии электролизі қалай іске асады? 33.

 

Электр сүзгінің  жұмыс принципі. 34.

 

Материалдардың электр эрозионды  өңделуі. 35.

 

Электрқождық пештеріне қандай эффект қолданылады және оларда не бөлінеді? 

36.


 

Электр қождық түйіспенің  құндылығы неде? 

37.

 

Плазматрондағы  электр доғасының тұрақтандыру түрлері. 38.

 

Вакумдық доға пешінің  жұмыс ерекшеліктері. 39.

 

Доғалық вакумдық пеште қандай жанудың үш режимі болады? 40.

 

Электрондық поляризация  иондықтан диэлектрлік  қызуда қалай айырмашылықта болады? 

 

5.7  Экзамендік билеттерге сұрақтар  

1.

 Өнеркәсіптік объектілердің  электр жабдықтау ерекшеліктері. 

2.

 Электр энергия сапасының негізгі көрсеткіштері,  олардың  

электрқабылдағыштарға әсері. 

3.

 

Электр энергия сапасын  жақсарту тәсілдері. 4.

 

Өндірістік өнеркәсіптердің  электрлік жүктемелерінің сипаттамасы. 5.

 

Өндірістік тұтынушылардың  есептік жүктемесін анықтау тәсілдері. 6.

 

Жүктеме графигі түсінігі. 7.

 

Электроэнергия тұтынушыларының  электр жабдықтау  сенімділігі бойынша  санаты . 

8.

   Өндірістік өнеркәсіптеріне кернеу беретін,  электр тораптарының 

жіктелуі. 

9.

 

Сыртқы және ішкі электр тораптарының  құрылғылары. 10.

 

Үш фазалы ток желісіндегі   кернеу шығыны мен төмен түсуі. 11.

 

Экономикалық көрсеткіш бойынша  электр тораптарының есебі. 12.

 

Қызу шарты бойынша  электр тораптарын есептеу. 13.

 

Электр тізбегіндегі  қысқа тұйықталу себебі және түрлері . 14.

 

Үш фазалы қысқа тұйықталуды анықтауда   есептік сұлбаларды құру. 15.

 

Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі қысқа тұықтауды есептеу ерекшелігі. 16.

 

Асқын кернеу жіктелуі және түсінігі. 17.

 

Өлшеуіштік ток және кернеу трансформаторлары және оларды таңдау. 

18.


 

Өлшеуіш трансформаторларды  қосу сұлбасы. 

 

19.


 

Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі автоматты ажыратқыштар мен балқыма 

сақтандырғыштардың  жұмыс істеу принципі  тағайындалуы. 

20.


 

Жалпы өндірістік қолданудағы  асинхронды қозғалтқыштардың 

жұмыс шарты. 

21.


 

Жалпы өндірістік қолданудағы  элементтерде реактивті қуатты 

реттеу. 

22.


 

Электр жылулық қондырғыларға трансформаторлар және күштік 

трансформаторлар. 

23.


 

Көлемді энергия тұтынушыларды қоретендіру  үшін түзеткіш 

қосалқы станциялары. 

24.


 

Терең енгізілетін  қосалқы станциясының түсінігі. 

25.

 

Жалпы өндірістік бағыттағы  электрқабылдағыштардың  күштік торабын орындау. 

26.


 

Электр жылыту және электр қыздыру  қондырғыларының қыздыру 

элементтері. 

27.


 

Электрлік кедергі пештері. Олардың түрлері. 

28.

 

Кедергі пештерінің  параметрлерін реттеу. 29.

 

Электрқождық қондырғылар және оның бағытталуы. 30.

 

Электрқождық пісіру. 31.

 

Түйіспелік пісіру және оның түрлері. 32.

 

Индукционды қызудың физика-техникалық негізі. 33.

 

Индукционды  еріткіш қондырғылар. 34.

 

Индукционды қыздыратын қондырғылар. 35.

 

Диэлектрлі қызудың  физикалық негізі. 36.

 

Индукционды және диэлектрлік қызудың  қондырғыларының қорек көздері. 

37.


 

Газдардың ионизациясы. Электр доғалы рязрядтың құрылымы. 

Электродты аймақтардың сипаттамасы. 

38.


 

Электр доғасының  параметрлерін реттеу  және тұрақтылығы. 

39.

 

Айнымалы ток доғасының ерекшеліктері. 40.

 

Тікелей іс-әрекетті  доғалы пештер. 41.

 

Доғалық пештік қондырғының  электр қондырғылары. 43. Рудалы-жылулық пештер.  Олардың бағытталуы. 

  44. Вакумдық доға пешінің  құрылысы және олардың бағытталуы. 

45. Вакумдық доға пешінің  доғалық разряд ерекшкліктері. 

46

 Төменгі температуралық плазманы алатын құрылғы. 

47  Төменгі температуралық плазманы қолданатын  технологиялық қондырғылар түрлері.    

48. Металдар пісірмесінің  плазмалық кесу қондырғысы. 

49.  Жабындының  плазмалық  жағылу құрылғысы.

 

50.  Доғалық пісірудің  физика-техникалық негізі. 

51.  Доғалық пісірудің  қорек көзі.

 

52.  Қолдық доғалық пісіру. Пісірудің параметрлерін таңдау. 

53.  Электронды-сәулелі  қызудың  физика-техникалық  негізі.

 

54.  Электронды-сәулелі  қондырғының  құрылысы,  және  олардың технологиялық қолдануы. 

55.  Лазерлердің негізгі жұмыс принципі (ОКГ).

 

56. Оптикалы кванттық генераторлардың типі. Олардың қолдану аймағы.

 

57 

Ертіндімен ерігіштер электролизі.

 

58. Мыс , цинк, алюминии  электролизі. 

59.  Машина құрылысының материалдарын  электрохимиялық  өңделуі.

 

60

 Металды өңдеудің  электроэрозиялық физикалық негізі.

 

61 

Материалды ультрадыбыстық өңдеудің  физикалық мәні.

 

62

 Ультрадыбыстық тербелістің  технологиялық  қолданысы.

 

63.  Электр сүзгілердің  құрылысы  әсер ету принципі. Электр сүзгілердің  қорек көзі  олардың реттелуі.

 

 Аралық бақылау кестесі. 

Оқу  графигінің  кестесіне  сәйкес  1  аралық  бақылау  аттестациялау 

аптасында өткізіледі, 2 аралық бақылау экзамендік сессияға бір апта қалғанда  

тестілеу түрінде жүргізіледі. 

 

6  Студент жетістігі бойынша ақпарат 

6.1 Бағалану жүйесі 

          Курс бағдарламасы бойынша сіздердің жетістіктер деңгейіңіз оқытудың 

кредиттік  қабылданған  технологиясымен  (кесте  6.1)    қортынды  бағалау 

шкаласы бойынша бағаланады.    

             

     Кесте 6.1 

Әріптік  жүйе 

бойынша 


бағалау 

  Балдар 

%-дық 

мазмұны 


Дәстүрлі жүйе бойынша 

бағалау 


        А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттанарлық         С 

  2,0 


           65-69 

 Қанағаттанарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

 Қанағаттанарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

 Қанағаттанарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

 Қанағаттанарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттанарлық емес 

                                                                                                                                       


Ррейтингтік  рұқсат  (РР)  бағалануы  сіздермен  семестр  бойынша  жинқталады. 

Оқыту жұмысының әрбір түрі   100-балдық шкала бойынша бағаланады және  

рейтингтік  рұқсатқа  6.2  кестеге  сәйкес  үлестік  коэффициенке  сейкес 

қосылады. 

 

         Кесте 6.2 Рейтингтік рұқсат. Әрбір жұмыстың мәнділігі                       Параметр 

Үлестік коэффициент 

Лабораториялық практикумның орындалуы  

               0,4 

Курстық жұмыс 

               0,4 

Рубеждік аттестация  

               0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысу  

               0,1 

рейтинг рұқстаттың (РР) барлығы 

               1,0 

 

Соңғы бағалау, осылай болдады  

И = 0,6РД+0,4Э, 

 

мұнда Э – экзамендегі бағалау.  

6.2 Балдар қою саясаты: 

 

Максималды  бағалау  балдары  уақытылы  орындау  жағдайында  және жұмыстың жоғары сапалығында қоылады. Тестілеудің және дәрісті сабақтарға 

қатысудың  бағалау  балдары  дұрыс  жауаптар  санымен  және  қатыспаған 

дәрістер санымен байланысты қойылады. 

 

6.3 

Университетте  оқушылардың  академиялық  мобилділігін 

ұйымдастырудағы бағалауды ауыстыру 

 

ҚР  оқып  жатқан  студенттердің  оқу  нәтижесінің  бағалануы    ECTS 

(Европейская  система  трансферта  (перевода)  и  накопления  кредитов) 

бойынша  в  балдық-рейтингтік    әріптік жүйеге   ауыстыру    6.3 және  6.4  кесте 

бойынша іске асады.  

                                                                                                        

Кесте  6.3    ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерін  бағалау  жүйесін  ECTS  бойынша  в 

балдық-рейтингтік әріптік  жүйеге ауыстыру  ECTS 

бойынша 

бағалау 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

сандық 

эквивалент 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлық емес 

 


 

Кесте 6.4 ҚР балдық-рейтингтік  әріптік жүйесін бағалауды  ECTS бойынша 

ауыстыру 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдың 

сандық 

эквивалент 

 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

ECTS 

бойынша 

бағалау  

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлық емес FX, F 

 

7 Курстың саясаты: 

- сабақтан кешікпеу және жіберіп алмау; 

-  оқытушымен  берілген    сабақ  қойылымын  оған  қатыса  отырып 

қадағалау;   

-  белгілі  себеппен  (деканаттан  рұқсат  етілсе)  жіберіп  алған 

лабораториялық сабақтарды қайта жасау

-  курстық  жұмысты  қорғауға  семестрдің  соңғы  аптасының  алдында 

тапсыру: 

-  кітапханада және үйде өздігінен жұмыс жасау.  

8 Академиялық этиканың нормалары: 

уақытында қатысу; 

- тәртіптілік; 

- ақ көңіл; 

- адалдық; 

- жауапкершілікті; 

- аудиторияда ұялы телефонды сөндіріп жұмыс жасау. 

Қақтығыс  жағдайлар  оқу  топтарында  ашық  түрде  оқытушымен, 

эдвайзермен  қарастырылуы  керек  ал  ал  ол  шешілмеген  жағдайда  деканат 

қызметкерлеріне жеткізіледі. 

 

9. Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиет: 

1  Плазменные  электротехнологические  установки:  учебник  /В.С. 

Чередниченко,  А.  С.  Аньшаков,  М.  Г.  Кузьмин,  Новосибирск:  Изд-во  НГТУ, 

2008. 


2  Электротехнологические  установки.  Электродуговые  печи:  Учеб. 

пособие / Т. Ф. Малахова; М-во образования Рос. Федерации. Гос. учреждение 

Кузбас. гос. техн. ун-т Кемерово, 2002. 

3  Мукажанов  В.Н..  Плазменно-дуговые  технологические  установки. 

Учебное пособие /Алматы: АИЭС, 2000. - 80с. 

4  Мукажанов  В.  Н.,  Коньшин  С.  В.,  Силовая  преобразовательная 

техника  и  источники  питания  электротехнологических  установок.  Учебное 

пособие / АИЭС. Алматы, 1999. 

5  Справочная  книга  по  светотехнике  /  Под  ред.  Ю.Б.  Айзенберга  –  2-е 

изд., перераб. И доп. М.: Энергоатомиздат, 1995. 

6  Электротехнологические  установки:  [Учеб.  для  вузов  по  спец. 

"Электроснабжение  пром.  предприятий"]  /А.В.  Болотов,  Г.А.  Шепель 

М.: Высш. шк., 1988. 

7  Электротехнологические  промышленные  установки.  Учебник  для 

вузов  /  И.П.Евтюкова,  Л.С.Кацевич,  И.М.Некрасова,  А.Д.Свенчанский;  под 

редакцией А.Д.Свенчанского, М.: Энергоиздат, 1982. 

10 

Руденко 


В.С., 

Сенько 


В.И., 

Чиженко 


И.М. 

Основы 


преобразовательной техники, М.: Высшая школа, 1980. 

11  Живаева  О.П.,  Жунусова  Г.С.  Общепромышленные  потребители  в 

электроэнергетике. Методические указания и задания к выполнению расчетно-

графических работ № 1,2,3 для студентов всех форм обучения специальности 

050718 - Электроэнергетика – Алматы: АИЭС, 2009. 

 

Қосымша әдебиет: 

1  Электротермические  и  электротехнологические  установки:  Учеб. 

пособие / А.Н. Макаров. Тверь: ТвеПИ, 1993. 

2  А.Б.  Кувалдин.  Учебное  пособие  по  курсу  "Электротехнологические 

установки  и  системы".  Технологические  процессы  с  применением 

индукционного нагрева /Ред. А.Ю. Макаров. М.: Изд-во МЭИ, 1990. 

3 Электрическое освещение: Учеб. пособие / Махнева О. П. Свердловск: 

Свердлов. инж.-пед. ин-т, 1990. 

Афанасьева Е.И., 

Скобелев 

В.М. 

Источники света 

и 

пускорегулирующая аппаратура. М.: Энергоатомиздат, 1986.       8 Забродин Ю.С. Промышленная электроника, М.: Высшая школа, 1982. 

 

10  Есептеу-  графикалық  және  курстық  жұмыстарын  тапсыру  және қабылдау кестесі  

 

Тапсыру аптасы 

Қабылдау аптасы 

1 апта 


14 апта 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал