Дипломного проекта «Разработка автоматизированной справочной системы учета материально-техническии средств кафедры ик»жүктеу 0.67 Mb.

бет3/4
Дата22.04.2017
өлшемі0.67 Mb.
түріДиплом
1   2   3   4

2.3 Мәліметтер қорын басқару жүйесі таңдау. 

Мәліметтер  қорының  жобасы  өңделгеннен  кейін  оны  белгілі мәліметтер  қорларын  басқару  жүйесінде  (МҚБЖ)  іске  асыруын  бастауға 

болады.  Қазіргі  кездегі  мәліметтерді  басқару  ақпараттық  технологиялар реляциялық мәліметтер қорларын басқару жүйелерін қолдануда негізделген. 

Реляциялық  мәліметтер  қорлары  пайда  боларының  алдында  өңделген 

мәліметтермен  әрекеттесудің  барлық  тілдері  файлдардың  логикалық 

жазбалары  түрде  көрсетілетін  мәліметтермен  операцияларды  жасауға 

бағытталған  болатын.  Бұл  жағдай  мәліметтерді  сақтауының  ұйымдасуын 

пайдаланушыға  толығымен  білуді  талап  етеді  және  де  қандай  мәліметтер 

керек  екенін  көрсетумен  бірге  олар  қай  жерде  орналасқанын,  оларды  қалай 

алуға  болатынын  көрсетуге  жеткілікті  ынта  керек.  Әдістемелік  нұсқауларда 

қарастырылып отырған процедуралық емес SQL (Structured Query Language – 

құрамдасқан сұраныстар тілі) тілі кестелердің логикалық өзара байланысқан 

жиындары  ретінде  көрсетілген  мәліметтермен  әрекеттесуге  бағытталған.  Бұл 

тілдің  ерекшелігі  олардың  мәліметтерді  өңдеудің  поцедураларына 

бағытталғаны  емес,  мәліметтерді  өңдеудің  соңғы  нәтижесіне  бағытталғаны. 

Мәліметтер қай жерде орналасқанын, оларды алу үшін қандай индекстері мен 

операциялардың тиімділеу болатын тізбектерін орындау керек екенін SQL өзі  

38 


 

анықтайды, мәліметтер қорына сұраныстың осындай детальдарын көрсетпеуге 

болады.  

Мәліметтермен жұмыс жасау үшін мәліметтер қорын жобалап, жасаған 

жеткілікті  емес.  Мәліметтерге  қол  жеткізу,  оларды  өңдеу  мүмкіншіліктері 

болуы  қажет.  Сондықтан  пайдаланушыға  ыңғайлы  түрде  мәліметтермен 

жұмыс 

жасауға 


негізделген 

арнайы 


бағдарламаны 

– 

“клиенттік қолданбалыны”  жасау  керек. Сондықтан  бірнеше  мәліметтер  қорларын 

басқару жүйесімен танысып өтейік. Олар MS SQL Server, MySQL, MS Access. MS  SQL  Server   реляциялық  мәліметтер  қорларын  басқару  жүйесі.Ең 

негізгі  Access  пен  мәліметтер  қорларын  басқару  жүйесі  арасындағы 

айырмашылығы  Access  –  клиентке  арналған  мәліметттер  қорын  басқару 

программасы.  Егер  техникалық  терминмен  айтпағанда,  Access  тек  сіздің 

дербес  компьютерде  орындалады.  Мәліметтер  қорының  процессорлары 

осында SQL Server – бұл серверде қолданылатын жүйесі. Оларды компьютер-

серверде жоғары өндірістік мәліметтерде сақтайды. SQL Server-де мәліметтер 

бірнеше  әртүрлі  объекттерге  ұйымдастырылған,  оларды  пайдаланушы 

мәліметтер қорын жасағанда көреді. Олар келесідей: 

-

 мәліметтер қорының пайдаланушылары (Database Users);

 

- 

мәліметтер қорының рольдері (Database Roles);

 

-

 кестелер (Tables);

 

- 

елестетулер (SQL Server Views);

 

-

 сақталанған процедуралар (Stored Procedures);

 

- 

ережелер (Rules);

 

-

 келісім бойынша мәндер (Defaults);

 

- 

пайдаланушымен  анықталған  мәліметтер  типтері  (User  Defined 

Datatypes);

 

- 

мәліметтер қорының диаграммалары (Database Diagrams).

 

Осы  көрсетілетін  объекттерден  басқа  әр  мәліметтер  қорында  тағы  да келесідей объекттер бар:

 

- 

мәндерге қойылатын шарттар (Constraints);

 

-

 индекстер (Indexes);

 

- 

кілттер (Keys);

 

-

 триггерлер (Triggers).

 

Мәліметтер  қорында  сақталған  мәліметтерді  жазу,  таңдау  және  өңдеу үшін  мәліметтер  қорын  басқаратын  жүйе  MySQL  болып  табылады. 

Компьютерлер  үлкен  көлемді  мәліметтер  қорын  оңай  өндей  алатындықтан, 

мәліметтер  қорын  басқару  бөлімде  орталық  роль  атқарады.  Мұндай  басқару 

әртүрлі  іске  асады  –  бөлек  утилит  түрінде  де  және  басқа  қаттамалардың 

құрамына кіретін код түрінде де. MySQL – бұл реляционды мәліметтер қорын 

басқару жүйесі. Реляционды қорда мәліметтер жеке кесте түрінде сақталады,  

39 


 

соның  арқасында  жылдамдықпен  және  икемділікпен  ұтады.  Кестелер  бір-

бірімен қатынас арқылы байланысады, соның арқасында бірнеше кестелердің 

мәліметтер сұрауларын жүргізгенде біріктіруді қамтамасыз етеді. SQL MySQL 

жүйесінің  бөлшегі  ретінде  құрылымдық  сұрау  тілі  ретінде  сипаттауға  да 

болады.  Сондай-ақ  мәліметтер  қорына  кіруге  қолданылатын  көп  тараған 

құрылымдық  тіл  ретінде  де  қарастырады.  MySQL  бағдарламалық 

қамсыздандыру  –  бұл  коды  ашық  БҚ.  Коды  ашық  БҚ  деп  оны  кез  келген 

тұтынушы  қолданды  және  модифицирлей  алатынын  түсінеміз.  Мұндай  БҚ 

Internet  арқылы  алып  тегін  қолдануға  болады.  Сонымен  қатар  кез  келген 

тұтынушы  алғашқы  кодты  біліп,  өзінің  қолданысына  қарай  өзгерте  алады. 

МҚБЖ  MySQL  техникалық  мүмкіндіктері  MySQL  БҚ  клиент-сервер  жүйесі 

болып  табылады,  мәліметтер  қорының  әртүрлі  есептегіш  машиналарды, 

сонымен 


қатар 

бірнеше 


клиенттік 

бағдарлама 

және 

кітапхана, администрациялау  және  бағдарламалық  интерфейстардың  кең  спектрі 

қамтамасыздандыратын SQL-серверін қамтиды. 

MS  Access    ең  кең  таралған  деректер  қорын  басқару  жүйелерінің 

(ДҚБЖ) бірі болып табылады. MS Access ақпаратты көрсету және сақтау үшін 

пайдаланылатын  жеке  компоненттерден  тұрады.  Олар:  кесте,  форма,  есеп 

беру,  сұраныстар,  деректерге  мүмкіндік  беретін  беттер,  макростар  және 

модульдер. Формалар мен есептерді құру үшін конструкторлар қолданылады, 

сондықтан  бұл  компоненттер  конструкторлық  объектілер  деп  аталады. 

Конструкторлық  объектілер  басқару  элементтері  деп  аталатын  едәуір  кіші 

объектілерден  тұрады  (олар:  өріс,  батырмалар,  диаграммалар,  жақтаулар, 

және т.б.) [5]. 

 

2.1 кесте – МҚБЖ таңдау  Функция 

SQL 


қо

лдау


 

ODB


C

 фу


нк

ци

яны 

қо

лдау 

Vis


u

al 


B

as

ic қ

ол

дау 

С

ОМ қ

ол

дау 

 (

Viewsкө

рінісі

 

Инде

кстеу


 к

өр

інісі

 

OLE

 DB


 қ

ол

дану 

Of

fice 200

катетім

ен

 бірі

кт

іру 

Ф

орм

а 

мен

 ес


еп

 бер


у 

құ

ралдар

ын

 құр

у 

OLAP

 

мәл

ім

етті

ң 

құрал

да

рын тал

дау


 

МҚ ко


дт

ау

 XM

L

 дамыту

ды қо


лдау

 

Қау

іп

сіздік

 

МҚ әкім

ші

лігі 

И

нтер

не

т ар

қылы 


м

әл

іметт

ер

ге қо

л 

жет

кізу


 

Им

порт

 ж

әне 

эк

спор

т 

JDB– 

драй

вер


а 

қо

лдау 

Пр

оцеду

ран


ы 

са

қтау

 

Три

гге


рл

ер

 SQL  Server 

2008 


 

   

   

  

   

   

   

 MySQL 


 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

MS  Access 2007 

  

   

 

   

  

  

  

  

  

 

 

40 


 

Microsoft Access релациялық деректер қорын таңдадым. 

Access  деректер  қорында  ақпарат  бөлек  кестелер  түрінде  ұсынылады. 

Мұнда  кестелердің  әрбір  бағаны  берілгендер  өрісімен,  ал  әрбір  қатар 

берілгендер жазбасымен сәйкес келеді. 

Берілгендер  жазбасы  бірнеше  өрістерден  тұрады.  Мұнда  келесі 

ережелер 

жүргізіледі: 

берілгендер 

жазбасы 


бір 

бүтін 


ретінде 

қарастырылартын  өзара  байланысқан  өрістер  тобын  ұсынады.  Мысалы, 

берілгендер  жазбасы  нақты  клиент  немесе  өнім  жөнінде  ақпараттан  тұруы 

мүмкін.  Кестедегі  әрбір  берілгендер  жазбасы  бірдей  өріс  санынан  тұрады. 

Әрбір өріс ақпарат типінен тұрады. 

Берілгендердің  әртүрлі  типтері  бар.  Нақты  өріс  берілгендер  үшін 

берілгендер  типі  осы  өрісте  қандай  ақпараттардан  орналасуына  байланысты 

таңдалады. Берілгендер өрісінің өдшемі оған таңдалынған типке байланысты 

анықталынады.  Мәтіндік  өрістер  (TEXT):  бөлек  сөздерден  (мысалы  аттар), 

сөздердің  және  сандардың  үйлестіруілерінен  (мысалы  пошталық  адрес) 

немесе  математикалық  есептеулерге  қолданылмайтын  сандардан  (мысалы 

сымтетік  нөмірлері),  сонымен  қатар  арнайы  белгілерден  (  «/»  немесе  «–») 

тұруы  мүмкін.  Сандық  өрістер  (NUMBER):  әртүрлі  есептеулерге  (өнім 

бағалары)  арналған  сандардан  тұрады.  Дата  және  уақыт  өрісі  (DATE/TIME): 

дата  және  /  немесе  уақыттан  тұрады.  Ақшалық  қосындылар  өрісі 

(CURRENCY):  ақшалық  бірліктерді–  р.  (рубль),  $  (доллар),  DM  (неміс 

маркасы)  және  т.б.  белгілейтін  ақшалық  қосындылар  форматындағы  сандық 

өлшемдерден  тұрады.  Логикалық  өрістер  (YES/NO):  ИӘ/ЖОҚ  (YES/NO) 

немесе АҚИҚАТ/ЖАЛҒАН   (TRUE/FALSE) мәнді логикалық берілгендерден 

тұрады.  Мәтіндік  ескертулер  өрісі  (MEMO):  үлкен  мәтіндік  аймақтардан 

тұрады ( 32 000 белгіге дейін)  (2.5-2.8 сурет). 

 

 2.5 сурет – MS Access-те құрылған «Преподаватель» кестесі тип таңдау 

 

41 


 

 

2.6 сурет - MS Access-те құрылған «Преподаватель» кестесі  

2.7 сурет - MS Access-те құрылған «Предмет» кестесі тип таңдау 

 

2.8 сурет - MS Access-те құрылған «Предмет» кестесі  

42 


 

Қолданушы  сұранысты  ұйымдастыруы  мүмкін.  Сұраныстар  деректер 

қорынан  қолданушыға  қызықты  ақпараттарды  таңдау  үшін  қолданады. 

Берілгендер қоры кестесіндегі қолданушыға қызықты берілгендерді ыңғайлы 

динамикалық  кестелер  түрінде  бейнелеу  және  ұсыну  үшін  қолданылатын 

таңдаудаң стандартты сұраныстары жиі қолданылады. Іс әрекеттерді орындау 

сұраныстары. Таңдаудың стандартты сұраныстарымен бірге оларды құру үшін 

қолданылған  қорлар  кестесіне  әлдеқашан  тәуелсіз  болып  кеткен  жаңа  нақты 

берілгендер  кестелерін  құру  үшін  қолданылатын  іс  әрекеттерді  орындау 

сұраныстарын да атап айтуға болады. 

Access  –  те  деректер  қорында  сақталған  ақпаратты  енгізудің,  жүзеге 

асырудың  және  көріп  шығудың  бірнеше  әдістері  бар.  Олардың  ішінде 

қарапайымы  болып  келесілер  табылады:  деректер  қорының  кестесін  ашу 

немесе  кестелік  режимдегі  сұраныс  және  берілген  кестеге  немесе  сұранысқа 

тиісті берілгендердңі көріп шығуға, ескілерін өшіруге немесе жүзеге асыруға, 

жаңа жазбаларда енгізуге болады. 

Бірақ  тағы  басқа  әдіс  бар  –  деректер  қорындағы  ақпаратты  көрнекті 

ұсынуға арнайы арналған және берілгендерді енгізу ретінде және берілгендер 

қорында  сақталған  ақпараттарды  қабылдау  ретінде  жеңілдете  алуы  мүмкін 

берілгендер формасын дайындау. 

 

2.4 Клиенттік қосымша ортасын талдау. 

Бағдарламалау  тілі (орыс. язык  программирования; гр. programme  - 

нұсқау,  хабарлау)  —  хабарларды  есептеуіш  машиналардың  көмегімен 

сұрыптайтын жасанды тілдер тобы.  

Бағдарламалық  тілдердің  дамуы  олардың  деңгейін  көтеру,  адам  мен 

машинаның 

қарым-қатынас 

процесін 

жеңілдету, 

бағдарламалардың 

тиімділігін  арттыру  арқылы  іске  асырылып  отырады.  20-ғасыр  70-жылдары 

бағдарламалық  тілдердің  жалпы  саны  1  мыңға  жақындады.  Ең  жиі 

қолданылатын,  деңгейі 

жоғары 


тілдік 

бағдарламалар: Fortran, Kobol, 

ALGOL, Visual Basic, паскаль, С++, Delphi және т.б. 

Бағдарламалау  тілі  —  мәліметті  және  олардың  алгоритмін  ЭЕМ-де 

өңдеуге  арналған  формальды  тіл.  Бағдармалау  тілінің  негізін алгоритмдік 

тіл құрайды.  Алғашқы Бағдарламалау тілі  ішкі  машиналық  тіл  болып 

есептеледі. Қазіргі Бағдармалау тілі машиналық-бағдарланған, процедуралық-

бағдарланған  және  проблемалық-бағдарланған  тілдер  болып  ажыратылады. 

Машиналық-бағдарланған  Бағдармалау  тілі  өзінің  мәліметтерінің  түрі  мен 

алгоритмінің құрылуы бойынша белгілі бір ЭЕМ-нің құрылымын бейнелейді. 

Мұның үстіне оның бағдарламалау процесін жеңілдету және автоматтандыру 

сияқты  ерекшеліктері  бар.  Ол  машиналық  тілге  жақын  тіл.  Машиналық-

бағдарланған  бағдармалау  тіліне автокод, алмо, эпсилон,  т.б.  тілдер  жатады. 

Осы бағдарламалау тілдерін кейбіреумен танысып өтейік. VISUAL  BASIC  –  кез  келгентиптi  қосымшаны  (программаны) 

дайындауға болатын, объектiлi-бағдарлы программалау негiзiнде дайындалған  

43 


 

жылдамдығы  тез,қуатты  тiлдердiң  бiрi.Ол  жоғарғы  ,  ал  соңғы  кездерде  орта 

оқу орындарында да оқытылып келедi.VISUAL BASIC –тiң алғашқы нұсқасы 

QBASIC  тiлi  негiзiнде  1991  жылы  дайындалып,  соңғынұсқасы  (VISUAL 

BASIC  6.0)  1999  жылы  жарық  көрдi.  (VISUAL  BASIC  5.0  және  VISUAL 

BASIC  6.0  нұсқаларының  айырмашылығыкөп  емес)  VISUAL  BASIC  –те 

түрлiсандық,  мәтiндiк,  графикалық  информацияны  өңдеу  және  оның 

терезесiнде кез келген фигураны қолдан салу, жүрiп сағатты орнату, редактор 

мәзiрiн  құрып,  онымен  жұмыс  iстеу  берiлгендер  қорымен  жұмыс  және  т.б. 

күрделi  информация  өңдеудi  WINDOWS  тағы  сияқты  визуальды  орындауға 

болады.VISUAL  BASIC  –тiң  ықшамдалған  нұсқасы  Microsoft  Word,  Excel, 

Access және т.б. қолднабалар құрамына енгiзiледi. 

С++  Си  тiлiнiң  кеңейтiлген  түрi.  Оны  1980  жылдың  басында  Бъерн 

Строустроп  Bell  Laboratories-сында  өңдеп  шығарған.  С++  тiлi  Си  тiлiнiң 

бiрқатар  қасиеттерiн  реттеудi  қамтамасыз  етедi  және  ең  маңыздысы  объектi-

бағдарланған 

бағдарламалық 

мүмкiндiгiн 

қамтамасыз 

етедi. 


Бұл 

бағдарламамен  қамтамасыздандыру  әлемiндегi  революциялық  идея  болып 

табылады. 

Delphi бағдарламалау ортасы Windows-тың қосымшаларын салыстырмалы 

түрде оңай және тез құруға мүмкіндік береді. Сондықтан RAD (Rapid Application 

Development – қосымшаларды 

тез 

құру 


ортасы) атағын 

алды. 


Delphi 

бағдарламалау  ортасының  қондырылған компиляторы  бар,  ол  бағдарлама 

мәтінін компьютер процессорына  түсініктімашиналық кодқа  аударады. Бүгінгі 

күнде  бұл  компилятор  ең  тез  болып  табылады  және  бағдарламалау  ортасының 

жоғарғы  өнімділігіне  мүмкіндік  береді. Delphi ортасының  компиляторы 

 автономды exe-файлдар (орындаушы файлдар) құрады.Сондықтан 

Dephi-де 

құрылған  қосымшалар Delphi ортасы  орнатылмаған компьютерде  де   жұмыс 

істей береді [15]. 

 

2.2 кесте – Клиенттік қосымша ортасын таңдау Функция 

Н

ысанд

ыағ

ытт


ал

ға

н Шартт

ы 

ком

пи

ляци

я 

Стект

е 

нысанд

ы қ


ұр

у 

Көп

 е

селі масс

ивт


ер

 

Инт

ерфе


йст

ер

 М

ак

рост

ар

 Л

окал


ды ф

ун

кциял

ар

 Шабл

он

дар 

Visual Basic

 

С++ Delphi

  

  

44 


 

Сондықтан  біз  құрастырлған  жүйені  Delphi  бағдарламалау  тілінде 

орындаймыз.  

2.4.1 Delphi қосымшадан мәліметтерге қол жеткізу 

Мәліметтермен  жұмыс  жасау  үшін  мәліметер  қорын  жобалап,  жасаған 

жеткілікті  емес.  Мәліметтерге  қол  жеткізу,  оларды  өңдеу  мүмкіншіліктері 

болуы  қажет.  Сондықтан  пайдаланушыға  ыңғайлы  түрде  мәліметтермен 

жұмыс 

жасауға 


негізделген 

арнайы 


бағдарламаны 

– 

“клиенттік қолданбалыны” жасау керек.  Мәліметтерге 

қол 


жеткізу 

Delphi 


бағдарламадасынан өткізіледі. 

Мәліметтерге  қол  жеткізу  үшін  екі  әдісі 

бар.  Олар    Active  Data  Objects  (ADO)  технологиясы    және  Borland  Database 

Engine  (

BDE

)  бағдарламалық  жиынтығында  негізделген  универсалды интерфейсі қолданылады.  

BDE жиынтығының артықшылығы келесі қасиетте: мәліметтер қорымен 

байланыстыру  құралдары  клиенттік  бағдарламадан  бөлек  болады. 

Пайдаланушы  келісілген  атты  атайды,  ал  бағдарлама  онымен  байланысқан 

параметрлерді  өзі  жұмысқа  қосады.  Осы  келісілген  ат  альяс  деп  аталады 

(ағылшынша alias – псевдоним). Сонымен, бағдарлама мәліметтер қорындағы 

мәліметтермен жұмыс жасау үшін біріншіден BDE-ні жөндеу керек яғни альяс 

жасап,  оны  мәліметтер  қорымен  байланыстыру.  Бұл  үшін  арнайы  қызмет 

бағдарлама  бар  -  BDE  Administrator.  Клиенттік    қосымшамен  байланысы 

келесі қадаммен орындалады (2.9 сурет)[6]: 

 

2.9 сурет – BDE арқылы мәліметтер қозғалысының сұлбасы Active  Data  Objects  (ADO)  технология  клиенттің  мәліметтер  қорының 

сервермен  өзара  байланысуын  қамтитын  клиент-серверлік  қолданбалыларды 

жасауға негізделген. 

ADO технологиясы Windows операциялық жүйесінің құрамындағы OLE 

DB жоғары деңгейлі интерфейстерінің жиынтығынан тұрады. OLE DB (Object 

Linking  and  Embedding  Database  –  мәліметтер  қорларының  объекттерін 

байланыстыру  және  ендіру)  интерфейсі  –  кезкелген  типті  мәліметтер  көзіне 

қол  жеткізудің  универсалды  технологиясы;  қол  жеткізу  мәліметтерді  өңдеу 

мен  объект  арасында  мәліметтерді  тасымалдау  функциялары  бар  арнайы 

 COM  (Component  Object  Model  –  компоненттік  объекттердің  моделі) 

объекттерді қолданумен өткізіледі. 

Қолданбалының 

мәліметтер 

қорымен 


байланыс 

сеансын 


 

45 


 

қамтамасыздандыру  үшін  олар  арасындағы  байланысты  орнатып,  оның 

параметрлерін  икемдеу  керек.  Осы  мақсатқа ADOConnection компоненті 

негізделеген:

 

-

 Borland  Builder  C++  қолданбасында  формаға ADO компоненттер 

жиынтығынан ADO  Connection компонентін  орнатыңыз.  Байланыс 

параметрлері ConnectionString қасиетінде орнатылады;

 

- 

сол 


жақтағы Инспектор 

объектов терезесінде ADO 

Connection 

қасиеттерінен Connection  String қасиетін  таңдаңыз.  Пайда  болған 

терезеде  Build батырмасын  басыңыз;  «Свойства  связи  с  данными» 

терезесінің  «Поставщик  данных»  бетінде SQL  Native  Client жолын 

таңдаңыз;

 

- 

«Подключение»  бетінде:  «Для  входа  в  сервер»  жолынан Учетные сведения  Windows  NT таңдалынады;  келесі  жолда  ашылатын  тізімнен 

бастапқы каталогты таңдаңыз. Байланысты тексеріңіз;

 

-

 Инспектор объектов» терезесінде Login Promt қасиеттің мәнін false деп 

орнатыңыз;  сонда  мәліметтер  қорымен  жұмыс  жасаған  кезде  парольді  

енгізетін терезе пайда болмайды.

 

Мәліметтер  қорларын  қолданатын  қолданбалыларда  келесі  түрдегі компоненттер байланысын келесіде көрсетілген (2.10 сурет):

 

 2.10

 

сурет  –  Компоненттердің  өзара  және  мәліметтер  қорымен байланысуы

 

DataSource компонентінің DataSet қасиеті TDataSet компоненттің  атын 

анықтайды.  Жобалау  кезеңінде DataSet  қасиетке  мәнін    Инспектора 

объектов көмегімен, ал орындау кезеңде – программа көмегімен меншіктеуге 

болады [17].

 

Мәліметтер  қорының  мәліметтерін  көрсету  үшін  екі  амалды  қолдануға болады: АDO Table және ADOQuery. 1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал