Диссертация мамандығы 6М010300 «Педагогика және психология»жүктеу 0.95 Mb.

бет6/7
Дата11.09.2017
өлшемі0.95 Mb.
түріДиссертация
1   2   3   4   5   6   7

ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі   заманғы   саяси-экономикалық   даму   жолы   білім   саласының

жаңашылдықпен дамуын талап етуде. Болон процесіне қосылу Қазақстанның

жоғары   мектебінің   дамуының   негізгі   бағыттары   мен   артықшылығын

анықтады. Әлемдік білім кеңістігіне ену ұлттың зияткерлік потенциалы мен

бәсеке   қабілеттілігі   қарқынды   түрде   өсуіне   себепкер   болады.   Елеміздің

бәсекелестікке қабілетті елдер қатарына қосылу шарттарының бірі білім беру

жүйесін әлемдік деңгейге көтеру, болашақ мамандарды ЖОО қабырғасынан

бастап құзыретті, білімді, өзгеріп жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайға

икемді болуға баулу.

Осыған байланысты зерттеу тақырыбы өзекті болып табылады.

Магистерлік   жұмыстың   мақсат-міндеттері.   Жұмысты   орындаудың

негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының жоғары білім беру жүйесіне

білім   алушының   жаңа   құзыреттілік   моделін   енгізу   жолдарын   анықтау,

элективтік курстарын енгізу арқылы құзыреттілік моделін ұсыну.

Анықталған   мақсатқа   келесі   зерттеу   міндеттерін   орындау   арқылы

жетуге болады:

- Болон процесінің негізгі ережелеріне сипаттама беру;

-Болон процесінің маңыздылығын дәлелдеу;

-Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысын

анықтау;

- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдерін анықтау;

-құзыреттіліктер топтастырмасын анықтау;

-құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын анықтау.

-зерттеу проблема бойынша тәжірибешілік ұсыныстар шығарып, беру.

Зерттеу   пәні.    Болон   процесіне   кіру   саясатын   жүзеге   асыру

концепциялары, модельдері және механизмдері.

Зерттеу   нысаны  –  Қазастан   Республикасының   жоғары   білім   беру

жүйесі.

Шығарылған   нәтижелер,   ғылыми   жаңашылығы   және   практикалықмаңыздылығы. 

Зерттеудің   ғылыми   жаңашылығы.  Зерттеуде   жинақталған   аймақтық

жоғары   білім   беру   жүйесін   зерттеу   әдіс-тәсілдері   дамытылады,   еліміздің

жоғары   білім   беру   жүйесіне   Болон   процесін   енгізуде   бітірушінің   жаңа

құзыреттілік моделін қалыптастырудың  рөлі анықталады.  .

Жүргізілген зерттеудің жаңашылығын анықтайтын нақты нәтижелілігі

келесілер арқылы көрсетіледі:

Зерттеу нәтижелерінің келесі ғылыми жаңашылығы бар:

-   жүйелілік   тәсіл   әдіснемасы   негізінде   «құзыреттілік   модель»

категориясы туралы ұғым дамытылған, «тұлғаға бағытталған оқыту процесі»

ұғымының мән-мағынасы, оның маңыздылығы анықталған;

- Болон процесінің маңыздылығын дәлелденген;

81


-Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысы

анықталған;

- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдері анықталған;

-құзыреттіліктер топтастырмасы анықталған;

-құзыреттілікті қалыптастыру жолдары анықталған.

-зерттеу   проблема   бойынша   тәжірибешілік   ұсыныстар   шығарып,

берілген.

Зерттеудің   практикалық   маңыздылығы.   Зерттеуде   қарастырылған

проблема бойынша ақпарат бір жүйеге келтірілген, жинақталған ақпаратты

және   шығарылған   нәтижелерді   жоғары   оқу   орын   тәжірибесінде   қолдануға

болады. 

Зерттеудің   теориялық   және   әдіснамалық   негізін   құрайтындар.   Болон

процесін   жоғары   білім   беру   жүйесіне     енгізу   прооблемалары   бойынша

отандық және шетелдік зерттеушілердің ғылыми және әдістемелік еңбектері.

Зерттеуде келесі жалпы ғылыми әдіс-тәсілдері қолданылған: жүйелілік,

диалектикалық,   тарихи-логикалық,   құрылымдық-функциональдық   талдау.

Оларды қолдану арқылы жоғары білі беру процесі тұтас, күрделі, дамитын

жүйе ретінде анықталады.

Диссертациялық зерттеудің ақпарттық базасы. Қазақстан Республикасы

білім   және   ғылыми   министрлігінің   мәліметтері,   Болон   үдерісіне   кіру

саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру бойынша материалдары. 

Жұмыстың   көлемі   және   құрамы.  Жұмыс   кіріспеден,   екі   тараудан,

қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Жұмыс --- бетте

жазылған.

Түйін   сөздер   тізімі:   Болон   процесі,   жоғары   білім   беру   жүйесі,

құзыреттілік   моделі,   тұлғаны   дамытуға   бағыттылу,   білім   беру   жүйесін

реформалау,   элективтік   пәндер   какталогы,   таңдау   компоненті,   элективтік

курс.


Жарияланымдар туралы мәлімет: 

1. Кильдибекова Б.Е.. тестілеу модульдік оқытудың құрамдас бөлшегі.

Вестник ИнЕУ. №2, — Павлодар, 2004.

2. Кильдибекова   Б.Е.,   Касимова   К.К.   К   вопросу   о   внедрении

компетентностного подхода в процесс обучения//VІІ педагогические чтения:

материалы конференции. — Павлодар, 2014.

3. B.Е.   Kildibekova,  А.К.   Satinskaya.  On   the   issue   of   implementing   the

competence approach in teaching process  // Вестник ИнЕУ. №2,  —  Павлодар,

2014.

82


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев   Н.Ә.   Қазақстан   экономикалық,   әлеуметтік   және   саяси

жедел   жаңару   жолында.   Қазақстан   Республикасының   Президенті

Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жодауы.-Астана: Елорда, 2014.-48 б.

2. http://kazgazeta.kz/?p=2934 «Қазақ газеттері».

3. http://alashainasy.kz/interested/20078/   «Республикалық   қоғамдық-

саяси  күнделікті газет».

4. http://nkaoko.kz/kz/bolon_process/   «Білім   беру   сапасын

қамсыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігi (БСҚА)»

5. http://alashainasy.kz/society/3706/   «Республикалық   қоғамдық-саяси

күнделікті  газет».

6. Қазақстан   Республикасының   «Білім   туралы»   Заңы.(№319

27.07.2007)

7. Сайт   Министерства   образования   и  науки     Республики   Казахстан.

Раздел «Болонский процесс».

8. Болонский   процесс:   концептуально-методологические   проблемы

качества образования / под ред. В.И.Байденко. – Астана, 2010.

9. Основные тенденции развития высшего образования:глобальные и

болонские измерения/под ред.Б.И.Байденко.-Астана: НКАОКО, 2010.-352 с.

10. Болонский   процесс:   европейские   и   национальные   структуры

квалификаций (Книга приложение 2) / Под науч. ред. В.И. Байденко. - Астана,

2010. 


11. Кусаинов А.А., Омербаев С.М. Кредитная  технология.  – Алматы,

2010.


12. Каланова Ш.Ш. Менеджмент образования. – Астана, 2010.

13. Академическая   мобильность:   организационные   аспекты   и

механизмы   реализации:   научно-практическое   и   методическое   пособие   для

вузов/   редкол.  Ф.Н.Жакыпова,  Г.И.Кобенова,   Г.М.Смагулова.-Астана,  2011.-

139 с.

14. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің сайты.«Болон үдерісі» бөлімі.

15. Болонский   процесс:практика   внедрения   в   вузах   Республики

Казахстан/под   ред.Т.А.Амреевой;   сост.Г.Н.Паршина,   И.У.Аушева,

Г.К.Каленов.- Астана, 2011.-161 с.

16. Документы международного права по вопросам образования / Сост.

Ю.А. Кудрявцев, Г.А. Лукичев и др. / Под ред. Г.А. Лукичева и В.М. Сырых.

Законодательство об образовании. Т. 1. М.: Готика, 2003.  - 500 с.

17. Конституции государств участников СНГ. - М.: НОРМА - ИНФРА

М., 1999. - 736 с.

18. Кусаинов А.А., Омербаев С.М. Кредитная  технология.  – Алматы,

2010.

19. Питюков   В.Ю.   Основы   педагогической   технологии.   Учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2007.

83


20. Высшее образование в Европе. Т. ХХХ.№1. 2005. (Русское издание

подготовлено   издательско-   книготорговым   домом   «Логос»:

www.logosbook.ru

).

21. Сластенин   В.А.   Педагогика:   Учеб.   пособие   для   студ.   высш.   пед.учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Академия,

2009.


22. Джуринский   А.Н.   История   образования   и   педагогической   мысли:

Учеб.   пособ.   для   студентов   педвузов   /   А.Н.   Джуринский.   –   М.:   Гуманит.

изд.центр ВЛАДОС, 2008.

23. Мижериков   В.А.   Введение   в   педагогическую   деятельность   /В.А.

Мижериков, Т. А. Юзефавичус.– М.: Роспедагентство, 2009.

24. Абрамова,   Г.С.   Введение   в   практическую   психологию   /   Г.С.

Абрамова. -М.: Междунар. пед. академия, 1994. 237 с. - ISBN 5-87977-012-01.

25. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности /

К.А. Абульханова-Славская. М.: Наука, 1980.-337с. 

26.   Абульханова-Славская,   К.А.   Личностные   механизмы   регуляции

деятельности   /   К.А.   Абульханова-Славская   //   Проблемы   психологии

личности. — М.: Наука, 1982. С. 92-99.

27. Гонеев   А.Д.   Основы   коррекционной   педагогики   /   Под   ред.   В.А.

Сластенина. – М.: Академия, 2007.

28. Абульханова-Славская,   К.А.   Категория   деятельности   в   советской

психологии / К.А. Абульханова-Славская // Психологический журнал. 1980. -

Т. 1, № 4. - С. 18-21. - ISSN 0205-9592.

29. Абульханова-Славская, К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-

Славская. -М.: Мысль, 1991.-296 с. ISBN 5-244-00380-1.

30. Краевский   В.В.   Методология   педагогики:   новый   этап:   Учеб.

пособие   для   студентов   высш.   учеб.   заведений   /   В.В.   Краевский,   Е.В.

Бережнова. – М.: Академия, 2009.

31. Абенова,   Ш.Н.   Подготовка   студентов   педвузов   к   руководству

формированием детского коллектива: дис. . канд. пед. наук / Ш.Н. Абенова. —

М:, 2006'. 155 с.

32. Селевко   Г.К.   Современные   образовательные   технологии   /   Г.К.

Селевко. – М., 2007.

33. Авдеев, В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций / В.В.

Авдеев. М.: Феникс, 1992. - 270 с. - ISBN 5-87614-004-Х.

34. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /

Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2009.

35. Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: Практикум:

Учеб.-метод. пос./ А.А. Орлов, А.С. Агафонова. Под ред. А.А. Орлова. - М.:

Академия, 2007.

36. Педагогический   энциклопедический   словарь   /   Гл.   ред.   Б.М.   Бим-

Бад. – М., 2007.

37. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студентов пед. вузов

/ А.В. Мудрик / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2007. 

84


38. История педагогики  и образования.   От зарождения воспитания  в

первобытном обществе до конца ХХ в.: / Под ред. акад. РАО А.И.Пискунова. -

М.: ТЦ «Сфера», 2008.

39. Роботова А.С. Введение в педагогическую деятельность/ Роботова

А.С., Леонтьева Т.В., Шапошникова И.Г. и др. – М.: Академия, 2009. – 208 с.

40. Педагогические   технологии:   Учебное   пособие   для   студентов

педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ

«МарТ»; Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2008.

41. Сорокопуд Ю.В. педагогика высшей школы: учебное пособие. –Р-н-

Д.: Феникс, 2011.-542 с.

85


                         Қолжазба құқығында

Кильдибекова Бибигуль Еркеновна

Жоғары оқу жүйесіне Болон үдерісінің негізгі ережелерін енгізу барысы

6М010300 «Педагогика және психология»

«Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі

академиялық дәрежені іздену үшін дайындалған

реферат


Қазақстан Республикасы

Павлодар, 2015Жұмыс  Инновациялық Еуразия университетінде орындалды

Ғылыми жетекші:

педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент Сатынская А.К.

МАК хатшысы 

                       

Э.Ю.Сарсембаева 


Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазіргі заманғы саяси-экономикалық

даму   жолы   білім   саласының   жаңашылдықпен   дамуын   талап   етуде.   Болон

процесіне   қосылу   Қазақстанның   жоғары   мектебінің   дамуының   негізгі

бағыттары мен артықшылығын анықтады. Әлемдік білім кеңістігіне ену ұлттың

зияткерлік потенциалы мен бәсеке қабілеттілігі қарқынды түрде өсуіне себепкер

болады.   Елеміздің   бәсекелестікке   қабілетті   елдер   қатарына   қосылу

шарттарының   бірі   білім   беру   жүйесін   әлемдік   деңгейге   көтеру,   болашақ

мамандарды   ЖОО   қабырғасынан   бастап   құзыретті,   білімді,   өзгеріп   жатқан

әлеуметтік-экономикалық жағдайға икемді болуға баулу.

Осыған байланысты зерттеу тақырыбы өзекті болып табылады.Магистерлік   жұмыстың   мақсат-міндеттері.  Жұмысты   орындаудың

негізгі   мақсаты   –   Қазақстан   Республикасының   жоғары   білім   беру   жүйесіне

білім   алушының   жаңа   құзыреттілік   моделін   енгізу   жолдарын   анықтау,

элективтік курстарын енгізу арқылы құзыреттілік моделін ұсыну.

Анықталған мақсатқа келесі зерттеу міндеттерін орындау арқылы жетуге

болады:


- Болон процесінің негізгі ережелеріне сипаттама беру;

-Болон процесінің маңыздылығын дәлелдеу;

-Қазақстан жоғары білім беру жүйесінің Болон процесіне ену барысын

анықтау;


- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдерін анықтау;

-құзыреттіліктер топтастырмасын анықтау;

-құзыреттілікті қалыптастыру жолдарын анықтау.

-зерттеу проблема бойынша тәжірибешілік ұсыныстар шығарып, беру.Зерттеу   пәні.    Болон   процесіне   кіру   саясатын   жүзеге   асыру

концепциялары, модельдері және механизмдері.Зерттеу нысаны – Қазастан Республикасының жоғары білім беру жүйесі.

Шығарылған   нәтижелер,   ғылыми  жаңашылығы   және   практикалық

маңыздылығы. 

Зерттеудің   ғылыми   жаңашылығы.  Зерттеуде   жинақталған   аймақтық

жоғары   білім   беру   жүйесін   зерттеу   әдіс-тәсілдері   дамытылады,   еліміздің

жоғары   білім   беру   жүйесіне   Болон   процесін   енгізуде   бітірушінің   жаңа

құзыреттілік моделін қалыптастырудың  рөлі анықталады.  .

Жүргізілген   зерттеудің   жаңашылығын   анықтайтын   нақты   нәтижелілігі

келесілер арқылы көрсетіледі:

Зерттеу нәтижелерінің келесі ғылыми жаңашылығы бар:

- жүйелілік тәсіл әдіснемасы негізінде «құзыреттілік модель» категориясы

туралы   ұғым   дамытылған,   «тұлғаға   бағытталған   оқыту   процесі»   ұғымының

мән-мағынасы, оның маңыздылығы анықталған;

- Болон процесінің маңыздылығын дәлелденген;

-Қазақстан   жоғары   білім   беру   жүйесінің   Болон   процесіне   ену   барысы

анықталған;

- Болон процесін енгізудің негізгі кезеңдері анықталған;

-құзыреттіліктер топтастырмасы анықталған;

-құзыреттілікті қалыптастыру жолдары анықталған.-зерттеу проблема бойынша тәжірибешілік ұсыныстар шығарып, берілген.

Зерттеудің   практикалық   маңыздылығы.  Зерттеуде   қарастырылған

проблема   бойынша   ақпарат   бір   жүйеге   келтірілген,   жинақталған   ақпаратты

және   шығарылған   нәтижелерді   жоғары   оқу   орын   тәжірибесінде   қолдануға

болады. 


Зерттеудің   теориялық   және   әдіснамалық   негізін   құрайтындар.  Болон

процесін жоғары білім беру жүйесіне  енгізу прооблемалары бойынша отандық

және шетелдік зерттеушілердің ғылыми және әдістемелік еңбектері.

Зерттеуде   келесі   жалпы   ғылыми   әдіс-тәсілдері   қолданылған:   жүйелілік,

диалектикалық,   тарихи-логикалық,   құрылымдық-функциональдық   талдау.

Оларды қолдану арқылы жоғары білі беру процесі тұтас, күрделі, дамитын жүйе

ретінде анықталады.

Диссертациялық зерттеудің ақпарттық базасы. Қазақстан Республикасы

білім және ғылыми министрлігінің мәліметтері, Болон үдерісіне кіру саясатын

қалыптастыру және жүзеге асыру бойынша материалдары. 

Жұмыстың   көлемі   және   құрамы.  Жұмыс   кіріспеден,   екі   тараудан,

қорытындыдан,   пайдаланған   әдебиеттер   тізімінен   тұрады.   Жұмыс   85   бетте

жазылған.

Түйін сөздер тізімі: Болон процесі, жоғары білім беру жүйесі, құзыреттілік

моделі,   тұлғаны   дамытуға   бағыттылу,   білім   беру   жүйесін   реформалау,

элективтік пәндер какталогы, таңдау компоненті, элективтік курс.

Жарияланымдар туралы мәлімет: 

1. Кильдибекова   Б.Е..   тестілеу   модульдік   оқытудың   құрамдас   бөлшегі.

Вестник ИнЕУ. №2, — Павлодар, 2004.

2. Кильдибекова   Б.Е.,   Касимова   К.К.   К   вопросу   о   внедрении

компетентностного   подхода   в   процесс   обучения//VІІ   педагогические   чтения:

материалы конференции. — Павлодар, 2014.

3. B.Е.   Kildibekova,  А.К.   Satinskaya.  On   the   issue   of   implementing   the

competence approach in teaching process // Вестник ИнЕУ. №2, — Павлодар, 2014.Актуальность   темы   исследования.

 Реформирование   системы

образования   Республики   Казахстан   организует   процесс   обучения   согласно

требованиям, предъявляемым   мировым образователым пространством.   Наше

государство   ставит   целью   подготовку   специалистов,   умеющих   мобильно

ориентироваться в изменяющихся условиях глобализации.  Высшая школа как

социальный институт воспитания и формирования личности специалиста берет

на   себя   ответственность   за   будущее   государства.  Вхождение   в   состав   стран

участниц Болонского процесса на сегодняшний день стало реальностью нашей

высшей школы. в связи с этим тема диссертационного исследования является

актуальной,   так   как   расскрывает   процесс   внедрения   этой   системы   в

региональном вузе. 

Цели и задачи исследования.  Основная цель проведения исследования –

определение   путей   внедрения   требований   Болонской   системы   за   счет

построения компетентностной модели выпускника высшей школы на примере

регионального   вуза,   предложение   модели   формирования   компетенций   путем

внедрения интегрированного элективного курса.

Для   достижения   поставленной   цели   необходимо   решение   следующихзадач:

- охарактеризовать основные положения Болонского процесса;

-подтвердить   тезис   о   необходимости   внедрения   положений   Болонского

процесса;

-определить   основные   направления   внедрения   в   систему   высшего

образования РК положений Болонского процесса;

- выявить этапы внедрения положений Болонского процесса в РК;

-определить класификацию необходимых компетенций;

-определить пути формирования компетенций.

-разработать предложения по исследуемой проблеме.Предмет   исследования.  Концепции,   модели   и   механизмы   внедрения

положений Болонского процесса в систему высшей школы РК.Объект   исследования  –   система   высшего   образования   Республики

Казахстан, региональный вуз.Научная   новизна   исследования. 

В   результате   проведенного

исследования  определена     класификация   компетенций   необходимых   для

подготовки   специалиста,   определены   пути   формирования   компетенций,   в

качестве   путей   формирования   компетенций   предложена   разработка

интегрированного элективного курса. 

Достоверность   полученных   результатов   подтверждена   разработкой

определенного курса элективной дисциплины, внедренной в учебный процесс

Инновационного   Евразийского   университета,   определяется   методологической

основой   исследования,   степенью   исследования   проблемы,   соответствия

исследования   научному   понятийному   аппарату;   подтверждается   внедрением

результатов   исследования   в   практику   педагогической   работы,   применением

комплекса   методов  и  приемов  научного исследовани,  проверкой  на  практике

основных   положений   и   гипотез   исследования,   эффективностью   применения

предложенных методов работы


Практическая значимость исследования. Информация полученная в ходе

исследования, результаты исследования можно применять при при подготовке

кадров для высшей школы, на курсах повышения квалификации педагогических

кадров. 


Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретические

и   методологические   труды   отечественных   и   зарубежных   исследователей,

занимающихся   проблемами   внедрения   основных   положений   Болонского

процесса   в   систему   высшего   образования.  Также   в   научных   разработках   за

основу   взяты   достижения   ученых   педагогов,   психологов,   ведущие   идеи

теоретиков и методистов, занимающихся вопросами обучения и воспитания.Методы исследования. В работе использованые такие методы, как анализ,

сопоставление,   характеристика,   экспертиза,   систематизация,   проверка   на

практике, контроль, подведение итогов, выведение заключений. 

Информационная   база   исследования.  Информация   министерства

образования и науки Республики Казахстан по внедрению осовных положений

Болонского процесса в систему высшего образования РК, учебно-методичесая

документация Инновационного Евразийского университета. Структура   диссертации:  работа   состоит   из   введения,   двух   глав,

заключения и списка использованной литературы.Список   ключевых   слов:  Болонский   процесс,   система   высшего

образования, компетентностная модель, личностно-ориентированное обучение,

реформа системы образования, каталог элективных дисциплин, компонент по

выбору, элективный курс.Сведения о публикациях:

4. Кильдибекова   Б.Е..   Тестілеу   модульдік   оқытудың   құрамдас   бөлшегі.

Вестник ИнЕУ. №2, — Павлодар, 2004.

5. Кильдибекова   Б.Е.,   Касимова   К.К.   К   вопросу   о   внедрении

компетентностного   подхода   в   процесс   обучения//VІІ   педагогические   чтения:

материалы конференции. — Павлодар, 2014.

6. B.Е.   Kildibekova,  А.К.   Satinskaya.  On   the   issue   of   implementing   the

competence approach in teaching process // Вестник ИнЕУ. №2, — Павлодар, 2014.The  theme  of the thesis is “The  introduction of the  basic concepts of the

Bologna process into the system of higher education”.The   purpose   of   the   thesis  is   to   define   the   ways   of   solving   problems   of

introduction   of   the   Bologna   process   into   the   system   of   higher   education   of

Kazakhstan by means of creating the competence model of a graduate.

The tasks of the thesis are the following:

- to define the basic trends of work of the Innovative university of Eurasia

(InEU) on the introduction into the Bologna process;

- to   design   a  course   of   an  elective   discipline   included   into  the   catalog   of

elective disciplines for the students majoring in 5B011700 The Kazakh Language and

Literature.
1   2   3   4   5   6   7


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал