Бұл өте күрделі мәсележүктеу 0.64 Mb.

бет1/6
Дата11.06.2017
өлшемі0.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Бұл – өте күрделі мәселе. 

Сон 

дықтан өмірден өткен адам  ның  денесіне  туыстары-

ның келісімінсіз ештеңе жасал-

мауы тиіс. Және бұл заң жүзінде 

бе 


 

кітілуі керек. Себебі біздің 

хал  қымыз өлген адамның де-

не сінің боршаланып, сараптама 

жа салуын аруақты қорлау деп 

тү 


сінеді. Сондықтан халықтың 

ұс та нымын 

ескере 

отырып, 


туыс   тарының  келісімінсіз  мәйіт-

ке ота жасалмауын заңмен бе-

кіткен жөн. Сонда ғана біз мә-

йітке жасалған сарапта 

ма 

ның 


со ңынан туатын даудың ал дын 

аламыз. «Өлген адам өлді ғой» 

демей, аруаққа құр метпен қа-

рап, туыстарының да ниетін, 

на ным-сенімдерін 

сый лаған 

жөн. 

ЖОҚ 

– Бүгінде қоғамда дау ту-

дырып отырған бұл мәселе заң 

шыға 


рушы орындар тарапынан 

ба қы лауға 

алынып, 

талқы ла-

нуда. Қоғамда әртүрлі жағ 

дай-


лар болады. Кейде туыстарының 

өзі айқай шығарып, мәйіттің өлу 

себебіне күмән келтіріп жатады. 

Сон дықтан құқық қорғау орын-

дары қажет деп тапқан жағдай да 

тиісті орындар тарапынан мәйіт-

тің  денесіне  сот-меди ци на лық 

са раптамасы  туыстары ның  рұқ-

са тына  қарамай  жаса лын ғаны 

жөн. Кейбір адамдар «мәйітті 

сойдырмаймыз, пышақ тигізбей 

жерлейміз» деп дау шы 

 

ғарып, 


сараптамаға бермей жа 

тады. 


Бірақ арада біраз уақыт өткеннен 

кейін, туған-туыстары ақыл 

даса 

келе, көміліп қо йыл ған зиратты қайтадан аштырады. 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

№162 (614) 

15 қыркүйек

бейсенбі


2011 жыл

3-бетте

Абай ШЕПЕТОВ, 

медицина ғылымының 

докторы:

Ғабиден ЖАЙЛИН, ҚР Сауда-

өнеркәсіп палатасының жанындағы 

Аралық сот төрағасының орынбасары, 

заң ғылымының кандидаты:

3-бет

5-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

«Астана» неге 

абыройынан 

айырыла бастады?

Қазақ елі Қасым 

жырымен рухтанды

Көліктерді техникалық 

байқаудан өткізудің 

шектік бағасын 

белгілеу керек пе?

Туыстарының келісімінсіз мәйітке ота жасауға заңмен тыйым салу керек пе?

К

ОНФЕРЕНЦИЯӨкініштісі сол – атаулы конференциядан бірде-бір 

министрді көрмедік. «Әлихан Бөкейхан маған қатысы 

жоқ» дейтіндей тұлға ма еді? Қазақ экономикасына 

сіңірген еңбегін ескеріп, экономика және сауда ми-

нистрі мен қаржы министрі келуге болатын еді ғой. 

Ботаникасын ескеріп, қоршаған орта министрі келсе 

қайтер еді? Әдебиет пен мәдениетке еңбектерін 

арнаған Әлекеңнің бұл тойынан әдебиеттен хабардар 

мәдениетті министрлер неге қалды? Инновация мен 

индустрия да Әлихан Бөкейханға жат емес. Ди пло-

мат тығы өз алдына. Атын атап, түсін түстеудің қажеті 

жоқ. Ұлт, діл, дін, тіл, жер мәселесі бәріне ортақ емес 

пе? Міне, бір-бір былғары креслоға жамбасы ти-

гендердің осы қылықтары ұяттау болды демесек, өз-

ге сі тамаша болды. Қайта конференцияны өткізуге Ас-

та наның сәулетті ордасы Тәуелсіздік сарайынан орын 

бергеніне шүкір. Әйтпесе басында бұл конференция 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде 

өтейін деп тұр еді. 

Жалғасы 4-бетте 

Әлихан дегенде елең етер

министрлердің 

табылмағаны ма бұл?

«Болар елдің баласы бірін-бір батыр дейді» 

демекші, ХХ ғасырдың басындағы саясаткерлердің 

бірі, тарихшы, жазушы Қошке Кемеңгерұлы өзінің 

«Қазақ тарихынан» деп аталатын тарихи очеркінде: 

«Үкiметтiң қара қуғын жасаған күндерiнде 

айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшiн 

басын құрбан қылған ат төбелiндей ғана азамат 

тобы болды. Бұл топты баулыған – Әлихан», – 

деп жазады. Міне, қазақтың Әлихан Бөкейханды 

қашанда адасқанда жол сілтер темірқазық деп 

танығанын осыдан-ақ аңғаруға болады. Алаштың 

маңдайына біткен шоқжұлдыздың жүріп өткен 

жолы кімге де болсын үлгі боларлық. Бүгінде 

Құсжолындай сайрап ізі жатқан Әлекеңнің 145 

жылдығы елорданың төсінде тойланып жатыр. 

Апта басында осыған орай Астананың Тәуелсіздік 

сарайында «Алаш мұраты және Тәуелсіз Қазақстан» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция өтті. Жүрегі Алаш деп соққан 

азаматтардың барлығын сол жиында көрдік. 

Кеше мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед 

арқалап келген мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

мәселелеріне қатысты заң жобасын Парламент 

Мәжілісінің депутаттары мақұлдап жіберді. Осыған 

дейін талай қызу талқыға түскен заң жобасы әбден 

пісіп-жетілген екен. Айрықша атап өтетін дүние 

– заң жобасы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

алу үшін конкурсқа қатысатын үкіметтік емес 

ұйымдарға конкурстық құжаттарды қазақ және 

орыс тілдерінде рәсімдеуді міндеттейді. Ұмытпасақ, 

заң жобасына бұл өзгертуді Парламент Мәжілісінің 

депутаты Мұрат Әбенов енгізген болатын. Алайда 

кешегі пленарлық отырыста Парламент Мәжілісінің 

депутаты, бұрымды Бақыт Сыздықова өзінің 

күмәнді сұрағымен «заңның бұл талабына іштей 

наразы депутаттар да бар екен-ау» деген ой 

туғызды. 

ДАТ!

6-б

етте

Аман ШОТАЕВ:

Шетелден 

асылтұқымды малды 

шенеуніктер емес, 

сала ғалымдары 

таңдап әкелуі тиісwww.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

147,29

200,99

4,85

23,04

1,37

11105,85

1583,81

1207,07

112,50

182680

«Ақша қажет, ал қазақ тілі керек 

емес» дейтіндерді қалай түсінеміз?

Конкурстық құжаттандыруды қазақ және 

орыс тілдерінде рәсімдеуге міндеттейтін заң 

жо басындағы норма қазақ тілінің дамуына 

там 

шыдай болсын үлес қосатынына күмән жоқ. Себебі қазақ тілін менсінбейтін, оны 

мем лекеттік тіл деп мойындағысы келмейтін 

үкі мет тік емес ұйымдардың бар екенін несіне 

жа сы рамыз.  Шетелден  қаржыландырылып, 

со лар дың ықпалымен құрылып жататын, қа-

зақ тілінде бірде-бір жиналысын өткіз бей тін, 

қа шан барсаң да қолыңа баспасөз пара ғын 

тек орыс тілінде ұсынатын талай үкіметтік 

емес ұйым дарды көрдік. Міне, заң жобасын-

да ғы бұл норма осындай ұйымдар үшін са-

бақ бол ғалы тұр. Қара да тұрыңыз, ертеңгі 

кү ні осы заң нормасы қазақ тіліне мұрнын 

шү йіре қа райтын талай ұйымдардың сорына 

ай налып, ондай ұйымдарды конкурстан шер-

тіп шыға ратынын көресіз. Бақыт Сызды қо ва 

да осыны се зіп отыр екен. Сол себептен де 

депутат ханым ми 

нистрден «құжаттарды 

қазақ тілінде рәсім деу ді талап етеді екенсің, 

бір ізге түскен қазақ тіліндегі терминология-

лық сөздігің қайда?» дегендей көкейдегі 

сұра ғын  жасырмады.Жалғасы 2-бетте 

Кейде өмірден өткен адамның денесі мәйітханаға 

жіберілген жағдайда сот-медициналық сараптама 

орталығы құқық қорғау орындарының қаулысы 

негізінде мәйітті сою арқылы сот-медициналық 

сараптамасын жасайды. Соңғы кездері тиісті 

орындардың мәйітке сараптама жасауы мәйіттің 

туыстары тарапынан дау тудырып жүр. Олар «өлген 

адамның денесін боршалау мұсылмандыққа қайшы» 

деп, тіпті кейде мәйіттің кейбір ішкі органдарының 

қолды болатыны жайлы да наразылықтарын білдіруде. 

Осы орайда сараптама жүргізу ережелеріне шариғат 

заңдылықтарын да қосқан жөн бе? «Өмірден өткен 

адамның денесіне туыстарының келісімінсіз ота жасауға 

заңмен тыйым салу керек пе?» деген сауалдар 

төңірегінде мамандар пікірін таразылап көрген едік...

МӘСЕЛЕ


Қазақстандық қамтудың 

қауқары болмай тұр

Қазақ жерінде шетелдік компаниялардың «наны 

жүріп тұр». Қарапайым қағаз қыстырғыштан бастап 

маман киімдері, техникалық құралдар, азық-түлікке 

дейін шекара асып шеттен келуде. Бұған қалайша 

жол беріп алдық?! Қазақстан киім тігіп, тамақ жасай 

алмайтын болғаны ма, әлде барымыз «мәртебелі 

меймандарымыздың» сұранысын қанағаттандыра алмай 

жатыр ма? Мысалы, құрылыста пайдаланылатын кәдімгі 

бұрандалы шеге. Жергілікті нарықта жоқ емес, бар. Бірақ 

біздің шетелдік алпауыт достарымыз оны «менсінер» 

сыңай танытпайды. Сүйтеді де, шегені шекараның 

арғы жағындағы өз елінен арнайы тапсырыспен 

алдыртады. Міне, сондықтан да шетелдік және біріккен 

компанияларды қазақстандық қамту мәселесі күн 

тәртібіне қанша жерден қойылғанымен, оң нәтиже 

көрінбей тұр.

«ҚОНАҚТАРЫМЫЗ» ҚАЗАҚТЫҢ 

ЗАТЫН АЛУҒА ҚҰЛЫҚСЫЗ

Басқа аймақтарды қайдам, әйтеуір 

Атыраудағы шетелдік компаниялар-

дың көрген күндері көш іл гері. Қала-

ның қақ ортасынан зәулім-зәулім ғи-

ма  рат тар  салып,  кеңселерін  келістіріп 

үл гер ген  ком па ниялардың  қырағылы-

ғы сон шалық – олар біз көп мән бере 

бер  мейтін салаларға маманданып ал-

ған.


Жалғасы 3-бетте 

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. «Қазпошта» АҚ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

«Алаш айнасына» 

«Алаш айнасына» 

жазылу басталды

жазылу басталды

Индекс 

64259

1 айға

3 айға

6 айға

12 айға

Алматы


506,89

1520,67

3041,34

6082,68

Қала


565,69

1697,07

3394,14

6788,28

Аудан 


(ауыл)

619,24

1857,72

3715,44

7430,88

Бақытгүл БАБАШ

Владимир БОЖКО, 

ҚР төтенше жағдайлар министрі: 

– Түсінесіздер ме, кейбір адам-

дар өздерін Алла мен Құдай 

ды 


сақалынан ұстап алғандай сезі не-

ді. ТЖМ-ның (Төтенше жағ дай лар 

министрлігі) ұжымына қа тысты дө-

рекі қарым-қатынасқа төз 

беймін. 

Сондықтан бізбен кон 

структивті 

әріптестік жасағысы кел ме ген аза-

мат 

тармен осылай ысыл дап сөй-

ле семіз. (Онлайн конференция 

барысында оқырмандар 

сауалдарына неліктен тым қатты 

жауап беріп жатқанына берген 

түсініктемесі)

www.time.kz сайтынан

...де

дiм-ай, а

у!

Салтан СӘКЕН

Мансұр Х


АМИТ (фо

то)


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№162 (614) 15.09.2011 жыл, бейсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

«Бір ел – бір партия» ұғымы қандай елдерге тән?

САЯСИ  БЮРО

МӘЖІЛІС


САПАР

КӨРМЕ


Арман БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ 

«Ертеңгі күні бұл мәселеге байланысты 

бір кілтипанның шығарына сенімдімін. 

Көп 


теген үкіметтік емес ұйымдар өті-

ніштерін қазақша дұрыс толтыра алма-

ғаны үшін ғана конкурстан ұшып кетейін 

деп отыр. Себебі бізде қазақ тілінің тер-

минологиясы әлі бір 

ыңғай стандартқа 

келген жоқ», – дейді Бақыт Ахметқызы 

орыстілді үкіметтік емес ұйымдардың 

тағдырына алаңдап. 

М.Құл-Мұхаммед те үкіметтік емес 

ұйым 

дардың қабағына қарайын деп тұрған министрлік жоқ дегендей: «Олар 

мем лекет тік органға өтініш жасап, мем ле-

кеттік бюд 

жет 


тен бөлінетін қаражаттан 

ақша дәметіп отырып, «маған мемлекеттік 

тілдің қажеті жоқ, маған ақша қажет» 

дегенін қалай түсінуге болады? Сондықтан 

да ол құжатта 

ма 


лар қазақ және орыс 

тілдерінде толты ры луы керек. Бұл мәселе 

заң жобасына енгізіл 

ген 


діктен, солай 

болып қала бермек», – деп де 

путаттың 

сұрағына бұлтартпастай жауап берді. 

Ал Бақыт Сыздықованы қатты алаң да-

тып отырған терминология мәсе 

лесіне 

кел сек, министр бұл әңгіменің 1920 жыл-дардан бері айтылып келе жатқанын тілге 

тиек етіп, оған көп назар аударудың қажеті 

жоқтығын ескертті. «Микрорайон» деген 

сөздің газет тен 40-қа жуық аудармасын 

табуға болады. Соған қарап, қазақ тілінде 

40 түрлі проблема бар деп ойлауға 

болмайды. Бізде бекітілген терминология-

лық сөздік бар», – деді ол. 

Бұл аз дегендей, министр бәрімізді 

жа 


қын арада болатын жағымды жаңа-

лық пен де қуантып тастады. Министрдің 

ай туын ша, биыл, құдай бұйыртса, қазақ 

әдеби тілінің 15 томдық сөздігі шығады 

екен. Ол мұны «Қазақстанның тарихында 

бірінші рет» деп бағалап отыр. Сөздікте 

150 мың (!) сөз қамтылған көрінеді. «Ай-

ты ңыздаршы, 150 мың сөзі бар әлемде 

қан дай тіл бар?! Пуш кин нің заманындағы 

академиялық сөздіктің өзінде 46 мың сөз 

ғана болған. Сондықтан термин 

мәселесінде, құдайға шүкір, ілге рілеу бар. 

Бұл бір күнде шешілетін дүние емес», – 

дейді министр. 

Заңға енгізілген тағы бір толықтыру-

лар дың бірі – бұрын әлеуметтік тап сы рыс-

ты не гізінен Мәдениет және ақпарат ми-

Көрме аясында басталған конферен-

ция да Үкімет басшысы өте қысқа сөйлеп, 

елімізде телекоммуникациялық жүйелер-

ді дамыту бойынша өзінің жеке көзқара-

сын білдірді. «Мен өзім ақпараттық техно-

ло  гия  ларды  дамыту  ісінің  қолдаушысы  әрі 

жақ таушысымын. Себебі кез келген елдің 

нистрлігі жүзеге асыратын болса, қазір 

қалыптасқан бюджеттік заңнама бойынша 

бар лық мемлекеттік органдарға да мүм-

кін 


дік тиді. Мәселен, ғылым саласына 

қатысты конкурстарды – Білім және ғылым 

министрлігі, денсаулық саласын – 

Денсаулық сақтау министрлігі, экология 

саласын – Қоршаған орта министрлігі 

деген секілді. Яғни өздері конкурс өткізіп, 

өздері жеңімпаздарын анықтайды және 

солармен жұмыс істейтін болады. Бюд-

жетте барлық министрліктерге мемлекеттік 

әлеу 


меттік тапсырысқа 2 миллиард 

теңгедей қаражат қарастырылған екен. 

Десек те, конкурс болғандықтан, ертең 

«бармақ басты, көз қысты», «жең ұшынан 

жал 

ғастық» деген дүниелердің бол май-

тынына кім кепіл? Парламент Мәжілісінің 

депутаты Владимир Нехорошев осыған 

назар аудартқызды. «Мұндай конкурсты 

тапсырыс берушілердің өздері өткізген-

діктен, тамыр-таныстыққа басып жа тады. 

Сондықтан да конкурстың технологиясын 

өзгертпейінше, бізде жағдай оңалмақ 

емес», – дейді депутат. 

Ал депутат Мұрат Әбенов: «Ақшаны 

болашағы, оның болашақ экономикасы 

осы салаға негізделеді. Сондықтан бүгін-

гідей іс-шаралар біз үшін аса маңызды. 

Қа зақстан Үкіметі ақпараттық технология-

лар сала сындағы әлемнің жетекші кор по-

рациялары мен отандық компаниялардың 

арқасында ел экономикасының барлық 

салалары бәсекеге барынша қабілетті 

бола алады деп біледі. Сол себепті бүгін 

осы ауқымды іс-шараны ашу арқылы мен 

Үкіметтің бұл салаға басты басымдық 

беріп отырғанын көрсеткім келді», – деді 

К.Мәсімов.

ИНТЕРНЕТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАР 

САНЫ 24 ПАЙЫЗҒА ӨСТІ

Осы орайда еліміздің негізгі жетіс тік-

теріне тоқталған ҚР байланыс және ақ па-

рат министрі Асқар Жұмағалиев Қазақ 

-

стан да ақпараттық технологияларды да-мы тудың төртжылдық бағдарламасының 

басты  бағыттарына тоқталды. Оның сөзіне 

қарағанда, бүгінде интернет қызметінің 

жалпы тарифі 65 пайызға төмендеді. Ал 

або ненттік төлем бағасы тек 8 пайызға ға-

на түсті. «Әрине, бұл жұмыс ары қарай да 

жал ғасатын болады. Келесі жылдың ба-

сын 


да біз байланыс операторларымен 

бір ге өз тұтынушыларымызды үлкен жаңа-

лық  пен қуантатын боламыз», – дейді А.Жұ-

 

 мағалиев. Министр атап көрсеткендей, 

бү гінгі таңда елімізде интернет қызметін 

қол 

данатын азаматтардың саны 34 па-көр 

 

 ген министрліктер ертеңгі күні өз 

де-


рінің қол астынан жаңадан ұйымдар құ-

рып, тіркеп, қаржыны өздерінде қал ды-

рудың айла-шарғыларына да басуы мүм-

кін ғой», – деген пікір айтты. М.Құл-

Мұхаммед мырза ондай да алаңдаушылық 

барын жасырмады. «ОҚУЛЫҚ ПЕН ДӘПТЕР ДЕП ЖҮРМІЗ, 

АҚ ТЕР, КӨК ТЕР БОП...»

Парламент Мәжілісінің депутаты 

Бекболат Тілеухан мектеп оқушыларына 

арналған күнделіктердің мұқабасындағы 

суреттерге қатысты Үкіметке депутаттық 

сауал жолдады. Қолтығына қыстырып 

келген күнделіктің мұқабасында АҚШ-тың 

«азаттық ескерткіші» (статуя свободы) 

бейнеленген екен. «Айта-айта Алтайды, 

Жамал апай қартайды» демекші, 

айқайлай-айқайлай қасқырдан да ұят 

болды. Бірақ қойыңды қасқыр жей берсе, 

ұят жайына қалады екен. Айқайламағанда 

не істейсің? Оқулық пен дәптер деп, жүр-

міз ақ тер, көк тер боп», – деген депутат 

АҚШ-тың қайдағы жоқ ескерткішінің ор-

нына өзіміздің «Бәй 

те 


регімізді» болмаса 

йызға өсті. Алдағы екі жылдың ішінде ми-

нистрлік шалғай жерлерде орналасқан 

ме кен дерді де электронды байланыспен 

қам 

тамасыз етуді жоспарлап отыр. Ал сандық-спутниктік байланыспен Қазақ-

стан ның барлық аймақтарын қамтуға то-

лық мүмкіндік бар. Осы жүйені дамыту 

жос 


парына сәйкес, 2013 жылға дейін 

або ненттердің санын 200 мыңға дейін, ал 

2015 жылда олардың санын 300 мыңға 

дейін жеткізу көзделген. ҮНЕМДІ «ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТТЕН» 

КӨРІП ЖАТЫРМЫЗ

Келешекте отандық теледидардың 

бар лығы сандық байланысқа көшірілмек. 

Бі рақ, ең алдымен, бұл тәжірибе ілкі жоба 

ре тінде  Астана, Алматы және Қарағанды 

қалаларында 2012 жылдың басында 

қолға алынатын болады. 2015 жылға де-

йін сандық теледидар жүйесімен Қазақ-

стан халқының 95 пайызы қамтылады. Бү-

гін де елімізде «электронды үкіметті» енгізу 

жұ мысы өз тиімділігін көрсетіп, оның ар-

қа сында 40,2 млрд теңге үнемделді. «Бү-

гін гі таңда «электронды үкімет» порта лын-

да 74 интерактивті және екі мыңнан астам 

ақ параттық қызметтер бар. Алдағы бір не-

Бұл ауылда 92 пәтерлік 49 үйдің құры-

лысы аяқталды. Оның ішінде алты бір пә-

тер лік үйдің жалпы аумағы 664,6 шаршы 

метр және 43 екі пәтерлік үйдің жалпы ау-

ма ғы – 5 337,9 шаршы метр. Сондай-ақ 

көр  шілес Зеленое ауылында су тасқынынан 

зардап шеккендер үшін тағы жеті екі 

пәтерлік үй салынды, оның аумағы – 

972,6 шаршы метр. Барлық 56 үйдің құ-

ры лысының жалпы құны – 488,3 млн тең-

ге. Үйлерге барлық инженерлік ком 

му-

никация жүргізіліп, сумен жабдықтайтын су 

кернеуіш мұнара, энергиямен жаб-

дықтау, газбен жабдықтау қондырғыларын 

орнату, көшедегі жолдарды жөнге келтіру 

жөніндегі жұмыстар жүргізілген. Инже-

нерлік желілер құрылысының жалпы құны 

– 275 млн теңге. Переметное ауылының 

тұрғындарымен кездесу кезінде Мемлекет 

басшысы екі айдан кейін Қазақстан өз Тә-

уел 


сіздігінің 20 жылдығын салтанатты 

түр де атап өтетінін айтты. Жыл сайын біз-

дің экономикамыз нығайып, азаматтардың 

әл-ауқаты артып келеді. Біздің да-

муымыздың моделі өзге мемлекеттер үшін 

үлгіге айналды.– Біздің еліміз өз азаматтарына қам-

қорлық жасап келеді. Сіздер бұған биылғы 

жылдың көктемінде облыста қатты су тас-

қыны болғанда көз жет кіздіңіздер. Табиғат 

апатының салдарынан сіздердің көпші лі-

гіңіз баспана мен дүние-мүліктен айырыл-

ды ңыздар. Қиын сәтте сіздерге мемлекет 

пен барша қазақ стан дықтар көмекке келді. 

Менің тапсырмам бойынша Үкімет пен 

облыс басшылығы тарапынан сіздерге кө-

мек көрсету үшін барлық қажетті шаралар 

қабылданды. Үш айдың ішінде осында 

жа 

ңа шағын аудан бой көтерді, – деді 

Елбасы.


Мемлекет басшысы Орал қаласындағы 

54 МВт газтурбиналық электр стансысын 

(ГТЭС) аралап көрді. Бірінші энергоблок 

2010 жылы іске қосылған. ГТЭС-тің іске 

қосылуымен өңірдің электр энергети-

касына деген сұранысы қамтамасыз етілді. 

Қаланың солтүстік-шығыс бөлігіндегі көп-

қа 


батты үйлерді, сондай-ақ ГТЭС ауда-

нындағы жылыжайды жылу энергиясы-

мен қамтудың мүмкіндігі пайда болды. 

Жо ба ның құны – 11,1 млрд теңге. Жыл 

сайын 360 млн кВт/с-қа дейін электр 

энер 


гиясын өндіру жоспарлануда, жылу 

қуа 


ты 75 Гкал-ды құрайды. Президент 

ГТЭС-ті аралап көру барысында өңірде 

Үдемелі индустриялық-инновациялық 

да  му  бағ дар ламасының  іске  асырылу  нә-

ти же лерімен  танысты.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал