fulltext/buuk
  Монография өиделіп, толықтырылган бесінші басылымы
fulltext/transactions
  Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
  К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
  Знаменательных и памятных дат республики казахстан
  Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
  Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
fulltext/buuk
  Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіы
  {С Қырыкбай Мніанұлы Алдабергенов Ерлаи Мұхтарұлы Арын
fulltext/transactions
  Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
  Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
fulltext/buuk
  Монография «Тұран-Астана»
fulltext/transactions
  Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасод
  Тәңірберген Қалилаханов
fulltext/bibl
  Ж у р ш І і ш 1 п а т ч І к І іш«г1 о д м д о с е с я д о І і и в д и І ю и я д д и г І і ж у р ш г ш л №2008 m L «к І т а п т ы с ү ю ш І л е р д І ң б ә с е к е с і» Кітапхапалық сабақ
fulltext/buuk
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі а. Р. Ерментаева
fulltext/bibl
  Ел е щ е сурапыл соғыстың ардагерлері, м н маппанның куәгерлері. ерен ерліктің
fulltext/transactions
  Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы
fulltext/buuk
  Б 63(5К) ■f 94 Jew шттшш f t i f f щ
fulltext/transactions
  М. ҚАлтайұлының мысал өЛЕҢдері
  Сауытбек Абдрахманов ; б 83(5К) А14 ліөН
  Ж. Елмуратов саяси ілімдер тарихы
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
fulltext/buuk
  КітлихлиАсъі Жүсіпбек Аймауытов
  Бағдарламасы бойынша шығарылды
  Д. филология ғьш ы мдары ны ң кандидаты
fulltext/transactions
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
  Ө. Айтбайұлы тілғ¥мырлар іп кітап павлодар 2010
  М и н и стр л ігі С. Т о р ай ғы р о в аты н д ағы п ав л о д ар м ем л е к е ттік у н и в ер си теті т ор айғыровт ану дәрістер жинағы Павлодар 2006
  Журсы бэтенулы Бегендк Эл1пбайулы
  С. Т. Каргин педагогика ғылымдарының докторы, профессор
fulltext/buuk
  Казакстан республикасыньщ б1Л1м жэне рылым министршг1
fulltext/transactions
  Ж арм аки н о лж абай Қ айкенұлы п авлодар 2005 о о ? / г с 3 О.Қ. Жармакин / / Ь п ав л о л ар
  СҮлтанмахмүт шығармалары орыс тіліне қалай
fulltext/buuk
  Kit ап хан асы ғарифолла Есім
fulltext/transactions
  I f, pvr Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігі
fulltext/buuk
  Білім және ғылым министрлігі а.Қ. Ахметов
fulltext/transactions
  Д. Жамбылов ч й б~ £. о 9 э-нг. Д. Жамбылов
  Пікір ж азғандар: биология гылымдарының докторы, профессор Н. Ш. Шоқанов
  Казакстан республикасынын мэдениет жэне акпарат министрл1Г1
  Б 83(5К) А44 Қьфықбай Аллаберген
fulltext/buuk
  Әдістемесі тұрдалиева Г. Ж. Тұрдалиева бастауыш
  Бағдарламасы бойынша басылып іпықгы Ахметжан Т. Жан әлемі: Сүхбатгар Алматы: Сөздік-слош 240 бет
fulltext/transactions
  Р. М. Муталиева Қазіргі қазақ Әдебиеті
fulltext/buuk
  Шэмишябану Сэтбаева с э у л е л
fulltext/transactions
  М в & Қазақстан Республикасының Білім және гылым министрлігі
  -
fulltext/buuk
  С в м б л е в атындаты гылыми
fulltext/transactions
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
fulltext/buuk
  С. бейсемб&ев атычд/Пу пдомтод
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
  Жизнь замечательных людей
tb/fulltext/temat
  Ж. Қазақстан. Тәуелсіздік. Назарбаев Серік Қирабаев
fulltext/transactions
  №3 (30) Наурыз 2009
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
fulltext/buuk
  «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдардамасыиың
tb/fulltext/temat
  Ж. «Жұрттың көпшілігі Керей хан мен Жәнібек ханның жанына кетіп қалды»
fulltext/buuk
  Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп
  Талғат СҮлтангереев әдептілік әдемілік
tb/fulltext/temat
  Ж. Ұлылық ұлағаты (Шыңғыс аға айтқан сыр) Болат бодаубай
fulltext/transactions
  Республикасы білім және ғылым министрлігі
tb/fulltext/temat
  Ыбырай алтынсарин
fulltext/transactions
  І88Ы 1 8 1 1 1 8 2 3 пму хабаршысы
tb/fulltext/temat
  Бағасы келісім бойынша №73(19,281) Сейсенбі, 6 мамыр, 2003 жыл
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
tb/fulltext/temat
  Ж. Төле би – қазақтың данагөй абызы
  Ж. Әлекең әлемінің ақиқаты
fulltext/buuk
  Кднжығалы шежіресі
  Қ 1 7 Қазақстан ресгп>’Б. Пикасының білім және еылым ш ш истрш гі с. Торайеыров аіъіндаеы павлодар мемлекеттпс унивғ. Рситеті № казак, тіаі
fulltext/bibl
  І ішиіШмішінпрш ітшріРіиішштш
fulltext/buuk
  Бизнес этикасы
  К*і м к см н Респуаммиісы в ііім а імс ь ы іым Мнниі
fulltext/transactions
  Республикасы
tb/fulltext/temat
  Ж. Қажылықтың қасиетін білуді меңзеді Әбдіманап бектұРҒанов
fulltext/transactions
  Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
  Қ азақстан Республикасьш ы н білім ж әне гы лы м м инистрли і
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
  4959 ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
fulltext/buuk
  Жоғары оқу орындарының Қауымдастығы
  Оқулық. 2-басылым. Астана: ф олиант, 2013
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
fulltext/transactions
  Зубаиров, А. Т. ТілеуқҮлов суғару ( о к у л ы к ) «Дайк-Пресс» баспасы Алматы 2010
  ОҚулық Қазақстан Республикасы Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен V щ т
fulltext/buuk
  Елтай шаханов
fulltext/transactions
  Р. А. Дарменова тігін бүиымдарының
fulltext/buuk
  Буынаяңтылар былкылдаңденеліле
fulltext/transactions
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
fulltext/buuk
  Т. К. Қойбағарова, Р. А. Ельтинова Информативны
  Практический курс казахско го язы ка для экономических специальностей
tb/fulltext/UMKDP/RMPI
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қарағанды мемлекеттік техникалық
fulltext/transactions
  Биотехнология
  Практикум Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі техникалық және кәсіптік білім беру і
tb/fulltext/UMKDP/PiX/
  Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
fulltext/transactions
  Аллаберген тарих және баспасөЗ Қазақ мерзімді баспасозінде тарихтың «Ақтаңдақ» мәселелерінің жазылуы бірінші кітап павлодар Кереку 2009
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
  Ж й Ж. Б. ҚОянбаев
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
tb/fulltext/RMEB
  Жалпы педагогика
fulltext/transactions
  Коммуникация теориясы мен практикасы
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  Оқытушы пəнінің оқу-əдістемелік кешенін əзірлеген: т.ғ. к доцент Шерембаева Р. Т., т.ғ. к доцент Омарова. Н. К
tb/fulltext/UMKDP/VTiPO
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
tb/fulltext/UMKDP/VM
  -
  -
fulltext/transactions
  Л I м а. Ақтанова алалар әдебиеті (Қазақ балалар драматургиясы мәселелері) Оқу қуралы ifb u a h t p j f б а с п а с ы астана-2011
fulltext/buuk
  ОҚулық Қазақстан Республикасының Білім және әылым министрлігі оқулық ретінде бекіткен Алматы, 2011
tb/fulltext/UMKDP/SHiPS
  Жер асты кешендері құрылысының технологиясы
fulltext/buuk
  И. В. Батяшова П44 Баскетболдагы дайындық жатгыгулары
tb/fulltext/UMKDP/PT
  А. Н. Данияров атындағы өнеркәсіптік көлік кафедрасы
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігі
tb/fulltext/UMKDP/MDiG
  Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
fulltext/buuk
  Білім және ғылым министрлігі
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Аға оқытушысы Шулгаубаева Г. С. және аға оқытушысы Савченко Н. К
tb/fulltext/UMKDP/INFORMATIKA
  Аға оқытушылар: Улжибаева Ғ. Ш., Кудышева Г. О., доцент, п.ғ. к
fulltext/buuk
  Оқулық Алматы, 2014 Әож 577 (075. 8) Кбж 28. 072я73 к 98
fulltext/transactions
  Н. Б. Ахмадуллина (Жаппы генетика және цитология институты)
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Практическим курс казахского языка для строительны Х специальностей
  I п т I к X. Қожабаева
  А. Ж. Асамбаев техника ғылымының кандидаты, доцент
tb/fulltext/RMEB
  Г. Е. Самашова, С. М. Ударцева
fulltext/transactions
  Қазақстан республикасы білім және ғылым министрл іп
tb/fulltext/UMKDP/MDiG
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/buuk
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
  Білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Казахский язы к
tb/fulltext/UMKDP/MDiG
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  А Ғ ы л ш ы н тіл І тілдік емес маманды қтары ны ң студенттеріне арналган ағы лш ы нш а орысша қазақш а • педагогикалық терминдер сөздіп Павлодар
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Физика кафедрасының доценті физ-мат.ғылымының канд. Маженов Н. А
fulltext/buuk
  Іллаев, Ғ. У. Уәлиев, Н. Д. Абдуллина ж л т л т л fee
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
tb/fulltext/UMKDP/TiOSP
  С. Р. Сихимбаев ҚМ мен бт кафедрасының оқытушысы
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  Химия ғылымдарының докторы, профессор Ибраев М. К
tb/fulltext/UMKDP/Energetika
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
tb/fulltext/UMKDP/VM
  -
tb/fulltext/UMKDP/SGD
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
tb/fulltext/UMKDP/Energetika
  Т.ғ. к., доцент Г. Г. Таткеева ассистент О. К
fulltext/transactions
  Монография Павлодар Кереку 2015 Әож 37. 02 а кбж 7 2 0
fulltext/buuk
  Мемлекеттік тілде оқымайтын
fulltext/transactions
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
fulltext/buuk
  Респубдикасының білім және ғылым министрлігі
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Практический курс казахского языка
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
tb/fulltext/RMEB
  БАҒдарламасы ( syllabus) Наноқұрылымдық материалдарды алу пәні бойынша
fulltext/transactions
  Этнопедагогикасы
tb/fulltext/UMKDP/IS
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
  Программалау технологиясы пәні бойынша (пәннің атауы және коды) 5B070300
fulltext/transactions
  Л. Н. Гумилев атындағы ЕҮУ. п.ғ. к, доцент
fulltext/buuk
  М. С. Б әйт енов; биология ғылымдарының кандидаты, профессор С
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Бекітемін Ғылыми кеңес төрағасы, ректор, ҚР ҰҒА академигі
fulltext/transactions
  Физиодогиялық негіздері
tb/fulltext/UMKDP/SHiPS
  М. К., доцент Романов В. И., аға оқытушы Шонтаев Д. С
tb/fulltext/UMKDP/MMiM
  Т.ғ. к. ҚӨмт және км кафедрасының доценті Күзембаев С. Б
files/conferences/niknik-90/fulltext/38372/46942
  Метода решения трехмерных уравнений навье стокса при моделировании турбулентных течений
tb/fulltext/UMKDP/APP
  Оқытушысы Эм Г. А. және оқытушы Смағұлова Қ
fulltext/transactions
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
tb/fulltext/UMKDP/SGD
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
tb/fulltext/UMKDP/Energetika
  Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
fulltext/buuk
  Баданбекқызы Зәуре Ші 5 8 І х а и ? л Б 44 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі зәуре Баданбекқызы
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Агрономия негіздері 6 2 Л
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  ОҚытушы пəнінің ОҚУ-Əдістемелік кешені
tb/fulltext/UMKDP/Energetika
  Т.ғ. к энергетика кафедрасының меңгерушісі Г. Г. Таткеева ассистент Е. Г. Новикова ассистент Е. М
fulltext/transactions
  Ү. Субханбердина, С. Дәуітов
tb/fulltext/temat
  Ж. Жаужүрек Мұхтар ҚҰл-мұхаммед
tb/fulltext/UMKDP/MMiM
  ОҚытушы пәнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Психологиясы
fulltext/buuk
  Оқулық Алматы, 2013 Әож 577 (075. 8) К к ж 78. 077 Я7ч к 98
tb/fulltext/UMKDP/PS
  Аға оқытушы Алимбаев С. Т., оқытушы Жаркимбекова А. Т
fulltext/buuk
  Сыц Сендер к осталайи ык, сықдсф
fulltext/transactions
  Технологиями
tb/fulltext/UMKDP/MMiM
  Кафедра меңгерушісі Шарая О. А. 2006 ж
fulltext/buuk
  Оқулық Алматы, 2012 ӘӨЖ 338. 48 (075. 8) Кбж 65. 433 ат ф£ 4 у 5 с 89
fulltext/transactions
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
tb/fulltext/temat
  X X гасыр басыпдагы цазац зиялыларыныңАбай мурасыиа көз салмаганы жоц. Үлы ақын гиыгармаларынан сусындап
  Ж. Бүтін қазақ тарихы
fulltext/buuk
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
tb/fulltext/temat
  Тұлғалардың ғұмырбаянына деген
  Ж. Жасампаз Ресейдің «Алтын қалам иелері» Қазақстан Көшбасшысы туралы
fulltext/transactions
  Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
tb/fulltext/temat
  Ж. Батырларымызды бағалай білейік
  Өмірбаяны да, өнері де күрделі ойшыл ақын, ұлтымыздың ар-ұжданының қастерлі қорғанын
tb/fulltext/RMEB
  БАҒдарламасы ( syllabus) Геодезиялық құралтану пәні бойынша
fulltext/buuk
  Ова Р. М., Жақсылықова А.Қ., Зотиков В. И
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Қазақстан республикасының білім жəне ғылым
tb/fulltext/UMKDP/VTiPO
  Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
tb/fulltext/UMKDP/PiX
  Кафедра меңгерушісі 200 ж
fulltext/buuk
  Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
fulltext/dist
  S Қолжазба қүқығында Жүсіпова jiaypa Қуандыққызы Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының“Қазақ түбі” үлгілері
fulltext/buuk
  Мақалалар Естеліктер Өлеңдер
fulltext/transactions
  Монография Павлодар Кереку б п л щ әож 37. 013. 77 Кбж 74. 58 А56
  М к И.Ә. Абеуова білім беру саласындағы психологиялық Қызмет: Әдіснама, технология, практика э в е р о алматы 2015 Эверо
fulltext/buuk
  Фатима Бизақова Ф. Бизақова психологиялық ТҮзету-дамыту жұмысы Тараз 2013
fulltext/transactions
  Бизнес этикасы
  Б 83(5К) Қ44 с ейіт Қ асқабасов
fulltext/buuk
  Аныктамасы
  Т. С. Садьщов (бас редакторы)
tb/fulltext/temat
  Ж. Тағылымы мол өмір философиясы Жақсыбай самрат
fulltext/buuk
  Ш. М. Жумадин a, A. M. Рахметова
  О қ у ә д іс т е м е л ік к у р а л жалпы редакциясын баскарғандар
tb/fulltext/temat
  Ж Өмірі – өнегедей, көңілі – телегейдей
fulltext/UMK/200203/8 семестр/Оптические телескопы
  Лекция №1- введение в дисциплину оптические телескопы Основные термины и определения : Космология Древней Эллады
tb/fulltext/temat
  1931 жыпдың 4 қазанынан бастап шығады
  Ж. Заманымыздың заңғар ұлы Еркін КӨбеев,Е. Бөкетов атындағыҚарму ректоры, профессор
fulltext/transactions
  Научная иілкотекімиуі с
fulltext/UMK/ЭБ в 2013 г/29.04.2013.../2012/Учебные пособия
  Н. Т. Ясакова доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Ин
fulltext/transactions
  Гуманитарная  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ гуманитарная сеРИя
tb/fulltext/temat
  Ж. Ғибратты ғұмыр тағылымы
  Ж. Халқымыздың қилы тарихы
  Білмей, із-түзсіз жоғалтқан аға-бауырларын әлі күнге дейін сағына іздейді
  Ұмытылмас күндер Шұбат
  Биыл Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл. Әлбетте, Қазақ хандығының тарихы алты
fulltext/transactions
  Н.Қ. Жуе пов ф о ж, ош ртан,йырда щ ШрІшиІ ж ар т
  Рз&ии смэдмком
tb/fulltext/temat
  Хат (әңгіме) Мағауия сембай
  Ж Жазылмаған әңгіме жазықбай тілес
  1932 жылғы нəубетті анықтайтын үлкен шындықтың кішкентай бір дерегі
  30 қазан 2012 ж. Ақыл мен парасаттың азаматы
  Ж. Елбасы және ел мұраты
  Ж. Ардакты Ардагер Боранбай ЖҰмкеұЛЫ, Шет ауданының Құрметті азаматы, «Құрмет» орденінің иегері
  Сәрсенбі, 29 мамыр 2013
  Ж. Қырық жыл бойы сақталған хат Сәуле Дайырбай келіні шашкина
  1 желтоқсан 2012 жыл Қазақстан қазіргі биігін Назарбаевтың арқасында бағындырды
  Жыл Башқұрттар да Мағжанды мақтан етеді
  Ж. Бибігүл ТӨлегенова
fulltext/transactions
  Филологическая  ÏÌÓ ÕÀÁÀÐØÛÑÛ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÃÓ филологическая серия
  Я & 2 а а б Қазақ тіл білімшің антологиясы X. Досиү\ачслүлы Қазақ қырғыз тіліндегі сингармонизм заңы (таңдамалы) Павлодар 2010 I
tb/fulltext/temat
  Саусағы сұлу сері
  Жыл Достық дастаны
  26 мамыр 2016 жыл Діни сауаттылық – шамшырақ
  Орта л ы к, кд5АҚ jL m
  Галып гпеске б о л м а й д ы
fulltext/buuk
  Республикасы
  ОҚулық Қ.ӘБішев g è t э а І философия жоғары оқу орындары студенттері
fulltext/transactions
  Н республикасының білім және ғылым министрлігі
tb/fulltext/temat
  Ж. Тойды тамашалап қана қойма, тағылымын да ал
  Сөздің атасы бірлік, анасы шындық казакстан
  Ж. Ұлытау төріндегі толғаныс
fulltext/buuk
  Е. К. Рахимов С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
tb/fulltext/temat
  Ж. Мәншүк Мәметова. Көне дерекке жаңа көзқарас
  Өткен алты ай ецбек Кызыл Ту орденді Ңарағанды лолитехникалык инс­
  Ж. Тоқырауын, Нұра бойында Жақсыбай самрат
fulltext/transactions
  Е. А. Бекетов атындағы Караганды профессоры, медицина гылымдарынын докторы А. Е. Коикабаева
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Қазақстан республикасының білім және ғылым
fulltext/transactions
  А. А. Теміржанова кой ш аруаш ылығЫ, ҚОЙ
fulltext/buuk
  Топонимиканың геоэкологиялық негіздері оқу цүралы • а тынп : т с ь са/ч ь, I павлодар, 2008 (,ж) с$5, У
  Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Қазақстан Республикасының білім жєне ғылым министрлігі
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Аға оқытушы Бимбетова Г. М., аға оқытушы Сыздыков А.Қ
fulltext/buuk
  Латын логиканың да күрделене түсетіні анық
  Микркезз алматы
tb/fulltext/RMEB
  Ж. М. Қуанышбаев, Н. У. Асылбекова
fulltext/bibl
  Казахстан республикасы білім және ғылым министр лігі
tb/fulltext/UMKDP/SHiPS
  Қазақстан республикасының білім жәНЕ
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Қосымшаны әзірлеген: аға оқытушы Сыздыкова З. А
tb/fulltext/temat
  Елбасы білім тереңдеткен ұя
tb/fulltext/UMKDP/MDiG
  ОҚытушы пəннің ОҚУ-Əдістемелік кешені
fulltext/transactions
  Оқулық Ң гі I f L ' h p t L Триумф т алматы 2006 ббк 45 184
fulltext/buuk
  Қазақстан Республикасының Білім және ғы лы м министрлігі
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Сулейменова Л. К
tb/fulltext/UMKDP/Fizika
  Энергетика, байланыс және автоматтандыру факультеті
tb/fulltext/UMKDP/GMiO
  Т.ғ. к., доцент Шманов Махамбет Нажметдинұлы, және т.ғ. к
fulltext/transactions
  Оқулық ретінде ұсынған Алматы 2009 «Эверо» (075)
  А. С. Никифоров техника ғылымдарының докторы
fulltext/buuk
  Ш. М. Жумадина, А. М. Рахметова заманауи биологияның
files/conferences/niknik-90/fulltext/38493/47034
  Вычислений для решения задач проблем экологии
tb/fulltext/UMKDP/IS
  Оқытушы пәнінің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеген: Савченко Н. К
tb/fulltext/RMEB
  БАҒдарламасы ( syllabus) Металдардың механикалық қасиеттері пәні бойынша
tb/fulltext/UMKDP/MMiM
  Кафедра меңгерушісі Шарая О. А 200 ж
  Т.ғ. к доцент Құзембаев С. Б
directory fulltext  
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет