ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.

бет7/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
білімдерін көрсете алу.   
 Тәжірибесі болу керек: 
Коммуникациялрды 
жүргізу, механикалық және 
жылулық    жабдықтарды 
монтаждауға  орын  және 
фундаентті дайындау;  
 Саудалық-технологиялық 
жабдықтарды  монтаждау, 
демонтаждау, 
баптау, 
пайдалануға 
өткізу 
бойынша 
жұмыстарды 
орындау;  
 Жабдықтардың 
механикалық, 
электрлік 
және 
гидравликалық 
бөліктеріне 
техникалық 
қызмет  көрсету,  реттеу 
және ағымды жөндеу
Автоматика 
аспаптарын, 
қорғау 
қондырғыларын, 
іске  қосып  қорғау  және 
іскеқосып 
реттеу 
аппаратураларын  орнату, 
жетегі 
бар 
жабдықты 
бос 
жүріст 
және 
жүктемеде  тексеру. 
Механикалық 
жабдықтарды  іске 
қосу   
Оборудование 
предприятий 
общественного 
питания: В 3 ч. 
Ч. 3.: Учебник/ 
Т.Л. Колупаева - 
М.: Академия, 
2010.- 304с. 
Лутошкина Г. 
Г.        Тепловое 
оборудование 
предприятий 
общественного 
питания.: 
Учебное 
пособие для 
профессиональн
ой подготовки 
рабочих и 
служащих/ Г. Г. 
Лутошкина.- М.: 
Академия, 2008.- 
64 с. 
Могильный, 
Жылулық 
электр 
жабдықтарын 
монтаждау 
ерекшеліктері   
Жылулық 
жабдықты  электр 
көзіне 
қосу. 
Принциптік 
электрлік, 
кинематикалық 
және 
гидравликалық 
сызбаларға  сәйкес 
электрқыздырғыш
ы  бар  жылулық 
жабдықтарды 
монтаждау.  
 
Автоматтанды
ру  аспаптарын 
монтаждау 
 
 
Іске 
қосу- Құбырларды, 
 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
реттеу,  профилактикалық 
бақылау және жөндеу;  
Жабдықтарды  техникалық 
пайдалану 
кезінде 
прнциптік 
электрлік, 
кинематикалық 
және 
гидравликалық сызбаларды 
пайдалану 
  Слесарлық 
және 
электромонтаждау 
жұмыстары. 
 Жасай алу керек: 
Техникалық 
қызмет 
көрсетуде  және  жөндеу 
кезінде 
принциптік 
электрлік 
және 
кинематикалық 
және 
гидравликалық сызбаларды 
оқи алу және қолдана алу
Механикалық 
және 
жылулық 
жабдықтардың 
механикалық, 
электрлік 
гидравликалық 
бөліктеріне, 
автоматика 
баптау 
жұмыстары   
ыдыстарды 
беріктілікке  және 
геретикалыққа 
тексеру   
М.П.   
Оборудование 
предприятий 
общественного 
питания: 
Тепловое 
оборудование. : 
Учебное 
пособие для 
студентов 
Высш. учеб. 
заведений / Под 
ред. М.П. 
Могильного.- 
М.: Академия, 
2005.- 192 с. 
Пилипенко 
Пилипенко Н.И., 
Пелевина Л. 
Ф.        Процессы 
и аппараты.: 
Учебник для 
среднего 
профессиональн
Электр 
тізбектері 
оқшаулағышта
рының  
кедергісін 
тексеру  . 
Жерге 
тұйықтау 
кедергісін тексеру   
 
Жылулық 
жабдықтардыт
ексеріп    іске 
қосу  
Жылулық 
жабдықтардың 
қорғағыш 
құрылғыларын, іске 
қосып  қорғау  және 
реттеу 
аппаратураларын 
тексеру   
 
Саудалық-
технологиялы
қ 
жабдықтарды 
пайдалануға 
өткізу   
Саудалық-
технологиялық 
жабдықтарды 
пайдалануға өткізу   
 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
аспаптарына 
техникалық 
қызмет  көрсету,  ағымды 
жөндеу, реттеу; 
 Қысым  және  температура 
релесін, 
жабдықтардың 
қорғау 
қондырғыларын 
орнату және реттеу;   
 Коммуникациялық 
жетектерді 
монтаждау, 
әртүрлі 
әдістермен 
бөлшектерді  дәнекерлеуді 
жүргізу, резьбаны түзету;  
 Білу керек: 
 Саудалық-технологиялық 
жабдықтардың 
тағайындалуын, 
типін, 
техникалық 
сипаттамаларын, 
құрылымын,  жұмыс  істеу 
принципін,      принциптік 
электрлік,  кинематикалық 
және 
гидравликалық 
сызбаларын;   
Механикалық 
және 
ого образования 
/ Н.И. 
Пилипенко.- М.: 
Академия, 2008.- 
336 с. 
Сопачева Т.А., 
Володина М.В. 
 Оборудование 
предприятий 
общественного 
питания.  : 
 Рабочая 
тетрадь/ Т.А. 
Сопачева.- М.: 
Академия, 2010.- 
112с. 
Хромеенков 
В.М.         
 Оборудование 
хлебопекарного 
производства. : 
Учебник для 
нач. проф. 
образования / 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
жылулық 
жабдықтарды 
монтаждау,  демонтаждау, 
баптау, пайдалануға өткізу, 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
жөндеу 
бойынша 
жұмыстар 
үдерісін;  
 Жабдықтардың, 
іске 
қосып  қорғау  және  реттеу 
аппаратураларының 
бұзылуын  анықтау  және 
жою әдістерін;  
Әмбебап 
және 
арнайы 
құрал  саймандардың  және 
бақылау 
аспаптарыныі 
құрылымы  мен  қолдану 
ережелерін. 
В.М. 
Хромеенков.- 
        М.: 
Академия, 2007.- 
368 с. 
 
Тамақ  өнеркәсібі  кәсіпорындарының  машиналары  мен  жадықтарының  құрылымы  мен  пайдалану»  пәні  бойынша 
типтік оқу бағдарламасы  
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Білу керек: 
Өндіріске 
Шикізаттарды, 
Квалиметрия және  1. Ғылыми 
1. Головань Ю.П., 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
- технологиялық 
жабдықтарды, 
олардың құрылымын, 
жұмыс істеу 
принципін және аса 
тиімді өндірістік 
пайдалану 
жағдайларын;  
 -машиналардың 
ьехникалық 
сипаттамаларын, 
оларды оңтайлы 
тәртіптерге реттеу 
және бапту жүйелерін;  
- жұмыс істеу 
үдерісінің 
параметрлері, жұмыс 
органдарының 
кинематикасы мен 
динамикасы 
арасында,ы теориялық 
тәуелділіктерді;  
- жаңа жабдықтарды 
құрастыру 
шикізатты 
дайындауға 
арналған 
жабдықтар   
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді тиеуге, 
түсіруге және 
тасымалдауға 
арналған 
жабдықтардың 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері    
сараптық бағалау 
әдістері 
ережелерін 
қолданып, тамақ 
өнеркәсібі 
жабдықтарын 
таңдау  
зерттеулер 
негіздерін 
қолдану  . 
 
2. ЭЕМ үшін 
бақылау-оқыту 
және көрнекті 
бағдарламалар 
(САПР 
элементтерін 
қолдануды 
қамтамаыз ететін 
бақылау 
мысалдары бар 
бағдарламалар 
қоры)   
 
3. Плакаттар, 
сызбалар, 
макеттер, 
бейнефильмдер, 
моделдер және 
басқа көрнекті 
құралдар   
Ильинский Н.А. 
Технологическое 
оборудование хле-
бопекарных 
предприятий. - 3-е 
изд., перераб. и 
доп. - М.: 
Агропромиздат, 
1988.-316 с. 
 
2. Драгилев А.И., 
Дроздов B.C. 
Технологические 
машины и 
аппараты пищевых 
производств. - М.: 
Колос, 1999.- 376 
с. 
 
3. Кретов, И. Т. 
Технологическое 
оборудование 
предприятий 
бродильной 
Қосалқы 
жабдықтар 
Сұйықтықтар мен 
сұйық тамақ 
өнімдерін 
тасымалдауға 
арналған насостар, 
құбыр жолдары 
мен арматура: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
Тамақ өнеркәсібі 
машина-
автоматтарынң 
жұмысын талдау, 
машина 
уақытының 
шығындары, 
пайдалану және 
үздіксіздік 
коэффициенттері. 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
жәнеәрекеттегі 
жабдықтарды 
модернизациялау 
жолымен  салалық 
машина жасаудың 
дамуының негізгі 
бағыттары; жасай алу 
керек: 
- технологиялық 
жабдықтарды 
құрастыру саласында 
мақсаттарды негіздеп 
қоюды;  
 - алға қойылған 
мақсаттарға жету үшін 
жолдарды дұрыс 
таңдау, алдын-ала 
оңтайлы жұмыс істеу 
тәртібін анықтап, 
машиналар мен 
аппараттардың 
құрылымдық 
сызбаларын құру;  
-ашналр мен 
техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері 
промышленности 
[Текст] / И. Т. 
Кретов, С. Т. 
Антипов. - 
Воронеж: Изд-во 
Воронеж, гос. 
универс, 1997. - 
624 с. 
 
4. 
Машиностроение: 
энциклопедия.Т. 
1V-XV11. Машины 
и оборудование 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
[Текст] / С. А. 
Мачихин, В. 
Б.Акопян, С. Т. 
Антипов; под ред. 
С. А. Мачихина. - 
М.: 
Машиностроение, 
Тамақ өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге арналған 
жабдықтар   
Тамақ өнімдерін 
жылулық өңдеуге 
арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері 
Машиналар-
автоматтар 
жұмысының 
циклограммасын 
құру. 
 
Тамақ өнімдерін 
мөлшерлеуге 
және 
тоғанақтауға 
арналған 
жабдықтар   
Тамақ өнімдерін 
мөлшерлеуге және 
тоғанақтауға 
арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
техникалық 
Сұйық өнімдерді 
мөлшерлеуге 
арналған 
құрылғылардың 
негізгі 
параметрлерін 
есептеу. Ыдысты 
толтыруға және 
сұйық және иілгіш 
 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
аппараттардың 
бөлшектернін сауатты 
түрде технологиялық
кинематикалық, 
энергетикалық және 
беріктілікке есептеуді 
жүргізу;  
 -алынған нәтижелерді 
талдауды негіздеп, 
білікті түрде 
машиналарды 
сынауды ұйымдастыру 
және жүргізу. 
Курстың бұндай 
бағыты жабдықтың 
жұмыс істеу 
ерекшелігін ескеріп, 
нақты мысалда 
жабдықтардың 
технологиялық 
тәртіптеріне көңіл 
бөлуге және тамақ 
өнеркәсібі саласында 
инженер-механиктерді 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері 
өнімдерді 
араластыруға 
арналған 
құрылғылардың 
негізгі 
параметрлерін 
есептеу  
2003.-736 с. 
 
5. Машины и 
аппараты пищевых 
производств. В 2 
кн. Кн. 1: Учеб. 
для вузов [Текст] / 
С. Т. Антипов, И. 
Т. Кретов, А. Н. 
Остриков и др.; 
под ред. акад. 
РАСХН В. А. 
Панфилова. - М.: 
Вые. шк., 2001. - 
703 с. 
 
6. Машины и 
аппараты пищевых 
производств. В 2 
кн. Кн. 2: Учеб. 
для вузов [Текст] / 
С. Т. Антипов, И. 
Т. Кретов, А. Н. 
Остриков и др.; 
Ыдыстарды 
тазалауға және 
жууға арналған 
жабдықтар   
Ыдыстарды 
тазалауға және 
жууға арналған 
жабдықтар: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері 
Иілгіш шикізаттар 
мен жартылай 
дайын өнімдерді 
мөлшерлеуге 
арналған 
құрылғылардың 
негізгі 
параметрлерін 
есептеу. 
 
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді және 
дайын өнімдерді 
сақтауға 
арналған 
Шикізаттарды, 
жартылай дайын 
өнімдерді, дайын 
өнімдерді сақтауға 
арналған 
құрылымдар мен 
Сұйық  және 
иілгіш өнімдерді 
араластыруға 
арналған 
жабдықтардың 
негізгі 
 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
дайындауда курстың  
теориялық және 
тәжірибелік мәнін 
арттыруға мүмкіндік 
береді.  
  
ғимараттар мен 
қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтары   
қойма 
бөлмелерінің 
жабдықтары: 
тағайындалуы, 
құрылымы, жұмыс 
істеу принципі, 
техникалық 
қызмет көрсету, 
пайдалану 
ережелері 
параметрлерін 
есептеу  
под ред. акад. 
РАСХН В. А. 
Панфилова. - М.: 
Вые. шк., 2001. - 
680 с. 
 
7. Хромеенков, В. 
Н. 
Технологическое 
оборудование 
хлебозаводов и ма-
каронных фабрик 
[Текст] / В. Н. 
Хромеенков. - 
СПб.: ГИОРД, 
2002. - 496 с. 
 
Жинақтау-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
орындау кезіндегі 
еңбек қауіпсіздігі     
Тағамдық 
эмульсияларды 
дайындауға және 
гомогендеуге 
арналған 
машиналарды 
есептеу 
 
 
 
Шнекті 
сығымдағыштарды 
есептеу  
 
 
 
 
 


1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал