ДҮниежүзілік банкжүктеу 5.12 Kb.

бет1/7
Дата03.05.2017
өлшемі5.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

 
 
ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ 
ДҮНИЕЖҮЗІЛІК  БАНК 
«ТЕХНИКАЛЫҚ  ЖӘНЕ  КӘСІБИ  БІЛІМ  БЕРУДІ  МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ» ЖОБАСЫ 
 
  
БАҒДАРЛАМАЛАР  ЖИНАҒЫНЫҢ ЖОБАСЫ 
 
Тамақ өнімдерінің өндірісі  
 
(арнайы пәндер бойынша типтік оқу жоспары, білім беру оқу бағдарламасы  
және типтік оқу бағдарламалар) 
 
 
«СОЦИЕТА ИТАЛИАНА ДИ МОНИТОРАДЖИО 
 СОЦИЕТА ПЕР АЗИОНИ» Акционерлік қоғамы 
 
 
 
Астана 2014 

 
 
АЛҒЫ СӨЗ 
 
 
1.Қазақстан Республикасы ауылшаруашылық министрлігінің 30.09.2013 №20/460 бұйрығымен бекітілген, «Тамақ өнімдерінің 
өндірісі» Кәсіби стандарт негізінде енгізілген. 
2. Алғаш рет енгізілген 
3. Келісілген 
Білім беру бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестікпен  келісілген 
«3» желтоқсан 2014 жылғы № 1  хаттама 
ОӘБ төрағасы Касымбек Ж.Н. 
 
«Техникалық және кәсіби білім беру мен біліктілік тағайындау республикалық ғылыми-әдістемелік орталық» АҚ-мен 
«30» желтоқсан 2014 жылғы № 1413 хаттама/хат 
 
Типтік оқу бағдарламасының сапасын жақсарту бойынша сіздің барлық ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды  мына мекен-
жайға  жіберуіңізді  сұраймыз:  Кузембаева  Гаухар  Канашевна,  арнайы  пәндерді  оқытушы,  т.ғ.к.  Алматы  технологиялық 
университетінің «Тағам өнімдерінің технологиясы» кафедрасының доцент м.а., 8 701 261 61 19 

 
 
МАЗМҰНЫ 
1. Білім беру бағдарламасын қолдану саласы  
2. Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар  
3. Кәсіби стандарт негізіндегі білім беру оқу бағдарламасы  
3.1. Білім беру оқу бағдарламаларының функционалды карталары  
3.2. Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу бағдарламасы  
«Технологиялық үдерістерді автоматтандыру» пәні бойынша типтік оқу бағдарлама 
«Өндірістік желілер мен жабдықтарды жөндеу, монтаждау және күйгге келтіру» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
«Тамақ өндірісі кәсіпорындарының машиналары мен жабдықтарының құрылымы және пайдалану»  
 
 
БІЛІМ БЕРУ  БАҒДАРЛАМАСЫ  
Тамақ өнімдерінің өндірісі  
 
2014 жыл 
 
1. Оқу-білім бағдарламасын қолдану саласы  
Жалпы  кәсіби,  арнайы  циклдер  пәндері  бойынша  Типтік  оқу  бағдарламасы  кәсіби  қызмет  саласы  (КҚС)  мен  қызмет 
түрлеріне  (ҚТ)    сай  ҚР  ТжКО  кәсіби  стандарттарына  сәйкес  әзірленген.  Оқу  бағдарламасын  әзірлеу  кезінде  кәсіби 
стандарттардың кейбірі оқыту модуліне негізделеді. Осыған орай әр модуль нақты Еңбек міндеттерін орындауға байланысты 
құзыреттіліктің барлық үш тобын қалыптастыруға бағытталған. Кәсіби құзыреттілік оның негізгісі болып табылады. 
Модульдік оқыту модульдік оқу жоспары (тәжірибеде блоктык оқу жоспары деп атайды) және оқу пәндерінің модульдік 
бағдарламаларының жиынтығынан тұратын модульдік оқу бағдарламасын жүзеге асырады.  
Оқу бағдарламасы: 

 
 

 
еңбек саласы мен кәсіби білім беру саласының өзара әрекеттестігін реттеуге; 
 
материалды меңгерудің дәрісханалық, әрі жеке бөлігін реттеуге, яғни оқытушыны ақпараттық қызметтен арылтуға; 
 
оқу мақсаттары мен міндеттерінің толық тізбесін анықтауға
 
пәнді  игерудің  басында  және  соңында  студенттердің  дайындық  деңгейлеріне  (құзыреттіліктеріне)  қойылатын 
талаптарды әзірлеуге; 
 
пәннің әрбір модуліне сипаттамаларды (қысқа мазмұнды модульдік бірліктер тізбесі, дәрістер тезисі, семинар және 
зертханалық-тәжірибелік  сабақ  жоспарлары,  бақылау  өзіндік  жұмыс,  шығармашылық  тапсырмалар  тақырыптары, 
тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі ) әзірлеуге; 
 
ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамаларды (оқу жетістіктерін оқыту мен бақылаудың негізгі нысандары мен 
әдістері, оқыту саясаты) құрастыруға; 
 
оқыту нәтижесін (с.қ. баға қоры) бағалауға; 
 
кадрларды даярлау, біліктілікті көтеру және кәсіби қайта даярлау бағдарламаларын әзірлеуге арналған талаптарды 
реттеуге арналған.  
Оқу бағдарламасының негізінде оқу пәндерінің модульдік оқу жоспары мен модульдік бағдарламалардың 
жиынтығы әзірленеді.  
МОБ негізгі қолданушыларына:  
 
білім беру ұйымдары, қызметкерлер; 
 
ұйым басшылары, ұйым қызметкерлерін басқару бөлімшелерінің басшылары мен мамандары; 
 
модульдік оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларын әзірлейтін мамандар; 
мамандардың кәсіби дайындығын бағалау мен біліктіліктерінің сәйкестігін растау  саласының мамандары 
жатады. 
 
2.Терминдер, анықтамалар мен қысқартулар 
 Қызмет  түрі    -  Еңбек  міндеттеріның  және  олардың  орындалуы  үшін  қажетті  құзыреттіліктердің  бүтін 
жиынтығынан құралған кәсіби қызмет саласының бөлшегі.  
Оқу (кәсіп) тобы – қызметтің ұқсас түрлерін біріктіретін кәсіби қызмет саласы. 

 
 
Лауазым  –  атауы  белгіленген  үлігілік  тапсырмалар,  құқықтар  мен  міндеттердің  жиынтығымен  анықталатын 
ұйымдастырушылық-әкімшілік құрылымдағы штаттық бірлік.  
Кәсіби стандарт бірлігі – еңбек қызметінің аталған түрі үшін бүтін, аяқталған, әрі автономды және маңызды болып 
табылатын,  нақты еңбек функциясының толық сипаттамасынан тұратын кәсіби стандарттың құрылымдық элементі. 
Біліктілік – белгілі бір қызмет түрі аясында қызметкердің еңбек функциясын сапалы орындауға дайындығын 
дәлелдейтін кәсіби деңгей. 
Біліктілік деңгей (Біліктілік деңгейі) –қызметкердің құзыреттілігіне қойылатын біліктіліктің Ұлттық және салалық 
шеңберіндегі орындалатын жұмыстың дербестігін, жауаптылығын және күрделілігін танытатын талаптардың деңгейі. 
Өлшемдер (бағалаулар)  оқытудың басты элементтерінің жетістіктерін көрсету үшін қажетті орындалатын жұмыс 
сапасының сипаттамасы, талаптары: 

 
Өлшемдер элементпен байланысты;  

 
міндетті орындауға жатады;  

 
қажетті білім, білік және дағдыларға сәйкес болуы керек; 

 
элементтің тәжірибелік құзыреттіліктерін көрсетуі тиіс. 
Құзыреттілік – кәсіби қызметте белгілі бір біліктілік деңгейінің Еңбек міндеттері мен міндеттерін орындауды 
қамтамасыз ететін білім, білік және дағдыны қолдана алу қабілеті. 
Модуль (module) – бұл оқу бағдарламаларының тәуелсіз, жеткілікті және толық бөлімі немесе оқу кезеңі (ЮНЕСКО). 
Модульдік білім беру бағдарламасы – белгілі бір біліктілікті тағайындауға қажетті құзыреттіліктерді иеленуге 
бағытталған модульдердің жиынтығы мен реттілігі. 
Модульдік бағдарлама – оқушыларды оқыту мен жекелей зерделеу үшін қажет нақты оқу материалдарын іріктеу мен 
жинақтауда ауыспалылық пен еркінділіктің  қажетті деңгейін қамтамасыз ететін модульдердің кірігуі мен кәсіп шеңберіндегі 
қызмет талаптары негізінде құрастырылған оқу бағдарламасы.   
Модульдік оқу жоспары  - білім беру мақмұнының моделі болып табылады және кәсіби білім берудің кез келген деңгейі 
үшін кәсіби-міндетті пәндер, таңдау бойынша және факультативтік пәндерден құралатын білім беру блоктарынан (жалпы 
міндетті, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби, арнайы-кәсіби)  тұрады. 
Біліктіліктің ұлттық шеңбері – еңбек нарығында мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы. 
Біліктіліктің салалық шеңбері  - салада мойындалған біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы.  

 
 
Сала  – бір типті өнімді құру мақсатын иеленетін кәсіпорын мен ұйымның кәсіби қызмет жүйесінің құрылымдық 
бөлігі.   
Кәсіби  қызмет  саласы    -  ортақ  кіріктірілген  негіздерден  тұратын  және  құзыреттіліктердің  ұқсас  жиынтықтарын 
шамалайтын сала қызметі түрлерінің жиынтығы.  
Кәсіби стандарт – Кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, құзыреттілік деңгейіне, еңбек мазмұнына, сапасы мен 
шарттарына қойылатын талаптарды анықтайтын стандарт. 
Кәсіп  –    белгілі  бір  білім,  білік  пен  арнайы  дайындықты  талап  ететін,  адамның  дене  даму  мүмкіндігін,  зияткерлік 
қабілетін  және  Білім  туралы  сәйкес  құжатпен  расталатын  кәсіби  қызметтің  белгілі  бір  саласында  жұмыс  атқаруға  заңды 
құқық беретін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі.  
Еңбек  функциясы  –нақты  өндірістік  және  бизнес-процесте  еңбекті    бөлу    нәтижесінде  қалыптасқан  міндеттерді  іске 
асыру және оны  
орындау үшін қажетті құзыреттіліктердің болуын  шамалайтын кәсіби қызмет түрінің функциясы. 
Типтік  оқу  бағдарламасы (sample  program)  –    білім  алушыларды  дайындаудың  мазмұны  мен  деңгейіне  қойылатын 
талаптарды іске асыруға арналған және оқу пәні мен кәсіби тәжірибенің міндетті  мазмұнын  толық ашатын құжат.   
Типтік оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары білім мазмұнына, оқу жүктемесінің жоғары көлеміне 
және білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын ортақ талаптардың жиынтығын анықтайды.   
Оқу модулі – нақты модульдік бірлік бойынша оқу мазмұнының жиынтығы, білім алушының оқу әрекеттерін басқару 
жүйесі, нақты мазмұн бойынша білімді бағалау жүйесі.  
Функционалдық карта – кәсіби қызметтің сол не өзге саласы шеңберіндегі қызметтің белгілі бір түрінің қызметкері 
тарапынан орындалатын еңбек функциясы мен міндеттерінің құрылымдық сипаты.  
Элементтер (оқытудың басты элементтері) – дәлелді болып табылатын, әрі бағалауға тиесілі негізгі әрекеттер мен 
нәтижелер сипаттамасы.  
 
Қолданылатын қысқартулар мен белгілер: 
ҚТ – қызмет түрі; 
ҚМЖ – ҚР ҚМЖ 05-2008 ҚР Қызметтердің мемлекеттік жітеуіші; 
ҚМ - қосымша модуль; 

 
 
БҰП – жұмыс берушілер талаптарын ескерумен білім беру ұйымымен анықталатын пәндер; 
БТБА – ҚР жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 
ҚА -    қорытынды аттестация; 
К – кеңес; 
БҰШ –  Біліктіліктің ұлттық шеңбері; 
БСШ –Біліктіліктің салалық шеңбері; 
КҚ – кәсіби қызмет; 
КС – кәсіби стандарт; 
ЖММ – жалпыға міндетті модуль
ЖКМ – жалпы кәсіби модуль; 
КДБТДБ –кәсіби даярлық және біліктілікті тағайындау деңгейін бағалау; 
КТМ – кәсіби-тәжірибелік модульдер; 
АА -   аралық аттестация; 
ӨО – өндірістік оқыту; 
КТ – кәсіби тәжірибе; 
АКМ – арнайы кәсіби модуль; 
Ф – факультатив сабақтары. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Кәсіби стандарт негізіндегі оқу-білім бағдарламасы 
 
Экономикалық қызмет түрі:  тамақ өнімдерінің өндірісі 
 
         Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: 

 
Техник-технолог  

 
Тамақ өнімдерін өндірісінде жабдықтардың бапкері  

 
Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі  
 
05-2008 ҚР МК сәйкес кәсіп атауы:  

 
Техник-технолог  

 
Тамақ өнімдерін өндірісінде жабдықтардың бапкері  

 
Жабдықтарды пайдалану және жөндеу технигі  
 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі:  3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1. Оқу-білім бағдарламасының функционалдық картасы 
Қызмет түрінің 
атауы 
     Кәсіп 
 Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Тамақ 
өнімдері 
өндірісінің 
нормативті-
технологиялық 
тәртіптерін 
қамтамасыз ету  
 
Техник-
технолог 
 
А. Шикізатты 
қабылдау және 
дайындау 
 
А.1 Талдау үшін үлгі алу, шикізатты сұрыптау  
 
 
 
А.2 Шикізатты тазалау, кептіру, бөлшектеу, өңдеу  
 
 
 
А.3 Қосымша материалдарды, шикізаттарды 
дайындау  
 
 
 
 
 
 
 
В. Тамақ өнімдері 
өндірісі 
 
В.1 Жабдықтар күйін тексеру 
 
 
 
В.2 Тасымалдау құралдарының күйін тексеру  
 
 
 
В.3 Рецептураны және өндірістік үдерісті 
қадағалануын бақылау  
 
 
 
 
 
 
 
С. Дайын өнім 
сапасын бақылау  
 
С.1 Органолептикалық көрсеткіштерді анықтау  
 
 
 
С.3 микробиологиялық көрсеткіштерді анықтау  
 
 
 
С.Физико-химиялық көрсеткіштерді анықтау 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

 
 
Қызмет түрінің 
атауы 
    Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Технологиялық 
жабдықтарды 
баптауу 
және 
реттеу  
 
Тамақ 
өнімдері 
өндірісінде 
жабдықтардың 
бапкері  
 
D. 
Жабдықтардың 
жұмыс күйін 
тексеру  
 
D.1 Баптау үшін жұмыс орнын дайындау  
 
 
 
D.2 Құрал-саймандар мен құрылғыларды таңдау 
және дайындау  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Жабдықтарды 
тазалау, жөндеу 
және техникалық 
қызмет көрсету  
 
E.1 Жабдықтарды көзбен шолу  
 
 
 
E.2 Технологиялық жабдықтарды бөлшектеу және 
жинақтау  
 
 
 
E.3 Жабдықтардың бұзылуын жою, монтаждау және 
реттеу  
 
 
 
 
 
 
 
F. Жабдықтар 
жұмысын 
бақылауды 
қамтамасыз ету, 
жабдықтарды 
баптау және 
реттеу  
 
F.1 Жабдықтар жұмысын бақылау, технологиялық 
тәртіптерді қадағалау  
 
 
 
F.2 Технологиялық желідегі барлық машиналардың 
дұрыстығын тексеру  
 
 
 
F.3Компьютерлер мен бақылау-өлшеу құралдары 
көмегімен жабдықтарда жұмыс істеуді тексеру  
 
 
 
      
 
  
 
 
 

 
 
Қызмет түрінің атауы  Кәсіп 
Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Технологиялық 
жабдықтардың 
тұрақты жұмыс 
істеу  тәртібін 
қамтамасыз ету  
 
Жабдықтарды 
жөндеу және 
пайдалану 
технигі  
 
 
D. Технологиялық жабдықтарды 
дайындау, технологиялық желідегі барлық 
машиналардың дұрыстығын тексеру, 
жабдықтар жұмысының ақауларын 
айқындау  
 
D.1 Жұмыс  орнын, бақылау-сынау 
жабдықтарын дайындау 
 
 
 
D.2 Құралсаймандар мен 
құрылғыларды тағдау және дайындау  
 
 
 
 
 
G. Тамақ өнеркәсібі жабдықтарды 
монтаждау, қосымша жабдықтарды 
монтаждау, буып-үю, конвейерлі 
жабдықтарды, араластырғыштарды, 
гомогенизаторларды, насостарды 
пайдалану, қажетті құжаттарды жүргізу 
және қауіпсіздік техникасы  талаптарын
санитарлық ережелер мен нормаларды, 
сонымен қатар техникалық бақылауды 
қадағалау. 
 
G.1 Тамақ өнеркәсібі және қосымша 
жабдықтарды монтаждау  
 
 
 
 
G.2 Технологиялық жабдықтарды 
бөлшектеу және жинақтау  
 
 
 
G.3 Технологиялық жабдықтар 
ақауларын жою, монтаждау және 
жөндеу  
 
 
F. Жабдықтар жұмысын бақылауды 
қамтамасыз ету, ақауларды жою, 
жабдықтарды жөндеу, монтаждау және 
пайдалану, ақау ведомостін рәсімдеу, 
жабдықтардың оңтайлы жұмыс істеу 
тәртібін орнату.  
 
F.1 Жабдықтар жұмысын бақылау, 
технологиялық тәртіптерді қадағалау  
 
 
 
F.2 Технологиялық желідегі барлық 
машиналардың дұрыстығын тексеру  
 
 
 
F.3Компьютерлер мен бақылау-өлшеу 
құралдары көмегімен жабдықтарда 
жұмыс істеуді тексеру  
 
 
 

 
 
1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: техник-технолог  
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3    
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы: «Талдау үшін үлгі алу, шикізатты сұрыптау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№  
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Зерттеулер 
жүргізу үшін 
шикізаттардан, 
жартылай 
дайын 
өнімдерден, 
және тамақ 
өнімдерінен 
ұлгі таңдау  
Тамақ 
өнемдерінен үлгі 
таңдау әдістерін 
білу  
Сусымалы өнімдерден үлгі 
таңдау. 
Вагондардан сусымалы 
өнімдерден үлгі таңдау  
Автомашиналардан сусымалы 
өнімдерден үлгі таңдау. 
Танкерлер мен баржалардан 
сусымалы өнімдерден үлгі 
таңдау 
Ыдыстарға салынған сусымалы 
өнімдер партиясынан үлгі 
таңдау 
Сақтау кезінде сусымалы 
өнімдерден үлгі таңдау 
Қоймалардан бунттерден үлгі 
таңдау  
Элеватор силостарынан үлгі 
Талдау үшін үлгі 
таңдау, шикізатты 
қабылдау актісін құру   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, 
бақылау-өлшеу 
құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Василинец И.М., 
Колодязная В.С. 
Методы исследования 
свойств сырья и 
продуктов питания: 
Учеб. пособие. 

 СПб.:  
СПбГУНиПТ, 2001. 

 

 
 
таңдау  
Өндіріс барысында материал 
үлгісін таңдау 
159 с.  
 
А.1 Модулі шегінде маңызды біліктіліктер тізімі 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Өндіріске 
шикізатты 
таңдау 
мен 
қабылдауға  жауапкершілікті,  өздігінен 
жоспарлауды,  қарастыратын  жетекшілік 
астында  нормаларды  орындау  бойынша 
атқару  қызметі  
Бақылау-өлшеу  құралдары  мен 
аспаптарының  жұмыс  істеу 
тәртібін орната алу   
Әртүрлі  шикізаттар  түрлерінің  қасиеттерін, 
таңайындалуын  білу;  талдауға  үлгі  таңдау, 
шикізатты  қабылдау  актісін  құру,  өлшеу 
аспаптарының  құрылымы  мен  жұмыс  істеу 
принципін білу  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
 
 
Өлшемдер 
Тамақ өнімдерінен үлгі таңдау әдістерін зерттеу   Тамақ өнімдерінен үлгі таңдай алу  
Сусымалы өнімдерден үлгі таңдау  
Сусымалы өнімдерден үлгі таңдауды жүргізу  
Сұйық өнімдерден үлгі таңдау  
Сұйық өнімдерден үлгі таңдауды жүргізу 
Шикізаттарды қабылдау актісін құру  
Шикізаттарды қабылдау актісін құру 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Шикізатты тазалау, кептіру, бөлшектеу, өңдеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Тамақ  өнімдерін 
өндіруге 
арналған 
Тамақ 
өнімдерін 
өндіруге 
арналған 
шикізаттар 
түрлері 
Тамақ 
өнімдерін 
өндіруге 
арналған 
шикізаттар. 
Негізгі 
Шикізаттар құрамы мен 
дайын  өнім  құрамын 
анықтау   
Жабдықтар
Үстелдер, 
орындықтар, 

 
 
шикізаттар  
мен 
олардың 
қасиеттерін білу  
шикізаттар.  Қосымша 
шикізаттар   
компьютерлер, 
бақылау-өлшеу 
құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық 
оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Технология  пищевых 
производств / Под ред. 
Ковалььской  Л.  П.  - 
М.: Колос, 1997.-707 с. 
Лабораторный 
практикум  по  общей 
технологии  пищевых 
производств/  Под  ред. 
Ковалььской Л. П.- М.:  
Агропромиздат,  199.  - 
335 с. 
 
Астықты  өңдеу 
және 
нан, 
макарон, 
кондитерлік 
өнімдер 
мен 
тағамдық 
концентраттар 
технологиясы  
Нан, макарон, 
кондитерлік өнімдер 
мен тағамдық 
концентраттар 
технологиясын білу   
Астық және оны өңдеу 
өнімдері.  Нан  және 
макарон  өнімдерінің 
технологиясы. 
Қанттан 
дайындалатын 
кондитерлік  өнімдер 
технологиясы.  Ұннан 
дайындалатын 
кондитерлік 
өнімдердің 
технологиясы. 
Тағамдық 
концентраттар 
технологиясы   
Нан, 
кондитерлік, 
макарон  өнімдері  мен 
тағамдық 
концентраттар 
өндірісіне 
арналған 
шикізаттарды талдау   
 
Алкоголді  және 
алкоголсіз 
сусындар 
өндірісінің 
ашыту 
технологиясы.Же
містер 
мен 
көкөністерді 
консервілеу 
технологиясы   
Алкоголді, 
әлсіз 
алкоголді 
және 
алкоголсіз 
сусындарды 
өндіру 
технологиясын  білу. 
Жемістер 
мен 
консервілерді 
консервілеу 
технологиясын білу.  
Алкоголді және 
алкоголсіз сусындар 
технологиясы.Жемісте
р мен көкөністерді 
консервілеу 
технологиясы     
 
Алкоголді және 
алкоголсіз сусындар 
технологиясын 
зерттеу.Жемістер мен 
көкөністерді 
консервілеу 
технологиясын зерттеу 
  

 
 
 
Майлар,  жануар 
айлары  мен  сүт 
өнімдерінің 
технологиясы 
  
Сүтті 
өңдеу 
технлогиясын, 
сүтқышқылды 
өнімдерді,  майларды, 
ірімшіктерді, 
балмүздақты  және  сүт 
консервілерін  өндіру 
технологиясын білу  
Сала  құрылымы,  өнім 
сұрыптамасы. 
Сүтті 
өңдеудің 
жалпы 
технологиясы.  Ішетін 
сүт  пен  кілегейдің, 
сүтқышқылды 
сусындардың, 
қаймақтың,  сүзбенің 
технологиясы. 
Балмүздақ, 
сүт 
консервілері, май және 
ірімшіктер 
технологиясы  
Сүт және сүт 
өнімдерінің 
технологиясын зерттеу   
 
Өсімдік 
майларының 
технологиясы 
Өсімдік 
майларын 
өндіру  технологиясын 
білу 
  
Өсімдік 
майларын 
өндіруге 
арналған 
шикізаттар. 
Өсімдік 
майларын 
өндірудің 
механикалық 
және 
химиялық әдістері   
Өсімдік майларының 
технологиясын зерттеу    
 
 
Ет 
және 
ет 
өнімдері 
және 
балық 
технологиясы   
Малды 
сою 
және 
өңдеудің 
технологиялық 
үдерісін, 
шұжық 
өнімдері,  ет  жартылай 
дайын  өнімдері  мен 
консервілер 
технологиясын  білу. 
Малды сою және 
алғашқы өңдеудің 
технологиялық 
үдерісінің өңдеу 
салалары 
кәсіпорындарының 
түрлері. Ет және ет 
өнімдерін 
Ет және балық өнімдері 
технологиясын зерттеу   

 
 
Шикізаттар 
сипаттамасын, 
балықты 
өңдеу 
технологиясын білу. 
  
сақтау.Шұжық 
өнімдерін өндіру.Ет 
жартылай дайын 
өнімдері мен 
консервілерді өндіру. 
Шикізаттар 
сипаттамасы. Алын, 
мұздатылған, 
тұздалған, кептірілген 
және ысталған балық 
өндірісі.  
Балық консервілерін 
дайындау 
технологиясы   
 
А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Өндіріске  арналған  өңделген  шикізаттар  сапасын 
тексеру  кезінде  өздігінен  мақсаттарды  қоюды,  қол 
астындағы  жұмысшылардың  нормаларды  жүзеге 
асыруын 
ұйымдастыру 
және 
бақылауды,   
жауапкершілікті  қарастыратын  жетекшілік  астында 
нормаларды  жүзеге  асыру  бойынша  атқару-басқару 
қызметі 
Жуу 
және 
тазалау 
құралдарын, 
қауіпсіз 
жарықтандыру 
құрылғыларын қолдана алу   
Тамақ 
өнімдерін 
өндірудің 
процессуалды-технологиялық 
сызбасын,  шикізаттарды  өндіру  және 
өңдеу технологиясын білу   
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

 
 
Элементтер 
Өлшемдер 
Тамақ  өнеркәсібінде  қолданылатын  негізгі  шикізаттар  түрлерін 
зерттеу  
Тамақ 
өнімдерінің 
өндірісінде 
қолданылатын 
шикізаттар сипаттамасы   
Тамақ  өнеркәсібінің  әртүрлі  салаларындағы  технологиялық 
үдерістердің негіздерімен танысу   
Әртүрлі шикізаттар түрлерін өңдеудің жеке 
технологиялық үдерістерінің ерекшеліктерін 
айқындау     
 
А.3 Модулінің технологиялық картасы: «Қосымша материалдарды, шикізаттарды дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52ч. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Тағамдық 
қоспалар 
туралы 
жалпы 
мәліметтер  
Тағадық 
қоспалардың 
жіктелуін білу   
Тағамдық қоспалардың 
жіктелуі. Тағамдық 
қоспалардың қауіпсіздігі. 
Тағамдық қоспаларды 
таңдау  
Азық-түлік шикізаты 
мен тамақ өнімдерінің 
сапасы мен 
қауіпсіздігіне 
қойылатын гигиеналық 
талаптармен танысу 
Ознакомление с   
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Голубев  В.Н.,  Шленская 
Т.В.,Чичева-Филатова 
Л.В.  Название:Пищевые 
и 
биологически 
активные 
добавки 
Издательство: 
М.: 
 
Тамақ 
өнімдерінің 
сыртқы түрін 
жақсартатын 
заттар     
Тамақ 
өнеркәсібінде 
қолданылатын 
бояғыштардың 
сипаттамасы мен 
химиялық құрамын 
білу   
Тағамдық бояғыштар. Түс 
сүзеткіш материалдар    
Тамақ өнімдеріндегі 
тағамдық бояғыштарды 
анықтау   
 
Тамақ 
Тамақ өнімдерінің  Қоюландырғыштар және 
Тамақ өнімдеріндегі 

 
 
өнімдерінің 
құрылымы 
мен физико-
химиялық 
қасиеттерін 
өзгертетін 
заттар    
құрылымы мен 
физико-химиялық 
қасиеттерін 
өзгертетін 
заттардың 
сипаттамасы мен 
химиялық 
құрылымын білу     
гель түзгіштер. 
Эмульгаторлар және 
тұрақтандырғыштар    
 
 
эмульгаторлар мен 
тұрақтандырғыштарды 
анықтау   
Академия  Страниц:203 
ISBN:5-7695-1175-3 
Год:2003 
Тамақ 
өнімдерінің 
дәмі мен хош 
иісіне әсер 
ететін заттар  
Тамақ өнімдерінің 
дәмі мен хош 
иісіне әсер ететін 
заттардың 
сипаттамын білу    
Тәттілендіргіш заттар. Хош 
иістендіргіштер. 
Татымдықтар мен  
дәмқосарлар. Өнімнің дәмі 
мен хош иісін күшейтетін 
және түрлендіретін 
тағамдық қоспалар    
Тамақ өнімдеріндегі 
хош иістендіргіштерді 
анытау   
 
Тағамдық 
шикізаттың 
микробиолог
иялық және 
тотығып 
бүлінуін 
тежейтін 
тағамдық 
қоспалар   
Тағамдық 
шикізаттың 
микробиологиялық 
және тотығып 
бүлінуін тежейтін 
тағамдық 
қоспалардың 
сипаттамасы мен 
химиялық құрамын 
білу     
Консерванттар.  
Антибиотиктер. Тағамдық 
антитотықтырғыштар 
 
 
 
Тамақ өнімдеріндегі 
консерванттарды 
анықтау   
 
Технологиял
ық тағамдық 
Технологиялық 
тағамдық 
Көбіксөндіргіштер. 
Қопсытқыштар 
Өнімдердегі 
қопсытқыштарды 

 
 
қоспалар   
қоспалардың 
сипаттамасы мен 
химиялық 
құрылымын білу     
  
анықтау   
 
А.3 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Қосымша материалдардың сапасын тексеру кезінде 
өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын 
ұйымдастыру және бақылауды,   жауапкершілікті 
қарастыратын жетекшілік астында нормаларды жүзеге 
асыру бойынша атқару-басқару қызметі 
Қосымша материалдарды 
таңдай, орнату және қолдана 
алу және өңдеу   
Өнім өндіру үшін олардың 
шығынын, түрі мен өлшемдерін 
және қолдану ретін, өнім сапасына 
қойылатын талаптарды білу   
 
А.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Тамақ  өнеркәсібінде  қолданылатын  қосымша  материалдардың 
негізгі түрін зерттеу   
Тамақ өнеркәсібінде қолданылатын қосымша 
материалдарға сипаттама беру   
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Жабдықтар күйін тексеру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Тамақ 
өндірісі 
кәсіпорындар
Білу керек: 

технологиялық 
жабдықтарды 
Пәннің 
жалпы 
сипаттамасы:  оны  оқыту 
мақсаттары 
мен 
Тамақ өндірістерінің 
инженерлік мәселелері 
және оларды шешудің 
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-

 
 
ының 
машиналар 
мен 
жабдықтарды
ң құрылымы 
мен 
пайдалануы   
жасау 
үшін 
қолданылатын 
металдар 
мен 
металл 
емес 
материалдардың 
түрлері, 
механикалық 
қасиеттері;  
Негізгі  бұзылулар 
және  оларды  жою 
әдістері; 
еңбек 
қауіпсіздігі 
техникасының 
ережелері   
міндеттері, пәннің техник-
технологты дайындаудағы 
орны  мен  рөлі,  басқа 
пәндермен  байланыстары. 
Тамақ 
өнеркәсібіндегі 
ғылым 
мен 
техника 
жетістіктері. 
Тамақ 
өнеркәсібі 
кәсіпорындарының 
машиналары 
мен 
аппараттары 
туралы 
жалпы  мәліметтер  және 
тамақ 
өндірісінің 
машиналық-
аппаратуралық сызбасы    
машина-аппаратуралық 
шешімдері   
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Бутковский 
В.А., 
Птушкина 
Г.Е./ 
Технологическое 
оборудование 
мукомольного 
производства.  Изд.  ГП: 
«Журнал 
Хлебопродукты»,  1999 
г., с-208 
Б.М.Азаров., 
А.Т. 
Лисовенко, 
С.А.Мачихин и др.; Под. 
Ред. 
С.А.Мачихина 
«Технологическое 
оборудование 
хлебопекарных 
и 
макаронных 
предприятий» 

М.: 
Агропромиздат, 
1986.-
263 с. 
Зайцев 
Н.В. 

Элеваторлық, 
ұн тарту, 
жарма және 
құрама жем 
өндірісінің 
жабдықтары    
 
-элеваторлық, ұн 
тарту және құрама 
жем өндірісінің 
жабдықтарын 
технологиялық 
есептеу 
әдістемесін 
меңгеру; 
Алған білімдерді 
оңтайлы 
технологиялық 
жабдықтарды 
Астықты ұнға өңдеу 
бойынша 
кәсіпорындардағы 
өндірістік үдеріс. Ұн 
тарту зауыттарында 
астықтың тарту 
партияларын 
қалыптастыру. Ұн тарту 
зауыттарында астықты 
қоспалардан тазарту және 
сұрыптауға арналған 
технологиялық 
Астықты  қабылдау  және 
жөнелту 
үшін 
жабдықтарды 
есептеу 
және таңдау.  
Астықты 
тазалауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу және таңдау. 
Астықкептіргіштерді 
есептеу және таңдау. 
Тасымалдау жабдықтарын 
есептеу және таңдау.  
Астықты  сақтауға  және 

 
 
таңдау үшін 
қолдану; 
элеваторлық, ұн 
тарту, жарма және 
құрама жем  
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтарының 
құрылымы мен 
жұмыс істеу 
принципін түсіну   
жабдықтар. Астық бетін 
өңдеуге арналған 
технологиялық 
жабдықтар. Астықты 
ұнтақтауға арналған 
технологиялық 
жабдықтар. Астықты 
ұнтақтау өнімдерін 
сұрыптауға арналған 
технологиялық 
жабдықтар.  
 Жарма 
өндірісінің 
жабдықтары. 
Астықты 
дайындауға 
және 
қауыздауға 
арналған 
жабдықтар.  Жармаларды 
ажарлауғ 
және 
жылтырлатуға  арналған 
машиналар. 
Тары, 
қарақұмық,  күріш  және 
асбұршақ 
жармаларын 
өндіруге 
арналған 
технологиялық 
жабдықтар.  Құрама  жем 
өндіруге 
арналған 
технологиялық 
жабдықтар.  
өңдеуге 
арналған 
құрылымдардың 
сыйымдылығы; 
Жарма 
өндірісіне 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу және таңдау. 
Құрама 
жем 
өндіруге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу және таңдау. 
   
 
Технологическое 
оборудование 
хлебозаводов. 
-М.: 
Пищевая 
промышленность,  1967.-
584 с 
Миленькая 
Т.С. 
Технологическое 
оборудование 
предприятий бродильной 
промышленности 

Кемерово, 2004. - 184с. 
Курочкин А.А., Лященко 
В.В. 
/440Технологическое 
оборудование 
для 
переработки  продуктов 
животноводства/ 
Изд: 
Колос : 2001  
 

 
 

Нан, макарон 
және 
кондитер 
өндірісінің 
жабдықтары    
 
- Нан, макарон 
және кондитер 
өндірісінің 
жабдықтарын 
технологиялық 
есептеу 
әдістемесін 
меңгеру; 
Алған білімдерді 
оңтайлы 
технологиялық 
жабдықтарды 
таңдау үшін 
қолдану;  
Нан, макарон 
және кондитер 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтарының 
құрылымы мен 
жұмыс істеу 
принципін түсіну 
 
 
Нан-тоқаш 
өнімдерін 
өндірудің 
машинно-
аппаратуралық 
сызбалары; 
Ашытқылы  қамыр  мен 
қамырды  илеуге  және 
ашытуға 
арналған 
жабдықтар;  
Қамыр  дайындамаларын 
бөлуге  және  қалыптауға 
арналған жабдықтар;  
Қамыр  дайындамаларын 
толықсытуға 
арналған 
жабдықтар;  
Нан  сақтау  қоймалары 
мен 
экспедицияларды 
механикаландыру.  
Макарон 
өнімдері 
өндірісінің 
машинно-
аппаратуралық 
сызбалары;  
Макарон 
өнімдеріне 
арналған  қамыр  илеуге 
және қалыптауға арналған 
жабдықтар;  
Макарон 
өнімдерін 
кептіруге 
арналған 
Механикалық 
көлікті 
таңдау 
және 
есептеу, 
механикаландыру 
сызбаларын 
құрастыру. 
Берілген  өндіріс  көлемі  
бойынша  ұнды  сақтауға 
арналған  бункерлер  мен 
силостардың 
сыйымдылығын  есептеу. 
Қосалқы 
шикізаттар 
қоймаларының 
технологиялық  сызбасын 
жобалау.  Берілген  қуаты 
бар 
нан 
зауыттары, 
макарон 
немесе 
кондитерлік фабрикаларға 
арналған 
елеу 
машиналарын 
таңдау 
және  есептеу.  Периодты 
әрекеттегі  және  үздіксіз 
әрекеттегі 
сұйықтықтар 
еркін 
ағатын 
мөлшерлегіштердің 
өнімділігін 
есептеу. 
Периодты  және  үздіксіз 
әрекеттегі  қамыр  илеу 
машиналары  орнатылған 

 
 
жабдықтар.  
Кондитер 
өндірісінің 
машинно-аппаратуралық 
сызбасы;  
Жартылай 
дайын 
өнімдерді 
механикалық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар;  
Сұйық  жартылай  дайын 
өнімдердітдайын  өнімге 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар 
   
технологиялық 
сызбаларды 
жобалау. 
Қамыр 
илеу 
машиналарының 
өнімділігін 
есептеу. 
Машиналар 
кешенін 
таңдау 
және 
есептеу, 
қамыр 
дайындамасы 
салмағын 
реттеу, 
сызбаларды 
құрастыру. 
Өндірілетін 
өнім 
сұрыптамасына 
байланысты 
толықсыту 
шкафтарын  таңдау  және 
есептеу. 
Өндірілетін 
өнімдердің 
берілген 
сұрыптамасы үшін таңдау 
және  есептеу.  Макарон 
өндірісінің 
аппаратуралық-
технологиялық 
сызбаларын жобалау: 
-
 
қысқа 
өнімдерді 
өндіру бойынша;  
-
 
ұзын өнімдерді өндіру 
бойынша;  
Кондитер 
өндірісінің 

 
 
аппаратуралық-
технологиялық 
сызбаларын жобалау: 
-  ұннан  дайындалатын 
кондитерлік 
өнімдерді 
өндіру бойынша;  
Карамель  және  шоколад 
өнімдерін 
өндіру 
бойынша.  
Желі  құрамына  кіретін 
иілгіш  жартылай  дайын 
өнімдерге 
өңдейтін 
машиналар 
кешенін 
таңдау және есептеу. Желі 
құрамына  кіретін  сұйық 
жартылай  дайын  өнімді  
дайын  өнімге    өңдейтін 
машиналарды 
таңдау 
және 
есептеу. 
Дайын 
өнімді 
буып-түюге 
арналған 
 
қажетті 
машиналар  санын  таңдау 
және есептеу.  

Қант 
өндірісінің 
жаюдықтары 
 
Қант өндірісінің 
жабдықтарын 
технологиялық 
есептеу 
Қант өндірісінің 
машинно-аппаратуралық 
сызбасы. Қызылшаны 
зауытқа беруге, 
Шикізатты 
дайындауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу.  
Шырынды 
тазалауға 

 
 
әдістемесін 
меңгеру; 
Алған білімдерді 
оңтайлы 
технологиялық 
жабдықтарды 
таңдау үшін 
қолдану;  
Қант өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтарының 
құрылымы мен 
жұмыс істеу 
принципін түсіну 
  
 
қабылдауға және сақтаіға 
арналған жабдықтар. 
Қызылшаны жуу. 
Қызылшаны кесудің 
теориялық негіздері. 
Диффузиялық үдерістерді 
жүргізуге арналған 
жабдықтар. Диффузияның 
теориялық негіздері. 
Диффузиялық 
шырындарды тазалау. 
Диффузиялық шырынды 
сүзуге және мөлдірлетіге 
арналған технологияялық 
жабдықтар. Диффузиялық 
шырынды қыздыруға 
және булауға арналған 
жабдықтар. Қант 
сироптарын қайнату, 
утфель алу; Кристалдану 
теориясының негіздері. 
Ортадан тепкіш күш 
өрісінде утфельдерді 
құрам бөліктерге бөлуге 
арналған жабдықтар. 
Құмшекерді кептіру және 
суыту теориясының 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу.  
Шырын 
мен 
сиропты 
сүзуге 
арналған 
жабдықтарды есептеу.  
Булау 
бекетінің 
жабдықтарын есептеу.  
Азық-түлік 
бөлімінің 
жабдықтарын есептеу.  
Қантты  кептіру  бөлімінің 
жабдықтарын есептеу.  
Жомды 
кептіру 
жабдықтарын есептеу.  
  

 
 
негіздері. Кептіру және 
суытуға арналған 
жабдықтар. Құмшекерді 
буып-түюге және сақтауға 
арналған жабдықтар. Қант 
өндірісінің негізгі 
қалдықтары, қызылша 
жомы мен мелассасын 
жоюға арналған 
жабдықтар.    

Сыра, 
алкогольсіз 
және 
алкоголді 
сусындар 
өндірісінің  
жабдықтары  
  
 
- Ашыту 
өндірісінің 
жабдықтарын 
технологиялық 
есептеу 
әдістемесін 
меңгеру; 
Алған білімдерді 
оңтайлы 
технологиялық 
жабдықтарды 
таңдау үшін 
қолдану;  
Ашыту өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтарының 
құрылымы мен 
Кіріспе: 
ашыту 
өнеркәсібінің 
даму 
перспективалары.  Ашыту 
өнеркәсібінің  құрылымы. 
Уыт 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтары. 
Сыра 
қайнату 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтары.  Алкогольсіз 
сусындар 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтары. 
Ашытқы 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтары. 
 
Спирт 
өндірісінің 
Құю 
автоматтарының 
негізгі 
параметрлерін 
есептеу. 
Автомат 
жұмысының 
циклограммасын 
құру. 
Тығындау  автоматтарын 
есептеу. 
Бөтелкелерді 
тығындау 
кезінде 
оңтайлы 
жағдайларды 
анықтау.    Инспекциялық 
және  затбелгі  жабыстыру 
аппараттарының 
негізгі 
технологиялық 
параметрлерін 
есептеу.  
Бөтелкелерді  жәшіктерге 
салуға 
арналған 
автоматтар  параметрлерін 

 
 
жұмыс істеу 
принципін түсіну 
   
 
технологиялық 
жабдықтары. 
Арақжәне 
ликер-арақ 
өнімдері 
өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтары. 
 
Сұйық 
тамақ 
өнімдеріне 
арналған 
заманауи 
тоғанақтау желілері.  
     
есептеу.  Бөтелкелер  мен 
жәшіктерді  тасымалдауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу. 
Пластинкалы, 
шынжырлы  және  роликті 
конвейердің 
негізгі 
параметрлерін есептеу.  
Дайын  өнім  цехының 
жабдықтарын 
есептеу. 
Электр  тиегіштер  мен 
поддондпрдың 
негізгі 
параметрлерін есептеу.  
Уыт 
цехтарының 
аспирациялық 
жабдықтарын 
есептеу.   
Пневмотасымалдау 
қондырғылары 
мен 
қосымша 
жабдықтарды 
есептеу.  
Суслоны 
мөлдірлету 
кезінде 
қолданылатын 
қоректік 
насостардың 
негізгі 
параметрлерін 
есептеу. Суды дайындауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу.  Na  –  катион 
сүзгісінің 
негізгі 

 
 
параметрлерін 
анықтау. 
Бумен 
қыздырылатын 
аппараттарда 
қант 
сиропын 
қайнату 
үдерісінің  технологиялық 
параметрлерін 
анықтау.  
Сұйық 
көміртегі 
диоксидін  сақтауға  және 
беруге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу. 
Тоңазыту 
жабдықтары 
мен 
қосалқы 
қондырғыларды  есептеу. 
Мембраналық 
бөлу 
үдерісін 
есептеу. 
Ақуызды 
ерітінділерді 
ультрасүзу 
үдерісінің 
негізгі 
технологиялық 
параметрлерін есептеу. 

Ет-сүт 
өндірісінің 
жабдықтары  
  
- Ет-сүт өндірісінің 
жабдықтарын 
технологиялық 
есептеу 
әдістемесін 
меңгеру; 
Алған білімдерді 
оңтайлы 
Сүтті 
тасымалдауға, 
қабылдауға  және  сақтауға 
арналған жабдықтар 
Сүтті 
механикалық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар 
Сүтті 
жылулық 
өңдеуге 
арналған жабдықтар 
Пластинкалы  және  жылу 
алмастыру 
қондырғыларын  есептеу 
және 
таңдау. 
Түтікті 
жылуалмасу 
қондырғыларын  есептеу 
және  таңдау.  Балмұздақ 
өндіруге 
арналған 
 

 
 
технологиялық 
жабдықтарды 
таңдау үшін 
қолдану;  
Ет-сүт өндірісінің 
технологиялық 
жабдықтарының 
құрылымы мен 
жұмыс істеу 
принципін түсіну  
Сары 
май 
өндірісіне 
арналған 
жабдықтар. 
Сүзбе  өндірісіне  арналған 
жабдықтар. 
Ірімшік 
өндірісіне 
арналған 
жабдықтар.     
Балмұздақ 
өндіруге 
арналған 
жабдықтар. 
Қоюландырылған 
сүт 
өнімдерінің 
өндірісіне 
арналған 
жабдықтар.  
Құрғақ 
сүт 
өнімдері 
өндірісіне 
арналған 
тағамдар.  Малды  және 
құсты  сою  желілерінің 
жабдықтары. Малды және 
құсты 
сою 
өнімдерін 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтар. 
Ет 
және 
шпикті 
майдалауға 
арналған  жабдықтар.  Ет 
өнімдерін 
араластыруға 
арналған  жабдықтар.  Етті 
тұздауға 
арналған 
жабдықтар.  Ет  өнімдерін 
қалыптауға 
арналған 
жабдықтар.  Ет  өнімдерін 
жабдықтарды 
есептеу 
және  таңдау.  Сүзбе  және 
сүзбе  өнімдерін  өндіруге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және 
таңдау. 
Ірімшік өндіруге арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және  таңдау.  Казеин,  сүт 
қантын  өндіруге  арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және таңдау.  
Май  жасағыштар  және 
май  түзгіштерді,  ағынды 
желі 
жабдықтарын 
есептеу 
және 
таңдау. 
Вакуум-булау 
қондырғыларын  есептеу 
және  таңдау.  Құрғақ  сүт 
өнімдерін 
өндіруге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және 
таңдау. 
Малды  және  құсты  сою 
желілерінің  жабдықтарын 
есептеу  және  таңдау.  Етті 
және  шпикті  майдалауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу  және  таңдау.  Ет 

 
 
жылулық 
өңдеуге 
арналған  жабдықтар.  Етті 
тоңазытып 
өңдеуге 
арналған жабдықтар.  
  
өнімдерін 
араластыруға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу  және  таңдау.  Етті 
тұздауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және таңдау. Ет өнімдерін 
қалыптауға 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу 
және таңдау. Ет өнімдерін 
жылулық 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу  және  таңдау.  Етті 
тоңазытып 
өңдеуге 
арналған 
жабдықтарды 
есептеу және таңдау.  
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Жабдықтардың аздап бұзылуын жою кезінде 
белгілі-бір өздігінен жұмыс істеу дәрежесі мен 
өздігінен жауапкершіліктіқарастыратын 
жетекшілік астында нормаларды жүзеге асыру 
бойынша атқару қызметі 
Жабдықтар жұмысын бақылай 
алу және жабдықтардың аздап 
бұзылуын түзету   
Қолданылатын технологиялық 
жабдықтардың негізгі жұмыс істеу 
принциптерін білу    
 
B.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Технологиялық жабдықтардың құрылымы мен жұмыс істеу 
Қолданылатын технологиялық жабдықтарға 

 
 
принципін түсіну   
сипаттама беру  
Жабдықтар жұмысын бақылай алу     
Жабдықтар жұмысына бақылау жүргізілді  
Жабдықтардыңаздап бұзылуын түзету   
Жабдықтардың бұзылуы түзетілді   
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы: " Тасымалдау құралдарының күйін тексеру " 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
 
Тиеу-
тасымалдау 
және түсіру 
құрылғылары
н 
механикалан
дыру   
 
Тиеу-тасымалдау 
жабдықтарының 
құрылымын  білу. 
Тиеу-тасымалдау 
жабдықтарының 
негізгі 
параметрлерін 
есептей алу.   
Машиналардың жинақ 
бірліктері мен 
бөлшектері. 
Машиналарды есептеудің 
жалпы теориясы. Таспалы 
конвейерлер. Шынжырлы 
конвейерлер. Элеваторлар. 
Тарту элементсіз үздіксіз 
әрекеттегі машиналар. 
Пневматикалық және 
гидравликалық 
тасымалдау 
қондырғыларын орнату. 
Жүк көтеру машиналары. 
Жүк көтеру 
машиналарының 
механизмдері. Тиеу-түсіру 
машиналары мен 
Негізгі 
көрсеткіштерді 
таңдау және анықтау  
Таспалы 
конвейерду 
кешенді сынау 
Пластинкалы  конвейерді 
кешенді сынау 
Қырғыштары  батырылған 
қырғышты 
конвейерді 
кешенді сынау.  

Тасплы 
 
шөмішті 
элеваторларды 
(норияларды) 
кешенді 
зерттеу 
Винттік 
конвейерді 
кешенді зерттеу 
Дірілді 
конвейерді 
кешенді сынау 
Аэрогравитациялық 
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Зуев  Ф.  Г.  и  др. 
Механизация 
погрузочно-
разгрузочных, 
транспортных 
и 
складских  работ  /  Ф.  Г. 
Зуев,  Н.  А.  Левачев,  Н. 
А.  Лотков;  Под  ред.  Ф. 
Г. 
Зуева. 
— 
М.: 

 
 
қондырғылары. Дара 
жүктері бар ТТТҚ 
жұмыстарын 
механикаландыру. 
Роботтар мен 
манипуляторлар. 
Агроөнеркәсіптік 
кешеннің өңдеу 
кәсіпорындары  
жұктермен байланысты 
ТТТҚ- жұмыстарды 
механикаландыру 
    
 
конвейерді кешенді сынау 
Сорғыш 
пневмотасымалдағыш 
қондырғыны 
кешенді 
сынау. 
пневмотасымалдау 
кезінде 
өтпелі 
және 
орнатылмаған  үдерістерді 
зерттеу 
Электр  тальдерді кешенді 
сынау 
Өнеркәсіптік  роботтарды 
сынау 
Нан 
өнімдері 
комбинатының 
ұнын 
ыдыссыз 
сақтау 
қоймасында 
ТТТҚ  
жұмыстарын 
механикаландыруды 
зерттеу 
Нан 
өнімдері 
комбинатында 
ыдыста 
ұнды  сақтау  қоймасында 
ТТТҚ 
жұмыстарын 
механикаландыруды 
зерттеу 
Агропромиздат,  1988.  — 
447 с. 
Коцюба 
В. 
П. 
Лабораторный 
практикум 
по 
механизации 
погрузочно-
разгрузочных, 
транспортных 
и 
складских  работ.  —  М.: 
Колос, 1996. — 191 с.  
 

 
 
В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Тасымалдау құралдарының оңтайлы тәртіптерін орнату 
кезінде өздігінен мақсаттарды қоюды, қол астындағы 
жұмысшылардың нормаларды жүзеге асыруын ұйымдастыру 
және бақылауды,   жауапкершілікті қарастыратын жетекшілік 
астында нормаларды жүзеге асыру бойынша атқару-басқару 
қызметі  
 Қызмет көрсететін тасымалдау 
құралдарының оңтайлы 
тәртіптерін таңдай алу, орната 
алу және пайдалана алу   
Техникалық 
регламенттерге сәйкес 
тасымалдау 
құралдарының күйін білу   
 
B.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
Элементтер 
Өлшемдер 
Тасымалдау құралдарының құрылымын білу  
Тасымалдау құралдарының құрылымына сипаттама беру  
Қызмет көрсететін тасымалдау құралдарының оңтайлы 
тәртіптерін таңдай алу, орната алу және пайдалана алу   
Тасымалдау құралдарының оңтайлы тәртіптері  
таңдалды және орнатылды   
 
В.3 Модулінің технологиялық картасы: " Рецептураны және өндірістік үдерісті қадағалануын бақылау " 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі   
Оқу құралдары   
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

Кәсіпорында 
сапаны 
бақылауды 
ұйымдастыру   
 
Өндірістік үдерісті 
бақылауды жүргізе 
алу   
Негізгі  түсініктер  мен 
анықтамалар. 
Іріктеп 
бақылау  түсінігі.  Іріктеп 
бақылау 
түрлері. 
Бір 
сатылы  іріктеп  бақылау. 
Екі 
сатылы 
іріктеп 
бақылау. 
Көпсатылы 
Статистикалық  қабылдау 
кезіндегі 
бақылауды 
таңдау.  Қалыпты  таралу 
заңы  үшін  сандық  белгі 
бойынша 
жабдықтаушының 
статистикалық  қабылдау 
Жабдықтар
Үстелдер, орындықтар, 
компьютерлер, бақылау-
өлшеу құралдары мен 
аспаптары  
Оқу материалдары
Мультимедиялық оқыту 

 
 
іріктеп  бақылау.  Реттік 
іріктеп  бақылау.  Үдеріс 
сапасын  ойша  елестету 
әдістері. 
Сапаны 
бақылаудың  жеті  құрал-
саймандары. 
Бақылау 
парақтары.  Гистограмма. 
Парето 
диаграмасы. 
Ауытқу 
диаграммасы. 
Мәліметтердің 
қатпарлануы 
(стратификация).  Исикава  
диаграммасы. 
Таралу 
диаграммасы. 
Сандық 
белгісі  бойынша  сапаны 
қабылдау 
кезіндегі 
бақылау.  Сандық  белгісі 
бойынша 
статикалық 
қабылдау 
кезіндегі 
бақылау. 
Жабдықаушының 
статикалық 
қабылдау 
кезіндегі 
бақылауы. 
Тұтынушының 
статикалық 
қабылдау 
кезіндегі 
бақылауы.  
Альтернативті 
белгі 
кезіндегі 
бақылауы. 
Қалыпты  таралу  заңы 
үшін 
сандық 
белгі 
бойынша  тұтынушының 
статистикалық  қабылдау 
кезіндегі 
бақылауы. 
Арифметикалық 
орта 
және  ауытқудың  бақылау 
картасы 
көмегімен 
техноогиялық 
үдерісті 
статистикалық 
реттеу. 
Медиана және ауытқудың 
бақылау 
картасы 
көмегімен  технологиялық 
үдерісті 
статистикалық 
реттеу. 
Іріктемелердің 
бірдей  санында  ақаулы 
өнімдер  үлесінің  бақылау 
картасын 
құру. 
Тексерілетін  өнімдердің 
анымалы  санында  ақаулы 
өнімдер  үлесінің  бақылау 
картасын 
құру. 
Кумулятивті  қисығы  бар 
Парето 
диаграммасын 
құру. 
Себеп-нәтиже 
диаграммасын құру. 
бағдарламалары.  
Оқу құралдары
Управление качеством. 


  1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал