fulltext/transactions
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
  Знаменательных и памятных дат республики казахстан
  Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
  Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
  Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
  Тәңірберген Қалилаханов
  Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
  Сауытбек Абдрахманов ; б 83(5К) А14 ліөН
  Ж. Елмуратов саяси ілімдер тарихы
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  Ө. Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
  Журсы бэтенулы Бегендк Эл1пбайулы
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
  Ж арм аки н о лж абай Қ айкенұлы п авлодар 2005 о о ? / г с 3 О.Қ. Жармакин / / Ь п ав л о л ар
  СҮлтанмахмүт шығармалары орыс тіліне қалай
  I f, pvr Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі
  Д. Жамбылов ч й б~ £. о 9 э-нг. Д. Жамбылов
  Пікір ж азғандар: биология гылымдарының докторы, профессор Н. Ш. Шоқанов
  Казакстан республикасынын мэдениет жэне акпарат министрл1Г1
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
  М в & Қазақстан Республикасының Білім және гылым министрлігі
  -
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
  №3 (30) Наурыз 2009
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
  Республикасы білім және ғылым министрлігі
  І88Ы 1 8 1 1 1 8 2 3 пму хабаршысы
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Республикасы
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
  Қ азақстан Республикасьш ы н білім ж әне гы лы м м инистрли і
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
  4959 ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
  Зубаиров, А. Т. ТілеуқҮлов суғару ( о к у л ы к ) «Дайк-Пресс» баспасы Алматы 2010
  ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен V щ т
  Р. А. Дарменова тігін бүиымдарының
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
  Биотехнология
  Практикум Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру і
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
  Ж й Ж. Б. ҚОянбаев
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
  Коммуникация теориясы мен практикасы
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
  Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігі
  Н. Б. Ахмадуллина (Жаппы генетика және цитология институты)
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
  I п т I к X. Қожабаева
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
  Казахский язы к
  А Ғ ы л ш ы н тіл І тілдік емес маманды қтары ны ң студенттеріне арналган ағы лш ы нш а орысша қазақш а • педагогикалық терминдер сөздіп Павлодар
  Монография Павлодар Кереку 2015 Әож 37. 02 а кбж 7 2 0
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Практический курс казахского языка
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Этнопедагогикасы
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҮУ. п.ғ. к, доцент
  Физиодогиялық негіздері
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
  Агрономия негіздері 6 2 Л
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
  Психологиясы
  Технологиями
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
  Монография Павлодар Кереку б п л щ әож 37. 013. 77 Кбж 74. 58 А56
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
  Бизнес этикасы
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
  Научная иілкотекімиуі с
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная сеРИя
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Рз&ии смэдмком
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Я & 2 а а б Қазақ тіл білімшің антологиясы X. Досиү\ачслүлы Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы (таңдамалы) Павлодар 2010 I
  Н республикасының білім және ғылым министрлігі
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
  А. А. Теміржанова кой ш аруаш ылығЫ, ҚОЙ
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
  А. С. Никифоров техника ғылымдарының докторы
directory fulltext transactions  
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет