Бұл өте жақсы бастама. Сон дықтан мұндай жақсы басжүктеу 0.68 Mb.

бет1/6
Дата27.01.2017
өлшемі0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ИӘ

– Бұл – өте жақсы бастама. 

Сон дықтан мұндай жақсы бас-

та маны қолдаймын. Тек мектеп 

ди ректорларын ғана емес, оқу-

шы 


ның «Алтын белгі» иегері 

ата 


нуына ықпал еткен бүкіл 

мек теп ұжымын марапаттау ке-

рек. Білім саласында жақсы нә-

ти же көрсеткен ұстаз бен бі лім-

ді оқушыны қалай марапаттаса 

да, артықтық етпейді. «Алтын 

бел 

гі» алған оқушы еліміздің қа зынасы десе де болады. Сон-

дық тан олардың одан әрі нағыз 

ма ман  болып  қалыптасуына, 

елі нің ертеңіне өз үлесін қосар 

аза мат болып шығуы үшін қо-

ғам қамқорлығын аямауы тиіс. 

Жыл сайын «Алтын белгі» ал-

ған оқушылар санын одан әрі 

арт тырып отырған мектеп ди-

рек торлары да әрқашан еленіп, 

ең бектеріне сай марапатталып 

отырғаны дұрыс. ЖОҚ 

– Жоқ, бұл дұрыс емес. ҰБТ 

сы нағы біткеннен кейін оза ша-

уып, дара шыққандар мен мек-

теп директорларын ақшалай, 

заттай немесе басқа да жолдар-

мен ынталандырудың еш қажеті 

жоқ. Қай жағынан болсын бұл 

үр 

 

діс қауіпті. Бұл ең алдымен жас  тардың  мектеп  қабырға сы-

нан шықпай жатып, заттай құн-

ды  лықтарға бой ұруына ықпал 

етеді. Бұдан гөрі, оларды рухани 

тұр ғыдан қолдап, жебейтін бол-

сақ, ұтарымыз мол болар еді. 

Тест ешқашан да толыққанды 

түр  де  балалардың  нағыз  бі лі мі-

нің көрсеткіші бола алмайды. 

Ен  деше, қолдан жасалған озат-

тар 

 

ды марапаттау арқылы біз жа ғ  дайды  одан  сайын  күрде лен-

 

діре түсеміз. Баласы «екі жеп, биге шығып», жоғары көр сет кіш 

көрсетіп, облыс әкімінің кө лігіне 

мініп жатса, жаман ба?! 

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Александр ЛУКАШЕНКО, 

Беларусь Президенті:

– Шошқаның басқа мүшесі 

жоқтай...(«дүкенде шошқаның мойны 

қалмады» деп байбалам салған 

зейнеткерлерге айтқаны – 

www.nn.ru сайтынан)

№107 (559) 

22 маусым

сәрсенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Құсайын РЫСАЛДЫ, 

филология ғылымының 

докторы, профессор:

Ғарифолла ЕСІМ, 

Сенат депутаты:

3-бет

4-бет

5-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Қызылжар гербіндегі 

кілт Буратинонікі 

болып шықты

Қауын сорттары неге 

құрып барады?

Қызылордаша 

«Қыз қуу»

ҰБТ озаттары мен мектеп директорларын ақшалай, заттай ынталандыру дұрыс үрдіс пе?

ІНДЕ


Т

Бұл туралы ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің 

бас пасөз қызметі хабарлады. Мамандардың мәліме-

тін ше, маусымның 19-ы күні Ақжол ауылдық округіне 

қа расты Лбищенск елді мекенінде сиырлардың ауы-

рып тұрғаны анықталған. Малдардың қызуы көтеріліп, 

сі лекейі аққан, біреуінің денелерінен әл кетсе, енді бі-

рінің аяқтарында жара пайда болған. Ақжайық ау да-

нының мал дәрігерлік қызметі ірі қаралардың алдын 

ала диагнозы аусыл деп тапқан. Бірақ малдардың ішкі 

ор гандары облыстық ветеринариялық зертханаға жі-

бе рілді, ондағы мамандар мал ауруының нақты се-

бебін анықтайтын болады. Кеше ауру шыққан ауыл-

дағы 100-ге жуық малдың өртелгені хабарланды. 

Лби щенск тұрғындарында барлығы 3500-ден астам 

ірі 


лі-ұсақты мал бар. Қазіргі уақытта Ауыл ша 

руа-


шылығы министрлігінің Батыс Қазақстан облысы бо-

йын 


ша аумақтық инспекциясы аудандық ішкі істер 

бө лімімен бірге індет ошағы маңына бақылау тұ рақ-

тарын орнатты. Ауырған мал денелерін өртеуге және 

кө 


муге арнайы жер телімдері бөлінген. Ауылдағы 

аулалар мен қора-жайлар дәріленіп жатыр. Мұның 

ал дында Батыс Қазақстан облысында мамыр айының 

ор тасында да аусыл ауруы тараған еді. Тінәлиев ауы-

лында мал қырылған соң, аймақта карантин жария-

ланған болатын. Бұл жағдай Беларусь пен Ресейдің 

қа зақ стандық ет-сүт экспортынан уақытша бас тар-

туына себепші болды. Жергілікті билік болса ма мыр-

дағы аусылға Оңтүстік Қазақстан облысынан жет-

кізілген ауру мал себеп болды деп мәлімдеді.

 

Болатбек МҰХТАРОВ

100 шақты 

мал өртелді

Батыс Қазақстан облысы Ақжайық 

ауданының Лбищенск ауылында 50 ірі қара 

мен 48 ұсақ жандық өртелді. Жергілікті 

ветеринарлар ауырған малдарға «аусыл» 

деген алдын ала диагноз қойып отыр.

Тәуелсіздік алғанымызға 

20 жыл болса да, үлкен 

спортта қазақ балаларының 

саны көбеймей отыр. 

«Баяғы жартас – бір 

жартас» дегендей, Кеңес 

Одағы тұсындағы осы бір 

кемшілігіміз – әлі сол күйінде. 

Табан тірескен дүлей додада 

ел намысын қорғайтын 

қыз-жігіттеріміздің басым 

көпшілігі – өзге ұлт өкілдері 

(одан қалса, сырттан 

шақыртылған келімсектер).

ДАТ!

6-б

етте

Cофы СМАТАЕВ:

Ұл мүддесінен 

ұлт мүддесі 

артық болуы 

керек

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

145,84

209,18

5,21

22,56

1,43

12080,38

1870,72

1552,85

112,49

1541,50

Қазақ балаларының спортта тым 

аздығының басты себебі – тіл мәселесі

Апыр-ау, спортта неге қазақ аз, осы? Арагідік сүйе-

гі мізге таңба болған осы мәселенің түйінін іздеп, осы 

сұ рақтың жауабын қазбалап қоятынымыз да бар. Он-

дайда әртүрлі себептері айтылады. Бірақ осы мәселенің 

тереңде жатқан түйіні тіл мәселесі екендігі әлі ашылмай 

отыр. Бәрі тіл мәселесіне келіп тіреліп тұрмағанымен, 

не гізгі кінәраты – осы. Өйткені сонау заманнан бері біз-

де гі бапкерлердің басым көпшілігі – орыстілді м а-

мандар. Ауылдан келген қазақ балалары олардың ай-

тып тұрғандарын түсінбей, бірте-бірте шетке қарай 

ығы са береді. Өзінің түсіндіргенін ұқпайтын спортшыны 

қай бапкер жақтырсын?! Осылай бапкер мен шәкірт 

ара сы суи береді, суи береді.

Қазақ спортының қара шаңырағы болған «Спорт» 

газетінде табаны күректей 49 жыл қызмет еткен Сайын 

Тұрсынов ағамыз: «Өзім спорттың ішінде жүргендіктен, 

балаларымды кішкентайларынан спорт секцияларына 

бердім. Бірақ бапкерлердің бәрі – орыстілді мамандар. 

Қазақ баласын ешқайсысы маңдайынан сипамайды 

екен. Көбіне сырттағы додаларға шықпайды, өзгелер 

барады. Осылай олар спортты тастап кетті», – деп 

күйінген еді.

Мысал ретінде айтайық, қазақтың атақты балуаны, 

төрт кіл дүниеге жойқын қара күшімен танылған тар ла-

ны Әбілсейіт Айханов Жетісудан Алматыға келеді.Жалғасы 7-бетте 

Қызылорда облысында оқушылары «Алтын белгіні» көп алған 

мектеп директорлары шетел асып демалу құқына ие болды. Биыл осы 

облыстағы он мектептің басшысы Түркияның Анталия қаласына барып, 

екі апта демалып қайтпақ. Ал жақсы нәтиже көрсеткен қалған 

директорлар әрбір «Алтын белгі» иеленген оқушысы үшін 50 мың 

теңгеден алады екен. Мәселен, Қазалы ауданындағы оқушылары 17 

алтын алған №249 мектеп-лицейдің директоры 850 мың теңгеге ие 

болған. Айта кетер жайт, өткен жылы қызылордалық 130 оқушы «Алтын 

белгі» алса, биыл олардың қатары 207-ге жеткен. Бұған риза болған 

облыс басшысы ұстаздарды осылай марапаттауды жөн деп тауыпты. 

Сондай-ақ Ақтөбе облысының әкімі Елеусін Сағындықов ҰБТ нәтижесі 

бойынша 124 балл алған екі түлекке «ВАЗ-2107» автокөлігін тарту еткен. 

Қосымша «Алтын белгі» алған 134 түлекке ноутбук сыйлаған. Ал облыс 

бойынша оқушылары ең жақсы нәтиже көрсеткен Темір ауданындағы 

Шұбарқұдық гимназиясының директоры Дидар Алмағамбетоваға көлік 

тарту еткен. Осы орайда «ҰБТ озаттары мен мектеп директорларын 

ақшалай, заттай ынталандыру дұрыс па» деген сауалды мамандар 

талқысына салып көрген едік...

«Бәрінен де қой бағып, құйрық май жеген 

озады» демекші, бұл заман малы бардың 

бағы да бар заман болып тұр. Өйткені 

мемлекеттік қолдау да, субсидия да, ар-

зан пайызды несие де мал басын көбейткісі 

келетіндерге бағытталуда. Тіпті кеше Ми-

нистрлер кабинетінің бүтіндей бір мәжілісі 

де тұтастай мал шаруашылығын дамытуға 

арналды. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің 

төрағалығымен өткен сол селекторлық 

отырыста ауыл шаруашылығы минист-

рі Асылжан Мамытбеков еліміздің етті мал 

шаруашылығын дамыту жайында баяндама 

жасады. 

ШЕШІМ


Осы жылдың маусымға дейінгі жағдайына қарасақ, ахуал едәуір 

жақсарған тәрізді. Мәселен, ет өнімдерінің көлемі – 1,4 пайызға, 

сүт – 0,6 пайызға, жұмыртқа 7 пайызға өскен. Ал ірі қара мен 

шошқаны қоспағанда, мал басы 0,6 пайыздан 9,3 пайызға 

көбейген. Ірі қара мен талпақ танаудың басы керісінше, 0,5 

пайыздан 0,2-ге кеміген. Оның өзіндік себептері бар екен. «Сондай 

себептерінің бірі – қысқы мерзімде мал азығының тапшылығы», 

– дейді министр. Жалғасы 2-бетте 

Асылтұқымды малдың 

соңынан ақша еретін болды

Салтан СӘКЕН

Нұрғазы САСАЕВ

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№107 (559) 22.06.2011 жыл, сәрсенбіwww.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Азаматтық алудың жеңілдетілген 

тәртібі қандай?

Ливияның екі туы бар ма?

САЯСИ  БЮРО

ШЕШІМ


ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БЕЗБЕН


Министр асылтұқымды малдың ара 

салмағы әлі де болса төмен екенін жет-

кізді. Асылтұқымды малмен айналыса тын 

ша руашылықтардың саны жыл сайын арт-

қа 

нына қарамастан, асылтұқымды мал-дың сапасы қамтамасыз етілмей отыр. 

Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, 

асыл   тұқымды 

малдардың 

стандартқа 

сәй    кес келмеуі және оларды есепке алу 

дең 

гейінің төмендігі. Екіншіден, селек-ция  лық және асылдандыру жұмыстары-

ның мақ сатты түрде жүргізілмеуі.

Үшіншіден, мал азығы, жем-шөп база-

сының жеткіліксіздігі. Төртіншіден, мал-

дың 60 пайызы инбридинг, яғни бір ата-

лық пен аналықтан тараған төлдердің бір-

бірімен қашырылуы. Бесіншіден, асыл тұ-

қым екені толық расталмаған бұқаларды 

сиырға салу да асылтұқымды малдардың 

сапасына нұқсан келтіріп жатқан көрінеді. 

Мал шаруашылығын дамытуға әсер 

ететін аспектілердің бірі – ветеринариялық 

қауіпсіздік. «Қазіргі кезде эпизоотиялық 

жағдай өте қиын», – дейді министр. Өз 

мерзімінде барлық көлемде жоспарлы 

түр 


де ветеринариялық өңдеу жүргізіліп 

тұрса да, мал ауруы ошақтары шығып 

жатыр. Мәселен, осы сенбіде Батыс Қа-

зақ 


стан облысында аусыл ауруының 

ошағы тіркелді. «Бұған малдарды аусыл 

ауруы бар буферлі аймақтан бос аймаққа 

ауыстыруға тыйым салатын ветери 

на-

риялық заңнаманы бұзу себеп болып отыр», – дейді Асылжан Мамытбеков. 

Осын дай заңбұзушылықтарға жол бермес 

үшін министр Үкімет басшысы Кәрім Мә-

сі мовке буферлік аймақ болып табылатын ЭКСТРАДИЦИЯ ЭРАСЫ

Орыстан шыққан құқықтанушы Фёдор 

Мар 

тенс өзінің еңбектерінде экстради-ция 

 

ның үш кезеңін бөліп қарастырады. Оның пайымдауынша, ежелден XVII ға-

сырдың соңына дейін қылмыскерлерді 

бір елден екінші бір елге беру мүлде сирек 

бол ған. Бұл уақытта негізінен саяси сат-

қын 

дар мен еретиктерге қолданылған. Екінші кезең деп қарастырылатын XVIII 

ғасыр мен XIX ғасырдың алғашқы жар ты-

сында индустриялану кезінде пайда бол-

ған темір жол, автомобильдерді тонау үр-

дісі көбейді. Бір мемлекеттің азаматы 

екін 


ші бір елдің территориясында қыл-

мыс тарға барған жағдайлар болған. Ға-

лым экстрадицияның үшінші кезеңі деп 

1840-1943 жылдар аралығын көрсеткен 

екен. 

ОРТАҚ КЕЛІСІМ БОЛМАСА, 

ЭКСТРАДИЦИЯНЫҢ ЖЫРЫ КӨП

Экстрадиция туралы айтқанда қандай 

да бір мемлекет қылмыскер деп танылған 

азаматты екінші ел оңай қайтара салады 

деп түсінбегеніміз абзал. Себебі экстра ди-

ция – дипломатияның құндылықтарына 

сү 

йене отырып жүзеге асатын үлкен бір про 

цесс. Құқықтық негіздеріне келсек, 

экстра диция екі мемлекет арасындағы ке-

лі сімдерге немесе көпжақты қабылданған 

Оң 

түстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Қы зылорда облыстарының аумақтарынан 

шы 


ғуға рұқсат берілетін пункттерде ба-

қылауды күшейту жөнінде Ішкі істер ми-

нистр лігіне тапсырма беруді сұрады. 

МАЛЫН АСЫЛДАНДЫРУҒА

ХАЛЫҚТЫ  ЫНТАЛАНДЫРУ ТЕТІГІ 

ІСКЕ ҚОСЫЛМАҚ

Асылтұқымды, жалпы етті мал шаруа-

шы лығын дамыту бойынша министрліктен 

нақты бағыттар белгіленіпті. Соның бірі – 

асылтұқымды мал шаруашылығына қа-

тыс ты нормативтік-құқықтық базаны же-

тіл діру. Парламент Мәжілісінің қарауына 

кон 


венцияға сәйкес жүргізіледі. Мысал 

ре тінде 1957 жылы Парижде қабылданған 

Еу ропалық конвенцияны айтуға болады. 

Егер мемлекеттер арасында қандай да осы 

салаға қатысты келісімдер болмаса, экс-

тра дициялау болмай қалуы да мүмкін. Ал 

Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер бір-

бірінен қылмыскерлерді оңай экстра 

ди-

ция лап, өзге елдің заңын бұзған өз аза-мат тарын да тиісті мемлекеттерге тап сы-

ра ды. Кейінгі кезде біздің қоғамда ше тел-

асылтұқымды мал шаруашылығы туралы 

заң жобасы жіберілген екен. Ол заң жоба-

сының негізгі жаңалықтарының бірі – 

асылтұқымды шаруашылық мәртебесінен 

асылтұқымды мал мәртебесіне көшу. Яғни 

ми 


нистрдің сөзінен ұққанымыз, бұған 

дейін субсидия асылтұқымды мал ша руа-

шы лығына беріліп келсе, енді қорасында 

асылтұқымды малы бар сіз бен бізге де 

берілмек. Бұған көшуге не мәжбүр болды 

десеңіз, бүгінде малдың 80-85 пайызы 

жеке шаруалардың қолында. Егер де 

осын дай әдіске көшетін болсақ, жеке ша-

руаларды да қорасындағы малын асыл-

дандыруға ынталандырамыз деген сөз.

дегі қылмыскерлерді елге қайтару дегенге 

сен бейтін болды. Өйткені заңымызды бе-

лінен басып, Батысқа қашқан бірде-бір 

қыл мыскер де, қарақшы да қайтарылған 

жоқ. Неге дейсіз ғой. Себебі қазынаға қол 

сұқ қан жемқорлар мен ұлттық қа уіп сіз ді-

гі мізге нұқсан келтірмек болған пасық тар-

дың көбі Ұлыбританияны сағалады. Ес те-

ріңізде болсын, Ұлыбритания – өмірі экс-

тра диция жасамаған ел. Испания, Ни дер-

ланды, Португалия сияқты мемлекеттер 

Сенат спикері бұл ойын кеше Астанада 

өткен ислам істері жөніндегі министрлер 

конференциясының бас хатшысы Маджид 

Абдул Азиз ат-Түркімен кездесу барысын-

да айтты. Қайрат Мәми атап өткендей, Қа-

зақ стан Сауд Арабиясы Корольдігін араб 

жә не мұсылман әлеміндегі стратегиялық 

әріптес ретінде қабылдайды. Сонымен қа-

тар Се нат тың баспасөз қызметі кеше Қай-

рат Мә ми Бүкілқытайлық буддистер ассо-

циа  ция сының  халықаралық  ынтымақтас-

тық бөлі мі нің жетекшісі Пу Чженмен, Из-

раиль 


дің бас сефард раввинінің өкілі 

Мэйр Да нин мен, Мәскеулік патриархтың 

шір кеу мен қоғамның өзара қатынасы жө-

нін 


дегі бөлім төр 

ағасының орынбасары 

Геор гий  Ро щин мен,  Қасиетті  престолдың 

дін аралық диа лог жөніндегі папалық ке-

ңе сінің өкілі Крис тиан Троллермен, ислам 

мәдениетінің Алма тыдағы "Нұр Мүбәрак" 

университе тінің ректоры Махмұд Хиджаз-

бен кездесті. Кез десулер барысында қа-

зақ стандық діниаралық форумды одан әрі 

ілгерілету мәселелері талқыланды.МАЛ БОРДАҚЫЛАУ АЛАҢДАРЫ 

КӨБЕЙТІЛЕДІ

Мал шаруашылығын дамытудың тағы 

бір бағыты – ірі қара мал етін өнеркәсіптік 

өн 


діру технологиясының инфра 

құры-


лымын әзірлеу. Яғни бордақылауға ар-

налған шағын алаңдарды, фермалық ша-

руа 

шылықтарды дайындау. «Осы жылы 18 мың мал басына арналған бордақылау 

алаңдарының желісін құру жоспарлану-

да», – дейді министр. Ал келесі жылы 13 

мың мал бордақылайтын орындар салу 

жос пар ланып  отыр.

Асылжан Мамытбеков осы және 

басқа да шаралар жайында баян етті. Ал 

Кәрім Мәсімов тиісті ведомстволарға 

тап сыр ма лар  жүктеді.  «Біріншіден,  Ауыл 

шаруа 


шылығы министрлігі, Қаржы, 

Эконо ми калық даму және сауда, Әділет 

министр лік теріне 

бүгінгі 


талқылауды 

ескеріп, бір апта мерзімде еттің экспорт-

тық әлеуетін дамыту жобасын іске асыру 

жөніндегі кешенді жоспар туралы қаулы 

жобасын кеңсеге енгізуді тапсырамын. 

Екіншіден, Ауыл шаруашы лығы министр-

лігі  мал  ша руа шылығын дағы  еттің  экс-

порт тық  әле уетін  дамыту  жобасының 

іске  асырылу  ба ры сына  үне мі  мони то-

ринг жүргізуді ұйым дастыр сын. Үшін ші-

ден, облыстардың әкім де ріне еттің экс-

порт тық әлеуетін да мыту жо басын іске 

асы ру  жөніндегі  бар лық  іс-шаралардың 

сөзсіз орындалуын және жоба бойынша 

жоспарлы көрсет кіш тердің берілген ны-

сандарға сәйкес орын 

далуы туралы 

есеп тің 

Ауыл 

шаруа шы  лығы ми-

нистрлігіне берілуін қамта 

ма 

сыз етуді тапсырамын», – деп нықтады тапсыр-

масын Кәрім Қажымқанұлы. 

ті сін басып жүрген Фрэнсис Дрейк бас та-

ған қарақшыларды қамқорлығына алған 

да – Ұлыбритания, Иран билігі өлім жаза-

сы на кескен, ислам елдерінен нон-грата 

алған жазушы С.Рушдидің басынан си па-

ған да  – осы ел. Сондықтан да Борис Бе-

ре 

зовский, Мұхтар Әблязов сияқты «түйені түгімен жұтқан» жемқорлар Лон-

донды па налады. «Нұрбанк» топ-ме нед-

жер лерін ай  уандықпен өлтірді деп айып-

талған Әлиев, Кошляк бас таған қылмыстық 

топ ты  елге  экстра ди ция лау  мәселесі  күн 

тәртібіне шығарылды. Ел басының өзі істі 

соңына дейін жеткізуді тап сырды. Австрия 

билігі алғашқы сұрау ды кері қайтарыпты. 

Кеше ІІМ Қал мұханбет Қа сымов: «Біз енді 

қайтадан құжаттарды да 

йындап жатыр-

мыз», – деп мәлімдеді. Австрия мен Қа-

зақстан арасында барлық жағынан ын ты-

мақтастық орнаған. Саяси, экономикалық, 

мә дени  байланыстар  жо ғар ғы  деңгейде. 

Алайда «Австрияда деп жүр  ген қыл мыс-

керлер Мальта мемлеке тін де жүр» деген 

де мәлімет бар. Бұл ақ па рат шын болса, 

онда  Мальтадан  экстради ция лау  ұзаққа 

созылатын түрі бар. Өйткені Қазақстан 

мен Мальта арасында осы са лаға қатысты 

қабылданған ортақ ке 

лісім құ 

жат жоқ. 

Социалистік  елдер  экстра ди ция ны  қандай 

да бір келісімдерсіз жүзеге асы ра береді. 

Мысалы, 1997 жылы куба лық курорт тар-

дың бірінде террористік әре  кеттер ұйым-

дастырмақ болған Саль 

ва 


дор азаматын 

был тырғы жылы Вене суэ ла жағы тап сыр-

ған болатын. 

ЭКСТРАДИЦИЯЛАУ ТӘРТІБІ

Азаматты табыс ету үрдісі бір мемле-

кет тің екінші бір мемлекетке сұрау салуы 

ар 


қылы басталады. Сұрауға жауап жол-

дан ған тіл бойынша беріледі немесе ағыл-

шын немесе француз тілдерінде жолдануы 

тиіс. Сұрау Сыртқы істер министрлігі не ме-

се құқық қорғау органдары (Ішкі істер ми-

нистр лігі, Әділет министрлігі, прокуратура) 

арқылы жүзеге асырылады.

Әкімбай ТЕКШЕ

Асылтұқымды малдың соңынан ақша еретін болды

Қылмыскерді экстрадициялау қалай жүзеге асырылады?

Ислам конференциясы ұйымының төрағасы ретінде Қазақстан ЕҚЫҰ-

дағы тәжірибесін пайдаланбақ. Бұл туралы Парламент Сенатының 

төрағасы, Әлемдік және дәстүрлі діндер съезі хатшылығының жетекшісі 

Қайрат Мәми мәлімдеді.

Қайрат Мәми рухани қайраткерлермен кездесті

Көрші Ресей елінің азаматтары болып табылатын туыстарым Қазақстан азаматтығын 

алуға ниеттеніп отыр. Олар үшін қандай да бір жеңілдік қарастырылған ба? 

Димаш САУЫРБАЙ, Павлодар

Азаматтыққа қабылдаудың жеңілдетілген 

тә р тібі  Қазақстан  Республикасының  халық ара -

лық келісімшарттарына сәйкес жүзеге аса 

ды. 

Қазіргі таңда халықаралық келісім шарт  тар тө-мен 

дегі мемлекеттермен түзілген: Ре 

 

сей, Бе-


ларусь,  Қырғызстан,  Украина.  Көр се тіл  ген  мем-

лекеттердің әрқайсысы өздерінің аза   маттарына 

басқа елдің аймағында тұрақты тұ  руға, азамат-

тық ты алуға жеңілдетілген (тір кеу) тәртіп беруге 

парызданды. Ол төмендегі шарт  тар бойынша 

беріледі: егер өтініш бе руші Беларусь, Қазақ-

стан, Қырғызстан және Ре  сей Федерациясының 

азаматтығында не 

ме 

се Кеңестер Одағы аза-мат тығында тіркеліп, 1991 жылдың 21 жел-

тоқ санына дейін сол ел тер  риториясында тұрса; 

егер өтініш беруші заң  ды негізде тұру мерзімінен 

тыс басқа елдің тер  риториясында тұрақты тұр-

ған болса (Ук 

раи 


на); өтініш берушіде 

көрсетілген  мемлекет тер  де  туысқан  аза-

маттары болған жағдай да: жұ  байы (қалың-

дығы), ата-аналар (асы рап ал ған дар), ба-

ла лар (асырап алғандар), әп ке лері, ағала-

ры, әжесі немесе атасы, тұ 

рақ 

ты тұ 


 

рушы 


жә не  азаматтықты  қабыл дай тын  елдің  аза-

мат 


тары болса. Жеңіл 

де 


тілген тәртіп көр-

сетілген мемлекеттер аза 

мат 

тарына та ра-

ты лады. Оларға азаматтықты алатын мем-

ле 

кет 


терінің аймағында тұрған мерзіміне 

бай ла ныссыз  беріледі.  ҚР  аза мат тығын  же-

ңіл де тіл ген тәртіпте алу үшін өті ніш беруші 

өзі нің  тұ ратын  жеріне  бай ла нысты  Көші-

қон  по лиция  бөліміне  өті ні ші мен  баруы 

тиіс. Өтініш-сауалнамасы об лыс тың ІІБ бас-

шысының аты на жазылады. Өті ніште аза-

мат тықты  қа был дау  себептері  көрсетілуі 

тиіс.  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал