ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.

бет6/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

  
52 
5.4   В.1 Жабдықтар күйін тексеру 
  
52 
  
52 
5.5   В.2 Тасымалдау құралдарының күйін тексеру  
  
52 
  
52 
5.6   В.3 Рецептураны және өндірістік үдерісті қадағалануын бақылау  
  
52 
  
52 
5.7   С.1 Органолептикалық көрсеткіштерді анықтау 
  
124 
  
124 
5.8   С.2 Физико-химиялық көрсеткіштерді анықтау 
  
124 
  
124 

 
 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
Негізгі орта білім 
негізінде  
Жалпы орта білім 
негізінде 
2 ж.10 ай 
3ж. 6 ай 
10 ай 
2 ж. 6ай 


5.9   С.3Микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау 
  
124 
  
124 
2 Кәсіп.: Тамақ өнімдері өндірісінде жабдықтардың бапкері 
5  Арнайы пәндер/арнайы модульдер ** 
442 
  
442 
  
 5.1  D.1 Баптау үшін жұмыс орнын дайындау  
52 
  
52 
  
 5.2  D.2 Құрал-саймандар мен құрылғыларды таңдау және дайындау  
78 
  
78 
  
 5.3  E.1 Жабдықтарды көзбен шолу  
52 
  
52 
  
 5.4  E.2 Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау  
52 
  
52 
  
5.5  E.3 Жабдықтардың бұзылуын жою, монтаждау және реттеу  
52 
  
52 
  
5.6  F.1 Жабдықтар жұмысын бақылау, технологиялық тәртіптерді 
қадағалау  
52 
  
52 
  
5.7  F.2 Технологиялық желідегі барлық машиналардың дұрыстығын 
тексеру  
52 
  
52 
  
5.8  F.3Компьютерлер мен бақылау-өлшеу құралдары көмегімен 
жабдықтарда жұмыс істеуді тексеру  
52 
  
52 
  
3 Кәсіп.: Жабдықтарды жөндеу және пайдалану технигі 
5  Арнайы пәндер/арнайы модульдер 
  
742 
  
742 
 5.1  D.1 Жұмыс  орнын, бақылау-сынау жабдықтарын дайындау 
  
54 
  
54 
 5.2  D.2 Құралсаймандар мен құрылғыларды таңдау және дайындау  
  
78 
  
78 
 5.3  G.1 Тамақ өнеркәсібі және қосымша жабдықтарды монтаждау  
  
156 
  
156 
 5.4  G.2 Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және жинақтау  
  
156 
  
156 
5.5  G.3 Технологиялық жабдықтар ақауларын жою, монтаждау және 
  
94 
  
94 

 
 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
Негізгі орта білім 
негізінде  
Жалпы орта білім 
негізінде 
2 ж.10 ай 
3ж. 6 ай 
10 ай 
2 ж. 6ай 


жөндеу  
5.6  F.1 Жабдықтар жұмысын бақылау, технологиялық тәртіптерді 
қадағалау  
  
68 
  
68 
5.7  F.2 Технологиялық желідегі барлық машиналардың дұрыстығын 
тексеру  
  
68 
  
68 
5.8  F.3Компьютерлер мен бақылау-өлшеу құралдары көмегімен 
жабдықтарда жұмыс істеуді тексеру  
  
68 
  
68 
6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен 
келісім бойынша модульдер) 
7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-өндірістік
технологиялық, біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 
көлемінен кем дегенде 40%** 
8  Аралық аттестаттау 
  
  
  
  
9  Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 
білім беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10  Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 
11  Факультативтік сабақтар 
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 сағаттан 
артық емес  
  
Барлығы  
4960 
5800 
1656 
4320 

 
 
* Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби 
білім  берудің  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартқа(ҚРҮҚ    23.08.2012  ж.  №  1080)  сәйкес  «Жалпы  білім  беретін 
пәндер», «Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  
** Оқу жоспарларын әзірлеу кезінде оқу орны біліктілік деңгейіне сәйкес модульдер (пәндер) тізімін алмастыруға және 
толықтыруға құқылы.  
 
3.3. Арнайы пәндер бойынша типтік оқу бағдарламалары  
 
 «Технологиялық үдерістерді автоматтандыру» пәні бойынша типтік оқу бағдарлама 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Түсінігі болу керек: 
- өлшеу әдістері туралы; 
- абсолютті, салыстырмалы, 
кездейсоқ, жүйелі қателіктер 
туралы. 
Білу керек: 
- өлшеу аспабының 
құрылымдық сызбасын, оның 
негізгі сипаттамаларын;  
- автоматтандырудың негізгі 
түсініктері мен 
анықтамаларын. 
Кіріспе. 1 
бөлім. 
Өлшеу 
құралдары. 
Автоматтандыру
дың негізгі 
түсініктері мен 
анықтамалары   
 
Оқу құралдары  : 
Плакаттардың 
тақырыптық 
жинағы (кестелер, 
сызбалар, 
сызулар). 
Шынайы немесе 
нақты нысандар 
(жабдықтар, 
механизмдер, 
құрылғылар, 
құрал-саймандар) 
 Каминский М.Н., 
Каминский В. М. 
Монтаж приборов и 
систем 
автоматизации. 8-е 
изд., М. Высшая 
школа, 2001 
Чиков В. М. Основы 
автоматизации 
предприятий 
торговли и 
общественного 
питания. – М.: 
Экономика. 1984 
Некрутман С. В. И 
Түсінігі болу керек: 
-ГСП тағайындалуы және  
автоматтандыру  жүйелері; 
 
1.2 тақырып. 
Мемлекеттік 
өнеркісіптік 
 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Білу керек: 
- ГСП және автоматтандыру 
жүйелері; 
- ГСП өнімдерінің және 
автоматтандыру жүйелерінің 
жіктелуі   
аспаптар мен 
автоматтандыру 
құралдарыну 
жүйесі   
др. Справочник 
механика 
предприятий 
общественного 
питания. – М.: 
Экономика. 1984 
 
Түсінігі болу керек: 
- өлшеу ақпаратын 
қашықтықтан беру жүйесінің 
мәні туралы  ; 
Білу керек: 
- өлшеу ақпаратын 
қашықтықтан беру жүйесін; 
- өлшеу ақпаратын 
қашықтықтан беру жүйесінің 
құрылымын, әрекет ету 
принципін; 
 
1.3 тақырып. 
Өлшеу 
ақпараттарын 
қашықтықтан 
беру жүйесі   
 
 
Түсінігі болу керек: 
- температураны өлшеу 
құралдары туралы; 
- температураны өлшеу 
құралдарының құрылымы 
туралы. 
Білу керек: 
 
1.4 тақырып. 
Температураны 
өлшеу 
құралдары   
№ 1 зертханалық 
жұмыс. «Кедергі 
термометрінің 
жұмысын 
зерттеу». 
№ 2 зертханалық 
жұмыс. «Логомет
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
- температураны өлшеуге 
арналған аспаптардың 
жіктелуін, жұмыс істеу 
принцципін;   
- кеңею термометрлері, 
манометрлік термометрлер, 
кедергіні 
термотүрлендіргіштер, 
термоэлектрлік температураны 
түрлендіргіштер. 
р жұмысын 
зерттеу». 
№ 3. 
«Термоэлектрлі 
термометрдің 
жұмысын 
зерттеу» 
Түсінігі болу керек: 
- қысымды өлшеу құралдары 
туралы; 
- қысымды өлшеу 
құралдарының құрылымы 
туралы. 
Білу керек: 
- қысымды өлшеуге арналған 
аспаптардың жіктелуін, жұмыс 
істеу принцципін  
- сұйықтықты, серіппелі, 
мембраналық манометрлер, 
вакуумметрлер, 
мановакуумметрлер, 
 
1.5 тақырып. 
Қысымда өлшеу 
құралдары. 
№ 4. Зертханалық 
жұмыс 
«Серіппелі 
манометрдің 
жұмысын 
зерттеу». 
№ 5 зертханалық 
жұмыс. 
«Дифференциалд
ы манометр 
жұмысын 
зерттеу». 
 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
дифференциалды 
манометрлер. 
Түсінігі болу керек: 
- сұйықтықтар шығыны мен 
мөлшерін өлшеу құралдары 
туралы; 
- сұйықтықтар шығыны мен 
мөлшерін өлшеу 
құралдарының құрылымы 
туралы. 
Білу керек: 
- қысымды өлшеуге арналған 
аспаптардың жіктелуін, жұмыс 
істеу принцципін  
- электромагнитті 
шығынөлшегіштер, қысымның 
тұрақты және айнымалы 
ауытқуының 
шығынөлшегіштер   
 
1.6 тақырып. 
Шығын мен 
мөлшерді өлшеу 
құралдары 
№ 6 зертханалық 
жұмыс. 
«Электромагнитті 
шығынөлшегішті
ң жұмысын 
зерттеу». 
 
 
Түсінігі болу керек: 
деңгейді өлшеу құралдары 
туралы; 
- деңгейді өлшеу 
құралдарының құрылымы 
 
1.7 тақырып. 
Деңгейді өлшеу 
құралдары 
№ 7. 
«Сыйымдылықты 
деңгейөлшегіштің 
жұмысын 
зерттеу» 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
туралы. 
знать: 
- деңгейді өлшеуге арналған 
аспаптардың жіктелуін, жұмыс 
істеу принцципін  
- жүзбелі, гидростатикалық, 
электрлік, сыйымдылықты, 
ультрадыбыстық 
деңгейөлшегіштер. 
Түсінігі болу керек: 
- Заттардың құрамы мен 
қасиеттерін өлшеу құралдары;   
- Заттардың құрамы мен 
қасиеттерін өлшеу 
құралдарының құрылымы 
туралы; 
Білу керек: 
- Заттардың құрамы мен 
қасиеттерін өлшеу 
құралдарының жіктелуін, 
жұмыс істеу принцципін; 
- ылғалдылықты, 
концентрацияны, тығыздықты 
өлшеуге арналған аспаптар  
 
1.8 тақырып. 
Заттардың 
құрамы мен 
қасиеттерін 
өлшеу 
құралдары   
 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Түсінігі болу керек: 
- авттоматты реттеу туралы; 
Білу керек: 
- АСР жіктелуін
2 бөлім. 
Автоматты 
реттеу 
теориясының 
негіздері 
 
№ 8 зертханалық 
жұмыс. «2 
позициялық 
температура 
реттегіштің 
жұмысын 
зерттеу» 
 
Түсінігі болу керек: 
- технологиялық үдерістерді 
автоматтандыру кезінде 
қолданылатын автоматты 
реттегіштер туралы; 
Білу керек: 
- реттегіштердің жіктелуі, 
олардың техникалық 
сипаттамалары. 
 
2.1 тақырып. 
Автоматты 
реттеу 
 
 
Түсінігі болу керек: 
- технологиялық үдерістерді 
автоматтандыру кезінде 
қолданылатын автоматты 
реттегіштер туралы; 
Білу керек: 
- реттегіштердің жіктелуі, 
олардың техникалық 
 
2.2 тақырып. 
Автоматты 
реттегіштер 
 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
сипаттамалары. 
Түсінігі болу керек: 
- реттеу органдары туралы; 
- атқарушы механизмдер 
туралы; 
Білу керек: 
- реттеу органдары мен 
атқарушы механизмдердің 
жіктелуі, құрылымы, жұмыс 
істеу принципі. 
 
2.3 тақырып. 
Реттеу 
органдары мен 
атқарушы 
механизмдер   
№ 9 зертханалық 
жұмыс. «Пневмаь
ткалық атқарушы 
механизмінің 
жұмысын 
зерттеу». 
 
 
Түсінігі болу керек: 
- Қосымша автоматтандыру 
құралдары  туралы; 
Білу керек: 
- Қосымша автоматтандыру 
құралдарының жіктелуі, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі; 
- қалқан, пульттер түрлері   
 
2.4 тақырып. 
Қосымша 
автоматтандыру 
құралдары   
№ 10 зертханалық 
жұмыстар. «Поля
ризацияланған 
реле жұмысын 
реттеу». 
№ 11 зертханалық 
жұмыс. «фоторел
е жұмысын 
зерттеу». 
№ 12 зертханалық 
жұмыс. «Ақырғы 
сөндіргіштер 
жұмысын 
реттеу». 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Түсінігі болу керек: 
- технологиялық бақылау 
аспаптары туралы; 
Білу керек: 
- технологиялық бақылау 
аспаптарының жіктелуі, 
құрылымы, жұмыс істеу 
принципі   
3 бөлім. 
Тамақ 
өнеркәсібінің 
типтік 
үдерістерін 
автоматты 
реттеу 
жүйесі. 
 
№ 1 тәжірибелік 
жұмыс. «Тамақ 
өнеркәсібіндегі 
негізгі 
технологиялық 
параметрлерді 
анықтау». 
№ 2 тәжірибелік 
жұмыс. 
«Температураны 
автоматты 
бақылау 
аспаптарының 
жұмыс істеу 
принципін 
зерттеу». 
№ 3 тәжірибелік 
жұмыс. 
«Тығыздықты 
автоматты 
бақылау 
аспаптарының 
жұмыс істеу 
принципін 
 
 
 
3.1 тақырып. 
Технологиялық 
бақылау 
аспаптары 
 
Білу керек: 
- ТҮАБЖ құру негіздері;  
- ТҮАБЖ құру туралы жалпы 
мәліметтер. 
 
3.2 тақырып. 
ТҮАБЖ құру 
негіздері 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
зерттеу». 
№ 4 тәжірибелік 
жұмыс. «Тамақ 
өнеркәсібінде 
автоматтандыру 
аспаптары мен 
жүйелеріне 
қойылатын 
талаптар». 
Білу керек: 
- сүт өндірісінің типтік 
технологиялық үдерістерін 
автоматты реттеу жүйелері; 
- технологиялық үдерістерді 
автоматтандырудың 
функционалды жүйелерін 
құру; 
- технологиялық үдерістерді 
автоматтандырудың 
функционалды сызбаларын 
құру. 
 
3.3 тақырып. 
Тамақ 
өнеркәсібінің 
типтік 
үдерістерін 
автоматты 
реттеу жүйесі 
№ 5 тәжірибелік 
жұмыс. «Техноло
гиялық 
үдерістерді 
автоматтандыруд
ың 
функционалды 
сызбаларын 
құру». 
№ 6 тәжірибелік 
жұмыс. «Сүтті 
қабылдау және 
сақтауды 
автоматтандыру 
жүйесін зерттеу». 
 

 
 
Модуль бойынша біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
№ 7, 
8. «Өндірістік 
жағдайда 
технологиялық 
үдерістерді 
автоматтандыру 
сызбасын 
зерттеу». 
 
 «Өндірістік желілер мен жабдықтарды жөндеу, монтаждау және баптау» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы  
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Саудалық-технологиялық 
жабдықтарды  монтаждау, 
демонтаждау,  пайдалануға 
өткізу 
жұмыстарын 
орындау  .      Монтаждау 
кезінде 
принциптік 
элктрлік, 
кинематикалық 
және 
гидравликалық 
сызбаларды  оқи  алуды 
және 
қолдана 
алуды 
көрсету.  
Саудалық-
технологиялық 
жабдықтарды 
жөндеу жүйесі  

Жабдықтарды 
тексеру бойынша 
операциялар тізімі. 
Жабдықтардың 
еңбекті қорғау 
талаптарына 
сәйкестігі   
Бірсатылы 
редукторға 
ревизия жүргізу  . 
Кәсіби 
тағайындалған 
бағдарламалар, 
оқытушы 
видеофильмдер.   
Механикалық 
жабдықтар, 
жылулық 
жабдықтар, 
тоңазыту 
жабдықтары, 
Основные 
источники: 
Ботов М. И., 
Елхина В.Д., 
Голованов О.М. 
Тепловое и 
механическое 
оборудование 
предприятий 
торговли и 
общественного 
Монтаждау 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Жабдықтарды 
монтаждауға 
арналған 
техникалық 
Электроеттартқы
шты  ревизиялау. 
Іске қосу   

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
 Қорғағыш 
қондырғыларды,  іске  қосу 
және  іске  қосып  реттеу 
аппаратураларын,  қысым 
және  температура  релесін, 
жабдықтардың 
қорғау 
қондырғыларын  орнатуды 
және реттеуді жүргізу.   
 Әмбебап 
және  арнайы 
құрал 
саймандардың 
құрылымы  мен  қолдану 
ережелері 
туралы 
білімдерін көрсету.   
 Слесарьлық 
және 
электромонтаждау 
жұмыстарын 
орындау. 
Құжаттарды 
рәсімдеу 
дағдыларын көрсету.  
Жабдықтардың  бұзылуын 
айқындау 
және 
жою 
әдістерін нықтау.  
 Жабдықтарды 
ағымды 
жөндеу 
жұмыстарын 
жоспарлау және негіздеу.  
құжаттар. 
Монтаждау 
жұмыстарын 
жүргізуге  арналған 
эабдықтар, 
құрылғылар  және 
құрал 
саймандар. 
Жабдықтарды 
монтаждау 
негіздері.  Тіректер 
мен 
фундаментті 
құруға  қойылатын 
негізгі  техникалық 
талаптар.  
  
жабдықтарға 
техникалық 
қызмет көрсету 
кабинеттері мен 
кбинеттердің 
жұмыс орындары 
жабдықтары:   
Бөлшектер, 
түйіндер, құрал-
саймандар, 
құрылғылар 
жинағы;  
технологиялық 
құжаттар 
бланктерінің 
жинағы;  
Оқу-әдістемелік 
құжаттар жинағы;  
Көрнекті құралдар 
(жабдықтар 
құрылымы 
бойынша). 
 Техникалық Оқу 
құралдары  :  
питания.: 
Учебник для 
нач. проф. 
образования / М. 
И. Ботов.- М.: 
Академия, 2010.- 
496с. 
Елхина В.Д., 
Ботов М. И. 
Оборудование 
предприятий 
общественного 
питания. : 
Учебник/ В.Д. 
Елхина.- М.: 
Академия, 2010.- 
400 с. 
   Елхина, В.Д.   
Механическое 
 оборудование 
предприятий 
общественного 
питания. : 
Учебное 
Белгілеу 
жұмыстары 
Машиналар 
мен 
аппараттарды 
орнату. 
Жабдықтарды 
орнатудың 
технологиялық 
үдерісінің сызбасы    
  
Жабдықтарды 
монтаждауға 
арналған 
техникалық 
құжаттарды 
зерттеу   
Жабдықтарды 
баптау 
 
Электр  тізбегінің 
оқшаулағышының 

 
 
Модуль бойынша 
біліктілігі 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыстар тізімі 
Инструментарий 
(Оқыту 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
 Техникалық 
қызмет 
көрсетуде  және  жөндеу 
кезінде 
принциптік 
электрлік 
және 
кинематикалық 
және 
гидравликалық сызбаларды 
оқи  алуды  және  қолдана 
алуды көрсету.  
 Коммуникациялық 
жетектерді  монтаждауды, 
әртүрлі 
әдістермен 
бөлшектерді  дәнекерлеуді 
жүргізуді көрсете алу;  
Жабдықтарға  техникалық 
қызмет  көрсету,  жөндеу 
және 
реттеу 
кезінде 
нормативтерге 
сәйкес 
келуді  және  жұмыстарды 
орындау 
реттілігін 
қадағалау.  
Әмбебап 
және 
арнайы 
құрал 
саймандардың  
құрылымы  және  қолдану 
ережелері 
туралы 
кедергісін өлшеу    оқытушының 
БТМ:  
 мультимедиялық  
жабдықтар (экран, 
проектор, 
ноутбук); 
кәсіби 
тағайындалған 
лицензиялық 
бағдарламалар; 
оқыту 
бейнефильмдері     
пособие для нач. 
проф. 
образования: 
справочник / 
В.Д. Елхина.- 
М.: Академия, 
2006.- 336 с. 
Золин, В.П.   
Технологическо
е оборудование 
предприятий 
общественного 
питания. 
[Текст]: 
Учебник для 
нач. проф. 
образования / 
В.П. Золин.- М.: 
Академия, 2005.- 
248 с. 
Колупаева Т.Л., 
Агафонов Н.Н., 
Дзюба Г.Н., 
Стрельцов А.Н. 
Құбыр 
жетектерін 
монтаждау 
негіздері   
Құбырлардың 
түрлері мен 
сипаттамалары. 
Құбырлардың 
біріктірілуі. Құбыр 
жетектерін 
бекіту.Болат 
құбырлар. 
Құбырларды сынау.   
 
Электр 
жабдықтарын 
монтаждау 
 
 
принциптік 
электрлік және 
кинематикалы
қ 
және 
гидравликалы
қ  сызбаларға 
сәйкес 
механикалық 
жабдықтарды 
монтаждау   
Машиналар 
мен 
механизмдерді 
өндірістік 
үстедерге, 
стендтерге 
және 
бағаналарға орнату. 
Механикалық 
жабдықтарды 
электр  көзіне  қосу. 
Жабдықтарды 
ревизиялау.  Электр 
 

 
 

1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал