Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтардыңжүктеу 88.94 Kb.

Дата25.05.2017
өлшемі88.94 Kb.

Әдістемелік ұсыну мен

нұсқаулықтардың

титулдық парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

«Экономика» кафедрасы 

«Стратегиялық менеджмент» пәнінен

6М050700 «Менеджмент» мамандығының 

магистранттарына арналған

пәнді зерделеу бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНУ МЕН

НҰСҚАУЛЫҚТАР 

Павлодар


Әдістемелік ұсыну мен

нұсқаулықтар бекіту

парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

    ОЖ жөнінде проректор

            __________ Пфейфер Н.Э.

      


  20__ ж. «__» __________

Құрастырушы: ___________ э. ғ. к., доцент Рахимова С. А.

«Экономикасы» кафедрасы

«Стратегиялық менеджмент» пәнінен

6М050700 «Менеджмент» мамандығының 

магистранттарына арналған пәнді зерделеу бойыншаӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНУ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАР 

Кафедра отырысында ұсынылды

20__ ж.  “ ________” __________________, №___ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________  Кунязова С. К.

«___» _______2012 ж. 

КЕЛІСІЛДІ 

«Қаржы-экономикалық факультеті

деканы             _________Эрназаров Т. Я., 20__ ж. «___»_______

ҚЭФ оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

«20__ ж. __»_________________, №___________ хаттама

ОӘК төрағасы _____________ Темірғалиева А. Б.

20__ ж.  “ ___” ________

МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы ________  Жуманкулова Е.Н.20__ ж. «___» ____________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

20__ ж. «__»_________________,№_____ хаттамаПәнді оқытудың мақсаты 

Пәнді   оқытудың   мақсаты    –   тыңдаушыны   стратегиялық   басқарудағы

жетістіктердің экономикалық білімділікке, жекебасының ынтасына, ахуалды

талдау   шыдамына,   қабылдайтын   шешімнің   ұзақмерзімді   салдарын   көре

білуге тәуелді екендігі ойына иландыру. 

Пәннің міндеттері:

- стратегиялық менеджмент мәні, мазмұны түсінігін қалыптастыру; 

-   фирманың   стратегиясы,   оны   әзірлеу   әдістері,   стратегия   типтері,

стратегияны қолдау жүйесі туралы түсініктер қалыптастыру;

- фирманың экономикалық стратегиясы,мемлекеттік даму стратегиясы,

әзірленген   және   қабылданған   стратегияға   бейімделу   тәсілдері,   ұлттық

экономиканың   бәсекеге   қабілеттілігін   қамтамасыз   ету   мәселелері   туралы

тұсініктер қалыптастыру.

Пәнді зерделеу барысында магистрант білуі тиіс:

-  заңнамалық-нормативтік  базаны,   концепциялар   мен  стратегиялар

жиынтығын; 

- стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығын, 

- стратегия, корпоративтік мәдениет түрлерін, 

 - теории бәсекелік артықшылықтар теориясының негізгі шарттарын, 

- стратегиялық басқару қажеттігін анықтайтын факторлар;

- адами әлуетті пайдалану стратегиясы;

- ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

Пәнді игеру барысында магистрант:

-   стратегиялық   менеджменттің   заманауи   теоретикалық   және

тәжірибелік мәселелері туралы;

- стратегиялық өзгерістерді басқару туралы;

- адами әлуетті пайдалану стратегия ерекшеліктері туралы, 

- фирма қауқарсыздығын алдын алу стратегиясы туралы

-  бәсекелестік стратегиясы туралы түсініктер алуы.

Пәнді игеру барысында магистрант:

- стратегиялық талдау жүргізе ;

- макро- және микро сыртқы ортаны талдай, 

- фирма стратегиясын талдай және таңдай, 

- стратегиялық өзгерістерді басқара, 

-   фирманың,   мемлекеттің   экономикалық   стратегиясын   қалыптастыра

білуі тиіс.Пререквизиттер

Аталмыш пәнді игеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде 

алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Менеджмент теориясы және тәжірибесі», «Кәсіпорын 

экономикасы».

Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар

«Менеджмент-маркетинг», «Тұрақты даму стратегиясы» пәндерін зерделеуге

және ғылыми-зерттеушілік жұмыстарды орындау үшін қажет.Пәннің мазмұны

Дәріс сабақтарының мазмұны 

Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы

және олардың арабайланысы. 

Стратегиялық   менеджмент   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Негізгі

құрамдастығы.  Стратегиялық  басқарудың  қажеттілігін айқындайтын  негізгі

факторлар.   Стратегиялық   менеджментті   пайдалану   ерекшеліктері   мен

практикасы

Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Стратегиялық   талдау.   SWOT-талдау.   Стратегияның   заманауи   түсінігі.

Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау.

Бәсекелестік   стратегиясы.   Стратегияны   әзірлеу   және   жүзеге   асыру

мәселелері.

Ұйымның   бәсекелік   артықшылықтары   мен   әлуетін   стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

Тақырып 3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару.

Стратегияны   жемісті   жүргізу   мақсатында   ұйымды   басқару.  Бюджет

және стратегия. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді

басқару. 

Стратегияны   қолдау   жүйесі.   Стратегиялық   өзгерістердің   негізгі

өрістері.   Стратегиялық   өзгерістерді   зерттеу.   Ұйым   басшылығымен

стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.Тақырып 5  Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Адами   әлует   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Адами   әлуетті   пайдалану

стратегиясының мәні мен қажеттілігі  Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. Стратегия мен

концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы,   ҚР-ның 2007-2024

жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі   концепциясы,   стратегиялық   мақсатты

бағдарламалар.   Сыртқы   нарықтарда   бәсекеге   түсу   стратегиясы.

Экономиканың   жаhандануы   жағдайында   компанияның   бәсекелік

артықшылықтарын   қамтамасыз   ету.   Жаhандық   интеграция   жағдайында

мемлекеттің   даму   стратегиясы.   Ұлттық   экономиканың   бәсеке   қабілетін

қамтамасыз ету мәселесі.

4.3 Тәжірибелік сабақ тізімі мен мазмұны 

Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы

және олардың арабайланысы. 

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:

- Стратегиялық менеджмент түсінігі, мәні, маңызы;- стратегиялық менеджменттің негізгі құрамдастығы;

-   Стратегиялық   басқарудың   қажеттілігін   айқындайтын   негізгі

факторлар;

- Стратегиялық менеджментті пайдалану ерекшеліктері мен практикасыТапсырма:

-   менеджмент   пен   стратегиялық   менеджмент   айырмашылығын

айқындау және анықтау; 

-   бизнес   түрін   анықтау.   Кәсіпорынның   қысқа   және   ұзақмерзімді

мақсатын   даярлау.   Корпоративтік   стратегияны   анықтаушы   факторларды

айқындау;

-   фирма   мақсатын   тұжырымдау   және   стратегиясын   қалыптастыру

кезіндегі атсалысатын топтарды елестет;

- кәсіпорын стратегиясын даярлаудың негізгі кезеңдерін әзірле.

Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:

- стратегиялық талдау;-   SWOT-талдау:   түсінігі,   маңызы,   қажеттілігі,   ерекшеліктері

проведения;

-   Стратегияның   заманауи   түсінігі.   Бизнес   стратегиясының   типтері.

Фирма   стратегиясын   анықтау   және   таңдау.   Бәсекелестік   стратегиясы.

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері;


-   Ұйымның   бәсекелік   артықшылықтары   мен   әлуетін   стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдауТапсырма:

Өз кәсіпорыныңның (шартты) әлсіз және мықты жақтарын талдап, даму

стратегиясын әзірле. Бәсекелі позицияларды көрсет. Кәсіпорынның сыртқы

ортасы талдауын жүргіз.Тақырып 3 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. 

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:

- Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару;- Бюджет және стратегия;

- стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеуТапсырма:

Стратегиялық менеджер қызметтері мен міндеттерін айқындай отырып,

кәсіпорынның   ұйымдастырушылық   құрылымын   даярла.   Стратегияның

жемістілігіне ықпалдаушы әрекеттер мен факторлар тобын айқында.Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді

басқару. 

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:

- стратегияны қолдау жүйесі;- Стратегиялық өзгерістердің негізгі өрістері;

- Стратегиялық өзгерістерді зерттеу;

- Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

Тапсырма: 

Стратегияны қолдау формаларын әзірле. Өз кәсіпорыныңдағы (шартты)

стратегиялық өзгерістерді басқару формалары мен тәсілдерін көрсет.

Тақырып 5  Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:

адами әлует түсінігі, мәні, маңызы;

- адами әлуетті пайдалану стратегиясы мәні мен қажеттілігі  Тапсырма:

Өз кәсіпорыныңдағы (шартты)  адами әлуеттің ролі мен  адами әлуетті

пайдалану стратегиясының ерекшеліктерін көрсет.

 

Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

Әдістемелік   нұсқау:   тәжірибелік   сабақ   сұрақтарын   талқылай   сабақ

өткізу:


- ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі;

-   Стратегия   мен   концепция   жиынтығы:   «Қазақстан   -   2030»

Стратегиясы,     ҚР-ның   2007-2024   жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі

концепциясы, Стратегиялық мақсатты бағдарламалар;

-Сыртқы   нарықтарда   бісекеге   түсу   стратегиясы.   Экономиканың

жаhандануы   жағдайында   компанияның   бәсекелік   артықшылықтарын

қамтамасыз ету;

- Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы;

- Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі.Тапсырма:

Республика  экономикасын  басқару   стратегиясын   талда.  Қазіргі

стратегияны пайдалану тиімділігі қандай? ҚР-да стратегиялық менеджмент

мәселелерін   айқындау   және   күшейту   арқылы   дамыту   перспективаларын

көрсет. Оқытушы берген тақырыпта эссе әзірле.

Ескерту:  Тәжірибелік   сабақ   берілген   сұрақтарға   жауап   беру,

тапсырмаларды   орындау,   реферат   қорғау,   баяндамамен,   эссемен   қатысу

түрінде өткізіледі.Магистранттың өздік жұмысы түрлерінің графигі 

Пәнді   зерттеу   барысында   магистрант   тақырыптық   жоспарға   және

бақылау шараларының графигіне сәйкес келесі аудиториядан тыс жұмыстар

орындалуы тиіс:

- дәріске дайындық;

- тәжірибелік сабаққа дайындық;

- дәріс   материалдарына   енбеген   курстың   міндетті   тақырыптарын

конспектлеу;

- реферат, доклад, эссе даярлау;

- межелік және қорытынды бақылауға дайындалу.

Тәжірибелік сабаққа даярлық және қосымша материалдар дайындауға

тапсырма алдынғы сабақта беріледі.Магистранттың өзбетінше оқу тақырыптары тізімі

Тақырып 1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы

және олардың арабайланысы. 

Стратегиялық   менеджмент   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Негізгі

құрамдастығы.  Стратегиялық  басқарудың  қажеттілігін айқындайтын  негізгі

факторлар.   Стратегиялық   менеджментті   пайдалану   ерекшеліктері   мен

практикасы

Тақырып 2 Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

Стратегиялық   талдау.   SWOT-талдау.   Стратегияның   заманауи   түсінігі.

Бизнес стратегиясының типтері. Фирма стратегиясын анықтау және таңдау.

Бәсекелестік   стратегиясы.   Стратегияны   әзірлеу   және   жүзеге   асыру

мәселелері.


Ұйымның   бәсекелік   артықшылықтары   мен   әлуетін   стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдауТақырып   3   Стратегияны   жемісті   жүргізу   үшін   ұйымды   басқару.

Стратегияны   жемісті   жүргізу   мақсатында   ұйымды   басқару.   Бюджет   және

стратегия. Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

Тақырып 4 Стратегияны қолдау жүйесі. Стратегиялық өзгерістерді

басқару.  Стратегияны   қолдау   жүйесі.   Стратегиялық   өзгерістің   негізгі

өрістері.   Стратегиялық   өзгерістерді   зерттеу.   Ұйым   басшылығымен

стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

Тақырып 5  Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

Адами   әлует   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Адами   әлуетті   пайдалану

стратегиясы мәні и қажеттілігі  

Тақырып 6 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. Стратегия мен

концепция жиынтығы: «Қазақстан - 2030» Стратегиясы,   ҚР-ның 2007-2024

жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі   концепциясы,   Стратегиялық   мақсатты

бағдарламалар.   Сыртқы   нарықтарда   бісекеге   түсу   стратегиясы.

Экономиканың   жаhандануы   жағдайында   компанияның   бәсекелік

артықшылықтарын   қамтамасыз   ету.   Жаhандық   интеграция   жағдайында

мемлекеттің   даму   стратегиясы.   Ұлттық   экономиканың   бәсеке   қабілетін

қамтамасыз ету мәселесі.

Реферат тақырыптары

1)

Стратегиялық   менеджмент   мәні,   оның   құрамдастығы   жәнеолардың арабайланысы. 

2)

Стратегиялық   менеджмент   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Негізгіқұрамдастығы.

3)

Стратегиялық   басқарудың   қажеттілігін   айқындайтын   негізгіфакторлар. 

4)

Стратегиялық   менеджментті   пайдалану   ерекшеліктері   менпрактикасы

5)

Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.6)

Стратегиялық талдау. SWOT-талдау. 

7)

Стратегияның заманауи түсінігі. Бизнес стратегиясының типтері.Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. 

8)

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.9)

Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

10) Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. 11) Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару. Бюджет

және стратегия. 

12) Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

13) Стратегияны қолдау жүйесі. 

14) Стратегиялық   өзгерістерді   басқару.   Стратегиялық   өзгерістердің

негізгі өрістері.

15) Стратегиялық   өзгерістерді   зерттеу.Исследование   стратегических

изменений.

16) Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

17) Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

18) Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы. 

19) Адами әлуетті пайдалану стратегиясының мәні мен қажеттілігі.

20) ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

21) ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. 

22) Стратегия   мен   концепция   жиынтығы:   «Қазақстан   -   2030»

Стратегиясы,     ҚР-ның   2007-2024   жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі

концепциясы,   стратегиялық   мақсатты   бағдарламалар.   Сыртқы   нарықтарда

бәсекеге   түсу   стратегиясы.   Экономиканың   жаhандануы   жағдайында

компанияның   бәсекелік   артықшылықтарын   қамтамасыз   ету.   Жаhандық

интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы. 

23) Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі

«Стратегиялық   менеджмент»   пәнінен   6М050700   «Менеджмент»

мамандығының   магистранттарына   арналған   бірінші   межелік

бақылаудың сұрақтары

1 Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың

арабайланысы. 

2   Стратегиялық   менеджмент   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Негізгі

құрамдастығы.

3   Стратегиялық   басқарудың   қажеттілігін   айқындайтын   негізгі

факторлар. 

4   Стратегиялық   менеджментті   пайдалану   ерекшеліктері   мен

практикасы

5  Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

6 Стратегиялық талдау. SWOT-талдау. 

7   Стратегияның   заманауи   түсінігі.   Бизнес   стратегиясының   типтері.

Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. 

8 Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.

9   Ұйымның   бәсекелік   артықшылықтары   мен   әлуетін   стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

10 Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. 

11 Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару.  Бюджет

және стратегия. 

12 Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу«Стратегиялық   менеджмент»   пәнінен   6М050700   «Менеджмент»

мамандығының   магистранттарына   арналған   екінші   межелік

бақылаудың сұрақтары

1 Стратегияны қолдау жүйесі. 

2     Стратегиялық   өзгерістерді   басқару.   Стратегиялық   өзгерістердің

негізгі өрістері.

3 Стратегиялық өзгерістерді зерттеу.

4  Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

5  Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

6 Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы. 

7 Адами әлуетті пайдалану стратегиясының мәні мен қажеттілігі.

8 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

9 ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. 

10   Стратегия   мен   концепция   жиынтығы:   «Қазақстан   -   2030»

Стратегиясы,     ҚР-ның   2007-2024   жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі

концепциясы, стратегиялық мақсатты бағдарламалар. 

11 Сыртқы нарықтарда бәсекеге түсу стратегиясы. 

12   Экономиканың   жаhандануы   жағдайында   компанияның   бәсекелік

артықшылықтарын қамтамасыз ету. 

13 Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы. 

14  Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі

«Стратегиялық   менеджмент»   пәнінен   6М050700   «Менеджмент»

мамандығының магистранттарына арналған емтихан сұрақтары

1) Стратегиялық менеджмент мәні, оның құрамдастығы және олардың

арабайланысы. 

2) Стратегиялық   менеджмент   түсінігі,   мәні,   маңызы.   Негізгі

құрамдастығы.

3) Стратегиялық   басқарудың   қажеттілігін   айқындайтын   негізгі

факторлар. 

4) Стратегиялық   менеджментті   пайдалану   ерекшеліктері   мен

практикасы

5) Стратегиялық көрулерді қалыптастыру.

6) Стратегиялық талдау. SWOT-талдау. 

7) Стратегияның   заманауи   түсінігі.   Бизнес   стратегиясының   типтері.

Фирма стратегиясын анықтау және таңдау. Бәсекелестік стратегиясы. 

8) Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру мәселелері.

9) Ұйымның бәсекелік артықшылықтары мен әлуетін стратегиялық

талдау. Ұйымның сыртқы ортасын стратегиялық талдау

10) Стратегияны жемісті жүргізу үшін ұйымды басқару. 

11) Стратегияны жемісті жүргізу мақсатында ұйымды басқару. Бюджет

және стратегия. 

12) Стратегияны қолдау саясатын және процедураларын әзірлеу

13) Стратегияны қолдау жүйесі. 


14) Стратегиялық   өзгерістерді   басқару.   Стратегиялық   өзгерістердің

негізгі өрістері.

15) Стратегиялық өзгерістерді зерттеу.

16) Ұйым басшылығымен стратегиялық өзгерістерді жүргізу тәсілдері.

17) Адами әлуетті пайдалану стратегиясы

18) Адами әлует түсінігі, мәні, маңызы. 

19) Адами әлуетті пайдалану стратегиясының мәні мен қажеттілігі.

20) ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент.

21) ҚР экономикасындағы стратегиялық менеджмент ролі. 

22) Стратегия   мен   концепция   жиынтығы:   «Қазақстан   -   2030»

Стратегиясы,     ҚР-ның   2007-2024   жылдардағы   тұрақты   дамуға   өтуі

концепциясы, стратегиялық мақсатты бағдарламалар. 

23) Сыртқы нарықтарда бәсекеге түсу стратегиясы. 

24) Экономиканың   жаhандануы   жағдайында   компанияның   бәсекелік

артықшылықтарын қамтамасыз ету. 

25) Жаhандық интеграция жағдайында мемлекеттің даму стратегиясы. 

26) Ұлттық экономиканың бәсеке қабілетін қамтамасыз ету мәселесі


 5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі: 

1   Лапыгин   Ю.Н.   Стратегический   менеджмент.-   Владимир:         ВлГУ,

2009.–175 с.

2   Асаул   А.Н.,   Морозов   И.Е.   Стратегическое   планирование   развития

строительной организации. – Санкт-Петербург, 2009. – 162 с.

3 Веснин В.Р. Менеджмент.- М.:Проспект, 2009 – 502 с.

4   Чернышева   Б.Н.   Инновационный   менеджмент   и   экономика

организаций   (предприятий)   :   практикум:   учеб.   пособие   для   студ.   Вузов.   -

М.:ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2009. - 239 с.

5 Бердалиев К.Б. Стратегиялық менеджмент: оқулық. - Алматы: Дәуір,

2011. – 312 б. – (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)

6  Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О. Менеджмент [Электрондық ресурс]:

оқу құралы. - Алматы: Нұр-Пресс, 2009. – 1 CD; 124 Мб. – (Электронная

книга)


7   Рахымбаев А.Б., Сабатаева  Б.О., Белгібаев  А.Қ. Менеджмент: оқу

құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2009. – 150 б.

8 Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. – Киев, 2009. – 24 с.

9 Петров В.И. Стратегический менеджмент. – М., 2008. – 495 с.

10 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: Дело, 2008.-

447 с.


11   Шеломенцева   В.П.   Стратегический   менеджмент.   –   Павлодар:Эко,

2009. – 160с.

12   Егоршин   А.П.   Стратегичесий   менеджмент.   –   Нижний

Новгород:НИМБ, 2010. – 191 с.

13 Макенков С.М. Стратегический менеджмент. – М., 2011 – 224 с.

Қосымша:

14 Зуб А.Г. Стратегический менеджмент. – М.:Проспект, 2006. – 432 с.

15 Набиев Р.А. Менеджмент. – М.: Финансы  статистика, 2009. – 366 с.

16   Ахметов   К.Ғ.   Менеджмент   негіздері:   оқулық   .-   Ақтобе-Орал:   А-

Полиграфия, 2005. – 519 б.

17   Жакенова   Б.,   Тәмпішева   Қ.,   Мақсатова   Л.   Менеджмент   негіздері:

оқулық [Кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылған]. -

Астана: Фолиант, 2007. – 258 б. – (Кәсіптік білім)18 Рахымбаев А.Б., Сабатаева Б.О., Белгібаев А.Қ. Менеджмент: оқу

құралы. - Алматы: Заң әдебиеті, 2006. – 150 б.

19     Голикова   Н.В.,   Голикова   Г.В.   Стратегический   менеджмент.

Практикум. – Воронеж, 2005. – 24 с.Document Outline

 • Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтардың титулдық парағы
 • ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
 • Әдістемелік ұсыну мен нұсқаулықтар бекіту парағы
 • ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
  • МАҚҰЛДАНДЫ
  • Пәннің мазмұны
   • 5 Әдебиеттер тізімі
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал