Досжанова е.Өмірзақов атындағы облыстық филармонияда «Елбасы жолы» ки- ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан- да» көркем фильмінің премьералықжүктеу 458.16 Kb.

бет1/4
Дата20.01.2017
өлшемі458.16 Kb.
  1   2   3   4

Қымбат 

 

ДОСЖАНОВА

Е.Өмірзақов атындағы облыстық 

филармонияда «Елбасы жолы» ки-

ноэпопеясы: «Жұлдыздар тоғысқан-

да» көркем фильмінің премьералық 

көрсетілімі өтті. Маңызды іс-шараға 

өңір басшысы  Архимед Мұхамбетов 

қатысты.  Кинотуындының  Қоста-

найдағы көрсетіліміне Д.Қонаевтың 

ролін сомдаған қазақстандық актер 

Алдабек  Шалбаев  пен  Ш.Айманов 

атындағы  киностудияның  өкілі 

Бекболат  Шекеров  арнайы  келген 

болатын.  

Бұл фильмде Кеңес Одағының құла-

уы және Тәуелсіз Қазақстан Республи-

касының құрылу тарихы баяндалады. 

Кинотуындыға 1984-1991 жылдар ара-

лығындағы  оқиғалар  арқау  болған. 

Фильмді көру арқылы Елбасы Н.Ә.На-

зарбаевтың Тәуелсіз Қазақстанды дү-

ниежүзіне  таныту  жолында 

атқарған  қызметімен,  жүріп 

өткен жолымен таныс боласыз. 

4 мамыр  2016 ж.   

 

 

     сәрсенбі

    

№48(18410)

Жандос 

     ЖҮСІПБЕК

Халықтар бірлігі күнін Қостанай 

қаласының тұрғындары да өз дең

-

гейінде атап өтті. Бірлігі мен бере

-

кесі біте қайнасқан дәнді өлкенің 

жұрты  қаланың  қақ  ортасында 

ұйыс ты. Мейрамға арналып ұйым­

дастырылған шараға куә болды.

  Жиылған  жұртты  облыс  әкімі 

 Архимед  Мұхамбетов  арнайы  келіп 

құттықтап, мызғымас бірлік қана бей

-

біт те баянды болашақтың кепілі бола-

тынын айтты. Жалпы, Тобыл өңірінде 

жүзден  астам  ұлт  тату-тәтті  ғұмыр 

кешуде.  18 этномәдени бір

-

лестіктің ынтымағы жарасқан.Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

ДОСТЫҚ – ҰЛЫ КҮШ

Бірлігі мен берекесі біте қайнасқан

 

2-бет.

«

Жұлдыздар  тоғысқанда

» –

  

  Елбасы  туралы  жаңа  фильм 

ТҰСАУКЕСЕР

4-бет.

2

4 мамыр 2016 жыл

Ж‰рекжарды жылы ле-

бізінен соњ μњір басшысы

осынау бірлестіктердіњ же-

текшілерін алѓыс хаттармен ма-

рапаттады. Одан соњ кμрермен-

дердіњ кμњілін кμтерер концерт

басталды. Алќалаѓан єлеуметке

єр ±лттыњ єн-к‰йінен шашу ша-

шылды. Т‰рлі шоулар ±йымдас-

тырылды. Мєселен, б‰лдір-

шіндер арасында μткізілген "Тєтті

викторина" ойыны ќаланыњ

кішкентай т±рѓындарыныњ бел-

сенділігін байќатты. Мейрам маз-

м±нына сай ќойылѓан с±раќќа ал-

ѓашќы болып жауап берген жет-

кіншектерге кондитерлік μнімдер

тарту етілді.  Мерекеге жиылѓан-

дардыњ назарына ±лттар мен

±лыстардыњ салт-дєст‰рінен,

мєдениетінен хабар беретін бай

кμрме жайылды. Тегін караоке

ойнатылып, оќырман ќауымѓаБірлігі мен берекесі

біте ќайнасќан

БІРЛІК –

ќымбат ќазына

Ќостанай облыстыќ тарихи-μлкетану м±ражайында

Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰ніне арналѓан мерекелік

іс-шара μтті.

М±ражайдаѓы мереке-

ге μњірдегі этномєдени

бірлестіктердіњ μкілдері

ќатысып, єрќайсысы

μздерініњ ±лттыќ μнер-

лері мен салт-дєст‰рлері

туралы кењінен єњгіме-

леп берді. Кμрермендер

ќазаќ халќыныњ бай

мєдениеті, орыс этносы-

ныњ ±лттыќ μнері, тєжік,

μзбек халќыныњ єн-

к‰йімен таныс болды.

– Бірлік к‰ні – Ќазаќстан халќыныњ ењ ќ±нды мерекесі. Б±л к‰нді

бір шањыраќ астында μмір с‰ріп отырѓан 130-дан астам этнос

μкілдерініњ бєрі бірге атап μтеді. Іс-шараѓа т‰рлі этномєдени бірлес-

тіктердіњ м‰шелерін шаќыруымыз да бекер емес. Осыншама этнос

μкілдерініњ тату-тєтті тірлігін жас ±рпаќ кμріп μсуі керек. Еліміздіњ

барлыќ жетістіктерінде бірегей ќоѓамдыќ институт – Ќазаќстан

халќы Ассамблеясыныњ елеулі ‰лесі бар,– деді облыстыќ тарихи-

μлкетану м±ражайыныњ ќызметкері Айбике Ќазыбаева.СУРЕТТЕ: іс-шараныњ ќатысушылары.

Суретті т‰сірген Айбек Ж‡ЗБАЙ.

Ќымбат

   ДОСЖАНОВА

Арќалыќтаѓы орта-

лыќ Наурыз алањын-

да осындай атаумен 1

мамыр – Ќазаќстан

халќыныњ бірлігі к‰ні-

не арналѓан мере-

келік іс-шара ±йымда-

стырылды.

Бірлігі ‰зілмеген ха-

лыќты ќала єкімі Ѓазиз

Бекм±хамедов пен

ќалалыќ ардагерлер кењесініњ

тμраѓасы Жєнібек Ѓапбас±лы

ќ±ттыќтады.

Мерекеге орай алањда єр

±лттыњ салт-дєст‰рін паш ететін

ќалашыќ ќ±рылды. ¦лттыќ мєде-

ни орталыќтар ±лттар мен ±лыс-

тардыњ татулыѓын насихаттап,

дєм-т±зын ±сынды. Ќала мектеп-

тері сан ±лттыњ єн-жырын асќаќ-

татып, мерекелік аќ тілектерін

жолдады. Ќаладаѓы "Жас - ¦лан"

жасμспірімдер орталыѓы респуб-

ликалыќ бірыњѓай "Жас±лан"

±йымыныњ ќатарына ќала мек-

тептерінен тμрт ж‰зге жаќын

м‰шелерін ќабылдады. Сондай-

аќ, ќаланыњ μнер ±жымдары да"¦лттыњ ±лы т±мары –

БІРЛІГІМ"

ДОСТЫЌ – ¦ЛЫ К‡Ш

1 мамыр – Ќазаќстан халќы-

ныњ бірлігі к‰ні мерекесін аудан

т±рѓындары  Шаќшаќ Жєнібек

атындаѓы орталыќ алањында

єндетіп, думандатып ќарсы

алды.

Аудан єкімі Асќарбек Кенжеѓа-рин орталыќ алањѓа жиналѓан-

дарды  мерекемен ќ±ттыќтап, "1

Мамыр – єрбір ќазаќстандыќ

‰шін Отанѓа деген с‰йіспеншілік

пен патриоттыќ сезімніњ, азамат-

тыќ борыш пен жалпы ±лттыќ

келісімніњ мерекесі Ќазаќстан

халќыныњ бірлігі к‰ні мерекесі

б‰гінгі тањда бейбіт μмір мен ын-

тымаќта т±рмыс кешіп отырѓан ел

т±рѓындары ‰шін ыстыќ ыќылас

пен достыќ ниеттіњ дєст‰рі, асыѓа

к‰ткен мейрамы.¦лт Кμшбасшы-

сы Н±рс±лтан Єбіш±лы Назарбаев-

тыњ "Мєњгілік Ел" ¦лттыќ идеясы-

ныњ  негізін ќ±райтын бірлік пен

т‰сіністік, ќарапайым сыйластыќ

болѓан жерде ќашанда іс нєти-

желі болатыны белгілі. Біздіњ елі-

мізде ќалыптасќан ±лттар т±тас-

тыѓы мен халыќтар достыѓыныњ

арќасында б‰гінде мемлекетіміз

μркендеп, ілгері басып келеді.

Ќоѓамдыќ келісім мен саяси

т±раќтылыќ – біздіњ ењ мањызды

байлыѓымыз! Б±л жетістікті баѓа-

лау, оны саќтау жолында аянбай

ењбек ету –  єрбір Ќазаќстан аза-

матыныњ міндеті. Бейбітшілік пен

т±раќтылыќ – жалпы халыќтыќ

игілік, оны к‰нбе-к‰нгі ењбегіміз-

бен ныѓайтып, ќорѓауымыз

ќажет", – деді.

Сонымен ќатар "Аналар ке-

њесі" м±рындыќ болѓан "Мейірім"

акциясы шењберінде орталыќ

алањда ќолμнер шеберлерініњ

Ынтымаќ, Бірлік, Достыќ –

БАСТЫ БАЙЛЫЃЫМЫЗМ±рат

       Ж‡НІС¦ЛЫ

єн-к‰йін єуелетті. Ќала-

лыќ кμркемμнерпаздар

байќауыныњ ‰здік орын-

даушылары μнер кμрсе-

тіп, байќаудыњ белсенді

ќатысушы ±жымдарын

ќалалыќ мєдениет жєне

тілдерді дамыту бμлі-

мініњ басшысы Санду-

ѓаш Алматова марапат-

тады.


Осылайша ќала

ж±ртшылыѓы еліміздегі

±лы достыќтыќтыњ жала-

уыныњ биік екенін таѓы бір мєрте

дєлелдеп берді. К‰ні бойы б±ќа-

ралыќ сауыќ салтанат ќ±рып, ме-

рекелік сауда-саттыќ жєрмењкесі

ж‰ргізілді.

Арќалыќ ќаласы.

СУРЕТТЕ: мереке кμріністері.

Суретті т‰сірген автор.

арнайы кμрме ±йымдастырыл-

ды. Н.Ахметбеков атындаѓы

мєдениет ‰йініњ єншілері жєне

Б.Хамзин атындаѓы μнер мек-

тебініњ оќушылары μзге ±лт

μкілдерініњ єндерін шырќап, би-

лерін биледі.

Айтулы мерекеден тамаша

єсер алѓан аудан ж±ртшылыѓы

жаќсы кμњіл-к‰ймен тарќасып

жатты.


Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.

Жанкелдин ауданы.1-бет

кітап сμрелері ќойылды.

Айта кетейік, бірлік к‰німен

православтыќтардыњ "Пасха" ме-

рекесі ќат-ќабат келді. Дєст‰рлі

дін μкілдері облыс орталыѓын-

даѓы Константино-Еленин шір-

кеуіне мінєжат етуге жиналды.

Исаныњ ќайта тірілген к‰ні ретін-

де атап μтілетін христиандардыњ

ењ ежелгі діни мейрамымен

облыс єкімініњ орынбасары

М.Ж‰ндібаев ќ±ттыќтап шыќты.

Берекеге бастаѓан

мереке

Ќазаќстан халќыныњ бірлігі к‰нін сарыкμлдіктер

жоѓары дењгейде атап μтті. Орталыќ алањѓа жиналѓан

ж±ртшылыќты, алдымен, аудан єкімі Эльдар К‰зенбаев

ќ±ттыќтады.

– Халќымыздыњ басты байлыѓы – ынтымаќ, бірлік жєне μзара

т‰сіністік. "Бірлік бар жерде тірлік бар" дейді дана халќымыз. Олай

болса, егемен еліміздіњ одан єрі жайнап, дами т‰суіне бірігіп ќызмет

жасайыќ, – деді ол μз сμзінде.

Одан єрімен Эльдар Ќонысбай±лы "Мерейлі отбасы" дєст‰рлі

±лттыќ байќауыныњ аудандыќ кезењі жењімпаздары –  Калашников,

Шєріпов жєне Ткаченколар отбасына мадаќтама ќаѓаздары мен ба-

ѓалы сыйлыќтар берді. Сондай-аќ, ЌР Парламентініњ Мєжіліс жєне

барлыќ дењгейдегі депутаттарыныњ сайлауына белсенді ќатысќан-

дары ‰шін Ќаду Саќауов, Валентина Первухина, Амангелді Жалѓа-

сов жєне Геннадий Соловков сынды азаматтарѓа ЌР Президенті

Н.Є.Назарбаевтыњ "Алѓыс хатын" табыс етті. Келесі ќ±ттыќтау сμзін

ауданымыздыњ бас имамы Дєулетбай ќажы Єбдіхалыќ пен шіркеу

протоиерейі Виталия Клеба жалѓастырып, жамаѓатќа ж‰рекжарды

лебіздерін арнады.

Жалпы, Бірлік к‰ніне арналѓан мерекелік концерттіњ кμркін μњір

μнерпаздары ќыздырды. Ауылдыќ мєдени клубтардыњ єртістері де

μз μнерлерін кμрсетті. Ќысќасы, олар сарыкμлдіктерді бір серпілтіп,

мерекелік кμњіл к‰й сыйлау ‰шін барын салды.

Айтпаќшы, єр ±лттыњ асханасы орталыќ алањныњ сєнін, мере-

кеніњ мєнін аша т‰сті. Оларды μњір басшысы бастаѓан топ аралап,

белсенді ±йымдастырушыларѓа мадаќтама ќаѓаздарын ±сынды.

Айта кеткен жμн, б±л к‰ні алањда бас-аяѓы он ±лттыњ асханасы

орналастырылып, ±лттыќ таѓамдары мен мєдениеті кμрсетілді. Ме-

рейлі мерекеде берекелі дастарќаннан дєм татќандар дєн ризашы-

лыќтарын білдіріп жатты.

Сондай-аќ, спорттыќ ойындар мен сауда саттыќ та ќыза т‰сті.

Сарыкμл ауданы.

Руслан

      ЄЛКЕЕВ


3

4 мамыр  2016 жыл

Қарлығаш 

       ОСПАНОВА

Достық үйінде облыстық 

Марал ишан мешітінің 

ұйымдастыруымен 

осындай тақырыпта 

ғылыми-тәжірибелік 

конференция өтті. Оған 

ҚМДБ-ның Уағыз насихат 

бөлімінің басшысы, 

Ғұламалар кеңесінің 

хатшысы Ершат Оңғаров, 

ҚМДБ-ның Қостанай 

облысы бойынша 

өкіл имамы Бақытбек 

Тәжімбет, елімізге 

танымал ақын Ақылбек 

Шаяхмет, Қостанай 

облысы әкімдігінің Дін 

істері басқармасының 

басшысы Нұриқан 

Нүгірбеков, философия 

ғылымдарының 

кандидаты Қалқаман 

Жақып және аудандық, 

қалалық мешіттердің бас 

имамдары мен студенттер 

қатысты. 

Конференцияға жиналғандар 

ислам дінінің пайда болуы, жал-

пы қазақ жеріндегі дәстүрлі ислам 

дінінің дамуы жайлы айтып, діни 

сауаттылық, діни экстремизм нің 

таралуына  жол  бермеу  сияқты 

мәселелерді қамтыды. 

–  Облыстық  мешіттің 

ұйымдас тыруымен  алғаш  рет 

ғылыми-тәжірибелік  конферен-

ция  ұйымдастырылып  жатыр. 

Жалпы,  біздің  елімізде  әр  ұлт-

тың өз дінін ұстануына барлық 

жағдай  жасалған.  Біз  де  бүгін-

дері  көптеген  мемлекеттік  ор-

гандармен  жастар  арасында 

нашақорлық,  маскүнемдіктің, 

қылмыстың  алдын  алу,  отба-

сылық құндылықтарды нығайту 

мақсатында  бірнеше  әлеумет-

тік  жобаларды  бірлесіп  жүзеге 

асырып жатырмыз. Бұл тұрғыда 

имамдардың  ақпараттық-наси-

хаттық түсіндіру жұмыстарының 

да қосар үлесі мол. Сайып кел-

генде, осының бәрі біздің қоғам-

ның тұтастығын, келісім мен та-

тулықты  орнатуға  бағытталған 

жұмыстар,  –  дейді  Қостанай 

облысының дін істері агенттінің 

басшысы Нұриқан  Нөгербеков.

Жиында  қазіргі  жаһандану 

заманында  түрлі  оқиғалардың 

белең алып жатқандығы да ай-

тылды. Дін өкілдерінің айтуынша, 

рухани тұтастығымызға сызат тү-

судің өзіндік себептері бар. Бірі, 

таза исламның атын жамылған 

жат  ағымдардың  идеология-

лық  шабуылы  мен  диверсия-

лық әрекеттері болса, енді бірі, 

діни сауаттылықтың аздығынан 

туындаған  қоғам  дәрменсіздігі. 

Дегенмен,  ынтымақ  пен  ырыс-

ты ту еткен біздің елімізде дінге 

деген  көзқарасты  қалыптасты-

ру  ісіне  ерекше  ден  қойылған. 

Өңірлерде  ақпараттық-насихат 

топтары  құрылып,  халықтың 

діни  сауаттылығын  арттыру 

бағытында да жүйелі жұмыстар 

жүргізілуде. Өткен жылы осын-

дай ақпараттық топ мүшелерінің 

қатысуымен қырық мыңнан астам 

кездесу өткізіліп, екі миллионға 

жуық адам қамтылған. Ақпарат-

тық жұмыстың тағы бір нәтижелі 

көрсеткіші  802  тұлғаның  жат 

ағымдардың жетегінен дәстүрлі 

жолға  қайтуы.  Сонымен  қатар, 

топ мүшелерінің қолдануына ар-

налған «Дін-насихат» әдістемелік 

құралы жарық көрген. Қостанай 

облысының  жергілікті  ақпарат-

тық-насихат тобының жұмысына 

келер болсақ, жалпы 395 кездесу 

өткізіліп, 11 мыңнан астам адам 

қамтылған. 

– Біз – зайырлы елміз. Зайыр-

лы ел – дінсіз ел дегенді білдір-

мейді. Керісінше, азаматтардың 

діни сеніміне еркіндік беріледі. 

Кез-келген  зайырлы  мемлекет 

дінді  жоққа  шығармайды.  Өз 

азаматтарының  сенім  бостан-

дығына  нұқсан  келтірілмейді. 

Азаматтардың  таңдауына  сәй-

кес,  діни  ұстанымдары  заңмен 

қорғалады.  Зайырлы  қоғамда 

ұлттар мен ұлыстар діни сенімі 

бойынша  бөлінуіне  жол  беріл-

мейді.  Дінді  ұстану  –  қоғамнан 

бөліну деген сөз емес. Керісін-

ше, иманды адам қоғамның да-

муына, халық арасында ізгілік, 

адамгершілік,  отансүйгіштік 

сынды  құндылықтардың  нығая 

түсуіне үлес қосуы тиіс. Бүгінде 

діни  басқарманың  құрамында 

600-ден  астам  жоғары  білімді, 

мыңға жуық орта білімді азамат-

тар қыз мет етеді. Имамдардың 

білімін  ұдайы  жетілдіріп  отыру 

– басты назарда. Өйткені, бүгінгі 

дін  қыз меткері  заманның  ағы-

сынан, уақыттың талаптарынан 

әсте қалыс қалмауы керек. Со-

нымен қатар, олардан уақытпен 

үндесіп, үнемі өздерін дамытып, 

діни һәм зайырлы біліммен су-

сындап отыру талап етіледі. Жыл 

басында екі жылға созылған үш 

мыңнан  астам  имамдарды  са-

раптамалық  аттестациядан  өт-

кізіп,  білім  деңгейі  анықталды. 

Сынақтан  сүрінген  дін  қызмет-

керлері қайта даярлау курсынан 

өтетін болады, – дейді ҚМДБ-ның 

Уағыз насихат бөлімінің басшысы 

Ершат Оңғаров.

«Жеті  ғасырын  білмеген  ел 

жетім,  жеті  атасын  білмеген 

ер  жетім»  демекші,  дініміздің 

әдебиет пен, шешендікпен де біте 

қайнасып жатқанын ұмытпауы-

мыз керек. Бұған сонау қаншама 

ғасырлардан өткен ата-бабала-

рымыздың өлең, жыр-шумақта-

ры,  ақындарымыздың  сөздері 

дәлел  бола  алады.  Конферен-

цияда «Әдебиеттегі имандылық» 

тақырыбында  елімізге  белгілі 

ақын Ақылбек Шаяхмет те баян-

дама жасады.

Жиын  соңында  дін  өкілдері 

жиналғандарға  өшпенділік,  қа-

тыгездік, әдепсіздік қарым-қаты-

настың қай дінге болмасын жат 

екендігін, қоғамның тұрақтылығы-

ның басты негізі  – бейбітшілікті 

екендігін айтты. СУРЕТТЕРДЕ:  конферен-

циядан көріністер.

Суреттерді түсірген Бағдат 

АХМЕТБЕКОВ.

ДІНІҢ – ДІҢГЕГІҢ

«Ислам және  

  зайырлы қоғам»

Дін өкілдері 

академияда қонақта

Шырақбек  Қабыл-

баев атындағы Қоста-

най  академиясында 

«Ислам және зайырлы 

қоғам» атты діни семи-

нар  өтті.  Шараға  ака-

демияның басшылығы, 

тұрақты және ауыспа-

лы (курсанттар) құрамы 

мен Қазақстан мұсыл-

мандар діни басқарма-

сының  уағыз-насихат 

бөлімінің  басшысы 

Е.Оңғаров, Қостанай облыстық мешітінің бас имамы мен өзге де дін 

өкілдері қатысты.

Басқосуда ең алдымен Академия бастығы М.Қызылов келген қо-

нақтарды оқу ордасының бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырып өтті. 

Ал, семинарға қатысушылар алдында сөз алған Е.Оңғаров:

«Қазіргі таңда елімізде діни ахуал біршама тұрақтанды. Дегенмен 

әлі де құқық қорғау органдарымен бірлесіп, көптеген жұмыстар атқа-

рылу керек. Біздің бүгінгі семинарымыздың тақырыбының өзі біраз 

жайды аңғартады. Өйткені, елдің бірлігін, ынтымақтастығын, тату-

лығын сақтап қалу  үшін адамға алдымен күшті иман керек. Иманды 

ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі қоғамға ауадай қажет. Сондықтан зайырлы 

қоғам құру үшін Сіздер мен біздер ауызбіршілікте жұмыс істеуіміз 

керек. Бүгінгі таңда көптеген қандастарымыз теріс ағымдарға, жалған 

исламдық қозғалыстарға кіріп кетуде. Бізге солардың алдын алып, 

бауырларымыздың адасуына жол бермей, ислам діні туралы дұрыс 

ақпарат таратуымыз қажет», – деді.

Жиын соңында, келген қонақтар академияның мұражайын аралап, 

оқу орны туралы көптеген тарихи ақпараттарға қанық болды және 

Шырақбек Қабылбаев ескерткішінің алдында естелік суретке түсті.

Мейрам ОСПАНОВ,  

ҚР ІІМ Шырақбек Қабылбаев атындағы  

Қостанай академиясының баспасөз хатшысы.

Жұртшылыққа, мекеме, ұйым, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестік пен 

шаруа қожалығы басшыларына, жеке 

кәсіпкерлерге, әулиекөлдік жерлестерге 

Әулиекөл ауданы мұсылмандары 

қауымының  

ҮНДЕУІ

Осыдан 25 жыл бұрын облыста бірінші болып ашылған Әулие-

көл мешіті имандылықтың дәнін сеуіп келеді. Жалпы жаңа мешіт 

салу қажеттілігі 2003 жылдан бері күн тәртібінде. Қазіргі мешіттің 

келбеті заманауи талапқа сай емес, іші де тар.

Бес жыл дегенде сең қозғалып, іргетасын қалап, жертөле қа-

батын да көтеріп үлгірдік. ЖШС және шаруа қожалықтары басшы-

лары, мекеме, ұйым, кәсіпорын қызметкерлері, барша қауымның 

қолдауымен 28 687845 теңге аударылған болатын. Өкінішке орай, 

ғаламдық дағдарысқа байланысты құрылыс тоқтап қалды. Содан 

бері өткен жеті жылда жеті кірпіш қаланбады. Ендігі жерде не әрі, не 

бері емес бұл маңызды да сауапты іске көз жұма қарау – намысқа 

сын. Тағы бір серпіліс танытып жұмылсақ, ә дегенше елге көрік, 

жанға демеу беретін теңдессіз ғимарат бой түзер еді. 

Мешіт – имандылық ордасы, халықты бірлікке шақыратын, жас 

ұрпақты тура жолға тәрбиелейтін, жақсылыққа себеп болатын ме-

кен. Алланың үйі – мешіт салғанға жәннатта салтанатты сарай 

әзірленеді деген хадис бар. Ешкімге иек артпай, әркім өзінен бастап 

қол ұшын созса, қажетті қаражат жиналады. Алла разылығы үшін 

ізгі іске атсалысуға әрқайсымыз асығайық.    Сауабы мол игі шараға 

қатысу сәті түсіп тұр. Тағдыр бізге осындай тамаша мүмкіндік сый-

лады. Шама-шарқымызша демеушіліктен аянып қалмайық. Әулие 

қонып, нар шөккен киелі жерімізге иман ұялап, құдіреті күшті Тәңірім 

мейірім-шапағатын төксін. Еліміздің әр түкірінде жүрген әулиекөл-

дік жерлестеріңізді және бүкіл мұсылман қауымын осы қасиетті де 

сауапты іске атсалысуға шақырамыз. 

Жомарттығымыз үшін Алланың рақымына бөленейік. Шаңы-

раққа құт дарысын.  ЕСЕПШОТ:

АО «Казпочта»

Филиал республиканского  исламского религиозного  объедине-

ния «Духовное управление  мусульман Казахстана»  мечеть «Әмит 

ишан», ИИН/БИН  010341002905, № счета: KZ81563Р350000066647, 

БИК KPSTKZKA, КБе-17

Филиал №7 АО «Евразийский банк», Отделение №715, БИК  

EURIKZKA, БИН  041041001449, № счета: KZ 9694807KZT22030981,          

Филиал республиканского  исламского  религиозного  объедине-

ния «Духовное управление мусульман Казахстана»  мечеть «Әмит 

ишан», ИИН/БИН  010341002905


4

4 мамыр  2016 жыл

«Жұлдыздар  тоғысқанда»  кино-

картинасының сценарийін Ресейдің 

Халық артисі Сергей Снежкин Мем-

лекет  басшысы  Н.Ә.Назарбаевтың 

шығармаларын  негізге  ала  отырып  жазған. 

Жұмыс барысында Елбасының жеке естеліктері 

де молынан пайдаланылған. Кинолентаның не-

гізгі бөлігі Алматы және Алматы облысында, 

қалғаны Астана, Қарағанды, Мәскеу, Санкт-Пе-

тербург қалаларында түсірілген. Картинаны 

жасау жұмысына жалпы саны 10 мыңға жуық 

адам жұмылдырылып, 70-тен астам нысан пай-

даланылған. Соның ішінде Ресейдегі Кремль, 

Қарағандыдағы  Кеншілер  мәдениет  сарайы, 

Санкт-Петербург  қаласындағы  «RWS»  кино-

студиясы бар. 

Қазақстан  Республикасы  Мәдениет  және 

спорт  министрлігінің  тапсырысы  бойынша 

түсірілген фильмде ағылшын жазушысы Дже-

реми Вильсон Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың өмірбаянын жазу үшін онымен 

кездесу  мүмкіндігіне  ие  болады.  Шетелдік 

жазушы  мен  Елбасының  жоспарланған  бір 

жарым сағаттық сұхбаты бүкіл елді аралауға 

арналған саяхатқа ұласады. Сұхбат барысын-

да жазушы Вильсон кең байтақ қазақ даласын, 

қар басқан таулы аймағын жүріп өтеді. Киіз үй, 

ұлттық сусын, домбыра үні, бәрі-бәрі шетелдік 

журналисті тәнті еткені сөзсіз.  

Түсірілімге Қазақстан мен Ресей киномато-

графистерінен құралған тәжірибелі халықара-

лық топ жұмылдырылды. Басты рольді қазақстан-

дық  танымал  актер  Берік  Айтжанов  сомдады. 

Сондай-ақ, Алтынай Нөгербек, Алдабек Шалбаев, 

Азамат Сатыбалды, Ғани Құлжанов, Еркебұлан 

Дайыров, Жанел Мақажанова, Динара Бақтыба-

ева, Қарлығаш Мұхамеджанова сияқты еліміздің 

танымал актерлері түсті. Фильмдегі тарихи тұлға-

лар  КСРО  Президенті  Михаил  Горбачев,  Ресей 

Президенті Борис Ельцин, АҚШ Президенттері 

Джордж Буш және Билл Клинтон, Сауд Арабиясы 

королі Фахд әл-Сауд және Палестина автономиясы-

ның басшысы Ясир Арафат сынды кейіпкерлердің 

бейнесін Игорь Угольников, Сергей Гармаш, Дарья 

Мороз, Алексей Гуськов, Хью Фрейзер, Ричард Кор-

дери, Стивен Пейс сияқты ресейлік және шетелдік 

актерлер сомдады. 

3 сағат 10 минуттық көркем фильмді қостанай-

лық  көрермендер  кірпік  қақпастан  тапжылмай 

отырып көрді. Ешкімді жалықтырған жоқ. Керісін-

ше, залдың іші мүлгіген тыныштық. Көрермендер 

фильмдегі кейбір көріністерге тілекші екендіктерін 

білдіргендей қолдап, қол шапалақтап қойды. Ерек-

ше әсер қалдырған сәттер жетерлік. Әсіресе, фильм-

де  Елбасының  қажылық  жасауы,  Қағбаға  кіріп, 

одан шыққан кезінде жаңбырдың құя жөнелгені 

ерекше сезім сыйлайды. Табиғаттың осынау тосын 

мінезінде үлкен мән жатқаны сөзсіз. Елбасының 

домбыра шертіп отырып, «Бір бала» халық әнін 

орындағаны да жүректі елжіретеді. Әр қазақ осы-

лай домбыра тартуды білсе ғой, шіркін деп тәтті 

қиялға батасыз. 

Бұған дейін Елбасы туралы төрт фильм жа-

рыққа шықты. Оның бәрінде Мемлекет басшысы-

ның балалық шағы, бозбала кезі бейнеленеді. Ал 

«Жұлдыздар тоғысқанда» фильмінен кешегі өткен 

шақтан гөрі бүгінгі күннің көріністерін байқайсыз. 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиын-қыс-

тау күндерді Елбасының қалай өткізгеніне куә бо-

ласыз. Қадамын санап тәй-тәй басқан Қазақ елінің 

абыройын, мүддесін алпауыт елдердің алдында 

қорғап сөйлеген Елбасыны көресіз. Небір қиын 

сәттері Мемлекет басшысына қолдау білдірудің 

орнына етектен тартып, тура жолдан тайған за-

мандастарының болғанын да білесіз. 

Фильмді көру арқылы бостандық деген ұғым-

ның қандай қадірлі, қымбат екенін түсіндік. Кино-

туындының соңында Отанға деген махаббатыңды 

дәлелдегің келсе тынбай еңбек ет, көп оқып, ізден 

және ұлтыңды сүй деген ой жатқандай. 

Көркем фильм биылғы 28 сәуірден бастап жал-

пыұлттық прокатқа шықты.  1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал